Protokół Nr 08/2010
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 22.06.2010

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Biss Jan, Betka Elżbieta, Chodkiewicz Stefania, Gontarz Zbigniew, Husarek Teresa,
Jerzy Kaczmarski, Henkiel Grażyna, Klech Ryszard, Roman Janczarek, Kutyła Jerzy,
Majek Grzegorz, Samborska Janina, Mańka Krystyna, Andrzej Turski,
Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Smerda Stanisław.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczącego poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 4. Omówienie przebiegu obrad i wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli odbytym w dniach 11 i 12 czerwca 2010 r.
 5. Sprawy wniesione.

Przedstawiony powyżej porządek obrad został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Nie skierowano do Rady Nadzorczej podań o przywrócenie członkostwa w SM „Czuby”

Ad. 3
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pismo z dnia 11.06.2010 r. mieszkańca osiedla Skarpa – skargę na SM „Czuby” i Administrację osiedla Skarpa za brak konsultacji z mieszkańcami nieruchomości na temat wykonywanych prac budowlanych.

Rada Nadzorcza do w/w na powyższe pismo wystosuje odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

Powyżej przedstawione stanowisko Rada Nadzorcza przyjęła jednomyślnie – 20 za.

Ad. 4
Prezes Zarządu informował, że zaplanowany na Zebranie Przedstawicieli w dniu 11 i 12.06.2010 r. porządek obrad został w całości zrealizowany. W zebraniu w pierwszym dniu uczestniczyło 99 przedstawicieli, a w drugim 90 przedstawicieli na 106 ogólnej liczby. Obradom przysłuchiwało się około 40 członków zamieszkałych głównie w osiedlu Skarpa oraz kilku z osiedla Widok i Ruta.

Zgłoszony wniosek przez przedstawiciela z osiedla Ruta o przerwanie zebrania na mocy art. 9 ust.1, art. 83 ust.3 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i art. 38 ustawy Prawo Spółdzielcze i nie podejmowanie żadnych uchwał gdyż to zebranie jest nieprawomocne a podjęte uchwały mogą być zaskarżone i uznane przez sąd za nieważne nie został przyjęty. Przeciw przyjęciu do realizacji tego wniosku głosowało 64 przedstawicieli a tylko 9 za przyjęciem.

Nie przyjęto również do realizacji wniosku zgłoszonego przez przedstawiciela z osiedla Skarpa dot. zamiany kolejności realizacji pkt 8 z 14. Przeciw zmianie kolejności realizacji tych pkt głosowało 70 przedstawicieli, za przyjęciem zmiany 15 przedstawicieli. Wszystkie uchwały umieszczone w porządku obrad zebrania zostały podjęte. Członkowie Rady Nadzorczej (byli i obecni) oraz członkowie Zarządu uzyskali absolutorium za działalność w 2009 r.

W drugim dniu zebrania przedstawiciele skupili się nad uchwaleniem zmian statutu SM „Czuby”. Przeprowadzono głosowanie nad 156 zmianami zawartymi w projekcie statutu oraz w informacji Komisji Statutowej dot. zmian zgłoszonych do Statutu do 24.05.2010 r. Uchwalono 108 zmian do statutu z reguły tych, które pozytywnie zostały zaopiniowane przez Komisję Statutową.
Po ich zarejestrowaniu zostanie zastąpione:
– Zebrania Przedstawicieli – Walnym Zgromadzeniem,
– Zebrań grup członkowskich – częściami Walnego Zgromadzenia,
– Rad Osiedli – Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,

Zmieni się wysokość otrzymywanych diet za udział w posiedzeniach organów samorządowych – wypłacane będzie wynagrodzenia w formie miesięcznego ryczałtu dla członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i członków Rady Nadzorczej.

W toku zebrania do komisji wnioskowej zostały zgłoszone tylko 2 wnioski. Pierwszy to apel o przekazanie przez przedstawicieli otrzymanych diet lub ich części na pomoc dla powodzian – nie został przyjęty (za 8, przeciw 57, wstrzymało się 5).
Drugi wniosek dwuczęściowy dot. opracowania i wdrożenia programu zwiększenia liczby miejsc postojowych w osiedlach, oraz doprowadzenie wspólnie z Urzędem Miasta do urządzenia na miejscu trawników przy ulicy Ułanów miejsc parkingowych – nie został przyjęty (20 za, 25 przeciw, wstrzymało się 12).

Do przedstawionej informacji członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag.

Ad. 5
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej odbędzie się na początku lipca. W porządku obrad w/w posiedzenia zostaną umieszczone między innymi poniższe punkty:

 1. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zgody na ustanowienie służebności gruntowej przesyłowej na działce 42/5 przy ulicy Dziewanny 14 na rzecz LPEC, ZG, ZE, MPWiK, UPC, Multimedia,
  b) zatwierdzenia rozliczenia nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Osiedle Ruta ul. Dziewanny 14.
  c) korekty planu gospodarczo – finansowego na 2010 r. w części dotyczącej Osiedla Widok
 2. Informacja Zarządu na temat:
  a) zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
  b) możliwości pozyskania dla SM „Czuby” środków unijnych.
  c) zaawansowania prac nad realizację inwestycji zespołu parkingowo – garażowego w osiedlu Skarpa.
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej w tym też mieszkańców z ulicy Szmaragdowej 4.
 4. System EKO AB odbioru i segregacji odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych.

Członkowie Rady Nadzorczej zastanawiali się które z regulaminów wewnętrznych spółdzielni po zarejestrowaniu zmian statutu należy zmienić w pierwszej kolejności, oraz która z komisji Rady zajmie się wskazanymi regulaminami.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 11:13, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2010