Protokół Nr 09/2010
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 07.09.2010

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Betka Elżbieta, Biss Jan, Chodkiewicz Stefania, Gontarz Zbigniew,
Jerzy Kaczmarski, Henkiel Grażyna, Klech Ryszard, Roman Janczarek, Kutyła Jerzy,
Majek Grzegorz, Samborska Janina, Mańka Krystyna, Andrzej Turski,
Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Smerda Stanisław.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Kierownik działu techniczno eksploatacyjnego – Bożena Zielińska

Ad. 1
Przewodniczącego poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zgody na ustanowienie służebności gruntowej przesyłowej na działce 42/5 przy ulicy Dziewanny 14 na rzecz LPEC, ZG, ZE, MPWiK, UPC, Multimedia,
  b) zmian w uchwale Nr 70/6/2008 Rady Nadzorczej SM Czuby” z dnia 15.07.2008 r. w sprawie podjęcia decyzji o realizacji budynku i zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ulicy Dziewanny 14 w Lublinie”.
  c) zatwierdzenia rozliczenia nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Osiedle Ruta ul. Dziewanny 14.
  d) zatwierdzenia Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości.
  e) wprowadzenia składnika opłat eksploatacyjnych w osiedlu. „Widok”.
 4. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym uchwał Rady Osiedla Skarpa i Widok:
  a) Rady Osiedla „Widok” Nr 9/2010 z dnia 16.06.2010 r. w sprawie legalizacji wodomierzy,
  b) Rady Osiedla „Skarpa” Nr 26/2010 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie planowanej budowy garaży na osiedlu Skarpa
  c) Rady Osiedla Skarpa Nr 32/2010 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3
  d) Rady Osiedla „Skarpa” Nr 33/2010 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3
  e) Rady Osiedla „Skarpa” Nr 34/2010 z dnia 15.07.2010 r. w sprawie ewidencjonowania środków trwałych
 5. Zapoznanie członków Rady:
  a) z postanowieniami Sądu Rejonowego XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:
  – z dnia 12.07.2010 r. o umorzeniu postępowania w przedmiocie ustanowienia kuratora,
  – z dnia 14.07.2010 r. o wpisaniu zmian do statutu spółdzielni
  b) pismem z dnia 12.07.2010 r. skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa Mieszkaniowego
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 22.06.2010 r.
 8. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 9. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 10. Sprawy wniesione.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 21 za, przyjęła do realizacji porządek przedstawiony powyżej.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 24.08.2010 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili terminy i porządki obrad :posiedzenia plenarnego w dniu 07.09.2010 r. Omówili tematy, którymi zajmie się Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej w dniu 30.08.2010 r. i Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 31.08.2010 r.
Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków spółdzielni.

Ad. 3
A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.08.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

UCHWAŁA Nr      /      / 2010 r.

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 07.09.2010 r.

w sprawie: zgody na ustanowienie służebności gruntowej przesyłowej na działce 42/5 przy ul. Dziewanny 14 na rzecz LPEC, ZG, ZE, MPWiK, UPC, Multimedia.
Działając na podstawie § 87 ust. l pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustanowienie służebności gruntowej przesyłowej na działce 42/5 przy ul. Dziewanny 14 na rzecz dostawców mediów, tj. LPEC, ZG, ZE, MPWiK, UPC, Multimedia.
Służebność gruntowa przesyłowa polega na nieograniczonym i nieodpłatnym dostępie Dostawcom do sieci i urządzeń zlokalizowanych na nieruchomości w celu ich konserwacji, przeglądu naprawy bądź wymiany. Dostawcy nie będą zobowiązani do ponoszenia jakichkolwiek ciężarów użytkowania obciążonej nieruchomości. Dostawcy zobowiązani są do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i naprawy uszkodzeń powstałych przy wykonaniu robót i napraw.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła. uchwałę w brzmieniu przedłożonym do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę Nr 50/11/2010 z dnia 7.09.2010 r. w sprawie zgody na ustanowienie służebności gruntowej przesyłowej na działce 42/5 przy ul. Dziewanny 14 na rzecz LPEC, ZG, ZE, MPWiK, UPC, Multimedia. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.08.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały

UCHWAŁA Nr       /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia             2010 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 70/6/2008 RN SM „CZUBY” w Lublinie z dnia 15.07.2008 r. w sprawie podjęcia decyzji o realizacji budynku i zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ul. Dziewanny 14 w Lublinie.

Działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 18 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w związku z art. 18 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dn. 15 grudnia 2000r (Dz.U z 2003 Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się §3 Uchwały Nr 70/6/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 15.07.2008 r. w sprawie podjęcia decyzji o realizacji budynku i zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ul. Dziewanny 14 w Lublinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W Uchwale Nr 70/6/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 15.07.2008 r. w sprawie podjęcia decyzji o realizacji budynku i zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności, dla lokali w budynku przy ul. Dziewanny 14 w Lublinie przyjęto do rozliczenia inwestycji, koszt gruntu wynikający z wartości rynkowej, wg wyceny rzeczoznawcy.
Inwestycje realizowana jest jako realizacja celu statutowego Spółdzielni, w związku z tym koszt budowy musi odpowiadać całości kosztów budowy przypadających na lokal członka. Zgodnie z art. 18 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na lokal. Zapis ten jest identyczny z przepisem art.226 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze. Zgodnie z uchwałą z dn. 19 maja 1989 r Sądu Najwyższego (sygn. Akt: III CZP 47/89) „uczestnictwo w kosztach budowy lokalu … jest realizowane przez wniesienie wkładu budowlanego, który stanowi ekwiwalent otrzymanego od Spółdzielni mieszkania. O wysokości wkładu decyduje wyłącznie koszt budowy lokalu. … Wkład budowlany obejmuje koszty budowy mieszkania oraz koszty budowy koniecznego zaplecza w części odpowiadającej danemu lokalowi mieszkalnemu. Przez wydatki na budowę rozumieć należy wszystkie nakłady, które poniesione zostały wybudowanie lokalu oraz jego wyposażenie do stanu, w jakim został oddany członkowi spółdzielni, jak również i te, które poniesione zostały w późniejszym okresie, a które związane były z zapewnieniem właściwego standardu i funkcjonowaniem mieszkania”.
Podjęcie przedmiotowej uchwały, oznacza w praktyce ujęcie faktycznie poniesionych kosztów nabycia działki 42/5 w końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego przy ul. Dziewanny 14 w Lublinie.

– uchwałą Rady Nadzorczej

UCHWAŁA Nr 70/6/2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 15.07.2008 r.

w sprawie: podjęcia decyzji o realizacji budynku i zatwierdzenia wstępnej ceny 1m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ul. Dziewanny 14 w Lublinie.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 punkt 9 litera j Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się wstępne wartości wkładu budowlanego dla lokali w budynku przy ul. Dziewanny 14 os. Ruta jak niżej:
– wstępna cena lokali mieszkalnych – 4.000,00 zł/ m2 p.uż.
przy współczynniku atrakcyjności równym 1,0.
– obligatoryjny koszt miejsca postojowego w podziemiu –15.000,00 zł/mieszkanie

§2

Zatwierdza się poniższe współczynniki atrakcyjności:

 1. w zależności od kondygnacji (W1):
  – parter -0,95
  – 1 piętro -1,05
  – II piętro -1,03
  – III piętro -1,00
 2. w zależności od lokalizacji mieszkania względem stron świata (W2):
  – lokalizacja północ – zachód – 0,98
  – pozostałe lokalizacje -1,00
 3. współczynniki indywidualne:
  – za lokalizację nad wjazdem do kondygnacji podziemnej (WS)-mieszkania numer 31 i 32 -0,98
  – dopłata za zwiększoną powierzchnię balkonów ponad 11 m2 (W4) – 3.000 zł
  – dopłata za dodatkową powierzchnię tarasów na III piętrze (W5) – 18.000 zł
  Przy zbiegu dwóch lub trzech współczynników, będą one mnożone przez siebie.

Zatwierdza się uwzględnienie w umowach o budowę mieszkań oraz końcowych rozliczeniach wkładów budowlanych ekwiwalentu za przeniesienie prawa własności działki nr 42/5 w kwocie 325,00 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (zgodnie z Uchwałą Nr 33/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „CZUBY” w Lublinie z dn. 07.06.2008).

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3.

Uzasadnienie

Opierając się na Uchwale Nr 33/2008 Zgromadzenia Przedstawicieli Członków SM „Czuby” z dnia 07.06.2008 r., Uchwale Nr 10/8/2007 Rady Nadzorczej z dnia 6.02.2007 r. i posiadanej dokumentacji, a także analizie warunków lokalizacyjnych oraz rynkowych cenach sprzedaży lokali mieszkalnych w innych spółdzielniach, przyjęto cenę 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w projektowanym budynku przy ul. Dziewanny 14 w wysokości brutto 4.000 zł przy współczynnikach atrakcyjności równych 1,0. Obligatoryjny koszt miejsc parkingowych 15.000 zł/miejsce. Obniżono wstępną cenę 1m2 o 200 zł w stosunku do pierwszej wersji, ponieważ LPEC udzielił rabatu w wys. 125.000 zł.
Na wstępną cenę obok kosztów bezpośrednich budynku i uzbrojenia szacowanych łącznie na kwotę 3.600 zł WAT, mają wpływ następujące czynniki:
– konieczność przesadzenia 8 szt. drzew posadzonych na kanale c.o.
– koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej i sieci cieplnej przebiegającej przez plac budowy,
– podwyższony standard (rozsuwane drzwi balkonowe, grzejniki kanałowe itp.),
– koszty terenu,
– koszty dokumentacji,
– koszty obsługi inwestorskiej,
– koszty Zarządu,
– 22% VAT na infrastrukturę
– konieczność remontu nawierzchni ul. Dziewanny na długości działki, Przy powierzchni użytkowej 38 mieszkań wynoszącej 2.866,67 m2 i uwzględnieniu proponowanych współczynników atrakcyjności oraz dopłat z tytułu miejsc garażowych, powiększonych balkonów i tarasów, średni koszt 1 m2 wyniesie ok. 4.400 zł. Jest to realna wartość uwzględniająca standard budynku i możliwe ruchy cen na rynku materiałów budowlanych. Zastosowanie zróżnicowanych współczynników atrakcyjności w zależności od stron świata ma uzasadnienie w różnicy nasłonecznienia mieszkań. Wielkość współczynników jest oczywiście uznaniowa, jednak wynikająca z doświadczenia zawodowego. Wysokość proponowanego ekwiwalentu za przeniesienie prawa własności działki wynika z podzielenia wartości rynkowej prawa własności wynoszącej wg wyceny rzeczoznawcy z października 2007 r. – 931.571,00 zł przez powierzchnię użytkową mieszkań – 2.866,67 m2.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych i kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę nr 51/7/2010 r. z dnia 7.09.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 70/6/2008 RN SM „CZUBY” w Lublinie z dnia 15.07.2008 r. w sprawie podjęcia decyzji o realizacji budynku i zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ul. Dziewanny 14 w Lublinie, w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.08.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały:

UCHWAŁA Nr        /        /2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.09.2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Ruta II – Dziewanny 14.

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt. 2 lit. „a” i „b” Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami dotyczącymi poniesionych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego Ruta II – Dziewanny 14oraz przeprowadzeniu szczegółowej analizy postanawia:

§ 1

Zatwierdzić ostateczne rozliczenie poniesionych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego Ruta II – Dziewanny 14.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie.

– uchwałą Zarządu

Uchwała Nr /14//10
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.08.2010 r.

w sprawie : przyjęcia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Ruta II – Dziewanny 14
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej c Czub y” w Lublinie, w oparciu o § 91 statutu Spółdzielni oraz przedłożone dokumenty dotyczące poniesionych kosztów na realizację zadania inwestycyjnego Ruta II – Dziewanny 14 oraz po przeprowadzeniu szczegółowej analizy postanowił:

§1

Przyjąć ostateczne rozliczenie kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Ruta II – Dziewanny 14, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Realizację uchwały powierzyć Zastępcy Prezesa ds. Finansowych Głównemu Księgowemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik – w tym miejscu w protokole umieszczono rozliczenie.

– po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę nr 52/14/2010 z dnia 7.09.2010 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Ruta II – Dziewanny 14, w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.08.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– Projektem uchwały

PROJEKT

Uchwała Nr       /        / 2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.09.2010 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ————
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ——— Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

– Projektem Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek:

I. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna wnosi do Rady Nadzorczej o wprowadzenie do Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla poniżej przedstawionych propozycji i zmiany zapisów:

 1. W § 4 dodaje się pierwsze zdanie w brzmieniu:
  „Zadaniem Rady przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organu samorządu spółdzielczego jest współdziałanie z Administracją Osiedla, Zarządem i Radą Nadzorczą oraz instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Osiedlu w zakresie zaspakajania potrzeb wynikających ze wspólnego zamieszkiwania w Osiedlu”.
  Za wprowadzeniem do regulaminu powyższego zapisu głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji – 13 za.
 2. W § 5 dodaje nowy ust.2 w brzmieniu:
  „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa także w przypadku braku reprezentacji co najwyżej 5 przedstawicieli z danych nieruchomości.”
 3. Dotychczasowe ust.2, 3, 4 i 5 w § 5 otrzymują oznaczenie jako st. 3, 4, 5 i 6.
 4. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Otwierający zebranie zarządza wybór przewodniczącego i sekretarz zebrania”
 5. W § 10 wykreślić wyrazy ” § 72 ust.2 Statutu”.
 6. W § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, a w razie jego nieobecności zastępca, kieruje pracami Rady Przedstawicieli nieruchomości Osiedla, utrzymując stałą łączność z Kierownictwem Administracji, Radą i Zarządem Spółdzielni”.
 7. W § 18 ust.2 na końcu zdania dodaje się wyraz „i klatkach schodowych budynków mieszkalnych”.
  Za wprowadzeniem do regulaminu powyższego zapisu głosowało 5 członków komisji, przeciw 7 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek komisji.
 8. W § 23 dodaje się ust 2 w brzmieniu:
  ” W przypadku, gdy członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach, wynagrodzenie to nalicza się proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń w danym miesiącu.”

Propozycja zgłoszona przez komisję – zredagowana przez radcę prawnego.

II. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna wnosi do Rady Nadzorczej o uchwalenie Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla —— ze zmianami przyjętymi przez komisję.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 31.08.2010 r. z projektem Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wnioski:

I. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do skierowania do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie o wydanie opinii prawnej, czy w świetle postanowień zarejestrowanego w dniu 14 lipca 2010 r. Statutu Spółdzielni, – Rada Nadzorcza winna uchwalić Regulamin Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

II. Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Nadzorczej o wprowadzenie do Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla poniżej przedstawionych zmian:

 1. W § 18 ust.1 liczbę „7” zastąpić liczbą „5”.
 2. W § 6 wykreślić ust .2
 3. W § 23 ust 2 – uzupełnić w ten sposób by członkowie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla otrzymywali wynagrodzenie za posiedzenia – nieobecności usprawiedliwione.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał ,że członkowie Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym otrzymali:

 1. Pismo Zarządu Spółdzielni z dnia 02.09.2010 r. – zapytanie prawne skierowane do Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie ul. T. Zana 38 20- 601 Lublin – w tym miejscu umieszczone w protokole.
 2. Odpowiedź Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie na zapytanie skierowane przez Spółdzielnie w dniu 2.09.2010 r. – w tym miejscu umieszczona w protokole.

Przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 6.09.2010 r. z projektem Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

 1. Komisja Społeczno – Samorządowa wnosi do Rady Nadzorczej by Zarząd Spółdzielni do przygotowania zasad funkcjonowania nieruchomości.
 2. Komisja Społeczno – Samorządowa pozytywnie zaopiniowała zmiany do regulaminu zgłoszone przez komisję GZM i I, poza propozycją zawartą w § 5 ust.2 tj.
  „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa także w przypadku braku reprezentacji co najwyżej 5 przedstawicieli z danych nieruchomości.”
  Komisja wnioskuje uwzględnić zgłoszoną zmianę bez określenia „co najmniej 5”

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu opinii radcy prawnego Zbigniewa Lange na temat zgłoszonych zmian do projektu regulaminu, oraz po dyskusji przystąpiła do głosowania nad ich przyjęciem.

 1. W § 4 dodaje się pierwsze zdanie w brzmieniu:
  „Zadaniem Rady przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organu samorządu spółdzielczego jest współdziałanie z Administracją Osiedla, Zarządem i Radą Nadzorczą oraz instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Osiedlu w zakresie zaspakajania potrzeb wynikających ze wspólnego zamieszkiwania w Osiedlu”.
  Za wprowadzeniem do regulaminu powyższej zmiany głosowało 21 członków Rady Nadzorczej – jednomyślnie .
 2. W § 5 dodaje nowy ust.2 w brzmieniu:
  „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa w przypadku wyboru 50% + 1 przedstawicieli nieruchomości Osiedla”.
  Za wprowadzeniem do regulaminu powyższej zmiany głosowało 21 członków Rady Nadzorczej – jednomyślnie.
 3. Dotychczasowe ust. 2, 3 , 4 i 5 w § 5 otrzymują oznaczenie jako ust. 3, 4, 5 i 6.
  Za wprowadzeniem do regulaminu powyższej zmiany głosowało 21 członków Rady Nadzorczej – jednomyślnie.
 4. W § 6 ust. 2 wyraz „2012 r.” zastępuje się wyrazem „2013 r.”
  Za wprowadzeniem do regulaminu powyższej zmiany głosowało 21 członków Rady Nadzorczej – jednomyślnie.
 5. W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony na piśmie członek Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w terminie 30 dni od daty jej wyboru.”
  Za wprowadzeniem do regulaminu powyższej zmiany głosowało 20 członków Rady Nadzorczej, 1 członek Rady Nadzorczej przeciw wprowadzeniu.
 6. Dotychczasowy § 7 otrzymuje oznaczenie jako § 7 ust. 1.
 7. W § 7 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
  „W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, zwołuje się ostateczne zebranie w ciągu 30 dni od daty pierwszego zebrania.”
  Za wprowadzeniem do regulaminu powyższej zmiany głosowało 21 członków Rady Nadzorczej – jednomyślnie.
 8. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Otwierający zebranie zarządza wybór przewodniczącego i sekretarz zebrania”
  Za wprowadzeniem do regulaminu powyższej zmiany głosowało 21 członków Rady Nadzorczej – jednomyślnie.
 9. W § 10 wykreślić wyrazy ” § 72 ust.2 Statutu”.
  Za wprowadzeniem do regulaminu powyższej zmiany głosowało 21 członków Rady Nadzorczej – jednomyślnie.
 10. W § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  „Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, a w razie jego nieobecności zastępca, kieruje pracami Rady Przedstawicieli nieruchomości Osiedla, utrzymując stałą łączność z Kierownictwem Administracji, Radą i Zarządem Spółdzielni”.
  Za wprowadzeniem do regulaminu powyższej zmiany głosowało 21 członków Rady Nadzorczej – jednomyślnie.
 11. W § 18 ust.1 liczbę „7” zastąpić liczbą „5”.
  Za wprowadzeniem do regulaminu powyższej zmiany głosowało 21 członków Rady Nadzorczej – jednomyślnie.
 12. § 23 otrzymuje oznaczenie jako § 23 ust. 1
  Za wprowadzeniem do regulaminu powyższej zmiany głosowało 21 członków Rady Nadzorczej – jednomyślnie.
 13. W § 23 dodaje się ust 2 w brzmieniu:
  ” W przypadku, gdy członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach, wynagrodzenie to nalicza się proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń w danym miesiącu.”
  Za wprowadzeniem do regulaminu powyższej zmiany głosowało 21 członków Rady Nadzorczej – jednomyślnie.
 14. W § 24 na końcu zdania dodaje się wyrazy:
  ” a jego postanowienia są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.”
  Zmiana redakcyjna, porządkująca zapisy regulaminu – zaproponowana przez radcę prawnego.

Rada Nadzorcza większością głosów – 18 za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 53/1 / 2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.09.2010 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

Załącznik
do uchwały nr 53/1/2010
Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.09.2010 r.

REGULAMIN
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organ samorządu osiedlowego Spółdzielni działa na podstawie postanowień §§ 103a, 103b, 103c, 103d Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

Terenem działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jest osiedle.

§ 3

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla stanowi stałą reprezentację ogółu mieszkańców Osiedla wobec władz Spółdzielni.

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY.

§ 4

Zadaniem Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla jako organu samorządu spółdzielczego jest współdziałanie z Administracją Osiedla, Zarządem i Radą Nadzorczą oraz instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Osiedlu w zakresie zaspakajania potrzeb wynikających ze wspólnego zamieszkiwania w Osiedlu.

Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:

 1. uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej osiedla,
 2. uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
 3. uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,
 4. opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
 5. rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury
 6. rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
 7. wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno- wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno-wychowawczych w osiedlu,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,
 9. organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,
 10. współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
 11. występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
 12. współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
 13. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
 14. dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno-wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla,
 15. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może żądać od Administracji i domu kultury udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej Osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,
 16. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.

III. ZASADY CZŁONKOSTWA W RADZIE.

§ 5

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni zamieszkałych w poszczególnych nieruchomościach Osiedla.
 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa w przypadku wyboru 50% + 1 przedstawicieli nieruchomości Osiedla.
 3. Członkowie Spółdzielni zamieszkali w danej nieruchomości wybierają 1 przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na okres 3 lat.
 4. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie innej nieruchomości.
 5. Ponadto przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości może być odwołany przez członków zamieszkałych w danej nieruchomości, przed upływem okresu na jaki został wybrany zwykłą większością głosów, na wniosek 1/3 członków zamieszkałych w danej nieruchomości.
 6. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, na miejsce przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości, który utracił mandat, członkowie zamieszkali w danej nieruchomości, dokonują wyboru – do końca kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – innego przedstawiciela.

§ 6

 1. Kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla trwa 3 lata i biegnie od dnia rozpoczęcia pierwszego Walnego Zgromadzenia zwołanego po dokonaniu wyboru, do Walnego Zgromadzenia zwołanego po 3 latach i poprzedzonego wyborami przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na następną kadencję.
 2. Pierwsza kadencja Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla biegnie od dnia wyboru przedstawicieli dokonanego po uchwaleniu Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i zakończy się w przeddzień Walnego Zgromadzenia zwołanego w 2013 r.
 3. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony na piśmie inny członek Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w terminie 30 dni od daty jej wyboru.

IV.WYBORY DO RADY.

§ 7

 1. Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków zamieszkałych w danej nieruchomości, które zwołuje Zarząd Spółdzielni, zawiadamiając na 7 dni przed zebraniem poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości.
 2. W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, zwołuje się ostateczne zebranie w ciągu 30 dni od daty pierwszego zebrania.

§ 8

 1. Wszystkim członkom Spółdzielni uprawnionym do wzięcia udziału w zebraniu wydawane są mandaty uprawniające do udziału w wyborach.
 2. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w zebraniu jednej nieruchomości i przysługuje mu jeden głos.
 3. Członkowie małoletni biorą udział w zebraniu przez swoich ustawowych przedstawicieli lub kuratorów.
 4. Członkowie – osoby fizyczne mogą brać udział w zebraniu tylko osobiście.
 5. Członkowie – osoby prawne biorą udział w zebraniach przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka. Członkowie – osoby prawne mogą delegować swojego przedstawiciela do jednego zebrania.

§ 9

 1. Zebranie członków zamieszkałych w danej nieruchomości otwiera przedstawiciel Zarządu Spółdzielni lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Otwierający zebranie zarządza wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Zebranie członków zamieszkałych w danej nieruchomości powołuje Komisję Skrutacyjną, dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania.

§ 10

Wybory oraz odwoływanie przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości odbywają się w głosowaniu jawnym.

§ 11

 1. Kandydatów do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgłaszają członkowie obecni na zebraniu do przewodniczącego zebrania uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni zamieszkały w danej nieruchomości.
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 12

 1. Z zebrania członków zamieszkałych w danej nieruchomości sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.
 2. Protokóły z zebrania członków zamieszkałych w danej nieruchomości przechowuje Administracja Osiedla.

§ 13

Obsługę zebrania członków zamieszkałych w danej nieruchomości prowadzi Administracja Osiedla.
V. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY.

§ 14

 1. Dla sprawniejszego wykonywania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz powołuje stałe komisje: rewizyjną, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, społeczno-wychowawczą lub inne według potrzeb.
 2. W razie potrzeby Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może powołać również komisje dla wykonania określonych zadań. Komisje składają się z minimum 3 członków.
 3. Komisje nie mogą podejmować uchwał. Wnioski, opinie i postulaty przewodniczący komisji przedstawiają na plenarnym posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, która po rozpatrzeniu podejmuje odpowiednie uchwały.

§ 15

 1. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji stanowią Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Do obowiązków Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
  – opracowywanie projektów planów pracy Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i sprawozdań z jej działalności,
  – koordynowanie prac komisji oraz rozpatrywanie wniosków przez nie zgłoszonych,
  – wyznaczanie terminów i ustalanie porządku obrad posiedzeń rady, przygotowywanie materiałów na posiedzenia,
  – zbieranie wniosków i opinii z poszczególnych nieruchomości w celu ustalenia planów gospodarczych osiedla w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej.
 3. Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa kolegialnie.
 4. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, a w razie jego nieobecności zastępca , kieruje pracami Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, utrzymuje stałą łączność z Kierownictwem Administracji, Radą i Zarządem Spółdzielni.

VI. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ.

§ 16

 1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.
 2. Posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.
 3. Przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w razie jego nieobecności zastępca obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady:
  1/ na wniosek 1/3 członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  2/ na wniosek Zarządu Spółdzielni,
  3/ na wniosek Rady Nadzorczej.
 4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 posiedzenie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 17

 1. Termin i porządek obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ustala Prezydium.
 2. Na wniosek uprawnionych do zwołania posiedzenia w myśl § 16 ust. 3 w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone wskazane przez nich sprawy.
 3. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 18

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, zawierające termin, miejsce i porządek obrad powinno być dostarczone na piśmie członkom Rady najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Członkowie Osiedla powinni być zawiadamiani o terminie, miejscu i porządku obrad Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przez wywieszenie zawiadomienia w Administracji Osiedla oraz tablicach osiedlowych.

§ 19

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może odbywać posiedzenia przy obecności więcej niż połowy członków /quorum/.
 2. W razie braku quorum koniecznego do rozpoczęcia posiedzenia, posiedzenie jest zwoływane przez Prezydium Rady w innym termin.
 3. W razie braku quorum koniecznego do kontynuowania rozpoczętego posiedzenia, prowadzący obrady zarządza przerwę w obradach i wyznacza termin drugiej części posiedzenia.

§ 20

 1. W posiedzeniach Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
  1/ członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni,
  2/ przedstawiciele Administracji Osiedla,
  3/ przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie Osiedla oraz
  członkowie Spółdzielni mieszkający w danym Osiedlu.
 2. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.
 3. Obradom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo przysłuchiwać się każdy członek Spółdzielni zamieszkały w Osiedlu.

§ 21

 1. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zatwierdzane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla są ważne, jeżeli były objęte porządkiem obrad.
 3. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powinny być odrębnymi dokumentami podpisanymi przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę i sekretarza Rady.
  Treść uchwały powinna być odzwierciedlona w protokole obrad Rady.
  Uchwała powinna określać termin wejścia w życie.
 4. Uchwały zatwierdzone zgodnie z wymogami ust. 1-3, Prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przekazuje w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia Zarządowi Spółdzielni.
 5. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wywieszane są w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla przez okres 30 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 6. Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla mogą być uchylone uchwałą Rady Nadzorczej, o ile są niezgodne z przepisami prawa i Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylanie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

§ 22

 1. Posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej Prezydium są protokołowane. Protokóły podpisują: Przewodniczący i Sekretarz Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 2. Obsługę techniczną Rady prowadzi Administracja Osiedla.
 3. Przechowywanie dokumentów Rady zabezpiecza Administracja Osiedla.
 4. Jeden egzemplarz protokółu, o którym mowa w ust. 1, lub jego potwierdzoną za zgodność kopię, Kierownik Administracji Osiedla przekazuje do Biura Zarządu Spółdzielni /Sekcja Samorządowa/ następnego dnia po zatwierdzeniu protokółu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 23

 1. Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
  1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
  2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  3) członkom Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. W przypadku, gdy członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla nie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach, wynagrodzenie to nalicza się proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń w danym miesiącu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 24

Regulamin niniejszy uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 7.09.2010 r. Uchwałą Nr 53/1/2010, a jego postanowienia są wiążące dla wszystkich Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

D)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.08.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Projektem uchwały:

Uchwała Nr …../2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …..2010 r.

w sprawie: wprowadzenia składnika opłat eksploatacyjnych w osiedlu Widok.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 8/2010 z dnia 16.06.2010 r. i uchwały nr 10/2010 z dnia 07.07.2010 r. Rady Osiedla Widok – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się nowy składnik opłat eksploatacyjnych „sprzątanie klatek schodowych” w wysokości 9,76 zł/lokal/m-c w budynku przy ul. Bursztynowa 30 i 35 w osiedlu Widok od 1 listopada 2010 r.
(Uchwałę podjęto na wniosek większości mieszkańców w/w budynków).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2. Uchwałą Rady Osiedla Widok w sprawie: wprowadzenia do czynszu póz, sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 35.

Na podstawie § 102 ust. 1-3 Statutu Spółdzielni Rada Osiedla „Widok” uchwala co następuje:

§1

Realizując wniosek mieszkańców wprowadza się z dniem 01.10.2010 r. do czynszu póz. sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 35.

§2

Koszt sprzątania 9,76 zł brutto /miesięcznie/ lokal.

§3

Sprzątanie klatek budynku Bursztynowa 35 powierzyć firmie „INPROF” wybranej w drodze przetargi poprzez sporządzenie aneksu do umowy EW/12/2009 z dnia 14.12.2009 r.
Uzasadnienie:
Firma „INPROF” od 01.01.2010 r. sprząta klatki schodowe w budynkach ul. Szmaragdowa 30, ul. Bursztynowa 41 ze stawką 9,76 zł brutto /miesięcznie/ lokal. Dotychczas nikt z mieszkańców w/w budynków nie zgłaszał uwag co do jakości świadczonych usług.

§4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 11 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili, zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za, podjęła uchwałę nr 54/18/2010 z dnia 7.09.2010 sprawie wprowadzenia składnika opłat eksploatacyjnych w osiedlu Widok.

Ad. 4
A)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej oraz Komisji Rewizyjnej poinformowali, że członkowie komisji którymi przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30 i 31.08.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Projektem uchwały:

UCHWAŁA Nr      /      /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2010 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 9/2010 Rady Osiedla „Widok” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie legalizacji wodomierzy.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 w związku z § 103 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 9/2010 Rady Osiedla „Widok” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie legalizacji wodomierzy.

§ 2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Projekt

Załącznik
do uchwały Nr      /     /10
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 9/2010 Rady Osiedla „Widok” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie legalizacji wodomierzy.

Rada Osiedla „Widok”, uchwałę nr 9/2010 podjęła zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29) wydanego w oparciu o przepis art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.). Zgodnie z załącznikiem nr 6 powołanego rozporządzenia wodomierze przeznaczone do pomiaru objętości wody czystej w gospodarstwach domowych podlegają „dokonaniu oceny zgodności” co 5 lat, gdyż okres ważności legalizacji ponownej wynosi lat 5 (tabela nr 2 do rozporządzenia).

2. Uchwałą Rady osiedla Widok

Uchwała nr 9/2010
Rady Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 16.06.2010 r

w sprawie: legalizacji wodomierzy.

Rada Osiedla „Widok” działając na podstawie & 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać w 2010 roku legalizacji wodomierzy zgodnie z planem rzeczowo-finansowym funduszu remontowego nieruchomości na 2010 rok.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
/Uchwałę podjęto 7 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

3. – pismem członków zamieszkałych w osiedlu Widok – Andrzeja Boguty i Wiesławy Rozwałki z dnia 15.07.2010 r.. – uchylenia uchwały nr 9/2010 r. Rady Osiedla Widok.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili ,zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 55/18/2010 z dnia 7.09.2010 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni od uchwały nr 9/2010 Rady Osiedla „Widok” SM „Czuby” w Lublinie z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie legalizacji wodomierzy, w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej oraz Komisji Rewizyjnej poinformowali ,że członkowie komisji którymi przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30 i 31.08.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Uchwałą Rady Osiedla Skarpa:

UCHWAŁA Nr 26/2010
Rady Osiedla Skarpa
Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: planowanej budowy garaży w osiedlu Skarpa

Rada Osiedla Skarpa działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Wystąpić do Zarządu i Rady Nadzorczej SM „Czuby” o wprowadzenie zmiany w planie inwestycyjnym na rok 2010 polegającej na wykreśleniu pozycji „budowa garaży samochodowych na terenie osiedla „Skarpa” – działka nr 24/7 przy ulicy Filaretów.

§ 2

Wystąpić do Zarządu i Rady Nadzorczej SM „Czuby” o wprowadzenie do planu inwestycyjnego na 2010 r. zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych do 3.5 t na działce nr 24/7 przy ulicy Filaretów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Projektu uchwały

Projekt

UCHWAŁA Nr     /     /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2010 r.

w sprawie: rozpatrzenia uchwały nr 26/2010 Rady Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie planowanej budowy garaży na Osiedlu „Skarpa”.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 w związku z § 103 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie, po zapoznaniu się z treścią powołanej uchwały oraz pismami członków Spółdzielni – mieszkańców Osiedla „Skarpa”, przesłanymi przez Zarząd Województwa Lubelskiego, przy piśmie z dnia 14 lipca 2010 r. znak: MI.I.AS.71017/177/10, postanowiła nie wprowadzać zmian w planie inwestycyjnym na rok 2010.

§ 2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Projekt

Załącznik
do uchwały Nr     /     /10
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia uchwały nr 26/2010 Rady Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie planowanej budowy garaży na Osiedlu „Skarpa”.

Budowa zespołu garażowego w Osiedlu „Skarpa” została zaakceptowana i ujęta w planie finansowym uchwałą nr 111/14/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 2 grudnia 2008 r., gdzie w planie inwestycyjnym na rok 2009 zaplanowano wartość robót na 100.000 zł. Uchwałą nr 101/16/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w planie inwestycyjnym na rok 2010 Rada Nadzorcza ujęła środki finansowe w wysokości 2.700.000 zł na przedmiotowe zadanie. Obie uchwały, zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni, w brzmieniu obowiązującym w datach ich przyjęcia, podlegały ogłoszeniu i nie zostały zaskarżone do Zebrania Przedstawicieli bądź do Sądu.

Podjęte działania były realizacją zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb, co wyraziło się w złożeniu akcesu do budowy garażu przez 146 mieszkańców z zasobów mieszkaniowych SM „Czuby”, w tym aż 118 osób zamieszkujących w Osiedlu „Skarpa”.

Rozpatrując treść uchwały nr 26/2010 Rady Osiedla „Skarpa”, w związku z wystąpieniami osób przeciwnych budowie garaży, Rada Nadzorcza stwierdza, iż podnoszone zarzuty wycinki drzew, nie polegają na prawdzie, o tyle, że planowane do wycięcia drzewa nie dotyczą drzewostanu stanowiącego naturalną barierę ochronną budynku mieszkalnego od ul. Filaretów.

3. poniżej przedstawionej informacji

Realizacja Zespołu garażowo-usługowego na działce Nr 24/7 przy ul. Filaretów 52
w osiedlu SKARPA

Działka Nr 24/7 przy ul. Filaretów 52, objęta inwestycją Zespół garażowo-usługowy, znajduje się w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni od 1994 roku, stanowi mienie Spółdzielni, koszt utrzymania działki ponoszą wszyscy członkowie Spółdzielni. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotową działkę objęto strefą garażowania – oznaczoną K1 w ramach terenów mieszkaniowych M2 (Wypis i wyrys MPZP z dnia 30.09.2008 znak: ABU.LA.I.4.7323w-2243/08).

Obecnie na działce znajduje się parking na ok. 60 miejsc postojowych, wykorzystywany głównie przez mieszkańców sąsiadującej nieruchomości Sympatyczna 1 i 3.
Budowa (130 garaży + ok. 30 miejsc postojowych) na przedmiotowej działce została wprowadzona do planu inwestycyjnego na 2009 i na 2010 rok – zatwierdzonego stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej SM „CZUBY”. O realizowanych i planowanych inwestycjach Spółdzielnia na bieżąco informowała swoich członków poprzez Informatory dostarczane do mieszkań, w tym w grudniu 2008, w czerwcu i grudniu 2009 r.

Już na etapie opracowania koncepcji zespołu parkingowo-usługowego, w marcu 2009 r,. wiadomo było, że niektóre drzewa będą musiały być usunięte, ponieważ kolidują z projektowaną inwestycją. W styczniu 2010 r na etapie uzgadniania warunków technicznych i lokalizacji inwestycji wynegocjowano z Wydziałem Ochrony Środowiska UM Lublin, po interwencji mieszkańców z ul. Sympatycznej 1, wycinkę 13-tu kilkuletnich drzew (Decyzja z dnia 12.01.2010 znak: OŚ.OZ.I.7635/Z-1310/2009 Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin). W miejsce planowanych do usunięcia drzew zgodnie z wymaganymi przepisami zaprojektowano nasadzenia zastępcze w ilości 60 szt.- w rejonie przedmiotowej inwestycji. Dodatkowo należy podkreślić, że Spółdzielnia odstąpiła od wycinki 5 drzew rosnących na działce 24/7, bezpośrednio przy ul. Filaretów, kolidujących z zatoką parkingową na 11 miejsc postojowych – kosztem kilku miejsc, z uwagi na funkcję ochronną osiedla od hałasu oraz z uwagi na ich znaczenie dla ochrony środowiska (zalecenie Zespołu Opiniodawczo-Konsultacyjnego działającej przy Prezydencie Miasta Lublina).
Koszt realizacji inwestycji, w tym koszt ewentualnej wycinki drzew i nasadzeń zastępczych pokrywają w całości przyszli właściciele lokali w projektowanym zespole garażowo-usługowym. Realizacja inwestycji w żadnym stopniu nie obciąża mieszkańców osiedla.

Niepokój mieszkańców budzi również przewidziany w projekcie separator substancji ropopochodnych. Spółdzielnia wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, budowa takiej studzienki jest konieczna, ponieważ wychwytuje ona substancje olejowe ze spłukiwanej wodami opadowymi powierzchni parkingu. Chroni w ten sposób środowisko, teren zielony wokół obiektu, a także odbiorniki wód deszczowych. Obecnie woda deszczowa zmywa istniejący parking i powierzchniowo odprowadza zanieczyszczenia częściowo do gruntu, a częściowo do sieci kanalizacji deszczowej – zanieczyszczając systematycznie otaczające środowisko.

Jednocześnie dodatkowo należy pokreślić, że Spółdzielnia, podobnie jak w przypadku innych osiedli, na terenie osiedla Skarpa opracowuje, koncepcję budowy zatok postojowych wzdłuż ulic osiedla i w innych miejscach, gdzie ewentualny parking nie pogorszy warunków mieszkaniowych osiedla. Wbrew sugestiom mieszkańców nie jest możliwe rzucenie kilku płyt ażurowych na trawę i nazwanie tego parkingiem. Nie ma znaczenia czy będą to płyty ażurowe czy kostka brukowa. W każdym przypadku trzeba zachować odpowiednią technologię robót, warunki techniczne odległości od okien, od istniejącego uzbrojenia terenu, od zakrętu lub skrzyżowania ulicy, od granicy działki itd. Problem ten jednak nie będzie rozwiązany bez kompromisu mieszkańców i bez wyasygnowania środków finansowych w poszczególnych nieruchomościach. Zapisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych powodują, iż inwestowanie w nieruchomościach może się odbywać za zgodą współwłaścicieli i na ich koszt. Ewentualne decyzje o działaniach Spółdzielni w powyższej sprawie będą zapadały przy udziale Rady Osiedla, ponieważ to Rady Osiedlowe współtworzą plan wydatków na nieruchomości.

4. Informacją w brzmieniu:

Stan faktyczny

 1. Na posiedzeniu w dniu 23.03.2004 r. Rada Nadzorcza SM „CZUBY” podjęła decyzję o realizacji inwestycji na terenach Spółdzielni, w tym na działce 24/7 przy ul. Filaretów 52.
 2. Informacja o planach inwestycyjnych, w tym o budowie zespołu garażowego w os. Skarpa została umieszczona w grudniu 2008 w Informatorze Nr 35 – dostarczonym mieszkańcom do mieszkań.
 3. W wyniku znacznego zainteresowania mieszkańców os. Skarpa budową garaży, w grudniu 2008 r w drodze przetargu zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w SM „CZUBY” Spółdzielnia zleciła opracowanie koncepcji zabudowy działki nr 24/7.
 4. Uchwałą Nr 111/11/2008 Rady Nadzorczej SM „CZUBY” z dnia 02.12.2008 wprowadzono do planu inwestycyjnego na 2009 realizację przedmiotowej inwestycji.
 5. W odpowiedzi na ogłoszenie Spółdzielni o zamiarze przystąpienia do budowy garaży na przedmiotowej działce (wywieszone w każdej klatce schodowej na terenie osiedla Skarpa oraz w Administracji Osiedla) do Spółdzielni wpłynęło 118 podań ze Skarpy oraz 26 podań z osiedli sąsiednich.
 6. W marcu 2009 r Spółdzielnia otrzymała koncepcję trzy – wariantową budowy garaży.
 7. W czerwcu 2009 r w Informatorze Jubileuszowym Spółdzielnia ponowiła informacje o realizowanych i planowanych inwestycjach, w tym pracach przygotowawczych przedmiotowej inwestycji przy ul. Filaretów 52.
 8. W dniu 09.10.2009 r podpisano umowę o prace projektowe na zespół garażowo-usługowy z terminem wykonania na marzec 2010 r.
 9. Uchwałą Nr 101/16/2009 Rady Nadzorczej SM „CZUBY” z dnia 10.11.2009r wprowadzono do planu inwestycyjnego na 2010 kontynuację przedmiotowej inwestycji.
 10. W grudniu 2009 r w Informatorze Nr 39 – informacja o planowanym rozpoczęciu budowy garaży – wiosną 2010 r.
 11. W styczniu Spółdzielnia otrzymuje Decyzję z dnia 12.01.2010 znak: OŚ.OZ.I.7635/Z-1310/2009 Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin – zgoda na wycinkę 13 drzew oraz z dnia 26.01.2010 znak: OŚ.OZ.I.7635/Z-35/2010 Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin – zgoda na wycinkę kolejnych 5 drzew.
 12. Za wykonany projekt Biuro Projektów złożyło fakturę Nr 01/06/2010 z dnia 05.06.2010r na kwotę 56120,00 zł (brutto).
 13. W dniu 11.06.2010 r Zebranie Przedstawicieli Członków SM „CZUBY” podjęło Uchwałę Nr 39/2010 o wyrażeniu zgody na zbycie gruntu w drodze przeniesienia własności do lokali z udziałem w działce 24/4 przy ul. Filaretów 52.
 14. Decyzją Nr 554/905 z dnia 30.07.2010 znak: AB.PB.I.7353.1-573/10 Urząd Miasta Lublin Wydział Architektury i Budownictwa zatwierdził projekt i udzielił pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji.

W powyższych faktów jednoznacznie wynika, że mieszkańcy osiedla byli systematycznie informowani o działaniach Spółdzielni i mieli wiele okazji by odpowiednio w sposób przewidziany statutem lub za pośrednictwem organów samorządowych wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu, kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Ponadto przewodniczący Komisji GZM i I poinformował, że prezes Zarząd na posiedzeniu komisji stwierdził, że postanowił zawiesić działania dotyczące realizacji inwestycji zespoły garażowo – usługowego do 31.03.2011 r., dając możliwości Radzie Osiedla wypracowania stanowiska co dalej z realizacją zespoły garażowo – usługowego lub co w zamian.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wniosków i uwag zgłoszonych przez obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej mieszkańców osiedla Skarpa, oraz po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania, podjęła uchwałę nr 56/25/2010 z dnia 7.09.2010 r. w sprawie rozpatrzenia uchwały nr 26/2010 Rady Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie planowanej budowy garaży na Osiedlu „Skarpa” – w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

C)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej oraz Komisji Rewizyjnej poinformowali, że członkowie komisji których przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30 i 31.08.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Uchwałą Rady Osiedla Skarpa

U c h w a ł a Nr 32 / 2010
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 15.07.2010 r.

w sprawie: likwidacji podstacji cieplnej PC 3 -montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

W związku z zakupionymi i zamontowanymi bez uchwały Rady Osiedla zestawami węzłów cieplnych i hydroforowych w budynkach osiedla Skarpa Rada Osiedla domaga się pisemnego wyjaśnienia kosztów I etapu oraz zasad przebudowy podstacji cieplnej stanowiącej II etap.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. przedstawionym poniżej projektem uchwały

Projekt

UCHWAŁA Nr     /     /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2010 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 32/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 -montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 32/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 -montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Załącznik
do uchwały Nr     /     /10
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 32/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po zbadaniu doręczonej w dniu 20 lipca 2010 r. uchwały, o której mowa w sentencji, stwierdza, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem postanowień Statutu SM „Czuby” w Lublinie.
Rada Osiedla „Skarpa”, podejmując w dniu 15 lipca 2010 r. uchwałę nr 32/2010 naruszyła postanowienia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, bezpodstawnie wskazując jako podstawę prawną podjęcia uchwały § 102 Statutu.

Żaden przepis Statutu, jak też Regulaminu Rady Osiedla „Skarpa” nie uprawnia Rady Osiedla ” Skarpa” do uchylenia uchwał Rady Nadzorczej. Z treści protokołu z posiedzenia Rady Osiedla „Skarpa” odbytego w dniu 15 lipca 2010 r. wynika, że członkowie Rady Osiedla uczestniczący w posiedzeniu zostali poinformowani przez Prezesa Zarządu, że sprawa realizacji przedmiotowej inwestycji została rozstrzygnięta w drodze uchwały nr 46/17/2010 Rady Nadzorczej poprzez utrzymanie w mocy uchwały Rady Osiedla „Skarpa” nr 16/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Uchwała ta jest prawomocna i wiąże wszystkich członków Spółdzielni.

Rada Osiedla „Skarpa”, mając za przedmiot podjęcie uchwały w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3, faktycznie takiej uchwały nie podjęła, a nawet gdyby taka uchwala została podjęta, to i tak byłaby sprzeczna z treścią § 102 Statutu Spółdzielni i § 4 Regulaminu Rady Osiedla „Skarpa”.
Wymienione okoliczności faktyczne i prawne wskazują na wadliwość podjęcia uchwały nr 32/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3 i stanowią podstawę jej uchylenia w całości.

3. Protokołem Rady Osiedla Skarpa Nr 7/2010 z dnia 15.07.2010 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono protokół Rady Osiedla.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu i kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o podjęcie uchwał w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję .

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wniosków i uwag zgłoszonych przez obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej mieszkańców osiedla Skarpa, oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania, podjęła uchwałę nr 57/26 z dnia 7.09.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 32/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 -montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC, w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

D)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej i Komisji Rewizyjnej poinformowali, że członkowie komisji którymi przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30 i 31.08.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Uchwałą Rady Osiedla Skarpa

U c h w a ł a Nr 33 / 2010
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 15.07.2010 r.

w sprawie: likwidacji podstacji cieplnej PC 3 -montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

W związku z naruszeniem zasad współżycia społecznego, przepisów prawa i regulaminów Rada Osiedla postanawia:

 • obciążyć kosztami I etapu likwidacji podstacji ciepła PC 3 kwotą 253 000zł + VAT (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące zł + VAT) Prezesa Zarządu – Ryszarda Burskiego i Zastępcę Prezesa ds. Eksploatacyjnych – Annę Urbanek,
 • zobowiązać Radę Nadzorczą S.M. „Czuby” do wyciągnięcia konsekwencji służbowych i finansowych włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy z ww. osobami.

Uchwała dotyczy umowy WI – 002/2009 z dnia 29.05.2009 r. pomiędzy inwestorem głównym – Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej a współinwestorem S.M. „Czuby” i pozwolenia na budowę z dnia 20.03.2009 r.

W umowie § 2 pkt 3:
„Udział Współinwestora przypadający na jeden węzeł cieplny to kwota 19 500zł ; całość dla 13 węzłów wyniesie netto 253 500,00 zł plus obowiązujący podatek VAT „.

oraz § 4 pkt 8:
„Ustanowienia na rzecz Inwestora Głównego prawa użytkowania pomieszczenia węzła cieplnego wraz z prawem służebności przesyłowej na nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 umowy, składając wniosek o wpis tego prawa w Księdze Wieczystej, polegającego na nieodpłatnym i nieograniczonym dostępie Inwestora Głównego do sieci ciepłowniczej i urządzeń węzłów cieplnych zlokalizowanych na tej nieruchomości w celu ich konserwacji, przeglądu, naprawy, bądź wymiany. Inwestor Główny nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek ciężarów użytkowania obciążonej nieruchomości.”

§ 4 pkt 6:
„Korzystania z ciepła na podstawie umowy kompleksowej dostarczenia ciepła przez okres 10 lat od daty podpisania protokółu odbioru końcowego.

§ 5 pkt 5
„Koszty utrzymania pomieszczeń, w których zlokalizowane są węzły cieplne obciążają Współinwestora.”
Ww. umowa została zawarta tajnie bez wiedzy Rady Osiedla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dotyczącym kosztów.
Informacja dot. uchwał Rady Osiedla „Skarpa” nr 32/2010, 33/2010 i 34/2010 z dnia 15.07.2010 r.:

Uchwały te zostały podjęte wobec działań, jakie wykonał Zarząd SM „Czuby” wobec mieszkańców nieruchomości osiedla „Skarpa” dotyczących I etapu likwidacji podstacji ciepła PC-3 tj.: ul. Sympatycznej i Radości, w szczególności:

 1. Obciążył mieszkańców kosztami likwidacji PC3 tj.: 13 budynków kwotą 253.500 +Vat, dodatkowo kosztami przystosowań pomieszczeń w budynkach oraz kosztami zakupu 10 zestawów hydroforowych bez zabezpieczenia w budżecie osiedla nieruchomości w 2009 roku,
 2. Publicznym zapewnieniu Prezesa Zarządu po rozpoczęciu robót o braku kosztów obciążających os. „Skarpa” i jej mieszkańców w Domu Akcji Katolickiej – marzec 2010 r.,
 3. Utajnieniu wszelkich informacji od grudnia 2008 r. do czasu rozpoczęcia robót lipca 2009 o planowanej inwestycji przed Radą Osiedla i mieszkańcami oraz rozpoczęcie inwestycji pomimo braku uchwał Rady Osiedla „Skarpa” dotyczących:
  a) likwidacji podstacji PC-3
  b)przystosowania pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i praw własności wspólnej mieszkańców,
  c) zakupieniu 10 zestawów hydroforowych,
  d) rozliczeniu kosztów inwestycji.
 4. Braku do dnia 15.07.2010 r. pisemnej informacji co do własności zakupionych i zamontowanych urządzeń w budynkach (własność nieruchomość, mienie wspólne os./SM czy obca)

2. Informacją Prezes Zarządu przedstawioną członkom Rady Osiedla umieszczoną w protokole Rady Nr 7 z dnia 15.07.2010 r.

W związku z powzięciem wiadomości o zamiarze wprowadzenia do porządku obrad sprawy realizacji umowy zawartej z LPEC o wykonania węzłów cieplnych i montażu zestawów hydroforowych w budynkach wysokich przynależnych do podstacji PC-3, Zarząd Spółdzielni podważa możliwość podjęcia uchwały w tym przedmiocie z następujących powodów:

 1. Podjęcie uchwały w wyżej wymienionej sprawie nie znajduje podstaw prawnych z uwagi na niemożliwość wzruszania prawomocnej uchwały Rady Nadzorczej. Sprawa kontynuowania realizacji przedmiotowej inwestycji została rozstrzygnięta w drodze uchwały nr 46/17/2010 Rady Nadzorczej poprzez utrzymanie w mocy uchwały Rady Osiedla „Skarpa” nr 16/2010 z dnia 31 marca 2010 r.;
 2. Naruszeniem zasady kompetencyjności byłoby kwestionowanie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni przez Radę Osiedla jako organ niższego rzędu, zwracając uwagę, że takiej kompetencji nie przewiduje ani ustawa, ani Statut Spółdzielni, jak też Regulamin Rady Osiedla „Skarpa”.
 3. Za nieporozumienie uznać należy treść proponowanej uchwały dot. zarówno obciążenia kosztami I etapu wykonywanej umowy, jak i wyciągnięcie z tego tytułu konsekwencji służbowych do Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych. Pomijając fakt braku takich kompetencji Rady Osiedla, o czym była mowa wyżej, Zarząd w tym składzie podpisując umowę z LPEC działał w słusznym interesie członków Spółdzielni, dążąc do uzyskania oszczędności zużycia ciepła zarówno na etapie jego dystrybucji, jak i rzeczywistego zużycia przez odbiorców (indywidualne rozliczanie dla każdego budynku, możliwość regulacji poboru ciepła przez odbiorców, zarówno na cele ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej wody; możliwość ustawienia indywidualnych parametrów czynnika grzewczego dla danego obiektu, opłata wyłącznie za ciepło rzeczywiście zużyte przez dany budynek).
 4. Rada Nadzorcza, nie uwzględniając odwołania trojga mieszkańców osiedla „Skarpa” od uchwały nr 16/2010 Rady Osiedla „Skarpa”, mając na względzie argumenty z punktu 4, słusznie uznała w uzasadnieniu swojej decyzji, że modernizacja systemu ogrzewania pozwoli na zracjonalizowanie zużycia ciepła oraz pełne unowocześnienie systemu dostawy i rozliczenia energii cieplnej, które sprowadzi się do oszczędności zużycia ciepła, możliwości regulacji jego poboru i opłat tylko za ciepło rzeczywiście zużyte. Oczywistym jest w tej sytuacji, że nie naruszony został w żaden sposób materialny interes członków Spółdzielni, a wręcz odwrotnie – zmiana sposobu dostawy i rozliczenia ciepła będzie korzystna dla mieszkańców osiedla. Już choćby z tego tytułu nie może być mowy o naruszeniu zasad współżycia społecznego.

Z całą pewnością modernizacja sieci ciepłowniczej jest ekonomicznie uzasadniona, chociażby ze względu na fakt pochodzenia środków finansowych w wysokości 95% kosztów prowadzonych robót – z LPEC w II etapie oraz ok. 83% w I etapie.

W przypadku braku przystąpienia Spółdzielni do wykonania modernizacji byłaby ona przesunięta o około 25-30 lat. Podkreślenia wymaga fakt, że nie przeprowadzenie modernizacji pociągnęłoby za sobą dalsze korzystanie z dotychczasowej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej (mocno zużytej, o wysokiej awaryjności), ponoszenie kosztów strat ciepła na podgrzanie ciepłej wody (przesyłanej z podstacji ciepła do budynków), a także dalsze ponoszenie kosztów utrzymania i usuwania awarii sieci wodociągowej drugiej strefy.

Z powyższych względów uznać należy, że działania Zarządu Spółdzielni mieszczą się w ich kompetencjach (w szczególności § 91 i § 93 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni), a nadto zasadność modernizacji sieci została potwierdzona przez Radę Nadzorczą poprzez akceptację jej kontynuowania w oparciu o prawomocną uchwałę, a więc wiążącą wszystkich członków Spółdzielni.

3. przedstawionym poniżej projektem uchwały:

Projekt

UCHWAŁA Nr      /      /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2010 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 33/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 -montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 33/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 -montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Załącznik
do uchwały Nr / /10
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 33/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po zbadaniu doręczonej w dniu 20 lipca 2010 r. uchwały, o której mowa w sentencji, stwierdza, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem postanowień Statutu SM „Czuby” w Lublinie.

Rada Osiedla „Skarpa”, podejmując w dniu 15 lipca 2010 r. uchwałę nr 33/2010 naruszyła postanowienia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, bezpodstawnie wskazując jako podstawę prawną podjęcia uchwały § 102 Statutu:

 1. Przede wszystkim należy podnieść, że żaden przepis Statutu, jak też Regulaminu Rady Osiedla „Skarpa” nie uprawnia Rady Osiedla ” Skarpa” do uchylenia uchwał Rady Nadzorczej. Z treści protokołu z posiedzenia Rady Osiedla „Skarpa” odbytego w dniu 15 lipca 2010 r. wynika, że członkowie Rady Osiedla uczestniczący w posiedzeniu zostali poinformowani przez Prezesa Zarządu, że sprawa realizacji przedmiotowej inwestycji została rozstrzygnięta w drodze uchwały nr 46/17/2010 Rady Nadzorczej poprzez utrzymanie w mocy uchwały Rady Osiedla „Skarpa” nr 16/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Uchwała ta jest prawomocna i wiąże wszystkich członków Spółdzielni.
 2. Przedmiot uchwały w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3 w żaden sposób nie koresponduje z treścią tej uchwały, która obejmuje swym zakresem sprawy, których rozstrzygnięcie również nie leży w kompetencji Rady Osiedla. Pomijając fakt, że sposób zredagowania treści uchwały jest nieczytelny, niezrozumiały, a wręcz niechlujny prawnie i nierodzący skutków prawnych, brak jest wskazania konkretnych podstaw prawnych jej podjęcia. Nie można bowiem opierać zarzutów na ogólnikowych stwierdzeniach rzekomego naruszenia zasad współżycia społecznego, w żaden sposób niewyartykułowanych prawnie, czy też niewskazania naruszenia konkretnych przepisów prawa i regulaminów Rady Osiedla. Jako przykład niezrozumiałego i niejasnego sformułowania można wskazać treść § 2 uchwały Rady Osiedla: „Uchwala wchodzi w życie z dniem dotyczącym kosztów”.
 3. Rada Osiedla „Skarpa”, mając za przedmiot podjęcie uchwały w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3, faktycznie takiej uchwały nie podjęła, o czym mowa w punkcie 2 uzasadnienia, a nawet gdyby taka uchwala została podjęta, to i tak byłaby sprzeczna z treścią § 102 Statutu Spółdzielni i § 4 Regulaminu Rady Osiedla „Skarpa”.
 4. W świetle przedstawionych przez Prezesa Zarządu argumentów co do zasadności kontynuowania przedmiotowej inwestycji zawartej z LPEC, przy braku uwag członków Rady Osiedla uczestniczących w posiedzeniu, co jednoznacznie wynika z protokołu z posiedzenia Rady, przy jednoczesnym przedstawieniu analizy korzyści materialnych dla członków Spółdzielni wynikających z przebudowy i modernizacji sieci, stwierdzić należy, że Rada Osiedla podejmując próbę podjęcia uchwały, działała z zagrożeniem interesu materialnego Spółdzielni. Kolejna analiza firmy LPEC także wskazuje na konieczność wymiany istniejącej sieci ciepłowniczej z uwagi na jej wysoką awaryjność i znaczne ubytki czynnika grzewczego, tj. 70-100 m3 miesięcznie, podczas gdy średni ubytek w innych obiektach wynosi około 5 m3 miesięcznie.

W tym miejscu ponownie pokreślić należy, że o powyższych i innych argumentach, przemawiających za słusznością zawartej umowy z LPEC, informował Prezes Zarządu na posiedzeniu Rady Osiedla, stwierdzając m .innymi: „Zarząd w tym składzie podpisując umowę z LPEC działał w słusznym interesie członków Spółdzielni, dążąc do uzyskania oszczędności zużycia ciepła zarówno na etapie jego dystrybucji, jak i rzeczywistego zużycia przez odbiorców (indywidualne rozliczanie dla każdego budynku, możliwość regulacji poboru ciepła przez odbiorców, zarówno na cele ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej wody; możliwość ustawienia indywidualnych parametrów czynnika grzewczego dla danego obiektu, opłata wyłącznie za ciepło rzeczywiście zużyte przez dany budynek)”. Nadto przebudowa sieci powoduje likwidację ponoszenia zbędnych kosztów naprawy awarii sieci wodociągowej II strefy, o czym byli także informowani członkowie Rady Osiedla i mieszkańcy Osiedla „Skarpa” uczestniczący w posiedzeniu.

Wszystkie wymienione okoliczności faktyczne i prawne wskazują na wadliwość podjęcia uchwały nr 33/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3 i stanowią podstawę jej uchylenia w całości.

– Informacją Zarządu w brzmieniu:

I. Stan prawny:
W związku z powzięciem wiadomości o zamiarze wprowadzenia do porządku obrad sprawy realizacji umowy zawartej z LPEC o wykonania węzłów cieplnych i montażu zestawów hydroforowych w budynkach wysokich przynależnych do podstacji PC-3, Zarząd Spółdzielni podważa możliwość podjęcia uchwały w tym przedmiocie z następujących powodów:

 1. podjęcie uchwały w wyżej wymienionej sprawie nie znajduje podstaw prawnych z uwagi na niemożliwość wzruszania prawomocnej uchwały Rady Nadzorczej. Sprawa kontynuowania realizacji przedmiotowej inwestycji została rozstrzygnięta w drodze uchwały nr 46/17/2010 Rady Nadzorczej poprzez utrzymanie w mocy uchwały Rady Osiedla „Skarpa” nr 16/2010 z dnia 31 marca 2010 r.;
 2. naruszeniem zasady kompetencyjności byłoby kwestionowanie uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni przez Radę Osiedla jako organ niższego rzędu, zwracając uwagę, że takiej kompetencji nie przewiduje ani ustawa, ani Statut Spółdzielni, jak też Regulamin Rady Osiedla „Skarpa”.
 3. Za nieporozumienie uznać należy treść proponowanej uchwały dot. zarówno obciążenia kosztami I etapu wykonywanej umowy, jak i wyciągnięcie z tego tytułu konsekwencji służbowych do Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych. Pomijając fakt braku takich kompetencji Rady Osiedla, o czym była mowa wyżej, Zarząd w tym składzie podpisując umowę z LPEC działał w słusznym interesie członków Spółdzielni, dążąc do uzyskania oszczędności zużycia ciepła zarówno na etapie jego dystrybucji, jak i rzeczywistego zużycia przez odbiorców (indywidualne rozliczanie dla każdego budynku, możliwość regulacji poboru ciepła przez odbiorców, zarówno na cele ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej wody; możliwość ustawienia indywidualnych parametrów czynnika grzewczego dla danego obiektu, opłata wyłącznie za ciepło rzeczywiście zużyte przez dany budynek).
 4. Rada Nadzorcza, nie uwzględniając odwołania trojga mieszkańców osiedla „Skarpa” od uchwały nr 16/2010 Rady Osiedla „Skarpa”, mając na względzie argumenty z punktu 4, słusznie uznała w uzasadnieniu swojej decyzji, że modernizacja systemu ogrzewania pozwoli na zracjonalizowanie zużycia ciepła oraz pełne unowocześnienie systemu dostawy i rozliczenia energii cieplnej, które sprowadzi się do oszczędności zużycia ciepła, możliwości regulacji jego poboru i opłat tylko za ciepło rzeczywiście zużyte. Oczywistym jest w tej sytuacji, że nie naruszony został w żaden sposób materialny interes członków Spółdzielni, a wręcz odwrotnie – zmiana sposobu dostawy i rozliczenia ciepła będzie korzystna dla mieszkańców osiedla. Już choćby z tego tytułu nie może być mowy o naruszeniu zasad współżycia społecznego.

Z całą pewnością modernizacja sieci ciepłowniczej jest ekonomicznie uzasadniona, chociażby ze względu na fakt pochodzenia środków finansowych w wysokości 95% kosztów prowadzonych robót – z LPEC w II etapie oraz ok. 83% w I etapie.
W przypadku braku przystąpienia Spółdzielni do wykonania modernizacji byłaby ona przesunięta o około 25-30 lat. Podkreślenia wymaga fakt, że nie przeprowadzenie modernizacji pociągnęłoby za sobą dalsze korzystanie z dotychczasowej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej (mocno zużytej, o wysokiej awaryjności – co potwierdzają analizy LPEC-u), ponoszenie kosztów strat ciepła na podgrzanie ciepłej wody (przesyłanej z podstacji ciepła do budynków), a także dalsze ponoszenie kosztów utrzymania i usuwania awarii sieci wodociągowej drugiej strefy – potwierdzonej przez Administrację Osiedla Skarpa, m.in. ok. 7290 zł w rejonie Sympatycznej 4 w 2009 r, 4690 zł w rejonie Radości 4 w grudniu 2008r itd.). Z powyższych względów uznać należy, że działania Zarządu Spółdzielni mieszczą się w ich kompetencjach (w szczególności § 91 i § 93 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni), a nadto zasadność modernizacji sieci została potwierdzona przez Radę Nadzorczą poprzez akceptację jej kontynuowania w oparciu o prawomocną uchwałę, a więc wiążącą wszystkich członków Spółdzielni.

II. Stan faktyczny:

 1. 10 grudnia 2008 r. – spotkanie w sprawie przebudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło – Pani Prezes Anna Urbanek i Kierownik Administracji Osiedla „Skarpa” Krzysztof Polz w siedzibie LPEC.
 2. 18 grudnia 2008 r. – pismo LPEC dot. propozycji rzeczowo-finansowych zmiany sposobu zasilania w ciepło budynków przy ul. Sympatycznej.
 3. Grudzień 2008 r. – Informator SM „CZUBY” Nr 35 str1 – informacja dostarczona do wszystkich mieszkańców o realizacji programu oszczędnościowego polegającego m.in. na przebudowie sieci ciepłowniczej, likwidacji węzłów grupowych na rzecz węzłów indywidualnych w budynkach, zastąpienie istniejących hydroforni zbiornikowych na zestawy hydroforowe kompaktowe.
 4. 02 kwietnia 2009 r – posiedzenie Prezydium RO – informacja Kierownika Administracji Osiedla o konieczności przebudowy sieci ciepłowniczej osiedlowej do budynków przynależnych do podstacji ciepła PC3 oraz o korespondencji z LPEC w przedmiotowej sprawie.
 5. 30 kwietnia 2009r pismo do LPEC w sprawie negocjacji umowy wspólnej inwestycji.
 6. 14 maj 2009 r pismo LPEC dot. obniżenia kwoty dofinansowania przez Spółdzielnię planowanej wspólnej inwestycji.
 7. 29 maja 2009 r. – umowa wspólnej inwestycji WI – 002/2009 – umowa wykonana i zakończona w 2009 r. jako I etap (należało szybko przystąpić do realizacji umowy, gdyż prace musiały być zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego).
 8. 08 października 2009 r posiedzenie RO Skarpa – informacja Kierownika Administracji o zaawansowaniu prac związanych z przebudową sieci ciepłowniczej i podjęcie Uchwały Nr 41/2009 o przeniesieniu piwnic do pomieszczeń wspólnych w celu umożliwienia wykonania robót budowlanych związanych z powiększeniem pomieszczeń dla potrzeb wstawienia indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych.
 9. 29 stycznia 2010 r. – pismo LPEC dot. drugiego etapu przebudowy.
 10. 26 lutego 2010 r. – pismo LPEC dot. drugiego etapu przebudowy – oszczędność zużycia ciepła.
 11. 31 marca 2010 r. – uchwała nr 16/2010 Rady Osiedla „Skarpa” w sprawie kontynuacji robót związanych z wykonaniem węzłów cieplnych i montażem zestawów hydroforowych w budynkach wysokich przynależnych do podstacji PC-3. (udział Spółdzielni w kosztach przebudowy sieci i likwidacji wymiennikowni wynosił w II etapie niecałe 5% – przyjęto jako klucz do rozliczenia kosztu urządzeń w danej nieruchomości pow. użytkową lokalu).
  Udział w posiedzeniu RO przedstawiciela LPEC-u.
 12. Kwiecień 2010 – podpisanie umowy sporządzonej 08 lutego 2010 r przez LPEC – drugi etap -aktualnie realizowana z terminem wykonania 15.10.2010r (dostarczona do LPEC-u w dn. 07.04.2010r).
 13. 29 kwietnia 2010 r. – odwołanie mieszkańców do Rady Nadzorczej od uchwały nr 16/2010 Rady Osiedla „Skarpa”.
 14. 08 czerwca 2010 r. – uchwała nr 46/17/2010 Rady Nadzorczej utrzymująca w mocy uchwałę nr 16/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z uzasadnieniem obrazującym bardzo dokładnie stan prawny i przesłanki ekonomiczno-finansowe powodujące konieczność zawarcia umowy w interesie członków Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez członków Zarządu i kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego, oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wniosków i uwag zgłoszonych przez obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej mieszkańców osiedla Skarpa, oraz po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania, podjęła uchwałę nr 58/27 z dnia 7.09.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 33/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.- w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

E)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej oraz Komisji Rewizyjnej poinformowali ,że członkowie komisji którymi przewodniczą po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30 i 31.08.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Uchwałą Rady Osiedla

U c h w a ł a Nr 34 / 2010
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 15.07.2010 r.

w sprawie: ewidencjonowania środków trwałych.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

W związku z wyodrębnieniem nieruchomości Rada Osiedla zobowiązuje Zarząd S.M. „CZUBY” do założenia na każdą nieruchomość mieszkalną książki środków trwałych i ewidencję (składniki infrastruktury na danej nieruchomości), dokonania stosownych wpisów wg Ustawy o środkach trwałych oraz ich prowadzenia w ramach administrowania nieruchomościami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Projektem uchwały

Projekt

UCHWAŁA Nr     /      /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2010 r.

w sprawie: rozpatrzenia uchwały nr 34/2010 Rady Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ewidencjonowania środków trwałych, pod kątem jej zgodności z prawem.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 27 w związku z § 103 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla uchwałę nr 34/2010 Rady Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ewidencjonowania środków trwałych.

§ 2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Projekt

Załącznik
do uchwały Nr / /10
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia uchwały nr 34/2010 Rady Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ewidencjonowania środków trwałych, pod kątem jej zgodności z prawem.

Uchwała w swojej treści posiada wzajemnie sprzeczne zapisy, gdyż powołuje nieistniejący akt prawny, jakim jest „ustawa o środkach trwałych”, a jednocześnie posiada zapis „założenia książki składników infrastruktury dla danej nieruchomości w ramach administrowania nieruchomościami”. Analiza zapisu uchwały wskazuje, iż Rada Osiedla „Skarpa” podjęła uchwałę do założenia książek obiektów uregulowanych w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).

Zgodnie z powołanymi przepisami książki obiektu budowlanego prowadzi się dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego, a budynkiem jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiekt budowlany to także budynek wraz z instalacjami technicznymi oraz budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

Ponieważ książka obiektu prowadzona jest dla całego obiektu budowlanego, nie ma prawnej możliwości prowadzić książki obiektu dla nieruchomości lokalowej jako wydzielonej części obiektu budowlanego. Art. 64 ust. 2 ustawy Prawo budowlane wymienia enumeratywnie podmioty zwolnione z prowadzenia książki obiektu. Nieruchomość lokalowa nie mieści się w pojęciu ustawy Prawo budowlane, lecz jako jedna z wielu nieruchomości lokalowych w ramach budownictwa wielorodzinnego podlega przepisom art. 64 ust. 1, a więc prowadzenia książki obiektu dla obiektu budowlanego jako budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wniosków i uwag zgłoszonych przez obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej mieszkańców osiedla Skarpa , oraz po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 2 głosie przeciwnym i 1 wstrzymujących się od głosowania, podjęła uchwałę nr 59/28/2010 z dnia 7.09.2010 r. w sprawie rozpatrzenia uchwały nr 34/2010 Rady Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ewidencjonowania środków trwałych, pod kątem jej zgodności z prawem. .- w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Ad. 5
Prezes Zarządu zapoznał członków Rady Nadzorczej z poniżej przedstawionymi materiałami:

A) Poniżej przedstawionym postanowieniem Sądu

Sygn. akt LU XI Ns. Rej. KRS 7091/10/788

POSTANOWIENIE

Dnia 12 lipca 2010 roku Sąd Rejonowy-Sąd Gospodarczy w Lublinie Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego w osobie Referendarza Sądowego Michała Szymańskiego po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2010 roku w Lublinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z urzędu na skutek zawiadomienia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z siedzibą w Lublinie z udziałem Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z siedzibą w Lublinie w przedmiocie ustanowienia kuratora dla Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z siedzibą w Lublinie
postanawia:
postępowanie umorzyć.

UZASADNIENIE

Do tutejszego Sądu wpłynęły pisma członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z siedzibą w Lublinie informujące o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu tej Spółdzielni, co miało być podstawą ustanowienia dla niej z urzędu kuratora w trybie art. 26 ust. l ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Na podstawie takich zawiadomień zostało wszczęte z urzędu postępowanie w przedmiocie ustanowienia kuratora dla przedmiotowej Spółdzielni. Celem tego postępowania uczyniono zbadanie zaistnienia przesłanek z art. 26 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z sugestią członków Spółdzielni.

Sąd zważył, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity w Dz.U. z 2007r., Nr 168, póz. 1188 ze zm.), jeżeli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku.
W sprawie niniejszej nie zachodzą przesłanki, aby sięgnąć po ustanowienie kuratora z urzędu dla Spółdzielni „CZUBY”. Wobec tego podmiotu nie stosowano instrumentów przymuszających przewidzianych w przepisie art. 24 ust.1 cyt. ustawy, nie stosowano grzywien w celu wyegzekwowania obowiązków rejestrowych. Tym samym brak jest podstaw do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie ustanowienia kuratora w trybie art. 26 ust. 1 cyt. ustawy.

Co więcej, Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” złożyła aktualnie wymagane prawem wnioski rejestrowe dotyczące jej struktury organizacyjnej, jak i rozrachunku z działalności i złożenia sprawozdania finansowego. Wnioski te Sąd uczyni niezwłocznie przedmiotem rozpoznania.

Obecna struktura organizacyjna Spółdzielni oparta jest na podjętych uchwałach. W przypadku polemizowania z ich treścią, bądź też negowania prawidłowości ich podjęcia, zwrócić się należy do właściwego Sądu Cywilnego o stwierdzenie nieprawidłowości w tym zakresie. W przeciwnym razie brak będzie podstaw do dokonania jakichkolwiek zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, innymi słowy, do czasu stwierdzenia we właściwym postępowaniu sądowym ewentualnych nieprawidłowości Sąd Rejestrowy nie dokona zmiany wpisu w Rejestrze. Takie działanie Sądu Rejestrowego było by w obecnej chwili przedwczesne i nieuzasadnione. Z drugiej strony sam Sąd Rejestrowy nie jest właściwy rzeczowo do rozpoznawania sprawy w przedmiocie ustalenia ważności podjętych przez organy Spółdzielni uchwał.

Zgodnie z przepisem art. 355 §1 kpc Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku (tu: postanowienia – art. 361 kpc) stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Wszczęte na skutek powyższych zawiadomień postępowanie z urzędu wykazało, iż brak jest na obecnym etapie przesłanek ustanowienia dla Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” kuratora w trybie art. 26 ust. l ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dalsze prowadzenie tego postępowania jest bezprzedmiotowe, stąd należało je umorzyć.
Mając to na uwadze, Sąd, na podstawie powołanych przepisów, orzekł jak w sentencji.

B) Prezes Zarządu poinformował, że Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia z dnia 14.07.2010 r. sygnatura sprawy LU NS-REJ.KRS/008080/10/137 postanowił wpisać zmiany do statutu uchwalone na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie w dniu 12.06.2010 r.

C) poniżej przedstawionymi pismami:

 1. z dnia 12 lipca 2010 Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Budownictwa i Mieszkalnictwa znak BS-WSMmz-053-89/2010/2000 na temat zagadnień podniesionych w dwóch pismach Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w sprawie nieprawidłowości w działaniu ww. Spółdzielni tj – z dnia 17 maja 2010 r. skierowane do Pana Piotra Stycznia Ministra Infrastruktury i z dnia 17 maja 2010 r. Pan Piotr Styczeń V-ce Minister Infrastruktur Ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa.
 2. Odpowiedzią Spółdzielni na powyższe pisma z dnia 28.07.2010 r. skierowaną do MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa.
 3. Odpowiedzią Spółdzielni z dnia 27 lipca 2010 r. skierowaną do Ministerstwa Infrastruktury Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Warszawie.

W tym miejscu w protokole umieszczono w/w pisma.

Członkowie Rady Nadzorczej do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag.

Ad. 6
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma skierowane przez:

– Członka zam. w osiedlu Skarpa z dnia 27.05.2010 r. dot. zmiany § 14 regulaminu rozliczania wody w lokalach z dnia 03.03.2009 r.

Rady Nadzorczej po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła do w/w wystosowała odpowiedz poniższej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz.

– Członka zam. w osiedlu Ruta – odwołanie d decyzji Zarządu z dnia 08.06.2010 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu sprawy zgłoszonej przez w/w oraz informacji przekazanej przez dział księgowości inwestycyjnej i kredytowej uznała sprawę za bezprzedmiotową gdyż w/w przed terminem dokonał spłaty zadłużenia.

1.
– Mieszkańców nieruchomości Szmaragdowa 4 z dna 12.06.2010 r. w sprawie wadliwie wykonanego w 2003 r. termoizolacji budynku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:
– protokołem ze spotkania z mieszkańcami Szmaragdowa 4 w dniu 01.07.2010 r.
– protokołem z przeglądu usterek w dniu 1.07.2010 r.
– informacją Kierownika Administracji osiedla dot. wystąpienia mieszkańców,

oraz po dyskusji postanowiła ,większością głosów – 19 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania , do mieszkańców budynku Szmaragdowa 4 wystosowała odpowiedz następującej treści:

Lublin, 07.09.2010 r.

Ldz. RN/5372/10

Mieszkańcy budynku
przy ul. Szmaragdowej 4
20 – 570 Lublin

Odpowiadając na pismo z dnia 12.06.2010 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że w dniu 07.09.2020 r. zapoznała się z korespondencją i dokumentacją w sprawie porastania glonów na ocieplonych budynkach oraz przecieków w budynku przy ulicy Szmaragdowej 4.
Po przeanalizowaniu sprawy , Rada Nadzorcza informuje, że zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. ( DzU 2003.119.1116 z póżn. Zm.) art.4 ust.1,11, 2, 3, 4 wszyscy właściciele i współwłaściciele lokali obowiązani są uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie ze statutem Spółdzielni.
W obecnym stanie prawnym, Spółdzielnia nie dysponuje funduszami, które mogłaby przeznaczyć na Państwa nieruchomość.

– Mieszkańców budynku przy ul. Dziewanny 14 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie rozliczenia inwestycji.

Rada Nadzorcza na pismo z dnia 19.07.2010 r. postanowiła wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, dn. 2010-09-07

Mieszkańcy budynku przy ul. Dziewanny 14
20-539 Lublin

Odpowiadając na pismo z dnia 19.07.2010 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uprzejmie informuje, że w dniu 07.09.2010 r. podjęła Uchwałę Nr 52/14/2010 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego RUTA II – ul. Dziewanny 14.
W rozliczeniu końcowym przyjęto wartość gruntu wynikającą z kosztów faktycznie poniesionych przez Spółdzielnię.

Otrzymują:
– Mieszkańcy budynku przy ul. Dziewanny 14
– UM WGM ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
– ET w/m

– Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14.07.2010 r. w sprawie zgłoszonej przez członka za. w osiedlu Skarpa.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z całością korespondencji dołączonej do w/w pisma oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, dn. 2010-09-07

RN/6267/10

Zarząd Województwa Lubelskiego
ul. Spokojna 4
20-074 Lublin

Odpowiadając na pismo z dnia 14.07.2010r znak: MI.I.AS.71017/177/10 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uprzejmie informuje, że w dniu 07.09.2010r podjęła Uchwałę Nr 56/25/2010 w sprawie rozpatrzenia uchwały nr 26/2010 z dnia 30.06.2010 Rady Osiedla Skarpa dotyczącej planowanej budowy garaży os. Skarpa przy ul. Filaretów 52 w Lublinie.

Po zapoznaniu się z treścią powołanej uchwały oraz pismami członków Spółdzielni – mieszkańców Osiedla Skarpa, przesłanymi przez Zarząd Województwa Lubelskiego, przy w/w piśmie Rada Nadzorcza postanowiła nie wprowadzać zmian w planie inwestycyjnym na rok 2010 r.
Powyższe jest jednoznaczne z kontynuacją przedmiotowej inwestycji zgodnie z zatwierdzonymi planami rzeczowo – finansowymi Spółdzielni.

– Mieszkańca osiedla Skarpa z dnia 11.06.2010 r. skierowanym do przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza po dyskusji, większością głosów – 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania, postanowiła do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

W tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz w brzmieniu:

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.06.2010 r. uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 87 ust.1 pkt 2b Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę działalności Spółdzielni ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków, w tym przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków naszych mieszkańców.

W celu realizacji powyższych zasad Zarząd postanowił przekazać Pana sprawę do rozpoznania przez organy ustalające sposób rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym pańskiego lokalu.
Zgodnie z art.4 ust.4 usm właściciele lokali nie będący członkami spółdzielni wykonują zobowiązania finansowe wobec spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni.

– Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami skierowanymi do jej wiadomości oraz z odpowiedziami skierowanymi na w/w pisma przez Zarząd Spółdzielni:
1. z dnia 14.06.2010 r. w sprawie rozliczenia wody,
2. z dnia 4.05.2010 r. w sprawie przecieku wód opadowych nad garażem,
3. z dnia 16.03.2010 r., 5.07.2010 r.,19.07.2010 r. w sprawie występującego zagrzybienia w mieszkaniu.
W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków kierujących pisma.

Rada Nadzorcza sposób załatwienia przez Zarząd Spółdzielni spraw zgłoszonych w powyższych pismach za prawidłowy i postanowiła nie zajmować stanowiska w zgłoszonych sprawach.

Ad. 7
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 22.06.2010 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 21 za.

Ad. 8
Prezes Zarządu zgłosił wniosek by Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę o wykluczeniu nr 106/81/2009 z dnia 24.11.2009 r. podjętą w związku z zadłużeniem wobec spółdzielni. Zadłużenie zostało uregulowane przez wykluczonego.
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę Nr 49 / 34 / 2010
z dnia 07. 09. 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 106/81/09 z dnia 24.11.2009 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka wykluczonego oraz tekst uchwały.

Ad. 9
W porządku obrad kolejnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej zostaną ujęte poniższe punkty:

 1. Zatwierdzenie:
  a) Struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej SM „Czuby” w Lublinie na 2011 r.
  b) Kosztów zarządzania na 2011 r.
  c) Planu inwestycyjnego na 2011 r.
  d) gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2011 r.
 2. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym uchwał Rady Osiedla Skarpa.
 3. Nr 45/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie wystąpienia do Zarządu SM „Czuby” o Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za I półrocze 2010 r.
  a) przedstawienie projektu planu kosztów zarządzania i utrzymania mienia Spółdzielni na rok 2011 wraz z uzasadnieniem,
  b) Nr 50/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie zobowiązania Administracji Osiedla do przekazania kserokopii wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej pracy poszczególnych komisji Rady.
  c) Nr 53/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na montaż anteny krótkofalowej
  d) Nr 55/2010 z dnia 16.08.2010 r. w sprawie nie ujmowania w planie rzeczowo – finansowym na 2011 r. wymiany wodomierzy.

Ad. 10
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 11:09, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2010