Protokół Nr 06/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 12.04.2011

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Biss Jan, Betka Elżbieta, Gontarz Zbigniew, Stefania Chodkiewicz, Husarek Teresa, Roman Janczarek,
Klech Ryszard, Smerda Stanisław, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Majek Grzegorz, Samborska Janina,
Mańka Krystyna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Jerzy Kaczmarski.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Kierownik działu GZM – pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Informacja na temat przeprowadzanej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach 1.03.2010 r. – 30.04.2011 r lustracji obejmującej działalność inwestycyjna za okres od 1.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
 4. Opinia dla Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie wniosków z lustracji.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  b) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  c) zmian w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.
  d) zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.
 6. Analiza kosztów:
  a) energii cieplnej,
  b) zimnej wody.
 7. Organizacja Walnego Zgromadzenia:
  a) porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,
  b) terminy części Walnego Zgromadzenia.
 8. Przyjecie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 04.04.2011 r.
 9. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 10. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 12. Sprawy wniesione.

Przedstawiony powyżej porządek obrad został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 29.03.2011 r. r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 4.04.2011 r. i 12.04.2011 r.. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna na posiedzeniu w dniu 11.04.2011 r. Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków Spółdzielni.

Ad. 3 i 4
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

– protokołem z przeprowadzonej lustracji częściowej obejmującej prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością inwestycyjną za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. – w tym miejscu umieszczono protokół z lustracji.

– wnioskami z lustracji

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W LUBLINIE
20-601 Lublin, ul T. Zana 38 tel./fax 81- 525-91-49

Lublin, dnia 12 kwietnia 2011 r.

Ldz. 50/2011

 

Zarząd i Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby”
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

 

W wyniku zawartej w dniu 28.02.2011 r. umowy pomiędzy Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie a Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie, w dniach od 28 lutego 2011 r. do 30 marca 2011 r. została przeprowadzona przez Związek lustracja częściowa obejmująca prowadzoną przez Spółdzielnię działalność inwestycyjną za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
Lustracją częściową Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zostały objęte następujące zagadnienia:

 1. Podstawy prawne i organizacyjne działalności inwestycyjnej.
 2. Potrzeby mieszkaniowe a program inwestycyjny.
 3. Sprawy terenowo- prawne.
 4. Przygotowanie inwestycji.
 5. Realizacja inwestycji.
 6. Finansowanie i rozliczenie inwestycji.

Ustalenia lustracji zawarte w protokole są oparte na faktach wynikających z przedłożonych lustratorowi dokumentów, dokonanych przez niego oględzin, a także wyjaśnień złożonych przez Członków Zarządu i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

Lustrator sporządził protokół z lustracji, który bez zastrzeżeń został podpisany przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w dniu 30.03.2011 r. Po zapoznaniu się z ustaleniami lustracji zawartymi w protokóle, Regionalny Związek działając na podstawie art. 93 § 1a ustawy Prawo spółdzielcze przekazuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie poniższy wniosek polustracyjny zaproponowany przez lustratora:

1. Kontynuować działania Spółdzielni zmierzające do rozpoczęcia realizacji inwestycji będących w przygotowaniu tj. budynku mieszkalnego przy ul. Wiklinowej 2 oraz zespołu garażowe- parkingowego z lokalami usługowymi przy ul. Filaretów 52.
Związek Rewizyjny przypomina, iż stosownie do postawień § 25 ust. 5 Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej w dniu 1 lipca 2010 r. (Uchwała Nr 9/ 2010), Zarząd Spółdzielni jest obowiązany zamieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków informację o powyższym wniosku polustracyjnym.
Wniosek z przeprowadzonej lustracji przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków, Rada Nadzorcza Spółdzielni.
Stosownie do art. 93 § 1 b, § 2 i § 4 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi Rewizyjnemu i Walnemu Zgromadzeniu Członków informację o realizacji wniosku polustracyjnego. Ponadto na żądanie członka Spółdzielni, Zarząd jest obowiązany udostępni mu do wglądu protokół lustracji wraz z syntezą ustaleń lustracyjnych oraz informacją o ich realizacji wniosku polustracyjnego.

– projektem uchwały

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .. /2011

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …… 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 1.03.2011. do 12.04.2011 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 79 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowany na podstawie protokołu z lustracji częściowej obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Realizację przyjętego do realizacji wniosków powierzyć odpowiednim organom statutowym Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez lustratora Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Józefa Furtaka, zastępcę prezesa ds./s finansowych postanowili na Walne Zgromadzenie zgodnie z kompetencjami zapisanymi w § 87 Statutu Spółdzielni w formie opinii wskazała sposób załatwienia wniosków – zaproponowała ich przyjęcie do realizacji.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, postanowiła przekazać Walnemu Zgromadzeniu następujące stanowisko:

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE WNIOSKÓW Z LUSTRACJI

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12.04.2011 r., po zapoznaniu się z wynikami i wnioskami z przeprowadzonej lustracji uznała, że w formie opinii zaproponuje, aby Walne Zgromadzenie SM „Czuby” przyjęło wnioski polustracyjne.

Ad. 5
A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 11.04.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– zmianami do regulaminu:

R E G U L A M I N
wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

§ 1

Postanowienia ogólne:

 1. Najem lokali użytkowych i dzierżawa terenu odbywają się w trybie wyboru ofert dla lokali i terenów:
  a) zlokalizowanych w nieruchomościach osiedli,
  b) będących mieniem spółdzielni
 2. Wybór ofert dla wynajmu lokali i dzierżawy terenów zlokalizowanych w nieruchomościach osiedli organizuje Administracja i Rada Osiedla Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla danego osiedla.
 3. Wybór ofert dla wynajmu lokali i dzierżawy terenów będących mieniem spółdzielni organizuje Zarząd Spółdzielni.
 4. Lokale mogą być wynajmowane za zgodą Zarządu Spółdzielni bez stosowania procedury wyboru ofert w następujących przypadkach:
  a) przy przekształceniach podmiotowych dotyczących przejęcia lokali przez następców prawnych najemców,
  b) przy zachowaniu ciągłości najmu i utrzymania dotychczasowej funkcji lokalu, gdy oferowane przez następcę warunki najmu są co najmniej równorzędne z postanowieniami umowy zawartej z dotychczasowym najemcą.
 5. Teren może być wydzierżawiony za zgodą Zarządu Spółdzielni bez stosowania procedury wyboru ofert w następujących przypadkach:
  a) przy przekształceniach podmiotowych dotyczących przejęcia terenu przez następców prawnych dzierżawców,
  b) przy zachowaniu ciągłości dzierżawy i utrzymania dotychczasowej funkcji dzierżawionego terenu, gdy oferowane przez następcę warunki dzierżawy są co najmniej równorzędne z postanowieniami umowy zawartej z dotychczasowym dzierżawcą.

A. Najem lokali użytkowych oraz dzierżawa terenu zlokalizowane w nieruchomościach osiedli.

§ 2

Informacja o wolnych lokalach (do wynajęcia) są wywieszane w tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla.

§ 3

 1. Do wyboru ofert mogą przystąpić wszystkie podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, które udokumentują wiarygodność finansową i prawną. Osoby je reprezentujące powinny załączyć do oferty upoważnienie do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
 2. Przystępujący do wyboru ofert powinni zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz warunkami umowy najmu lokalu/dzierżawy terenu.
 3. Do wyboru nie będą dopuszczone podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, których działalność narusza przyjęte normy współżycia mieszkańców lub jest uciążliwa dla otoczenia.
 4. Z ubiegania się o najem lokalu/dzierżawę terenu wyklucza się oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę lub nie wywiązywali się z zawartych ze Spółdzielnią umów.

§ 4

Złożona oferta winna zawierać:
1) określenie podmiotu składającego ofertę ( nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu),
2) oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu w S.M. „Czuby” i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,
3) określenie przedmiotu oferty, tj. rodzaj prowadzonej działalności oraz inne informacje,
4) proponowaną wysokość czynszu najmu/dzierżawy w zł / m2 netto,
5) propozycję okresu wypowiedzenia, nie krótszy niż jeden miesiąc.

§ 5

 1. Wyboru oferty dokonuje Rada Osiedla Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na najbliższym posiedzeniu plenarnym po złożeniu oferty jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia oferty. W przypadku wpłynięcia oferty na wolny lokal (pustostan) i braku posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przez okres dłuższy niż 30 dni decyzję o wynajęciu lokal podejmuje Zarząd Spółdzielni. Po zakończeniu obrad Rada Osiedla Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla podejmuje Uchwałę określającą warunki wynajmu lokalu lub dzierżawy (stawkę najmu/dzierżawy w zł/m2 netto, wysokość zabezpieczenia umowy, ewentualnie inne informacje, które winny zostać ujęte w umowie najmu/dzierżawy) i przekazuje ją Zarządowi Spółdzielni w celu zawarcia umowy najmu/dzierżawy.
  Administracja Osiedla powiadamia oferentów o decyzji Rady Osiedla Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w terminie 7 dni od daty posiedzenia Rady.
  Zarząd Spółdzielni zawiera umowę najmu/dzierżawy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia oferenta skutecznego doręczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty.
 2. W przypadku złożenia identycznych ofert Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami.

B. Najem lokali użytkowych oraz dzierżawa terenu będące mieniem Spółdzielni.

§ 6

Informacja o wolnych lokalach (do wynajęcia) są wywieszane w tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla.

§ 7

1. Do wyboru ofert mogą przystąpić wszystkie podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, które udokumentują wiarygodność finansową i prawną. Osoby je reprezentujące powinny załączyć do oferty upoważnienie do reprezentowania podmiotu gospodarczego.

2. Przystępujący do wyboru ofert powinni zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz warunkami umowy najmu lokalu/dzierżawy terenu.

3. Do wyboru nie będą dopuszczone podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, których działalność narusza przyjęte normy współżycia mieszkańców lub jest uciążliwa dla otoczenia.

4. Z ubiegania się o najem lokalu/dzierżawę terenu wyklucza się oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę lub nie wywiązywali się z zawartych ze Spółdzielnią umów.

§ 8

Złożona oferta winna zawierać:

1) określenie podmiotu składającego ofertę ( nazwę i adres oferenta, wypis z rejestru sądowego lub z ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu),

2) oświadczenie, że zapoznano się z regulaminem wynajmu lokali użytkowych i dzierżawy terenu w S.M. „Czuby” i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,

3) określenie przedmiotu oferty, tj. rodzaj prowadzonej działalności oraz inne informacje,

4) proponowaną wysokość czynszu najmu/dzierżawy w zł / m2 netto,

5) propozycję okresu wypowiedzenia, nie krótszy niż jeden miesiąc.

§ 9

1. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Spółdzielni na najbliższym posiedzeniu po złożeniu oferty.
Zarząd powiadamia oferentów o swojej decyzji w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia.
Zarząd Spółdzielni zawiera umowę najmu/dzierżawy w ciągu czternastu dni od dnia powiadomienia oferenta skutecznego doręczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty.

2. W przypadku złożenia identycznych ofert Zarząd Spółdzielni ma prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami.

§ 10

Wzór umowy najmu oraz umowy dzierżawy terenu stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

– wzorem umowy

UMOWA O NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

W dniu …… r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby”, ul. Watykańska 6,
20-538 Lublin, którą reprezentuje:
1. ……………….
2. ……………….
zwaną w dalszym ciągu Wynajmującym, a …………………
PESEL: …….. zwanym w dalszym ciągu Najemcą, została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

 1. Od dnia ……….r. Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ulicy ……………… o powierzchni użytkowej …….. m2 z przeznaczeniem na ………….
  Lokal wyposażony jest w instalację …………………………………….
 2. Wynajmujący przekaże Najemcy lokal protokołem zdawczo – odbiorczym, który będzie stanowił Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

 1. Najemca jest zobowiązany opłacać miesięczny czynsz z tytułu najmu lokalu w wysokości ….. zł oraz obowiązujący w czasie trwania stosunku najmu podatek Vat (słownie: + Vat).
 2. Niezależnie od czynszu, o którym mowa w ust. 1, Najemca ponosi opłaty związane z dostarczeniem do lokalu mediów technologicznych.
 3. Czynsz płatny będzie na konto Wynajmującego w terminie określonym w fakturze.
 4. Łącznie z czynszem Najemca uiszcza opłaty, o których mowa w ust.2. Wysokość tych opłat ustalana jest przez Wynajmującego zgodnie z faktycznie ponoszonymi kosztami, przypadającymi na lokal według zasad ustalonych pomiędzy dostawcami mediów a Wynajmującym.
 5. Wynajmujący zastrzega, że opłaty związane z użytkowaniem lokalu nie mogą być niższe od kosztów własnych Wynajmującego.

§ 3

 1. Najemca opłaca czynsz i opłaty, o których mowa w § 2 od dnia wskazanego w umowie, określonego w § 1 do dnia protokolarnego przekazania lokalu Wynajmującemu.
 2. W przypadku zwłoki w uiszczaniu czynszu lub opłat (określonych w § 2), Wynajmującemu służy prawo naliczania odsetek ustawowych za cały okres zwłoki.

§ 4

 1. Przed objęciem lokalu w używanie, najemca uiści kaucję w wysokości stanowiącej równowartość opłat określonych w § 2 w okresie wypowiedzenia umowy tj. …. (słownie: …… złotych), tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego po rozwiązaniu stosunku najmu.
 2. Wniesiona przez Najemcę kaucja jest złożona przez Wynajmującego na koncie obrotowym Wynajmującego.
 3. Kaucja z oprocentowaniem wynikającym z prowadzenia przez Bank konta obrotowego, podlega zwrotowi po opuszczeniu przez Najemcę lokalu, pod warunkiem, iż Wynajmujący nie zgłasza roszczeń finansowych pod adresem Najemcy. W przeciwnym razie Wynajmujący przed zwrotem kaucji potrąca z niej swoje należności.

§ 5

Najemca zobowiązany jest do:
a) używanie wynajętego lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i z należytą starannością,
b) przestrzeganie Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w Spółdzielni „Czuby”,
c) nie dokonywania bez zgody wynajmującego żadnych zmian naruszających substancję lokalu,
d) utrzymanie dobrego stanu sanitarno-porządkowego wokół lokalu,
e) wyposażenia lokalu w zakresie przepisów p.poż oraz oznakowania drogi ewakuacyjnej
f) rozliczania się ze zużytej energii z Zakładem Energetycznym Lublin – Miasto.

§ 6

W czasie trwania stosunku najmu, Najemca zobowiązany jest do przeprowadzania w lokalu na koszt własny następujących napraw i konserwacji:

 1. Odnawianie lokalu polegające na:
  a) malowaniu sufitów i ścian wraz z usunięciem drobnych uszkodzeń tynku, co najmniej raz na 4 lata,
  b) malowaniu olejnym drzwi i okien, mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania olejnego oraz grzejników, zlewozmywaków, spłuczek, rur i innych urządzeń malowanych olejno w miarę potrzeby dla zabezpieczenia przed korozją, ze względu na zużycie lub odpadnięcie farby chroniącej je przed zniszczeniem, jednak nie rzadziej niż raz na cztery lata.
 2. Naprawa wszelkich urządzeń techniczno – sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych urządzeń.
 3. Usuwanie zatkania przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych.
 4. Naprawa drzwi, okien, mebli wbudowanych.
 5. Naprawa bądź wymiana okuć, zamków, zamknięć itp.
 6. Uzupełnienie oszklenia okien, drzwi i naświetli lokalu.
 7. Naprawa bądź wymiana podłóg.
 8. Usuwanie wszelkich uszkodzeń zarówno w lokalu jak i poza nim, powstałych z winy użytkownika lub osób prawa jego reprezentujących interesantów, gości itp.).

§ 7

Nie obciążają najemcy:

 1. Naprawy polegające na usunięciu usterek wynikłych z wykonawstwa budowlanego lub wad materiałów budowlanych powstałych w okresie rękojmi za wady w budynkach nowo wzniesionych.
 2. Naprawa całej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.
 3. Naprawy wszystkich przewodów instalacji znajdujących się w lokalu (z wyłączeniem gniazd wtykowych i przełączników) wchodzących w zakres standardowego wyposażenia lokalu.
 4. Naprawy ścian, sufitów z zastrzeżeniem § 6.
 5. Naprawy polegające na usunięciu zniszczeń powstałych wewnątrz lokalu na skutek niewykonania napraw należących do obowiązków Wynajmującego (np. usunięcie zacieków w wyniku nieszczelności dachu).

§ 8

 1. Jeżeli przy objęciu lokalu lub w czasie trwania stosunku najmu okaże się potrzeba napraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca powinien go zawiadomić o tym bezzwłocznie, w przeciwnym razie odpowiada za szkodę.
 2. Wynajmujący nie odpowiada za niewykonanie lub częściowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli przyczyny niewykonania spowodowane były okolicznościami sił wyższych.

§ 9

Najemca może oddać lokal w podnajem w całości lub w części tylko za zgodą Wynajmującego.
W przypadku zawarcia umowy podnajmu, Najemca ponosi odpowiedzialność względem Wynajmującego za działania lub zaniechania podnajemcy jak za swoje własne.

§ 10

Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia, gdy Najemca:

 1. Używa lokalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub dokonuje zmian naruszających substancję lokalu, budynku, albo używa lokalu w sposób pociągający za sobą jego zniszczenia.
 2. Wykracza przeciw obowiązującemu porządkowi domowemu.
 3. Zalega z zapłatą czynszu i innych opłat, co najmniej za dwa miesiące.
 4. Narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia umowy.

§ 11

Po zakończeniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest:

 1. Zwrócić lokal Wynajmującemu w stanie odnowionym lub pokryć koszt odnowienia go przez Wynajmującego.
 2. Usunąć lub pokryć koszty usunięcia uszkodzeń lokalu, powstałych z winy użytkownika lub osób prawa jego reprezentujących.
 3. Pokryć koszty zużycia lub wymiany urządzeń techniczno-sanitarnych oraz innych elementów wykończenia lokalu, zainstalowanych w ramach kosztów budowy i stanowiących normatywne wyposażenie lokalu.
 4. Pokryć koszty zużycia lub wymiany podłóg.
 5. Jeżeli Najemca lokal ulepszył, Wynajmujący ma prawo zatrzymać ulepszenie za zapłatę sumy odpowiadającej ich wartości, ustalonej komisyjnie w chwili zwrotu lokalu ( po uwzględnieniu kosztów zużycia ) lub zażądać aby Najemca je usunął, przywracając lokal do stanu pierwotnego.
 6. W przypadku niewykonania przez Najemcę obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, Najemca upoważnia Wynajmującego do zastępczego wykonania remontu. Koszty zastępczego wykonania remontu obciążają Najemcę.
 7. Za okres przeprowadzania remontu przez Wynajmującego, Najemca ponosi opłaty, o których mowa w § 2, nie dłużej jednak niż przez okres jednego miesiąca.

§ 12

 1. W czasie trwania stosunku najmu czynsz, o którym mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie tylko poprzez zmianę umowy zawartą w formie aneksu.
 2. Zmiana wysokości czynszu nie wymaga uzasadnienia ani kalkulacji kosztów Wynajmującego.
 3. Najemca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania aneksu podpisać go lub w całości odesłać.
 4. Nie przyjęcie przez Najemcę wysokości czynszu zaproponowanego w aneksie lub brak odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Najemcę, którego bieg rozpoczyna się w tym miesiącu, w którym Najemca był zobowiązany do przyjęcia lub odrzucenia aneksu.

§ 13

W przypadku zajmowania lokalu bez tytułu prawnego, Najemca niezależnie od świadczeń określonych w § 2 zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 200 % obowiązującego czynszu, za każdy miesiąc zajmowania lokalu.

§ 14

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony a jej rozwiązanie może być dokonane przez każdą ze stron za uprzednim …….. miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 15

W sprawach nie unormowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 16

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 17

Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Najemca a trzy Wynajmujący.

 

WYNAJMUJĄCY:

NAJEMCA:

 

– wzorem umowy

UMOWA O DZIERŻAWĘ TERENU

W dniu ……… r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” ul. Watykańska 6, 20 – 538 Lublin, którą reprezentuje:
…………………………………………..
…………………………………………..
zwaną w dalszym ciągu „Wydzierżawiającym”, a …………… legitymującym się dowodem osobistym ……….. wydanym przez …… , PESEL: …… zamieszkałym …………..zwanym w dalszym ciągu „Dzierżawcą” została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

Wydzierżawiający oddaje a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę teren o powierzchni ….. w osiedlu …… w nieruchomości …… na działce nr ..przy ul. ………………..

§ 2

Wydzierżawiony teren, o którym mowa w § 1 przeznaczony jest pod …………..

§ 3

Począwszy od dnia ………… r. Dzierżawca zobowiązany jest regulować miesięczny czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy w/w terenu w wysokości …. zł oraz obowiązujący w czasie trwania umowy dzierżawy podatek Vat ( słownie: ……. + Vat miesięcznie).

§ 4

Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać opłaty związane z dzierżawą na konto Wydzierżawiającego w terminie określonym w fakturze. W razie zwłoki w uiszczaniu należności, Wydzierżawiającemu służy prawo naliczania odsetek na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 5

 1. Przed objęciem terenu w używanie Dzierżawca uiści kaucję w wysokości stanowiącej równowartość opłat określonych w § 3 w okresie wypowiedzenia umowy tj. …. (słownie: …… złotych), tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego po rozwiązaniu stosunku dzierżawy.
 2. Wniesiona przez Dzierżawce kaucja jest złożona przez Wydzierżawiającego na koncie obrotowym Wydzierżawiającego.
 3. Kaucja z oprocentowaniem wynikającym z prowadzenia przez Bank konta obrotowego, podlega zwrotowi po opuszczeniu przez Dzierżawcę terenu pod warunkiem, iż Wydzierżawiający nie zgłasza roszczeń finansowych pod adresem Dzierżawcy. W przeciwnym razie Wydzierżawiający przed zwrotem kaucji potrąca z niej swoje należności.

§ 6

 1. Wszelkie zmiany obowiązujących opłat za przedmiot dzierżawy dokonuje się bez konieczności wypowiadania warunków umowy.
 2. Wydzierżawiającemu służy prawo zmiany wysokości stawki za dzierżawę terenu. Zmiana stawki za dzierżawę następuje poprzez jednostronne oświadczenie Wydzierżawiającego złożone Dzierżawcy.

§ 7

Dzierżawca ma obowiązek utrzymania otoczenia nieruchomości we właściwym stanie sanitarno- epidemiologicznym.

§ 8

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony a jej rozwiązanie może być dokonane przez każdą ze stron za uprzednim … miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 9

Po zakończeniu dzierżawy Wydzierżawiający może zatrzymać wzniesione przez Dzierżawcę budynki, urządzenia lub ulepszenia albo żądać przywrócenia przedmiotu dzierżawy do stanu takiego, w jakim Dzierżawca go otrzymał, składając oświadczenie na jeden miesiąc przed upływem terminu rozwiązania umowy.

§ 10

Wydzierżawiającemu służy prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

 1. Dzierżawca nie przestrzega zasad obowiązującego w osiedlu Regulaminu Porządku Domowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, nie stosuje się do zarządzeń i poleceń Wydzierżawiającego lub działa na jego szkodę.
 2. Dzierżawca faktycznie prowadzi działalność inną aniżeli określono w § 2 umowy.
 3. Dzierżawca zalega z opłatą dzierżawną, co najmniej 3 miesiące.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

§ 13

Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Dzierżawca a trzy egzemplarze Wydzierżawiający.

– projektem uchwały:

Uchwała Nr    /     /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 12.04.2011 r.

w sprawie: zmian w Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiącym załącznik do uchwały nr 30/1/2007 z dnia 20.03.2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Wybór ofert dla wynajmu lokali i dzierżawy terenów zlokalizowanych w nieruchomościach osiedli organizuje Administracja i Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.”;
 2. W § 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
  „propozycję okresu wypowiedzenia, nie krótszy niż jeden miesiąc”;
 3. § 5 otrzymuje brzmienie:
  „1. Wyboru oferty dokonuje Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na najbliższym posiedzeniu plenarnym po złożeniu oferty jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia oferty. W przypadku wpłynięcia oferty na wolny lokal (pustostan) i braku posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przez okres dłuższy niż 30 dni decyzję o wynajęciu lokal podejmuje Zarząd Spółdzielni. Po zakończeniu obrad Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla podejmuje Uchwałę określającą warunki wynajmu lokalu lub dzierżawy (stawkę najmu/dzierżawy w zł/m2 netto, wysokość zabezpieczenia umowy, ewentualnie inne informacje, które winny zostać ujęte w umowie najmu/dzierżawy) i przekazuje ją Zarządowi Spółdzielni w celu zawarcia umowy najmu/dzierżawy.
  Administracja Osiedla powiadamia oferentów o decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w terminie 7 dni od daty posiedzenia Rady.
  Zarząd Spółdzielni zawiera umowę najmu/dzierżawy w ciągu 14 dni od dnia skutecznego doręczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty.
  2. W przypadku złożenia identycznych ofert Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami.”;
 4. W § 8 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
  „propozycję okresu wypowiedzenia, nie krótszy niż jeden miesiąc”;
 5. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Wyboru oferty dokonuje Zarząd Spółdzielni na najbliższym posiedzeniu po złożeniu oferty. Zarząd powiadamia oferentów o swojej decyzji w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia.
  Zarząd Spółdzielni zawiera umowę najmu/dzierżawy w ciągu czternastu dni od dnia skutecznego doręczenia oferentowi zawiadomienia o wyborze jego oferty.”.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity „Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie” z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwale nr / /2011 z dnia 12.04.2011 r..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez pełnomocnika Spółdzielni oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwale w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez pełnomocnika Spółdzielni oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwalę Nr 58/3/2011 z dnia 12.04.2011 r. w sprawie zmian w Regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole – w tym miejscu umieszczono tekst jednolity regulaminu.

A)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi I Inwestycyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 11.04.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– zmianami regulaminu

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Spółdzielczy Budynek mieszkalny jest wraz z otoczeniem społeczną własnością Spółdzielni, wszystkich członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali. i wymaga szczególnej opieki ze strony mieszkańców. Chronienie go przed zniszczeniem, utrzymanie w należytym stanie użytkowym, sanitarnym i estetycznym leży w interesie należy do obowiązków wszystkich mieszkańców.
 2. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców domu (osiedla) jest wszelka wzajemna pomoc i nie zakłócanie sobie spokoju oraz przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad porządku publicznego.

§ 2

Mieszkańcy powinni współdziałać z Administracją Osiedla i Radą Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla we wszystkich sprawach związanych z należytym utrzymaniem lokali, budynków i urządzeń zarówno domowych jak i zewnętrznych oraz w zakresie przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. Mieszkańcy obowiązani są do oszczędnego używania wody, światła na klatkach schodowych i w piwnicach oraz informowania Administracji Osiedla o wszystkich zaobserwowanych przejawach marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 3

W sprawach spornych wynikłych z korzystania z powierzchni wspólnego użytku i terenów osiedla, zainteresowani winni się zwracać do Administracji Osiedla lub do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 4

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich mieszkańców i użytkowników lokali bez względu na tytuł prawny do lokaluzarówno członków Spółdzielni jak i lokatorów niebędących członkami oraz określają prawa i obowiązki zarówno użytkowników jak i Administracji Osiedla.
 2. Członek Spółdzielni, względnie najemca lokalu jest Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu są odpowiedzialne w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby przebywające w jego lokalu, np. członków rodziny, domowników, podnajemców, gości itp.

II. PRZEPISY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA LOKALI

§ 5

 1. Wyłącznym upoważnieniem do zajęcia i użytkowania mieszkania (lokalu) jest wydany na piśmie przez Spółdzielnię przydział lub umowa na mieszkanie (lokal).
 2. Przejęcie przez członka (użytkownika) mieszkania (lokalu) do użytkowania winno nastąpić w terminie wymienionym w umowie w formie protokółu zdawczo-odbiorczego spisanego między nim a przedstawicielem Administracji Osiedla.
 3. Upoważnioną do użytkowania lokalu jest wyłącznie osoba, na nazwisko której przydział lub umowa została wystawiona oraz inne osoby, które są w przydziale lub umowie wymienione.
 1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu Członek Spółdzielni mają obowiązek:
  a.a) poinformować na piśmie w ciągu 7 dni administrację osiedla o nowych użytkownikach mieszkania (lokalu) w przypadku jego wynajęcia w całości,
  a.b) złożyć stosowne oświadczenie w terminie siedmiu dni o zmianie ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu (lokalu),
  a.c) poinformować w terminie 7 dni Administrację Osiedla o zmianie sposobu użytkowania części lub całości lokalu, jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,
  a.d) Administracja Osiedla ma prawo kontroli ilości zamieszkałych osób w mieszkaniu (lokalu),
  a.e) zwalniany lokal członek (użytkownik) zdaje w formie protokółu zdawczo-odbiorczego spisanego między nim a Administracją Osiedla.
 2. O terminie opróżnienia mieszkania (lokalu) osoby w/w członek (użytkownik) winny powiadomić Administrację Osiedla co najmniej z wyprzedzeniem dwóch tygodni, celem umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu opróżnionego pomieszczenia i przygotowania protokółu zdawczo- odbiorczego.
 3. Kosztami remontu lub odnowienia pomieszczenia, mieszkania (lokalu) obciąża się zdającego to pomieszczenie. , mieszkanie (lokal) członka (najemcę), z możliwością – w przypadku odmowy zapłaty – ściągnięcia należności na drodze sądowej lub poprzez pokrycie jej z wkładu lub udziału członkowskiego – o ile zainteresowany równocześnie występuje ze spółdzielni – oraz kaucji w przypadku lokalu użytkowego. W przypadku wykonania prac przez Spółdzielnię, Spółdzielnia może koszty tego remontu potrącić z wkładu lub udziału członkowskiego o ile zainteresowany występuje ze Spółdzielni oraz kaucji w przypadku lokalu użytkowego. Przy braku takiej możliwości Spółdzielnia skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.
 4. Członek (użytkownik) Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu opuszczająca mieszkanie (lokal) bez wiedzy Administracji Osiedla bierze na siebie całą odpowiedzialność za później wynikłe zniszczenie.
 5. Lokale mogą być użytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem (lokale mieszkalne na mieszkania, lokale użytkowe na prowadzenie odpowiedniej działalności gospodarczej).
 6. W lokalu mieszkalnym może być wykonywana tylko taka działalność gospodarcza, zawód, która nie zakłóca spokoju i porządku publicznego.
  Zgodę na tego rodzaju działalność wyraża Rada Osiedla.
 7. W sąsiedztwie lokali mieszkalnych nie można prowadzić agencji towarzyskich.

III. PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU, URZĄDZEŃ I INSTALACJI

§ 6

Administracja Osiedla obowiązana jest zapewnić sprawne usuwanie usterek budynku lub innych urządzeń z nim związanych.

§ 7

Koszt wykonania napraw powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lokalu i jego urządzeń obciąża danego członka (użytkownika) osoby dysponujące prawem do lokalu..

§ 8

Na Administracji Osiedla ciążą następujące obowiązki:

 1. Protokólarnego przekazania mieszkań członkom i najemcom osobom dysponującym prawem do lokalu.
 2. Wyegzekwowanie od wykonawcy usunięcia wad wynikłych ze złego stanu wykonawstwa budowlanego.
 3. Utrzymanie w należytym stanie technicznym, porządku i czystości budynków oraz ich otoczenia i pomieszczeń wspólnego użytku jak: korytarze piwniczne, strychy, przedsionki (wiatrołapy), podesty parteru (od drzwi wejściowych do budynku do pierwszych schodów kl. schodowej), kabiny wind, place zabaw dziecięcych i młodzieżowych oraz wyposażenie domów w sprzęt p.pożarowy, o ile jest to w dokumentacji technicznej budynku.
 4. Zapewnienie sprawnego działania urządzeń technicznych w budynkach, tj. prawidłowego oświetlenia, prawidłowego ogrzewania, funkcjonowania dźwigów osobowych, dostarczanie wody wodociągowej oraz na cele c.o. i c.w., systemu odbioru sygnałów radiowych i telewizyjnych itp.
 5. Zapewnienie wyposażenia domów w odpowiednie zbiorniki do składowania odpadów i nieczystości oraz zabezpieczenie ich opróżnienia oraz utrzymania w należytym stanie pomieszczeń na pojemniki z zachowaniem wymogów sanitarno-porządkowych.
 6. Zasięganie opinii mieszkańców przed dokonaniem zmian w pomieszczeniach wspólnego ogólnego użytku, w urządzeniach oraz otoczeniu budynku.
 7. Protokólarnego odbioru mieszkania (lokalu) w przypadku opuszczenia go przez dotychczasowego użytkownika.
 8. Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych.
 9. Konserwacja i naprawa urządzeń i sieci hydroforowych.
 10. Konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami bez termostatycznych zaworów grzejnikowych.
 11. Konserwacja i naprawa instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej do trójnika na pionie mieszkaniowym.
 12. Konserwacja i naprawa instalacji kanalizacyjnej od pierwszej studzienki przed budynkiem poprzez poziomy w piwnicy do trójników na pionach mieszkaniowych.
 13. Konserwacja i naprawa instalacji gazowej od kurka (zaworu) głównego w budynku do zaworów (kurków) odcinających urządzenia gazowe.
 14. Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej od złącza kablowego do zabezpieczeń zalicznikowych dla poszczególnych mieszkań.
 15. Konserwacja i naprawa grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej.
 16. Konserwacja, naprawa i remont elementów konstrukcji budynku, pokrycia dachu, elewacji, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń wspólnego użytku itp.
 17. Wymiana stolarki względnie naprawa w pomieszczeniach wspólnego użytku.
 18. Malowanie klatek schodowych, wózkowni, pralni, suszarni i korytarzy piwnic.
 19. Naprawa nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników oraz tzw.” małej architektury”: murków, schodów, barierek itp.
 20. Konserwacja zieleni osiedlowej.
 21. Konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i sportowych na terenie osiedla.

§ 9

 1. Członek Spółdzielni Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane jest są utrzymać zajmowany lokal i inne przydzielone mu im pomieszczenia (garaże, pomieszczenia na wózki, piwnice itp.) we właściwym stanie sanitarnym i technicznym poprzez wykonywanie napraw i odnawianie, w tym:
  a.1) naprawa lub wymiana urządzeń instalacji sanitarnych, wodociągowych i gazowych w mieszkaniu (wanny, zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe, płuczki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, kuchnie gazowe, automaty spłukujące, termostatyczne zawory grzejnikowe, kurki gazowe odcinające kuchenkę gazową, podzielniki kosztów centralnego ogrzewania itp.),
  a.2) wymiana lub naprawa przewodów (podejść) instalacji kanalizacyjnych na odcinku od pionu do urządzeń sanitarnych wraz z połączeniem kielichowym trójnika pionu,
  a.3) wymiana lub naprawa przewodów i uzbrojenia instalacji wodociągowych (lokalówek) wody zimnej i ciepłej na odcinku od trójnika pionu do punktów czerpalnych w mieszkaniu,

  a.4) udrożnianie usuwanie zatkania przewodów i syfonów od urządzeń sanitarnych (wanien, zlewozmywaków, umywalek, misek ustępowych itp.) do trójnika zainstalowanego na pionie w mieszkaniu,
  a.5) naprawa i wymiana przewodów, osprzętu, tablic i zabezpieczeń instalacji elektrycznych w mieszkaniach do zabezpieczeń zalicznikowych. Powyższe dotyczy również instalacji elektrycznej w komórkach piwnicznych na odcinku od puszki rozgałęźnej do oprawy oświetleniowej,
  a.6) naprawa względnie wymiana gniazd i sznurów abonenckich zbiorczych instalacji RTV,
  a.7) naprawa lub wymiana szaf wnękowych, szafek zlewozmywakowych, osłon lub ścianek zakrywających piony instalacyjne,
  a.8) naprawa i wymiana podłóg w mieszkaniu (podłoże i posadzka) po okresie rękojmi,
  a.9) naprawa, dopasowanie i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i wymiana okuć, zamków itp. oraz szklenie i okitowanie szyb w mieszkaniu lub w piwnicy komórce piwnicznej,
  a.10) naprawa balkonów, tj. posadzki, tynków, malowanie sufitu, elementów metalowych, osłon drewnianych i skrzyń kwiatowych z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki elewacji,
  a.11) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej po okresie rękojmi wg zasad ustalonych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  a.12) malowanie ścian i sufitów w mieszkaniu wraz z naprawami tynku, tapetowanie ścian z częstotliwością wynikającą z własności techniczno-estetycznych tapet. Malowanie okien i drzwi, mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników, zlewozmywaków, wanien, rur i innych urządzeń przeznaczonych do malowania,
  a.13) cyklinowanie lub szlifowanie posadzek z parkietu mozaikowego, deszczułek itp. w mieszkaniu,
 2. Poza wymienionymi naprawami osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są do likwidacji na swój koszt skutków zniszczeń powstałych z ich winy lub winy osób, którym udostępniły lokal oraz w związku z niewykonaniem ciążących na nich obowiązków.
 3. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków Członka Spółdzielni osób posiadających tytuł prawny do lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko na zlecenie tych osób, Członka, za odpłatnością poza opłatami czynszowymi eksploatacyjnym za użytkowanie lokalu. Odnosi się to również do najemców.
 4. W razie nie wywiązania się członka w/w osób (użytkowników) z obowiązków wynikających z pkt.1 i 2 § 9 niniejszego regulaminu, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na ich koszt. Koszt naprawy obciąża konto opłat eksploatacyjnych mieszkania (lokalu).
 5. Piwnice służą do przechowywania wyłącznie zapasów na użytek własny.
 6. W pomieszczeniach ogólnego użytku przechowywanie starych mebli i przedmiotów tworzących bałagan i zagrożenie oraz urządzanie warsztatów i klubów jest niedozwolone.
 7. Pomieszczenia wózkowni służą wyłącznie do przechowywania wózków dziecinnych, sanek, rowerów, nart itp.
 8. Powierzchnia użytkowa w wózkowni, przewidziana do wykorzystania przez użytkowników z danego mieszkania, winna być proporcjonalnie obliczona w stosunku do liczby mieszkań przynależnych do tej wózkowni.
  8. Wszelkie spory wynikłe z korzystania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja Osiedla.

§ 10

 1. Przeróbki w mieszkaniu, obejmujące przebudowę, zmianę kolorystyki, balkonów i loggi, zakładanie krat w oknach, wymianę stolarki okiennej, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Administracji Osiedla na koszt osób posiadających tytuł prawny do lokalu. użytkownika mieszkania (lokalu). Pozostałe przeróbki typu wymiana stolarki okiennej, stawianie i rozbieranie ścianek działowych, instalowanie dodatkowych kranów i innych urządzeń sanitarnych, krycie przewodów wodno-kanalizacyjnych, wymagają zgłoszenia do Administracji Osiedla. Koszty przeróbek nie są ewidencjonowane przez Spółdzielnię.
 2. Zabrania się przerabiania instalacji wentylacyjnej, montowania wszelkich mechanicznych urządzeń wentylacyjnych w istniejących kanałach wentylacyjnych.
 3. Za straty wynikłe z tytułu niewłaściwie dokonanych przeróbek, winę w stosunku do Spółdzielni i osób trzecich ponosi lokator dokonujący tych przeróbek.
 4. Remonty i modernizacje w mieszkaniu związane z hałaśliwymi robotami uciążliwymi dla współmieszkańców mogą być wykonywane tylko w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00.
 5. Montaż klimatyzatora wymaga zgody Administracji Osiedla, wydanej po spełnieniu przez zainteresowanego poniższych warunków:
  1) Zgoda współwłaściciela lokalu bezpośrednio sąsiadującego z miejscem montażu klimatyzatora (z uwagi na występujący szum wentylatora),
  2) Przedstawienie propozycji lokalizacyjnej z dokładnym określeniem miejsca i sposobu jego montażu wraz z trasą i sposobem ułożenia przewodów połączeniowych,
  3) Klimatyzator musi spełniać warunki podane w Polskiej Normie PN-B-02151-02:1987, w której poziom hałasu przenikającego do mieszkań, a pochodzącego od urządzeń klimatyzatora nie może przekraczać 40dB w ciągu dnia, oraz 30dB w ciągu nocy,
  4) Dopuszcza się montaż klimatyzatorów tylko na loggiach lub balkonach,
  5) Montaż klimatyzatora musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową i odpowiednimi atestami, profesjonalnie przez firmę specjalistyczną zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadą montażu tego typu urządzeń. Zabrania się odprowadzania skroplin bezpośrednio na posadzkę balkonu, loggii lub na elewację!
  6) Odprowadzenie wody – skroplin do pojemników na skropliny systematycznie opróżnianych,
  7) Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów na elewacji budynku; Instalacji rozprowadzającej nie wolno chować w ściany zewnętrzne budynku. Przejścia przez ściany powinny posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną,
  8) Zasilanie elektryczne podłączyć do instalacji lokalu,
  9) Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się rozwiązań prowizorycznych , tymczasowych),
  10) Montaż klimatyzatora należy zgłosić do odbioru technicznego do odpowiedniej Administracji Osiedla w terminie 14 dni od momentu zamontowania,
  11) Firma specjalistyczna dokonująca montażu powinna:
  – przedstawić odpowiednie świadectwa wyrobu na rurociągi
  – poddać rurociągi łączące jednostki próbie szczelności po czym dokonać rozruchu klimatyzatora, sporządzając z obu tych czynności protokół
  – po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia poddać badaniom stanu izolacji, a urządzenia pomierzyć pod katem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  12) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy:
  – osoba posiadająca tutuł prawny do lokalu nie zgłosi klimatyzatora do odbioru technicznego montażu klimatyzatora do przynależnej mu administracji,
  – zamontowany klimatyzator lub sposób jego montażu nie będzie spełniał warunków technicznych,
  – zamontowany klimatyzator stał się powodem naruszenia zasad współżycia społecznego mieszkańców,
  13) Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z awarii, pracy oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu (np. zniszczenie struktury elewacji lub zabrudzenie elewacji i w związku z tym konieczna renowacja lub malowanie),
  14) Dysponent lokalu zobowiązany jest na wezwanie Spółdzielni do dokonania demontażu zewnętrznej części klimatyzacji w przypadkach uzasadnionych względami prawnymi lub eksploatacyjnymi. W przypadku nie dostosowania się do powyższych zobowiązań Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego demontażu zewnętrznej części klimatyzacji na koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu,
  15) Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne występowanie w lokalu wilgoci, zagrzybienia lub alergii lokatorów.

§ 11

Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników znajdujących się poza obrębem mieszkania (na klatkach schodowych, w piwnicach itp.)

§ 12

W piwnicach nie wolno instalować żadnych dodatkowych gniazd i punktów świetlnych bez zgody Administracji. Wykonany za zgodą Administracji punkt świetlny musi być również przez nią odebrany. Instalacje domofonowe mogą być wykonywane samodzielnie przez lokatorów pod warunkiem uzgodnienia projektu z Administracją i dokonania jej odbioru przez upoważnionego pracownika Spółdzielni.

§ 13

 1. Zabronione jest instalowanie na dachach domów anten telewizyjnych, radiowych oraz innych urządzeń bez zgody Administracji Osiedla. Za straty powstałe przy montażu tych urządzeń anteny (uszkodzenia dachu, rynien itp.) odpowiedzialne są osoby członkowie (użytkownicy), które straty spowodowały.
 2. Samowolne wchodzenie na dachy budynków bez zgody Administracji Osiedla jest surowo zabronione.

§ 14

Na okres zimy członkowie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (użytkownicy) obowiązani są do:

 1. Zabezpieczenia mieszkań (lokali) przed utratą ciepła poprzez uszczelnianie drzwi i okien, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu ewentualnego niedogrzewania pomieszczeń.
 2. Zapobiegania stratom ciepła, poprzez zamykanie drzwi wejściowych i okien w pomieszczeniach wspólnych oraz przynależnych.
 3. Usuwania zalegającego śniegu z balkonów, loggii przynależnych do lokalu, balkono-tarasów, parapetów zaokiennych oraz do usuwania powstałych przy nich sopli lodu.
 4. Zapewnienia odpowiedniego ogrzewania i przewietrzania lokali.

§ 15

Zabrania się zastawiania dojść do wodomierzy, gazomierzy, głównych zaworów wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych znajdujących się w mieszkaniach (lokalach użytkowych) lub piwnicach (zastawianie meblami, półkami itp.), do których dostęp winien być umożliwiony przedstawicielowi Spółdzielni o każdej porze.

§ 16

 1. Członkowie (najemcy) Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Administracji Osiedla wszelkich awarii urządzeń i instalacji zarówno użytkowanych przez nich pomieszczeń jak i poza ich obrębem.
 2. W przypadku awarii urządzeń gazowych, elektrycznych, wod.-kan., c.o., c.w., należy ponadto powiadomić odpowiednie pogotowie techniczne.
 3. Korzystający z dźwigów osobowych (wind) winni przestrzegać instrukcji użytkownika tych urządzeń. Wszelkie zauważone usterki w działaniu wind winny być natychmiast zgłaszane do pogotowia dźwigowego lub do Administracji Osiedla.
 4. W przypadku przeprowadzania dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji należy udostępnić wszystkie pomieszczenia wskazane przez Administrację Osiedla.
 5. Członkowie (najemcy) Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają bezwzględny obowiązek stosowania zaleceń pokontrolnych wynikających z przepisów prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów.

§ 17

Administracja Osiedla lub osoby przez nią upoważnione uprawnione są do kontroli stanu technicznego lokalu i urządzeń oraz ewidencji osób.

IV. PRZEPISY W ZAKRESIE HIGIENY I ESTETYKI DOMÓW I OTOCZENIA.

§ 18

Wszystkie osoby bez względu na tytuł prawny do lokalu, członkowie użytkownicy, mieszkańcy obowiązani są przestrzegać higieny, porządku i czystości zarówno w mieszkaniach (lokalach) i pomieszczeniach oddanych do ich wyłącznego użytku jak i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (pralnie, suszarnie, korytarze piwniczne itp.) oraz na terenie całego osiedla, przeciwstawiając się wszelkim przejawom marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 19

 1. Utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych należy do obowiązków mieszkańców za wyjątkiem pomieszczeń wspólnego użytku wymienionych w § 8 ust. 3, jeżeli Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie postanowi inaczej.
 2. Sposób sprzątania (dyżury lub zlecenia) w poszczególnych budynkach ustalają mieszkańcy między sobą.
 3. Pełniący dyżur obowiązany jest do zamiatania i mycia klatki schodowej i korytarzy z uwzględnieniem posadzek, ścian, okien, kabin dźwigu osobowego, balustrad itp.

§ 20

Celem utrzymania porządku w obrębie nieruchomości zabronione jest:
a.a) wyrzucanie przez okna i z balkonu śmieci, niedopałków itp.,
a.b) wyrzucanie śmieci gdzie indziej aniżeli do specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemników, pamiętając jednocześnie o nie zaśmiecaniu pomieszczeń śmietnikowych i każdorazowym zamykaniu klap od pojemników,
a.c) wyrzucanie do muszli klozetowej przedmiotów i odpadów, powodujących zapychanie kanalizacji,
a.d) czyszczenia obuwia, wózków dziecięcych, rowerów, sanek itp. na klatkach schodowych i korytarzach oraz ich przetrzymywanie w w/w miejscach,
a.e) rysowanie, pisanie, drapanie itp. ścian (elewacji) budynków,
a.f) niszczenie zieleni, łamanie drzewek, krzewów,
a.g) urządzanie ogródków kwiatowych bez zgody Administracji Osiedla, dotyczy to również nasadzania drzewek i krzewów na terenach osiedli,
a.h) trzepanie dywanów, chodników, pościeli, ubrań oraz opróżnianie pochłaniaczy odkurzaczy na balkonach, loggiach i klatkach schodowych,
a.i) wysypywanie śmieci pochodzących z odpadów gospodarstwa domowego do koszy parkowych ustawionych przy budynkach, placach zabaw lub alejkach,
a.j) ustawiania samochodów na trawnikach, chodnikach uniemożliwiając przejście pieszym oraz dostęp do budynków, a w szczególności dojazdów do altan śmietnikowych i pomieszczeń zsypów,
a.k) nie wolno przetrzymywać motocykli, motorowerów i skuterów na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, w wózkowniach, pralniach i suszarniach itp. oraz na chodnikach,
a.l) należy do minimum ograniczyć hałas związany z uruchamianiem silników w samochodach i motocyklach (skuterach).

§ 21

Mieszkaniec, któremu przywieziono produkty żywnościowe, meble itp. winien natychmiast po rozładunku uprzątnąć zanieczyszczony teren.

§ 22

Trzepanie i czyszczenie dywanów, pościeli itp. może odbywać się wyłącznie na terenie do tego przeznaczonym tylko w dni powszednie w godz. pomiędzy 6.00 – 22.00.

§ 23

 1. Kwiaty umieszczone w oknach oraz na balkonach (loggiach) winny być zabezpieczone przed wypadnięciem.
 2. Podlewanie kwiatów na balkonach i parapetach okiennych winno odbywać się z umiarem, tak, aby woda nie zalewała ścian i nie niszczyła elewacji.

V. PRZEPISY W ZAKRESIE PRANIA I SUSZENIA BIELIZNY.

§ 24

 1. Z pralek domowych należy korzystać w sposób możliwie najmniej zakłócający spokój sąsiadów.
 2. Z pralni i suszarni domowych może korzystać każdy mieszkaniec w kolejności uzgodnionej z innymi mieszkańcami i osobą, która przyjęła na siebie obowiązek przechowywania kluczy.
 3. Z urządzeniami pralni należy obchodzić się z należytą starannością, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.
 4. W czasie prania należy pomieszczenie pralni wietrzyć, aby ściany, stolarka, sufit i gniazdka elektryczne nie były narażone na zawilgocenie.
 5. Rozciąganie sznurów pomiędzy drzewami w celu suszenia jest zabronione, suszenie na poręczach klatek schodowych jest także niedopuszczalne.
 6. Po ukończeniu prania, pomieszczenia pralni i suszarni należy doprowadzić do należytego stanu oraz dokonać opłat za zużyte media (wodę, gaz).
 7. W pralni nie wolno prać w celach zarobkowych.
 8. Należy przyjąć zasadę, że korzystanie z pralni powinno trwać nie dłużej niż 2 doby.
 9. Spory wynikające z użytkowania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja osiedla poprzez opracowanie harmonogramu użytkowania tych pomieszczeń.

VI. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW DOMU (OSIEDLA)

§ 25

 1. Zgodne współżycie wszystkich mieszkańców uzależnione jest wyłącznie od samych mieszkańców, przestrzegania przepisów w zakresie porządku publicznego, wzajemnej pomocy i nie zakłócania sobie spokoju.
 2. Zabrania się /zakazuje się/ gromadzenia się osób na klatkach schodowych, wiatrołapach, korytarzach piwnicznych i prześwitach.
 3. Zabrania się grilowania na balkonach.
 4. Zabrania się palenia papierosów w windach i na klatkach schodowych.
 5. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci, jak hałasowanie, brudzenie ścian (rysowanie na ścianach) niszczenie urządzeń i instalacji, wybijanie szyb oraz niszczenie trawników, kwiatów, krzewów, drzew i urządzeń do zabaw odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 6. Za wyrządzone szkody rodzice i prawni opiekunowie będą obciążani kosztami naprawy wyrządzonych szkód.
 7. Korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci do 7 lat powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (rodziców lub opiekunów).
 8. Zabrania się głośnego nastawiania odbiorników radiowych, telewizyjnych, gramofonów, magnetofonów itp., jak również głośnej gry na instrumentach w godz. 22.00 – 6.00, natomiast w godz. 7.00 – 22.00 zabrania się nastawiania wymienionych odbiorników i gry na instrumentach o natężeniu dźwięku zakłócającym spokój sąsiadom.
 9. W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 10. Zabrania się prowadzenia głośnych i uciążliwych prac w dni świąteczne.
 11. Zabrania się przetrzymywania i dokarmiania wszelkich zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym na korytarzach piwnicznych i klatkach schodowych.
 12. Zabrania się dokarmiania ptaków na parapetach i balkonach.
 13. Szafki reklamowe i szyldy w bramach, na murach domów i w terenie na terenach mogą być instalowane jedynie po otrzymaniu zgody od Administracji Osiedla.
 14. Umieszczanie wszelkich reklam i ogłoszeń na terenie osiedla bez zgody Administracji osiedla jest zabronione.

§ 26

 1. Niedozwolona jest hodowla i przetrzymywanie zwierząt gospodarczych i ptactwa domowego w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnego użytku.
 2. Dopuszcza się posiadanie w mieszkaniach psa, kota oraz innych drobnych zwierząt niezagrażających zdrowiu mieszkańców i niezakłócających spokoju.
 3. Wszystkie psy na terenie osiedla oraz na klatkach schodowych, korytarzach lub innych miejscach wspólnego użytku należy prowadzać na smyczy i w kagańcu.
 4. Zabrania się wprowadzania psów na teren, gdzie usytuowane są urządzenia zabawowe, sportowe, rekreacyjne.
 5. Właściciel psa obowiązany jest usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez psa w miejscach przeznaczonych do publicznego (wspólnego) użytku jak: ulice chodniki, parkingi, zieleńce, korytarze i klatki schodowe, kabiny dźwigów osobowych, korytarze piwniczne itp.
 6. Za zanieczyszczenia lub uszkodzenia klatek schodowych, zieleńców i innych urządzeń ogólnych przez psy i koty odpowiadają właściciele zwierząt.
 7. Mieszkańcy posiadający Właściciel psa zobowiązany jest opłacać podatek w wysokości określonej w przepisach szczegółowych w terminie 30 dni od daty wejścia w posiadanie psa.
 8. Właściciel psa obowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie.
 9. Niedozwolone jest celowe przetrzymywanie szczekających psów na balkonach.

VII. PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

§ 27

 1. W razie wybuchu pożaru bez względu na jego rozmiar należy natychmiast zawiadomić telefonicznie straż pożarną i najbliższy komisariat Policji wskazując miejsce pożaru.
 2. Zabrania się przechowywania w mieszkaniach, piwnicach i innych pomieszczeniach materiałów i przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych oraz żrących i cuchnących.
 3. Używanie otwartego ognia, rozniecanie ognia, palenie papierosów lub innych materiałów w piwnicach jak i w klatkach schodowych oraz w windach jest surowo zabronione.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 28

Ze względu na dobro ogółu mieszkańców, troskę o mienie spółdzielni oraz higienę w budynkach, każdy bez względu na tytuł prawny do lokalu (użytkownik) mieszkań obowiązany jest umożliwić służbom technicznym osiedla wejście do mieszkania (lokalu) w celu wykonania naprawy lub usunięcia awarii instalacji i urządzeń technicznych w budynku.

§ 29

 1. W stosunku do użytkowników lokali nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może stosować upomnienia.
 2. W razie uporczywego lub złośliwego przekraczania postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może kierować wnioski do sądu grodzkiego oraz składać wnioski do Rady Nadzorczej Spółdzielni o wykluczenie Członka ze Spółdzielni.

– projektem uchwały


Uchwała Nr    /     /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 12.04.2011 r.

w sprawie: zmian w Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust. 1 pkt 22 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiącym załącznik do uchwały nr 134/1/2003 z dnia 30.12.2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Budynek mieszkalny jest wraz z otoczeniem własnością Spółdzielni, członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali. Chronienie go przed zniszczeniem, utrzymanie w należytym stanie użytkowym, sanitarnym i estetycznym należy do obowiązków wszystkich mieszkańców.

2. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców domu (osiedla) jest wszelka wzajemna pomoc i nie zakłócanie sobie spokoju oraz przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad porządku publicznego.”;

2. § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich mieszkańców i użytkowników lokali bez względu na tytuł prawny do lokalu – oraz określają prawa i obowiązki zarówno użytkowników jak i Administracji Osiedla.

2. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu są odpowiedzialne w zakresie postanowień niniejszego regulaminu za wszystkie osoby przebywające w jego lokalu, np. członków rodziny, domowników, podnajemców, gości itp.”;

3. § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mają obowiązek:
a.a) poinformować na piśmie w ciągu 7 dni administrację osiedla o nowych użytkownikach mieszkania (lokalu) w przypadku jego wynajęcia w całości,
a.b) złożyć stosowne oświadczenie w terminie siedmiu dni o zmianie ilości osób zamieszkałych w mieszkaniu (lokalu),
a.c) poinformować w terminie 7 dni Administrację Osiedla o zmianie sposobu użytkowania części lub całości lokalu, jeżeli ta zmiana ma wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,
a.d) Administracja Osiedla ma prawo kontroli ilości zamieszkałych osób w mieszkaniu (lokalu),
a.e) zwalniany lokal członek (użytkownik) zdaje w formie protokółu zdawczo-odbiorczego spisanego między nim a Administracją Osiedla.

2. O terminie opróżnienia mieszkania (lokalu) osoby w/w winny powiadomić Administrację Osiedla co najmniej z wyprzedzeniem dwóch tygodni, celem umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu opróżnionego pomieszczenia i przygotowania protokółu zdawczo-
odbiorczego.

3. Kosztami remontu lub odnowienia pomieszczenia, mieszkania (lokalu) obciąża się zdającego to pomieszczenie. W przypadku wykonania prac przez Spółdzielnię, Spółdzielnia może koszty tego remontu potrącić z wkładu lub udziału członkowskiego o ile zainteresowany występuje ze Spółdzielni oraz kaucji w przypadku lokalu użytkowego. Przy braku takiej możliwości Spółdzielnia skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

4. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu opuszczająca mieszkanie (lokal) bez wiedzy Administracji Osiedla bierze na siebie całą odpowiedzialność za później wynikłe zniszczenie.

5. Lokale mogą być użytkowane jedynie na cele zgodne z ich przeznaczeniem (lokale mieszkalne na mieszkania, lokale użytkowe na prowadzenie odpowiedniej działalności gospodarczej).

6. W lokalu mieszkalnym może być wykonywana tylko taka działalność gospodarcza, zawód, która nie zakłóca spokoju i porządku publicznego.

7. W sąsiedztwie lokali mieszkalnych nie można prowadzić agencji towarzyskich.”;

4. § 7 otrzymuje brzmienie:
„Koszt wykonania napraw powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lokalu i jego urządzeń obciąża osoby dysponujące prawem do lokalu.”;

5. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Na Administracji Osiedla ciążą następujące obowiązki:
1. Protokólarnego przekazania mieszkań członkom i najemcom osobom dysponującym prawem do lokalu.

2. Wyegzekwowanie od wykonawcy usunięcia wad wynikłych ze złego stanu wykonawstwa budowlanego.

3. Utrzymanie w należytym stanie technicznym, porządku i czystości budynków oraz ich otoczenia i pomieszczeń wspólnego użytku jak: korytarze piwniczne, strychy, przedsionki (wiatrołapy), podesty parteru (od drzwi wejściowych do budynku do pierwszych schodów kl. schodowej), kabiny wind, place zabaw dziecięcych i młodzieżowych oraz wyposażenie domów w sprzęt p.pożarowy, o ile jest to w dokumentacji technicznej budynku.

4. Zapewnienie sprawnego działania urządzeń technicznych w budynkach, tj. prawidłowego oświetlenia, prawidłowego ogrzewania, funkcjonowania dźwigów osobowych, dostarczanie wody wodociągowej oraz na cele c.o. i c.w., systemu odbioru sygnałów radiowych i telewizyjnych itp.

5. Zapewnienie wyposażenia domów w odpowiednie zbiorniki do składowania odpadów i nieczystości oraz zabezpieczenie ich opróżnienia oraz utrzymania w należytym stanie pomieszczeń na pojemniki z zachowaniem wymogów sanitarno-porządkowych.

6. Zasięganie opinii mieszkańców przed dokonaniem zmian w pomieszczeniach wspólnego ogólnego użytku, w urządzeniach oraz otoczeniu budynku.

7. Protokólarnego odbioru mieszkania (lokalu) w przypadku opuszczenia go przez dotychczasowego użytkownika.

8. Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych.

9. Konserwacja i naprawa urządzeń i sieci hydroforowych.

10. Konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami bez termostatycznych zaworów grzejnikowych.

11. Konserwacja i naprawa instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej do trójnika na pionie mieszkaniowym.

12. Konserwacja i naprawa instalacji kanalizacyjnej od pierwszej studzienki przed budynkiem poprzez poziomy w piwnicy do trójników na pionach mieszkaniowych.

13. Konserwacja i naprawa instalacji gazowej od kurka (zaworu) głównego w budynku do zaworów (kurków) odcinających urządzenia gazowe.

14. Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej od złącza kablowego do zabezpieczeń zalicznikowych dla poszczególnych mieszkań.

15. Konserwacja i naprawa grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej.

16. Konserwacja, naprawa i remont elementów konstrukcji budynku, pokrycia dachu, elewacji, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń wspólnego użytku itp.

17. Wymiana stolarki względnie naprawa w pomieszczeniach wspólnego użytku.

18. Malowanie klatek schodowych, wózkowni, pralni, suszarni i korytarzy piwnic.

19. Naprawa nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników oraz tzw.” małej architektury”: murków, schodów, barierek itp.

20. Konserwacja zieleni osiedlowej.

21. Konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i sportowych na terenie osiedla.”;

6. § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są utrzymać zajmowany lokal i inne przydzielone im pomieszczenia (garaże, pomieszczenia na wózki, piwnice itp.) we właściwym stanie sanitarnym i technicznym poprzez wykonywanie napraw i odnawianie, w tym:
a.1) naprawa lub wymiana urządzeń instalacji sanitarnych, wodociągowych i gazowych w mieszkaniu (wanny, zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe, płuczki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, kuchnie gazowe, automaty spłukujące, termostatyczne zawory grzejnikowe, kurki gazowe odcinające kuchenkę gazową, podzielniki kosztów centralnego ogrzewania itp.),
a.2) wymiana lub naprawa przewodów (podejść) instalacji kanalizacyjnych na odcinku od pionu do urządzeń sanitarnych wraz z połączeniem kielichowym trójnika pionu,
a.3) wymiana lub naprawa przewodów i uzbrojenia instalacji wodociągowych (lokalówek) wody zimnej i ciepłej na odcinku od trójnika pionu do punktów czerpalnych w mieszkaniu,
a.4) udrożnianie przewodów i syfonów od urządzeń sanitarnych (wanien, zlewozmywaków, umywalek, misek ustępowych itp.) do trójnika zainstalowanego na pionie w mieszkaniu,
a.5) naprawa i wymiana przewodów, osprzętu, tablic i zabezpieczeń instalacji elektrycznych w mieszkaniach do zabezpieczeń zalicznikowych. Powyższe dotyczy również instalacji elektrycznej w komórkach piwnicznych na odcinku od puszki rozgałęźnej do oprawy oświetleniowej,
a.6) naprawa względnie wymiana gniazd i sznurów abonenckich zbiorczych instalacji RTV,
a.7) naprawa lub wymiana szaf wnękowych, szafek zlewozmywakowych, osłon lub ścianek zakrywających piony instalacyjne,
a.8) naprawa i wymiana podłóg w mieszkaniu (podłoże i posadzka) po okresie rękojmi,
a.9) naprawa, dopasowanie i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i wymiana okuć, zamków itp. oraz szklenie i okitowanie szyb w mieszkaniu lub w piwnicy,
a.10) naprawa balkonów, tj. posadzki, tynków, malowanie sufitu, elementów metalowych, osłon drewnianych i skrzyń kwiatowych z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki elewacji,
a.11) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej po okresie rękojmi wg zasad ustalonych przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
a.12) malowanie ścian i sufitów w mieszkaniu wraz z naprawami tynku, tapetowanie ścian z częstotliwością wynikającą z własności techniczno-estetycznych tapet. Malowanie okien i drzwi, mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników, zlewozmywaków, wanien, rur i innych urządzeń przeznaczonych do malowania,
a.13) cyklinowanie lub szlifowanie posadzek z parkietu mozaikowego, deszczułek itp. w mieszkaniu,

2. Poza wymienionymi naprawami osoby posiadające tytuł prawny do lokalu obowiązane są do likwidacji na swój koszt skutków zniszczeń powstałych z ich winy lub winy osób, którym udostępniły lokal oraz w związku z niewykonaniem ciążących na nich obowiązków.

3. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków osób posiadających tytuł prawny do lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko na zlecenie tych osób, za odpłatnością poza opłatami eksploatacyjnym za użytkowanie lokalu. Odnosi się to również do najemców.

4. W razie nie wywiązania się w/w osób (użytkowników) z obowiązków wynikających z pkt.1 i 2 § 9 niniejszego regulaminu, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na ich koszt. Koszt naprawy obciąża konto opłat eksploatacyjnych mieszkania (lokalu).

5. Piwnice służą do przechowywania wyłącznie zapasów na użytek własny.

6. W pomieszczeniach ogólnego użytku przechowywanie starych mebli i przedmiotów tworzących bałagan i zagrożenie oraz urządzanie warsztatów i klubów jest niedozwolone.

7. Pomieszczenia wózkowni służą wyłącznie do przechowywania wózków dziecinnych, sanek, rowerów, nart itp.

8. Wszelkie spory wynikłe z korzystania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja Osiedla.”;

7. § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Przeróbki w mieszkaniu, obejmujące przebudowę, zmianę kolorystyki, balkonów i loggi, zakładanie krat w oknach, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Administracji Osiedla na koszt osób posiadających tytuł prawny do lokalu. Pozostałe przeróbki typu wymiana stolarki okiennej, stawianie i rozbieranie ścianek działowych, instalowanie dodatkowych kranów i innych urządzeń sanitarnych, krycie przewodów wodno-kanalizacyjnych, wymagają zgłoszenia do Administracji Osiedla. Koszty przeróbek nie są ewidencjonowane przez Spółdzielnię.

2. Zabrania się przerabiania instalacji wentylacyjnej, montowania wszelkich mechanicznych urządzeń wentylacyjnych w istniejących kanałach wentylacyjnych.

3. Za straty wynikłe z tytułu niewłaściwie dokonanych przeróbek, winę w stosunku do Spółdzielni i osób trzecich ponosi lokator dokonujący tych przeróbek.

4. Remonty i modernizacje w mieszkaniu związane z hałaśliwymi robotami uciążliwymi dla współmieszkańców mogą być wykonywane tylko w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00.

5. Montaż klimatyzatora wymaga zgody Administracji Osiedla, wydanej po spełnieniu przez zainteresowanego poniższych warunków:
1) Zgoda współwłaściciela lokalu bezpośrednio sąsiadującego z miejscem montażu klimatyzatora (z uwagi na występujący szum wentylatora),
2) Przedstawienie propozycji lokalizacyjnej z dokładnym określeniem miejsca i sposobu jego montażu wraz z trasą i sposobem ułożenia przewodów połączeniowych,
3) Klimatyzator musi spełniać warunki podane w Polskiej Normie PN- B-02151-02:1987, w której poziom hałasu przenikającego do mieszkań, a pochodzącego od urządzeń klimatyzatora nie może przekraczać 40dB w ciągu dnia, oraz 30dB w ciągu nocy,
4) Dopuszcza się montaż klimatyzatorów tylko na loggiach lub balkonach,
5) Montaż klimatyzatora musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową i odpowiednimi atestami, profesjonalnie przez firmę specjalistyczną zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadą montażu tego typu urządzeń. Zabrania się odprowadzania skroplin bezpośrednio na posadzkę balkonu, loggii lub na elewację!
6) Odprowadzenie wody – skroplin do pojemników na skropliny systematycznie opróżnianych,
7) Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów na elewacji budynku; Instalacji rozprowadzającej nie wolno chować w ściany zewnętrzne budynku. Przejścia przez ściany powinny posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną,
8) Zasilanie elektryczne podłączyć do instalacji lokalu,
9) Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się rozwiązań prowizorycznych , tymczasowych),
10) Montaż klimatyzatora należy zgłosić do odbioru technicznego do odpowiedniej Administracji Osiedla w terminie 14 dni od momentu zamontowania,
11) Firma specjalistyczna dokonująca montażu powinna:
– przedstawić odpowiednie świadectwa wyrobu na rurociągi
– poddać rurociągi łączące jednostki próbie szczelności po czym dokonać rozruchu klimatyzatora, sporządzając z obu tych czynności protokół
– po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia poddać badaniom stanu izolacji, a urządzenia pomierzyć pod katem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
12) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy:
– osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu nie zgłosi klimatyzatora do odbioru technicznego montażu klimatyzatora do przynależnej mu administracji,
– zamontowany klimatyzator lub sposób jego montażu nie będzie spełniał warunków technicznych,
– zamontowany klimatyzator stał się powodem naruszenia zasad współżycia społecznego mieszkańców,
13) Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z awarii, pracy oraz sposobu montażu klimatyzatora obciążają bezpośrednio osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu (np. zniszczenie struktury elewacji lub zabrudzenie elewacji i w związku z tym konieczna renowacja lub malowanie),
14) Dysponent lokalu zobowiązany jest na wezwanie Spółdzielni do dokonania demontażu zewnętrznej części klimatyzacji w przypadkach uzasadnionych względami prawnymi lub eksploatacyjnymi. W przypadku nie dostosowania się do powyższych zobowiązań Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego demontażu zewnętrznej części klimatyzacji na koszt osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu,
15) Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne występowanie w lokalu wilgoci, zagrzybienia lub alergii lokatorów.”;

8. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Zabronione jest instalowanie na dachach domów anten telewizyjnych, radiowych oraz innych urządzeń bez zgody Administracji Osiedla. Za straty powstałe przy montażu tych urządzeń (uszkodzenia dachu, rynien itp.) odpowiedzialne są osoby, które straty spowodowały.”;

9. § 14 otrzymuje brzmienie:
„Na okres zimy osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (użytkownicy) obowiązani są do:
1. Zabezpieczenia mieszkań (lokali) przed utratą ciepła poprzez uszczelnianie drzwi i okien, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu ewentualnego niedogrzewania pomieszczeń.

2. Zapobiegania stratom ciepła, poprzez zamykanie drzwi wejściowych i okien w pomieszczeniach wspólnych oraz przynależnych.

3. Usuwania zalegającego śniegu z balkonów, loggii, balkono-tarasów, parapetów zaokiennych oraz do usuwania powstałych przy nich sopli lodu. Zapewnienia odpowiedniego ogrzewania i przewietrzania lokali.”;

10. § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Administracji Osiedla wszelkich awarii urządzeń i instalacji zarówno użytkowanych przez nich pomieszczeń jak i poza ich obrębem.”;

11. § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Osoby posiadające tytuł prawny do lokali mają bezwzględny obowiązek stosowania zaleceń pokontrolnych wynikających z przepisów prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów.”;

12. § 18 otrzymuje brzmienie:
„Wszystkie osoby bez względu na tytuł prawny do lokalu, użytkownicy, mieszkańcy obowiązani są przestrzegać higieny, porządku i czystości zarówno w mieszkaniach (lokalach) i pomieszczeniach oddanych do ich wyłącznego użytku jak i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (pralnie, suszarnie, korytarze piwniczne itp.) oraz na terenie całego osiedla, przeciwstawiając się wszelkim przejawom marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.”;

13. § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Pełniący dyżur obowiązany jest do zamiatania i mycia klatki schodowej i korytarzy z uwzględnieniem posadzek, ścian, okien, balustrad itp.”;

14. § 25 otrzymuje brzmienie:
„1. Zgodne współżycie wszystkich mieszkańców uzależnione jest wyłącznie od samych mieszkańców, przestrzegania przepisów w zakresie porządku publicznego, wzajemnej pomocy i nie zakłócania sobie spokoju.

2. Zabrania się gromadzenia się osób na klatkach schodowych, wiatrołapach, korytarzach piwnicznych i prześwitach.

3. Zabrania się grilowania na balkonach.

4. Zabrania się palenia papierosów w windach i na klatkach schodowych.

5. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci, jak hałasowanie, brudzenie ścian (rysowanie na ścianach) niszczenie urządzeń i instalacji, wybijanie szyb oraz niszczenie trawników, kwiatów, krzewów, drzew i urządzeń do zabaw odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

6. Za wyrządzone szkody rodzice i prawni opiekunowie będą obciążani kosztami naprawy wyrządzonych szkód.

7. Korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci do 7 lat powinno się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (rodziców lub opiekunów).

8. Zabrania się głośnego nastawiania odbiorników radiowych, telewizyjnych, gramofonów, magnetofonów itp., jak również głośnej gry na instrumentach w godz. 22.00 – 6.00, natomiast w godz. 7.00 – 22.00 zabrania się nastawiania wymienionych odbiorników i gry na instrumentach o natężeniu dźwięku zakłócającym spokój sąsiadom.

9. W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna.

10. Zabrania się prowadzenia głośnych i uciążliwych prac w dni świąteczne.

11. Zabrania się przetrzymywania i dokarmiania wszelkich zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym na korytarzach piwnicznych i klatkach schodowych.

12. Zabrania się dokarmiania ptaków na parapetach i balkonach.

13. Szafki reklamowe i szyldy w bramach, na murach domów i w terenie mogą być instalowane jedynie po otrzymaniu zgody od Administracji Osiedla.

14. Umieszczanie wszelkich reklam i ogłoszeń na terenie osiedla bez zgody Administracji osiedla jest zabronione.”;

15. § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Właściciel psa zobowiązany jest opłacać podatek w wysokości określonej w przepisach szczegółowych w terminie 30 dni od daty wejścia w posiadanie psa.”;

16. § 28 otrzymuje brzmienie:
„Ze względu na dobro ogółu mieszkańców, troskę o mienie spółdzielni oraz higienę w budynkach, każdy bez względu na tytuł prawny do lokalu (użytkownik) obowiązany jest umożliwić służbom technicznym osiedla wejście do mieszkania (lokalu) w celu wykonania naprawy lub usunięcia awarii instalacji i urządzeń technicznych w budynku.”;

17. § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W razie uporczywego lub złośliwego przekraczania postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Osiedla może kierować wnioski do sądu oraz składać wnioski do Rady Nadzorczej Spółdzielni o wykluczenie Członka ze Spółdzielni”.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity „Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie” stanowiący załącznik do uchwały nr     /    /2011 z dnia 12.04.2011 r., stanowiący

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez pełnomocnika Spółdzielni oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwale w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwalę Nr 59/3 /2011 z dnia 12.04.2011 r. w sprawie: zmian w Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono tekst jednolity regulaminu.

C)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 11.04.2011 r. z:

– wnioskiem członka komisji Grzegorz Majek który zaproponował by Rada Nadzorcza wprowadziła do Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne, usługi i dostawy finansowane ze środków spółdzielczych poniższe zmiany:

– w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. SIWZ, jak również inne materiały przetargowe, oferenci mogą uzyskać w siedzibie Zamawiającego, za opłatą w wysokości ustalonej indywidualnie dla danego przetargu przez Zarząd, podanej w ogłoszeniu o przetargu. Zamawiający zamieszcza również w/w materiały na swojej stronie internetowej”.

– w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
” 4. Zamawiający przesyła treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania”.

– w § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
” 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawartych w SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie pisemnie wszystkim oferentom, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego i jest ono (wykreślenie słów „dla nich „) wiążące.”

– w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
” 3. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadamia w ciągu trzech dni każdego Oferenta, który pobrał SIWZ w siedzibie Zamawiającego oraz na swojej stronie internetowej”.

Informacją Spółdzielni dot: propozycji zmian do Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych

Zasady przeprowadzania przetargów w Spółdzielni zastały wypracowane przez wiele lat. Praktyka i rozstrzygnięcia przeprowadzonych przetargów potwierdzają przyjęcie właściwych i optymalnych zasad w obecnie obowiązującym regulaminie.

Wprowadzenie do regulaminu proponowanych zapisów obowiązujących przy przetargach przeprowadzanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na kwoty (wartość robót) i koszty, zdaniem Zarządu Spółdzielni uznać należy za niezasadne.

Dodatkowo należy podkreślić, że prowadzenie postępowania drogą internetową wymaga dodatkowego zaangażowania osoby prowadzącej stronę internetową, jak również odpowiedniego przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowej – w wersji elektronicznej. Obecne wyposażenie sprzętowe Spółdzielni znacznie utrudnia prowadzenie przetargów w takiej formie.

Dotychczas stosowana metoda – zamieszczanie ogłoszeń i SIWZ na stronie internetowej Spółdzielni daje możliwość wszystkim zainteresowanym firmom zapoznania się z warunkami przetargu. W taki też sposób uczestnikami prowadzonych przez Spółdzielnię postępowań są firmy ze Szczecina, Wrocławia i innych odległych miejscowości.
Proponujemy nie wprowadzać wnioskowanych zmian do regulaminu.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa ds. finansowych i pełnomocnika spółdzielni postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o nie dokonywanie zmian w Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne , konserwacyjne , usługi i dostawy finansowane ze środków spółdzielczych .

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych i pełnomocnika Spółdzielni oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania postanowiła nie umieszczać zaproponowanych zmian w Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby”.

D)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 11.04.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:


Projekt

Uchwała Nr    /    /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 12.04.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Traci moc Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 29.11.2005 r. z późniejszymi zmianami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

 

Załącznik
do Uchwały Nr ………….
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia ………………..

 

REGULAMIN
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez Spółdzielnię:

 1. eksploatacja i zarządzanie,
 2. konserwacja i przeglądy,
 3. energia elektryczna,
 4. odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
 5. podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów,
 6. dostawa wody i odprowadzenie ścieków,
 7. abonament MPWiK,
 8. dostawa energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania lokali i podgrzania wody,
 9. dostawa gazu,
 10. wywóz nieczystości,
 11. sprzątanie klatek schodowych,
 12. utrzymanie nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania.

§ 2

 1. Jednostką rozliczeniową kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi są: m2 powierzchni użytkowej lokali, sztuka lokalu, osoba, wskazania urządzeń pomiarowych, inne o ile dotyczą opłat niezależnych od Spółdzielni, a pozostają w zgodności z obowiązującymi przepisami (np. m3).
 2. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, jak np.: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, wc, garderoby itp. pomieszczenia służące mieszkalnym celom użytkownika.
 3. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, logii, antresol, pralni, suszarni, piwnic.
 4. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych, jak: kuchnie, przedpokoje, korytarze, łazienki, wc, spiżarnie, zamknięte pomieszczenia składowe, garaże, piwnice itp. z wyjątkiem antresol, balkonów i logii.
 5. Powierzchnie pomieszczeń służących kilku użytkownikom lokali (np. wspólny korytarz, wspólne urządzenia sanitarne) należy doliczyć w częściach proporcjonalnych do powierzchni poszczególnych lokali.
 6. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnie piwnic przynależnych do lokalu.
 7. Do powierzchni lokali wielokondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni rzutu poziomego schodów łączących poszczególne pomieszczenia wewnątrz lokalu.

§ 3

Podstawą do rozliczania niektórych składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi fizyczną jednostką rozliczeń jest liczba osób, uwzględnia się osoby zgłoszone do zamieszkiwania poszczególnych lokalach.
W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym nie jest zgłoszona żadna osoba, jako podstawę do rozliczeń przyjmuje się liczbę „1” (jeden).


II. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW

A. KOSZTY EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA

§ 4

Koszty eksploatacji i zarządzania obejmują wydatki Spółdzielni na:

 1. koszty eksploatacji, które obejmują koszty rodzajowe zgodnie z zakładowym planem kont i ustawą o rachunkowości m.in.:
  – amortyzacja,
  – materiały i usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
  – ubezpieczenia, podatki i opłaty,
  – utrzymanie obsługi eksploatacyjnej i konserwacyjnej,
  – koszty organów samorządowych i pozostałe koszty,
  i- nne koszty.
  Koszty eksploatacyjne są ewidencjonowane i naliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości.
  Rozliczenie kosztów obsługi eksploatacyjnej na poszczególne lokale dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowych tych lokali odrębnie dla poszczególnych nieruchomości;
 2. koszty zarządzania, które obejmują koszty rodzajowe zgodnie z zakładowym planem kont i ustawą o rachunkowości m.in.:
  – amortyzacja środków trwałych,
  – koszty obsługi administracyjnej,
  – ubezpieczenia, podatki i opłaty,
  – koszty obsługi organów samorządowych (walne zgromadzenie członków i Rady Nadzorczej),
  – kredyty i odsetki,
  – badanie bilansu i lustracje,
  – inne koszty.
  Koszty zarządzania są ewidencjonowane zbiorczo dla całości zasobów Spółdzielni i rozliczane w rozbiciu na lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, dzierżawę terenu i mienie Spółdzielni zgodnie z art.15 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


B. KOSZTY KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW

§ 5

 1. Koszty konserwacji i przeglądów obejmują wydatki Spółdzielni na:
  – konserwację co – rozliczane na m2 pow. użytkowej lokali, a w przypadku mieszkaniowych węzłów cieplnych – rozliczane na lokal,
  – konserwację ciągów pieszo – jezdnych – rozliczane na m2,
  – konserwację zieleni – rozliczane na m2,
  – konserwację bieżąca części wspólnych budynków i terenu osiedla – rozliczane na m2,
  – przeglądy okresowe instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych – rozliczane na m2,
  – konserwację dźwigów i hydroforni – rozliczane na lokal (dotyczy nieruchomości wyposażonych w dźwigi i korzystających z hydroforni),
  – konserwację domofonów – rozliczane na lokal,
  – konserwację gniazd RTV – rozliczane na lokal (nie obejmuje opłat za pakiety programowe operatorów),
  – konserwację bram do zespołów garażowych i parkingów wielostanowiskowych – rozliczane na lokal,
  – inne koszty
 2. Koszty konserwacji i przeglądów osiedla, których nie można zakwalifikować bezpośrednio do nieruchomości są rozliczane proporcjonalnie do m2 wszystkich nieruchomości w osiedlu.


C. KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

§ 6

 1. Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia nieruchomości oraz do napędu urządzeń technicznych są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku.
 2. Rozliczenie tych kosztów na poszczególne lokale dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej tych lokali odrębnie dla każdego budynku.


D. ODPIS NA FUNDUSZ REMONTOWY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

§ 7

 1. Obciążenia poszczególnych lokali zajmowanych przez członków oraz najemców odpisami na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych są ustalane przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli. Wysokość tych odpisów ustalana jest zł/m2 p.u. odrębnie dla każdej nieruchomości.
 2. Jeśli lokal stanowi wyodrębnioną własność, a jego właściciel nie jest członkiem Spółdzielni, to:
  – właściciel obciążany jest odpisami na fundusz remontowy według stawek ustalonych przez Radę Nadzorczą (ustawa o sm art.. 4 ust. 1, art. 6 ust. 3, art. 26 ust. 2).
 3. W ramach ustalonych stawek odpisów na fundusz remontowy mogą być wyodrębnione środki na zadania celowe, np.: docieplenia, ciągi piesze, wymiana stolarki okiennej itp.
 4. Dofinansowanie z funduszu celowego może zostać udzielone na podstawie uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości, zawierającej rzeczowy zakres robót i kalkulację kosztów, oraz decyzji Zarządu uznającej jego celowość.
 5. Kwota udzielonego dofinansowania powinna być umieszczona jako składnik opłat eksploatacyjnych i rozłożona do spłaty na okres nie dłuższy niż 5 lat.
 6. Spłata kwoty dofinansowania rozpoczynać się będzie od 1 stycznia następnego roku po uruchomieniu dofinansowania.
 7. Niespłacona kwota udzielonego dofinansowania po upływie 5 lat będzie obciążona odsetkami w wysokości 10% rocznie.
 8. Gwarantem spłaty kwoty dofinansowania będzie fundusz celowy (osiedla, nieruchomości).
 9. Przekazywanie środków odbywać się będzie na pokrycie faktur za wykonane roboty zgodnie z protokołem odbioru robót.
 10. Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok sporządza się dla każdej nieruchomości rozliczenie obejmujące:
  a) kwotę wpłaconych odpisów na fundusz remontowy,
  b) kwotę poniesionych przez Spółdzielnię nakładów na remonty danej nieruchomości,
  c) sposób rozliczenia różnicy pomiędzy poz. a) a poz. b).
 11. Po rozliczeniu wyniku finansowego na dany rok na żądanie użytkownika wyodrębnionego lokalu sporządza się dla tego lokalu rozliczenie obejmujące:
  a) kwotę wpłaconych odpisów na fundusz remontowy lub zaliczek na remonty nieruchomości wspólnej,
  b) kwotę poniesionych przez Spółdzielnię nakładów na remonty danej nieruchomości,
  c) kwotę przypadającą na dany lokal z tytułu poniesionych nakładów na remonty danej nieruchomości,
  d) sposób rozliczenia różnicy pomiędzy poz. a) a poz. c).
 12. Tworzenie i wykorzystanie funduszu remontowego określa „Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego w SM „Czuby”.


E. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

§ 8

 1. Opłacany przez Spółdzielnię podatek od nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) jest ewidencjonowany odrębnie dla każdej nieruchomości i rozliczany proporcjonalnie do m2 pow. użytkowej lokali i gruntów,
  – podatek od powierzchni gruntu – rozliczany proporcjonalnie do powierzchni użytkowych,
  – podatek od lokali mieszkalnych i powierzchni przynależnych (piwnice) – rozliczany na powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu,
  – podatek od lokali użytkowych i powierzchni przynależnych (piwnice) – rozliczany na powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu,
  – podatek od garaży i powierzchni przynależnych (piwnice) – rozliczany proporcjonalnie do powierzchni użytkowej garaży.
 2. Właściciele lokali stanowiących odrębną własność rozliczają się z tytułu podatku od nieruchomości indywidualnie z gminą.


F. OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU

§ 9

 1. Ponoszone przez Spółdzielnię opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości i rozliczany proporcjonalnie do m2 pow. użytkowej lokali i gruntów.
 2. Właściciele lokali stanowiącego odrębną własność, będący współużytkownikami wieczystymi gruntu wchodzącego w skład nieruchomości, w której lokal ten jest położony, rozliczają się indywidualnie z właścicielem gruntu z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu.
 3. Opłaty za część wspólną wieczystego użytkowania gruntu ponoszą zarówno członkowie Spółdzielni z prawem lokatorskim, własnościowym jak również właścicieli lokali stanowiących odrębną własność.
  Opłaty te rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowych zajmowanych lokali.


G. KOSZTY DOSTAWY WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

§ 10

 1. Koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków obejmują wydatki Spółdzielni związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków uiszczanymi na rzecz usługodawców zewnętrznych.
 2. Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków są ustalane odrębnie dla każdego z osiedli, proporcjonalnie do wskazań wodomierzy głównych zainstalowanych w budynkach i hydroforniach. Rozliczane są zgodnie z regulaminem rozliczania zużycia wody


H. ABONAMENT MPWIK

§ 11

Opłaty abonamentowe za wodomierze MPWiK są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości, proporcjonalnie do ilości lokali w poszczególnych nieruchomościach.


I. KOSZTY DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DLA POTRZEB OGRZEWANIA LOKALI I PODGRZANIA WODY

§ 12

 1. Koszty dostawy energii cieplnej obejmują wydatki Spółdzielni związane z opłatami za c.o. i przygotowanie c.w. użytkowej na rzecz usługodawców zewnętrznych oraz wydatki ponoszone w związku z eksploatacją kotłowni gazowych będących w zasobach SM „Czuby”.
 2. Zaliczki na dostawę energii cieplnej na c.o. ustalane są indywidualnie dla każdego mieszkania.
 3. Zaliczki na dostawę energii cieplnej na przygotowanie c.w. użytkowej ustalane są w ramach danego osiedla odrębnie dla każdej wymiennikowni ciepła, która zasila dany zespół budynków, proporcjonalnie do m3 zużytej c.w. w danym lokalu mieszkalnym.
 4. Rozliczenie kosztów (w tym zaliczek) dostawy energii cieplnej na c.o. i przygotowanie c.w. użytkowej następuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą SM „Czuby”.


J. KOSZTY DOSTAWY GAZU

§ 13

 1. Koszty dostawy gazu ewidencjonowane są odrębnie dla każdego budynku zaopatrzonego w licznik zbiorczy.
 2. Koszty zużycia gazu rozlicza się proporcjonalnie do liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w poszczególnych lokalach.


K. KOSZTY WYWOZU NIECZYSTOŚCI

§ 14

 1. Koszty wywozu nieczystości obejmują wydatki Spółdzielni związane z:
  a) opłatami za dzierżawę pojemników do składania nieczystości,
  b) opłatami za wywóz tych nieczystości, uiszczanymi przez Spółdzielnię na rzecz usługodawców zewnętrznych (frakcja mokra, sucha, szkło, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),
  c) opłatami za korzystanie z wysypisk /spalarni/ śmieci.
 2. Koszty wywozu nieczystości ewidencjonowane i naliczane są odrębnie dla poszczególnych osiedli.
 3. Rozliczenie kosztów wywozu nieczystości na poszczególne lokale dokonuje się proporcjonalnie do liczby osób zgłoszonych do zamieszkania w poszczególnych lokalach.


L. KOSZTY SPRZĄTANIA KLATEK SCHODOWYCH

§ 15

Rozliczenie kosztów dokonuje się na lokal.


Ł. KOSZTY UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA

§ 16

 1. Wyodrębnia się ewidencję kosztów utrzymania nieruchomości Spółdzielni określonych w art. 40 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Do kosztów utrzymania tych nieruchomości zalicza się związane z nimi wydatki Spółdzielni, określone rodzajowo w § 4-16 niniejszego regulaminu.
 2. Koszty rozliczane są na nieruchomości proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej.
 3. Koszty te są rozliczane na poszczególne lokale, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.


III. USTALANIE OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALU

§ 17

Obciążenie poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dokonane według zasad określonych w rozdziale 3, może być pomniejszone o:

 1. przysługujący członkom Spółdzielni udział w pożytkach z majątku wspólnego Spółdzielni na podstawie odrębnej uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni,
 2. przysługujący właścicielom lokali udział w pożytkach z nieruchomości wspólnej na podstawie odrębnej uchwały Rady Nadzorczej SM „Czuby”.

§ 18

 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przypadające na dany lokal, niepokryte pożytkami z majątku wspólnego Spółdzielni lub pożytkami z nieruchomości wspólnej, muszą być pokryte opłatami użytkownika lokalu.
 2. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przypadające na lokal użytkowy zajmowany na warunkach najmu, są pokrywane z czynszu najmu i opłat, których wysokość określa umowa najmu.
 3. Opłaty należne od lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni są pokrywane ze środków przewidzianych na finansowanie działalności, na potrzeby której lokale te są zajmowane.

§ 19

 1. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu przez spółdzielnię do dyspozycji użytkownika, choćby faktyczne objęcie lokalu nastąpiło po tym dniu. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed tą datą.
 2. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i oddania kluczy Spółdzielni.
 3. Jeśli użytkownik zwalnia lokal nie odnowiony, obowiązany jest pokryć opłaty związane z kosztami utrzymania lokalu za okres remontu (niezależnie od pokrycia kosztów odnowienia), jednak nie dłużej niż za 30 dni od daty fizycznego opróżnienia lokalu. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji Spółdzielni użytkownik jest obowiązany zawiadomić Spółdzielnię pisemnie przed tą datą.

§ 20

Za opłaty, o których mowa w § 18, solidarnie z członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu, właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni oraz najemcami lokali mieszkalnych, odpowiadają:

 1. stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu,
 2. osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
  Odpowiedzialność osób, o których mowa w pkt. 1, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

§ 21

Najemcy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży wnoszą opłaty w wysokości określonej umowami najmu. Zasady i tryb wynajmowania lokali przez Spółdzielnię określają odrębne uregulowania wewnętrzne.

§ 22

 1. Opłaty za używanie lokalu wnosi się co miesiąc z góry do końca miesiąca.
 2. Od opłat wnoszonych z opóźnieniem Spółdzielnia nalicza:
  1) w przypadku członków, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu – odsetki w wysokości ustawowej,
  2) w przypadku właścicieli lub najemców lokali – odsetki w wysokości ustawowej.

§ 23

Zasady wnoszenia opłat przez użytkowników parkingów ogrodzonych ustala Zarząd Spółdzielni, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 24

O zmianie wysokości opłat za używanie lokalu, Spółdzielnia zawiadamia osoby, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, co najmniej na 3 miesiące przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

§ 25

 1. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany opłat w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, którego tryb określa Statut Spółdzielni lub bezpośrednio na drodze sądowej.
 2. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany opłat bezpośrednio na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego lub sądowego nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat w dotychczasowej wysokości.

§ 26

Opłaty za używanie lokali obejmują również spłatę zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy tych lokali:
1.1) w wysokości określonej przez zarząd dla lokali wyłączonych z pomocy budżetowej w zakresie spłat kredytów,
1.2) w wysokości określonej odrębnymi przepisami dla lokali objętych pomocą państwa w zakresie ich spłaty.

§ 27

Opłaty za używanie lokali mogą być wnoszone:

 1. w kasie Spółdzielni,
 2. przelewami pocztowymi i bankowymi na rachunek bankowy Spółdzielni.


IV. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO – KULTURALNA

§ 28

 1. Członkowie Spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczno – kulturalną prowadzoną przez placówki Spółdzielni.
 2. Opłaty na fundusz społeczno – kulturalny od lokalu zatwierdza Rada Nadzorcza na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 3. Właściciele lokali nie będący członkami mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności.

§ 29

 1. Nie ustala się opłat od lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni.
 2. Koszty dotyczące lokali własnych są odnoszone i ewidencjonowane bezpośrednio w koszty działalności na której potrzeby są wykorzystywane.

§ 30

 1. Rozliczenia wyniku z działalności eksploatacyjnej zgodnie z art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dokonuje się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.
 2. Nadwyżki przychodów nad kosztami odpowiednio zwiększa przychody w roku następnym.
 3. Nadwyżka kosztów nad przychodami odpowiednio zwiększa koszty w roku następnym.
 4. Wynik na działalności operacyjnej przenosi się zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w roku następnym.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 12.04.2011 r. Uchwałą Nr 60/5 /2011.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa ds. finansowych i pełnomocnika spółdzielni oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zatwierdziła Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwalę nr 60/5/2011 z dnia 12.04.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Ad. 6
A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej informował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu poniżej przedstawionych zestawień – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

– Ceny jednostkowe LPEC w latach 2006 – 2010 w osiedlu Widok
– Koszty i zaliczki energii cieplnej na c.o w latach 2006/2007 do 2009/2010 Widok
– Koszty i zaliczki energii cieplnej na c.o w latach 2006/2007 do 2009/2010 Skarpa
– Koszty i zaliczki energii cieplnej na c.o. w latach 2006/2007 do 2009/2010 Ruta
– Koszty i zaliczki energii cieplnej na c.o. w latach 2006/2007 do 2009/2010 Łęgi
– Koszty i zaliczki energii cieplnej na c.o. w latach 2006/2007 do 2009/2010 Błonie
– Koszty i zaliczki energii cieplnej na c.o. w latach 2006/2007 do 2009/2010 Poręba

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez kierowników administracji osiedli i prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji uznali, że należałoby rozważyć możliwość podjęcia poniższych działań:

 1. Nie ma uwag co do algorytmu naliczania indywidualnych zaliczek na c.o. przez firmę rozliczeniową.
 2. Zastanowić się co zrobić z „zerowymi” odczytami zużycia ciepła w mieszkaniach wyposażonych w podzielniki elektroniczne.
 3. Zdemontować podzielnik w kuchni – zwiększyć % udziału kosztów stałych/ liczonych na m2 p.u./
 4. Wymiana podzielników wyparkowych na elektroniczne przystosowane do odczytu radiowego.
 5. Stała modernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych, okienek piwnicznych, docieplenia. stropodachów itp.
 6. Modernizacja sieci.

Rada Nadzorcza do przedstawionej analizy i wniosków nie zgłosiła uwag.

B) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 11.04.2011 r. poniżej przedstawionego zestawienia w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia – w tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

– Zużycie zimnej wody za 2010 r. osiedle Poręba
– Zużycie zimnej wody za 2010 r. osiedle Ruta
– Zużycie zimnej wody za 2010 r. osiedle Skarpa
– Zużycie zimnej wody za 2010 r. osiedle Błonie
– Zużycie zimnej wody za 2010 r. osiedle Widok
– Zużycie zimnej wody za 2010 r. osiedle Łęgi

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez kierowników administracji osiedli i prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji uznali, że przyczyny niebilansującej się wody to:
6.1. Niedokładność urządzeń – wymiana na lepsze,
6.2. Brak możliwości odczytu w jednym terminie.
6.3. Brak terminowej i dokładnej legalizacji urządzeń.
6.4. Konieczność kontroli zużycia w lokalach mających bardzo wysokie lub bardzo niskie zużycie.

Wnioski:
Komisja zgłasza wniosek o:
– zobowiązanie Zarządu Spółdzielni do zakupu i zamontowania wodomierza w budynku z dużym zużyciem wody w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza MPWiK,
– zlecić ekspertyzę po jednym wodomierzu w każdym osiedlu tam gdzie jest najwyższe zużycie
– sprawdzić przy odczytach wodomierzy w wytypowanym w określonym budynku jakie zawory są zamontowane przy bateriach kulkowe czy grzybkowe.
– wymiana wodomierzy z odczytem radiowym

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania przyjęła do realizacji wniosek komisji: zobowiązała Zarządu Spółdzielni do zakupu i zamontowania jednego wodomierza w budynku z dużym zużyciem wody. Zakupionego wodomierz wyższej klasy pozwoli dokonać sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza MPWiK.

Ad. 7
Zastępca prezesa ds. finansowych przedstawił informację na temat organizacji części Walnego Zgromadzenia. Omówił przygotowane materiały na Walne Zgromadzenie.

– Porządek obrad
– Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulamin
– Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010,
– Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2010,
– Sprawozdanie finansowe za rok 2010
– Wniosek mieszkańców osiedla Skarpa z dnia 25 marca 2011 r. i w tym samym „tytule” – wniosek mieszkańców osiedla Skarpa z dnia 21 maja 2010 r.,
– Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej i Regulamin
– Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych,
– Wnioski Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie z lustracji przeprowadzonej w 2011 r.,
– Informacja dotycząca finansowania działalności społeczno-kulturalnej,
– Projekty uchwał (w jednym „tytule”):

 1. przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010,
 2. przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2010,
 3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r.,
 4. stanowisko Rady Nadzorczej i projekty uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2010
 5. stanowisko Rady Nadzorczej i projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członka Zarządu.
 6. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków z lustracji,
 7. projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przystąpienia do stowarzyszenia,
 8. stanowisko Rady Nadzorczej, projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, uchwała Rady Nadzorczej Nr 1/3/2011 i odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej.

Poinformował części Walnego Zgromadzenia będą odbywać się zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem.

Harmonogram zebrań
części Walnego Zgromadzenia – maj 2011 r.

 

Lp.
Osiedle

Liczba
czł.

Oznaczenie nieruchomości

Ilość czł. w części WZ

Ilość mandatów na czł. RN

Termin
i godzina zebrania

Miejsce zebrania

1.
Poręba

1257

I.
Perłowa 4, 8
Szafirowa 3, 5
Bursztynowa 6, 8, 10
Bursztynowa 1
Bursztynowa 1C
Agatowa 12
Agatowa 16

645

1

10.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

II.
Bursztynowa 12
Turkusowa 1
Bursztynowa 14
Turkusowa 3
Agatowa 14
Agatowa 18
Bursztynowa 3

612

1

09.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

2.
Ruta

2365

I.
Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

648

1

11.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

II.
Watykańska 4, 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10,
Jana Pawła II 9

557

1

12.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

III.
Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

557

1

13.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

IV.
Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13, 15
Dziewanny 14

603

1

16.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

3.
Skarpa

2564

I.
Gościnna 1, 3, 5, 15
Gościnna 7, 9, 11, 13
Sympatyczna 8, 10
Radości 10, 12

483

1

17.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

II.
Sympatyczna 1, 3,
Sympatyczna 2, 4
Sympatyczna 12, 14, 16
Radości 4
Radości 14
Radości 2

587

1

18.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

III.
Fantastyczna 11
Fantastyczna 4, 6, 8,
Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15
Fantastyczna 17, 19, 21

572

1

19.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

IV.
Romantyczna 9
Radości 9, 11
Radości 1, 3, 5
Romantyczna 15
Romantyczna 17, 19

415

1

20.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

V.
Romantyczna 6
Romantyczna 8, 10, 12
Przedwiośnie 2
Przedwiośnie 1, 3, 7

506

1

23.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

4.
Niska
Skarpa

Przytulna
Gościnna
Uśmiechu

27

1

24.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

5.
Widok

1431

I.
Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

588

1

25.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

II.
Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29A, 30, 31, 32, 32b, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4, 6

843

1

26.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

6.
Łęgi

1765

I.
Tymiankowa 1, 3
Tymiankowa 54, 56, 58
Tatarakowa 10, 12, 14, 16

537

1

27.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

II.
Tymiankowa 48, 50, 52
Bociania 6, 8, 10
Bociania 1
Tatarakowa 5
Tatarakowa 2, 6, 8
Wiklinowa 4, 6

632

1

30.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

III.
Biedronki 3,
Biedronki 2a, 2b, 2 c
Biedronki 5, 7, 9, 11
Kaczeńcowa 2
Kaczeńcowa 6, 8, 10
Kaczeńcowa 1, 3, 5

596

1

31.05.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

7.
Błonie

1569

I.
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8
Rycerska 5
Ułanów 14, 16

550

1

01.06.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

II.
Kawaleryjska 14, 16, 18
Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 14
Szaserów 1, 9, 11

519

1

02.06.2011
17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

III.
Kawaleryjska 4a, 20
Husarska 2, 6, 8
Ułanów 22
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

500

1

03.06.2011
17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

8.

253

Członkowie oczekujący

253

1

06.06.2011

17.30

Dom Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11

 

Ad. 8
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 4.04.2011 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 9
Nie ustalono terminu i tematów do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

Ad. 10
Zastępca prezesa ds. finansowych zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek o uchylenie uchwał o wykluczeniu wobec dwóch osób, które spłaciły zadłużenie wobec Spółdzielni

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę:
– Nr 57 / 40 / 2011 z dnia 12. 04. 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 48/36/2011 Rady Nadzorczej S. M. „CZUBY” w Lublinie z dnia 22.03.2011 roku.
– Nr 56 / 39 / 2011z dnia 12.04.2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 85/48/08 Rady Nadzorczej S.M. „Czuby” w Lublinie z dnia 07.10.2008 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono

Ad. 11
Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawioną skargę członka zam. w osiedlu Widok z dnia 30 marca 2011 r. skierowaną do przewodniczącego Rady Nadzorczej dot. w ocenie w/w niewłaściwej odpowiedzi na pismo skierowane do spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono skargę.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem skierowanym przez w/w do spółdzielni oraz odpowiedzią Spółdzielni z dnia 15.03.2011r. postanowiła jednomyślnie – 20 za, do w/w wystosować odpowiedź następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź Rady Nadzorczej.

Ad. 12
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej zgłosił wniosek by wszystkie regulaminy, które zostały znowelizowane przez Radę Nadzorcza przekazać do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
Zastępca prezesa ds. finansowych poinformował, że wszystkie regulaminy przekazywane są do administracji osiedla za pokwitowaniem z poleceniem zapoznania z ich postanowieniami Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, umieszczone są również na stronie internetowej Spółdzielni i w gablotach w biurze spółdzielni.

Rada Nadzorcza przyjęła do realizacji wniosek Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej dot. zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przedstawienia informacji, które z prac remontowych w osiedlu Skarpa zaplanowane do wykonania w 2009 i 2010 r. przez Radę Osiedla w poprzednim składzie osobowym zostały wykonane w 2011 r. i po jakich kosztach, wyższych czy niższych niż ustalono w roku poprzednim.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 10:43, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2011