Protokół Nr 10/2010
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 21.09.2010

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Biss Jan, Chodkiewicz Stefania, Gontarz Zbigniew, Husarek Teresa, Jerzy Kaczmarski,
Henkiel Grażyna, Klech Ryszard, Roman Janczarek, Kutyła Jerzy, Majek Grzegorz, Samborska Janina,
Mańka Krystyna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Smerda Stanisław, Betka Elżbieta.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska
Kierownik działu techniczno – eksploatacyjnego – Bożena Zielińska

Ad.1
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Zatwierdzenie:
  a) Struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej SM „Czuby” w Lublinie na 2011 r.
  b) Kosztów zarządzania na 2011 r.
  c) Planu inwestycyjnego na 2011 r.
  d) Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2011 r.
 4. Analiza wyników ekonomicznych spółdzielni za I półrocze 2010 r.
 5. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym uchwał Rady Osiedla Skarpa:
  a) Nr 45/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie wystąpienia do Zarządu SM „Czuby” o przedstawienie projektu planu kosztów zarządzania i utrzymania mienia Spółdzielni na rok 2011 wraz z uzasadnieniem,
  b) Nr 50/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie zobowiązania Administracji Osiedla do przekazania kserokopii wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej pracy poszczególnych komisji Rady.
  c) Nr 53/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na montaż anteny krótkofalowej.
  d) Nr 55/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie nie ujmowania w planie rzeczowo – finansowym na 2011 r. wymiany wodomierzy.
  e) Nr 62/2010 r. z dnia 14.09.2010 r. w sprawie przesunięcia terminu wyborów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości w osiedlu Skarpa” Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 22.06.2010 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 8. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 9. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za III kwartał 2010 r.
 10. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 11. Sprawy wniesione.

Przedstawiony powyżej porządek został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 14.09.2010 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili terminy i porządki obrad posiedzenia plenarnego w dniu 21.09.2010 r.
Omówili tematy, którymi zajmie się Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej w dniu 20.09.2010 r. i Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 13.09.2010 r.
Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków spółdzielni.

Ad. 3.

A) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 13.09.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Projekt

Uchwała nr        /       /2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.09.2010 r.

w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2011 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2011 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

w tym miejscu w protokole umieszczony jest załącznik – STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDU i ADMINISTRACJI OGÓLNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE NA 2011 ROK

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwalę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę nr 60/13/2010 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2011 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 13.09.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Uchwała Nr ……………./2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………2010 r.

w sprawie: kosztów zarządzania na 2011 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan kosztów zarządzania na 2011 r. w wysokości 3.841.049 zł (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści dziewięć złotych) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– w tym miejscu w protokole umieszczono 2 załączniki

po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu i specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w sprawie kosztów zarządzania na 2011 r. z następującą zmianą:
w tabeli „Plan kosztów zarządzania na 2011 r. „w poz. „Wynagrodzenia osobowe” przyjąć wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku by nie przekraczały stopnia inflacji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie:

 1. wniosek komisji Rewizyjnej dot. przyjęcia w planie kosztów zarządzania na 2011 rok wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku w wysokości nieprzekraczającej stopnia inflacji poddał pod głosowanie.
  Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 6 członków Rady, przeciw przyjęciu 10 członków, wstrzymało się od głosowania 1 członek.
 2. wniosek Zarządu dot. przyjęcie w planie kosztów zarządzania na 2011 rok wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku w wysokości 105% /wzrost o 5% w stosunku do 2010 r./.
  Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 16 członków Rady, wstrzymało się od głosowania 2 członków.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr 61/11/2010 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2011 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

C) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 20.09.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami: komisji po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami.


UCHWAŁA Nr ….. /……./2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia …….. .2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM „CZUBY” na rok 2011.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie na rok 2011, zawarty w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w §89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

– w tym miejscu w protokole umieszczono załącznik – Plan inwestycyjny na 2011 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i kierownika działu techniczno-eksploatacyjnego oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania i wyjaśnień prezesa zarządu oraz po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 2 głosach przeciwnych podjęła uchwałę nr 62/20/2010 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM „CZUBY” na rok 2011 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:


Uchwała Nr …..2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ….2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2011 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 6 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się Plan gospodarczo – finansowy na 2011 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zatwierdza się strukturę organizacyjną na 2011 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

w tym miejscu w protokole umieszczono załączniki:
1. Plan działalności eksploatacyjnej na 2011
2. Plan eksploatacji na 2011 r. (bez kosztów Zarządzania)
3. Plan konserwacji i przeglądów na 2011 r. SM CZUBY
4. Plan konserwacji i przeglądów na 2011 r. SM CZUBY
5. Plan funduszu remontowego na 2011 r SM CZUBY
6. Plan funduszu społeczno – kulturalnego na 2011 SM CZUBY
7. Plan zatrudnienia i funduszu płac na 2011 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i kierownika działu techniczno eksploatacyjnego oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 63/21/2010 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2011 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 13.09.2010 r. z poniżej przedstawioną analizą:

– w tym miejscu w protokole umieszczono załączniki:

 1. Działalność eksploatacyjna za I półrocze 2010 r.
 2. Koszty eksploatacji za I półrocze 2010 r. (bez kosztów Zarządzania) SM CZUBY
 3. Konserwacja i przeglądy I półrocze 2010 SM CZUBY
 4. Fundusz remontowy za I półrocze 2010 r. SM CZUBY
 5. Wykonanie I półrocze 2010 r. Domy Kultury SKARPA, RUTA, ŁĘGI, BŁONIE
  Działalność społeczna, kulturalna i oświatowa N. Skarpa, Widok, Poręba
 6. Zatrudnienie i fundusz płac za I półrocze 2010 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz specjalistę ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji przedstawioną analizę przyjęli.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji przedstawioną analizę przyjęła bez uwag.

Ad. 5
A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej i Komisji Rewizyjnej poinformowali że członkowie komisji którymi przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 13 i 20.09.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały

Projekt

UCHWAŁA Nr       /        /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2010 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 45/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 16.08..2010 r. w sprawie wystąpienia do Zarządu SM „Czuby” o przedstawienie projektu planu kosztów zarządzania i utrzymania mienia Spółdzielni na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Działając na podstawie § 82 i § 87 ust. 1 pkt 2b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 45/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 16.08..2010 r. w w sprawie wystąpienia do Zarządu SM „Czuby” o przedstawienie projektu planu kosztów zarządzania i utrzymania mienia Spółdzielni na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu.

Projekt

Załącznik
do uchwały Nr        /        /10
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Nadzorczej uchylającej uchwałę Nr 45/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 16.08..2010 r. w sprawie wystąpienia do Zarządu SM „Czuby” o przedstawienie projektu planu kosztów zarządzania i utrzymania mienia Spółdzielni na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.
Na podstawie § 82 i § 87 ust.1 pkt 2 lit. b Statutu Spółdzielni oraz art. 44 ustawy Prawo Spółdzielcze, Rada Nadzorcza postanowiła uchylić uchwałę 45/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 16.08.2010 r.
Stanowisko powyższe jest zgodne z § 8a Statutu, art. 81 usm oraz art. 18 ustawy Prawo Spółdzielcze określającymi prawa członków spółdzielni mieszkaniowej. Uchylona uchwała została podjęta bez podstawy prawnej.
Projekty uchwał organów spółdzielni nie posiadają mocy prawnej, są jedynie propozycjami rozstrzygnięcia sprawy w określony sposób przez właściwy organ.
Przedstawiciele osiedla legitymujący się mandatem członka Rady Nadzorczej posiadają uprawnienia wnoszenia poprawek do projektów uchwał oraz wnoszenia wszelkich spraw pod obrady organu spółdzielni.
W powyższy sposób realizują interes członków, którzy dokonując wyboru obdarzyli ich mandatem zaufania.

– uchwałą Rady Osiedla Skarpa

Uchwała Nr 45 /2010
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie: wystąpienia do Zarządu S M „Czuby” o przedstawienie projektu planu kosztów zarządzania i utrzymania mienia Spółdzielni na rok 2011 wraz z uzasadnieniem.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Wystąpić do Zarządu SM „Czuby” o przedstawienie projektu planu kosztów zarządzania i utrzymania mienia Spółdzielni na rok 2011 wraz z uzasadnieniem (naliczanych w odniesieniu do Osiedla „Skarpa”), który jest integralnym składnikiem planu gospodarczego Osiedla uchwalanego przez Radę Osiedla (§ 102 pkt l Statutu Spółdzielni).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwale nr 64/19/2010 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 45/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 16.08..2010 r. w sprawie wystąpienia do Zarządu SM „Czuby” o przedstawienie projektu planu kosztów zarządzania i utrzymania mienia Spółdzielni na rok 2011 wraz z uzasadnieniem w wersji powyżej przedstawionej w protokole.

B) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej i Komisji Rewizyjnej poinformowali że członkowie komisji którymi przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 13 i 20.09.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały


UCHWAŁA Nr        /       /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …. 2010 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Osiedla „Skarpa” nr 50/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zobowiązania Administracji Osiedla „Skarpa” do przekazania kserokopii wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej pracy poszczególnych komisji problemowych Rady Osiedla”.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 27 w związku z § 103 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią powołanej uchwały Rady Osiedla „Skarpa”, uchyla uchwałę nr 50/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zobowiązania Administracji Osiedla „Skarpa” do przekazania „kserokopii wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej pracy poszczególnych komisji problemowych Rady Osiedla” jako niezgodnej z prawem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do uchwały nr ….
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia ……

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Rady Nadzorczej uchylającej uchwałę Nr 50/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 16.08.2010 r. w sprawie zobowiązania Administracji Osiedla „Skarpa” do przekazania „kserokopii wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej pracy poszczególnych komisji problemowych Rady Osiedla”.

Uchwałą nr 50 / 2010 r. z dnia 16 sierpnia 2010 r. Rada Osiedla „Skarpa” zobowiązała pracowników Administracji Osiedla „Skarpa” do wydawania kserokopii wszelkich dokumentów, jako uzasadnienie podając: „niezbędnych do prawidłowej pracy poszczególnych komisji”, jest niezgodna z prawem i w tym zakresie podlega uchyleniu.
Takie sformułowanie jest zbyt szerokie i może prowadzić do ujawnienia dokumentów objętych tajemnicą służbową, ujawnić dane objęte ochroną danych osobowych, a nawet dóbr osobistych osób zamieszkujących na terenie osiedla lub współpracujących z administracją osiedla w ramach realizacji działalności statutowej spółdzielni.

Wydanie kserokopii dokumentów musi być zasadne w ramach realizacji uprawnień Rady i nie może być dowolnie wymagane przez poszczególne komisje Rady lub jej członków. Zgodnie bowiem z przepisem § 3 art. 16 ustawy Prawo spółdzielcze, spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do dokumentów, jeżeli naruszałoby to prawa osób lub istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesami spółdzielni.

Na takie obostrzenia wpływ mają również koszty wykonania kserokopii dokumentów, zwłaszcza tych nieuzasadnionych, jako dokumentów zbędnych do prac Rady Osiedla lub tych okazywanych w oryginale na posiedzeniach komisji czy Rady Osiedla. Koszty sporządzenia kserokopii dokumentów, będą obciążały koszty nieruchomości i mogą mieć wpływ na wysokość opłat eksploatacyjnych w danej nieruchomości.

– uchwałą Rady Osiedla


Uchwała Nr 50 / 2010

Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 16.08.2010 r.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla „Skarpa” zobowiązuje Administrację Osiedla do przekazania kserokopii wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej pracy poszczególnych Komisji problemowych Rady zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych i kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek:

 1. Komisja GZM i I By podjęła uchwałę w wersji przekazanej do zaopiniowania przez komisję.
 2. Komisja Rewizyjna nie będzie opiniowała przedstawionej uchwały i wnioskuje do Rady Nadzorczej by nie podejmowała uchwały w brzmieniu zaproponowanym w projekcie.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów 13 za, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwale nr 65/20/2010 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Osiedla „Skarpa” nr 50/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zobowiązania Administracji Osiedla „Skarpa” do przekazania „kserokopii wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej pracy poszczególnych komisji problemowych Rady Osiedla” w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej i Komisji Rewizyjnej poinformowali że członkowie komisji którymi przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 13 i 20.09.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały


UCHWAŁA Nr       /       /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2010 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 53/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 16.08.2010 r. w sprawie montażu anteny krótkofalarskiej między budynkami przy ulicy Romantycznej 10 i Romantycznej 12.

Działając na podstawie § 82 i § 87 ust. 1 pkt 2 lit. b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 53/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 16.08.2010 r. w sprawie montażu anteny krótkofalarskiej między budynkami przy ulicy Romantycznej 10 i Romantycznej 12.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu.

Projekt

Załącznik
do uchwały Nr       /        /10
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Nadzorczej uchylającej uchwałę Nr 53/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 16.08.2010 r. w sprawie montażu anteny krótkofalarskiej między budynkami przy ulicy Romantycznej 10 i Romantycznej 12

Na podstawie § 82 i § 87 ust.1 pkt 2 lit. b Statutu Spółdzielni oraz art. 44 ustawy Prawo Spółdzielcze, Rada Nadzorcza postanowiła uchylić uchwałę 53/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 16.08.2010 r.
Stanowisko powyższe jest zgodne z § 8a Statutu, art. 81 usm oraz art. 18 ustawy Prawo Spółdzielcze określającymi prawa członków spółdzielni mieszkaniowej.
Uchylona uchwała została podjęta bez podstawy prawnej.
Sprawa dotyczy indywidualnego interesu członka i przez to nie może być utożsamiana z przedmiotem działalności spółdzielni określonym § 102 pkt 13 Statutu Spółdzielni tj. sprawą związaną z działalnością osiedla.
Z uwagi na dokonane przekształcenia własnościowe w spółdzielni montaż urządzenia anteny krótkofalarskiej wymaga zgody członków spółdzielni zamieszkałych przy ulicy Romantycznej 10 i 12, na rzecz których ustanowiono odrębną własność lokalu i którzy z tegoż tytułu uzyskali status współwłaściciela mieszkalnej substancji budynkowej.

– uchwałą Rady Osiedla


Uchwała Nr 53/2010
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie: montażu anteny krótkofalarskiej między budynkami przy ul. Romantycznej10 i Romantycznej 12.
Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

W nawiązaniu do pisma z dnia 27.07.2010 r. P. Wojciecha Styk zam. przy ul. Romantycznej 12/42 Rada Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na montaż anteny krótkofalarskiej między budynkami przy ul. Romantycznej 10 i Romantycznej 12. Montaż, bieżąca kontrola stanu technicznego oraz okresowa konserwacja instalacji odbywać się będzie na koszt posiadacza radiostacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa i kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwale nr 66/21/2010 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr 53/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 16.08.2010 r. w sprawie montażu anteny krótkofalarskiej między budynkami przy ulicy Romantycznej 10 i Romantycznej 12 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej i Komisji Rewizyjnej poinformowali, że członkowie komisji którymi przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 13 i 20.09.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały


UCHWAŁA NR       / 2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………. 2010 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Osiedla „Skarpa” nr 55/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie nieujmowania w planie finansowo – rzeczowym na 2011 r. wymiany wodomierzy.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 i 27 w związku z § 103 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Uchylić uchwałę nr 55/2010 r. z dnia 16 sierpnia 2010 r. Rady Osiedla „Skarpa” w sprawie nieujmowania w planie finansowo – rzeczowym na rok 2011 wymiany wodomierzy jako niezgodną z przepisami prawa.

§ 2

W planie finansowo – rzeczowym na rok 2011 zostaną ujęte koszty wymiany wodomierzy na osiedlu Skarpa” w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do uchwały Rady Nadzorczej
nr ………
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia …….

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Rady Nadzorczej uchylającej uchwałę Nr 55/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 16.08..2010 r. w sprawie nieujmowania w planie rzeczowo – finansowym na rok 2011 wymiany wodomierzy w tym osiedlu.
Wg dokumentacji prowadzonej przez administrację osiedla, wymiana wodomierzy była przeprowadzona w latach 2004 i 2005.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych ( Dz. U. Nr 5 poz. 20 ), wydanego w oparciu o przepis art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach ( Dz.U. z 2004 r. Nr 243 poz. 2441 z późn. zm ), wodomierze przeznaczone do pomiaru objętości wody czystej w gospodarstwie domowym podlegają „dokonaniu oceny zgodności” co 5 lat ( załącznik nr 6 do rozporządzenia ). Zapis ten jest wynikiem uregulowania zawartego w rozporządzeniu ( tabela nr 2 ), gdzie określono okres ważności legalizacji wodomierzy na lat pięć.

Ponieważ – jak wynika z powołanej dokumentacji – legalizacja wodomierzy była przeprowadzona w latach 2004 i 2005, – wymiana wodomierzy jest konieczna z uwagi na przepisy prawa regulujące powyższe zagadnienie. W Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyby” w Lublinie, nośnikiem rozliczania zużycia wody są wodomierze, stąd konieczna jest ich wymiana.

– uchwałą Rady Osiedla

Uchwała Nr 55/2010
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 16.08.2010 r.


w sprawie
: wymiany wodomierzy.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla postanawia nie ujmować w planie rzeczowo – finansowym na 2011 r. wymiany wodomierzy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa i kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwale nr 67/22/2010 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Osiedla „Skarpa” nr 55/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie nieujmowania w planie finansowo – rzeczowym na 2011 r. wymiany wodomierzy w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

E) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował że członkowie komisji której przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 20.09.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały

Projekt

UCHWAŁA Nr        /       /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2010 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 62/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 14.09.2010 r. w sprawie przesunięcia terminu wyborów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości w Osiedlu „Skarpa”.

Działając na podstawie § 82 w związku z § 87 ust. 1 pkt 27 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 87 ust. 1 pkt 14 wcześniej obowiązującego Statutu w części dotyczącej Rad Osiedli – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 62/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 14.09.2010 r. w sprawie przesunięcia terminu wyborów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości w Osiedlu „Skarpa”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Załącznik
do uchwały Nr        /       /10
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

do uchwały uchylenia uchwały Nr 62/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 14.09.2010 r. w sprawie przesunięcia terminu wyborów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości w Osiedlu „Skarpa”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w trybie § 82 Statutu Spółdzielni, po zbadaniu uchwały Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 14 września 2009 r. nr 62/2010, stwierdza, że została ona podjęta z naruszeniem postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Osiedla „Skarpa”, podejmując wyżej wymienioną uchwałę, naruszyła postanowienia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w ten sposób, że przekroczyła granicę swoich kompetencji, co narusza postanowienia § 91 i § 93 zdanie pierwsze Statutu Spółdzielni, bowiem żaden przepis Statutu, jak też Regulaminu Rady Osiedla „Skarpa” nie uprawnia Rady Osiedla do podejmowania decyzji w formie uchwał w sprawie przesunięcia terminu wyborów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości w Osiedlu „Skarpa”.

Stanowisko Rady Nadzorczej w niniejszej sprawie potwierdzają zapisy Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, które wyraźnie stanowią:
– w § 6 ust.2, że pierwsza kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla biegnie od dnia wyboru przedstawicieli dokonanego po uchwaleniu Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zakończy się w przeddzień Walnego Zgromadzenia zwołanego w 2013 r., zaś w § 7 ust. 1 przywołanego Regulaminu – wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków zamieszkałych w danej nieruchomości, które zwołuje Zarząd Spółdzielni, zawiadamiając o tym fakcie na 7 dni przed zebraniem poprzez wywieszenia ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości.

Niezależnie od powyższych argumentów Rada Nadzorcza zauważa, że zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z § 8a ust. 1pkt 8 Statut Spółdzielni każdy członek Spółdzielni ma prawo wglądu i otrzymania odpisu obowiązującego Statutu i regulaminów, a nadto regulamin taki jest wyłożony w Administracji Osiedla.

– uchwałą Rady osiedla

Uchwała Nr 62/2010
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 14.09.2010 r.

w sprawie: przesunięcia terminu wyborów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości w Osiedlu „Skarpa”.
Rada Osiedla „Skarpa” w związku z naruszeniem § 103a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

W związku z nieprzedłożeniem ważnego prawnie Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” w Lublinie, co koliduje z zachowaniem 7-dniowego terminu wyborów Rada Osiedla „Skarpa” żąda przełożenia obecnego terminu wyborów na termin późniejszy do 20.10.2010 r.

§2

Rada Osiedla żąda poinformowania mieszkańców Osiedla „Skarpa” poprzez wywieszenie obszernej informacji na klatkach schodowych z punktem IV „Wybory do Rady” Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości i informacją o wyłożeniu w Administracji Osiedla „Skarpa” prawidłowo przyjętego i podpisanego ww. Regulaminu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcy prezesa i kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów 19 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwale nr 68/23/2010 z dnia 21.09.2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr 62/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 14.09.2010 r. w sprawie przesunięcia terminu wyborów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości w Osiedlu „Skarpa” w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 7.09.2010 r. został przyjęty bez uwag jednomyślnie – 21 za.

Ad. 7
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma:

 1. Mieszkańców budynku ul. Sympatyczna 2 z dnia 02.09.2010 r. odwołanie od decyzji Administracji i Rady Osiedla „Skarpa” w sprawie przesunięcia miejsc postojowych dla samochodów. – w tym miejscu w protokole umieszczono odwołanie.

  Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego, przybyłych na posiedzenie dwóch osób podpisanych pod w/w pismem, po zapoznaniu się z informacją kierownika administracji osiedla oraz dyskusji postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia pisma do następnego posiedzenia. Nadto zobowiązała Zarząd Spółdzielni do dokonania wizji lokalnej sprawdzenia czy rozwiązanie zaproponowane przez mieszkańców budynku Sympatyczna 2 możliwe są do wprowadzenia.

 2. Mieszkańców Szmaragdowa 4 z dnia 6.09.2010 r. w sprawie wadliwego ocieplenia budynku Szmaragdowa 4. – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo mieszkańców.

Przewodniczący przypomniał, że Rada Nadzorcza po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 7.09.2010 r. z :
– protokołem ze spotkania z mieszkańcami Szmaragdowa 4 w dniu 01.07.2010 r.
– protokołem z przeglądu usterek w dniu 1.07.2010 r.
– informacją Kierownika Administracji osiedla dot. wystąpienia mieszkańców,

oraz po dyskusji wystosowała do mieszkańców budynku Szmaragdowa 4 odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz rady Nadzorczej.

Rady Nadzorczej po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, 21.09.2010 r.

Ldz. RN/7424/10

Mieszkańcy budynku
przy ul. Szmaragdowej 4
20 – 570 Lublin

Odpowiadając na pismo z dnia 06.09..2010 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że w dniu 07.09.2010 r. zapoznała się z korespondencją i dokumentacją w sprawie porastania glonów na ocieplonych budynkach oraz przecieków w budynku przy ulicy Szmaragdowej 4.
Rada Nadzorcza podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w odpowiedzi z dnia 7.09.2010 r., że w obecnym stanie prawnym, Spółdzielnia nie dysponuje funduszami, które mogłaby przeznaczyć na Państwa nieruchomość.

Ad. 8
Prezes Zarządu zgłosił wniosek by Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę nr 80/59/05 o wykluczeniu, którą podjęła w dniu 08.11.2005 r. w związku z posiadanym przez członka zadłużeniem, które wynosiło 11 127,81 zł. Zadłużenie zostało uregulowane.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę nr 69/35/2010z dnia 21.09.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 80/59/05 Rady Nadzorczej S.M. „CZUBY” w Lublinie z dnia 08.11.2005 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka wykluczonego oraz treść podjętej uchwały.

Ad. 9
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za III kwartał 2010 r., biorąc pod uwagę wyniki ekonomiczne spółdzielni za I półrocze 2010 r. brak skarg członków na działania Zarządu, terminowe załatwienie spraw zgłaszanych przez mieszkańców, realizowanie zadań statutowych, przekazanie 43 raty zgodnie z harmonogramem zawartym w ugodzie z PKO Bank Polski SA Oddział IV w Lublinie, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przyznała premię za III kwartał 2010 r. dla prezesa Zarządu i zastępcy ds. finansowych w pełnej wysokości. Komisja nie wnioskuje o przyznanie premii dla zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie.

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za III kwartał 2010 r. oraz dyskusji przyznała premię dla prezesa Zarządu i zastępcy prezesa ds. finansowych – w tym miejscu w protokole umieszczono głosowanie nad wysokością premii dla poszczególnych członków Zarządu.

Ad. 10
Ustalono, że Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna na jednym z kolejnych posiedzeniach zajmie się następującymi tematami:

 1. Przeanalizuje Regulamin rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM Czuby”.
 2. Zasadami rozliczenia wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Przewodniczący poinformował, że kolejne posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 05.10.2010 r.

Rada Nadzorcza na w/w posiedzeniu zajmie się między innymi:

5. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot.
a) wykluczenia ze spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
b) wykreślenia z rejestru członków na podstawie § 69 Statutu,
c) uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

6. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym uchwały Nr 15/2010 Rady Osiedla Widok z dnia 15.09.2010 r. w sprawie zlecenia konserwacji bram parkingowych przy ul. Bursztynowej i Topazowej.

Ad. 11
Postanowiono, że na kolejnym posiedzeniu Rada zajmie się sprawą ewidencji i kwalifikacji kosztów związanych z realizacją § 103d Statutu Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 11:08, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2010