Protokół Nr 07/2010
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 08.06.2010

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Biss Jan, Chodkiewicz Stefania, Gontarz Zbigniew, Husarek Teresa, Jerzy Kaczmarski,
Henkiel Grażyna, Klech Ryszard, Roman Janczarek, Kutyła Jerzy, Majek Grzegorz, Samborska Janina,
Mańka Krystyna, Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Smerda Stanisław.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczącego poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 16/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 31.03.2010 r. w sprawie kontynuowania robót związanych z wykonaniem indywidualnych węzłów cieplnych i montażem zestawów hydroforowych w budynkach zasilanych z podstacji PC-3 przy ulicy Sympatycznej.
  b) Zmian w uchwale Rady Nadzorczej nr 96/2/2009 z dnia 6.10.2010 r. w sprawie ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych.
  c) zmian w uchwale nr 48/18/09 z dnia 24.06.2009 w sprawie wyboru stałych komisji Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.
 3. Stanowisko w sprawie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.
 4. Analiza działalności gospodarczo – finansowej Spółdzielni za I kwartał 2010 r.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 11.05.2010 r.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 7. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 8. Ocena pracy Członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za II kwartał 2010 r.
 9. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 10. Zapytania i wnioski.

Przedstawiony powyżej porządek został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 26.05.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Lublin dnia 2010.04.29

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby” w Lublinie
20 – 538 Lublin

Wnosimy na podstawie § 11 punkt 5 Regulaminu Rady Osiedla ” SKARPA,, SM CZUBY w Lublinie z uznanie za niezgodną z przepisami prawa Uchwałę nr 16/2010 Rady Osiedla „Skarpa”, SM CZUBY z dnia 31.03.2010 rok w sprawie: kontynuacji robót związanych z wykonaniem węzłów cieplnych i montażem zestawów hydroforowych w budynkach wysokich przynależnych do podstacji PC-3.

Wnosimy również o uznanie przez Radę Nadzorczą fakt przekroczenia kompetencji Zarządu SM Czuby w Lublinie i naruszenie przepisów prawa spółdzielczego i Statutu SM CZUBY w Lublinie w § 93 poprzez podjęcie samodzielnej decyzji i podpisanie umowy z FIRMĄ LPC w Lublinie bez uprzedniej zgody Rady Osiedla Skarpa i mieszkańców członków S M Czuby nieruchomości Radości 14 w Lublinie.

Uzasadnienie:
Rada Osiedla „Skarpa”, przyjmując w/w uchwałę naruszyła przepis § 102 a w szczególności przekroczyła zakres swoich kompetencji w punkcie 14, Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie. W/W zakres robót remontowych nie został uwzględniony w planie gospodarczym na rok 2009 i 2010 przez Radę Osiedla Skarpa w związku z brakiem informacji ze strony Zarządu SM „Czuby”. Roboty wymiany całej instalacji nie były spowodowane awarią systemu ciepłowniczego i wynikającej z tego natychmiastowej koniecznej jego wymiany. Była to indywidualną decyzją podjętą wyłącznie przez Zarząd Spółdzielni. Świadczy o tym podpisana umowa Zarządu SM CZUBY z Firmą LPC bez uprzedniej zgody Rady Osiedla popartej uchwałą. Kosztami remontu Zarząd obciążył w umowie min. naszą nieruchomość Radości 14 w Lublinie i nie poinformował od maja 2009 do 31-03-2010 Rady Osiedla Skarpa i mieszkańców naszej nieruchomości ojej treści oraz o wysokości kosztów obciążających poszczególne lokale mieszkalne. Roboty remontowe w nieruchomości Radości 14 zostały zakończone przed podjęciem w/w uchwały Zarząd naruszył nie tylko przepisy Statutu ale również prawa spółdzielczego. Ponadto Zarząd nakazał zaadoptować kilka piwnic przynależnych do lokali mieszkalnych nieruchomości Radości 14 bez przeprowadzonego wcześniej zgodnego z prawem referendum i umieścił w nich w nich urządzenia ciepłownicze.

Ponadto do dnia dzisiejszego nie przedłożono w formie pisemnej Radzie Osiedla Skarpa umowy ani nie przedstawiono mieszkańcom nieruchomości kosztów ich obciążających wynikłych z jej zawarcia.

Kolejnym dowodem na przekroczenie przepisów prawa przez Zarząd jest fakt że Rada Osiedla Skarpa w przyjętym Uchwałą Sprawozdaniu ze swojej działalności za rok 2009 przyznała że, samodzielną decyzją Zarządu wykonano indywidualne węzły cieplne i montaż 9 zestawów hydroforowych w wysokich budynkach, min. w naszym Radości 14. Niedopuszczalnie prawnie jest również to że, Zarząd Spółdzielni o niektórych inwestycjach na terenie osiedla nie informował rzetelnie Rady Osiedla, co zostało uchwałą Rady stwierdzone w sprawozdaniu.

– poniżej przedstawionymi uchwałami:

Uchwała Nr 37/17/10
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia 6.04.2010 r.

w sprawie: zmiany zakresu rzeczowego funduszu remontowego na 2010 rok w osiedlu Skarpa.
Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 16/2010 z dnia 31.03.2010 r. Rady Osiedla Skarpa – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Kontynuuje się roboty związane z wykonaniem węzłów cieplnych i montażem zestawów hydroforowych w budynkach wysokich przynależnych do podstacji PC-3, których koszty zostaną pokryte z funduszu remontowego nieruchomości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– uchwałą Rady Osiedla

UCHWAŁA Nr 16 72010
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z dnia 31.03.2010 r.

w sprawie: kontynuacji robót związanych z wykonaniem węzłów cieplnych i montażem zestawów hydroforowych w budynkach wysokich przynależnych do podstacji PC-3.
Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla postanawia o kontynuowaniu robót związanych z wykonaniem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach zasilanych z podstacji PC-3 przy ul. Sympatycznej i montażem zestawów hydroforowych w budynkach wysokich przynależnych do ww. podstacji. Koszty robót zostaną pokryte z funduszu remontowego nieruchomości.

§2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

-oraz projektu uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr      /      /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2010 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 16/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 31.03.2010 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 i pkt 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 06.05.2010 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 16/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 31.03.2010 r. w sprawie kontynuacji robót związanych z wykonaniem węzłów cieplnych i montażem zestawów hydroforowych w budynkach wysokich przynależnych do podstacji PC-3 – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia j ej podjęcia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik do Uchwały Nr      /10
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublini

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 16/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 31.03.2010 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o ile uchwała jest niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. W ocenie Rady Nadzorczej żadna z przesłanek, o których mowa wyżej, w zaskarżonej uchwale nie wystąpiła.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwałą nr 37/17/10 z dnia 06 kwietnia 2010 r.? zaakceptowała zmianę zakresu rzeczowego funduszu remontowego na 2010 r. w Osiedlu „Skarpa” oraz kontynuację robót związanych z wykonaniem węzłów cieplnych i montażem zestawów hydroforowych w budynkach wysokich przynależnych do podstacji PC-3.

Tym samym Rada Nadzorcza, podejmując uchwałę, nie dopatrzyła się zarzucanych wniesionym odwołaniem przesłanek naruszenia prawa przez Radę Osiedla „Skarpa”. Rada Nadzorcza Spółdzielni zauważa również, że modernizacja systemu ogrzewania w Osiedlu „Skarpa” jest uzasadniona, zarówno technicznie, jak i ekonomicznie. Modernizacja pozwoli na zracjonalizowanie zużycia ciepła oraz pełne unowocześnienie systemu dostawy i rozliczenia energii cieplnej, które sprowadzi się do oszczędności zużycia ciepła, możliwości regulacji jego poboru i opłat tylko za ciepło rzeczywiście zużyte.

Ekonomicznie modernizacja jest uzasadniona faktem zewnętrznego pochodzenia środków w wysokości 95% kosztów prowadzonych robót. W przypadku braku przystąpienia Spółdzielni do wykonania modernizacji byłaby ona przesunięta o około 25-30 lat, a należy podkreślić ogromne zużycie, wysoki stopień awaryjności i znaczny koszt usuwania awarii dotychczasowej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej.

Biorąc pod uwagę również fakt wykonania pierwszego etapu modernizacji systemu ciepłowniczego, jego kontynuacja i zakończenie jest w ocenie Rady Nadzorczej ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie w pełni uzasadnione, a jego przesunięcie w czasie byłoby nieracjonalne.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego i prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez mieszkańców osiedla Skarpa obecnych na posiedzeniu . kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego, prezesa Zarządu oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę nr 46/17/2010 w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 16/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 31.03.2010 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 26.05.2010 r, z poniżej przedstawionymi materiałami:

– wnioskiem z dnia 25.05.2010 r. Dział Księgowości Inwestycyjnej i Kredytowej skierowanym do Zarządu dot. ponowna inwentaryzacja lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ulicy Radości i Romantycznej – w tym miejscu w protokole umieszczono wniosek Zarządu

– uchwałą Rady Nadzorczej

Uchwała 96/ 2/09
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
w Lublinie z dnia 6.10.2009 r

w sprawie: ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych.
Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 9 litera „j” Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

§1

Zatwierdza wykaz pomieszczeń mieszkalnych położonych na kondygnacjach technicznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały jako jej integralną część. Wykazane lokale są uwzględnione w końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego i mają ustaloną wartość zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie rozliczenia .

§2

Osoby, które w dniu wejścia w życie uchwały zajmują na podstawie umowy najmu pomieszczenia o których mowa w § 1 mogą wystąpić z wnioskiem o przydzielenie im i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego dotychczas lokalu na warunkach określonych w umowie.

§3

Warunkiem zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu jest w szczególności:

 1. Złożenie deklaracji członkowskiej.
 2. Wpłata wpisowego i udziału.
 3. Dokonanie spłaty pozostałej części kosztów budowy ustalonych w końcowym rozliczeniu wraz z należnymi odsetkami
 4. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy powierzchnią wykazaną w końcowym rozliczeniu a faktycznie zajmowaną i uwzględnioną w ogólnej powierzchni nieruchomości dokonać wpłaty za wyliczoną różnicę. Do wyliczenia wartości przyjąć koszt m2 ustalony w operacie szacunkowym opracowanym przez rzeczoznawcę dla danego lokalu.

§4

Zobowiązuje Zarząd do realizacji niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust 3 statutu spółdzielni

– Wykazem pomieszczeń mieszkalnych położonych na kondygnacjach technicznych użytkowanych na podstawie umowy najmu – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz – projektem uchwały:

Uchwała      /      /2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
w Lublinie
z dnia …… r.

w sprawie: uzupełnienie załącznika nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej Nr 96/2/2009 z dnia 6.10.2009 w sprawie ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych.
Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 9 litera „j”” Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 96/2/2009 z dnia 6.10.2010 r., w sprawie ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych stanowiący „Wykaz pomieszczeń mieszkalnych położonych na kondygnacjach technicznych użytkowanych na podstawie umowy najmu” uzupełnia się o:
poz. nr 20 ulica Radości 4/11A,
poz. nr 21 ulica Romantyczna 9/21A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust 3 Statutu Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego zastępcy prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę nr 47/4/2010 w sprawie: uzupełnienie załącznika nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej Nr 96/2/2009 z dnia 6.10.2009 w sprawie ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych

C)
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20- za, podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 48 /52 / 2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 08 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmiany załączników do uchwały Rady Nadzorcze z dnia 24 czerwca 2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Nadzorcze z dnia 24 czerwca 2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady – w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Rewizyjnej:

 1. Skreśla się wyrazy „Elżbieta Misztal i Dariusz Prażmo”
 2. Dodaje się wyrazy „Grzegorz Majek, Grażyna Henkiel, Stanisław Smerda”

§ 2

W uchwale Rady Nadzorcze z dnia 24 czerwca 2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady – w załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Gospodarki Zasobami i Inwestycyjnej

 1. Skreśla się wyrazy „Joanna Przeżdziecka”
 2. Dodaje się wyrazy „Grzegorz Majek, Grażyna Henkiel”

§3

W uchwale Rady Nadzorcze z dnia 24 czerwca 2009 r. nr 48/18/09 w sprawie wyboru stałych komisji Rady – w załączniku Nr 3 dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Społeczno – Samorządowej

 1. Skreśla się wyrazy „Elżbieta Misztal i Dariusz Prażmo”
 2. Dodaje się wyrazy „Mańka Krystyna”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że członkowie prezydium na posiedzeniu w dniu 20.05.2010 r. postanowili zgłosić do komisji statutowej Zebrania Przedstawicieli wniosek w brzmieniu:

Lublin, dnia 20.05.2010 r.

Informacja Zarządu Spółdzielni
dla przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w dniu 11 – 12.06.2020 r.

W dniu 20.05.2010 r. do Spółdzielni zostały zgłoszone następujące zmiany Statutu:

1. § 72 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 72 ust.1 Organami Spółdzielni są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd
4. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
5. Rady Osiedli

2. W § 87 ust.1 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
27) uchylanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

3. § 88a otrzymuje brzmienie:
” § 88a Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, póz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

4. § 92 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
2. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Uchwała w przedmiocie odwołania zapada większością 2/3 oddanych głosów.
3. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Uchwała w przedmiocie odwołania zapada większością 2/3 oddanych głosów.

5. § 103 b otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:

 1. uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno- wychowawczej osiedla,
 2. uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury
 3. uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,
 4. opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
 5. rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury,
 6. rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
 7. wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno- wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno-wychowawczych w osiedlu,
 8. podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,
 9. organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,
 10. współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
 11. występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
 12. współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
 13. rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
 14. dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno-wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla,
 15. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może żądać od Administracji i domu kultury udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej Osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,
 16. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.

6. Dodaje się § 104 d w brzmieniu:

㤠104 d

Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:

 1. przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
 2. członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 3. członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zaproponowane we wspólnym wniosku z Zarządem Spółdzielni zmiany statutu to:

 1. Rady Przedstawicieli Nieruchomości funkcjonować powinny z kompetencjami takimi jak Rady Osiedli
 2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości w wysokościach zapisanych we wniosku.

Wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z dnia 20.05.2010 r. dot. zmian statutu został przekazany do komisji statutowej w dniu 24.05.2010 r. i w tym samy dniu na spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli.

Członkowie Rady Nadzorczej do przedstawionej informacji nie zgłosili uwag, złożyli podpisy na wniosku.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 01.06.2010 r. z poniżej przedstawioną analizą. – w tym miejscu w protokole umieszczono Analizę działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2010 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji, wyjaśnień i odpowiedzi na zgłoszone pytania udzielonych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych, prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie, przedłożoną analizę przyjęli.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielonych przez członków Zarządu oraz po dyskusji analizę przyjęła.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego odbytego w dniu 11.05.2010 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów 17 za , przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 6
Nie realizowano tego punktu porządku obrad.

Ad. 7
Prezes Zarządu zgłosił wniosek by Rada Nadzorcza uchyliła uchwały o wykluczeniu 5 członków, którzy spłacili zadłużenie wobec spółdzielni:

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za podjęła uchwały:

Nr 40/28/2010, Nr 41/29/2010, Nr 42/30/2010, Nr 45/33/2010, Nr 44/32 /2010, Nr 45/33/2010 z dnia 08.06.2010 r. w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. członków wykluczonych oraz podjęte przez Radę uchwały;

Ad. 8
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za II kwartał 2010 r., biorąc pod uwagę wyniki ekonomiczne spółdzielni za I kwartał 2010 r., brak skarg członków na działania Zarządu, terminowe załatwienie spraw zgłaszanych przez mieszkańców, przebieg i wnioski z zebrań grup członkowskich, właściwe przygotowanie materiałów na Zebranie Przedstawicieli oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przyznała członkom Zarządu premię za I kwartał 2010 r. w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i odpowiedzi na zgłoszone pytania postanowiła przyznać członkom Zarządu premię za II kwartał 2010 r. w wysokości – w tym miejscu w protokole umieszczono głosowanie i wysokość przyznanej premii poszczególnym członkom.

Ad. 9
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 22.06.2010 r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 4. Omówienie przebiegu obrad i wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli odbytym w dniach 11 i 12 czerwca 2010 r.
 5. Sprawy wniesione.

Ad. 10

Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat zbliżającego się Zebrania Przedstawicieli.

Na tym protokół zakończono

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 11:14, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2010