Protokół Nr 04/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 22.03.2011

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Biss Jan, Betka Elżbieta, Gontarz Zbigniew, Stefania Chodkiewicz, Husarek Teresa, Jerzy Kaczmarski,
Klech Ryszard, Smerda Stanisław, Kutyła Jerzy, Grażyna Henkiel, Majek Grzegorz, Samborska Janina,
Mańka Krystyna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot:
  a) wykluczenia ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek ,
  b) wykreślenia z rejestru członków na podstawie §69 Statutu
  c) uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
  d) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) uchylenia uchwały Nr 10/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zamontowania domofonów w budynkach przy ul. Sympatycznej 12 i Sympatycznej 14.
  b) zmian w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.
  c) zmiany opłat eksploatacyjnych w osiedlu Skarpa.
 4. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
 5. Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za 2010 r.
 6. Informacja Zarządu i opinia biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” w Lublinie za 2010 r.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r.
 8. Przyjecie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 1.03.2011 r.
 9. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 10. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 11. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za I kwartał 2011 r.
 12. Sprawy wniesione.

– informacja na temat Walnego Zgromadzenia Spółdzielni

Ad. 2
A) Kierownik działu członkowsko mieszkaniowego poinformowała, zaproponowała by wnioski Zarządu dot. wykluczenia członków ze Spółdzielni, tych którzy posiadają zadłużenie rozpatrywane były zgodnie z przedłożonym wykazem.

Przystąpiono do rozpatrywania wniosków.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wniosków, wysłuchaniu wyjaśnień członków zadłużonych oraz po dyskusji podjęła uchwały:
Nr 43/31/2011, Nr 44/32/2011, Nr 45/33/2011, Nr 46/34/2011,
Nr 47/35/2011, Nr 48/36/2011, Nr 49/37/2011 z dnia 22.03.2011 r.
w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu, podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały oraz pisma kierowane do członków z informacją o odroczeniu rozpatrzenia wniosku zgodnie ze złożonymi deklaracjami dot. spłaty zadłużenia.

B) Przystąpiono do rozpatrywania wniosków Zarządu o wykreślenie. Wnioski rozpatrywane były bez obecności członków. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej n/w członków wysłano zgodnie z § 69 ust.2 statutu.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków oraz po dyskusji podjęła uchwały:
Nr 15 / 3 / 2011, Nr 14 / 2 / 2011, Nr 16 / 4 / 2011, Nr 17 / 5 / 2011, Nr 18 / 6 / 2011,
Nr 19 / 7 / 2011, Nr 20 / 8 / 2011, Nr 21 / 9 / 2011, Nr 22 / 10 / 2011, Nr 23 / 11 / 2011
Nr 24 / 12 / 2011, Nr 25 / 13 / 2011, Nr 26/ 14 / 2011, Nr 27 / 15 / 2011,
Nr 28 / 16 / 2011, Nr 30 / 18 / 2011, Nr 31 / 19 / 2011, Nr 32 / 20 / 201, Nr 33 / 21 / 2011
Nr 34 / 22 / 2011, Nr 35 / 23 / 2011, Nr 36 / 24 / 2011, Nr 37 / 25 / 2011 z dnia 22.03.2011 r.
w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte uchwały.

C) Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec n/w osób:

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęła uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono uchwały

Nr 39 /27/ 2011 z dnia 22. 03. 20 uchylenia Uchwały Nr 23/21/06 Rady Nadzorczej S.M „CZUBY” w Lublinie z dnia 14.02.2006 roku.

Nr 40/ 28/2011 z dnia 22.03.2011 r. uchylenia Uchwały Nr 64/49/05 Rady Nadzorczej S.M. „Czuby” w Lublinie z dnia 04.10.2005 r.

Nr 41 / 29 / 2011 z dnia 22.03.2011 r. uchylenia Uchwały Nr 64/49/05 Rady Nadzorczej S.M. „Czuby” w Lublinie z dnia 04.10.2005 r.

Nr 42 / 30 / 2011 z dnia 22.03.2011 r. uchylenia Uchwały Nr 34/29/02 Rady Nadzorczej S.M. „Czuby” w Lublinie z dnia 19.03.2002 r.

D)
Przystąpiono do rozpatrzenia wniosku Zarządu o wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęła uchwałę następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono uchwalę Nr 38 / 26 / 2011 z dnia 22.03.2011 r.
w sprawie: wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Bocianiej w Osiedlu Łęgi.

Ad. 3
A) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 21.03.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– uchwałą Nr 10/2011 z dnia 23.02.2011 r.

UCHWAŁA Nr 10/2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa’
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
” z dnia 23.02.2011 r.

sprawie: zamontowania domofonów w budynkach przy ul. Sympatycznej 12 i Sympatycznej 14.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pisma z dnia 24.02.2011 r. członka zam. ul. Sympatyczna w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka, Rada Przedstawicieli Nieruchomości postanawia o zamontowaniu domofonów w budynkach przy ul. Sympatycznej 12 i 14. Koszt związany z montażem domofonów zostanie pokryty ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości ES 15, którą stanowią budynki przy ul. Sympatycznej 12,14, 16 i Radości 4.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– projektem uchwały

Projekt

UCHWAŁA Nr       /       /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2011 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 10/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zamontowania domofonów w budynkach przy ul. Sympatycznej 12 i Sympatycznej 14.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 27 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 10/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zamontowania domofonów w budynkach przy ul. Sympatycznej 12 i Sympatycznej 14.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie
uchylającej uchwałę Nr 10/2011 RPN os. Skarpa z dnia 23.02.2011 r.

Montaż instalacji domofonowej nie jest remontem w świetle przepisów prawa budowlanego (art. 3 pkt 8) i nie może być finansowany z funduszu remontowego.
Jednocześnie należy podkreślić, że w nieruchomości Sympatyczna 12, 14, 16 i Radości 4 część klatek schodowych już posiada instalację domofonową, wybudowaną na wniosek i na koszt mieszkańców, którym te domofony służą.

– odwołaniami mieszkańców osiedla Skarpa:

– z dnia 4.03.2011 r. członka zam. ul. Radości w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.
– z dnia 7.03.2011 r. członka zam. Sympatyczna w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka
– z dnia 7.03.2011 r. podpisanym przez 22 mieszkańców budynku Radości 4 – z dnia 14.03.2011 r. podpisanym przez 30 mieszkańców budynku Sympatyczna 16

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwalę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez przewodniczącą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” oraz po dyskusji, większością głosów – 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwalę nr 53/30/2011 z dnia 22.03.2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 10/2011 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zamontowania domofonów w budynkach przy ul. Sympatycznej 12 i Sympatycznej 14 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B) Rada Nadzorcza realizując wniosek zgłoszony przez Jerzego Kaczmarskiego podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 51/24/ 2011
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby ” w Lublinie
z dnia 22.03.2011 r.

w sprawie: zmiany załączników do uchwały Rady Nadzorcze z dnia 24 czerwca 2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Nadzorcze z dnia 24 czerwca 2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady – w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Rewizyjnej – skreśla się wyrazy „Jerzy Kaczmarski”

§ 2

W uchwale Rady Nadzorcze z dnia 24 czerwca 2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady – w załączniku Nr 3dokonuje się zmian w składzie Komisji Społeczno – Samorządowej – dodaje się wyrazy „Jerzy Kaczmarski”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

C) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 21.03.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– uchwałą nr 12/2011 z dnia 16.03.2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 16.03.2011 r.

w sprawie: korekty planu rzeczowo – finansowego na 201 l r. w pozycji „eksploatacja i zarządzanie ” (bez kosztów zarządzania).
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości ustala od dnia 01.07.2011 r. odpisy w pozycji „eksploatacja i zarządzanie” (bez kosztów zarządzania):
* w wysokości 0,765 zł/ m2/p.u. w nieruchomościach: ES 01, ES 02, ES 03, ES 04, ES 06, ES 07, ES 10, ES 13, ES 14, ES 16, ES 17, ES 18, ES 19, ES 20, ES 21,
* w wysokości 0,665 zł/m2/p.u. w nieruchomościach: ES 05, ES 08, ES 09, ES 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2011 r.

– projektem uchwały

Uchwała Nr      /      /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 22.03.2011 r.

w sprawie: zmiany opłat eksploatacyjnych w Osiedlu Skarpa.

Na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 1282011 Rady Przedstawicieli Osiedla Skarpa z dnia 16.03.2011 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji „eksploatacja i zarządzanie” z dniem 1 lipca 2011 r. wg załączonego wykazu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Stawki opłat „Eksploatacja i zarządzanie” w osiedlu Skarpa
od dnia 01.07.2011 r.
Uchwała Rady Nadzorczej Nr …../2011 z dnia …..2011 r.

 

OSIEDLE SKARPA

Lokale mieszkalne

Lokale mieszkalne

eksploatacja

zarządzanie

01ES

Fantastyczna 11

0,765

0,34

1,105

02ES

Sympatyczna 1, 3

0,765

0,34

1,105

03ES

Gościnna 7, 9, 11, 13

0,765

0,34

1,105

04ES

Romantyczna 9

0,765

0,34

1,105

05ES

Romantyczna 15
Radości 9, 11

0,665

0,34

1,005

06ES

Romantyczna 8, 10, 12

0,765

0,34

1,105

07ES

Romantyczna 6

0,765

0,34

1,105

08ES

Przedwiośnie 2

0,665

0,34

1,005

09ES

Fantastyczna 4-8

0,665

0,34

1,005

10ES

Radości 2 – Aldik

11ES

Radości 2 – parking

12ES

Przytulna 4 – Adm.

13ES

Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15

0,765

0,34

1,105

14ES

Fantastyczna 17, 19, 21

0,765

0,34

1,105

15ES

Sympatyczna 12, 14, 16
Radości 4

0,665

0,34

1,005

16ES

Sympatyczna 8, 10
Radości 10, 12

0,765

0,34

1,105

17ES

Sympatyczna 2, 4

0,765

0,34

1,105

18ES

Radości 14

0,765

0,34

1,105

19ES

Gościnna 1, 3, 5, 15

0,765

0,34

1,105

20ES

Romantyczna 17, 19
Radości 1, 3, 5

0,765

0,34

1,105

21ES

Przedwiośnie 1, 3, 7

0,765

0,34

1,105

 

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez przewodniczącą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o podjęcie uchwały w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarząd i przewodniczącą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa oraz po dyskusji, większością głosów – 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę nr 52/20/2011 z dnia 22.03.2011 r. w sprawie zmiany opłat eksploatacyjnych w Osiedlu Skarpa w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za zatwierdziła poniżej przedstawione sprawozdanie:

S P R A W O Z D A N I E
z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie za rok 2010

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2010.

Rada Nadzorcza w 2010 roku do dnia 11.05.20.2010 r. pracowała w składzie:
– Marek Szymański – przewodniczący Rady Nadzorczej
– Michał Kołczewski – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
– Tadeusz Mazurek – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
– Danuta Przybyś – Ziemba – sekretarz;
– Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
– Andrzej Turski – przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej
– Jan Biss – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej
– Ewa Andrusiak, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek, Roman Janczarek, Jerzy Kaczmarski, Ryszard Klech, Elżbieta Misztal, Dariusz Prażmo, Joanna Przeździecka, Janina Samborska, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska, Stanisław Smerda – członkowie Rady Nadzorczej

Na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach 6.05.2010 r. – 8.05.2010 r. w Osiedlu Skarpa, mandat członka Rady Nadzorczej utracili: Elżbieta Misztal, Dariusz Prażmo i Joanna Przeździecka.
W miejsce członków odwołanych, powołano n/w osoby: Grażynę Henkiel, Krystynę Mańka i Grzegorza Majek.

W związku z ustaniem członkostwa w Spółdzielni, w dniu 5.10.2010 r. mandat członka Rady Nadzorczej utraciła Ewa Andrusiak.
Rada Nadzorcza w okresie od 5.10.2010 r. do 31.12.2010 r. pracowała w 20 osobowym składzie.

Absencja (nieobecność) członków Rady na posiedzeniach plenarnych w roku 2010 była niska i przedstawiała się następująco:
– Ewa Andrusiak – 1 nieobecność 22.06.2010
– Elżbieta Betka – 1 nieobecność 08.06.2010
– Jerzy Kaczmarski – 2 nieobecności 23 i 30.03.2010 r.
– Stefania Chodkiewicz – 2 nieobecności 21 i 28.12.2010 r.
– Grażyna Henkiel – 2 nieobecności 21 i 28.12.2010 r.

Prezydium Rady w roku 2010 pracowało w niezmienionym składzie.

W roku 2010 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.
W roku sprawozdawczym 2010 odbyła 14 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 12 posiedzeń prezydium, 25 posiedzeń komisji, rozpatrując problemy w oparciu o materiały przygotowane przez Zarząd i poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2011 r. oraz nadzorowała i kontrolowała ich realizację przez Zarząd Spółdzielni.
Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich, odbytych w dniach 12.04.2010 r. – 10.05.2010 r. oraz wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie w dniu 11 i 12.06.2010 r.
Kontrolowała terminowość spłaty kolejnych rat kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię na realizację tzw. „nietrafionych inwestycji”. Spółdzielnia z tego tytułu spłaciła zadłużenie w wysokości 180 140,64,- złotych na podstawie ugody zawartej z PKO IV O/Lublin.
Rada Nadzorcza na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2010 r.

Dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r.
 2. Upoważniła Zarząd do nieodpłatnego przekazania na majątek Urzędu Miasta Lublin przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Dziewanny 14.
 3. Upoważniła Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Czyby w Lublinie do odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu Gminy Lublin przeznaczonego pod parking osiedlowe.
 4. Wprowadziła zmiany w uchwale nr 70/6/2008 z dnia 15.07.2008 r. w sprawie podjęcia decyzji o realizacji budynku i zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali przy ulicy Dziewanny 14 w Lublinie.
 5. Zatwierdziła rozliczenie nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Osiedle Ruta ulica Dziewanny 14.
 6. Zatwierdziła sposób finansowania budowy lokalu użytkowego przy ulicy Dziewanny 14/32.

Koszty związane z budową lokalu użytkowego przy ulicy Dziewanny 14/32 pokryte zostaną z funduszu zasobowego Spółdzielni.

Rozpatrywała:
– w formie opinii do Zebrania Przedstawicieli:

 1. Wnioski z lustracji częściowej SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność inwestycyjną za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach 15.02.2010 r. r. – 29.03.2010 r. – zaproponowała przyjąć wnioski.
 2. Zmiany do statutu Spółdzielni – zaproponowała przyjąć pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Statutową.
 3. Sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2009 r. – zaproponowała przyjąć sprawozdanie.
 4. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2009 r. – zaproponowała udzielić absolutorium członkom Zarządu.
 5. Propozycje podziału nadwyżki bilansowej za 2009 r. – zaproponowała przyjąć przedstawioną propozycję podziału:
  – wynik na pozostałej działalności osiedli za rok 2009 zgodnie przenieść na cel określony przez Radę danego Osiedla w roku 2010.
  – pozostałą nadwyżkę w kwocie 980611,69 zł na pozostałej działalności Spółdzielni z 2009 r. przenieść w 2010 r. na fundusz remontowy wspólny osiedli wg załącznika.
 6. Wniosek Zarządu Spółdzielni na zbycie działki nr 24/7 przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie – zaproponowała wyrazić zgodę.

Uchwaliła:

 1. Ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych.
  (Osoby, które w dniu wejścia w życie uchwały zajmują na podstawie umowy najmu pomieszczenia i zostały umieszczone w wykazie mogą wystąpić z wnioskiem o przydzielenie im i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego dotychczas lokalu na warunkach określonych w umowie.)
 2. Regulamin Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 3. Zasady pobierania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, (określonego w § 88a Statutu Spółdzielni).
  (gdy członek Rady nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach, wynagrodzenie to nalicza się proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń w danym miesiącu).
 4. Zasady rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
  (Zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych art.15 ust 2 wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla rozlicza się w koszty osiedla).
 5. Zmiany do uchwały nr 112/3/2010 w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie § 103 d.
  (Ustalony sposób rozksięgowania wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie obejmuje członków tej Rady posiadających tytuł prawny do samodzielnego /wolnostojącego/ lokalu użytkowego lub garażu w zespole garażowym).
 6. Wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowej przesyłowej na działce nr 42/5 przy ulicy Dziewanny 14 na rzecz LPEC, ZG, ZE, MPWiK, UPC, Multimedia.

Opracowała projekt:

 1. Zmian w Regulaminie Rad Osiedli.
 2. Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 3. Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 4. Regulaminu najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 5. Regulaminu przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych i zamiany mieszkań.
 6. Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
  (Regulaminy wyszczególnione w pkt. 2 – 6 zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą styczeń – marzec 2011 r).

Dokonała zmian w regulaminach:

 1. Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”.Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w budynku wynikający z różnicy wskazań wodomierza głównego (wg którego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach (dotyczy tylko budynków wyposażonych w indywidualne zestawy hydroforowe)”.

  System uproszczony może być stosowany w poszczególnych grupach rozliczeniowych wynikających z technicznych uwarunkowań zbiorczego pomiaru zużycia wody w danej grupie rozliczeniowej.

  Koszt zużycia wody w systemie uproszczonym rozliczany będzie proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej.

   

 2. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby”.„Na okres zimy członkowie ( użytkownicy ) obowiązani są do:
  1. Zabezpieczenia mieszkań ( lokali ) przed utratą ciepła poprzez uszczelnianie drzwi i okien, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu ewentualnego niedogrzewania pomieszczeń.


  2. Zapobiegania stratom ciepła, poprzez zamykanie drzwi wejściowych i okien w pomieszczeniach wspólnych oraz przynależnych.


  3. Usuwania zalęgającego śniegu z balkonów i loggii przynależnych do lokalu”.

   

 3. Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla. 
 4. Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 47/14/2009 z dnia 9.09.2009 r.– Rozliczenie kosztów gospodarki cieplnej dokonuje się w okresie roku obrachunkowego tj. od stycznia do grudnia.

  – Dokonać rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie za okres od 01 lipca 2010 do 31 grudnia 2010.

  – Wymiar zaliczek dla mieszkań w budynkach rozliczanych systemem uproszczonym ustala się jako średnia kosztów, przypadająca na m2 powierzchni użytkowej budynku z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, powiększona o wskaźnik w wysokości 20%.

  – Zmiany zawarte w uchwale. będą stosowane do rozliczenia kosztów energii cieplnej od sezonu grzewczego 2009 roku.

  – Wymiar indywidualnych zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody obowiązuje od l kwietnia każdego roku.

   

 5. Regulaminie pracy Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.Prezes Zarządu dokonuje za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy tj. zwalnianie, zatrudnianie, ustalanie wysokości i dokonywanie zmian wynagrodzenia, udzielanie kar porządkowych, przyznawanie nagród, świadczeń socjalnych z ZFŚS oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy”.

   

 6. Zasadach dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach.Kwota udzielonego dofinansowania powinna być umieszczona jako składnik opłat eksploatacyjnych i rozłożona na okres nie dłuższy niż 5 lat. Niespłacona kwota udzielonego dofinansowania po upływie 5 lat będzie obciążona odsetkami w wysokości 10% rocznie.

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy plenum i komisji strukturalnych Rady Nadzorczej na 2010 r.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2009 r.
 3. Zmiany planu gospodarczo – finansowego SM „Czuby” na 2010 r.
 4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2011.
 5. Koszty zarządzania na rok 2011.
 6. Plan inwestycyjny na 2011 r.
 7. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2010.
 8. Plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni na rok 2011.
 9. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.
 10. Wprowadzenie w osiedlu Widok od 1.11.2010 nowego składnika opłat eksploatacyjnych „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 9,76 zł/lokal/m-c w budynku przy ul. Bursztynowa 30 i 35.
 11. Wprowadzenie w osiedlu Skarpa od 1.04.2011 r. nowego składnika opłat eksploatacyjnych „montaż domofonów” w wysokości 9,40 zł netto + VAT/lokal/ m-c w budynkach przy ul. Sympatycznej 2 i 4 dla każdego mieszkania w którym zamontowany będzie domofon.
 12. Zmiany w uchwale nr 48/52/2010 z dnia 08.06.2010 r. w sprawie wyboru stałych komisji Rady Nadzorczej.
  Zastąpienie członków, którzy utracili mandat w Radzie Nadzorczej z osiedla Skarpa nowo wybranymi.
 13. Premię członkom Zarządu SM Czuby w Lublinie za wykonanie zadań w 2010 r.
 14. Ubezpieczyciela majątku Spółdzielni na rok 2010.
 15. Zmiany opłat eksploatacyjnych w osiedlu Skarpa – z dniem 1 kwietnia 2010 r. zmieniono wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji „spłata dofinansowania remontu chodników” ze stawki 0,59 zł/m2 na 0,35 zł/m2.
 16. Rozpoczęcie II etapu przebudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkaniowych wielorodzinnych w osiedlu Skarpa.

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2009 r.
 2. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu 23.03.2010 r. – za 2009 r.
  – na posiedzeniu 8.06.2010 r. . – za I kwartał 2010 r.,
  – na posiedzeniu 23.11.2010 r. – za III kwartały 2010 r.
 3. Wyniki lustracji obejmującej działalność inwestycyjną SM „Czuby” za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie w dniach 15.02.- 15.04.2010 r.
 4. Wnioski zgłoszone na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach 12.04.2010 r. – 10.05.2010 r.
 5. Realizację wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie odbytego w 2009 r.
 6. Zmiany zgłoszone do statutu spółdzielni.
 7. Organizację Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby w dniu 11 i 12.06.2010 r.
 8. Przebieg i wnioski ze spotkania Zarządu Spółdzielni z mieszkańcami osiedla Skarpa odbytego w dniu 12.02.2010 r. oraz informacje przekazywane mieszkańcom osiedla na temat spraw omawianych na kolejnych spotkaniach.
 9. Zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych członków spółdzielni, działaczy samorządowych oraz pracowników SM „Czuby”.
 10. Przebieg obrad i wnioski zgłoszone na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie odbytym w dnach 11 i 12.06.2010 r.
 11. Spłaty dofinansowania remontów chodników w osiedlu Skarpa.
 12. Podejmowane działania w celu rozpoczęcia realizacji inwestycji w osiedlu „Łęgi” przy ulicy Wiklinowej 2.
 13. Podejmowane działania przy realizacji inwestycji zespołu parkingowo – garażowego przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa.
 14. Postanowienia Sądu Rejonowego XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:
  – z dnia 12.07.2010 r. o umorzeniu postępowania w przedmiocie ustanowienia kuratora,
  – z dnia 14.07.2010 r. o wpisaniu zmian do statutu spółdzielni.
 15. Pismo z dnia 12.07.2010 r. skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa Mieszkaniowego.
 16. Informację Zarządu dot. regulaminów wewnętrznych spółdzielni po zarejestrowaniu zmian statutu.
 17. System finansowania działalności domów kultury.

Działając w ramach kompetencji zawartych § 87 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, kontrolowała:

 1. Zadłużenie wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych członków organów samorządowych i pracowników SM „Czuby” w Lublinie.
 2. Realizację wniosków polustracyjnych z lustracji działalności inwestycyjnej SM „Czuby” w Lublinie.
  a ponadto analizowała:
  * Wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie dot. organizacji i przebiegu stażu.
  * Wnioski z kontroli przeprowadzonej przez PKO BP S.A. IV Oddział Lublin dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych.

Rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:

 1. Odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały nr 16/2010 Rady Osiedla Skarpa z dnia 31.03.2010 r., w sprawie kontynuowania robót związanych z wykonaniem indywidualnych węzłów cieplnych w podstacji PC – 3 przy ulicy Sympatycznej.Utrzymano w mocy uchwałę Rady osiedla Skarpa. W ocenie Rady Nadzorczej kontynuacja robót i ich zakończenie jest ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie w pełni uzasadnione, a ich przesunięcie w czasie byłoby nieracjonalne.
 2. Odwołania członków Spółdzielni od uchwały Rady Osiedla „Widok” Nr 9/2010 z dnia 16.06.2010 r. w sprawie legalizacji wodomierzy.Utrzymano w mocy uchwałę nr 9/2010 Rady Osiedla „Widok”. Rada Osiedla uchwałę nr 9/2010 podjęła zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29) wydanego w oparciu o przepis art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.).
  Zgodnie z załącznikiem nr 6 powołanego rozporządzenia wodomierze przeznaczone do pomiaru objętości wody czystej w gospodarstwach domowych podlegają „dokonaniu oceny zgodności” co 5 lat, gdyż okres ważności legalizacji ponownej wynosi lat 5 (tabela nr 2 do rozporządzenia).

Działając w ramach kompetencji zawartych w § 87 ust.1 pkt 27 uchyliła uchwały:

 1. Rady Osiedla „Skarpa” Nr 26/2010 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie planowanej budowy garaży na osiedlu Skarpa.Postanowiono nie wprowadzać zmian w planie inwestycyjnym na rok 2010. Podjęte działania były realizacją zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb, co wyraziło się w złożeniu akcesu do budowy garażu przez 146 mieszkańców z zasobów mieszkaniowych SM „Czuby”, w tym aż 118 osób zamieszkujących w Osiedlu „Skarpa”. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, iż podnoszone zarzuty wycinki drzew, nie polegają na prawdzie, o tyle, że planowane do wycięcia drzewa nie dotyczą drzewostanu stanowiącego naturalną barierę ochronną budynku mieszkalnego od ul. Filaretów.
 2. Rady Osiedla Skarpa Nr 32/2010 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.Uchylono uchwałę Nr 32/2010 Rady Osiedla „Skarpa” – została ona podjęta z istotnym naruszeniem postanowień Statutu, bezpodstawnie wskazując jako podstawę prawną § 102 Statutu. Żaden przepis Statutu nie uprawnia Rady Osiedla ” Skarpa” do uchylenia uchwał Rady Nadzorczej.
 3. Rady Osiedla „Skarpa” Nr 33/2010 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.Uchylono uchwałę, została podjęta z istotnym naruszeniem postanowień Statutu, bezpodstawnie wskazując jako podstawę § 102 Statutu. Żaden przepis Statutu nie uprawnia Rady Osiedla ” Skarpa” do uchylenia uchwał Rady Nadzorczej.
 4. Rady Osiedla „Skarpa” Nr 34/2010 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie ewidencjonowania środków trwałych.Uchylono uchwałę. Nie ma prawnej możliwości prowadzić książki obiektu dla nieruchomości lokalowej jako wydzielonej części obiektu budowlanego.
 5. Rady Osiedla Skarpa Nr 45/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie wystąpienia do Zarządu SM „Czuby” o przedstawienie projektu planu kosztów zarządzania i utrzymania mienia Spółdzielni na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.Rada Nadzorcza na podstawie § 82 i § 87 ust.1 pkt 2 lit. b Statutu Spółdzielni oraz art. 44 ustawy Prawo Spółdzielcze uchyliła uchwałę. Stanowisko powyższe jest zgodne z § 8a Statutu, art. 81 usm oraz art. 18 ustawy Prawo Spółdzielcze określającymi prawa członków spółdzielni mieszkaniowej.
 6. Rady Osiedla Skarpa Nr 50/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie zobowiązania Administracji Osiedla do przekazania kserokopii wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej pracy poszczególnych komisji Rady.Uchylono uchwałę jako niezgodną j z prawem. Wydanie kserokopii dokumentów musi być zasadne w ramach realizacji uprawnień Rady i nie może być dowolnie wymagane przez poszczególne komisje Rady lub jej członków.
 7. Rady Osiedla Skarpa Nr 53/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na montaż anteny krótkofalowej.Rada Nadzorcza na podstawie § 82 i § 87 ust.1 pkt 2 lit. b Statutu oraz Art. 44 ustawy Prawo Spółdzielcze uchyliła uchwałę.
  Stanowisko powyższe jest zgodne z § 8a Statutu , art. 81 usm oraz art. 18 ustawy Prawo Spółdzielcze określającymi prawa członków spółdzielni mieszkaniowej.
 8. Rady Osiedla „Skarpa” Nr 55/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie nie ujmowania w planie rzeczowo – finansowym na 2011 r. wymiany wodomierzy.Uchylono uchwałę jako niezgodną z przepisami prawa.
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ( Dz. U. Nr 5 poz. 20 ), wydanego w oparciu o przepis art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach ( Dz.U. z 2004 r. Nr 243 poz. 2441 z późn. zm ), wodomierze przeznaczone do pomiaru objętości wody czystej w gospodarstwie domowym podlegają „dokonaniu oceny zgodności” co 5 lat. Legalizacja wodomierzy w osiedlu Skarpa była przeprowadzona w latach 2004 i 2005.
 9. Rady Osiedla „Skarpa” Nr 62/2010 r. z dnia 14.09.2010 r. w sprawie przesunięcia terminu wyborów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości w osiedlu Skarpa”.Rada Nadzorcza działając w trybie § 82 Statutu, uchyliła uchwałę.
  Rada Osiedla „Skarpa”, podejmując uchwałę, naruszyła postanowienia § 91 i § 93 Statutu.
  Rady Osiedlowe nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w formie uchwał w sprawie przesunięcia terminu wyborów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości w Osiedlu „Skarpa”.
  Stanowisko to potwierdzają zapisy w § 6 ust.2 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 10. Rady Osiedla Widok Nr 15/2010 z dnia 15.09.2010 r. w sprawie zlecenia konserwacji bram parkingowych przy ul. Bursztynowej i Topazowej.Uchylono uchwałę z powodu jej niezgodności z przepisami.
  Podjecie powyższej uchwały jest niezgodne z kompetencjami Rady Osiedlowej określonymi w § 102 Statutu Spółdzielni. Zlecenie robót i wybór wykonawcy robót w Spółdzielni może nastąpić jedynie zgodnie z Regulaminem dotyczącym udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe oraz usługi finansowane ze środków spółdzielczych.

Rozpatrzyła wnioski:

 1. Wnioski Rady Osiedla Skarpa z dnia 11.03.2010 r. dot. zmian w uchwale Rady Nadzorczej nr 4/1/09 z dnia 20.01.2009 r. w sprawie zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach.Rada Nadzorcza rozpatrując wniosek podjęła uchwałę nr 29/3/10 z dnia 23.03.2010 w sprawie zmiany Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach.
 2. Zarządu Spółdzielni
  1) 41 wniosków o wykluczenie członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych:
  – w 23 przypadkach podjęła uchwały o wykluczeniu,
  – w 18 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia
  wniosku na okres co najmniej 6 miesięcy, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.2) 40 wniosków o podjęcie uchwały na podstawie § 67 ust.2 statutu w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni.

  3) 4 wnioski o upoważnienie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia byłym członkom powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym we wniosku nr 4 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25 i 26.06.1999 r. uchyliła 21 uchwał o pozbawieniu członkostwa przez wykluczenie w związku z ustaniem przyczyny, dla której uchwała została podjęta, tj. zlikwidowaniem zadłużenia.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni.
W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w Osiedlu Skarpa, Widok, Ruta.

Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd przyjęte do realizacji, a większość z nich zrealizowano.

Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli o:
– terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarząd i Administracji Osiedla,

– o podjętych przez Radę Nadzorczą uchwałach – zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni (uchwały dotyczące całej Spółdzielni i poszczególnych osiedli doręczane były Radom Osiedli),

– przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej , podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl.

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 21.03.2011 r. z poniżej przedstawioną analizą zawierającą:
– zestawienie kosztów i przychodów za 2010 r.
– działalność eksploatacyjną za 2010 r. SM Czuby,
– koszty eksploatacji za 2010 r. (bez kosztów zarządzania) SM Czuby,
– konserwacja i przeglądy za 2010 r. SM Czuby,
– fundusz remontowy za 2010 r. SM Czuby,
– działalność społeczna, kulturalna i oświatowa za 2010 r. SM Czuby,
– koszty zarządzania za 2010 r.
– zatrudnienie i fundusz płac za 2010r.
W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji wyjaśnień przedstawionych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych i zastępcę prezesa ds. finansowych przedłożoną analizę przyjęli.
Rada Nadzorcza po dyskusji i uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania analizę działalności gospodarczo – finansowej za 2010 r. przyjęła.

Ad. 6
Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2010 r. zapoznał Radę Nadzorczą z poniżej przedstawionymi materiałami:

– Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za 2010 r.- w tym miejscu w protokole umieszczono wprowadzenie.
– Bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2010 r.
– Raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2010 r.

BASTER AUDYTOR Jan Jacek Oster ul. Nowomiejska 22/16 20-615 Lublin
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”

w Lublinie

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie ul. Watykańska 6, na które składa się:

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 288.667.318,93 zł
 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 ( za okres 0l.01.2010 r do 31.12.2010 r. ), wykazujący wynik- zysk netto 493 460,18 zł
 4. zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 0l.01.2010 do 31.12.2010 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 37.098.598,80 zł
 5. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 0l 01.2010 do 31.12.2010 wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 4 701.621,56 zł
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia

Za prawidłowe sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:

 1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 póz. 1223, z późniejszymi zmianami )
 2. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie to zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia o nim miarodajnej opinii. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze, metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do miarodajnej opinii.

Moim zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w powołanej wyżej ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelne i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2010 r.

Udzielił ponadto dodatkowych informacji i wyjaśnień na pytania zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej.

Ad. 7
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu opinii biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego spółdzielni za 2010 r. oraz po dyskusji jednomyślnie 19 za podjęła uchwalę następującej treści:

U C H W A Ł A NR 50/17/2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 22.03.2011 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby ” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit.a / i pkt 8 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem wyników, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2010r.-uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. Bilansu Spółdzielni za 2010 rok który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 288 667 318,93 złotych.
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1 009 852,22 zł.
 3. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków na dzień 31.12.2010r. 16 244 845,07 złotych.
 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§ 2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 8 Statutu -Walnemu Zgromadzeniu Członków SM „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8
Protokół posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 1.03.2011 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 19 za.

Ad. 9
Do porządku obrad kolejnych posiedzeń zgłoszono następujące pkt:

– Informacja na temat przeprowadzanej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach 1.03.2010 r. – 30.04.2011 r. lustracji obejmującej działalność inwestycyjna za okres od 1.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
– Opinia dla Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie wniosków z lustracji.
– zmian w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
– zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
– zmian w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.
– Analiza kosztów:
a) energii cieplnej,
b) zimnej wody.
– Opinia dla Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w sprawie:
a) podziału nadwyżki bilansowej,
b) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2010 r.,
c) zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej ,
d) odwołania od uchwały nr 1/3/2011 r. Rady Nadzorczej z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1 i 3.

Prezydium Rady na posiedzeniu w dniu 29.03.2011 r. ustali terminy posiedzeń plenarnych.

Ad. 10
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma skierowane przez:

– Mieszkańców budynku Dziewanny 13 z dnia 15 marca 2011 r.

 

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”

 

W związku z brakiem realizacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową „CZUBY” wniosków przegłosowanych na zebraniach IV grupy członkowskiej osiedla Ruta w latach 2008 i 2009 dotyczących budowy miejsc parkingowych dla mieszkańców budynku przy ul. Dziewanny 13 przy drodze wewnętrznej pomiędzy budynkami przy ul. Dziewanny 11, 13, 15 a budynkami przy ul. Dziewanny 7 i 9 z funduszy Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” prosimy o wyjaśnienie komu mają służyć zebrania grup członkowskich i jaki mają cel skoro wnioski z tych zebrań nie są realizowane, natomiast informacje Zarządu Spółdzielni o realizacji tych wniosków nie mają pokrycia w faktach i są jedynie kolejnymi obietnicami, których nikt nie zamierza realizować*

Wniosek mieszkańców dotyczący budowy miejsc parkingowych przegłosowany na zebraniu IV grupy członkowskiej osiedla Ruta w kwietniu 2008 r. też został odłożony ad akta, a Zarząd Spółdzielni zainteresował się nim dopiero po otrzymaniu w dniu 3 marca 2009 r. naszego pisma z prośbą o udzielenie informacji na jakim jest on etapie realizacji. Musiał upłynąć rok, by niemożliwe stało się możliwe. W dniu 24 marca 2009 r. w Urzędzie Miasta Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” na podstawie art. 30 ustawy Prawo budowlane dokonała zgłoszenia budowy 24 miejsc parkingowych. Co prawda zgłoszenie przygotowane przez pracowników Spółdzielni posiadających uprawienia budowlane nie spełniało wymagań określonych w art. 30 ustawy Prawo budowlane i mimo wezwania przez Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki do uzupełnienia nie zostało uzupełnione, ale Zarząd Spółdzielni mógł już w piśmie skierowanym do nas 27 marca 2009 r. napisać, że „dokonano zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia z dniem 20 kwietnia 2009 r budowy 24 miejsc parkingowych”. Jednak do dnia dzisiejszego czyli prawie po upływie trzech lat od złożenia pierwszego wniosku przy drodze wewnętrznej zostało wybudowanych zaledwie 7 z zadeklarowanych 24 miejsc postojowych.

Pisemne zapewnienia Zarządu Spółdzielni o budowie parkingu na ok. 250 miejsc pomiędzy budynkami przy ul. Stokrotki i ul. Dziewanny w naszym przekonaniu były celowym wprowadzeniem, nas członków Spółdzielni w błąd, bowiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin teren ten oznaczony w w/w planie symbolem UP jak się okazuje od początku przeznaczony był pod usługi publiczne (obiekty oświaty, kultury, ochrony zdrowia) i zieleń.

Mieszkańcom bloku przy ul. Dziewanny 13 Kierownik Administracji Osiedla Ruta wielokrotnie udzielał informacji, że na terenie naszej nieruchomości oraz wzdłuż drogi wewnętrznej przy ul. Dziewanny 13 nie ma możliwości budowy miejsc postojowych bo nie ma ich gdzie pobudować.

Tymczasem w roku 2003 r Spółdzielnia Mieszkaniowa CZUBY w oparciu o projekt budowlany uzgodniony między innymi przez Zakład Energetyczny oraz Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin otrzymała 2 pozwolenia na budowę parkingu oraz zatok parkingowych na terenie Osiedla „RUTA” – w tym 20 miejsc parkingowych znajdujących przy drodze wewnętrznej pomiędzy budynkami przy ul. Dziewanny 11, 13, 15, a budynkami przy ul. Dziewanny 7 i 9, które jako jedyne ujęte w tym pozwoleniu nie zostały zrealizowane. Na dodatek jak wynika z załączonego do niniejszego pisma załącznika graficznego do pozwolenia na budowę Spółdzielnia „CZUBY” dobrowolnie zrezygnowała z zaprojektowania miejsc parkingowych na terenie naszej nieruchomości ( załącznik nr l ). Nie jest to więc brak możliwości, ale ewidentnie brak dobrej woli Zarządu Spółdzielni.

Opracowany w 2003 r miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina – część II właśnie na terenie naszej nieruchomości przewidział dwa obszary oznaczone literą „K” – jest to strefa parkowania wydzielona w granicach terenów o różnych przeznaczeniach. Do tego planu wyłożonego w UM Lublin obejmującego teren, na którym znajduje się nasza dzielnica Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby nie wnosił uwag co oznacza, że go zaakceptował.

Nie zgadzamy się na ponoszenie kosztów zaniedbań i błędów Zarządu Spółdzielni!!! Chcielibyśmy wiedzieć dlaczego zarządzający naszą Spółdzielnią znając naszą trudną sytuację od 2003 r. nie zrobili nic dla wybudowania miejsc postojowych zarówno tych, na które było wydane pozwolenie na budowę jak również dla wybudowania miejsc postojowych na terenie naszej nieruchomości w miejscach wskazanych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Cały czas przez Zarząd Spółdzielni celowo wprowadzani jesteśmy w błąd, że na terenie naszej nieruchomości nie można było w przeszłości i teraz nie można budować zatok parkingowych. Przecież jak już pisaliśmy opracowany w 2003 r. projekt budowy miejsc parkingowych posiadał wszystkie niezbędne, wymagane przepisami uzgodnienia.

Rada Nadzorcza po wy słuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 19 za postanowiła wystosować do mieszkańców budynku Dziewanny 13 odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 22 .03.2011 r.

RN – 1885/ 167/2011

 

Mieszkańcy budynku
ul. Dziewanny 13
w Lublinie
W/g rozdzielnika

 

Dotyczy: pisma mieszkańców budynku przy ul. Dziewanny 13 w Lublinie z dnia 15.03.2011 r. w sprawie budowy dodatkowych miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej w pobliżu budynków przy ul. Dziewanny 7 -13.

Rada Nadzorcza zapoznała się z Państwa pismem dotyczącym nie realizowania przez Spółdzielnię budowy dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie budynków przy ul. Dziewanny.
Ponadto szczegółowo zapoznała się z informacjami w tej sprawie udzielonymi przez służby techniczne naszej Spółdzielni.

W związku z tym wyjaśniamy:

 1. W 2003 r. z inicjatywy Rady i Administracji Osiedla Ruta został sporządzony przez Miastoprojekt- Lublin, na zlecenie Spółdzielni, projekt budowlano-wykonawczy dodatkowych zatok parkingowych w osiedlu „Ruta” cz. I i II łącznie obejmujący budowę 399 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w osiedlu. Po uzyskaniu w dniu 18 września2003 r. pozwolenia na ich budowę, w ramach realizacji tego zadania, Rada Osiedla od 2004 r. corocznie przeznaczała – w miarę możliwości finansowych osiedla Ruta – określone środki finansowe na ich realizację. Do 2008 r. zostało wybudowane wyłącznie w ramach zadania objętego w/w projektem łącznie 268 miejsc postojowych w różnych częściach osiedla „Ruta”. Było to możliwe dzięki uchwałom Rady Osiedla „Ruta” przeznaczających odpowiednie środki finansowe w ramach rocznych planów remontowych osiedla. Ze względów finansowych Rada Osiedla „Ruta” zrezygnowała z budowy w różnych miejscach osiedla łącznie 68stanowisk postojowych, z których 20 zaprojektowano przy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Dziewanny 7 – 13. Na ich realizację Rada Osiedla nie posiadała wystarczających środków finansowych, gdyż koszt budowy tych miejsc był kilkunastokrotnie wyższy ze względu na konieczne przekładki uzbrojenia podziemnego, tj. kabli elektrycznych, telefonicznych itp. Takich finansów osiedle nie posiada do dziś. Z powodu braku chętnego inwestora Rada Osiedla również zmuszona była zrezygnować z realizacji zaprojektowanego utwardzenia nawierzchni „dzikiego” parkingu pomiędzy budynkami przy ul. Stokrotki i Dziewanny na łącznie 63 miejsca postojowe, który był przeznaczony na parking strzeżony.
  Należy podkreślić, że Zarząd i podległe mu służby Spółdzielni mogą realizować tylko te zadania, które zostały zatwierdzone przez statutowe organy Spółdzielni zgodnie z ich uprawnieniami wynikającymi ze Statutu Spółdzielni – poprzez podjęcie stosownych uchwał, określających również sposób sfinansowania tych zadań.
 2. Na zebraniach grup członkowskich mieszkańcy osiedla składają różne wnioski. Nie znaczy to, że wszystkie podlegają automatycznej realizacji, gdyż mogą być sprzeczne z prawem, godzić w interes Spółdzielni, względnie ich realizacja jest niemożliwa z powodu braku finansów.
  Wszystkie wnioski złożone na zebraniach grup członkowskich podlegają rozpatrzeniu pod kątem możliwości ich realizacji. W przypadku wniosku z 2008 r. mieszkańców budynku przy ul. Dziewanny 13 o budowę 15 miejsc postojowych w pobliżu ich budynku, Rada Osiedla „Ruta” na swoim posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. skierowała sprawę (uchwałą nr 19/2008) do Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi celem sprawdzenia możliwości prawnych, technicznych i finansowych jej realizacji. W wyniku swej pracy Komisja stwierdziła, że koszt budowy zatok postojowych przy drodze wewnętrznej w rejonie budynków Dziewanny 7 – 13 przekracza możliwości finansowe osiedla i rekomendowała Radzie Osiedla skierowanie sprawy do Administracji osiedla celem opracowania możliwości zastosowania innej technologii budowy miejsc postojowych, tj. z płyt ekologicznych na podbudowie piaskowej, bez konieczności przekładania podziemnych linii kablowych. Powyższy wniosek został zaakceptowany przez Radę Osiedla „Ruta” uchwałą nr 31/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.
  W wyniku pracy Administracji osiedla, tj. wykonania nowego uproszczonego projektu budowlanego oraz przeprowadzenia wielokrotnych negocjacji z zakładem energetycznym (uzyskano zgodę na inne zabezpieczenie kabli energetycznych zamiast kosztownej ich przekładki) możliwe było dokonanie w dniu 24 marca 2009 r. zgłoszenia do Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Miasta Lublin budowy 24 miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej na terenie nieruchomości przy ul. Dziewanny 7,9. W związku z otrzymaniem przez Spółdzielnię z w/w wydziału decyzji o negatywnym załatwieniu zgłoszenia budowlanego i nałożeniu na Spółdzielnię dodatkowych, trudnych do spełnienia wymagań, Spółdzielnia ponownie już w dniu 15.05.2009 r. złożyła do Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki zgłoszenie zamiaru realizacji pierwszych 9 miejsc postojowych w 2 zatokach przy przedmiotowej drodze wewnętrznej – zamiast kosztownego uzyskiwania pozwolenia budowlanego na nowy projekt. Po uzyskaniu w dniu 3 czerwca 2009 r. akceptacji w/w urzędu na budowę tylko 7 miejsc postojowych, po przeprowadzeniu wymaganej procedury przetargowej, w dniu 7 września 2009 r. Spółdzielnia zawarła umowę z wykonawcą miejsc postojowych. W trakcie budowy mieszkańcy budynku przy ul. Dziewanny 7 złożyli protest przeciwko budowie miejsc postojowych, który Rada Osiedla „Ruta” odrzuciła uchwałą nr 31/2009. Niezrażeni tym mieszkańcy zgłosili swój protest do Powiatowego Nadzoru Budowlanego i do Wydziały Ochrony Środowiska, które po licznych kontrolach nie stwierdziły naruszeń prawa przez Spółdzielnię, dzięki czemu budowę tych 7 miejsc ukończono w 2009 r.
 3. Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. z późn. zm., teren na którym Miastoprojekt zaprojektował miejsca parkingowe przy drodze wewnętrznej, jest tym samym terenem na którym zrealizowano budowę 7 miejsc postojowych i na którym zamierzana jest budowa następnych. Teren ten należy do nieruchomości przy ul. Dziewanny 7, 9, a nie do nieruchomości przy ul. Dziewanny 11, 13, 15. Dlatego też opinia mieszkańców budynku przy ul. Dziewanny 7 w sprawie budowy zatok parkingowych na ich terenie winna być decydująca.
 4. Realizując dalej uchwałę Rady Osiedla „Ruta” nr 31/2008 w dniu 20 września 2009 r. Spółdzielnia wystąpiła do Miejskiego Inspektoratu ochrony Środowiska o zgodę na budowę kolejnych 3 zatok postojowych pomiędzy drzewami o łącznie10 miejscach postojowych. W odpowiedzi z dnia 11.12.2009 r. Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniował budowę zatok parkingowych przy łączniku między ul. Rucianą a Dziewanny -w uzasadnieniu podając zagrożenie systematycznym niszczeniem systemu korzeniowego i pni drzew oraz skargą mieszkańców pobliskiego bloku, tj. ul. Dziewanny 7. Bez pozytywnej opinii MIOŚ nie jest możliwa żadna realizacja robót budowlanych.
 5. Na terenie nieruchomości przy ul. Dziewanny 11, 13, 15 w miejscach oznaczonych literą K w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin oczywiście jest możliwa budowa miejsc postojowych, jednak ich budowa jest bardzo kosztowna ze względu na bardzo duży zakres robót dodatkowych jak przekładki uzbrojenia podziemnego (których jest szczególnie dużo) oraz kosztowne usuwanie dużych drzew. Dlatego też Rada Osiedla licząc się z bardzo dużymi kosztami finansowymi i społecznymi wynikającymi z likwidacji dużej części zieleni osiedlowej – jak do tej pory – zrezygnowała z ich realizacji.
  Po przeprowadzeniu przez Radę Osiedla „Ruta” w 2010 r. przeglądu osiedla pod względem wytypowania nowych możliwości budowy zatok parkingowych, stwierdziła między innymi, że na terenie nieruchomości przy ul. Dziewanny 11,13,15 możliwe jest wytypowanie tylko 2 zatok o 9 miejscach postojowych łacznie. Rada Osiedla „Ruta” uchwałą nr 27/2010 ujęła ich budowę w planie wydatków z funduszu ogólnoosiedlowego na 2011 r. przeznaczając na ten cel odpowiednie środki finansowe. Po sporządzeniu projektu budowlanego Spółdzielnia z dniem 8 marca 2011 r. dokonała zgłoszenia robót budowlanych na wykonanie w/w miejsc postojowych.
  Ponadto, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie widząc innych możliwości terenowych, uchwałą nr 1/2011 postanowiła zwrócić się do władz miasta o zgodę na bezpłatne użytkowanie terenu (działka nr 2/92) w rejonie ul. Dziewanny 15 – Różana 6 z przeznaczeniem wybudowania ogólnodostępnego parkingu z betonowych płyt ekologicznych na 80 miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla. Obecnie czekamy na decyzje urzędników miejskich w obu sprawach.
 6. Przyznajemy, że realizacja obietnicy szybkiego wybudowania parkingu na ok. 250 miejsc postojowych okazała się bardzo optymistyczna, bowiem nie wszystko, jak się okazało, zależy od Spółdzielni. Wiele spraw jest zależnych od fachowości, kompetencji i szybkości działania urzędników miejskich, z czym – jak wiadomo, nie jest najlepiej.
  Spółdzielnia, pierwszy wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin dla działki przy ul. Rucianej i Stokrotki z UP na M2, złożyła 9 września 2008 r., a kolejny w dniu 11.10.2010 r., Również należy pamiętać, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. z późn. zm. przedmiotowy teren stanowi obecnie mienie Spółdzielni i o jego przeznaczeniu decydują wszyscy członkowie Spółdzielni, a nie tylko z członkowie z osiedla „Ruta”.
  Z wyjaśnień kierownika Administracji wynika, że w przytoczeniu jego wypowiedzi zabrakło słowa „aktualnie”, bowiem do dziś aktualnie nie ma możliwości budowy miejsc postojowych na terenie nieruchomości przy ul. Dziewanny 11, 13, 15. Taka możliwość powstanie, gdy większość właścicieli lokali w nieruchomości zgodzi się na ich budowę i sfinansowanie, a odpowiednie organy administracji miejskiej oraz właściciele podziemnego uzbrojenia terenu podejmą stosowne decyzje. Natomiast żadne z miejsc postojowych objęte uzgodnionym projektem z 2003 r. nie znajduje się na terenie nieruchomości przy ul. Dziewanny 11,13,15, lecz na terenie sąsiedniej nieruchomości przy ul. Dziewanny 7, 9.

Zachęcamy Państwa do kontaktu ze Spółdzielnią, a szczególnie z Administracją Osiedla „Ruta”, która posiada dokumenty źródłowe w w/w sprawach oraz dokumenty o jeszcze innych działaniach mających na celu zwiększenie miejsc postojowych w osiedlu „Ruta”.
Rada Nadzorcza pragnie Państwa zapewnić, że sprawa budowy nowych miejsc parkingowych w osiedlach jest w centrum naszej uwagi i uwagi nowopowstałych Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla. Wasza nieruchomość – zgodnie ze Statutem Spółdzielni – wybrała swojego przedstawiciela i jeżeli większość właścicieli lokali w Waszej nieruchomości, będących i nie będących członkami Spółdzielni, wyrazi za jego pośrednictwem wolę budowy miejsc postojowych na terenie Waszej nieruchomości i poniesienia wszystkich ciężarów z tym związanych – po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem decyzji, nie widzimy żadnych przeszkód w realizacji tego zadania.

– Przedstawicielek Nieruchomości osiedla Skarpa z dnia 17 lutego 2011 r. dot. wydania opinii prawnej na temat możliwości otrzymywania dokumentów i analiz dokumentów przez członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu informacji, że – Przedstawiciel Nieruchomości osiedla Skarpa pismo tej samej treści skierowały do Zarządu Spółdzielni, oraz po zapoznaniu się z treścią odpowiedzi wystosowanej na w/w pismo przez Zarząd w przedstawionym poniżej brzmieniu.

W tym miejscu w protokole umieszczono treść odpowiedzi.

Ad. 11
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za I kwartał 2011 r. biorąc pod uwagę wyniki ekonomiczne Spółdzielni za rok 2010, terminowe realizowanie zadań zawartych w planie, brak skarg członków Spółdzielni, właściwe przygotowanie materiałów dla Rady i jej komisji oraz pismo PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 4 w Lublinie z dnia 22.03.2011 r. potwierdzające uregulowanie przez SM „Czuby” czterdziestej piątej raty zgodnie z § 3 umowy, postanowili zgłoście do Rady Nadzorczej wniosek by przyznał premię za I kwartał 2011 r. w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za przyznała członkom Zarządu premię za I kwartał 2011 r. w wysokości proponowanej przez komisję.

Ad. 12
Prezes Zarządu poinformował, że Walne Zgromadzenia zgodnie z dokonanym przez Radę Nadzorczą podziałem na części odbywać się będzie w terminie od 9.05.2011 r.- 6.06.2011 r.
Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni przedstawiał się będzie następująco:

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 r.
 7. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych w dniu 11-12.06.2010 r.
 8. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2010 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.
 9. Rozpatrzenie wniosków członków z osiedla Skarpa z dnia 21.05.2010 r. w sprawie zmian statutu.
 10. Omówienie proponowanych zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 11. Informacja na temat:
  a) lustracji częściowej przeprowadzonej w dniach 1.03.2011 r. do 30.04.2011 w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
  b) realizacji wniosków z lustracji częściowej przeprowadzonej w SM „Czuby” w dniach 15.02.2010r. do 29.03.2010 r. obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).
 13. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej w osiedlu Widok (część II).
 14. Głosowanie w sprawach:
  * zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
  * zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 r.
  * zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.
  * podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r.
  * udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za działalność w 2010 r.
  * rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 1.03.2011 r. do 12.04.2011 r.
  * zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.
 15. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
  – nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1 i 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo – usługowego zlokalizowanego na działce Nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.
  – w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni
 16. Przyjęcie wniosków zgłoszonych w toku zgromadzenia.
 17. Zamknięcie obrad.

Poinformował, że członkowie Spółdzielni z materiałami na Walne Zgromadzenie będą mogli zapoznawać się:

1) w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania z:
– projektami uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
– sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
– sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 r.
– sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2010 r.
– opinia biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2010 r.
– protokołem z lustracji częściowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 1.03.2011 r. do 12.04.2011 r.

2) na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl, w Informatorze Spółdzielni, w administracjach Osiedli z:
– projektami uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
– sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
– sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 r.
– sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2010 r.
– opinia biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2010 r.
– wnioskami z lustracji częściowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 1.03.2011 r. do 12.04.2011 r.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 10:46, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2011