Protokół Nr 02/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 07.02.2011

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Biss Jan, Betka Elżbieta, Gontarz Zbigniew, Stefania Chodkiewicz, Husarek Teresa, Grażyna Henkiel,
Klech Ryszard, Smerda Stanisław, Roman Janczarek, Kutyła Jerzy, Majek Grzegorz, Samborska Janina,
Mańka Krystyna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Pełnomocnik Zarządu – kierownik działu GZM – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego- Krystyna Głuska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia Regulaminu najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  b) zatwierdzenia Regulaminu przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych i zamiany mieszkań,
  c) zatwierdzenia Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  d) zatwierdzenia Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  e) zatwierdzenia Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  f) zmian w regulaminie udzielania zamówień na roboty, remontowo- budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby”, finansowanych ze środków spółdzielczych.
  g) ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu.
 4. Informacja Zarządu na temat:
  a) stawek opłat za energię elektryczną,
  b) remontu ciągów pieszych w osiedlu Skarpa.
 5. Przyjecie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 11.01.2011 r.
 6. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 8. Sprawy wniesione.

Członkowie Rady do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłosili uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 18.01.2011 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad posiedzenia plenarnego w dniu 7.02.2011 r. Omówili tematy którymi zajmie się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna oraz prezydium Rady w dniu 1.02.2011 r. Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków Spółdzielni.

Ad. 3
A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 01.02.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały:

Uchwała Nr     /     /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ————– r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 21 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Regulaminu najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

– projektem regulaminu – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt regulaminu

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych i kierownika działu członkowsko – mieszkaniowego postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I. W Regulaminie najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” wprowadzić poniższe zmiany:

a. Tytuł regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Regulamin najmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

b. § 1 otrzymuje brzmienie:
” Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne członkom oraz innym osobom fizycznym i osobom prawnym niebędącym członkami spółdzielni”.

c. W § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) informację o cenie przetargowej – stawce wywoławczej czynszu nie obejmującej opłat niezależnych od właściciela”,

d. W § 7 wyraz „20% ” zastępuje się wyrazem „100%”

e. W § 8 skreśla się ust. 5.

f. W § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi w terminie do 7 dni po zatwierdzeniu przez Zarząd wyniku przetargu”.

g. Załączone do regulaminu Oświadczenie otrzymuje następujące brzmienie:
– w tym miejscu w protokole umieszczono załącznik

II. Komisja wnosi do Rady Nadzorczej by zatwierdzić regulamin ze zmianami zaproponowanymi przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie 19 za, podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 3 / 1 / 2011
Rady Nadzorcze
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.02.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu najmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 21 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Regulaminu najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

Załącznik
do uchwały Nr 3/1/2011
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 07.02.2011 r.

REGULAMIN
NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH WOLNYCH W SENSIE PRAWNYM
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY”

§ 1

Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne członkom oraz innym osobom fizycznym i osobom prawnym niebędącym członkami spółdzielni.

§ 2

Uprawnionym organem do wskazania lokalu do wynajmu, a zarazem upoważnionym do zawierania umów najmu ze strony Spółdzielni jest Zarząd.

§ 3

 1. Zarząd w celu ustanowienia najemcy lokalu ogłasza i przeprowadza przetarg ofertowy.
 2. Podanie przetargu do publicznej wiadomości odbywa się poprzez:
  – ogłoszenie w jednej wybranej prasie lokalnej
  – ogłoszenie na stronie internetowej Spółdzielni
  – wywieszenie informacji w biurze Spółdzielni i Administracjach Osiedli.

§ 4

 1. Ceną przetargową jest kwota stawki czynszu zaoferowana przez oferenta,
 2. Poza ceną przetargową wygrywający przetarg ponosić będzie opłaty związane z korzystaniem z lokalu na podstawie odrębnej umowy najmu.

§ 5

Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:
1) pełną nazwę organizatora przetargu,
2) przedmiot przetargu: adres lokalu, powierzchnia, kondygnacja oraz termin przetargu,
3) wysokość wadium oraz miejsce i termin wpłaty,
4) wysokość wyjściowych opłat eksploatacyjnych na osobę,
5) informację o cenie przetargowej – stawce wywoławczej czynszu nie obejmującej opłat niezależnych od właściciela,
6) wysokość kaucji wymaganej przed zawarciem umowy najmu,
7) zastrzeżenie o możliwości odwołania przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

§ 6

Wysokość kaucji stanowi równowartość trzymiesięcznego czynszu najmu, wyliczonego na dzień zawarcia umowy.

§ 7

Przystępujący do pisemnego przetargu ofertowego zobowiązany jest wpłacić w kasie Spółdzielni wadium w wysokości 100% wywoławczej ceny przetargowej w wyznaczonym terminie i złożyć ofertę w zamkniętej kopercie, która powinna zawierać:

 1. określenie danych osobowych oferenta: imię, nazwisko, adres,
 2. oświadczenie, że zapoznano się z warunkami przetargu określonymi w Regulaminie i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,
 3. zobowiązanie do ponoszenia wymaganych opłat kosztów eksploatacyjnych, rozliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. zaoferowanie ceny przetargowej, nie mniejszej niż kwota wywoławcza,
 5. dowód wpłaty wadium.

§ 8

 1. W celu wyboru oferty Zarząd powołuje 3-osobową Komisję.
 2. Z chwilą rozpoczęcia przetargu Komisja sprawdza spełnienie wymogów regulaminowych przez osoby przystępujące do przetargu i wybiera najkorzystniejszą ofertę.
 3. Z przebiegu przetargu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 4. W przypadku równorzędności ofert, pierwszeństwo w wynajęciu lokalu mieszkalnego ma członek Spółdzielni.

§ 9

 1. Po zatwierdzeniu wyniku przetargu przez Zarząd zawierana jest niezwłocznie umowa najmu z oferentem, którego oferta została wybrana. Zawiadamiany jest on pisemnie w ciągu 7 dni od zatwierdzenia przetargu o zawarciu umowy.
 2. Szczegółowe warunki najmu określa umowa najmu zawarta pomiędzy Spółdzielnią i Najemcą.

§ 10

 1. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu.
 2. Wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi w terminie do 7 dni po zatwierdzeniu przez Zarząd wyniku przetargu.
 3. Jeśli osoba wygrywająca przetarg nie podpisze w określonym terminie umowy najmu wpłacone wadium przechodzi na własność Spółdzielni.
 4. Przy unieważnieniu przetargu wpłacone wadium podlega zwrotowi.

§ 11

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą, tj. 07.02.2011 r.

Załącznik do Regulaminu najmu lokali
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z warunkami przetargu zawartymi w regulaminie najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Zapoznałam(em) się również z istotnymi warunkami umowy najmu lokalu użytkowego, które w pełni akceptuję i zobowiązuję się podpisać umowę w wyznaczonym terminie w przypadku wygrania przetargu.
Ponadto stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonych oględzin znany jest mi stan techniczny lokalu.
W przypadku nie wygrania przeze mnie przetargu proszę o przelanie wpłaconego wadium na konto:

imię i nazwisko ————————————
adres zamieszkania ————————————-
telefon kontaktowy ————————————–
nazwa i adres firmy ————————————

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 01.02.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały:

Uchwała Nr     /     /2011
Rady Nadzorcze
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ————– r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 14 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Regulaminu przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

– projektem regulaminu – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt regulaminu.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych i kierownika działu członkowsko – mieszkaniowego postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I. W Regulaminie przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych i zamiany mieszkań wprowadzić poniższą zmianę:

W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest spełnienie wymogów § 7 ust.1 Statutu a w szczególności:
a) złożenie deklaracji,
b) wpłata zadeklarowanych udziałów i wpisowego”.

I. Komisja wnosi do Rady Nadzorczej by zatwierdzić regulamin ze zmianami zaproponowanymi przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwalę następującej tresci:

Uchwała Nr 4 / 1 /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.02.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 14 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Regulaminu przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

Załącznik
do uchwały Nr 4/1/2011
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 07.02.2011 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZUBY” W LUBLINIE

REGULAMIN
PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW
DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz.1848 ze zm. ).
 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116 ze zm. ).
 3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.


I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW

§ 1

Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

§ 2

Decyzję o przyjęciu osób ubiegających sie o członkostwo podejmuje Zarząd Spółdzielni w trybie i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 3

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest spełnienie wymogów § 7 ust.1 Statutu a w szczególności:
  a) złożenie deklaracji,
  b) wpłata zadeklarowanych udziałów i wpisowego.
 2. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczt członków w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej.
 3. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu czternastu dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

W przypadku decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo określone w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym do wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 4

 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia jedno z następujących wymagań:
  a) nabyła w całości lub w ułamkowej części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności,
  b) nabyła ekspektatywę odrębnej własności lokalu,
  c) przypadło jej spółdzielcze prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lub ekspektatywa po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
  d) przypadło jej wskutek śmierci małżonka lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,
  e) małżonek jest członkiem Spółdzielni, z tym zastrzeżeniem, że nie zalega w opłatach za używanie lokalu,
  f) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,
  g) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub niedokonania czynności określonych Statutem,
  i) oczekuje na ustanowienie, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:
  – spółdzielczego lokatorskiego do lokalu mieszkalnego,
  – prawa odrębnej własności lokalu.
 2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.

§ 5

Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile ubiega się o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

§ 6

 1. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający:
  – ich imiona i nazwiska,
  – miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę),
  – datę urodzenia i przyjęcia do Spółdzielni,
  – wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów,
  – datę ustania przynależności do Spółdzielni.
 2. Członek Spółdzielni i wierzyciel członka ma prawo przeglądać rejestr.
 3. Spółdzielnia prowadzi rejestr członków oczekujących na mieszkanie.

§ 7

 1. Członkowie oczekujący mają pierwszeństwo podpisania umów o budowę lokalu mieszkalnego w nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię oraz pierwszeństwo nabycia lokalu w przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu i przejęcia go do dyspozycji Spółdzielni, nie obciążonego finansowym rozliczeniem.
 2. O pierwszeństwie zawarcia umowy wśród członków oczekujących decyduje kolejność dotychczasowej umowy określającej kolejność przydziału mieszkania.
 3. Po wyczerpaniu ofert członków oczekujących, Spółdzielnia zawiera umowy o budowę lokalu z innymi członkami Spółdzielni i innymi osobami zainteresowanymi budową.

§ 8

Członek Spółdzielni oczekujący na mieszkanie obowiązany jest zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia do Spółdzielni, a w szczególności o zmianie miejsca zamieszkania.


II. USTANOWIANIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

§ 9

 1. W ramach prowadzonej działalności, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 Statutu, Spółdzielnia ustanawia prawa do lokali mieszkalnych:
  – w ramach nowej inwestycji – na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2,
  – odzyskanych przez Spółdzielnię (wolnych w sensie prawnych),
  – do których wygasło lokatorskie prawo i osobom bliskim przysługują roszczenia.
 2. Podstawę ustanowienia prawa do lokalu mieszkalnego stanowi :
  – umowa zawarta z członkiem o budowę lokalu,
  – protokół z przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu,
  – zgłoszone roszczenie przez osobę uprawnioną stosownie do zapisów art.14 i 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 10

W przypadku ustanawiania prawa odrębnej własności na rzecz kilku osób, zobowiązane są one do złożenia zgodnego oświadczenia woli, która z nich ubiegać się będzie o członkostwo w Spółdzielni.

§ 11

Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny (wolny w sensie prawnym) może być zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni na warunkach:
1) prawa odrębnej własności,
2) umowy najmu.

§ 12

 1. Ustanawianie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych odzyskanych przez Spółdzielnię po wygaśnięciu prawa odbywa się w drodze przetargu.
 2. Warunki i procedura przetargu określone są w odrębnym regulaminie.
 3. Procedura wskazana w postanowieniach § § 9-13 Regulaminu dotyczy lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym tj. do których tytuły prawne poprzednich członków wygasły, a lokale takie zostały już opróżnione z osób i rzeczy.

§ 13

Obowiązek uiszczania opłat eksploatacyjnych powstaje z dniem postawienia do dyspozycji członka przyznanego mu lokalu.


III. ZAMIANA LOKALI MIESZKALNYCH

§ 14

Realizacja zamiany lokali mieszkalnych następuje:
1) poprzez zamianę lokalu na inny w ramach istniejących możliwości Spółdzielni, polegającą na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za postawienie do dyspozycji Spółdzielni dotychczasowego lokalu mieszkalnego,

2) poprzez umożliwienie członkom zamiany lokali między sobą oraz między osobami zajmującymi lokale, domy, odrębne nieruchomości nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli osoby te spełniają wymogi Statutu.

§ 15

Realizacja zamiany lokali mieszkalnych uzależniona jest od wyrażenia zgody na jej wykonanie przez dysponentów zamienianych lokali.

§ 16

Wnioski w sprawie zamiany lokali mieszkalnych Zarząd realizuje przez:
1) umożliwienie zamiany lokali określonej w § 14,
2) ustanowienie prawa do lokali o ile członkowie ubiegali się zgodnie o wymianę lokali między sobą,
3) zaproponowanie wymiany mieszkań między sobą tym członkom, którzy złożyli wnioski o zamianę lokali, lecz nie wskazali przedmiotu zamiany.

§ 17

Osoby, które zamieniają lokale mieszkalne dokonują pomiędzy sobą wszelkich rozliczeń finansowych, między innymi w zakresie remontów, kosztów zużycia lokalu, dodatkowego wyposażenia i wykończenia.
Strony wzajemnej zamiany zobowiązane są do podpisania protokołu przekazania sobie lokalu w Administracji Osiedla.

§ 18

Przy rozliczeniach finansowych w związku z zamianą lokali mieszkalnych posiadających w Spółdzielni lokatorskie prawo do lokalu stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu i uchwał organów Spółdzielni o wnoszeniu i zwrocie wkładów.

§ 19

 1. Ustala się następujące opłaty za zamianę mieszkań:
  – za realizację zamiany lokalu mieszkalnego w zasobach własnych Spółdzielni 100,- zł od członka realizującego zamianę na większy lokal,
  – za realizację każdej innej zamiany lokali mieszkalnych 200,- zł od osoby spoza Spółdzielni.
 2. Nie pobiera się opłat za realizację zamiany w przypadku stwierdzenia wad technicznych lokalu, uniemożliwiających dalsze korzystanie z niego (tzw. zamiana awaryjna ),jeżeli przyznanie prawa dokonane zostanie na lokal tej samej kategorii.

§ 20

Traci moc Regulamin przyjęć w poczet członków, przydziału i zamiany mieszkań, uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 25.10.2001 r.

§ 21

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, tj. z dniem 07.02.2011 r.
C)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 01.02.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały:

Uchwała Nr      /     /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ————– r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

– projektem regulaminu – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt regulaminu.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych i kierownika działu członkowsko – mieszkaniowego postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I. W Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności wprowadzić się poniższe zmiany:

1. W § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wadium ustala się w wysokości do 10% ceny wywoławczej mieszkania. Wadium nie podlega oprocentowaniu.”
2 § 13 otrzymuje brzmienie:
” W przypadku braku ofert do przetargu Zarząd jest uprawniony do:
– ustalenia mniejszej ceny wywoławczej, zmniejszając ją każdorazowo o 10% maksymalnie do 70% ceny rynkowej
– lub odstąpienia od przetargu i wynajęcia lokalu mieszkalnego zgodnie z obowiązującym Regulaminem najmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych”.

II. Komisja wnosi do Rady Nadzorczej by zatwierdzić regulamin ze zmianami zaproponowanymi przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 5 /1 /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.02.2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

Załącznik
do Uchwały Nr 5/1/2011
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
w Lublinie z dnia 07.02.2011r.

REGULAMIN
PRZETARGU NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

§ 1

Regulamin oparty jest na podstawie przepisu Art.11 ust 2. i Art.1711 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

§ 2

Spółdzielnia może zbywać w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego lokale mieszkalne stanowiące jej własność, do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu i które nie są zasiedlane przez członków oczekujących.

§ 3

Do przetargu mogą przystępować osoby, które obok warunków przetargu muszą spełniać statutowe warunki przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

§ 4

Podanie przetargu do publicznej wiadomości odbywa się poprzez:
– ogłoszenie w jednej wybranej prasie lokalnej,
– ogłoszenie na stronie internetowej Spółdzielni,
– wywieszenie informacji w siedzibie Zarządu i Administracjach Osiedli.

§ 5

Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:
1) pełną nazwę organizatora przetargu,
2) przedmiot przetargu: adres lokalu, powierzchnia, kondygnacja, forma tytułu prawnego,
3) wysokość ceny wywoławczej,
4) wysokość wadium oraz miejsce i termin wpłaty,
5) termin i miejsce przetargu,
6) zastrzeżenie o możliwości odwołania przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

§ 6

 1. Przystępujący do przetargu podpisuje w terminie podanym w ogłoszeniu zgłoszenie do przetargu oraz dołącza dowód wpłaty wadium.
 2. Zgłoszenie do przetargu powinno zawierać:
  – określenie danych osobowych oferenta: imię, nazwisko, adres,
  – oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w Regulamin i przyjmuje się je bez zastrzeżeń,
  – oświadczenie, że oferent spełnia warunki do przyjęcia w poczet członków Spółdzielni oraz akceptuje zasady finansowe nabycia prawa do lokalu mieszkalnego.

§ 7

 1. Wadium ustala się w wysokości do 10% ceny wywoławczej mieszkania. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 2. Cenę wywoławczą ustala się indywidualnie dla każdego mieszkania.

§ 8

 1. Do przeprowadzenia przetargu Zarząd powołuje 3.osobową Komisję.
 2. Z chwilą rozpoczęcia przetargu Komisja sprawdza spełnienie wymogów regulaminowych przez osoby przystępujące do przetargu.
 3. Przetarg wygrywa osoba, która w wyniku przeprowadzonej licytacji zaoferuje najwyższą cenę.
 4. Z przebiegu przetargu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 5. Wyniki przetargu zatwierdza Zarząd.

§ 9

 1. Osoba wygrywająca przetarg zawiadamiana jest pisemnie w terminie 7 dni od zatwierdzenia przetargu o wyniku w zakresie wyłącznie jej dotyczącym.
 2. W zawiadomieniu podaje się sposób i termin załatwienia formalności związanych z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego oraz uprzedza się o skutkach wynikających z § 10.
 3. Przyjęcie w poczet członków następuje po wpłacie ceny zgłoszonej na przetargu a przed zawarciem aktu notarialnego.
 4. Cena zgłoszona na przetargu nie podlega weryfikacji z tytułu stanu technicznego lokalu mieszkalnego.

§ 10

Jeśli osoba wygrywająca przetarg odmówi zawarcia notarialnej umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub nie może otrzymać lokalu z przyczyn leżących po jej stronie, Zarząd unieważnia wynik przetargu i zatrzymuje wpłacone wadium.

§ 11

Osoba nabywająca prawo do lokalu mieszkalnego ponosić będzie koszty jego eksploatacji od daty postawienia lokalu mieszkalnego do dyspozycji, wskazanej w piśmie Spółdzielni.

§ 12

 1. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet wymaganej do wpłaty ceny zgłoszonej do przetargu.
 2. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

§ 13

W przypadku braku ofert do przetargu Zarząd jest uprawniony do:
– ustalenia mniejszej ceny wywoławczej, zmniejszając ją każdorazowo o 10% maksymalnie do 70% ceny rynkowej
– lub odstąpienia od przetargu i wynajęcia lokalu mieszkalnego zgodnie z obowiązującym Regulaminem najmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 14

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą, tj.07.02.2011 r.

D)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 01.02.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały:

Uchwała Nr      /     /2011
Rady Nadzorcze
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ————– r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

– projektem regulaminu – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt regulaminu

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili jednomyślnie zgłosić do Rady Nadzorczej poniższy wniosek:

Rada Nadzorcza powinna zdjąć z porządku obrad posiedzenia plenarnego zaplanowanego na 7.02.2011r. pkt. dotyczący zatwierdzenia Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. Przedłożony do zaopiniowania regulamin wymaga zmiany wielu zapisów, ich uszczegółowień.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, realizację powyższego punktu porządku obrad przełożyła na kolejne posiedzenie w dniu 1.03.2011 r.

E)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 1.02.2011 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały

Uchwała Nr     /     /2011
Rady Nadzorcze
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ————– r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 8 9ust.3 Statutu.

– projektem regulaminu – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt regulaminu.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili jednomyślnie, zgłosić do Rady Nadzorczej poniższy wniosek:

Rada Nadzorcza powinna zdjąć z porządku obrad posiedzenia plenarnego zaplanowanego na 7.02.2011r. pkt. dotyczący zatwierdzenia Regulaminu tworzeni gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie . Przedłożony do zaopiniowania regulamin wymaga zmiany wielu zapisów, ich uszczegółowienia.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, realizację powyższego punktu porządku obrad przełożyła na kolejne posiedzenie w dniu 1.03.2011 r.

F)

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 1.02.2011 r. z:
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 56// 8 z dnia 12.06. 2007 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono:
Regulamin udzielania zamówień na roboty remontowo- budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawiony przez kierownika działu GZM oraz zastępcy prezesa ds. finansowych postanowili jednomyślnie zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I.
W Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowe – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych stanowiącą załącznik uchwały nr 56/8/2007 z dnia 12.06.2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Tytuł regulaminu otrzymuje brzmienie:
  „Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlano – remontowe, inwestycyjne, oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych „
 2. § 10 otrzymuje brzmienie:
  ” W skład komisji przetargowej obligatoryjnie powinni wchodzić :
  – Specjalista ds. Technicznych Zarządu,
  – Kierownik Administracji Osiedla,
  – Specjalista ds. technicznych Administracji Osiedla,
  – Przedstawiciel Działu Finansów,
  – Przedstawiciel Rady Nadzorczej lub Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla z nieruchomości, której dotyczą prace objęte postępowaniem przetargowym.”
 3. § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „kwalifikancie zawodowe osób odpowiedzialnych za realizację robót (np. uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów),”
 4. W § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Dodatkowe warunki i kryteria oceny określa SIWZ po zaopiniowaniu przez daną Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla”.
 5. W § 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę oferentów, ( nie mniej niż 4) która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty”.
 6. § 49 otrzymuje brzmienie:
  „Regulamin nie przewiduje rozpatrywania protestów i odwołań oferentów”.

II Komisja wnosi do Rady Nadzorczej by zatwierdzić regulamin ze zmianami zaproponowanymi przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwalę następującej treści:

Uchwała Nr 6 /9 /2011
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.02.2011 r.

w sprawie: zmian w Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowe- budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 20 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowe- budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych stanowiącą załącznik uchwały nr 56/8/2007 z dnia 12.06.2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Tytuł regulaminu otrzymuje brzmienie:
  „Regulamin udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych”.
 2. § 10 otrzymuje brzmienie:
  ” W skład komisji przetargowej obligatoryjnie powinni wchodzić:
  – Specjalista ds. Technicznych Zarządu,
  – Kierownik Administracji Osiedla,
  – Specjalista ds. technicznych Administracji Osiedla,
  – Przedstawiciel Działu Finansów,
  – Przedstawiciel Rady Nadzorczej lub Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla z nieruchomości, której dotyczą prace objęte postępowaniem przetargowym.”
 3. § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „kwalifikancie zawodowe osób odpowiedzialnych za realizację robót (np. uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów),”
 4. W § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Dodatkowe warunki i kryteria oceny określa SIWZ po zaopiniowaniu przez daną Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla”.
 5. W § 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę oferentów, ( nie mniej niż 4) która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty”.
 6. § 49 otrzymuje brzmienie:
  „Regulamin nie przewiduje rozpatrywania protestów i odwołań oferentów”.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity „Regulamin udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych” z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwale nr 6/9/2011 z dnia 07.02.2011 r..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu.

Załącznik
do uchwały Nr 6/ 9/ /2011
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 07.02.2011 r.

REGULAMIN
udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne
oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych.

Rozdział I

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Udzielanie zamówień

§1

Zamówienia będą udzielone oferentom, którzy zostaną wybrani według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§2

Zamówień udziela się w trybie:
1) przetargu nieograniczonego;
2) zapytania o cenę;
3) zamówienia z wolnej ręki.

§3

Podstawowym trybem udzielania zamówień jest przetarg nieograniczony.

§4

Zamawiający może udzielić zamówienia w innym trybie niż przetarg nieograniczony wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 5

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

Ogłoszenia

§6

Ogłoszenia o zamówieniach w trybie przetargu nieograniczonego zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i stronie internetowej Zamawiającego. Dopuszcza się również zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej.

§ 7

Ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać:
1) nazwę i adres Zamawiającego;
2) tryb zamówienia;
3) przedmiot zamówienia;
4) określenie sposobu uzyskania SIWZ;
5) miejsce i termin składania i otwierania ofert.

§ 8

Ogłoszenie może zawierać dodatkowo inne informacje ważne dla przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Komisja Przetargowa.

§9

Członków Komisji Przetargowej powołuje Zarząd Spółdzielni.

§10

W skład Komisji Przetargowej obligatoryjnie winni wchodzić:
– Specjalista ds. Technicznych Zarządu,
– Kierownik Administracji Osiedla,
– Specjalista ds. Technicznych Administracji Osiedla,
– Przedstawiciel Pionu Finansowego
– Przedstawiciel Rady Nadzorczej lub Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, której dotyczą prace objęte postępowaniem przetargowym.

§11

Komisja Przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przeprowadzenia poszczególnych postępowań.

§12

Komisja Przetargowa jest zespołem pomocniczym dla Zarządu Spółdzielni powołanym do oceny spełnienia przez oferentów warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz do badania i oceny ofert.

§13

Po dokonaniu oceny Komisja przedstawia Zarządowi wnioski i propozycje odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty, unieważnienia przetargu w formie protokołu.

§14

Komisja Przetargowa sporządza i podpisuje protokół z postępowania przetargowego zawierający:
1) opis przedmiotu zamówienia;
2) nazwy i adresy oferentów;
3) cenę każdej z ofert;
4) porównanie złożonych ofert;
5) informację o spełnieniu warunków przez oferentów;
6) uzasadnienie wykluczenia Oferenta, odrzucenia oferty, unieważnienia przetargu;
7) propozycję i uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§15

Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności odnośnie informacji uzyskanych w trakcie postępowania przetargowego.

§16

Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu z udziału w pracach Komisji, jeżeli:
1) ubiegają się o udzielenie zamówienia;
2) ich małżonkowie oraz osoby będące w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa ubiegają się o udzielenie zamówienia;
3) przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania przetargowego pozostawały w stosunku pracy, zależności lub dominacji z Oferentem ubiegającym się o zamówienie;
4) pozostają z Oferentem w takim stosunku prawnym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

§17

Członkowie Komisji składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania pisemne oświadczenie o braku okoliczności, o których mowa w § 16.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

§18

 1. Zamawiający zobowiązany jest przygotować SIWZ, która winna zawierać wszystkie informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania potrzebnych do sporządzenia oferty. SIWZ zatwierdzana jest przez Zarząd.
 2. SIWZ, jak również inne materiały przetargowe, oferenci mogą uzyskać w siedzibie Zamawiającego, za opłatą w wysokości ustalonej indywidualnie dla danego przetargu przez Zarząd, podanej w ogłoszeniu o przetargu.
 3. Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest w terminie trzech dni udzielić wyjaśnień, chyba że pismo o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 7 dni przed terminem składania ofert.
 4. Zamawiający przesyła treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawartych w SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazuje się niezwłocznie pisemnie wszystkim oferentom i jest dla nich wiążące.

§19

 1. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących SIWZ.
 2. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
 3. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadamia w ciągu trzech dni każdego Oferenta, który pobrał SIWZ.

§20

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia winna zawierać:
  1) nazwę i adres Zamawiającego;
  2) tryb udzielania zamówienia;
  3) opis przedmiotu zamówienia;
  4) termin wykonania zamówienia;
  5) wymagane gwarancje;
  6) wskazane miejsca i termin składania i otwarcia ofert;
  7) termin związania ofertą;
  8) wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami;
  9) projekt umowy;
  10) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  11) wymagania dotyczące wadium;
  12) opis sposobu przygotowania oferty;
  13) opis sposobu obliczania ceny oferty;
  14) informacje o oświadczeniach, dokumentach i załącznikach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty;
  15) opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;
  16) opis warunków udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków.
 2. Specyfikacja może zawierać jeszcze inne informacje ważne dla przeprowadzenia postępowania przetargowego.

§21

W SIWZ Zamawiający zamieszcza klauzulę o możliwości unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§22

Dowodami potwierdzającymi wiarygodność techniczną i ekonomiczną Oferenta są:
1) kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za realizację robót ( np. uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów);
2) wykaz robót zrealizowanych z ostatnich trzech lat wraz z referencjami zawierającymi termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową – w ilości dwukrotnie przewyższającej wielkość zamówienia;
3) inne, szczególnie istotne dla danego przedmiotu zamówienia, określone w ogłoszeniu lub SIWZ.
4) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatkowymi i składkami na ubezpieczenia społeczne.
5) aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/.

Przygotowanie zamówienia, składanie ofert

§23

 1. Zamawiający ogłasza przetarg, posiadając niezbędną dokumentację określającą przedmiot zamówienia i jego wartość.
 2. Zamawiający może również ogłosić przetarg, gdy nie posiada dokumentacji, ale określi szczegółowo parametry technologiczne, techniczne, jakościowe, zakres robót i ich wartość.
 3. Przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu polskich norm lub klasyfikacji a w odniesieniu do robót budowlanych (realizowanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę) dokumentacji projektowej.

§24

 1. Oferty należy składać w terminie i miejscu określonym w SIWZ.
 2. Treść oferty i jej forma określona przez Zamawiającego w SIWZ powinna być zachowana przez Oferenta.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą należy opisać nazwą Oferenta oraz tytułem postępowania, którego dotyczy.
 4. Oferty należy składać zgodnie z treścią ogłoszenia – podlegają one obowiązkowej rejestracji w dzienniku korespondencji Zamawiającego.
 5. Złożone oferty do chwili ich otwarcia w dniu przetargu winny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 6. Oferent może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi bez względu na wynik przetargu.
 8. Oferty złożone po ustalonym terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
 9. Wycofanie oferty przed terminem składania ofert nie powoduje utraty wadium.
 10. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.
 11. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny.

§25

Oferent jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§26

 1. Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1,5% wartości zamówienia na zasadach określonych w SIWZ.
 2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
  a) pieniądzu.
  b) poręczeniach bankowych.
  c) gwarancjach bankowych.
  d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

§27

 1. Zamawiający zwraca wadium w terminie do 7 dni, jeżeli:
  1) upłynął termin związania ofertą;
  2) zawarto umowę i wniesiono kaucję gwarancyjną;
  3) przetarg został unieważniony;
  4) Oferent wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
  5) Oferent został wykluczony z postępowania;
  6) oferta Oferenta została odrzucona.
 2. Zamawiający zwraca wadium bez odsetek, a koszty prowizji bankowych ponosi Oferent.

§ 28

Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego;
2) odmówił wniesienia kaucji gwarancyjnej;
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta;
4) przedstawił w swojej ofercie nieprawdziwe dane.

§29

Utrata wadium następuje również w przypadku wycofania oferty po terminie składania ofert.

§ 30

 1. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy . Wysokość zabezpieczenia określona będzie w SIWZ.
 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach określonych w § 26 niniejszego regulaminu.
 3. Wadium wniesione w pieniądzu przez Oferenta, którego oferta została wybrana, może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w terminie i na warunkach określonych w umowie.

Rozdział II

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Postępowanie przetargowe

§ 31

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:
1) posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą, której zakres odpowiada przedmiotowi zamówienia;
2) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności niezbędnych do wykonania zamówienia;
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego.

§ 32

 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się:
  1) oferentów, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat wyrządzili szkodę Zamawiającemu, nie wykonując zamówienia, lub wykonując go wadliwie.
  2) oferentów, w stosunku do których wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe;
  3) oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik przetargu;
  4) oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w przetargu zgodnie z § 31 pkt.1- 4.
 2. Ofertę wykluczonego Oferenta uznaje się za odrzuconą.

§ 33

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) oferta nie spełnia warunków niniejszego Regulaminu;
2) oferta nie spełnia przynajmniej jednego z warunków wymagań SIWZ lub zaproszenia do składania ofert;
3) jest nieczytelna;
4) została złożona przez Oferenta wykluczonego z przetargu lub niezaproszonego do składania ofert;
5) Oferent nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki w tekście oferty,
6) Oferent nie udzieli żądanego przez Spółdzielnie wyjaśnienia dotyczącego złożonej oferty w wyznaczonym terminie.

§34

Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu odrzucenia oferty.

§35

O odrzuceniu oferty Zamawiający informuje Oferenta, którego ofertę odrzucił nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

§ 36

Postępowanie przetargowe unieważnia się, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) nie złożono żadnej ważnej oferty;
3) wszyscy oferenci zostali wykluczeni lub wszystkie oferty zostały odrzucone;
4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania przetargowego lub wykonania przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Spółdzielni, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia przetargowego.

§37

 1. Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu unieważnienia przetargu oraz z tytułu odstąpienia od przetargu przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający informuje oferentów o unieważnieniu przetargu. Przedmiotowa informacja nie wymaga uzasadnienia.

§38

Zamawiający przechowuje wszystkie oferty, które zostały złożone w trakcie przeprowadzania przetargu oraz dokumentację przeprowadzenia przetargu przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia postępowania. Przez zakończenie postępowania rozumie się datę zatwierdzenia przez Zarząd protokołu Komisji Przetargowej.

Ocena ofert. Wybór Oferenta.

§ 39

 1. Podstawowym warunkiem i kryterium oceny ofert jest cena przedmiotu zamówienia.
 2. Dodatkowe warunki i kryteria oceny ofert określa SIWZ po zaopiniowaniu przez daną Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 3. Kryteria i warunki oceny nie podlegają zmianie w toku danego postępowania przetargowego.

§ 40

 1. W miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu odbywa się otwarcie ofert /część jawna/, z którego sporządza się protokół. Oferenci mogą być obecni w trakcie jawnej części przetargu.
 2. W części jawnej przetargu czynności Komisji Przetargowej obejmują:
  1) stwierdzenie nienaruszalności kopert z ofertami;
  2) otwarcie kopert;
  3) odczytanie ofert i podanie do wiadomości z każdej z nich jedynie nazwy i adresu Oferenta oraz wysokości oferowanej ceny.
 3. Komisja przetargowa może zwrócić się do oferentów, których oferty otwarto z żądaniem wyjaśnienia treści złożonej oferty.
 4. Komisja przetargowa może wezwać oferentów, którzy w odpowiednim terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 5. W części niejawnej przetargu czynności Komisji Przetargowej obejmują:
  1) sprawdzenie zgodności ofert z podanymi warunkami i wymogami zawartymi w SIWZ;
  2) przeprowadzenie analizy złożonych ofert i wybranie najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem kryteriów podanych w SIWZ;
  3) spisanie protokółu ze swojej działalności i jego podpisanie;
  4) wpisanie do protokółu ewentualnych zastrzeżeń członków Komisji.

§41

Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający na wniosek komisji przetargowej ma prawo dokonać wyboru Oferenta po przeprowadzonych negocjacjach.

§42

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez wybranego w przetargu Oferenta lub zerwania umowy przez Oferenta może być zawarta umowa z Oferentem, którego oferta była najkorzystniejszą z pozostałych ważnych ofert złożonych w przetargu.

§43

 1. O wyniku przetargu Zamawiający zawiadamia oferentów.
 2. Zamawiający zawiadamia Oferenta o wyborze jego oferty oraz o terminie i warunkach zawarcia umowy.

Rozdział III

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Przetarg nieograniczony

§44

 

 1. Przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielania zamówień.
 2. W przetargu nieograniczonym mogą brać udział wszyscy zainteresowani oferenci, którzy spełniają wymagania niniejszego Regulaminu oraz SIWZ.
 3. Minimalny termin składania ofert w przetargu nieograniczonym wynosi 14 dni.
 4. Przetarg jest ważny, jeżeli Komisja Przetargowa stwierdzi, iż wpłynęła co najmniej jedna ważna oferta spełniająca wymagania SIWZ i nie podlegająca odrzuceniu oraz gdy postępowanie przetargowe nie zostało unieważnione.
 5. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Oferentem, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny, z wyjątkiem sytuacji określonych w § 40 ust 3 i 4, oraz §41.

Zapytania o cenę

§45

 1. Zapytanie o cenę to tryb zamówienia, w którym Zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie oferentów i zaprasza ich do składania ofert.
 2. Tryb przetargu w formie zapytania o cenę może być zastosowany, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1) wartość przedmiotu zamówienia usług i robót budowlanych, oraz konserwacyjnych nie przekracza kwoty 100.000 zł;
  2) przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione ze względu na to, iż nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone.
 3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę oferentów, ( nie mniej niż 4).która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty
 4. Zaproszenie do składania ofert zawiera, co najmniej:
  1) określenie i opis przedmiotu zamówienia;
  2) termin wykonania zamówienia;
  3) wskazanie miejsca i terminu składania ofert;
  4) projekt umowy;
  5) wymagania dotyczące kaucji gwarancyjnej;
  6) wymagania dotyczące gwarancji;
  7) informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty.
 5. W trybie zapytania o cenę niewymagane jest wadium.
 6. Każdy z oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się żadnych negocjacji w sprawie ceny.
 7. Zapytanie o cenę jest trybem, w którym Zamawiający przy wyborze ofert kieruje się tylko ceną.

Zamówienie z wolnej ręki

§46

 1. Zamówienie z wolnej ręki, to tryb udzielania zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia tylko jednemu Wykonawcy.
 2. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1) ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia;
  2) z przyczyn technicznych lub ze względu na szczególny rodzaj robót budowlanych, dostaw lub usług, mogą być one wykonane tylko przez jednego Oferenta;
  3) udziela się temu samemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, nie przekraczających łącznie 20 % zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia objętego przetargiem.
  4) zawierana jest umowa na przeprowadzenie badań, opinii technicznych, ekspertyz, standardowych projektów lub dokumentacji;
  5) przeprowadzone kolejno postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego i zapytania o cenę nie przyniosły rozstrzygnięcia i wyboru Wykonawcy;
  6) zlecane jest wykonanie usług, prac konserwacyjnych lub prac remontowych o wartości do 10.000 zł.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§47

 1. Wszyscy pracownicy SM Czuby uczestniczący w przygotowaniu i sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kosztorysów, obmiarów itp., zobowiązani są do zachowania poufności posiadanych informacji.
 2. Zamawiający nie może ujawnić informacji, których ujawnienie narusza interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są twórcze prace projektowe, wybór najkorzystniejszej oferty może być poprzedzony konkursem.

§ 48

Przetargi są organizowane centralnie i odbywają się w siedzibie Zarządu Spółdzielni jeżeli dotyczą prac wykonywanych na więcej niż jednym osiedlu. Jeżeli dotyczą tylko jednego osiedla odbywają się w Administracji danego osiedla.

§49

Regulamin nie przewiduje rozpatrywania protestów i odwołań oferentów.

g)
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że członkowie prezydium na dzisiejszym posiedzeniu postanowili, że realizacja powyższego punktu odbędzie się na kolejnym posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 1.03.2011 r. po wcześniejszym zaopiniowaniu uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 15.02.2011 r.

Ad. 4
A)
Pełnomocnik Zarządu poinformowała, że na podstawie danych zamieszczonych na stronach internetowych oraz po analizie wyników przetargów na dostawę energii elektrycznej, przeprowadzonych w naszym regionie, należy stwierdzić, że różnice w cenach (obejmujących cenę energii i obsługę) są niewielkie, a decydujący wpływ na wartość sprzedaży mają uwarunkowania indywidualne poszczególnych obiektów. Podkreślenia wymaga fakt, że spółdzielnia zawarła wiele umów – oddzielnie na poszczególne budynki – po odbiorze budynku do eksploatacji. W przypadku wielu punktów poboru energii przy stosunkowo niewielkich opłatach, wprowadzenie dodatkowej firmy sprzedającej i rozliczającej energię wydaje się nieopłacalne. Oszczędności, w wyniku przeprowadzonych przetargów, sięgające 1 do 2% wykazują duże firmy, posiadające centralne punkty poboru i rachunki ok. 500 tys. lub 1 mln zł.
Praktycznie nie jest możliwe stwierdzenie opłacalności ewentualnej zmiany firmy sprzedającej energię elektryczną bez zebrania konkretnych ofert – w drodze przetargu.
Zarząd rozważy możliwość przeprowadzenia takiego przetargu.
Rada Nadzorcza do przedstawionej informacji nie zgłosiła uwag.

B)

Prezes Zarządu poinformował, że wg Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin remonty wykonywane ze środków budżetu miasta muszą być ujęte w planie finansowym na dany rok. Nasze wnioski składane do UM w 2010 roku, w sprawie zaplanowania w 2011r remontów ulic i chodników miejskich na terenie naszej Spółdzielni, w tym ulicy Gościnnej, niestety pozostały nie załatwione. Spółdzielnia jest zmuszona do wykonania remontów z własnych środków, gdyż budżet miasta ich nie przewiduje.
Po dyskusji na temat sposobów finansowania robót remontowych przeprowadzanych na terenie Spółdzielni, Zarząd zapoznał Członków RN o planowanych terminach przetargów, w tym o planowanym na 14 marca przetargu na roboty brukarskie, obejmujące m.in. remont chodnika przy ul. Gościnnej.
Do przedstawionej informacji Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 11.02.2011 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 19 za.

Ad. 6
Prezes Zarządu wniósł do Rady Nadzorczej o uchylenie uchwały o wykluczeniu którą podjęła wobec członka w związku z zadłużeniem w/w w opłatach eksploatacyjnych, które na dzień 07.12.2011 r. wynosiły 4 146,06 zł. Zadłużenie zostało uregulowane.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za podjęła uchwałę Nr 2/1/2011 z dnia 07.02.2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 131/96/07 Rady Nadzorczej SM. „CZUBY” w Lublinie z dnia 15.12.2007 roku.
W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka – wykluczonego oraz uchwałę.

Ad. 7
Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawionymi pismami:
– Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa SM Czuby w Lublinie z dnia 26 stycznia 2011 r.

Lublin dnia 26 stycznia 2011 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Oś. SKARPA SM CZUBY w Lublinie

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
ul. Watykańska 6 20-538 Lublin

Rada Przedstawicieli Nieruchomości oś. Skarpa na zebraniu plenarnym w dniu 26.01.2011 po wysłuchaniu informacji o uzgodnieniach jakie zapadły na spotkaniu w dniu 18.01.br zorganizowanym przez Zarząd SM Czuby z przedstawicielami RPN oś. Skarpa w obecności przedstawiciela Rady Nadzorczej p. Tadeusza Mazurka podjęła decyzję w sprawie zmiany koncepcji zabudowy działki nr. 24/7 zlokalizowanej przy ul. Filaretów 52.

Zgodnie z propozycją Zarządu SM Czuby przedstawioną przez Prezesa Pana Ryszarda Burskiego odnośnie budowy płatnych miejsc parkingowych/parking strzeżony/ wnioskujemy o powrót do pierwotnej wersji zagospodarowania tego terenu tj. budowy na dawnym boisku, naziemnych miejsc parkingowych. Taki sposób zagospodarowania w/w terenu powiększy już istniejący ogólnie dostępny parking o ponad 80 miejsc. Do przedstawienia szczegółowych rozwiązań technicznych i finansowych zobowiązana została przez Prezesa SM Czuby p. Ryszarda Burskiego inż. Bożena Zielińska.
Dodatkowym atutem takiego rozwiązania stanie się możliwość – w przypadku zgodności z prawem – wydzierżawienia np. na myjnię samochodową odzyskanych pomieszczeń po PC 3 zlokalizowanych w granicach przyszłego parkingu.

Wnosimy zatem o uchylenie uchwal podjętych w temacie budowy zespołu garażowo-usługowego na działkach 24/7 przy ul Filaretów 52 – mienie spółdzielni i 24/21 współwłasność nieruchomości Sympatyczna 1, 3 wraz ze zmianą planu inwestycyjnego na rok 2011 w tej pozycji.

Rada Nadzorcza po dyskusji, większością głosów – 17 za, przy 2 wstrzymujących się od głosowania postanowiła do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa wystosowała odpowiedź następującej treści:

Lublin, dnia 07.02.2011 r.

Ldz. RN/630/2011

Rada Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” w Lublinie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26 stycznia 2011 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z § 103b Statutu Spółdzielni i § 4 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla SM „Czuby” w Lublinie, w zakresie działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości nie mieści się kompetencja do składania wniosków do Rady Nadzorczej w sprawie uchylenia jej uchwał.
Ponadto, zgodnie z § 10 ust. 5 Statutu Spółdzielni, odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w pierwszej instancji, może złożyć członek Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia jej podjęcia przez Radę Nadzorczą.
Należy przypomnieć, że Zebranie Przedstawicieli w dniu 11 czerwca 2010 r. podjęło uchwałę nr 39/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/7 przy ul. Filaretów w os. Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

– mieszkańców budynku przy ulicy Sympatycznej 1 z dnia 24.01.2011 r.

Lublin dnia 24 styczeń 2011 r.

Mieszkańcy bloku przy ul. Sympatyczna 1
Właściciele samochodów (podpisy w załączeniu)

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
ul. Watykańska 6 20-538 Lublin

W związku z podjętą decyzją budowy zespołu garażowo-usługowego przy ul. Filaretów 52 na działkach 24/7 mienie spółdzielni SM Czuby i z nią graniczącej 24/21 współudział mieszkańców nieruchomości Sympatyczna 1, 3 mieszkańcy wieżowca z ul. Sympatyczna l zwracają się z uprzejmą prośbą do Rady Nadzorczej o wyznaczenie stałych miejsc parkingowych (około 40) dla samochodów stanowiących własność mieszkańców wymienionego powyżej budynku.

Aktualnie w granicach naszego bloku /Sympatyczna l część frontowa / znajduje się około 10 miejsc parkingowych, jednakże przeważająca większość mieszkańców w chwili obecnej zatrzymuje swoje pojazdy na parkingu przy ul Filaretów 52.Rozpoczęcie budowy wiązać się będzie z koniecznością zmiany miejsca obecnego parkowania.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby do chwili obecnej nie przedstawił jakichkolwiek propozycji zmiany miejsc parkowania samochodów które w chwili obecnej – w różnych okresach ogółem około 120 – zatrzymują się w miejscu przewidzianym na budowę zespołu garażowe – usługowego.

Wielokrotne protesty, artykuły w prasie, programy telewizyjne nie doprowadziły do wspólnych uzgodnień. Odwołania do wydanych decyzji przez Wydziały Ochrony Środowiska i Budownictwa Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta również nie zostały uwzględnione. Dopiero w wyniku zażalenia kierowanego do Wojewody Lubelskiego wykazane zostały nieprawidłowości przy udzielaniu pozwolenia na budowę w tym min. brak uchwały Rady Nadzorczej zezwalającej na prowadzenie inwestycji /przyłącza/ na działce nr 24/21 tj stanowiącej współwłasność mieszkańców nieruchomości Sympatyczna 1,3 Wobec takiej sytuacji chcąc dalej kontynuować oprotestowaną i nie chcianą inwestycję Rada Nadzorcza SM Czuby bez powiadomienia mieszkańców nieruchomości o której mowa powyżej i legitymowania się ich zgodą podjęła uchwałę o zatwierdzeniu budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21. Dlatego też zwracamy się do organu podejmującego taką uchwałę tj. Rady Nadzorczej SM Czuby o lokalizację stałych miejsc parkingowych dla samochodów mieszkańców budynku Sympatyczna l którzy w chwili obecnej pojazdy swoje zatrzymują na parkingu przy ul, Filaretów 52. Dodajemy że w granicach naszej nieruchomości / Sympatyczna 1, 3 / są małe parkingi o liczbie miejsc która nie zaspakaja potrzeb naszych mieszkańców. A z parkingów tych korzystają – w związku z trudną sytuacją na całym osiedlu – również kierowcy zamieszkali przy ulicach Fantastycznej, Sympatycznej -strona parzysta, Radości i z innych ulic osiedla.

Informujemy jednocześnie że pismo niniejsze wraz z kserokopią decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przekazujemy do Pana Prezydenta miasta Lublina dr Krzysztofa Żuka któremu podlegają wydziały wydające decyzje dotyczące tej budowy , oraz straż miejska uprawniona do udzielania mandatów za niewłaściwe i niezgodne z prawem parkowanie samochodów, co stanie się faktem po rozpoczęciu inwestycji. Dokuczliwy brak miejsc postojowych w naszym osiedlu już w chwili obecnej jest uciążliwy dla naszych mieszkańców. Wyłączenie – na okres budowy około 2 lata- tak obleganego obecnie parkingu stworzy niebezpieczeństwo degradacji infrastruktury naszego osiedla a przede wszystkim niebezpieczeństwo dla ludzi. Dlaczego zatem Spółdzielnia nie podejmuje działań zmierzających do rozszerzenia już istniejącego parkingu o dawne boisko znajdujące się na działce 24/7 a rozpoczyna inwestycję która nie rozwiązuje trudnej sytuacji braku miejsc parkingowych w os. Skarpa przeciwnie jeszcze bardziej ją utrudniając.

Wobec braku możliwości uzyskania zrozumienia w Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby jak również nie rozumiejąc postawy Rady Nadzorczej która podejmuje decyzje niezgodne z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców os. Skarpa pismo to kierujemy również do Radnego naszego miasta Pana Zbigniewa Ławniczaka – reprezentanta naszego osiedla- z prośbą o szczegółowe zbadanie sprawy i interwencję.

Do wiadomości:
– Pan Prezydent M/Lublina dr Krzysztof ŻUK
– Pan Zbigniew Ławniczak radny Rady M/Lublin

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 15 za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania postanowiła zgłosić do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa wystosowała odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 07.02.2011 r.

Ldz. RN/493/2011

Mieszkańcy
bloku przy ul. Sympatyczna 1

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24 stycznia 2011 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie wyjaśnia, że nie ma możliwości wyznaczenia stałych miejsc postojowych dla mieszkańców nieruchomości ul. Sympatyczna 1.
Budowa zespołu garażowego z usługami została podjęta z inicjatywy mieszkańców osiedla „Skarpa”. Osiedle to jako jedyne w naszej Spółdzielni nie posiada garaży. Na skutek wieloletnich monitów i próśb mieszkańców osiedla Spółdzielnia opracowała koncepcję budowy garaży z usługami na działce należącej do mienia Spółdzielni przy ul. Filaretów.
Informacja o zamiarze przystąpienia do budowy ukazała się w Informatorze Spółdzielni (dostarczonym do każdego mieszkania) oraz w formie ogłoszeń wywieszonych na każdej klatce schodowej i na tablicach ogłoszeń w Osiedlu „Skarpa”. Do siedziby Spółdzielni wpłynęło 146 podań mieszańców SM „Czuby”, w tym 118 od osób zamieszkałych w Osiedlu „Skarpa”.

Rada Nadzorcza przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, koszty utrzymania nieruchomości należącej do mienia Spółdzielni ponoszą wszyscy członkowie SM „Czuby”, a nie tylko mieszkańcy budynku przy ul. Sympatycznej 1. Z tych też względów Rada Nadzorcza SM „Czuby”, podejmując uchwałę w sprawie powyższej inwestycji, musiałaby wziąć pod uwagę interes wszystkich członków Spółdzielni, a nie tylko mieszkańców budynku położonego przy ulicy Sympatycznej 1.

Ad. 8.
Ustalono ,że kolejne posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej odbędzie się 1.03.2011 r.
W porządku obrad tego posiedzenia zostaną umieszczone punkty niezrealizowane w dniu dzisiejszym oraz punkty dot. zatwierdzenia planów pracy komisji Rady.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 10:48, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2011