Protokół Nr 01/2011
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 11.01.2011

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Biss Jan, Betka Elżbieta, Gontarz Zbigniew, Stefania Chodkiewicz, Husarek Teresa, Jerzy Kaczmarski,
Klech Ryszard, Smerda Stanisław, Roman Janczarek, Kutyła Jerzy, Majek Grzegorz, Samborska Janina,
Mańka Krystyna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Grażyna Henkiel.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Pełnomocnik Zarządu – kierownik działu GZM – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Zaproszeni goście:
Marek Jakubowski, Zbigniew Ławniczak, Jarosław Pakuła – radni Rady Miasta Lublin
Mieczysław Biszkont – przedstawiciele Rady Dzielnicy „Czuby” Północ
Witold Garabarczyk – przedstawiciel Rady Dzielnicy „Czuby” Południe

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wnioski SM „Czuby” kierowane do Radnych Rady Miasta Lublin.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce Nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo- usługowego zlokalizowanego na działce Nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.
 4. Przyjecie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 28.12.2010 r.
 5. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 7. Sprawy wniesione.

Członkowie Rady do przedstawionego powyżej porządku obrad nie zgłosili uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 18 za.

Ad. 2
Prezes Zarządu poinformował zebranych, że dzisiejsze spotkanie zorganizowano w celu przypomnienia radnym Rady Miasta Lublin w jakich sprawach skierowała SM Czuby wnioski do Rady Miasta z prośbą o wykonanie prac na terenie dzielnicy, przyspieszenie ich realizacji i ujęcie w planach finansowych miasta środków na 2011 r. na ich realizację. W projekcie budżetu miasta na 2011 r. żaden ze zgłoszonych przez SM Czuby wniosków nie został umieszczony. Zarząd Spółdzielni wraz przedstawicieli organów samorządowych i mieszkańcami dzielnicy prosi radnych o wsparcie i pomoc w umieszczeniu przynajmniej niektórych z nich w budżecie miasta na 2011 r. który to budżet będzie uchwalany na najbliższej sesji. Przy odpowiednim zaangażowaniu naszych przedstawicieli w Radzie Miasta mogłyby się tam znaleźć.
Przypomniał jak brzmią wnioski SM „CZUBY” kierowane do Radnych Rady Miasta LUBLIN

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” oraz Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli zwracają się do Radnych Miasta Lublin z prośbą o wsparcie i pomoc w realizacji zadań, w tym m.in.:

 1. Ujęcie w planach finansowych miasta i przyśpieszenie realizacji:
  – remontu (wymiany) chodników w pasie drogowym ul. Gościnnej i ul. Bursztynowej (rejon ul. Bursztynowej 41, 24 i 30),
  – remontu nawierzchni ciągu pieszego od Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Biedronki do przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej oraz placów manewrowych w obrębie Szkoły (ul. Biedronki),
  – naprawy nawierzchni ulic miejskich na terenie osiedli, m.in. ul. Gościnnej, Romantycznej, Radości, Przytulnej i Uśmiechu,
  – montażu spowalniaczy ruchu na ul. Jutrzenki i wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. Jutrzenki w rejonie poradni zdrowia oraz wyprofilowanie (złagodzenie) pobliskiego zakrętu ul. Jutrzenki.
 2. Ujęcie w planach finansowych miasta budowy:
  – zatok postojowych w pasach przydrogowych ulicy Romantycznej, Radości, Ułanów, Kawaleryjskiej i Hetmańskiej,
  – oświetlenia najbardziej zagrożonych miejsc na terenie naszych osiedli, w tym przejść podziemnych pod ul. Orkana i Armii Krajowej oraz ciągów pieszych na odcinku Tymiankowa 3 i w rejonie Tymiankowej 48 (trasa komunikacyjna z os. Poręba do Szkoły),
  – dojazdu do Zespołu Szkół (przedłużenie ul. Biedronki),
  – parkingów: na działce pomiędzy Szkołą a Przedszkolem przy ul. Biedronki, przy ulicy Perłowej (działka Nr 105/10 obr. 27 ark. 11) i Bursztynowej 14 działka Nr 3/1 i 3/3 (Obr.27 ark.9) oraz ul. Rycerska – Szaserów (za budynkiem biblioteki),
  – dodatkowych miejsc postojowych przyległych do ul. Szmaragdowej 4 i 16 od strony północnej i przy ul. Bursztynowej na wysokości Kościoła od strony Bursztynowej 25,
  – chodnika od budynku ul. Dragonów 14, ul. Szaserów 11 do bud. ul. Kawaleryjska 18 i przy ogrodzeniu przedszkola nr 63 przy ul. Szmaragdowa 22 od strony wschodniej łączącego Park z ul. Szmaragdową,
  – wykonanie schodów zejściowych do przejść podziemnych pod ul. Orkana przy ul. Szaserów i Hetmańskiej,
  – przedłużenie ul. Perłowej i połączenie z ulicą Nefrytową,
 3. Opracowanie przez UM Lublin kompleksowego planu organizacji ruchu komunikacji pojazdów wraz z wykonaniem oznakowania dla całego osiedla „Poręba”.
 4. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów miejskich pomiędzy ul. Jana Pawła II a ulicami Perłową i Agatową.
 5. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ul. Orkana (od ul. Hetmańskiej do skrzyżowania ul. Orkana z ul. Armii Krajowej ) i od kładki ul. Armii Krajowej do ul. Orkana jako ekran dźwiękochłonny.
 6. Wydzielenie pasa drogowego ulicy Nefrytowej w MPZP.
 7. Zakończenie budowy „Parku Trzech Pokoleń” i „Parku Jana Pawła II” oraz zapewnienie bieżącego utrzymania wykonanej inwestycji.
 8. Bieżące sprzątanie i dbanie o prządek przejść podziemnych, schodów terenowych i pozostałych terenów miejskich znajdujących się w obszarze naszych osiedli.
 9. Przejęcie przez UM Lublin Wydział Dróg i Mostów ulic: Biedronki, Tymiankowa, Kaczeńcowa, Bociania, Tatarakowa, Różana, Ruciana, Dragonów, Rycerska, Husarska, Szafirowa, Nefrytowa, Perłowa, Turkusowa, Fantastyczna.

Członkowie Rady Nadzorczej poprosili radnych o wyjaśnienie dlaczego wnioski zgłaszane do Rady Miasta o wykonanie prac na terenie dzielnicy Czuby już od kilku lat nie są umieszczane w planach i budżecie miasta, natomiast inaczej się dzieje z wnioskami innych spółdzielni np. LSM.
Na realizację potrzeb zgłoszonych przez LSM znalazły się środki wcale nie małe środki w budżecie miasta zaplanowanym na rok 2009, 2010 i projekcie 2011. Poprosili o bardziej skuteczne działania i większe zaangażowanie naszych przedstawicieli w Radzie Miasta na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy a ich wyborców.
Ustalono ponadto, że tego typu spotkania organizowane będą częściej.

Ad. 3
Prezes Zarządu zapoznał zebranych Decyzją Lubelskiego Urzędu Województwa w Lublinie z dnia 15.12.2010 r. znak IF.LIM/7119/1-102/10 w sprawie rozpatrzeniu odwołań p. Grażyny Henkiel i p. Pawła Istoka od decyzji Prezydenta Miasta Lublin Nr 554/905 z dnia 30 lipca 2010 r., znak: AB.PB.I.7353/10 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” 20-538 Lublin, ul. Watykańska 6 pozwolenia na budowę zespołu garażowo – usługowego wraz z instalacjami: wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną i gazową; zewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej; przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowym; przebudową linii kablowych SN, nn i oświetlenia drogowego; zasilaniem placu budowy w energię oraz drogami wewnętrznymi, chodnikami i miejscami postojowymi na działkach nr 24/7, 24/21 przy ul. Filaretów 52 w Lublinie.

Zaskarżona decyzja w całości została uchylona i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji – w tym miejscu w protokole umieszczono decyzję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez pełnomocnika Zarządu – kierownika działu GZM i prezesa Zarządu oraz po dyskusji większością głosów 15 za, przy 3 głosach przeciwnych podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1/3/2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.01.2011 r.

w sprawie: budowy infrastruktury technicznej na działce Nr 24/21, przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce Nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się budowę infrastruktury technicznej, m.in. na działce Nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędną dla realizacji zespołu garażowo – usługowego, zlokalizowanego na działce 24/7 – zgodnie z planem inwestycyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie na rok 2011, zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej SM CZUBY Nr 62/20/2010 z dnia 21.09.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 28.12.2010 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 18 za.

Ad. 5
Rada Nadzorcza nie realizowała tego punktu porządku obrad. Zarząd nie przedstawił wniosków o uchylenie uchwał.

Ad. 6
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pismo członka zamieszkałego w osiedlu Łęgi z dnia 29.11.2010 r. dot. prośba o interwencję w sprawie niewłaściwego zachowania się sąsiadki. Zakłócania ciszy nocnej i uporczywego stukania w sufit i podłogę.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji na temat sąsiedzkiego sporu przedstawionej przez przewodniczącego, który przeprowadził rozmowę z rodziną poszkodowanej oraz po dyskusji jednomyślnie – 18 za, postanowiła wystosować do w/w odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

Ad. 7
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 10:48, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2011