Protokół Nr 02/2010
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 09.03.2010

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Betka Elżbieta, Biss Jan, Chodkiewicz Stefania, Gontarz Zbigniew, Husarek Teresa,
Klech Ryszard, Roman Janczarek, Jerzy Kaczmarski, Kutyła Jerzy, Prażmo Dariusz, Misztal Elżbieta,
Andrzej Turski, Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Smerda Stanisław, Samborska Janina.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczącego poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot:
  a) wykluczenia ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
  b) wykreślenia z rejestru członków na podstawie § 67 ust.2 statutu,
  c) upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  d) uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian do Regulaminu Rad Osiedli,
  b) zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” w Lublinie.
 5. Informacja Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej na temat:
  a) realizowanego przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w osiedlu „Skarpa”,
  b) spłata dofinansowania remontów chodników w osiedlu Skarpa.
 6. Zatwierdzenie planów pracy plenum i komisji Rady na 2010 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 16.02.2010 r.
 9. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 10. Zapytania i wnioski.

Prezes Zarządu zgłosił wniosek by zdjąć z porządku obrad posiedzenia pkt 5 w brzmieniu „Informacja Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej na temat:

a) realizowanego przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w osiedlu „Skarpa”.

b) spłata dofinansowania remontów chodników w osiedlu Skarpa”.

z uwagi na fakt, iż w dniu dzisiejszym nie mógł przybyć przedstawiciel LPEC do omówienia zakresu remontu i modernizacji sieci oraz kosztów jakie poniesie wykonawca i jakimi zostanie obciążona spółdzielnia, mieszkańcy nieruchomości których dotyczy to przedsięwzięcie.
Weźmie udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej które odbędzie się w dniu 23.03.2010 r.
Zgłoszony przez prezesa Zarządu wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 5 został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Przedstawiony powyżej w protokole porządek obrad po wykreśleniu pkt.5 został przyjęty jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2
Sekretarz Rady nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 2.03.2010 r. r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili terminy i porządki obrad:
– posiedzenia plenarnego w dniu 9.03.2010 r. i 23.03.2010 r.
Omówili tematy którymi zajmie się Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej na posiedzeniu w dniu 2.03.2010 r. r..
Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków spółdzielni.

Ad. 3
A) Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego zaproponowała by wnioski Zarządu dot. wykluczenia ze spółdzielni członków, którzy posiadają zadłużenie rozpatrywane był zgodnie z przedłożonym wykazem.

Przystąpiono do rozpatrywania wniosków.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków, wysłuchaniu wyjaśnień członków zadłużonych oraz po dyskusji podjęła uchwały:
Nr 17/16/10, nr 18/17/10, nr 19/18/10, nr 20/19/10 z dnia 9.03.2010 r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

B) Przystąpiono do rozpatrywania wniosków o wykreślenie
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków, oraz po dyskusji podjęła uchwały:
Nr 7/6/10, nr 8/7/10, nr 9/8/10, nr10/9/10, nr11/10/10, nr 12/11/10, nr 13/12/10, nr Nr 14/13/10, nr 15/14/10, nr16/15/10 z dnia 9.03.2010 r. w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte przez Radę Nadzorcza uchwały.

C) Przystąpiono do rozpatrywania wniosków o wyrażenie zgody na wytoczenie powództwa cywilnego o nakazaniu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków , oraz po dyskusji podjęła uchwały:
nr 21/20/10 nr 22/21/10, nr 23/22/10, nr 24/23/10 z dnia 9.03.2010 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
W tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

D) Prezes Zarządu zgłosił wniosek o uchyleniu uchwały o wykluczeniu ze spółdzielni wobec członków którzy spłacili zadłużenie.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę nr 26/24/2010, nr 26/26/2010 z dnia 9.03.2010 r. w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni.
W tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Rade Nadzorczą uchwały.

Ad. 4
A) Przewodniczący komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 2.03.2010 r.:
– Regulaminu Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
– propozycjami zmian tego regulaminu zgłoszonego przez Komisję Społeczno – Samorządowej.

Projekt

UCHWAŁA Nr        /       /2009
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.02.2009 r.

w sprawie: zmian Regulaminów Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 lit. g i § 103 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

W Regulaminach Ra d Osiedli: „Skarpa”, „Ruta”, „Łęgi”, „Błonie”, „Poręba”, „Widok”, „Niska Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiących załącznik nr 1 do uchwał:
– Nr 15/26/97 z dnia 17.04.1997 r.,
– Nr 14/25/97 z dnia 17.04.1997 r.,
– Nr 16/27/97 z dnia 17.04.1997 r.,
– Nr 13/24/97 z dnia 17.04.1997 r.,
– Nr 18/32/97 z dnia 24.04.1997 r.,
– Nr 19/33/97 z dnia 24.04.1997 r.,
– Nr 17/28/97 z dnia 17.04.1997 r.,
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Członek Rady Osiedla może uczestniczyć w pracach nie więcej niż dwóch komisji, z zastrzeżeniem ust. 5.”;

2) w § 6 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„Członek Prezydium Rady Osiedla może uczestniczyć w pracach jednej komisji.”

§ 2

Zatwierdza się tekst jednolity Regulaminów Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiące załączniki do uchwał.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę następującej treści:

PROJEKT

Rady Nadzorczej Nr       /        /2010
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia —————– r.

w sprawie: zmian Regulaminów Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 lit. g i § 103 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

W Regulaminach Ra d Osiedli: „Skarpa”, „Ruta”, „Łęgi”, „Błonie”, „Poręba”, „Widok”, „Niska Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiących załącznik nr 1 do uchwał:
– Nr 15/26/97 z dnia 17.04.1997 r.,
– Nr 14/25/97 z dnia 17.04.1997 r.,
– Nr 16/27/97 z dnia 17.04.1997 r.,
– Nr 13/24/97 z dnia 17.04.1997 r.,
– Nr 18/32/97 z dnia 24.04.1997 r.,
– Nr 19/33/97 z dnia 24.04.1997 r.,
– Nr 17/28/97 z dnia 17.04.1997 r.,
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„Zadaniem Rady Osiedla jako organu samorządu spółdzielczego jest współdziałanie z Administracją Osiedla, Zarządem i Radą Nadzorczą oraz instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Osiedlu w zakresie zaspakajania potrzeb gospodarczych, socjalnych i kulturalnych wynikających ze wspólnego zamieszkiwania w Osiedlu.

Do zakresu działania Rady Osiedla należy:

 1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej Osiedla.
 2. Uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia Administracji Osiedla, Domu Kultury i pracowników podległych.
 3. Uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym.
 4. Opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania Kierownika Osiedla oraz Kierownika Domu Kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich działalnością.
 5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Kierownika Administracji Osiedla.
 6. Rozpatrywanie skarg na działalność Kierownika Administracji Osiedla i Kierownika Domu Kultury.
 7. Wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno-wychowawczej na terenie Osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno-wychowawczych w Osiedlu.
 8. Podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie Osiedla placówek gospodarczych i socjalnych.
 9. Współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie Osiedla.
 10. Występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi Administracji na podstawie § 95 Statutu.
 11. Współpraca z innymi Radami Osiedla.
 12. Rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością Osiedla.
 13. Zarządzanie funduszem remontowym, społecznym oraz funduszem płac pracowników Administracji Osiedla.
 14. Prawo żądania zwołania zebrań grup członkowskich w osiedlach. W przypadku nie zwołania przez Zarząd w terminie 6 tygodni od otrzymania takiego żądania, Rada Osiedla zwołuje zebrania grup członkowskich w osiedlu w ciągu kolejnych 14 dni.
 15. Rada Osiedla może żądać od Administracji oraz od pracowników Spółdzielni udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości.
 16. Krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania mienia społecznego, organizowanie rozjemstwa.”;
  2) w § 5 ust.1 i § 5 a ust.1 wyraz „4” zastępuje się wyrazem „3”;
  3) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
  „Członek Rady Osiedla może uczestniczyć w pracach nie więcej niż dwóch komisji, z zastrzeżeniem ust. 5.”;
  4) w § 6 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
  „Członek Prezydium Rady Osiedla może uczestniczyć w pracach jednej komisji.”;
  5) w § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie :
  „§ 8 ust .2 Posiedzenie Rady Osiedla i Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.”;
  6) § 5a do § 13 otrzymują oznaczenia § 6 do § 16;
  7) w § 11 ust. 2 wyraz „§ 8 ust. 3” zastępuje się wyrazem „§ 10 ust. 3”.

§ 2

Zatwierdza się tekst jednolity Regulaminów Rad Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiące załączniki do uchwał.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni
W tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik do Uchwały ——— Rady Nadzorczej Nr       /        / 2010 z dnia

Rada Nadzorcza po dyskusji, większością głosów postanowiła jeszcze raz skierować Regulamin do komisji w celu ponownego przeanalizowania proponowanych zmian.

B)

Przewodniczący komisji Gospodarki zasobami mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 2.03.2010 r.:
– Regulaminu porządku domowego obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
– brzmienie § 8 i 19

§ 8

Na administracji osiedla ciążą następujące obowiązki:

 1. Protokólarnego przekazania mieszkań członkom i najemcom.
 2. Wyegzekwowanie od wykonawcy usunięcia wad wynikłych ze złego stanu wykonawstwa budowlanego.
 3. Utrzymanie w należytym stanie technicznym, porządku i czystości budynków oraz ich otoczenia i pomieszczeń wspólnego użytku jak: korytarze piwniczne, strychy, przedsionki (wiatrołapy), podesty parteru (od drzwi wejściowych do budynku do pierwszych schodów kl. schodowej i wind), place zabaw dziecięcych i młodzieżowych oraz wyposażenie domów w sprzęt p. pożarowy, o ile jest to w dokumentacji technicznej budynku.
 4. Zapewnienie sprawnego działania urządzeń technicznych w budynkach, tj. prawidłowego oświetlenia, prawidłowego ogrzewania, funkcjonowania dźwigów osobowych, dostarczanie wody wodociągowej oraz na cele c.o. i c.w., systemu odbioru sygnałów radiowych i telewizyjnych itp.
 5. Zapewnienie wyposażenia domów w odpowiednie zbiorniki do składowania odpadów i nieczystości oraz zabezpieczenie ich opróżnienia oraz utrzymania w należytym stanie pomieszczeń na pojemniki z zachowaniem wymogów sanitarno- porządkowych.
 6. Zasięganie opinii mieszkańców przed dokonaniem zmian w pomieszczeniach wspólnego ogólnego użytku, w urządzeniach oraz otoczeniu budynku.
 7. Protokólarnego odbioru mieszkania /lokalu/ w przypadku opuszczenia go przez dotychczasowego użytkownika.

§ 19

 1. Utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych należy do obowiązków mieszkańców za wyjątkiem pomieszczeń wspólnego użytku wymienionych w § 8 ust. 3., jeżeli Rada Osiedla nie postanowi inaczej.
 2. Sposób sprzątania (dyżury lub zlecenia) w poszczególnych budynkach ustalają mieszkańcy między sobą.
 3. Pełniący dyżur obowiązany jest do zamiatania i mycia klatki schodowej i korytarzy z uwzględnieniem posadzek, ścian, okien, kabin dźwigu osobowego, balustrad itp.

Stwierdzili, że z przedstawionych powyżej zapisów wynika, że bez dokonania zmiany tj, wykreślenia z § 8 ust. 3 regulaminu wyrazów „i wind” żądania zgłaszane przez Państwa Pisarskich mają uzasadnienie. Zdaniem komisji koniecznym jest do uchwalenia zmiany tego zapisu.

Ponadto komisja proponuje by dotychczas obowiązujący § 14 w brzmieniu:

 1. Na okres zimy członkowie (użytkownicy) obowiązani są zabezpieczyć mieszkania (lokale) przed utratą ciepła poprzez uszczelnianie drzwi, okien i okienek piwnicznych, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu ewentualnego niedogrzewania pomieszczeń.
 2. Wszyscy mieszkańcy wchodzący i wychodzący z budynku winni zamykać za sobą drzwi wejściowe.

Otrzymał nowe brzmienie a mianowicie:

„Na okres zimy członkowie ( użytkownicy ) obowiązani są do:

 1. Zabezpieczenia mieszkań ( lokali ) przed utratą ciepła poprzez uszczelnianie drzwi i okien, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu ewentualnego niedogrzewania pomieszczeń.
 2. Zapobiegania stratom ciepła, poprzez zamykanie drzwi wejściowych i okien w pomieszczeniach wspólnych oraz przynależnych.
 3. Usuwania zalęgającego śniegu z balkonów i loggii przynależnych do lokalu”.

Wyjaśnił członkom czy podyktowana została przedstawiona propozycja zmiany.

oraz po dyskusji postanowili jednomyślnie – zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwalę poniższej treści:

Projekt

Uchwała Nr       /       /2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 09.03.2010 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 lit. c Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 ust. 3 wykreśla się wyrazy „i wind”.
2) § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„Na okres zimy członkowie ( użytkownicy ) obowiązani są do:

 1. Zabezpieczenia mieszkań ( lokali ) przed utratą ciepła poprzez uszczelnianie drzwi i okien, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu ewentualnego niedogrzewania pomieszczeń.
 2. Zapobiegania stratom ciepła, poprzez zamykanie drzwi wejściowych i okien w pomieszczeniach wspólnych oraz przynależnych.
 3. Usuwania zalęgającego śniegu z balkonów i loggii przynależnych do lokalu”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwalę nr 27/4/2010 z dnia 9.03.2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 5

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 19 za zatwierdziła:

Plan pracy

KOMISJI SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE
NA 2010 ROK

Lp.

Zadanie

Forma realizacji

Termin

1. Opiniowanie projektów regulaminów, uchwał i innych przepisów wewnątrzspółdzielczych dotyczących działalności społeczno- samorządowej. 1. Opiniowanie uchwał rad osiedlowych pod względem zgodności z obowiązującym prawem, Statutem, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej, a także, czy nie zagrażają interesom materialnym Spółdzielni.

2. Opiniowanie projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.

4. Opiniowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.

Cały okres
2010

2. Analiza działalności Domów Kultury i wspierania ich działalności. 1. Analiza i ocena pracy placówek społeczno-wychowawczych.

2. Opracowanie propozycji wspierania działalności Domów Kultury.

I i III kw.
2010 r.

3. Współpraca z komisjami społeczno- wychowawczymi Rad Osiedlowych. 1. Podnoszenie zainteresowania młodej społeczności działalnością organów samorządowych.

2. Aktywizowanie członków Spółdzielni do współuczestniczenia i współdziałania w tworzeniu planów rozwoju SM „Czuby”.

cały okres
2010 r.

4. Analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby” i zgłaszanie wniosków oraz podejmowanie działań poprawiających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Nawiązanie współpracy z dzielnicowymi osiedli i ustalenie wspólnej płaszczyzny działań.

cały okres
2010 r.

5. Współpraca z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową w obszarze Spółdzielni. Spotkanie z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami w celu poszerzania oferty działalności kulturalno- oświatowej i sportowej SM „Czuby”.

cały okres
2010 r

6. Rozpatrywanie i opiniowanie pism skierowanych przez Radę Nadzorczą do komisji. Analiza i ocena spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej i mieszczących się w zakresie działania komisji na bieżąco.

cały okres
2010 r.

7. Plan pracy i sprawozdania z działalności komisji. 1. Opracowywanie projektu planu pracy.

2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.

Styczeń
2010 r.

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9.03.2010 r.

PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
NA ROK 2010

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1. Opiniowanie:
– projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycji
– zasad używania lokali.
– struktury organizacyjnej pionu GZM
– planów gospodarczych
– przedsięwzięć związanych z realizacją harmonogramu wdrażania przepisów ustawy z dnia15.12./2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, znowelizowanych
– rozliczeń zakończonych zadań inwestycyjnych
2. Analiza:
– programu docieplania zasobów SM „Czuby” w Lublinie.
– gospodarki lokalami użytkowymi
– gospodarki parkingami
– dzierżawy terenu
– gospodarki zasobów mieszkaniowych
– gospodarki mieniem Spółdzielni
– kosztów inwestycyjnych ponoszonych na budownictwo mieszkaniowe,
– ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności wpłacanych na realizację inwestycji.
3. Ocena:
– realizacji planu remontów i inwestycji za rok 2010
– realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
– stanu technicznego i porządkowego zasobów Spółdzielni
– osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych
– realizacji przeglądów gazowych, elektrycznych, oraz legalizacji urządzeń
– realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji
– realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w SM „Czuby”
– działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni
– stopnia przygotowania nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych
4. Rozpatrywanie
– pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji
– spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi.
– wniosków kierowanych przez Rady Osiedlowe
– wniosków kierowanych przez Zarząd
– skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji
– odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu od uchwał Rad Osiedli – mieszczących się w zakresie działania komisji,
– innych zagadnień i tematów wynikłych z bieżącej pracy
5. Monitorowanie stanu zatrudnienia w działach zajmujących się sprawami z zakresu działania komisji.

PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
na rok 2010

Termin realizacji

Temat

Odpowiedzialny

Uwagi

1

2

3

4

I kwartał – Informacja o wypełnianiu zadań Spółdzielni jako gestora zasobów mieszkaniowych wynikających z przepisów zewnętrznych /przeglądy gazowe, elektryczne, legalizacje i realizacje zaleceń pokontrolnych/.

GZM

– Informacja o przygotowaniach do:
a/ zebrań grup członkowskich
b/ Zebrań Przedstawicieli w 2010 r.

Zarząd

– Informacja o realizacji wniosków przyjętych na zebraniach grup członkowskich odbytych w 2010 r.

Rada Nadzorcza

– Zatwierdzenie planów pracy Komisji oraz Plenum Rady na rok 2010.

Zarząd

– Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza

– Omówienie zmian do Statutu Spółdzielni. –
w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008 r. (sygn.akt: P 16/08) oraz z 15 lipca 2009 r. (sygn.akt: K 64/07) w sprawie niezgodności niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z Konstytucją RP, wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2010 w sprawie sygn. akt: IV CSK 310/09 oraz nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 18 grudnia 2009 r.(Dz. U. Nr 223, poz. 1779),

Zarząd

Rada Nadzorcza

– Rozpatrywanie odwołań członków Spółdzielnio od decyzji Zarządu, od uchwał Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność.

Rada Nadzorcza

– Rozpatrywanie wniosków Zarządu dot:
a) uchylenia uchwał Rad Osiedli,
b) wykluczenia ze spółdzielni
c) wykreślenia z rejestru członków
d) wytoczenia powództwa o nakazie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
e) Rady Osiedli

f) innych zgodnie z potrzebami Spółdzielni

Rada Nadzorcza

– Dostosowanie obowiązujących w Spółdzielni regulaminów do znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych ustaw.

– Inne zagadnienia i tematy wynikające z bieżącej pracy

– Kontrola nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków

Komisja
Rewizyjna

II kwartał – Opinia dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie:
a) wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.
b) sprawozdania finansowego za 2009 r.
c) absolutorium dla członków Zarządu

Rada Nadzorcza

– Ocena i przyjęcie materiałów na Zebranie Przedstawicieli.

Rada Nadzorcza

– Informacja na temat przebiegu i wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli odbytych w 2010 r.

Zarząd

– Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w I półroczu 2010 r.

Komisja
Rewizyjna

– Podsumowanie sezonu grzewczego – zima 2009/2010 ocena osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych.

GZM

– Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

III kwartał – Ocena realizacji planu remontów i inwestycji za I półrocze 2010 r.

GZM
i Ekon.- Inw,

– Kontrola nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni:
a) z zebrań grup członkowskich
b) Rada Osiedli
c) Zebraniu Przedstawicieli
d) członków spółdzielni

GZM
Rewizyjna

IV kwartał – Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w II półroczu 2010 r.

Komisja
Rewizyjna

– Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności
– Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.


Tematy rozpatrywane okresowo

I, II, III, IV
kwartał

– Analiza windykacji należności czynszowych i zobowiązań finansowych Spółdzielni.

Komisja
Rewizyjna

I, II, III, IV
kwartał

– Ocena działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni.

GZM

I, II, III, IV
kwartał

– Ocena pracy Zarządu Spółdzielni – rozpatrzenie wniosków
o przyznanie premii za dany kwartał

Komisja
Rewizyjna

I, II, III, IV
kwartał

– Informacja o realizacji zadań gospodarczych w SM „Czuby” – po
zakończeniu kwartału.

Komisja
Rewizyjna

I, II, III, IV
kwartał

– Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji harmonogramu wdrażania przez SM „Czuby” przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, znowelizowanych ustawą z dnia 14 czerwca 2007r..

Komisja
Rewizyjna

Na lata
2010-2011

Program działania SM „Czuby”

– Aktualny stan spraw Spółdzielni na 31.12.2009 r. – raport stanu wyjściowego.

– Założenia działalności Spółdzielni w zakresie:
a/ zadań inwestycyjnych /plan budownictwa mieszkaniowego i rozwoju infrastruktury w osiedlach/.
b/ zadań remontowych i modernizacji,
c/ zadań optymalizacji kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych
i lokali użytkowych.
d/ zadań optymalizacji kosztów Zarządu.

– Działań w zakresie zachowania płynności finansowej:
– zmniejszenia zaległości czynszowych mieszkańców,
– spłaty zadłużeń Spółdzielni w bankach itp.

– Poprawy funkcjonowania organów Spółdzielni i samorządności członków Spółdzielni -w związku z podziałem Spółdzielni na nieruchomości.

– Działań w zakresie działalności społeczno- wychowawczych w tym określenia sposobów jej finansowania


Rada Nadzorcza

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9.03.2010 r. r.

Ad. 6

Członkowie Rady Nadzorczej po ponownym przeanalizowaniu pism członka zamieszkałego w osiedlu Ruta z dnia 13.03.2009 r., 26.03 2009 r. i 21.05.2009 r. oraz z dnia 9.02.2010 r., po uwzględnieniu zmiany zapisu 8 ust 3 regulaminu porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” oraz po dyskusji postanowili do w/w wystosować odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami skierowanymi do jej wiadomości:

 1. Urzędu Miasta Wydziału Planowania z dnia 04.02.2010 r. w sprawie możliwości podjęcia działań prowadzących do realizacji osiedlowego Domu Kultury na terenie osiedla „Poręba”.
 2. Członka zamieszkałego w osiedlu Ruta z dnia 9.12.2009 r. dot. rozliczenia wody za okres od lipca do września 2009 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.
 3. Mieszkańców budynku przy ulicy Stokrotki 8 z dnia 22.02.2010 r. dot. wzrostem opłat eksploatacyjnych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 16.02.2010 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 19 za.

Ad. 7
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie zwołane do omówienia projektu zmian statutu.

Ad. 8
Dyskutowano na temat spraw które należy ująć w sprawozdaniu Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 11:18, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2010