Protokół Nr 03/2010
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 23.03.2010

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Betka Elżbieta, Biss Jan, Chodkiewicz Stefania, Gontarz Zbigniew,
Husarek Teresa, Przeździecka Joanna, Klech Ryszard, Roman Janczarek, Kutyła Jerzy,
Samborska Janina, Misztal Elżbieta, Smerda Stanisław, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczącego poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Informacja na temat realizowanego przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w osiedlu „Skarpa”.
 4. Informacja Zarządu i opinia biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” w Lublinie za 2009 r.
 5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r.
 6. Omówienie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.
 7. Rozpatrzenie wniosku Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 11.03.2010 r. dot. zmian w uchwale Rady Nadzorczej nr 4/1/09 z dnia 20.01.2009 w sprawie określenia zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach – podjęcie uchwały.
 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmiany uchwały nr 117/17/2009 z dnia 8.12.2009 w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego SM „Czuby” w Lublinie na 2010 r.
  b) zmiany opłaty eksploatacyjnej w osiedlu Skarpa.
 9. Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za 2009 r.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.
 11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 12. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za I kwartał 2010 r.
 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 09.03.2010 r.
 14. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 15. Zapytania i wnioski.

Przedstawiony powyżej w protokole porządek obrad został przyjęty jednomyślnie – 18 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 16.03.2010 r.
Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili terminy i porządki obrad:
– posiedzenia plenarnego w dniu 23.03.2010 r. i 30.03.2010 r.
– posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22.03.2010 r. z następującym porządkiem obrad:

Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków spółdzielni.

Ad. 3
Dyrektor Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informował miedzy innymi, że:
Przedsięwzięcie realizowane przez LPEC dotyczy przebudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło.

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prosi o możliwie szybkie zajęcie stanowiska w sprawie realizacji II etapu modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkalnych przy ul. Fantastycznej 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17/19, 21 /R-1, R-2/ w Lublinie.

Zrealizowanie w 2010 r. II etapu modernizacji systemu ogrzewania na tym osiedlu pozwoliłoby zakończyć docelowo prace związane z racjonalizacją zużycia ciepła oraz pełnym unowocześnieniu systemu dostawy i rozliczania energii cieplnej.
Przedsięwzięcie powyższe pozwoli na uzyskanie oszczędności zużycia ciepła zarówno na etapie jego dystrybucji jak i rzeczywistego zużycia przez odbiorców (indywidualne rozliczanie dla każdego budynku, możliwość regulacji poboru ciepła przez odbiorców zarówno na cele ogrzewania jak i przygotowania ciepłej wody; możliwość ustawienia indywidualnych parametrów czynnika grzewczego dla danego obiektu, opłata wyłącznie za ciepło rzeczywiście zużyte przez dany budynek).

Brak Państwa stanowiska w powyższej sprawie skutkować może przesunięciem zaplanowanych przez nas środków finansowych na inne przedsięwzięcia modernizacyjno-remontowe do rejonu odbiorców pragnących jak najszybciej dokonać przebudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło. Zaznaczyć należy w tym miejscu, że środki finansowe na tego typu modernizacje w 95% pochodzą z budżetu LPEC Sp. z o.o., chociaż uzyskane efekty racjonalizujące zużycie ciepła dotyczą bezpośrednich odbiorców przypadku odpowiedzi negatywnej będziemy zmuszeni dokonać modernizacji sieci ciepłowniczej niskoparametrowej tzn. pozostawić dotychczasowy sposób dostawy ciepła do budynków. Ewentualne wykonanie węzłów cieplnych w każdym budynku zostanie odłożona na kolejne 25-30 lat.

Biorąc jednak pod uwagę fakt wykonania ł etapu modernizacji systemu ciepłowniczego z PC-3 przy ul. Sympatycznej, uważamy że dokończenie tego przedsięwzięcia – wykonanie II etapu, jest technicznie, ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione, a jego odłożenie lub przesunięcie w czasie byłoby ze wszech miar nieracjonalne, a więc szkodliwe dla procesu racjonalizacji zużycia ciepła i jego oszczędnego użytkowania przez odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że wiążąca nas umowa kompleksowa dostarczania ciepła reguluje kwestie wzajemnego dostosowywania instalacji w przypadku przewidywanych zmian w zasilaniu w ciepło w sposób mówiący o konieczności uzgodnienia stanowisk w tej sprawie, które to uzgodnienie nastąpiło przed podpisaniem umowy na l etap modernizacji. W przypadku braku uzgodnienia – tj. nie podpisanie umowy na II etap, oznacza że należy odwołać się do istniejących przepisów w tym zakresie, a szczególności do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego 2007 r),

W tym miejscu w protokole umieszczono:
Schemat węzła c.o. i c.w. – po przebudowie układu ciepłowniczego

Ad. 4
Biegły Rewident Jan Jacek Oster zapoznał zebranych z poniżej przedstawioną opinią:

BASTER AUDYTOR Jan Jacek Oster ul. Nowowiejska 22/16 20-615
Lublin OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla
Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie ul. Watykańska 6, na które składa się:

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 327.474.035,51 zł.
 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 (za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.), wykazujący wynik- zysk netto 184 008,70 zł.
 4. zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 41.160.280,04 zł.
 5. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 0 l .01.2009 do 31.12.2009 wykazujący zmniejszenie stanu środków o kwotę 533.712,26 zł.
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za prawidłowe sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:

 1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 r póz. 694 )
 2. wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w chwili ich stosowania.

Badanie to zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia o nim miarodajnej opinii.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze, metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do miarodajnej opinii.

Moim zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w powołanej wyżej ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelne i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2009 r.

Udzielił ponadto dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 22.03.2010, po wysłuchaniu przedstawionej przez zastępcę prezesa ds. finansowych opinii biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2009 r., oraz po zapoznaniu się r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia…………

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit a / i pkt 7 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem wyników, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2009r.- uchwala co następuje:

§1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z;

 1. Bilansu Spółdzielni za 2009, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 327 474 035,51 złotych.
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 795 293,84 zł.
 3. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków na dzień 31.12.2009r. -20 946 466,43 złotych.
 4. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym.

§2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu -Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zapisów ustawy Prawo spółdzielcze i Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz po dyskusji -, większością głosów – 17 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania odrzuciła wniosek o wykreśleniu z uchwały § 2.
Większością głosów 17 za przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 28/15/2010 z dnia 23.03.2010 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 6
Radca prawny poinformował członków Rady Nadzorczej między innymi, że:

 1. Projekt Statutu został przygotowany przez Komisję Statutową powołaną na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 26 maja 2007 r. na podstawie wniosków zgłaszanych przez członków Spółdzielni i organy samorządowe: rady osiedla, zebrania grup członkowskich, Zarząd Spółdzielni.

  Komisja Statutowa powinna zakończyć swoją pracę w momencie złożenia sprawozdania ze swojej pracy dotyczącej projektu Statutu, dlatego też przyjąć należy, że funkcjonuje nadal i może przyjmować wnioski.
 2. Projekt Statutu przewiduje zastąpienie Rad osiedli radami przedstawicieli nieruchomości, co podyktowane jest koniecznością prowadzenia przez Zarząd Spółdzielni odrębnie dla każdej nieruchomości:
  1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4;
  2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust.
  3) ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości (art. 4 ust. 41 usm po nowelizacji).

  Regulamin Rad Przedstawicieli Nieruchomości określi tryb powołania przedstawicieli oraz sposób obradowania tych rad.
  W związku z powyższym omawiany projekt Statutu przewiduje obowiązywanie Rad Osiedli do dnia wyboru Rad Przedstawicieli Nieruchomości.
  Ilość przedstawicieli – 1 przedstawiciel z 1 nieruchomości wybrany przez mieszkańców nieruchomości. Przedstawiciel musi być członkiem Spółdzielni.
 3. W związku z niemożliwością zastępowania Walnego Zgromadzenia Zebraniem Przedstawicieli Członków nie będzie też możliwe funkcjonowanie zebrań grup członkowskich jako ściśle powiązanych z Zebraniem Przedstawicieli Członków jako organem demokracji pośredniej.
  Projekt Statutu przewiduje ustanowienie najwyższym organem Spółdzielni Walnego Zgromadzenia podzielonego na części (art. 36 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze w związku z art. 83 usm).
  Można więc powiedzieć, że dotychczasowe zebrania grup członkowskich zostaną zastąpione częściami Walnego Zgromadzenia, które będą odpowiadały terytorialnie danym nieruchomościom.
 4. Projekt Statutu przewiduje, że liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu wg stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory.
  Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszają członkowie Spółdzielni obecni na danej części Walnego Zgromadzenia do przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
  Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni wchodzący w skład danej części Walnego Zgromadzenia.
  Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
  Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący części Walnego Zgromadzenia ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.
  Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych na części Walnego Zgromadzenia.
  Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez część Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru przed upływem okresu, na który zostali wybrani, w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków.
  Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 oddanych głosów zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Statutu.
 5. Ilość części Walnego Zgromadzenia – 21.
 6. Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa i jego zastępców wybranych przez Radę Nadzorczą. Prezes i jego zastępcy powinni posiadać niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje.
  Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
  Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

Ad. 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 22.03.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– projektem uchwały:

Uchwała Nr …../10
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.03.2010 r.

w sprawie: zmiany Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 litera 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

W Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach uchwalonych przez Radę Nadzorczą SM „Czuby” w Lublinie w dniu 20.01.2009 r. Uchwałą Nr 4/1/09 Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Kwota udzielonego dofinansowania powinna być umieszczona jako składnik opłat eksploatacyjnych i rozłożona na okres nie dłuższy niż 5 lat ”

1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„Niespłacona kwota udzielonego dofinansowania po upływie 5 lat będzie obciążona odsetkami w wysokości 10% rocznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– poniżej przedstawioną uchwałą:

Uchwała Nr 4/1/09
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ” Czuby ” w Lublinie
z dnia 20.01.2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach.

Na podstawie § 87 ust.1 pkt 9 litera 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do uchwały Nr4/1/09
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
w Lublinie z dnia 20.01.2009 r.

Zasady
dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu
technicznego i porządku na osiedlach

§ 1

Dofinansowanie może zostać udzielane na podstawie uchwały Rady Osiedla, zawierającej rzeczowy zakres robót oraz kalkulację kosztów, oraz decyzji Zarządu uznającej jego celowość.

§ 2

Kwota udzielonego dofinansowania powinna być umieszczona jako składnik opłat eksploatacyjnych i rozłożona do spłaty na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§ 3

Spłata kwoty dofinansowania rozpoczynać się będzie od 1 stycznia następnego roku po uruchomieniu dofinansowania.

§ 4

Niespłacona kwota udzielonego dofinansowania po upływie 3 lat będzie obciążona odsetkami w wysokości 10% rocznie.

§ 5

Gwarantem spłaty kwoty dofinansowania będzie fundusz celowy (osiedla, nieruchomości).

§ 6

Przekazanie środków odbywać się będzie na pokrycie faktur za wykonane roboty zgodnie z protokołem odbioru robót.
– uchwała Rady Osiedla Skarpa Nr 2/2010 r.

U C H W A Ł A Nr / 2010
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 11.03.2010 r.

w sprawie: wystąpienia do Rady Nadzorczej o wprowadzenie zmiany w uchwale nr 4/1/09 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dn. 20.01.2009 r. określającej „Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach”.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla występuje do Rady Nadzorczej o wprowadzenie zmiany w § 2 „Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach” uchwalonego uchwałą nr 4/1/09 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dn. 20.01.2009 r.

§ 2

Obecny zapis § 2 o treści:

Kwota udzielonego dofinansowania powinna być umieszczona jako składnik opłat eksploatacyjnych i rozłożona do spłaty na okres nie dłuższy niż 3 lata,

zamienić na zapis o treści:

Kwota udzielonego dofinansowania powinna być umieszczona jako składnik opłat eksploatacyjnych i rozłożona do spłaty na okres nie dłuższy niż 5 lat.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwalę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 18 za podjęła uchwałę nr 29/3/10 z dnia 23.03.2010 w sprawie zmiany Zasad dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku na osiedlach w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 8
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 22.03.2010 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:
A)

– projektem uchwały

Uchwała nr
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.03.2010

w sprawie: zmiany uchwały nr 117/17/2009 z dnia 8.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2010 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie $ 87 ust 1 pkt 1 i 5 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

§ 1 ust. 2 uchwały nr 117/17/2009 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 8.12.2009 r. otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

– załącznikiem do uchwały – w tym miejscu w protokole umieszczono Strukturę organizacyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2010 r.

– poniższą uchwałą

Uchwała nr 2/2010
Rady Osiedla Ruta
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.02.2010 r.

Rada Osiedla Ruta działając na podstawie §102 ust.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

W związku z oddaniem do eksploatacji budynku w nowej nieruchomości przy ulicy Dziewanny 14, Rada Osiedla Ruta wprowadza z dniem 1.03.2010 r. zmianę planu gospodarczego osiedla Ruta na 2010 r. poprzez zwiększenie planu etatów w Administracji osiedla w grupie gospodarzy rejonów o 1 etatu wraz z osobowym funduszem płac – przeznaczonym do obsługi tej nieruchomości.

§ 2

Stawka opłat eksploatacyjnych za mieszkanie w pozostałych nieruchomościach osiedla nie ulega zmianie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, jednomyślnie – 18 za podjęła uchwalę 30/19/2010 z dnia 23.03.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 117/17/2009 z dnia 8.12.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2010 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
-projektem uchwały

Uchwała Nr …../10
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.03.2010 r.

w sprawie: zmiany opłaty eksploatacyjnej w osiedlu Skarpa.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 15/2010 Rady Osiedla Skarpa z dnia 11.03.2010 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę wysokości opłaty eksploatacyjnej w Osiedlu „Skarpa” w pozycji „spłata dofinansowania remontu chodników” ze stawki 0,59 zł/m2 na 0,35 zł/m2 z dniem 1 kwietnia 2010 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
– uchwałą Rady Osiedla Skarpa

UCHWAŁA Nr 15/20K
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z dnia 11.03.2010 r.

w sprawie: zmiany opłat eksploatacyjnych w pozycji „spłata dofinansowania remontu chodników” Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Skarpa” postanawia o zmianie wysokości opłat eksploatacyjnych w pozycji „spłata dofinansowania remontu chodników” ze stawki 0,59 zł/m2 na O, 35zł/m2 z dniem 1.04.2010 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwalę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji większością głosów 15 za, przy 3 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwalę:

Uchwała Nr 31/16/10
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.03.2010 r.

w sprawie: zmiany opłaty eksploatacyjnej w osiedlu Skarpa.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 15/2010 Rady Osiedla Skarpa z dnia 11.03.2010 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę wysokości opłaty eksploatacyjnej w Osiedlu „Skarpa” w pozycji „spłata dofinansowania remontu chodników” ze stawki 0,59 zł/m2 na 0,35 zł/m2 z dniem 1 lipca 2010 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
Ad. 9
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 22.03.2010 r. z poniżej przedstawioną analizą – w tym miejscu w protokole umieszczone są zestawienia:

– Zestawienie kosztów i przychodów za 2009 r.

– Działalność eksploatacyjna za 2009 r. SM „Czuby”

– Eksploatacja za 2009 r.

– Konserwacja i przeglądy za 2009 r. SM „Czuby”

– Fundusz remontowy za 2009 r. SM „Czuby”

– Działalność społeczna, kulturalna i oświatowa za 2009 r. SM „Czuby”

– Koszty Zarządzania za 2009 r.

– Wykonanie zatrudnienia i funduszu płac za 2009 r.

wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji przedstawioną analizę przyjęli.
Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz dodatkowe wyjaśnienia analizę za I kwartał 2010 r. przyjęła.

Ad. 10
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 18 za zatwierdziła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2009 r. Sprawozdanie zostanie przedłożone do rozpatrzenia na zebraniach grup członkowskich oraz na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w czerwcu br.

S P R A W O Z D A N I E
z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie za rok 2009

 

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2009.

Rada Nadzorcza w roku 2009 pracowała w dwu składach:

do dnia 23 .06.2009 r. w składzie wybranym na kadencje 2006 – 2009
Marek Szymański – przewodniczący RN,
Stanisław Robak – v-ce przewodniczący RN,
Edmund Sak – v-ce przewodniczący RN,
Waldemar Żak – sekretarz;
Zbigniew Dyguś – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Danuta Przybyś-Ziemba – przewodnicząca Komisji GZM,
Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Inwestycyjnej,
Jan Biss – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej,
Stefania Chodkiewicz, Hipolit Dziaduszek, Helena Hułyk, Teresa Husarek, Jerzy Kaczmarski, Tadeusz Mazurek, Elżbieta Misztal, Teresa Krystyna Panas, Zbigniew Ulanowski, Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Grzegorz Zgierski, Roman Janczarek – członkowie Rady Nadzorczej.

od dnia 24.06.2009 r. w składzie wybranym na kadencję 2009 – 2012 r. tj.
Marek Szymański – przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Kołczewski – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tadeusz Mazurek – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba – sekretarz;
Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Andrzej Turski – przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej
Jan Biss – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej
Ewa Andrusiak, Elżbieta Betka, Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Gontarz, Teresa Husarek, Roman Janczarek, Jerzy Kaczmarski, Ryszard Klech, Elżbieta Misztal, Dariusz Prażmo, Joanna Przeździecka, Janina Samborska, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska, Stanisław Smerda – członkowie Rady Nadzorczej.

W roku 2009 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym 2009 odbyła 14 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 9 posiedzeń prezydium, 23 posiedzenia komisji, rozpatrując problemy w oparciu o materiały przygotowane przez Zarząd i poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady, bądź w oparciu o samodzielne materiały przygotowane przez komisje.

Obecność członków Rady na posiedzeniach w roku 2009 przedstawiała się następująco:

1. Członków Rady Nadzorczej ze składu obowiązującego do 19.06.2009

– Jan Biss – 2 nieobecności (24.11. i 8.12.09)
– Helena Hułyk – 1 nieobecność (21.04.09)
– Teresa Husarek – 1 nieobecność (20.01)
– Zbigniew Ulanowski – 4 nieobecności (3.03, 7.04, 21.04, 9.06.09)
– Roman Janczarek – 1 nieobecność (20.01)
– Stefania Chodkiewicz – 1 nieobecność (3.03.09)
– Jery Kutyła – 1 nieobecność (19.05.09)
– Stanisław Robak – 1 nieobecność (9.06.09)

2. Członków Rady Nadzorczej, których kadencja rozpoczęła się od 24.06.2009 r.

– Zbigniewa Gontarza – 1 nieobecność (8.09.09) usp.
– Janina Samborska – 1 nieobecność (6.10.09) usp.
– Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska – 2 nieobecności (8.09, 6.10.09)
– Dariusz Prażmo – 2 nieobecności (8.09, 6.10.09)

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2009 r. nadzorowała i kontrolowała ich realizację przez Zarząd. Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich, odbytych w dniach 27.04.2009 r. do 13.05.2009 r. oraz wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie w dniu 24.11.2007 i 18.04.2009 oraz w dniu 20.06.2009 r. Kontrolowała terminowość spłaty kolejnych rat ugody zawartej z PKO IV O/Lublin, na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację tzw. „nietrafionych inwestycji”. Spółdzielnia w roku 2009 spłaciła zadłużenie z tego tytułu w kwocie 980 108,28 złotych.

Rada Nadzorcza na bieżąco (po zakończeniu kwartału) analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2008 r.:

Dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r.
 2. Podziału członków na grupy członkowskie.
 3. Podziału mandatów dla grup członkowskich.
 4. Upoważniła Zarząd Spółdzielni do odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego do gruntu Gminy Lublin przeznaczonego pod parkingi osiedlowe.
 5. Wyboru biegłego rewidenta „Baster – Audytor” do zbadania sprawozdania finansowego za 2009 r.

Rozpatrywała:
– w formie opinii do Zebrania Przedstawicieli:

 1. Wnioski z lustracji częściowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 08.03..2009 r. do 30.04.2009 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie – przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie lustracji obejmującej działalność za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2009 r.
 2. Oceny sprawozdania finansowego spółdzielni za 2008 r.- Wniosek o przyjęcie sprawozdania.
 3. Stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu – Wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
 4. podział nadwyżki bilansowej za 2008 r.:
  – dodatni wynik na pozostałej działalności osiedli za rok 2008 przenieść na fundusz określony przez Radę danego Osiedla w roku 2009.
  – pozostałą nadwyżkę w kwocie 861 734 253,48 zł na pozostałej działalności Spółdzielni z 2008 r. przenieść w 2009 r. na fundusz remontowy wspólny osiedli wg załącznika.
 5. Odwołanie złożone do Zebrania Przedstawicieli od uchwały nr 74/1/2008 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Postanowiła wyrazić opinię by Zebranie Przedstawicieli utrzymało w mocy uchwałę – regulamin uchwalono celem realizacji obowiązków Spółdzielni wobec członków, wynikających z ust.18 paragraf 3 ustawy Prawo spółdzielcze oraz art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni, uchwaliła:

 1. Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach.
  Warunkiem udzielenia pożyczki jest uchwała Rady Osiedla, kwota dofinansowania powinna być umieszczona jako składnik opłat i rozłożona do spłaty na 3 lata, po upływie 3 lat będzie obciążona odsetkami w wysokości 10% rocznie.
 2. Zasady spłaty dofinansowania udzielonego osiedlom w przypadku powstania w SM „Czuby wspólnot i innych podmiotów.
  Po powstaniu wspólnoty następuje obligatoryjna zmiana sposobu spłaty regulowania przez członków dofinansowania z tytułu udzielonego funduszu celowego działań związanych utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach.
 3. Warunki przekwalifikowania lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu tzw. Plastykówek położonych na kondygnacjach technicznych, w lokale mieszkalne z tytułem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
  Osoby, które w dniu wejścia w życie uchwały zajmują na podstawie umowy najmu pomieszczenia, mogą wystąpić z wnioskiem o przydzielenie im i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na warunkach określonych w umowie.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni, opracowała projekt:

Regulaminu najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. (konieczność dopracowania regulaminu)

Dokonała zmian w regulaminach:

 1. Regulaminie wypłat świadczeń związanych z pracami statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w SM „Czuby” w Lublinie – zmieniła wysokość diet.
 2. Regulaminie udzielania zmówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych. – zastąpiono zapis „wpłynęła co najmniej jedna” wyrazami „wpłynęła więcej niż jedna”.
 3. Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”.
 4. Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy plenum i komisji strukturalnych Rady Nadzorczej na 2009 r. (/3.03.09).
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2008 r.
 3. Skład prezydium i Komisji Rady Nadzorczej w związku wyborem członków Rady na nową kadencję 2009 – 2012.
 4. Uchyliła uchwał nr 1/1/99 z dnia 12.01.1999 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy komisji.
 5. Zatwierdziła regulaminy pracy komisji Rady Nadzorczej.
 6. Połączenie komisji Rady Nadzorczej GZM i Ekonomiczno – Inwestycyjnej w jedną Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjną.
 7. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2010.
 8. Koszty zarządzania na rok 2010.
 9. Plan inwestycyjny na 2010 r.
 10. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółdzielni za 2009 r.
 11. Plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni na rok 2010.
 12. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.
 13. Harmonogram realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli 20.06.2009 r.
 14. Wybór ubezpieczyciela majątku Spółdzielni na rok 2010.
 15. Zmianę stawki za wywóz nieczystości w osiedlu „Widok”.
 16. Zmianę wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości ES 20.
 17. Zmianę statusu klubów osiedlowych.
 18. Obniżenie ceny wywoławczej mieszkania przy ulicy Bursztynowej 14/31 zbywanego w drodze przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności.
 19. Zmiana opłat eksploatacyjnych w Osiedlu Skarpa w nieruchomości ES 18.

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Prace realizowane przez Spółdzielnię nad wdrożeniem znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 2. Opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2008 r.
 3. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu 31.03.2009 r. – za 2008 r.,
  – na posiedzeniu 09.06.2009 r. – za I kwartał 2009 r.,
  – na posiedzeniu 08.09.2009 r. – za I półrocze 2009 r.,
  – na posiedzeniu 24.11.2009 r. – za III kwartał 2009 r.
 4. Wnioski zgłoszone na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach 27.04.2009 r. do 13.05.2009 r.
 5. Realizację wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach 27.04.2009 r. do 13.05.2009 r. – skierowanych do Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli
 6. Przebieg zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 18.04.09.
 7. Zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych członków spółdzielni, działaczy samorządowych oraz pracowników SM „Czuby”.
 8. Realizację wniosków polustracyjnych z lustracji za okres 01.01.2007 do 31.12.2007 r. przeprowadzonej w 2008 r.
 9. Realizację wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 7.06.2008 r.
 10. Wyniki przeprowadzonej w dniach 5.02 – 25.04.2009 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie lustracji za okres od 1.01.06 do 31.12.08.
 11. Organizację Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w dniu 20.06.2009 r.
 12. Projekt budowy biblioteki multimedialnej w osiedlu „Błonie”.
 13. Wnioski zgłoszone na Zebraniu Przedstawicieli 07.06.2008 r. i 24.11.2007 i 18.04.2009 r. oraz 20.06.2009 r.
 14. Odwołania członków spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej umieszczone w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zwołanego na 20.06.2009 r.
 15. Wyniki przeprowadzonej wśród członków i mieszkańców SM „Czuby” ankiety opinii o działalności Spółdzielni.
 16. Realizowane przez SM „Czuby” inwestycji i wykonywanych robót remontowych sfinansowanych środkami z „mienia wspólnego”.
 17. Zaopiniowanie koncepcji budowy garaży ul. Filaretów osiedle Skarpa.
 18. Realizacja inwestycji miejskiej Parku Rekreacyjnego położonego na terenie działania Rady Południe.
 19. Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Lublinie.
 20. Racjonalizacja kosztów centralnego ogrzewania.
 21. Zasad przekazywania mieszkań dla członków oczekujących pochodzących z odzysku – niezadłużonych.
  Obowiązujące przepisy nie pozwalają na inne traktowanie członków oczekujących niż obecnie stosowane przez Spółdzielnię.
 22. Zmianę nazwy podmiotu prowadzącego dotychczasową działalność z „klubu osiedlowego” na „dom kultury”.

Działając w ramach kompetencji zawartych § 87 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, kontrolowała:

 1. Zadłużenie wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych członków organów samorządowych i pracowników SM „Czuby” w Lublinie.
 2. Realizację wniosków polustracyjnych z lustracji działalności inwestycyjnej SM „Czuby” w Lublinie.
 3. Wyniki kontroli podatkowej przeprowadzonej w dniu 21.09.09 do 14.10.2009 r. przez Urząd Skarbowy w Lublinie.
  Wnioski – księgi rachunkowe prowadzone są rzetelnie i pozwalają na prawidłowe określenie podstawy opodatkowania.
 4. Wyniki przeprowadzonej przez Miejski Urząd pracy organizacji przebiegu stażu (22.12.09). Wniosek – nieprawidłowości nie stwierdzono.
 5. Raport z kontroli przeprowadzonej przez PKO BP S.A. IV Oddział w Lublinie prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych

Wnioski- ewidencja analityczna zgodna jest ewidencją analityczną. Raty normatywu liczone są prawidłowo, dokonywane wpłaty rozliczane są prawidłowo. Odsetki od zadłużenia wobec banku liczone są prawidłowo, waloryzacja od zadłużenia budżetowego liczona jest prawidłowo.

Działając w ramach zawartych kompetencji w § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:

 1. Odwołanie członków SM „Czuby” od uchwały nr 8/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 21.10.2009 r. w sprawie w sprawie ustalenia zasad finansowania i wysokości odpisu na fundusz remontowy tarasu nad garażami ul. Bursztynowa 37.
  Rada Nadzorcza nie uwzględniła zarzutów odwołania i utrzymała zaskarżoną uchwałę w mocy – stanowisko zajęte przez Radę Osiedla uznała za zasadne aby z funduszu remontowego lokali mieszkalnych nieruchomości Bursztynowej 37 sfinansować remontu nawierzchni części tarasu o pow. 143,16 m2 jako chodnika o szerokości 2,10 mb na całej długości, co stanowi 31,76% powierzchni tarasu, która to część tarasu wykorzystywana jest jako dojście do śmietnika i boksów garażowych.
 2. Odwołania od uchwały nr 13/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 28.10.2009 r. w sprawie określenia sposobu realizacji wniosków zgłaszanych z nieruchomości.
  Rada Nadzorcza na podstawie § 87 ust.1 pkt 14 postanowiła uwzględnić odwołanie i uchylić zaskarżoną uchwałę, gdyż warunek uzyskania przez wniosek poparcia bezwzględnej większości mieszkańców nieruchomości posiadających tytuł prawny do lokalu, jest sprzeczny z art.18 § 2 pkt 4 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 8 ust 2 pkt 9 statutu Spółdzielni.

Rozpatrzyła wnioski:

 1. Rady Osiedla „Błonie”:
  – Z dnia 4.02.09 dot. wykreślenia z regulaminu zebrań grup członkowskich z paragrafu 9 pkt 4.
  Rada Nadzorcza nie dopatrzyła się niezgodności zapisu powyższego punktu Regulaminu zebrań grup członkowskich z postanowieniami art. 59 § 2 ust. 5 ustawy Prawo spółdzielcze .Zawarty w regulaminie zapis określa, które ze zgłoszonych w toku zebrań opinii i wniosków winne być realizowane przez organa spółdzielni.
 2. Rady Osiedla „Widok”:
  – Z dnia 27.04.2009 r. dot. przeprowadzenia kontroli co do zasadności wyboru oferenta dociepleń w Osiedlu „Widok”.
  Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości przy wyborze oferenta.
  Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe oraz usługi finansowane ze środków spółdzielczych.
 3. Zarządu Spółdzielni
  Rada Nadzorcza w 2009 r. rozpatrzyła 64 wniosków o wykluczenie członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych:
  – w 25 przypadkach podjęła uchwały o wykluczeniu,
  – w 39 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku na okres co najmniej 6 miesięcy, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.
  Rozpatrzyła 44 wnioski w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni – podjęła uchwały na podstawie § 67 ust.2 statutu.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym we wniosku nr 4 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25 i 26.06.1999 r. uchyliła 29 uchwał o pozbawieniu członkostwa przez wykluczenie w związku z ustaniem przyczyny, dla której uchwała została podjęta, tj. zlikwidowaniem zadłużenia.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć członków usiłowała rozwiązywać ich problemy.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w Osiedlu „Skarpa”, „Błonie”, „Widok”, „Ruta”.

Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd podjęte do realizacji, a większość z nich zrealizowano. Realizacja pozostałych jest pod stałą kontrolą Rady Nadzorczej.

Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o rozpatrzonych przez Radę Nadzorczą sprawach i podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla lub Spółdzielni.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli o:
– terminach posiedzeń Rady Nadzorczej zgodnie z § 72 ust. 7 Statutu Spółdzielni,

– o podjętych przez Radę Nadzorczą uchwałach – zgodnie z § 89 ust. 3 i 4 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni (uchwały dotyczące całej Spółdzielni i poszczególnych osiedli doręczane były Radom Osiedli),

– przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej i podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.sm.czuby.lublin.pl.

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.
Ad. 11
Rada Nadzorcza nie rozpatrywała pism członków Spółdzielni.

Ad. 12
Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za I kwartał 2010 r., biorąc pod uwagę wyniki ekonomiczne spółdzielni za 2009 r. brak skarg członków na działania Zarządu, terminowe załatwienie spraw zgłaszanych przez mieszkańców, realizowanie zadań statutowych oraz po dyskusji postanowili przyznać premię za I kwartał 2010 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono głosowanie nad premią dla poszczególnych członków Zarządu.

Ad. 13
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 09.03.2010 r. przyjęli bez uwag, jednomyślnie – 18 za.

Ad. 14
Ustalono, że na początku kwietnia zostanie zwołane posiedzenie Rady Nadzorcze z jednym punktem a mianowicie „Omówienia proponowanych zmian do Statutu Spółdzielni”.

Ad. 15
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 11:18, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2010