Protokół Nr 07/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 04.05.2011

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Biss Jan, Betka Elżbieta, Gontarz Zbigniew, Stefania Chodkiewicz, Husarek Teresa, Roman Janczarek,
Klech Ryszard, Smerda Stanisław, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Majek Grzegorz, Samborska Janina,
Mańka Krystyna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Jerzy Kaczmarski.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Organizacji Walnego Zgromadzenia /regulamin, scenariusz, głosowania, protokoły/
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 12.04.2011 r.
 4. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 5. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 7. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłoszono uwag, został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Prezes Zarządu przypomniał, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w częściach w terminie od 9.05.2011 r. do 6.06.2011 r. w sali Domu Akcji Katolickiej przy ulicy Jana Pawła II 11 o godz. 17,30.

W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości. W pierwszej kolejności członkowie zamieszkali w osiedlu Poręba następnie Ruta, Skarpa, Widok, Łęgi, Błonie i członkowie oczekujący.
Członek nie może brać udziału w więcej niż jednej części Walnego Zgromadzenia.

Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni.

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
Członek ma prawo podczas obrad Walnego Zgromadzenia korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta.

Członkowie mają prawo zgłaszać:
– projekty uchwał i żądania o umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
– poprawki do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków.
Każda z części Walnego Zgromadzenia winna poddawać pod głosowanie projekty uchwał wynikające z porządku obrad. Każda z części Walnego Zgromadzenia może zmienić kolejność rozpatrywania spraw.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków.

Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni w obecności wszystkich przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez części Walnego Zgromadzenia oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.

Posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia w celu zawartym w ust. 6 zwołuje się w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
O przyjętych lub nie przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Zarząd informuje wszystkich członków w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady. Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch asesorów

Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący części Walnego Zgromadzenia także w innych sprawach, z wyłączeniem wyboru prezydium części Walnego Zgromadzenia, jeśli zażąda tego 1/5 członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia.

Obsługę części Walnego Zgromadzenia prowadzić będą:
– zabezpieczenie i przygotowanie sali, wydawanie kawy i herbaty oraz dokumentację z części Walnego Zgromadzenia /wywieszki, mandaty, listy obecności, protokoły komisji, protokół zebrania/ prowadzić będą pracownicy zarządu spółdzielni.,
– wydawanie mandatów pracownicy administracji osiedla.

Prezes Zarządu poinformował, że do Spółdzielni wpłynęły wnioski w dniu 29 kwietnia 2011 r. od mieszkańców osiedla Skarpa i w dniu 4 maja od mieszkańców nieruchomości 02 z osiedla Błonie o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski.

Poinformował, że wniosek mieszkańców osiedla Skarpa i Osiedla Błonie dotyczący uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie został uwzględniony, gdyż nie został zgłoszony w ustawowym terminie. Zgodnie z art. 83 ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 75 ust. 7 i 8 Statutu Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Pierwsza część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie została zwołana na dzień 09 maja 2011 r., o czym członkowie Spółdzielni zostali zawiadomieni na 21 dni przed terminem posiedzenia poprzez wywieszenie na klatkach schodowych informacji o czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz o wyłożeniu kompletu materiałów, w tym harmonogramu zebrań wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w biurze Zarządu Spółdzielni, w administracjach osiedli oraz na stronie internetowej www.sm.czuby.lublin.pl .

Ponadto zgodnie z art. 83 ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 75 ust. 7 i 8 Statutu Spółdzielni, członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Nie mają natomiast prawa żądania „zdjęcia z porządku obrad” spraw w nim ujętych.

Poinformował również, że materiały na Walne Zgromadzenie zostały uzupełnione o poniżej przedstawione dokumenty a przekazane w dniu dzisiejszym członkom Rady:

– Henkiel Grażyna

Lublin dnia 20 kwietnia 2011 r.

Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie

Korzystając z uprawnień wynikających z §75 ust 7 i 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie, jak również w nawiązaniu do pisma z dnia 8 lutego 2011r, pozwalam sobie przedstawić dodatkowe argumenty uzasadniające moje stanowisko w sprawie odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwały Rady Nadzorczej nr 1/3//2011 z dnia 11.01.2011r. i tak:

1/ Stanowisko moje w odniesieniu do budowy infrastruktury technicznej na działce 24/21 przy ul. Sympatyczna 1, 3 poparte jest decyzją mieszkańców właścicieli i współwłaścicieli tej nieruchomości / dokumenty w związku z ustawą o ochronie danych osobowych do wglądu u piszącego niniejsze wyjaśnienia/

2/ Zgodnie z wypisem rejestru gruntów i budynków udostępnionym przez Urząd Miasta Lublin na dzień 29.02.2011 w nieruchomości Sympatyczna 1,3 – działka 24/21-wyodrębnionych mieszkań wraz z udziałem w gruncie jest 108 przy ogólnej liczbie mieszkań 207. Oznacza to że udział mieszkańców w tej nieruchomości stanowi 52,17% a SM Czuby -47,83%. W podanej powyżej liczbie mieszkań wyodrębnionych nie uwzględniono mieszkańców posiadających akty notarialne bez udziału w gruncie – ogółem ca 10% populacji.

3/ Pomimo wielokrotnych pism kierowanych przez mieszkańców omawianej nieruchomości do Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby i Rady Nadzorczej, jak również odwołania o którym na wstępie, propozycja nowych miejsc postojowych – w związku z planowaną inwestycją-dla samochodów zatrzymujących się na parkingu zlokalizowanym na działce nr 24/7 przy ul Filaretów 52 nie została przedstawiona. W okresach największego zagęszczenia tego parkingu / kwiecień -październik/ zatrzymuje się na nim ca. 120 pojazdów. Wprowadzenie tej ilości samochodów w osiedle doprowadzi do degradacji ciągów pieszych / aktualnie remontowanych /, jak również stworzy zagrożenie utrudniając dojazdy do budynków karetkom pogotowia, straży pożarnej i innym służbom miejskim. Znane są przypadki kiedy lekarze nie dotarli z pomocą właśnie z tak prozaicznych przyczyn.

4/ Posiadam wiedzę którą uzyskałam od inż. Bożeny Zieiińskiej pracownika SM Czuby, że budowa nowego parkingu na ca. 80 miejsc – w obecnym czasie – zamknąć się może kwotą 1mln. PLN. Czy zatem działaniem ekonomicznym z punktu widzenia mieszkańców i spółdzielni jest likwidacja zagospodarowanego i wykorzystywanego parkingu przez ca. 120 pojazdów którego wartość ocenić można również na około 1 mln. PLN i rozpoczynanie w to miejsce kontrowersyjnej inwestycji ? Takie działanie prawo określa jako naruszenie zasad prawidłowej gospodarki.

SM Czuby w granicach Os. Skarpa posiada inne nie zagospodarowane dotychczas tereny wspólne, które zgodnie z informacją Wydziału Geodezji UM Lublin zajmują powierzchnię 49 553 m.kw tj 18,13% ogółu. W czyim zatem interesie jest zburzenie już istniejącego porządku, a nie zagospodarowywanie innych nie wykorzystanych terenów ?

Odwołując się od uchwały nr 1/3/2011 z dnia 11.01.2011r Rady Nadzorczej SM Czuby niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo- usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul Filaretów 52, mieszkańcy nieruchomości Sympatyczna 1, 3 nie zamierzają hamować budowy nowych miejsc postojowych dla stale zwiększającej się liczby pojazdów w naszym osiedlu, a jedynie lokalizacji w tym miejscu garaży i likwidacji już istniejącego parkingu.

5/ Jak mi wiadomo w Zarządzie SM Czuby znajduje się opracowany znacznie wcześniej i zatwierdzony plan zagospodarowania „zielonej części ” działki 24/7 /stanowiącej powyżej 50% ogółu/ pod budowę inwestycji – miejsca parkingowe. Co spowodowało brak realizacji opłaconego już projektu?

6/ Budynek / wieżowiec 12 kondygnacyjny/ zlokalizowany przy ul. Sympatyczna 1 znajduje się w najbliższej odległości przyszłej budowy. Kilkanaście lat temu w tym właśnie budynku stwierdzona została wada budowlana – poluzowały się zaczepy jednego z elementów ściany szczytowej. Stwierdzono odchył od pionu. Uzasadniona jest zatem obawa mieszkańców o własne domostwa, mając na uwadze zachowanie się wieżowca /osuwanie w grunt/ przy ul. J.Sawy – LSM w trakcie prowadzenia podobnych prac budowlanych. Wielokrotnie słyszę pytania, czy mieszkańcy oddalonych od nas osiedli decydując w sprawie sposobu zagospodarowania działek wspólnych w innych niż swoje okolice, biorą pod uwagę obawy i niepokój dalekich sąsiadów. Czy równie zadowoleni byliby mieszkając przez okres ca 2lat na placu budowy. Okna i balkony budynku Sympatyczna 1 wychodzą prosto na tę inwestycję. Budowa to nie tylko degradacja terenów zielonych,/wycinka kilkudziesięciu drzew i krzewów/ ale codzienne życie w hałasie związanym z pracą maszyn w kurzu i pyle.

W zakończeniu dodaję, że mieszkańcy budynków przy ul. Sympatyczna 1, 3 czują się pokrzywdzeni poprzez odbieranie im prawa decydowania o własnej nieruchomości /użyczenie kanału przesyłowego dla infrastruktury zespołu garażowo-usługowego lub wyrażenia woli budowy garaży / podczas, gdy w innej części naszego Osiedla uchylona została przez Radę Nadzorczą SM Czuby uchwała nr 53/2010 Rady Osiedla SKARPA z dnia 16.08.2010 w sprawie montażu anteny krótkofalowej w uzasadnieniu prawnym takiego stanowiska podając cyt. ” Z uwagi na dokonane przekształcenia własnościowe w spółdzielni, montaż urządzenia anteny krótkofalowej wymaga zgody członków spółdzielni zamieszkałych przy ul…………. na rzecz których ustanowiono odrębną własność lokalu i którzy z tegoż tytułu uzyskali status współwłaściciela mieszkaniowej substancji budynkowej”- koniec cytatu.

Jako potwierdzenie mojego stanowiska w sprawie żądania uchylenia uchwały o której mowa w piśmie z dnia 8 lutego 2011r w załączeniu podpisy – zgodnie ze statutem- co najmniej 10 członków popierających powyższe żądanie.

Mieszkańcy budynku Sympatyczna 1 i 3 w osiedlu Skarpa

– stanowisko Zarządu SM „CZUBY” do pisma Grażyny Henkiel w którym Zarząd Spółdzielni wyjasnia między innymi, że:

– Informacja Pani Henkiel dotycząca udziałów w nieruchomości Sympatyczna 1, 3 jest niezgodna z prawdą. Udział Spółdzielni w nieruchomości to 451920/902218, co stanowi 50,1%.

– Istniejący parking na działce 24/7 przy ul. Filaretów 52 zaprojektowany został na ok. 60 miejsc postojowych, w żaden sposób nie pomieści on 120 samochodów jak twierdzi w piśmie Pani Henkiel.

– W osiedlu Skarpa znajduje się 50.209 m2 terenu w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni, na którym to wybudowano m.in. budynek Administracji Osiedla, dojazdy, ulice osiedlowe, w tym. również ul. Sympatyczną, parkingi, w tym również parkingi strzeżone, tereny zielone. Teren przewidziany do zabudowy pod zespół garażowo-usługowy jest również objęty w/w powierzchnią.
Twierdzenie, że w granicach osiedla Skarpa znajduje się 49.553 m.kw niezagospodarowanych terenów wspólnych jest nieprawdziwe, nie ma oparcia w faktach, jest sprzeczne z dokumentami Wydziału Geodezji UM Lublin.

Dodatkowo należy podkreślić, że Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa, w tym Pani Henkiel – jako Przewodnicząca, została poinformowana, że w roku 2006 Rada Osiedla Skarpa doprowadziła do opracowania projektu na ok. 80 miejsc postojowych, na części niezagospodarowanej działki 24/7. Koszt budowy łącznie z odwodnieniem, oświetleniem i ogrodzeniem to obecnie ok. 1 mln. PLN. Z powodu braku środków finansowych osiedla Skarpa – ze względów ekonomicznych Spółdzielnia nie przystąpiła do realizacji tej inwestycji jak również nie uzyskała pozwolenia na budowę.

– Budowa zespołu garażowo – usługowego na działce 24/7 nie będzie miała wpływu na istniejące budynki mieszkalne, projektowanie inwestycji zostało poprzedzone badaniami geologicznymi gruntu. Okres realizacji – to 1 rok (nie 2 lata). Realizacja inwestycji będzie wymagała wycinki 13 (nie kilkudziesięciu) drzew – w zamian za nasadzenia zastępcze. Będzie w całości finansowana ze środków uczestników budowy i nie będzie obciążała osiedla.

– Zarząd Spółdzielni podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, jak również argumentację zawartą w uzasadnieniu do projektu uchwały Walnego Zebrania utrzymującej w mocy uchwałę RN w sprawie budowy infrastruktury na działce nr 24/21 w  os. Skarpa.

Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie

Znak: IF-I.7721.1.40.2011.MD

Lublin, 2011 -04-14

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku 7. art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r” Nr 98. póz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na postanowienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 lutego 2011 r., znak: AB.PB.I.7353.1-1S6/11. zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia SM „CZUBY” 20-538 Lublin, ul. Watykańska 6 pozwolenia na budowę zespołu garażowo- usługowego wraz z instalacjami (..), przebudową linii kablowych (…) i miejscami postojowymi na działkach nr 24/7, 24/21 przy ul. Filaretów 52 w Lublinie, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim jest uzyskanie ostatecznego rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie, w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w zakresie podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały Nr 1/3/2011 z dnia 11.01.2011 r.
– uchylam zaskarżone postanowienie w całości i umarzam postępowanie organu I instancji w sprawie zawieszenia ww. postępowania o pozwolenie na budowę.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem organ I instancji zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie j.w., do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, tj. uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie, w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w zakresie podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały Nr 1/3/2011 z dnia 11.01.2011 r..(…)

Rozpatrując sprawę organ II instancji stwierdza, co następuje:

W wyniku powtórnego rozpatrywania wniosku SM „Czuby” o pozwolenie na budowę, po decyzji kasacyjnej Wojewody Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2010 r., znak: 1F.1. l M/7119/1-102/10, wezwano inwestora do uzupełnienia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W dniu 12.01.2011 r., SM „Czuby” przedłożyła uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej l i 3 niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego przy ul. Filaretów 52 na działce nr 24/7 w Lublinie. Pismem z dnia 21.01.2011 r., znak: AB.PB.I.7353.1-186/11, zawiadomiono strony o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia SM „Czuby” pozwolenia na budowę zespołu garażowo-usługowego. Po otrzymaniu powyższego zawiadomienia. Pani Grażyna Henkiel zarn. przy ul. Sympatycznej …. złożyła w dniu 09.02.2011 r. wniosek o wstrzymanie postępowania administracyjnego, z informacją, że wniosła, w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym do Walnego Zgromadzenia SM „Czuby”, odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej nr 1/3/2011 z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1 i 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego. (…)

Spółdzielnia jako osoba prawna działa przez swoje organy. W postępowaniu administracyjnym spółdzielnia jest reprezentowana przez zarząd, który jednakże może podejmować tylko decyzje niezastrzeżone w ustawie lub statucie innym organom. W sprawie o zezwolenie na budowę, zarząd musi legitymować się uchwałą rady nadzorczej, uchwalającą inwestycję dotyczącą konkretnych nieruchomości. Z art. 46 § 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo spółdzielcze, wynika, bowiem, że uchwalanie planów gospodarczych oraz podejmowanie uchwał w sprawie obciążenia nieruchomości należy do rady nadzorczej spółdzielni. Jednocześnie należy stwierdzić, że zagadnienia dotyczące prawa SM „Czuby” do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będą rozpatrywane przez organ I instancji, przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Kwestie te nie mogą być rozważane w niniejszym postępowaniu zażaleniowym, dotyczącym postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Podsumowując należy stwierdzić, że toczące się postępowanie wewnątrzspółdzielcze przed Walnym Zgromadzeniem SM „Czuby”, w sprawie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/3/2011 z dnia 11.01.2011 r. nie może być uznane jako zagadnienie wstępne, o jakim mowa w art. 97 § l pkt 4 K.p.a. i stanowić podstawy do zawieszenia, z urzędu, postępowania w sprawie przedmiotowego pozwolenia na budowę. Postępowanie to, bowiem, nie było prowadzone przez inny organ administracji państwowej, ani sąd.

Zarzuty zażalenia, mówiące o braku oparcia w przepisach prawa orzeczenia o zawieszeniu postępowania, należało, zatem, uznać jako w pełni uzasadnione. Z uwagi na powyższe okoliczności. należało uchylić zaskarżone postanowienie o zawieszeniu postępowania i w tej sprawie umorzyć postępowanie przed organem 1 instancji, jako bezprzedmiotowe. Prowadzenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę przez organ administracji architektoniczno-budowlanej nie jest uzależnione od uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie, w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w zakresie podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały Nr 1/3/2011 z dnia 11.01.2011 r.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak na wstępie. (…)

Z up. Wojewody Lubelskiego
Piotr Matyś

Z-ca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury

– informacja na temat wniosków zgłoszonych przez mieszkańców osiedla Skarpa

Wnioski
mieszkańców osiedla Skarpa z dnia 21.05.2010 r.
skierowane do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

Uwaga generalna: zgodnie z zasadą techniki prawodawczej zapisy statutu oznaczone są w następujący sposób:
1) paragraf, 2) ustęp, 3) punkt, 4) litera, 5) tiret.

Proponowane przez grupę członków „poprawki” wskazują błędne podstawy zmiany, stąd może mieć to wpływ na prawidłowy sposób zajęcia stanowiska w niektórych kwestiach.

Proponowane poprawki do statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie zgłoszone przez członków osiedla SKARPA. Informujemy jednocześnie że przedstawione poprawki kierowane są wyłącznie do Komisji Statutowej a nie do akceptacji przez Zebranie Przedstawicieli.

Jedynym organem uprawnionym do zatwierdzenia Statutu SM Czuby jest Walne Zgromadzenie Członków.

§ 3 – dodajemy w punkt 3
Spółdzielnia Mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków w szczególności z tytułu przekształceń własnościowych.
Nie ma potrzeby wprowadzania tego zapisu, gdyż reguluje to znowelizowana ustawa z 2009 r., tym bardziej, że autor proponowanej zmiany przepisał niepoprawnie treść znowelizowanego przepisu.

§ 4. pkt 2 – wykreślamy podpunkty 2 i 3

§ 4.pkt 3 – zmieniamy treść na :
Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków nabyte na podstawie ustawy wykonując te obowiązki na rzecz i dobro jej członków.

§ 4. pkt 4 wprowadzamy zmiany w treści:
Spółdzielnia w ramach prowadzonej działalności może w szczególności…
Postanowienie statutu tej treści nie zostało zakwestionowane przez Sąd Rejestrowy, co oznacza, że jest ono zgodne z prawem, zaakceptowane przez członków Spółdzielni i brak jest podstaw prawnych do jego zmiany, tym bardziej, że wnioskodawcy nie uzasadnili potrzeby takiej zmiany,

§ 4 pkt 4 – wykreślamy podpunkt 6.
Brak jest podstaw prawnych do zmiany, chociażby z tego tytułu, że ustawodawca przewiduje taką możliwość w art. 6 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 6 pkt 8 . podpunkt b
w miejsce skreślono wpisujemy –
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu / obowiązuje do dnia 31.12.2012r. /
Nie dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 8a – podpunkt l powinien być zapis:
Członek Spółdzielni ma prawo:
– uczestniczyć z głosem decydującym na Walnym Zgromadzeniu oraz prawo przysłuchiwania się obradom Rady Nadzorczej i innych organów samorządowych bez prawa głosu.
Treść zmiany niezrozumiała. Oczywistym jest, że członek biorący udział w Walnym Zgromadzeniu sam decyduje o wyrażeniu swojej decyzji poprzez głosowanie za lub przeciw przyjęciu uchwał z możliwością wstrzymania się od głosu. Kwestie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu regulują przepisy art. 36 i nast. ustawy Prawo spółdzielcze i § 73 i nast. Statutu.
Wnioskodawcy nie zdają sobie sprawy, że proponowana brzmienie zastępujące pkt 1 eliminuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni

§ 8a- podpunkt 2- dopisać w brzmieniu:
Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnie.
Ten problem w sposób wyczerpujący regulują przepis art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze oraz art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 8a pkt 2
jest wpisany ustęp 1- powinien być ustęp 6.
Brak możliwości zrozumienia propozycji tej zmiany.

§ 8a pkt3
dodaje się na końcu zdania…….nie wykorzystując tego przepisu do osiągnięcia korzyści materialnej..
Brak możliwości zrozumienia propozycji tej zmiany.

§ 8a pkt 4. -jest ustęp 1 , powinno być ustęp od 10 do 12.
Brak możliwości zrozumienia propozycji tej zmiany. Zmiana jest nieczytelna, niezrozumiała.

§ 8b pkt. 5 – dodać……… gdy nie powstał z błędnej decyzji Zarządu.
Brak możliwości zrozumienia propozycji tej zmiany. Zmiana jest nieczytelna, niezrozumiała.

§8b pkt .14 i 16 doprecyzować o co chodzi?
Brak możliwości zrozumienia propozycji tej zmiany. Zmiana jest nieczytelna, niezrozumiała.

§ 11 – przenieść do & 8a
Propozycja nielogiczna, nieczytelna i niezrozumiała, niemająca związku pomiędzy treścią § 8a a § 11.

§ 12 pkt .1 – zmienić treść na .
Wpisowe dokonane przez członka wynosi 100 zł. a udział 200 zł.
Zmiana niestylistyczna, którą cechuje brak logiki.

§ 12 pkt 6 – dodać na końcu zdania,….. ..powstałych na danym mieszkaniu
Zmiana niemożliwa do wprowadzenia. Autorzy nie rozumieją treści uchwalonego przez członków postanowienia Statutu.

§ 18 pkt 2 w ostatnim zdaniu dopisać
obowiązująca forma sprzedaży przetarg
Proponowana zmiana sprzeczna z art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 32 pkt l – dodać Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

§ 32 pkt 2 – zbycie Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu..

§ 32 pkt 4 – umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

§ 43 pkt 8 – dopisać – następuje w terminie 6-ciu miesięcy od dnia oddania budynku do użytku
Brak sensu. § 43 Statutu dotyczy wymogów, jakie winna zawierać umowa o budowę lokalu.

§ 43 pkt c – dodać w tytule
Własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność.

§ 57 pkt 2 po słowach…. albo osoby nie będące członkami Spółdzielni dodać – a zamieszkujące w zasobach mieszkaniowych tej Spółdzielni
Zmiana bezsensowna, sprzeczna z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 61 pkt 5 – zamiast funduszu remontowego Spółdzielni wpisać w miejscu spółdzielni nieruchomości
Treść postanowienia Statutu zgodna z celem prowadzonej działalności przez Spółdzielnię.

§ 63 pkt 2 – powinien brzmieć .. .o zmianie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni jest ona zobowiązana zawiadomić osobę o których mowa…
Treść postanowienia Statutu zgodna z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 4 ust. 7 i 7(1) znowelizowanej ustawy (ustawa z dnia 24 września 2009 r.).

§ 63 pkt 4 – na końcu zdania dopisujemy słowa……. a ciężar udowodnienia zasadności zmian spoczywa na Spółdzielni
Treść postanowienia Statutu zgodna z art. 4 ust. 8 zd. ostatnie u.s.m.

§ 66 i § 67 – połączyć w całość w brzmieniu
Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka

 1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku , gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami Wykluczenie może nastąpić gdy członek;
  – poważnie narusza zasady współżycia społecznego
  – uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z zapłatą opłat za używanie lokalu lub innych tytułów wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu przez swoje niewłaściwe zachowanie czym korzystanie z lokali uciążliwym świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień
 2. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego zawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni Wykreślenie może nastąpić w szczególności gdy:
  – członek nie wpłacił wpisowego lub udziału w terminie określonym w w&12 ust.4
  – członek zbył prawo do lokalu, ale nie wystąpił ze Spółdzielni
  – członek zbył ekspektatywę prawa do lokalu
  – członek utracił wkład lub prawo do lokalu w wyniku postępowania egzekucyjnego
  – członkowi nie przysługuje w Spółdzielni żadne prawo do lokalu ani też nie ubiega się o ustanowienie takiego prawa.

Propozycja niezgodna z zasadą techniki prawodawczej, a przede wszystkim sa to dwie odrębne instytucje kierujące się innymi przesłankami, a poza tym przepis w brzmieniu Statutu jest bardziej czytelny.

§ 12 ust.4
– członek zbył prawo do lokalu , ale nie wystąpił ze Spółdzielni
– członek zbył ekspektatywę prawa do lokalu
– członek utracił wkład lub prawo do lokalu w wyniku postępowania egzekucyjnego.
Brak możliwości odniesienia się do zmiany z uwagi na błędne wskazanie przepisu.

§ 69 w pkt 1, 2, 3 i 6 wykreślić słowo bezskutecznego, a w jego miejsce wprowadzić słowa:
upływu terminu przewidzianego prawem
Treść postanowienia Statutu zgodna z art. 24 § 10 ustawy Prawo spółdzielcze. Poza tym: a gdzie członek ma szukać tego „przepisu prawa”?

§ 69 pkt 7 i 8 po słowach w sprawie wykluczenia wykreślić słowo albo wpisując lub
Treść postanowienia Statutu zgodna z art. 24 § 8 ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 71 pkt 2 podpunkt 2 po słowach na dzień przekazania jej lokalu dodać …….. lub niezależnego rzeczoznawcy
Propozycja niestylistyczna.

§ 72 pkt 1 podpunkt 5 wykreślić Rady Osiedli
Zapis zgodny z postanowieniami Statutu zawartymi w Rozdziale XII E, które obowiązywały do dnia wyboru Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 73 pkt 2 po słowach podzielone na części dodać : …przyjmując zasadę podziału na osiedla dodać Rada Nadzorcza ustala sposób zaliczania członków w tym członków oczekujących z zastrzeżeniem ze nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali zamieszkujących w ramach danego Osiedla do innych części Walnych Zgromadzeń
Kwestie te reguluje, na podstawie delegacji statutowej ((§ 87 ust. 1 pkt 10 Statutu), uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.

§ 73 dodać pkt 3 wpisując w treści :
Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków
Kwestie te reguluje § 77 ust. 3 Statutu.

§ 74 pkt 1. po słowie nieruchomości dodać osiedla
Kwestie te reguluje, na podstawie delegacji statutowej ((§ 87 ust. 1 pkt 10 Statutu), uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.

§ 74 pkt 4, po słowie tylko osobiście dodać …… lub pełnomocnika w sytuacji vis maior (siła wyższa)
Proponowany zapis sprzeczny jest z art. 36 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 75 pkt l . po słowach przynajmniej raz w roku dodać….. w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Zapis Statutu dostosowuje termin zwołania Walnego Zgromadzenia do treści art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 77 pkt 1. wykreślić ostatnie zdanie,

§ 77 pkt 5 przeredagować w sposób następujący:
uchwały SM ważne przy ilości oddanych głosów 50%+1 głos
Proponowany zapis nieprzemyślany, świadczący o całkowitym ignorowaniu zapisów ustawy Prawo spółdzielcze (np. art. 12a § 1, art. 45 § 5, art. 96, art. 113 § 1 pkt 3 ustawy Prawo spółdzielcze).

§ 77 pkt 8 po słowach na tablicy ogłoszeń dodać…… i w Internecie
Żaden przepis prawa nie przewiduje takiego obowiązku, a zgodnie z art. 8(1) u.s.m. członek ma prawo otrzymania kopii uchwał.

§ 78 a w pkt 3 po słowach osób prawnych dodać,…… i osób fizycznych

§ 78 b pkt 2 przeredagować:
każda część Walnego Zgromadzenia może zmienić porządek następnego posiedzenia oraz odroczyć swe obrady.

§ 78 c pkt 2 każda komisja składa się z 3-ech członków, skreślić
Sprawa do decyzji Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem skreślenia wyboru władz komisji.

§ 78 d pkt l c po słowach osób prawnych dodać. . i osób fizycznych
Proponowany zapis sprzeczny jest z art. 36 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 78e pkt 1 po słowach …spraw ustalona dodać w przyjętym porządku obrad
Propozycja zbędna. Oczywistym jest, że chodzi o przyjęty porządek obrad. Bez przyjęcia porządku obrad nie rozpoczną się obrady.

§ 79 wszędzie gdzie występuje Rada dodać Nadzorcza

§ 79 wykreślić pkt 8 a wstawić
Członkowie Zarządu nie mogą występować w związku rewizyjnym w którym Spółdzielnia jest zrzeszona
Sprzeczne z art.38 § 1 pkt 7 ustawy Prawo spółdzielcze. Dopisek w tej propozycji jest niejasny.

§ 79 pkt 12 jakiego związku dotyczy?
Zapis zgodny z art. 38 § 1 pkt 11 ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 83 dodać pkt 4 w brzmieniu:
kandydaci do Rady Nadzorczej przed umieszczeniem ich na karcie wyborczej składają pisemne oświadczenie , iż nie naruszają ustawowego zakazu konkurencyjności
Kwestie te reguluje § 104 ust. 3 Statutu.

§ 83 dodać pkt 5 w brzmieniu:
w razie nieobecności przewodniczącego i jego zastępcy posiedzenie powinien prowadzić Członek Rady Nadzorczej wybrany z grona obecnych.
Propozycja zbędna. W przypadku nieobecności przewodniczącego i jego zastępcy następuje odroczenie obrad (§ 88 i § 90 Statutu).

§ 84c pkt 2 po słowach zapada większością głosów zapisać stosunkiem głosów 50%+1
Zapis niezgodny z art. 45 § 5 ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 85 po słowach: w tym samym trybie dodać i nie dłużej niż na dwie kadencje
Zapis nieczytelny, niejasny. Kwestię tą reguluje art. 8(2) ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 86 pkt l podpunkt 1 po słowach odwołanie wpisać stosunkiem głosów 50%+1
Zapis niezgodny z art. 45 § 5 ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 86 pkt 2 dodać po słowie Rady Nadzorczej
Propozycja nieczytelna, niezrozumiała.

§ 87 pkt 1 wykreślić podpunkt 4

§ 87 podpunkt 9 zmienić: po słowach do reprezentowania wystarczy 3-ech Członków Rady Nadzorczej
Zapis przedmiotowy. Reprezentacja członków Rady Nadzorczej określona jest w Regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 87 podpunkt 24 dodać ; Komisji Rady Nadzorczej
W kontekście tego paragrafu wiadomo, że chodzi o Radę Nadzorczą.

§ 88 pkt przeredagować: Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za czynny udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komisjach tej Rady (bez względu na ilość posiedzeń) wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu.
-przewodniczący 100%
– zastępca 90%
– członkowie Rady 80%
Członkowie Rady nie mogą jednocześnie występować w innych organach
Spółdzielni
§ 88 nie rozstrzyga o tych kwestiach.

§ 89 w pkt 1 i 2 dodaje się słowo Nadzorczej, a w pkt 3 po słowach na tablicy w Zarządzie Spółdzielni i internecie.
W kontekście tego paragrafu wiadomo, że chodzi o Radę Nadzorczą.

§ 92 pkt 3 zmienia się zapis na: automatyczne odwołanie członka Zarządu który nie otrzymał absolutorium
Ustawa Prawo spółdzielcze nie przewiduje zasady automatyzmu. Patrz: art. 49 § 4 ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 92 pkt 6 dodać w brzmieniu: członkowie Zarządu nie mogą występować w Związku Rewizyjnym w którym Spółdzielnia jest zrzeszona w innych Spółdzielniach Mieszkaniowych.

§ 92 pkt 7 dodać w brzmieniu: członkowie Zarządu odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem na rzecz Spółdzielni.

§ 93 pkt 8 dodać: Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walne Zgromadzenie projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni
Sprawy te reguluje § 76 Statutu Spółdzielni. Propozycja zmiany jest zbędna.

§ 93 pkt 13 po słowach odpisywanie na straty, dodać tych środków trwałych
Propozycja zmiany niezrozumiała, pozbawiona sensu.

§ 95 dodać … Rady Nadzorczej
Propozycja nieczytelna.

Wykreślamy § 100.101.102.103.
Propozycja zmiany zbędna. Postanowienia Statutu zawarte w Rozdziale XII E obowiązywały do dnia wyboru Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 103 c wykreślamy

§ 104 w punkcie 1 , 2, 3, 4 dodać Nadzorcza
W kontekście tego paragrafu wiadomo, że chodzi o Radę Nadzorczą.

§ 104 pkt 4 po słowach Rady Nadzorczej dodać i Zarządu.
Propozycja zmiany niezgodna z przepisem art. 56 § 4 ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 108 dodać – fundusz remontowy mienia Spółdzielni.

§ 109 pkt l – wykreślić słowo zysk wpisując wynik finansowy dodatni
pkt 2 – wykreślić słowo strata wpisując wynik finansowy ujemny
Zapis Statutu prawidłowy. Brak konieczności jego zmiany.

Ad. 3
Protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 12.04.2011 r. został przyjęty bez uwag jednomyślnie – 20 za.

Ad. 4
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady zostanie zwołane po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia tj po 20 czerwca 2011 r. W porządku obrad tego posiedzenia zostaną umieszczone miedzy innymi pkt:

– Informacja na temat przebiegu i uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu odbyte w częściach w terminie od 09.05.2011 r. do 06.06.2011 r.

– Analiza działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2011 r.

– Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 4.05.2011 r.

– Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

– Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmian w uchwale Rady Nadzorczej nr 48/18/09 z dnia 24.06.2009 r. w sprawie wyboru stałych komisji Rady,
b) upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

– Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

– Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.

– Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za II kwartał 2011 r.

– Sprawy wniesione .

Ad. 5
Nie realizowano tego punktu porządku obrad .Zarząd Spółdzielni nie skierował wniosków o uchylenie uchwał.

Ad. 6
Nie realizowano tego punktu porządku obrad. Pisma, które członkowie skierowali do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą wpłynęły do Spółdzielni w dniach od 2.05. i 4.05.2011 r. , nie zostały przeanalizowane przez komisję Rady Nadzorczej.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Nadzorczej ustalił, kto z członków Rady będzie otwierał którą część Walnego Zgromadzenia.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwierać będą członkowie Rady według poniżej przedstawionego wykazu:
– 09.05.2011 r. – Jerzy Kaczmarski
– 10.05.2011 r. – Jerzy Kutyła
– 11.05.2011 r. – Michał Kołczewski
– 12.05.2011 r. – Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska
– 13.05.2011 r. – Stanisław Smerda
– 16.05.2011 r. – Ryszard Klech
– 17.05.2011 r. – Marek Szymański
– 18.05.2011 r. – Grażyna Henkiel,
– 19.05.2011 r. – Grzegorz Majek
– 20.05.2011 r. – Krystyna Mańka
– 23.05.2011 r. – Tadeusz Mazurek
– 24.05.2011 r. – Roman Janczarek
– 25.05.2011 r. – Jan Biss
– 26.05.2011 r. – Jan Biss
– 27.05.2011 r. – Michał Kołczewski
– 30.05.2011 r. – Danuta Przybyś – Ziemba
– 31.05.2011 r. – Danuta Przybys – Ziemba
– 01.06.2011 r. – Danuta Przybys – Ziemba
– 02.06.2011 r. – Teresa Husarek
– 03.06.2011 r. – Andrzej Turski
– 06.06.2011 r. – Elżbieta Betka

Przewodniczący Rady Nadzorczej przygotuje stosowne upoważnienia do otwarcia obrad oraz identyfikator

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 10:41, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2011