Protokół Nr 14/2010
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 28.12.2010

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Biss Jan, Betka Elżbieta, Gontarz Zbigniew, Husarek Teresa, Jerzy Kaczmarski, Klech Ryszard,
Smerda Stanisław, Roman Janczarek, Kutyła Jerzy, Majek Grzegorz, Samborska Janina,
Mańka Krystyna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Kierownik działu GZM – pełnomocnik Zarządu – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował ,że porządek obrad posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia składnika opłat eksploatacyjnych w budynkach przy ul. Sympatycznej 2 i 4 w osiedlu Skarpa”.
 3. Omówienie wyników przeprowadzonych w SM „Czuby” kontroli:
  a) organizacji i przebiegu stażu przeprowadzonej przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie
  b) prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych przeprowadzonej przez PKO BP S.A. IV Oddział Lublin.
 4. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za IV kwartał 2010 r.
 5. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 21.12.2010 r.
 8. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia
 9. Sprawy wniesione.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 18 za.

Ad. 2
Prezes Zarządu poinformował, że Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w dniu 15.12.2010 r. podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 3/ 2010
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z dnia 15.12.2010 r.

w sprawie: montażu domofonów w budynkach przy ul. Sympatycznej 2 i Sympatycznej 4.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu pism z dnia 13.12.2010 r. mieszkańców budynków przy ul. Sympatycznej 2 i Sympatycznej 4 dotyczących montażu domofonów w ww. budynkach Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o:
* ujęciu w planie rzeczowym nieruchomości ES 17 na 2011 rok montażu domofonów w budynkach przy ul. Sympatycznej 2 i Sympatycznej 4,
* wprowadzeniu od dnia 01.04.2011 r. do 01.04.2012 r. odpisu na montaż domofonów w wys. 9,40 zł netto (+ Vat obowiązujący od 01.01.2011 r.) miesięcznie dla każdego mieszkania, w którym zamontowany będzie domofon w wymienionych budynkach,
* kosztami konserwacji obciążone zostaną wszystkie mieszkania ww. nieruchomości.

Uzyskane środki zostaną ujęte w wpływach 2011 r. funduszu remontowego nieruchomości ES 17.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2011 r. i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Zrealizowanie powyższej uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa – wprowadzenie do opłat eksploatacyjnych od dnia 1.04.2011 r. nowego składnik „montaż domofonów” wymaga podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w brzmieniu przedstawionym projekcie:

PROJEKT

Uchwała Nr     /      / 2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 28.12.2010 r.

w sprawie: wprowadzenia składnika opłat eksploatacyjnych w budynkach przy ul. Sympatycznej 2 i 4 w osiedlu Skarpa.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 3/2010 z dnia 15.12.2010 r. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się nowy składnik opłat eksploatacyjnych „montaż domofonów” w wysokości 9,40 zł netto + VAT/lokal/ m-c w budynkach przy ul. Sympatycznej 2 i 4 w osiedlu Skarpa dla każdego mieszkania w którym zamontowany będzie domofon, od 1 kwietnia 2011 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 18 za, podjęła Uchwała Nr 127/19/ 2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia składnika opłat eksploatacyjnych w budynkach przy ul. Sympatycznej 2 i 4 w osiedlu Skarpa w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Ad. 3
A) Prezes Zarządu zapoznał zebranych z wynikami kontroli zawartymi w Protokole kontroli organizacji przebiegu stażu zorganizowanego na podstawie umowy Nr 10/0233 z dnia 08.07.2010 r. przeprowadzonej przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie
/ brak uwag/

Do przedstawionej informacji członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

B) Zastępca prezesa ds. finansowych zapoznał zebranych z wynikami kontroli zawartymi w Raporcie z kontroli prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych przeprowadzonej przez PKO BP S.A. IV Oddział Lublin.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:
Ewidencja analityczna w Spółdzielni zgodna jest z ewidencją syntetyczną w Banku, zawiera elementy określone w art.4 ust. 5 Ustawy z 30.11.95 roku z późniejszymi zmianami.
Raty normatywne liczone są prawidłowo tj. stanowią iloczyn powierzchni kredytowanego lokalu i obowiązującego w danym roku normatywu ustalonego przez Ministra Infrastruktury. Dokonywane wpłaty rozliczane są prawidłowo.

Spłaty ponadplanowe i spłaty całkowite wnoszone są na właściwe konta. Po otrzymaniu pisemnej dyspozycji od lokatora Spółdzielnia występuje w jego imieniu do Banku z wnioskiem o dokonanie umorzenia. Po dokonanym przez Bank umorzeniu, Spółdzielnia informuje zainteresowanych lokatorów o dacie i kwocie umorzenia.

Odsetki od zadłużenia wobec Banku liczone są prawidłowo zgodnie z obowiązującym w danym okresie oprocentowaniem. Naliczone odsetki przedstawiane są do przejściowego wykupu przez budżet państwa. Odsetki wykupione przejściowo przez budżet księgowane są prawidłowo pod datą otrzymania środków.

Odsetki – waloryzacja od zadłużenia budżetowego liczona jest prawidłowo. W związku z tym, że Spółdzielnia wymagane raty wnosi terminowo i systematycznie, waloryzacja od zadłużenia budżetowego jest anulowana.

Dane wykazane w oświadczeniach Spółdzielni dotyczące kwot wpłat wniesionych przez lokatorów zgodne są ze stanem faktycznym.
Do przedstawionej informacji Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 20.12.2010 r. z analizą wyników ekonomicznych spółdzielni za III kwartał 2010 r. informacją prezesa Zarządu o uregulowaniu 44 raty do PKO Bank Polski SA Oddział IV w Lublinie zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie z dnia 31.03.2000 r., biorąc pod uwagę między innymi brak skarg członków na działania Zarządu, terminowe załatwienie spraw zgłaszanych przez mieszkańców, realizowanie zadań statutowych oraz wyniki zawarte w protokołach z przeprowadzonych kontroli pozytywnie ocenili pracę członków Zarządu za IV kwartał 2010 r. Postanowi zgłosić do Rady Nadzorczej wnioski by przyznała członkom Zarządu: prezesowi Ryszardowi Burskiemu i zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi premię za IV kwartał 2010 r. w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień, po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za IV kwartał 2010 r. przyznała premii – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków Zarządu.

Ad. 5
Prezes Zarządu zgłosił wniosek, by Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę o wykluczeniu z dnia 5.10.2010 którą podjęła w związku z zadłużeniem członka wobec Spółdzielni, które na dzień 30.09.2010 r. wynosiło 4 497,17 zł. Zadłużenie zostało uregulowane.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 18 za podjęła uchwałę nr 126/79/2010 z dnia 28. 12. 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 103/69/2010 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 05.10.2010 roku. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka wykluczonego oraz podjętą uchwałę.

Ad. 6
Nie wpłynęły pisma do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

Ad. 7
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 21.12.2010 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 18 za.

Ad. 8
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 11.01.2011 r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wnioski SM „Czuby” kierowane do Radnych Rady Miasta Lublin.
 3. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce Nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo- usługowego zlokalizowanego na działce Nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.
 5. Przyjecie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 28.12.2010 r.
 6. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 8. Sprawy wniesione.

Na posiedzenie Rady do realizacji pkt.2 zostali zaproszeni radni kandydujący z naszej dzielnicy Rady Miasta Lublin.
Spotkanie zostało zorganizowane w celu wyjaśnienia spraw i tematów nurtujących członków naszej Spółdzielni a w szczególności tych, na które z racji pełnionej funkcji mają bezpośredni wpływ.

Ad. 9
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 10:56, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2010