Protokół Nr 12/2010
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 23.11.2010

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Biss Jan, Chodkiewicz Stefania, Gontarz Zbigniew, Husarek Teresa, Jerzy Kaczmarski,
Henkiel Grażyna, Klech Ryszard, Roman Janczarek, Kutyła Jerzy, Majek Grzegorz, Samborska Janina,
Mańka Krystyna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Smerda Stanisław, Betka Elżbieta.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska
Kierownik działu techniczno – eksploatacyjnego – Bożena Zielińska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  b) zmian w Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”
  c) zmian w Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 47/14/2009 z dnia 9.09.2009 r.
  d) zmian w uchwale nr 112/3/2010 w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie § 103 d.
  e) w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2010 r.
  f) w sprawie finansowania budowy lokalu użytkowego przy ulicy Dziewanny 14/32
  g) Zmian w uchwale nr 48/52/2010 z dnia 08.06.2010 r. w sprawie wyboru stałych komisji Rady Nadzorczej.
  h) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2010.
 4. Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za III kwartały 2010 r.
 5. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 7. Informacja Zarządu dot. regulaminów wewnętrznych spółdzielni:
  a) straciły aktualność po zarejestrowaniu zmian statutu
  b) do zmiany w związku ze zmianą statutu i innych przepisów
  c) do uchylenia
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego odbytego w dniu 5.10.2010 r.
 9. Sprawy wniesione.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 02.11.2010 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili terminy i porządki obrad :posiedzenia plenarnego w dniu 23.11.2010 r. Omówili tematy, którymi zajmie się Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej w dniu 16.11.2010 r. i Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15.11.2010 r. Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków spółdzielni.

Ad. 3
A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej, poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 26.10.2010 r. i 16.11.2010 r. oraz członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 15.11.2010 r. postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by do niżej przedstawionego regulaminu:

W tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik do uchwały nr 53/1/2010 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 07.09.2010 r. Regulamin Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

wprowadziła zmiany zaproponowane w poniżej przedstawionym projekcie uchwały:

PROJEKT

Uchwała Nr        /         /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ———- 2010 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 25 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 53/1/2010 z dnia 7.09.2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla.”
 2. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „Członkowie Spółdzielni, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, wybierają 1 przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na okres 3 lat.”
 3. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „Ponadto przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może być odwołany przez członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, przed upływem okresu na jaki został wybrany zwykłą większością głosów, na wniosek 1/3 członków w danej nieruchomości.”
 4. § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
  „W wypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, na miejsce przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości, który utracił mandat, członkowie, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, dokonują wyboru – do końca kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – innego przedstawiciela.”
 5. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, które zwołuje Zarząd Spółdzielni, zawiadamiając na 7 dni przed zebraniem poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości, na boksie garażowym lub na drzwiach wejściowych do lokalu użytkowego.”
 6. § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie:
  „W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, zwołuje się na żądanie członków nieruchomości kolejne zebranie kolejne zebranie.”
 7. Dodaje się § 7a w brzmieniu:
  „Członkowie posiadający tytuł prawny do samodzielnego (wolnostojącego) lokalu użytkowego mogą skorzystać z prawa członkostwa w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w przypadku złożenia oświadczenia , którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania Zarządu.”
 8. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, otwiera przedstawiciel Zarządu Spółdzielni lub osoba przez niego upoważniona.”
 9. W § 9 ust. 2 na końcu zdania dodaje się wyrazy „z pośród członków danej nieruchomości”
 10. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, powołuje w Komisję Skrutacyjną, składającą się z co najmniej 2 członków, dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania.”
 11. § 10 otrzymuje brzmienie:
  „Wybory oraz odwoływanie przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla odbywają się w głosowaniu jawnym.”
 12. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości.”
 13. § 12 otrzymuje brzmienie:
  „1. Z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.
  2. Protokóły z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, przechowuje Administracja Osiedla.”
 14. § 13 otrzymuje brzmienie:
  „Obsługę zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, prowadzi Administracja Osiedla.”
 15. W § 20 ust.1 pkt skreśla się pkt.3
 16. § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „Obradom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo przysłuchiwać się każdy członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w Osiedlu.”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwale Nr ……. z dnia ………….. .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

Załącznik
do uchwały nr     /    /2010
Rady Nadzorczej SM
„Czuby” w Lublinie
z dnia ———2010 r.

REGULAMIN
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organ samorządu osiedlowego Spółdzielni działa na podstawie postanowień §§ 103a, 103b, 103c, 103d Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

Terenem działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jest osiedle.

§ 3

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla stanowi stałą reprezentację ogółu mieszkańców Osiedla wobec władz Spółdzielni.

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY.

§ 4

Zadaniem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organu samorządu spółdzielczego jest współdziałanie z Administracją Osiedla, Zarządem i Radą Nadzorczą oraz instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Osiedlu w zakresie zaspakajania potrzeb wynikających ze wspólnego zamieszkiwania w Osiedlu.

Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:

 1. uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej
  osiedla,
 2. uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
 3. uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,
 4. opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
 5. rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury,
 6. rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
 7. wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno- wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno-wychowawczych w osiedlu,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,
 9. organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,
 10. współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
 11. występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
 12. współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
 13. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
 14. dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno-wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla,
 15. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może żądać od Administracji i domu kultury udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej Osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,
 16. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.


III. ZASADY CZŁONKOSTWA W RADZIE.

§ 5

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla.”
 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa w przypadku wyboru 50% + 1 przedstawicieli nieruchomości Osiedla.
 3. 3.Członkowie Spółdzielni, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, wybierają 1 przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na okres 3 lat.
 4. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie innej nieruchomości.
 5. Ponadto przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może być odwołany przez członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, przed upływem okresu na jaki został wybrany zwykłą większością głosów, na wniosek 1/3 członków w danej nieruchomości.”
 6. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, na miejsce przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości, który utracił mandat, członkowie, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, dokonują wyboru – do końca kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – innego przedstawiciela.”

§ 6

 1. Kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla trwa 3 lata i biegnie od dnia rozpoczęcia pierwszego Walnego Zgromadzenia zwołanego po dokonaniu wyboru, do Walnego Zgromadzenia zwołanego po 3 latach i poprzedzonego wyborami przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na następną kadencję.
 2. Pierwsza kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla biegnie od dnia wyboru przedstawicieli dokonanego po uchwaleniu Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zakończy się w przeddzień Walnego Zgromadzenia zwołanego w 2013 r.
 3. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony na piśmie inny członek Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w terminie 30 dni od daty jej wyboru.


IV. WYBORY DO RADY.

§ 7

 1. Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, które zwołuje Zarząd Spółdzielni, zawiadamiając na 7 dni przed zebraniem poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości, na boksie garażowym lub na drzwiach wejściowych do lokalu użytkowego.”
 2. W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, zwołuje się na żądanie członków nieruchomości kolejne zebranie.”

§ 7a

„Członkowie posiadający tytuł prawny do samodzielnego (wolnostojącego) lokalu użytkowego mogą skorzystać z prawa członkostwa w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w przypadku złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania Zarządu.”

§ 8

 1. Wszystkim członkom Spółdzielni uprawnionym do wzięcia udziału w zebraniu wydawane są mandaty uprawniające do udziału w wyborach.
 2. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w zebraniu jednej nieruchomości i przysługuje mu jeden głos.
 3. Członkowie małoletni biorą udział w zebraniu przez swoich ustawowych przedstawicieli lub kuratorów.
 4. Członkowie – osoby fizyczne mogą brać udział w zebraniu tylko osobiście.
 5. Członkowie – osoby prawne biorą udział w zebraniach przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka. Członkowie – osoby prawne mogą delegować swojego przedstawiciela do jednego zebrania.

§ 9

 1. Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, otwiera przedstawiciel Zarządu Spółdzielni lub osoba przez niego upoważniona.”
 2. Otwierający zebranie zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród członków danej nieruchomości.
 3. Zebranie członków, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, powołuje w Komisję Skrutacyjną, składającą się z co najmniej 2 członków, dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania.”

§ 10

Wybory oraz odwoływanie przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla odbywają się w głosowaniu jawnym.”

§ 11

 1. Kandydatów do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgłaszają członkowie obecni na zebraniu do przewodniczącego zebrania uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości.”
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 12

 1. Z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.
 2. Protokóły z zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, przechowuje Administracja Osiedla.”

§ 13

Obsługę zebrania członków, o którym mowa w § 7 ust. 1, prowadzi Administracja Osiedla.”


V. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY.

§ 14

 1. Dla sprawniejszego wykonywania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz powołuje stałe komisje: rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, społeczno-wychowawczą lub inne według potrzeb.
 2. W razie potrzeby Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może powołać również komisje dla wykonania określonych zadań. Komisje składają się z minimum 3 członków.
 3. Komisje nie mogą podejmować uchwał. Wnioski, opinie i postulaty przewodniczący komisji przedstawiają na plenarnym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która po rozpatrzeniu podejmuje odpowiednie uchwały.

§ 15

 1. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji stanowią Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Do obowiązków Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
  – opracowywanie projektów planów pracy Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i sprawozdań z jej działalności,
  – koordynowanie prac komisji oraz rozpatrywanie wniosków przez nie zgłoszonych,
  – wyznaczanie terminów i ustalanie porządku obrad posiedzeń rady, przygotowywanie materiałów na posiedzenia,
  – zbieranie wniosków i opinii z poszczególnych nieruchomości w celu ustalenia planów gospodarczych osiedla w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej.
 3. Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa kolegialnie.
 4. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, a w razie jego nieobecności zastępca, kieruje pracami Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, utrzymuje stałą łączność z Kierownictwem Administracji, Radą i Zarządem Spółdzielni.


VI. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ.

§ 16

 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.
 2. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.
 3. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w razie jego nieobecności zastępca obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:
  1/ na wniosek 1/3 członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  2/ na wniosek Zarządu Spółdzielni,
  3/ na wniosek Rady Nadzorczej.
 4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 17

 1. Termin i porządek obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ustala Prezydium.
 2. Na wniosek uprawnionych do zwołania posiedzenia w myśl § 16 ust. 3 w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone wskazane przez nich sprawy.
 3. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 18

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, zawierające termin, miejsce i porządek obrad powinno być dostarczone na piśmie członkom Rady najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Członkowie Osiedla powinni być zawiadamiani o terminie, miejscu i porządku obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przez wywieszenie zawiadomienia w Administracji Osiedla oraz tablicach osiedlowych.

§ 19

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może odbywać posiedzenia przy obecności więcej niż połowy członków /quorum/.
 2. W razie braku quorum koniecznego do rozpoczęcia posiedzenia, posiedzenie jest zwoływane przez Prezydium Rady w innym termin.
 3. W razie braku quorum koniecznego do kontynuowania rozpoczętego posiedzenia, prowadzący obrady zarządza przerwę w obradach i wyznacza termin drugiej części posiedzenia.

§ 20

 1. W posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
  1/ członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,
  2/ przedstawiciele Administracji Osiedla,
 2. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.
 3. Obradom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo przysłuchiwać się każdy członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w Osiedlu.”

§ 21

 1. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zatwierdzane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla są ważne, jeżeli były objęte porządkiem obrad.
 3. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinny być odrębnymi dokumentami podpisanymi przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę i sekretarza Rady.
  Treść uchwały powinna być odzwierciedlona w protokole obrad Rady.
  Uchwała powinna określać termin wejścia w życie.
 4. Uchwały zatwierdzone zgodnie z wymogami ust. 1-3, Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przekazuje w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia Zarządowi Spółdzielni.
 5. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wywieszane są w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla przez okres 30 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 6. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą być uchylone uchwałą Rady Nadzorczej, o ile są niezgodne z przepisami prawa i Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylanie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

§ 22

 1. Posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej Prezydium są protokołowane. Protokóły podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Obsługę techniczną Rady prowadzi Administracja Osiedla.
 3. Przechowywanie dokumentów Rady zabezpiecza Administracja Osiedla.
 4. Jeden egzemplarz protokółu, o którym mowa w ust. 1, lub jego potwierdzoną za zgodność kopię, Kierownik Administracji Osiedla przekazuje do Biura Zarządu Spółdzielni /Sekcja Samorządowa/ następnego dnia po zatwierdzeniu protokółu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 23

 1. Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
  1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
  2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  3) członkom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. W przypadku, gdy członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach, wynagrodzenie to nalicza się proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń w danym miesiącu.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 24

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 7.09.2010 r. Uchwałą Nr 53/1/2010 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr …/2010 z dnia …………….., a jego postanowienia są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez przewodniczącego Komisji GZM i I, prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 116/2/2010 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 23.11.2010 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu się na posiedzeniu w dniu 26.10.2010 r. Regulaminu rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” w Lublinie

W tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1 / 1 / 2010 Rady Nadzorczej z dnia 16.02.2010 r.
Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o wprowadzenie do regulaminu zmian zawartych w poniżej przedstawionym projekcie uchwały:

Uchwała Nr    /   / 2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 2010 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” w Lublinie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały nr 1/1/2010 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 16.02.2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje w brzmieniu:
§3 1. System zindywidualizowany:
1) Odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej i zimnej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni 4 razy w roku, w okresach kwartalnych, według stałego harmonogramu ustalonego przez Zarząd Spółdzielni.
2) Odczyt wskazań wodomierzy po ich zamontowaniu, po raz pierwszy w lokalu, następuje po upływie 1 kwartału od daty ich zamontowania z zachowaniem postanowień zawartych w ust. 1. W okresie do pierwszego odczytu wodomierzy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości 5 m3 na osobę miesięcznie oraz zaliczkę na podgrzanie wody w ilości 2,5 m3 na osobę miesięcznie.
Powyższe dotyczy również mieszkań nowowybudowanych wyposażonych w wodomierze.
3) Każdy odczyt wodomierza dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez użytkownika lokalu na protokole montażu bądź rejestrze lub karcie odczytu wodomierza.

2. System uproszczony:
1) System uproszczony może być stosowany w poszczególnych grupach rozliczeniowych wynikających z technicznych uwarunkowań zbiorczego pomiaru zużycia wody w danej grupie rozliczeniowej.
2) Rozliczenie kosztów zużycia wody w systemie uproszczonym może być stosowane gdy zażąda tego w formie pisemnej 100% użytkowników lokali w danej grupie rozliczeniowej.
3) Koszt zużycia wody w systemie uproszczonym rozliczany będzie proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokalu.

2. § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13 1. W odniesieniu do lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest:

a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na 1 osobę miesięcznie,
b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 5 m3 na 1 osobę miesięcznie.
2. W lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, w których nie jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy ani jedna osoba, koszt zużycia wody nalicza się wg § 13 ust 1 dla jednej osoby”.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwale Nr …. z dnia ……

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie

Załącznik
do uchwały nr     /     / 2010
Rady Nadzorczej z dnia
———————–r.

Regulamin
rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach
Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania
opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Za lokal wyposażony w wodomierze uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe posiadające:
a) legalizację Głównego Urzędu Miar,
b) dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski wydane przez właściwą instytucję
c) oplombowanie wykonane przez służby techniczne S.M. „Czuby”,
d) dokumentację odbiorową wykonaną przez służby eksploatacyjne S.M. „Czuby”.

§2

 1. Przez cenę wody (ustaloną przez Radę Miejską w Lublinie), rozumie się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Przez jednostkowy koszt podgrzania 1 m3 wody rozumie się opłatę zaliczkową pobieraną za jej podgrzanie (określoną uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni).

Zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody określi odrębny Regulamin Uchwalony przez Radę Nadzorczą.


II. ZASADY ODCZYTÓW I ROZLICZEŃ W LOKALACH

§3

1. System zindywidualizowany

 1. Odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej i zimnej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni 4 razy w roku, w okresach kwartalnych, według stałego harmonogramu ustalonego przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Odczyt wskazań wodomierzy po ich zamontowaniu, po raz pierwszy w lokalu, następuje po upływie 1 kwartału od daty ich zamontowania z zachowaniem postanowień zawartych w ust. 1. W okresie do pierwszego odczytu wodomierzy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości 5 m3 na osobę miesięcznie oraz zaliczkę na podgrzanie wody w ilości 2,5 m3 na osobę miesięcznie.
  Powyższe dotyczy również mieszkań nowowybudowanych wyposażonych w wodomierze.
 3. Każdy odczyt wodomierza dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez użytkownika lokalu na protokole montażu bądź rejestrze lub karcie odczytu wodomierza.

2. System uproszczony

 1. System uproszczony może być stosowany w poszczególnych grupach rozliczeniowych wynikających z technicznych uwarunkowań zbiorczego pomiaru zużycia wody w danej grupie rozliczeniowej.
 2. Rozliczenie kosztów zużycia wody w systemie uproszczonym może być stosowane gdy zażąda tego w formie pisemnej 100% użytkowników lokali w danej grupie rozliczeniowej.
 3. Koszt zużycia wody w systemie uproszczonym rozliczany będzie proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej lokalu.

§4

 1. Członek Spółdzielni ( użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię.
 2. Na pisemny wniosek członka Spółdzielni ( użytkownika lokalu) Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.

§ 5

 1. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami, a opłatami wniesionymi przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) w formie zaliczek, regulowana będzie następująco:
  a) niedopłatę członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi przy uiszczaniu należności za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia.
  b) nadpłatę zalicza się (z zastrzeżeniem pkt. c) na poczet najbliższych należności za używanie lokalu,
  c) w przypadku członków Spółdzielni (użytkowników lokali) zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.
 2. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych.
  Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu.
 3. W przypadku wymiany wadliwie działającego wodomierza na nowy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) winien po upływie pełnego miesiąca od daty montażu wodomierza, podać do Administracji Osiedla stan wodomierza, celem ustalenia nowej wysokości zaliczki.

§6

 1. Należność za zużycie wody zimnej jest obliczana jako sumę objętości zużytej w lokalu wody zimnej i ciepłej pomnożonej przez cenę wody zimnej.
 2. Należność za podgrzanie wody obejmuje wyłącznie koszty energii cieplnej służącej do podgrzania zimnej wody wodociągowej, zużytej jako ciepła woda w lokalach.

§7

W przypadku zmiany użytkownika lokalu Spółdzielnia dokona odczytu wodomierzy i naniesie dane w protokole zdawczo-odbiorczym celem umożliwienia rozliczenia wody.
Rozliczenie z członkiem Spółdzielni (użytkownikiem lokalu) zwalniającym lokal winno nastąpić do jednego miesiąca od wydania lokalu Spółdzielni.


III. OBOWIĄZKI S.M. „CZUBY” WYKONYWANE PRZEZ SŁUŻBY SPÓŁDZIELNI

§8

Do obowiązków Spółdzielni należy:
a) założenie lub zdjęcie plomb instalacyjnych na wodomierzach w lokalach w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) – z powodu zainstalowania, wymiany lub okresowej legalizacji wodomierzy,

b) każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków przez podanie ich aktualnej wysokości w sposób ogólnie przyjęty w S.M. „Czuby” oraz ustalenie ilości wody zimnej i kosztów podgrzania wody – dla starej i nowej ceny – wg metody interpolacji biorąc za podstawę zużycie w danym okresie rozliczeniowym,

c) przeprowadzanie 4 razy w roku odczytów i rozliczenia zaliczek wpłaconych przez członków Spółdzielni (użytkowników lokali),

d) prowadzenie rejestru zamontowanych w zasobach S. M. „Czuby” w Lublinie wodomierzy w szczególności z uwzględnieniem okresu ważności ich legalizacji,

e) dokonywanie okresowych legalizacji i wymiany wodomierzy w ramach środków funduszu remontowego,

f) wymieniać na koszt członka spółdzielni wodomierze uszkodzone z jego winy.


IV. OBOWIĄZKI CZŁONKA SPÓŁDZIELNI (UŻYTKOWNIKA LOKALU)

§9

Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest:
a) nie dokonywać zmian usytuowania wodomierzy bez zgody administracji osiedla,

b) dbać o oplombowanie wodomierzy,

c) umożliwić łatwy dostęp do wodomierzy (odczyt i wymiana wodomierza) – w przypadku jego braku Spółdzielnia ma prawo potraktować wodomierz jako nie udostępniony do odczytu,

d) sprawdzać na bieżąco działanie wodomierza, a fakt zatrzymania się wodomierza (brak wskazań zużycia wody) zgłaszać niezwłocznie do administracji osiedla,

e) umożliwić na żądanie osób upoważnionych przez Spółdzielnię dokonanie odczytów kontrolnych.

Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ma prawo żądać okazania stosownego upoważnienia wystawionego przez Administrację Osiedla.


V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§10

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza, spowodowanego jego nieprawidłową eksploatacją, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ponosi pełne koszty wymiany lub naprawy wodomierza.

§11

W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię poboru wody z pominięciem wodomierzy, przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem, zerwania plomby legalizacyjnej lub instalacyjnej, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej do stanu pierwotnego oraz obowiązany jest do uiszczenia kwoty równoważnej zużyciu 100 m3 wody wg ceny obowiązującej w miesiącu ujawnienia nielegalnego poboru lub zerwania plomby.
Niezależnie od tego obowiązku członek (lub użytkownik lokalu) ma zapłacić za zużytą wodę w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m3 na osobę miesięcznie.

§12

W przypadku dwukrotnego nie udostępnienia wodomierzy w lokalu mieszkalnym w wyznaczonym terminie w celu dokonania odczytu zużycia wody, w następnym okresie rozliczeniowym członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m na osobę miesięcznie. Naliczenie jest dokonywane wstecz za okres od zamknięcia poprawnego rozliczenia do dnia udostępnienia wodomierzy do odczytu. W przypadku dwukrotnego umyślnego nie udostępnienia wodomierzy do odczytu pobrana zaliczka nie podlega rozliczeniu.

§13

 1. W odniesieniu do lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest:
  a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na 1 osobę miesięcznie,
  b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 5 m3 na 1 osobę miesięcznie.
 2. W lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, w których nie jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy ani jedna osoba, koszt zużycia wody nalicza się wg § 13 ust 1 dla jednej osoby.

§14

 1. Powstały niedobór ( koszty ) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych ( wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody ) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach.

  1″a”. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w budynku wynikający z różnicy wskazań wodomierza głównego (wg którego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach (dotyczy tylko budynków wyposażonych w indywidualne zestawy hydroforowe).

 2. Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych – za dany kwartał rozliczy przy następnym rozliczeniu wody.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

Nie dopuszcza się montażu wodomierzy przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) bez zgody Spółdzielni.

§16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2010 r.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień i informacji przedstawionych przez kierownika działu techniczno – inwestycyjnego i zastępcy prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów 16 za, przy 4 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 117/6/2010 w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat z wodę w SM „Czuby” w Lublinie z dnia 23.11.2010 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

C)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 26.10.2010 r. i 16.11.2010 r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.
W tym miejscu w protokole umieszczono regulamin.

postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by wprowadziła w regulaminie następujące zmiany:

Uchwała Nr   /    / 2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 2010 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały nr 47/14/2009 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 9.09.2009 r. wprowadza się następującą zmianę:

 1. W rozdziale I ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  ” 2.2. Rozliczenie kosztów gospodarki cieplnej dla lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni dokonuje się w okresie roku obrachunkowego tj. od stycznia do grudnia”.
 2. W Rozdziale I ust. 2 skreśla się pkt. 2.2.1 i 2.2.2
 3. W Rozdziale I ust. 2 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:
  „2.5 Dokonać rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie za okres od 01 lipca 2010 do 31 grudnia 2010”
 4. W Rozdziale VIII ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  ” 1. Centralne ogrzewanie
  1.1. Wyliczenie opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych określa się uwzględniając: rzeczywisty koszt lub ilość ciepła dostarczonego do jednostki rozliczeniowej w poprzednim okresie rozliczeniowym, warunki atmosferyczne np. średnią temperaturę zewnętrzną minionego sezonu grzewczego, zmianę opłat za dostarczone ciepło i opłat zmiennych usług przesyłowych w nowym okresie rozliczeniowym zgodnie z taryfami, wynik rozliczenia kosztów dostawy ciepła do lokali za poprzednie okresy rozliczeniowe.

  Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych.
  Wymiar zaliczek za centralne ogrzewanie określany jest indywidualnie dla każdego lokalu wg średniorocznego koszu z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych powiększonego o wskaźnik w wysokości 20%.

  1.2. Wymiar zaliczek dla mieszkań w budynkach rozliczanych systemem uproszczonym ustala się jako średnia kosztów, przypadająca na m2 powierzchni użytkowej budynku z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, powiększona o wskaźnik w wysokości 20%.
  Zaliczka będzie określona kwotowo (zł/lokal/ miesiąc). W przypadku budynków nowododanych zaliczka za centralne ogrzewanie określona będzie na podstawie budynków podobnych.”

 5. W Rozdział VIII pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
  ” 9. Wymiar indywidualnych zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody obowiązuje od 1 kwietnia każdego roku”.
 6. Skreśla się ostatnie zdanie regulaminu w brzmieniu:
  ” Zmiany zawarte w uchwale nr 47/14/2009 z dnia 09.06.2009 r. będą stosowane do rozliczenia kosztów energii cieplnej od sezonu grzewczego 2009 roku”.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwale Nr 47/14/2009 z dnia 9.06.2009 r. oraz w uchwale nr ——–/2010 z dnia 23.11.2010 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie.

REGULAMIN
rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń
z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.


Rozdział I
Wprowadzenie.

1. Przedmiot regulaminu.

1.1. Niniejszy Regulamin ustala szczegółowe zasady rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków oraz określa zasady rozliczeń z użytkownikami lokali.

1.2. Rozliczenie to polega na:
1.2.1. ustaleniu w okresie rozliczeniowym kosztów dostawy energii cieplnej dla poszczególnych jednostek rozliczeniowych.
1.2.2. określenie rodzaju kosztów i terminów ich rozliczenia.
1.2.3. ustaleniu kryterium podziału tych kosztów na poszczególne lokale.
1.2.4. porównaniu wysokości przypadających na dany lokal kosztów z wniesionymi przez użytkownika lokalu zaliczkami i rozliczenie powstałej różnicy.

1.3. Podstawa prawna opracowania regulaminu.

* Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zmianami).
* Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r.
* Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (Dz.U. Nr 4 z 2001 r. poz. 27 z późn. zmianami ).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002 r).
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74).
* PNEN 834 1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestracji zużycia ciepła przez grzejniki.

1.4. Wprowadzony niniejszym regulaminem system rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej ma na celu stymulowanie energooszczędnych zachowań użytkowników lokali przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych w mieszkaniach.

2. Postanowienia ogólne.
2.1. Określenie jednostek rozliczeniowych kosztów dostawy energii cieplnej.
2.1.1. Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy energii cieplnej za centralne ogrzewanie jest budynek w przypadku Osiedla Niska Skarpa jednostką rozliczeniową jest zespół budynków osiedla z podziałem na ulicę Przytulną, Szczęśliwą i Uśmiechu.
2.1.2. Jednostką rozliczeniową kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie c.w.u. jest cieplny węzeł grupowy (podstacja ciepła).

2.2. Rozliczenie kosztów gospodarki cieplnej dla lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni dokonuje się w okresie roku obrachunkowego tj. od stycznia do grudnia.

2.3. Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w zasobach spółdzielni dokonuje się w okresach miesięcznych.

2.4. Określenie kosztów dostawy energii cieplnej.
Koszty dostawy energii cieplnej wynikają z wysokości zafakturowanych opłat określonych w umowach sprzedaży energii cieplnej lub gazu jakie ponosi spółdzielnia na rzecz dostawcy w okresie rozliczeniowym.
2.4.1. Koszty dostawy energii cieplnej wg umowy sprzedaży ciepła z LPEC.
2.4.1.1. Koszty stałe (opłata za zamówioną moc, opłata za usługi przesyłowe MW).
2.4.1.2. Koszty zmienne (opłata zmienna za pobrane ciepło, opłata zmienna za usługi przesyłowe GJ, opłata za nośniki ciepła).
2.4.2. Koszty dostawy energii cieplnej budynków zasilanych z kotłowni gazowej obejmują:
2.4.2.1. – koszty stałe (abonament, opłata sieciowa stała, opłata za przekroczenie mocy)
2.4.2.2 – koszty zmienne (opłata za gaz, opłata sieciowe zmienna, opłata za odchylenie od ciepła spalania.)
2.4.2.3. – podział kosztów zmiennych na potrzeby c.o. i c.w. dokonuje się proporcjonalnie do wskazań liczników ciepła zamontowanych w kotłowni.
2.4.2.4.- w przypadku uszkodzenia licznika ciepła w kotłowni w okresie rozliczeniowym do podziału kosztów stosuje się procentowy udział kosztów z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
2.5 – Dokonać rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie od 01 lipca2010 do 31 grudnia 2010.

Wartość GJ jako jednostki wytworzonego ciepła przez kotłownię gazową wyliczana jest dla każdego okresu rozliczeniowego jako iloraz poniesionych kosztów i ilości wytworzonych jednostek.


Rozdział II
Ogólne zasady rozliczania kosztów energii cieplnej.

1. Centralne ogrzewanie lokale mieszkalne.
1.1. System zindywidualizowany.
W budynkach z lokalami mieszkalnymi, w których zainstalowane są przyrządy pomiarowe (liczniki ciepła) umożliwiające określenie ilości energii cieplnej przypadającej na dany lokal lub urządzenia wskaźnikowe (podzielniki) umożliwiające podział energii cieplnej na poszczególne mieszkania – rozliczane ciepło za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali mieszkalnych ma charakter zindywidualizowany.

W budynkach objętych zindywidualizowanym systemem rozliczeń:

* lokale mieszkalne nieopomiarowane
* lokale mieszkalne w których użytkownik lokalu uniemożliwił odczyt podzielników kosztów
* lokale mieszkalne w których wystąpiła awaria podzielnika kosztów
* lokale mieszkalne w których wystąpiła awaria indywidualnego licznika ciepła w mieszkaniu rozlicza się ryczałtowo.

Wielkość ryczałtów określono w rozdziale III regulaminu.

1.2. System uproszczony.
W budynkach z lokalami mieszkalnymi, w których nie zainstalowano indywidualnych mieszkaniowych liczników ciepła lub podzielników kosztów co. rozliczenie za centralne ogrzewanie z użytkownikami lokali mieszkalnych ma charakter uproszczony.

Rozliczenie kosztów ogrzewania w systemie uproszczonym w danym budynku (zastąpienie systemu zindywidualizowanego systemem uproszczonym w całym budynku) może być zastosowane wtedy gdy zażąda w formie pisemnej więcej niż 80% użytkowników lokali w danym budynku.

Zmiana systemu rozliczania może być dokonana tylko przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego w terminie umożliwiającym podpisanie stosownego Aneksu do Umowy Rozliczeniowej z Firmą rozliczającą ciepło.

2. Ciepła woda – lokale mieszkalne.
Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody z użytkownikami lokali mieszkalnych dokonuje się w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych. Wielkość ryczałtu wynosi 5m3/osobę/miesiąc.

3. Centralne ogrzewanie – lokale użytkowe.
Koszty ogrzewania lokali użytkowych rozliczane są w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali. Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy energii cieplnej i zasady określone w rozdziale V.

4. Ciepła woda – lokale użytkowe.
Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody w lokalach użytkowych wykonuje się w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali.
Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy energii cieplnej i zasady określone w rozdziale VII.


Rozdział III
Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie zindywidualizowanym.

1. Budynki zasilane z sieci LPEC, lokale mieszkalne wyposażone w indywidualne liczniki ciepła (liczniki zamontowane na klatkach schodowych).
1.1. Koszty stałe – wyliczone jako suma kosztów opłaty stałej zafakturowanej przez LPEC oraz koszty opłaty zmiennej wynikającej z różnicy wskazań licznika ciepła na ogrzewanie a sumą wskazań z liczników indywidualnych w mieszkaniach rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
1.2. Koszty zmienne – wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
1.3. Wskazania liczników ciepła w mieszkaniach korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku.
1.4. W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

2. Budynki zasilane z kotłowni gazowej, lokale mieszkalne wyposażone w indywidualne liczniki ciepła (liczniki zamontowane na klatkach schodowych).
2.1. Koszty stałe stanowią sumę kosztów wyliczonych na podstawie różnicy wskazań licznika ciepła zamontowanego w kotłowni a sumą wskazań z liczników indywidualnych w mieszkaniach oraz całość kosztów określonych wg rozdziału 1 pkt.2.4.2.1. rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
2.2. Koszty zmienne wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach
2.3. Wskazania liczników ciepła w mieszkaniach (ilość jednostek) korygowana jest współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku,
2.4. W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

3. Budynki Osiedla Niska Skarpa.
3.1. Kosztem dostawy ciepła dla c.o. jest wysokość opłat określonych w umowie sprzedaży ciepła, jaką wnosi spółdzielnia na rzecz dostawcy na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę.
3.2. Podstawą obciążeń poszczególnych zespołów budynków (ulica Przytulna, Szczęśliwa, Uśmiechu) są wskazania liczników LPEC, natomiast wskazania ciepłomierzy w domkach przyjęte są do rozliczeń jako podzielniki.

4. Budynki zasilane z sieci LPEC, lokale mieszkalne wyposażone w podzielnik kosztów c.o.
4.1. Koszty stałe określone wg rozdziału I pkt.2.4.1.1. rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej.
4.2. Koszty zmienne określone wg rozdziału I pkt 2.4.1.2. rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:
a. 20%, kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne (opłata niezależna od zużycia obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek) rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej.

b. 80% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. mieszkaniach.

c. Wskazania podzielników korygowane są współczynnikiem wyrównawczym wynikającym z położenia mieszkania w bryle budynku.

d. Pojedyncze grzejniki nieopomiarowane w lokalu mieszkalnym, z uszkodzonym podzielnikiem, zdemontowane łącznie z podzielnikiem, nieodczytane (gdy odczyt będzie technicznie niemożliwy) lub nieodczytane w poprzednich okresach rozliczeniowych (tzw. odczyt wieloletni) rozliczane są wg najwyższego odczytu na grzejniku w danym budynku. Tak wyznaczony odczyt należy przemnożyć przez UF i LAF grzejnika szacowanego.

e. Pojedyncze grzejniki, w których wystąpiła awaria podzielnika elektronicznego rozliczane są wg średniego zużycia w lokalu obliczonego z pozostałych urządzeń.

f. Jeżeli użytkownik lokalu mieszkalnego uniemożliwił montaż lub odczyt podzielników kosztów w mieszkaniu wówczas dla takiego mieszkania przyjmuje się maksymalne zużycie w budynku na m2.
Maksymalne zużycie w budynku to najwyższy wskaźnik sumy obliczeniowych jednostek zużycia lokalu mieszkalnego do powierzchni lokalu mieszkalnego.
Obliczeniowe jednostki zużycia są iloczynem odczytu, współczynnika UF i współczynnika LAF.
Tak wyznaczony wskaźnik należy przemnożyć przez powierzchnię mieszkania szacowanego.

g. Jeżeli użytkownik lokalu odmówił podpisu kwitu odczytowego wówczas mieszkanie rozliczane jest wg odczytanych wskazań (na kwicie odczytowym winna być sporządzona odpowiednia adnotacja pracownika odczytującego).


Rozdział IV
Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w systemie uproszczonym.

W budynkach objętych uproszczonym system rozliczeń całość kosztów ogrzewania budynku (łącznie koszty stale i zmienne określone w rozdziale I pkt. 2.4 ) rozlicza się proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych.


Rozdział V
Rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych.

W budynkach objętych zindywidualizowanym lub uproszczonym systemem rozliczeń, gdzie funkcjonuje wspólne opomiarowanie energii cieplnej dla grupy lokali mieszkalnych i użytkowych całość kosztów stałych i zmiennych ogrzewania rozlicza się na grupę lokali mieszkalnych i użytkowych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej każdej grupy lokali. W budynkach, w których funkcjonuje odrębne opomiarowanie grupy lokali mieszkalnych i użytkowych wielkość kosztów przypadających na poszczególne grupy lokali określa się bezpośrednio ze wskazań tych urządzeń.

Przypadające na grupę lokali użytkowych koszty rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do powierzchni użytkowej każdego lokalu.

Przypadające na grupę lokali mieszkalnych koszty rozlicza się wg zasad określonych w rozdziale III i IV regulaminu.

Koszty ogrzewania lokali użytkowych ustalane są oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy ciepła. Lokale użytkowe rozliczane są w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali.


Rozdział VI
Rozliczenie kosztów podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych.

1. Budynki zasilane z kotłowni gazowej – koszty określone wg rozdziału I pkt. 2.4.2.3.
Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych wykonuje się w okresach rozliczeniowych określonych w rozdziale I pkt. 2.2. proporcjonalnie do wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych. Wielkość ryczałtu jest zgodna z postanowieniami regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni i wynosi 5 m3/osobę/miesiąc.

2. Budynki zasilane z sieci LPEC.
Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych (łącznie całość kosztów stałych i zmiennych określonych w rozdziale I pkt. 2.4.1) wykonuje się w okresach rozliczeniowych określonych w rozdziale I pkt. 2.2. proporcjonalnie do wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach (w przypadku lokali opomiarowanych) lub ryczałtowo w przypadku lokali nieopomiarowanych. Wielkość ryczałtu jest zgodna z postanowieniami regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni i wynosi 5 m3/osobę/miesiąc.


Rozdział VII
Rozliczenie kosztów podgrzewania wody w lokalach użytkowych.

Rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej do podgrzewania wody w lokalach użytkowych wykonuje się w okresach miesięcznych poprzez wystawienie faktur zgodnie z umowami zawartymi przez spółdzielnię z użytkownikami lokali. Wielkość opłat ustalana jest oddzielnie na każdy miesiąc w oparciu o fakturę dostawcy ciepła zgodnie z następującymi zasadami:

1. Koszty stałe określone wg rozdziału I pkt. 2.4.1.1 proporcjonalnie do powierzchni lokalu.
2. Koszty zmienne określone wg rozdziału I pkt. 2.4.1.2 proporcjonalnie do wskazań wodomierzy lub proporcjonalnie do powierzchni lokalu.


Rozdział VII A
Rozliczenie kosztów ogrzewania i podgrzewu cwu dla lokali mieszkalnych wyposażonych w logotermy.

1. W budynkach wyposażonych w logotermy energię cieplną dostarczoną do lokalu (łącznie dla potrzeb ogrzewania i podgrzewu wody) rozlicza się wg następujących zasad.
1.1. Koszty stałe – wyliczone jako suma kosztów opłaty stałej zafakturowanej przez LPEC oraz koszty opłaty zmiennej wynikającej z różnicy wskazań licznika głównego a sumą wskazań liczników indywidualnych w mieszkaniach rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.
1.2. Koszty zmienne – wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.
1.3. Współczynnik wyrównawczy wynikający z położenia mieszkania w bryle budynku wynosi jeden.

W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a gdy dotyczy to pierwszego okresu rozliczeniowego zużycie należy przyjąć ze średniego zużycia w budynku.


Rozdział VIII
Zasady ustalania przedpłat dla lokali mieszkalnych i wykonywania rozliczeń.

1. Centralne ogrzewanie
1.1. Wyliczenie opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych określa się uwzględniając: rzeczywisty koszt lub ilość ciepła dostarczonego do jednostki rozliczeniowej w poprzednim okresie rozliczeniowym, warunki atmosferyczne np. średnią temperaturę zewnętrzną minionego sezonu grzewczego, zmianę opłat za dostarczone ciepło i opłat zmiennych usług przesyłowych w nowym okresie rozliczeniowym zgodnie z taryfami, wynik rozliczenia kosztów dostawy ciepła do lokali za poprzednie okresy rozliczeniowe.

Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych.
Wymiar zaliczek za centralne ogrzewanie określany jest indywidualnie dla każdego lokalu wg średniorocznego kosztu z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych powiększonego o wskaźnik w wysokości 20%.
1.2 Wymiar zaliczek dla mieszkań w budynkach rozliczanych systemem uproszczonym ustala się jako średnia kosztów, przypadających na m2 powierzchni użytkowej budynku z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, powiększona o wskaźnik w wysokości 20%.

Zaliczka będzie określona kwotowo (zł/lokal/ miesiąc).
W przypadku budynków nowododanych zaliczka za centralne ogrzewanie określona będzie na podstawie budynków podobnych.

2. Ciepła woda.
Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzewanie wody uzależnione jest od wyboru sposobu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej za podgrzewanie wody ( rozdział VI).

2.1. Budynki zasilane z kotłowni gazowej.
Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzanie wody dla lokali mieszkalnych dokonywane jest z uwzględnieniem aktualnych cen i wielkości składników kosztów. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych. Wymiar zaliczek za podgrzanie wody określany jest jako średnia dla całej jednostki rozliczeniowej opłata za m3 podgrzania wody x średnie miesięczne zużycie ciepłej wody z ostatniego okresu rozliczeniowego w lokalu mieszkalnym.

2.2. Budynki zasilane z sieci LPEC.
Wyliczenie opłaty zaliczkowej za podgrzanie wody dla lokali mieszkalnych dokonywane jest z uwzględnieniem aktualnych cen i wielkości składników kosztów. Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych. Wymiar zaliczek za podgrzanie wody określany jest jako średnia dla całej jednostki rozliczeniowej opłata za m3 podgrzania wody x średnie miesięczne zużycie ciepłej wody z ostatniego okresu rozliczeniowego w lokalu mieszkalnym.

3. Użytkownicy lokali mieszkalnych otrzymują rozliczenia kosztów energii cieplnej o których mowa w rozdziale I pkt. 1.2.4. w okresie do 4 miesięcy od zakończenia kolejnego okresu rozliczeniowego.

4. Jeżeli w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana użytkownika lokalu to saldo rozliczenia dotyczy nowego użytkownika.

5. Kwoty wynikające z rozliczeń uwzględniane są przez użytkowników lokali mieszkalnych przy regulowaniu bieżących opłat czynszowych.

6. Nadpłaty wynikające z rozliczeń nie podlegają oprocentowaniu.

7. Koszty wykonania rozliczenia stanowią składnik kosztów eksploatacyjnych budynku i ponoszone są przez użytkownika raz do roku wraz z rozliczeniem kosztów energii cieplnej.

8. Reklamacje.
Wszelkie interwencje i zastrzeżenia do rozliczenia kosztów energii cieplnej rozpatrywane będą w ciągu 4 tygodni od daty doręczenia rozliczeń użytkownikom lokali.

9. Wymiar indywidualnych zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody obowiązuje od 1 kwietnia każdego roku


Rozdział IX
Bonifikaty w opłatach za energię cieplną.

Jeżeli w okresach rozliczeniowych wystąpią zakłócenia w dostawie energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lub podgrzania wody – użytkownikom lokali przysługują bonifikaty określone w umowie sprzedaży ciepła i uzyskane od dostawcy. Uzyskane bonifikaty rozliczane są proporcjonalnie do zużycia ciepłej wody i powierzchni lokali.


Rozdział X
Postanowienia końcowe.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.XI.2010 r.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez przewodniczącego komisji GZM i I i kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwałę nr 119/15/2010 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

D)

Przewodniczący komisji GZM i I przypomniał, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 5 października 2010 r. podjęła uchwałę nr 112/3 /2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 5 października 2010 r. w sprawie: rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie §103 d .

W tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę nr 112/3/2010 z dnia 5.10.2010 r.

Zobowiązała również Zarząd Spółdzielni do przygotowania zmian do w/w uchwały – zapisy tej uchwały nie powinny dot. przedstawicieli nieruchomości będących członkami Spółdzielni z tytułu prawa do samodzielnego (wolnostojącego) lokalu użytkowego oraz tytułu do garażu w zespole garażowym.

Członkowie komisji GZM i I po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 26.10.2010 r. z poniżej przedstawioną informacją:

Wykaz nieruchomości
z lokalami o innym przeznaczeniu niż lokale mieszkalne.

Ilość członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu użytkowego /wolnostojącego/ lub garażu w zespole garażowy:

I zespoły garażowe:

Bociania 1 ( 96 lokali)

– 19 członków

Tatarakowa 5 (40 lokali)

– 5 członków

Biedronki 2 a (32 lokale)

– 3 członków

Biedronki 2 b, c ( 52 lokale)

– 3 członków

Bursztynowa 32 b

– brak członków z tytułu prawa do garażu

Bursztynowa 36 (28 lokali)

– 5 członków

II lokale użytkowe (wolnostojące)

– osiedle Skarpa Radości 2

– 2 członków

– osiedle Ruta Różana 1

– 2 członków

– osiedle Ruta Sasankowa 8 (2 lokale)

– 1 członek

– osiedla Błonie Kawaleryjska 4a

– 1 członek

– osiedla Błonie Kawaleryjska 20 (2 lokale)

– 1 członek

– osiedle Widok Bursztynowa 17 ( 17 lokali)

– 8 członków

– osiedle Widok Bursztynowa 29 a

– 1 członek

uznali, że rozliczenie kosztów wypłaty wynagrodzenia za udział w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli za przedstawicieli z nieruchomości, w którzy posiadają członkostwo w Spółdzielni z tytułu prawa do samodzielnego (wolnostojącego) lokalu użytkowego oraz tytułu do garażu w zespole garażowym nie może odbywać się zgodnie z uchwałą nr 112/3/2010 z dnia 5 października i zgłoszą do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę następującej treści:

Projekt

UCHWAŁA Nr   /   /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 112/3/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 05.10.2010 r. w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Ustalony sposób rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie obejmuje członków posiadających tytuł prawny do samodzielnego (wolnostojącego) lokalu użytkowego oraz tytuł prawny do garażu w zespole garażowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez przewodniczącego komisji GZM i I i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji – jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 119/4/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 112/3/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 05.10.2010 r. w sprawie rozksięgowania wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

E )
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 16.11.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały

Uchwała Nr ………………..

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……..

w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego na 2010 rok SM „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się korektę planu gospodarczo – finansowego na 2010 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w związku ze zmianami kosztów w osiedlach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– informacją do korekty panu gospodarczo – finansowego SM „Czuby” na 2010 r.

INFORMACJA
Do korekty planu gospodarczo – finansowego SM „CZUBY” na 2010 r.

Korekta planu gospodarczo – finansowego sporządzono na podstawie zmian jakie nastąpiły w trakcie roku obrachunkowego 2010, i tak:

I. włączono nowo oddaną od 1.III.2010 r. nieruchomość nr 29ER ul. Dziewanny 14 w osiedlu Ruta.

II. w tabeli „Plan działalności eksploatacyjnej na 2010 r.” dokonano zmian kosztów w pozycji:
Energia elektryczna – korekta kosztów w nieruchomości 22EW i w lokalach użytkowych os Widok;

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – likwidacja składnika z uwagi na wyodrębnienie lokali;
Konserwacja domofonów – wg faktycznego montażu domofonów w os. Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie;
Konserwacja RTV – likwidacja pozycji w os. Niska Skarpa – indywidualne umowy z operatorem;
– Wyłączenie pozycji „woda i kanalizacja” – indywidualne rozliczenie kosztów i zużycia wody z mieszkańcami;
Wywóz nieczystości – zmiana stawek w os. Ruta;
Gaz – zmiana stawek w osiedlach Skarpa i Błonie w związku z decyzją URE o wzroście cen;
– Utworzenie nowego składnika „sprzątanie klatek schodowych” w budynku Bursztynowa 30 i 35;
– Utworzenie nowego składnika „odpis na montaż domofonów” w os. Skarpa;
– Utworzenie nowego składnika „odpis na remont chodników” zgodnie z Uchwałą Nr 31/16/10 Rady Nadzorczej z dnia 23.03.2010 r. podjętą na podstawie Uchwały Nr 15/2010 Rady Osiedla Skarpa z dnia 11.03.2010 r.;

III. W tabeli „koszty eksploatacji” i „konserwacja i przeglądy” włączono planowane koszty w nowo oddanej nieruchomości 29ER os. Ruta.
– w tabeli „koszty eksploatacji” w pozycji inne koszty wyłączono ujemny wynik roku ubiegłego 2009 w wysokości 216.913 zł.

IV. Tabela „Plan funduszu remontowego” – wprowadzono prawidłowe bilanse otwarcia i środki z podziału wyniku finansowego za rok ubiegły 2009 zgodnie z decyzjami Rad Osiedlowych.
– w trakcie roku Rady Osiedli dokonywały zmian w rzeczowym planie remontów w ramach posiadanych środków.

V. W tabeli „Działalność społeczna, kulturalna i oświatowa” wprowadzono prawidłowe bilanse otwarcia.

VI. W tabeli „zatrudnienie i fundusz płac” zwiększono o 0,5 etatu gospodarzowi rejonu w osiedlu Ruta

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
* Korekta planu działalności eksploatacyjnej na 2010 r.
* Korekta kosztów eksploatacji na 2010 r.
* Korekta planu konserwacji I przeglądów na 2010- r. SM Czuby
* Korekta planu funduszu remontowego na 2010 r. SM
* Korekta planu na 2010 r . Działalność społeczna, kulturalna i oświatowa SM Czuby
* Korekta zatrudnienia i funduszu płac na 2010 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez specj. ds. analiz ekonomicznych oraz zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę nr 120/22/2010- w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego na 2010 rok SM „Czuby” w Lublinie z dnia 23.11.2010 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

F)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 16.11.2010 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Projekt

UCHWAŁA Nr   /   /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w
Lublinie z dnia ……………………….. 2010 r.

w sprawie: finansowania budowy lokalu użytkowego przy ulicy Dziewanny 14/32.

Działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 lit. c i pkt 4 w związku z § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 23 Regulaminu rozliczenia kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Czuby” – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Koszty związane z budową lokalu użytkowego przy ulicy Dziewanny 14/32 pokryte zostaną z funduszu zasobowego Spółdzielni.

§2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przekazanej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 118/15/2010 w sprawie finansowania budowy lokalu użytkowego przy ulicy Dziewanny 14/32 z dnia 23.11.2010 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

G)
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 123/ 23 / 2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby ” w Lublinie
z dnia 23.11. 2010 r.

w sprawie: zmiany załączników do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 24 czerwca 2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Nadzorcze z dnia 24 czerwca 2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady – w załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Gospodarki Zasobami i Inwestycyjnej
1. Skreśla się wyrazy „Ewa Andrusiak”
2. Dodaje się wyrazy „Krystyna Mańka ”

§ 2

W uchwale Rady Nadzorcze z dnia 24 czerwca 2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady – w załączniku Nr 1 skreśla się wyrazy „Ewa Andrusiak ”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

H)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.11.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami

– projektem uchwały

U C H W A Ł A Nr
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ………..

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2010 .

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt .11 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta …….. posiadającego uprawnienia…….. do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2010

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 statutu spółdzielni.

– poniżej przedstawionym protokołem:

P R O T O K Ó Ł

sporządzony w dniu 02.11.2010 r dotyczący wyboru Biegłego Rewidenta do badania
sprawozdania finansowego za 2010r w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Komisja w składzie:
1. Prezes Zarządu – Ryszard Burski
2. Z-ca Prezesa Zarządu d/spraw Finansowych. – Adam Ziółek
3. Specjalista d/s samorządowych – Anna Korzonek
4. Pełnomocnik Zarządu – Bożena Zielińska

Po ogłoszeniu w prasie zaproszenia do składania ofert na badanie bilansu wpłynęło 9 ofert w tym jedna po zakreślonym terminie Firma Audit and Tax Group sp.z o.o Białystok.
Przeanalizowano 8 ofert, które wpłynęły terminie tj. 22.10.2010 r. do godz.12

W tym miejscu w protokole umieszczono Zestawienie ofert na badanie bilansu za 2010 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY ” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych i prezesa Zarządu postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by do zbadania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za rok 2010 wybrała ofertę nr 4 „Baster Audytor Jan Jacek Oster”.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 13 za, przy 2 głosach przeciwnych i 5 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 122/16/2010 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2010 r.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.11.2010 r. z poniżej przedstawioną analizą:

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
* Zestawienie kosztów i przychodów za III kwartały 2010 r.
* Działalność eksploatacyjna za III kwartały 2010 r.
* Koszty eksploatacji za III kwartały 2010 r. ( bez kosztów Zarządzania)
* Konserwacja i przeglądy za III kwartały 2010 r. SM Czuby
* Fundusz remontowy za III kwartały 2010 r. SM Czuby
* Działalność społeczna, kulturalna i oświatowa za III kwartały 2010 r. SM Czuby
* Koszty Zarządzania za III kwartały 2010 r.
* Zatrudnienie i fundusz płac za III kwartały 2010 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu, specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by analizę za III kwartały 2010 r. przyjęła.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i udzielonych odpowiedzi na zgłoszone pytania przedstawionych przez członków Zarządu przedstawioną powyżej analizę przyjęła.

Ad. 5
Prezes Zarządu zgłosił wniosek by Rada Nadzorcza uchyliła uchwały o wykluczeniu wobec 3 członków- wykluczony w związku ze spłatą przez w/w zadłużenia wobec Spółdzielni.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za podjęła uchwały nr 113/76/2010, 114/77/2010, 115/78/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 23.11.2010 r. w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu nr 50/34/09/, 109/75/2010, 112/87/09 – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte uchwały.

Ad. 6
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma skierowane przez n/w członków:

1. Członka- wykluczonego z osiedla Skarpy z dnia 08.11.2010 r.
2. Członka – wykluczonego z osiedla Ruta z dnia 08.03.2010 r. prośba o uchylenie uchwały o wykluczeniu w/w ze spółdzielni w związku ze spłatą zadłużenia

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z wyrokiem Sądy Rejonowego w Lublinie I Wydział Cywilny – sygn…akt I C 940/06 postanowili do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 23.11.2010 r.

Ldz. RN/   /2010

Pani
—————————
—————————
—————————

W odpowiedzi na pismo z dnia ———— 2010 r. Rada Nadzorcza uprzejmie informuje, że w świetle obowiązujących przepisów prawnych, pomimo pozbawienia Pani członkostwa przez wykluczenie, nie wygasło przysługujące Pani spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr ——— przy ulicy ———————– .

W związku z posiadaniem prawa do lokalu może Pani uzyskać członkostwo w Spółdzielni na podstawie § 6 i 7 Statutu Spółdzielni po złożeniu deklaracji (pokój nr 34 przy ulicy Watykańskiej 6) i dokonaniu w kasie Spółdzielni wpłaty wpisowego i udziału oraz uregulowaniu pozostałych zobowiązań finansowych.

3. Członka – wykluczonego z dnia 15.10.2010 r. prośba o uchylenie uchwały o wykluczeniu w/w ze spółdzielni w związku ze spłatą zadłużenia.

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z informacją działu opłat i windykacji należności na temat stanu zadłużenia w/w wobec spółdzielni, postanowiła wystosować na pismo z dnia 15.10.2010 r. odpowiedz. następującej treści:

Lublin, dnia 23.11.2010 r.

Ldz. RN/   /2010

Pani
—————————
—————————
—————————

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2010 r. dot. uchylenia uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni uprzejmie wyjaśnia, że uchwałę o wykluczeniu może uchylić w przypadku ustania przyczyny, dla której została podjęta, tj. po spłacie zadłużenia wobec Spółdzielni.
Z informacji uzyskanej z działu członkowsko – mieszkaniowego wynika, ze zadłużenie Pani wobec Spółdzielni na dzień 31.10.2010 r. wynosi 1 208,01 złotych.
Nie ma więc podstaw do uchylenia uchwały.

4. Członka z osiedla Łęgi z dnia 25.10.2010 r. dot. podjęcie działań związanych ze zmianą Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Rady Nadzorczej postanowiła do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 23.11.2010 r.

Ldz. RN/   /2010

Pan
—————————
—————————
—————————

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2010 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w załączeniu przesyła uchwałę Rady Nadzorczej nr …. z dnia 23.11.2010 r. w sprawie zmian e Regulaminie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli . Zgłoszona przez Pana zmiana została zawarta w § 5 ust. 1 regulaminu.

5. Pismem członka zamieszkałego w osiedlu Widok z dnia 20.09.2010 r. dot. przeanalizowania uchwały nr 5/4/09 dot. rozliczenia zużycia wody w lokalach i budynkach SM Czuby.
W tym miejscu w protokole umieszczono pismo członka.

Rada Nadzorcza po dyskusji postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 23.11.2010 r.

RN / 7985/ 668 /2010

Pan
—————————
—————————
—————————

W odpowiedzi na Pana wystąpienie dotyczące rozliczenia zużycia wody w lokalach i budynkach Spółdzielni – Rada Nadzorcza wyjaśnia.
Kwartalne odczyty wodomierzy dokonywane są przez pracowników Administracji po wywieszeniu ogłoszeń na klatkach schodowych o terminie odczytu wodomierzy.
W przypadku nieobecności lokatora w mieszkaniu w wyznaczonym terminie odczytu, niektórzy mieszkańcy przekazują informację dot. wskazań wodomierzy na piśmie do Administracji Osiedla.
Przekazywane informacje dot. stanu wodomierzy na bieżąco są analizowane przez pracownika i wpisywania do kartoteki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wskazań wodomierzy pracownik Administracji dokonuje odczytu sprawdzającego.
Niedobór w bilansie zużycia w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych a sumą wynikających ze wskazań wodomierzy indywidualnych, nie leży po stronie dokonywanych odczytów wodomierzy lecz wynika min. z faktu:
– przecieków w instalacjach spowodowanych czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza
– nie jednoczesność odczytów wodomierzy
– zaokrąglenia odczytów wodomierzy do pełnych m3
– uszkodzenie lub ingerencja w wodomierz (mechaniczna lub magnetyczna)
– „przebicie” ciepłej lub zimnej wody przy stosowaniu baterii mieszalnikowych
– zanik ciśnienia dyspozycyjnego (zabrudzone sitka wylewek w bateriach punktów czerpalnych wody).

Jednocześnie informujemy, że budynki Bursztynowa 29 i 31 nigdy formalnie nie były nieruchomością dwu budynkową pomimo, że w pierwotnej wersji tak zakładano, dlatego też środki funduszu remontowego od 01.01.2006 roku były ewidencjonowane łącznie dla obu budynków.
Realizując postanowienia usm art. 42 ust.3 z dnia 14.06.2007 r. uchwałą Zarządu Spółdzielni nr 11/2008 z dnia 06.05.2008 r. określono przedmiot odrębnej własności lokali obejmującej budynek położony przy ul. Bursztynowej 29. Różnica w wysokości środków funduszu remontowego Nieruchomości Bursztynowa 29 oraz Bursztynowa 31 wynika z faktu sprzedaży poddasza w budynku Bursztynowa 31/30 a w marcu 2007 r. Wolne środki z tytułu sprzedaży poddasza w kwocie 82.699,65 zł. powiększyły fundusz remontowy nieruchomości Bursztynowa 31.

6. Mieszkańców budynku Szmaragdowa 4 z dnia 20.09.2010 r., które wpłynęło do spółdzielni 23.09.2010 r. dot. wadliwego ocieplenia nieruchomości Szmaragdowa 4.
Rada Nadzorcza po dyskusji do mieszkańców budynku przy ulicy Szmaragdowej 4 postanowiła wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 23.11.2010 r.

Ldz. RN/7917/2010

Mieszkańcy budynku
przy ul. Szmaragdowej 4
20 – 670 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2010 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wyjaśnia:
Rada Nadzorcza podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w poprzednich odpowiedziach, że zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia
2000 r. art. 4 ust. 1 , 11 2, 3, 4 wszyscy właściciele i współwłaściciele lokali obowiązani są uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem mienia spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie ze statutem spółdzielni. W obecnym stanie prawnym spółdzielnia nie dysponuje funduszami, które mogłaby przeznaczyć na Państwa nieruchomość.
Ponadto Rada Nadzorcza informuje, że przed skierowaniem odpowiedzi na Państwa wystąpienia dokładnie przeanalizowała dokumentację zgromadzoną w administracji osiedla Widok w powyższej sprawie. Zapoznała się między innymi z:
– protokołem z dnia 01.07.2010 r. ze spotkania wykonawcy docieplenia z mieszkańcami budynku Szmaragdowej 4,
– protokołem z dnia 19.08.2010 r. ze spotkania z mieszkańcami,
– protokołem z dnia 22.07.2010 r. z przeglądu usterek zgłoszonych przez lokatorów budynku,
– wystąpieniami mieszkańców budynku w przedmiotowej sprawie.

Porastanie północnej ściany glonami nie powinno być rozpatrywane w kategorii usterki.

Docieplenie budynku zostało zrealizowane w 2003 r. Wykonawca udzielił na w/w roboty 5 lat gwarancji, termin ten upłynął w dniu 9.10.2008 r. W czasie ostatniego przeglądu przed upływem gwarancji między klatkami IV,V, VI na strukturze tynku na ścianie wystąpiły glony, algi oraz zanieczyszczenia mechaniczne. Elewacja północna budynku znajduje się w bezpośrednim, bliskim sąsiedztwie licznych krzewów i drzew liściastych, które stanowią źródło silnego opadu organicznego w okresie wegetacji i wydzielanie substancji oleistych.
Przy podwyższonej wilgotności względnej powietrza oraz braku nasłonecznienia powstawanie glonów jest zjawiskiem naturalnym. Zjawiska tego rodzaju są obserwowane w Lublinie, Polsce i całej Europie.
Elewacja na budynku tak usytuowanym wymaga bieżącej konserwacji.
Gwarancja nie obejmuje bieżącej konserwacji elewacji. W związku z czym nie ma znaczenia termin zgłoszenia faktu pojawienia się glonów na elewacji, gdyż wykonawca nie był zobowiązany z do ich usunięcia.

Wykonawca robót na własny koszt w ramach dobrej współpracy zmył zanieczyszczenia ze ściany północnej budynku, które powodowały powstanie glonów na elewacji. Usunięcie zanieczyszczeń z elewacji przez wykonawcę przesunęło w czasie termin wykonania konserwacji bieżącej. W związku z czym Rada Osiedla w planie gospodarczym osiedla na rok 2011 ujęła bieżącą konserwację fragmenty elewacji najbardziej narażonej na powstawanie glonów.

Jedyne co w tym przypadku można zastosować to częstsze w stosunku do pozostałych ścian okresowe odświeżanie elewacji. Koszt remontu elewacji budynku muszą być finansowane w ramach funduszu remontowego nieruchomości.

7. Członka zamieszkałego w osiedlu Ruta z dnia 25 października 2020 r. dot. przekazania załączników do uchwały w sprawie rozliczenia kosztów realizacji inwestycji Ruta Dziewanny 14.

Lublin, dnia 23.11.2010 r.

Ldz. RN/   /2010

Pani
—————————
—————————
—————————

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie realizując prośbę zawartą w piśmie z dnia 25 października 2010 r. w załączeniu przesyła uchwałę nr 52/14/2010 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Ruta II – Dziewanny 14 wraz z załącznikiem.

Ad. 7
Prezes Zarządu poinformował, że w związku z uchwaleniem zmian statutu należy dokonać zmian w regulaminach wewnętrznych Spółdzielni i tak:

Regulaminy które straciły aktualność:

 1. Regulamin Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby”.
 2. Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 3. Regulaminu wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w SM „Czuby” w Lublinie.
 4. Regulaminów Rady Osiedla Skarpa, Niska Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok i Poręba.
 5. Regulamin budowy mieszkań w systemie wzajemnego finansowania.
 6. Zasady prowadzenia przetargu i losowania mieszkań realizowanych w ramach wzajemnego finansowania.
 7. Regulamin sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych SM „Czuby” w Lublinie.
 8. Regulamin pisemnych przetargów organizowanych przez SM „Czuby” na wykonanie robót remontowo – budowlanych o wartości od 3 000 – 10 000 zł. – Zarządu z dnia 26.04.1999 r. Zasady budowy, finansowania, przydziału i użytkowania garaży oraz rozliczeń z użyłkowaniami garaży w SM „Czuby”.
 9. Regulamin funduszu na docieplenie zasobów mieszkaniowych SM „Czuby”.
 10. Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 11. Regulamin funduszu celowego przeznaczonego na termo renowację zasobów mieszkaniowych.
 12. Regulamin wynajmu pomieszczeń gospodarczych, które mogą być przystosowane dla celów mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 13. Zasady wyceny i sposobu dokonywania rozliczeń finansowych Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokal.


Regulaminy do zmiany
:

 1. Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody – zmieniony zostanie w dniu 23.11.2010 r.
 2. Regulamin rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” – zmieniony zostanie w dniu 23.11.2010 r.
 3. Regulamin pomieszczeń wspólnych budynków /nieruchomości/ SM „Czuby” – w statucie ujęto to jako Regulamin postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkalne lub handlowo – usługowe.
 4. Regulamin Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – zmieniony zostanie 23.11.2010 r.
 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.
 6. Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach.
 7. Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu w SM „Czuby”.
 8. Regulamin porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby”.
 9. Regulamin dotyczący udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe oraz usługi finansowane ze środków spółdzielczych, za wyjątkiem robót planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz robót infrastruktury miejskiej planowanych do realizacji w ramach zastępstwa inwestorskiego w oparciu o umowę z UM Lublina.
 10. Regulamin przyjęć w poczet członków, ustanawiania prawa do lokalu i zamiany mieszkań /w statucie/ – u nas Regulamin przyjęć w poczet członków, przydziału i zamiany mieszkań.
 11. Regulamin rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali /tak zapisany w statucie/ – u nas jest Regulamin rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Czuby”.
 12. Regulamin Rady Nadzorczej.

Inne regulaminy w SM Czuby aktualizowane na bieżąco:

 1. Regulamin dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom SM „Czuby”
 2. Regulamin wyboru członków Zarządu SM „Czuby”
 3. Regulamin odwoływania członków Zarządu SM „Czuby”
 4. Zasady wynagradzania członków Zarządu SM „Czuby”
 5. Regulamin pracy Zarządu SM „Czuby” – zmieniony zostanie w dniu 21.12.2010
 6. Regulaminy Komisji Rady Nadzorczej: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej, Społeczno – Samorządowej – z 2010 r.
 7. Zasady ochrony danych osobowych w SM „Czuby”
 8. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum w SM „Czuby”
 9. Regulamin parkingów strzeżonych w Osiedlu Skarpa należących do SM „Czuby”
 10. Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu celowego na spłatę kredytów i odsetek w związku z zawartą ugodą SM „Czuby” z PKO BP w Lublinie.
 11. Ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych
 12. Zakładowy układ zbiorowy pracy pracowników SM „Czuby”
 13. Regulamin pracy SM „Czuby” w Lublinie
 14. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 15. Zasady prowadzenia polityki prowadzenia rachunkowości
 16. Regulamin organizacyjny SM „Czuby” w Lublinie
 17. Regulamin ochrony danych osobowych w SM „Czuby”
 18. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych
 19. Program poszanowania energii cieplnej w zasobach SM „Czuby” w Lublinie
 20. Regulamin kontroli wewnętrznej
 21. Instrukcja kasowa
 22. Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt w SM „Czuby” w Lublinie oraz jednolity wykaz akt
 23. Instrukcja kancelaryjna
 24. Instrukcja BHP

Do przedstawionej informacji członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

Ad. 8
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 5.10.2010 r. zstał przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 9
Kierownik działu techniczno – eksploatacyjnego zapoznała członków Rady Nadzorczej z poniżej przedstawioną informacją:

Informacja Działu techniczno-eksploatacyjnego
dotycząca zaawansowania prac związanych z realizacją inwestycji:

1) Zespół garażowo-usługowy przy ul. Filaretów w osiedlu Skarpa.

Urząd Miasta Lublin, Wydział Architektury i Budownictwa zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę zespołu garażowo – usługowego – decyzja z dnia 30.07.2010 Nr 554/905. Powyższa decyzja została zaskarżona do Wojewody Lubelskiego przez mieszkańców sąsiedniej nieruchomości przy ul. Sympatycznej 1 i 3 (pismo UM WAiB z dnia 06.09.2010 znak AB.PB.I.7353.573-6/10 oraz z dnia 11.10.2010 r znak AB.PB.I.7353.573-7/10).
Wg informacji uzyskanej telefonicznie od pracownika Urzędu Wojewódzkiego termin załatwienia sprawy odwołania przedłuża się z uwagi na:
– procedury związane z ustaleniem osób uprawnionych do wniesienia odwołania,
– wysyłanymi przez urząd wezwaniami do uzupełnienia odwołań, tj. brakujących podpisów.
– koniecznością prowadzenia korespondencji z dużą ilością osób (ok. 150).

2) Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wiklinowej 2 w osiedlu Łęgi.

W październiku br. Spółdzielnia otrzymała Decyzję Nr 35/10 z dnia 30.09.2010 r., w której Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Wiklinowej 2. Pomimo wprowadzenia przez projektanta korekty w dokumentacji oraz pozytywnego orzeczenia sądu w podobnej sprawie, Urząd Miasta podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko i orzekł o niezgodności inwestycji z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin. Spółdzielnia wniosła odwołanie od w/w decyzji do Wojewody Lubelskiego – pismo z dnia 12.10.2010 znak ET/8446/10.

Prezes Zarządu zapoznał zebranych:
a) postanowieniem Sądu Rejonowego – Sądu Gospodarczego w Lublinie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego o zmianę danych w KRS w przedmiocie skargi 29 członków na postanowienie referendarza sądowego z dnia 14 lipca 2010 r. – zarejestrowanie zmian w statucie SM ” Czuby” Sąd postanowił odrzucić skargę art. art. 39822 § 5 k.p.c..
b) orzeczeniem Sądu apelacyjnego w Gdańsku o podjęciu uchwały przez zgromadzenie przedstawicieli spółdzielni.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 11:06, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2010