Protokół Nr 01/2010
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 16.02.2010

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Betka Elżbieta, Biss Jan, Chodkiewicz Stefania, Janczarek Roman,
Kaczmarski Jerzy, Klech Ryszard, Kutyła Jerzy, Przeździecka Joanna, Andrzej Turski,
Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Smerda Stanisław, Samborska Janina.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Zastępca przewodniczącego poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat:
  a) przeprowadzanej w SM „Czuby” lustracji ustawowej za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.”
  b) przebiegu i wniosków z zebrania w dniu 12.02.2010 r. z mieszkańcami osiedla Skarpa
 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie;
  a) zmian w Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”
  b) uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie o wykluczeniu członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 22.12.2009 r.
 6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 7. Zapytania i wnioski.

Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 17 za, przyjęli do realizacji przedstawiony poniżej porządek obrad.

Ad. 2
A)
Lustrator Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Magdalena Golan poinformowała, że w oparciu o art. 91 – 93 ustawy Prawo spółdzielcze w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” przeprowadzana będzie w dniach 15 lutego do 15 kwietnia 2010 r. lustracja częściowa obejmująca działalność Spółdzielni w zakresie inwestycji ( budowlanych ) za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

B)
Prezes Zarządu poinformował, że w związku ze złożonym w dniu 29.01.2010 r. pismem przez mieszkańców Osiedla Skarpa SM „Czuby” w brzmieniu – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo mieszkańców osiedla „Skarpa”.

Zarząd Spółdzielni zwołał zebranie z mieszkańcami osiedla Skarpa w dniu 12.02.2010 r. o godz. 17.00 w Domu Akcji Katolickiej przy ulicy Jana Pawła II 11. Zawiadomienia o zebraniu zostały rozwieszone na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.
Wystosował ponadto do wszystkich mieszkańców osiedla Skarpa informację poniższej treści:

Szanowni Państwo

W związku z wieloma pytaniami mieszkańców osiedla „Skarpa” dotyczącymi nowej pozycji w opłatach eksploatacyjnych o nazwie „spłata dofinansowania remontu chodników”, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że na liczne wnioski mieszkańców zgłaszane członkom Rady Nadzorczej, Rady Osiedla, Zarządu, administracji oraz na zebraniach Grup Członkowskich, Rada Osiedla „Skarpa” postanowiła wystąpić do Zarządu Spółdzielni o udzielenie dofinansowania na remont ciągów pieszych w osiedlu „Skarpa”. Remont polegałby na wymianie nawierzchni asfaltowych i betonowych na kostkę brukową.

Rada Osiedla „Skarpa” na posiedzeniu plenarnym w dniu 26.02.2009 r. podjęła uchwałę nr 1/2009 następującej treści:

„Rada Osiedla „Skarpa” postanawia wystąpić do Zarządu Spółdzielni o dofinansowanie z funduszu celowego wg zasad uchwalonych Uchwałą nr 4/1/09 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.01.2009 r. remontu ciągów pieszo – jezdnych w osiedlu „Skarpa”, polegającym na wymianie nawierzchni betonowych i asfaltowych na kostkę betonową.
Rzeczowy zakres robót przedstawia załącznik nr 1 – mapa osiedla z zaznaczonymi kolorami etapami wymiany nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wraz z kalkulacją kosztów.

Rada Osiedla ustala następujące etapy pozyskania środków i realizację w/w robot:

I etap – dofinansowanie z funduszu celowego w wys. 3 000 000 zł. na roboty realizowane w 2009 r. wg zakresu i przewidywanych kosztów robót wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
Spłata dofinansowania nastąpi od 01.01.2010 r. w okresie 3 lat.

II etap – dofinansowanie z funduszu celowego w wys. 3 000 000 zł. na roboty realizowane w 2012 r. wg zakresu i przewidywanych kosztów robót wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
Spłata dofinansowania nastąpi od 01.01.2013 r. w okresie 3 lat.

III etap – dofinansowanie z funduszu celowego w wys. 1 500 000 zł. na roboty realizowane w 2015 r. wg zakresu i przewidywanych kosztów robót wyszczególnionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
Spłata dofinansowania nastąpi od 01.01.2016 r. w okresie do 3 lat.

Integralną część uchwały stanowią załączniki:

(Załączniki precyzują usytuowanie chodników do remontu w I, II i III etapie.)

Chodniki przewidziane do remontu w I etapie:

Przedwiośnie 1, Przedwiośnie 2 – 7, Gościnna 1, Gościnna 3 – 5 + dojście do prześwitu,
Romantyczna 6, Romantyczna 8, Romantyczna 10, Radości 1 – 3, Radości 5 + plac,
od Radości do Radości przy Sympatycznej 2 i Sympatycznej 4, Sympatyczna 1 – 3,
Sympatyczna 8, Sympatyczna 8 do Radości przy Radości 14, Sympatyczna 10, 12, 14, 16,
Sympatyczna przy parkingu strzeżonym od północy, Fantastyczna 11, Fantastyczna 13 – 15,
Fantastyczna 15 – 21 strona południowa.

Chodniki przewidziane do remontu w II etapie:

Gościnna 7, Gościnna 9, 11, 13, Romantyczna 9, Romantyczna 15, Radości 9, Radości 11,
Romantyczna 8, Romantyczna 10, Romantyczna 12, Sympatyczna 12, 14, 16, Radości 4,
Sympatyczna 2, Sympatyczna 4, Radości 14, Gościnna 1 od południa, Romantyczna 17,
Romantyczna 19, Radości 1, 3, 5 – pozostałe, Przedwiośnie 1, Przedwiośnie 3,
Przedwiośnie 7.

Chodniki przewidziane do remontu w III etapie:

Romantyczna 6, Przedwiośnie 2, Fantastyczna 4, 6, 8, Radości 2, Radości 2A i 2B,
Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, Radości 4.

Spłata dofinansowania remontu chodników nastąpi w skali osiedla.

Powyższa uchwała określa etapy pozyskiwania środków i harmonogram realizacji robót.

Przed podjęciem decyzji o wysokości dofinansowania rozpatrywano kwoty:
1 000 000 zł., 2 000 000 zł. i 3 000 000 zł. zakładanej ilości wykonanych robót i wysokości kwot, które przypadną do spłaty przez mieszkańców proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkania.

W oparciu o analizę części graficznej planu – mapa osiedla z rozrysowanymi poszczególnymi etapami robót, z zaznaczonymi chodnikami leżącymi na działkach miejskich, zakładanymi kosztami oraz harmonogram spłat a także wysokością opłat czynszowych ponoszonych przez lokatorów – Rada Osiedla „Skarpa” postanowiła o zaciągnięciu wewnętrznej pożyczki na I etap remontów chodników w wys. 3 000 000 zł. ze spłatą przez okres 3 lat tj. w 2010 r., 2011r., 2012 r. z obciążeniem na m2 powierzchni użytkowej mieszkania w wys. 0,59 zł/m2. Informacja ta była przekazywana na Grupach Członkowskich, które odbyły się w kwietniu 2009 r. – odczytano realizację wniosków z grup członkowskich z 2008 r. Mieszkańcy zapoznawali się wówczas z przygotowaną mapą osiedla z zaznaczonymi etapami realizacji robót.

Odnosząc się do Uchwały nr 1/2009 Rady Osiedla, Zarząd informuje, że zgodnie z kalkulacją przeprowadzoną na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych i średnich cen materiałów wyszczególnionych w informacji o cenach materiałów budowlanych „Sekocenbud” za kwotę 3 000 000 zł. można by było wykonać remont chodników o powierzchni 11 795 m2.

Po przeprowadzeniu przetargu w dniu 30.04.2009 r. (zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach S. M. „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych) – została wyłoniona firma, która złożyła ofertę dotyczącą remontu chodników w osiedlu „Skarpa” za kwotę 1 797 054 zł.

W związku z tym zwiększono uchwałą nr 27/2009 Rady Osiedla Skarpa zakres robót do wykonania w 2009 r. – z 11 795 m2 do 13 289 m2, natomiast cały zakres robót za 3 000 000 zł. to 15 844 m2.

Pozostałe 2555 m2 remontu chodników wykonane zostanie w 2010 r. (zgodnie z uchwałą RO nr 65/2009) – dotyczy chodników w obrębie ul. Romantycznej 9, 15, 17, 19 oraz Radości 1, 3, 5, 9, 11.

Zarząd wysłuchał i zanotował wszystkie pytania zgłoszone przez mieszkańców osiedla Skarpa na w/w zebraniu i zobowiązał się udzielić na nie odpowiedzi na piśmie.
Poinformował, że w przypadku zgłoszenia przez mieszkańców osiedla „Skarpa” chęci zorganizowania kolejnego spotkania – zostanie ono zwołane.
Zapoznał zebranych ze zgłoszonymi pytaniami – informacją przygotowaną do mieszkańców na powyższy temat.

INFORMACJA
dotyczy: pytań mieszkańców os. Skarpa na zebraniu dnia 12.02.2010 r.

Skąd wynikają opłaty czynszowe?

Zgodnie z § 102 Statutu Spółdzielni Rada Osiedla uchwala szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania nieruchomości. Wysokość odpisów ustalana jest w oparciu o analizę kosztów utrzymania nieruchomości, planu rzeczowego remontów w danym roku. Ponadto Rada Osiedla mając na uwadze dotychczasowy okres użytkowania dźwigu podjęła uchwałę o gromadzeniu środków na wymianę dźwigów w nieruchomościach zabudowanych budynkami wyposażonymi w dźwigi.

Dlaczego tak wysoka cena ułożenia m2 kostki – można było ułożyć za 80-100 zł?

Na cenę ułożenia m2 kostki składają się: rozbiórka nawierzchni asfaltowej lub betonowej, demontaż starych obrzeży, korytowanie, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy, ustawienie nowych obrzeży, ułożenie kostki, wywiezienie gruzu poza teren osiedla. Niemożliwe jest wykonanie takiego zakresu robót za 80-100 zł. Przy takiej kwocie można co najwyżej ustawić obrzeża i ułożyć kostkę na istniejącym podłożu i to też jest bardzo mało prawdopodobne. Jeżeli są firmy wykonujące roboty tak tanio, to dlaczego nie przystępują do przetargu. Zapewne dlatego, że nie posiadają finansowych i technicznych możliwości wykonania takiej ilości robót, jakie zostały wykonane w osiedlu.

Czy był przetarg na ułożenie kostki?

Przetarg na roboty brukarskie odbył się 30.04.2009 roku.

Jakie firmy przystąpiły do przetargu?

Do przetargu na roboty brukarskie przystąpiły firmy: KOMEKO Sp. z o.o. Lublin ul. Wojenna 1, KPRD Lublin ul. Grygowej 23, PW AMIBEX Lublin ul. Juranda 7, PH-B CHEOPS Lublin ul. Śląska 26, Kamieniarstwo MONSUN Łęczna Kol. Trębaczów 47c, ZUH EKSAM Lublin ul. Modrzewiowa 50.

Dlaczego w innych spółdzielniach była układana kostka na chodnikach a nie było odpisu na ten cel – był tylko odpis na fundusz remontowy?

Nie wiemy jak jest w innych spółdzielniach, ale jedno jest pewne – nie można układać kostki brukowej bez zabezpieczenia nakładów finansowych. Najprawdopodobniej inne spółdzielnie układają kostkę w ramach funduszu remontowego nieruchomości, w którym jednym ze składników jest wymiana kostki i w takim przypadku koszty kostki nie występują w osobnej pozycji w wykazie opłat eksploatacyjnych, ale i tak mieszkańcy za wymianę kostki płacą.

Czy Rada Osiedla nie będąc zarządcą nieruchomości może podejmować decyzję?

Rada Osiedla jest jednym z organów statutowych Spółdzielni.
Członkowie tego organu są wybierani na Zebraniu Grupy Członkowskiej spośród mieszkańców osiedla. Demokracja spółdzielcza daje temu organowi duże kompetencje. Są one zawarte w § 102 Statutu SM „Czuby”.
Do zakresu działania Rady Osiedla należą między innymi:

 • uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społ.-wych.,
 • uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów GZM, remontów, kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe, oraz dzierżawę terenu,
 • dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno-
  wychowawczego.

Jak wynika z powyższego, zgodnie ze Statutem SM „Czuby” Rada Osiedla może podejmować istotne decyzje związane z eksploatacją i remontami na Osiedlu.

Czy lokale użytkowe płacą za remont chodników?

Koszty wynikające z utrzymania nieruchomości skalkulowane są w opłacie czynszowej wnoszonej przez najemców lokali użytkowych.

Gdzie podziały się ławki?

Administracja Osiedla działając zgodnie z wnioskami z Grupy Członkowskiej (z 2007 r.) usunęła ławki z okolic budynku Radości 1. Mieszkańcy ww. budynku skarżyli się na przesiadującą na ławkach młodzież, która wieczorami i nocą zakłócała spokój mieszkańcom.
Administracja ustawiła nowe ławki na Alei Młodości oraz na placu zabaw przy ulicy Sympatycznej.

Dlaczego nie buduje się miejsc parkingowych?

Problem braku miejsc parkingowych jest powszechny nie tylko na naszych osiedlach. Występuje praktycznie w całym mieście. Szczególnie nawarstwia się na starych osiedlach projektowanych pod koniec lat siedemdziesiątych, gdzie nie przewidziano takiego wzrostu ilości posiadanych samochodów, a co za tym idzie i miejsc parkingowych. Rada Osiedla wraz Zarządem Spółdzielni i z Administracją podejmowała czynności mające na celu wybudowanie nowych miejsc postojowych, lecz przetarg na budowę parkingu strzeżonego na terenie działki przy ul. Sympatycznej 3 zorganizowany przez Spółdzielnię nie wyłonił wykonawcy. Cena najniższej oferty przewyższała zgromadzone środki – w ramach realizacji uchwały RO nr 62/99 z dnia 22.07.1999 r. (wpływy z reklam i dzierżawy terenu). Wszelkie inne lokalizacje miejsc postojowych na terenie osiedla przy tak rozbudowanej infrastrukturze sieci (LPEC, MPWiK, GAZ, itp.) wymagają dodatkowych projektów na przełożenie sieci, co zwiększy koszty, które zostaną odniesione do nieruchomości, na której znajduje się planowana inwestycja. Do tego następuje kolizja z zielenią.

Dlaczego nie można wybudować parkingu na trawniku z tyłu budynku przy ul. Romantycznej 12?

Nie można budować parkingu za budynkiem przy ul. Romantycznej 12 ze względu na liczne sieci uzbrojenia podziemnego, takie jak linia energetyczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanał ciepłowniczy, sieć telefoniczna, magistrala wodociągowa; dodając do tego jeszcze przepis prawny, który mówi że minimalna odległość miejsc postojowych od okien budynku powinna wynosić 10 mb inwestycja taka staje pod dużym znakiem zapytania. Również koszty przełożenia niektórych sieci uzbrojenia podziemnego nie są tutaj bez znaczenia. Ponadto trzeba zaznaczyć, że koszty wybudowania miejsc postojowych w w/w miejscu musieliby ponieść w całości mieszkańcy nieruchomości składającej się z budynków Romantyczna 8, 10 i 12.

Czy musimy odśnieżać ALDIK?

Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości przy ul. Radości 2 /ALDIK/ musi wykonywać swoje obowiązki związane prawnie z zarządzaniem. Właściciel ALDIKA ponosi na rzecz Spółdzielni opłaty eksploatacyjne i na fundusz remontowy.

Dlaczego po nowej kostce jeżdżą samochody?

Na Osiedlu są ustawione znaki drogowe ograniczające wjazd i ruch samochodowy na Osiedlu (znaki zakazu wjazdu i zakazu ruchu). Zostały wyznaczone również strefy zamieszkania, gdzie pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo. W strefach tych oznakowane są miejsca postojowe dla samochodów. Z sygnałów docierających do Administracji wiemy, że służby porządkowe często interweniują. Nakładają one mandaty na kierowców nie respektujących przepisy ruchu drogowego. Stawianie zapór i innych stałych przeszkód na ciągach pieszych jest niezgodne z zaleceniami Straży Pożarnej. Możliwość pełnego zabezpieczenia kostki przed zniszczeniem zależy w dużej mierze od użytkowników mieszkańców osiedla, ich dbałości o wspólne mienie.

Dlaczego nie bilansuje się woda i dlaczego mieszkańcy mają za to płacić?

Nie bilansująca się woda stanowi różnicę pomiędzy zużyciami wykazanymi na wodomierzach głównych, według których Spółdzielnia rozlicza się za wodę z MPWiK-iem, a sumą zużycia wody wykazanej na wodomierzach w mieszkaniach. Z uwagi na fakt, że suma zużyć wodomierzy mieszkaniowych jest niższa niż zużycia na wodomierzach głównych występuje niedobór, który muszą pokryć mieszkańcy, dlatego że zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są do tego zobowiązani, a innej możliwości pokrycia tego niedoboru po prostu nie ma.

Dlaczego były prowadzone roboty związane z montażem hydroforni w budynkach, jaki jest koszt tych robót i kto poniesie koszty?

Montaż hydroforni w budynkach wysokich związany był z modernizacją węzłów cieplnych przez LPEC, gdzie wystąpiła konieczność dostosowania instalacji wodociągowej w budynkach. Równocześnie z tymi robotami prowadzony był montaż hydroforni budynkowych, które są zasilane bezpośrednio z sieci wodociągowej MPWiK z pominięciem sieci wodociągowej tzw. II- giej strefy, która jest coraz bardziej awaryjna i może wystąpić konieczność jej wymiany, a koszty takiej wymiany byłyby niewspółmiernie wyższe od kosztów montażu hydroforni budynkowych.
Sieć II-giej strefy jest to sieć wodociągowa łącząca budynki wysokie z hydrofornią grupową.

UPC – dlaczego wzrastają opłaty za pakiet podstawowy dla użytkowników mających podpisaną indywidualną umowę z UPC?

UPC – Rada Osiedla uchwałą nr 17/2008 z dnia 17.04.2008 r. wyraziła zgodę na przejście na rozliczenie indywidualnie z dniem 01.06.2009 r.
Wysokość opłat, jakie ponosi odbiorca telewizji UPC jest uzależniona od zawartości pakietów, jakie oferuje operator i jest uwidoczniona w ofercie i indywidualnej umowie z abonentem.

Dlaczego koszt kreski na podzielniku nie jest znany na bieżąco?

Okres rozliczeniowy centralnego ogrzewania i ciepłej wody trwa od 1 lipca roku bieżącego do 30 czerwca roku następnego. Dopiero na zakończenie tego okresu znane jest zużycie ciepła (w ww. okresie), zarówno na podgrzanie wody, jak i na centralne ogrzewanie. Firma rozliczająca ciepło otrzymuje po zakończeniu okresu (w lipcu) od Spółdzielni ilość zużytego ciepła na poszczególne budynki i znając ilość kresek na podzielnikach w danym budynku (po dokonanych odczytach w mieszkaniach), wylicza koszt jednej kreski.

Dlaczego jest tyle pozycji funduszu remontowego?

Fundusz remontowy wyszczególniony jest w osiedlu „Skarpa” w trzech pozycjach:

– fundusz remontowy nieruchomości – są to środki przewidziane na remonty prowadzone w poszczególnych nieruchomościach;
– fundusz remontowy wspólny – to środki przewidziane na remonty balkonów.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Budownictwa odnoszącą się do noweli z dnia 31.07.2007 r. do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – spółdzielnie mogą zakończyć rozpoczęte przed wejściem w życie ustawy remonty – wg zasad, które były stosowane przed rozpoczęciem tych remontów. Prace remontowe balkonów są więc dalej kontynuowane – fundusz ten dotyczy całego osiedla (nie nieruchomości);

– spłata dofinansowania chodników – dotyczy chodników w całym osiedlu – wyszczególnienie pozwoliło na jednoznaczne określenie przeznaczenia środków gromadzonych na tym funduszu.
Teoretycznie, można połączyć wszystkie fundusze razem, ale nie zmieni to w żaden sposób kwoty (sumarycznej), którą należy zapłacić.

Niegospodarność przy remontach – pozostawianie robót na zimę?

Niegospodarność przy robotach remontowych nie istnieje. Sytuacja niezakończonych przed zimą robót brukarskich została wymuszona przez równocześnie prowadzone roboty sieciowe przez LPEC i roboty brukarskie na tym samym terenie. Niemożliwe było budowanie sieci CO i układanie kostki brukowej w tym samym miejscu w jednym czasie. Ponadto informujemy, że za pozostawione na zimę materiały niewbudowane Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności. Jest to wyłącznie sprawa wykonawcy robót.

Czy były brane przez Spółdzielnie kredyty i na jaki procent?

Nasza Spółdzielnia od 12 lat nie zaciągała żadnych kredytów, na żadne przedsięwzięcia. Aby Spółdzielnia mogła zaciągnąć kredyt w banku, musiałaby uzyskać zgodę Zebrania Przedstawicieli Członków przez podjęcie odpowiedniej uchwały określającej górną granicę tego zobowiązania.

Skąd biorą się środki na pożyczki wewnętrzne?

W ramach działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi, Spółdzielnia wykorzystuje wolne środki finansowe na udzielanie pożyczek wewnętrznych dla osiedli, na finansowanie większych zadań remontowych. Źródłem pochodzenia tych środków jest fundusz zasobowy spółdzielni.
Jego tworzenie określone jest w polityce rachunkowości naszej Spółdzielni.

Z czego tworzy się fundusz zasobowy?

Fundusz zasobowy tworzony jest z:
– wpłat wpisowego,
– podziału nadwyżki bilansowej,
– umorzenia kredytów,
– waloryzacji funduszu i środków trwałych,
– nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.

Dlaczego opłaty na 2010 r. nie były przekazane mieszkańcom z 3-miesięcznym wyprzedzeniem?

Powiadomienie członków o zmianach opłat na 3 miesiące przed ich wprowadzeniem dotyczy składników zależnych od Spółdzielni. Remonty balkonów zaplanowane były wiosną 2009 roku, ale ich zakończenie nastąpiło dopiero późną jesienią. Ostateczny koszt znany był dopiero w grudniu 2009 roku. Natomiast spłatę udzielonej pożyczki, zgodnie z uchwałą RN, osiedle ma obowiązek od stycznia roku następnego po roku jej otrzymania. W przyszłości, tak wyprzedzimy wszystkie terminy, aby dopełnić obowiązującym przepisom.

Czy parkingi strzeżone przynoszą zyski czy straty?

Parkingi strzeżone zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (art.40) zaliczane są od 2008 roku do mienia spółdzielni.
Stawki opłat za parkowanie ustalane są na każdy rok, biorąc pod uwagę przyszłe przewidywane koszty ich obsługi i funkcjonowania. Spółdzielnia w swojej kalkulacji nie przewiduje żadnego zysku.
Czasami mogą zdarzyć się dodatkowe, konieczne wydatki, których nie można było przewidzieć na początku roku, np. tak duże opady śniegu jak w tym roku lub dłuższa nieobecność kogoś z obsługi.
Generalnie rzecz biorąc opłaty pokrywają tylko koszty funkcjonowania parkingów.
Za ostatnie lata, były to wyniki na małym minusie, co zostało uwzględnione w stawce następnego roku.

Czy zostanie utworzony nowy fundusz na zwrot zapłaty za pawilon przy ul. Watykańskiej?

Budowa przy ul. Watykańskiej została sprzedana 3 lata temu. Nowy właściciel może rozporządzać ją w sposób tylko od niego zależny. Spółdzielnia nie nosi się z zamiarem jej odkupienia.

Z którego roku jest Statut SM „Czuby”?
Dlaczego nie ma nowego Statutu SM „Czuby”?
Dlaczego nie są przestrzegane wszystkie zasady wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

Ostatnie zmiany do Statutu Spółdzielni zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Lublinie w dniu 05.09.2006 r.

W związku z obowiązkiem zmiany Statutu Spółdzielni do 31.12.2007 r. – nałożonym przez przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – Zarząd Spółdzielni wspólnie z Komisją Statutową, powołaną przez Zebranie Przedstawicieli, przygotował projekt zmian do Statutu i zwołał Zebranie Przedstawicieli w celu jego uchwalenia w dniu:

– 24.11.2007 r. – na wniosek zgłoszony przez przedstawicieli Zebranie Przedstawicieli uchwałą nr 7/2007 postanowiło przerwać obrady w części dotyczącej uchwalenia zmian w Statucie do czasu ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie wniosku grupy posłów na Sejm RP VI kadencji o zbadanie zgodności niektórych postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

– 18.04.2009 r. – na wniosek zgłoszony przez przedstawicieli Zebranie Przedstawicieli skreśliło z porządku obrad punkt dotyczący zmian Statutu. Wnioskodawcy uzasadniali skreślenie tym, że do czasu ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zakończenia prac legislacyjnych dot. nowego projektu zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwalanie zmian Statutu jest bezprzedmiotowe.

W związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008 r. (sygn.akt: P 16/08) oraz z 15 lipca 2009 r. (sygn.akt: K 64/07) w sprawie niezgodności niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z Konstytucją RP, wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie sygn. akt: IV CSK 310/09 oraz nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 18 grudnia 2009 r.(Dz. U. Nr 223, poz. 1779), na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie rozpatrywane będą zmiany do Statutu Spółdzielni.

Ponadto należy przypomnieć, że w razie braku odpowiednich przepisów Statutu Spółdzielni obowiązują przepisy aktów wyższego rzędu, czyli: ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze (np. rozliczenia kosztów na nieruchomości, warunki przekształcenia lokatorskich praw do lokalu w odrębną własność, rozliczenia wkładów mieszkaniowych).

Rozbudowa administracji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” swoje zadania nałożone na nią ustawą Prawo spółdzielcze, Statutem Spółdzielni oraz zatwierdzonymi przez Zebranie Przedstawicieli i Radę Nadzorczą regulaminami wykonuje w zasadzie załogą w ilości niezmienionej od kilkunastu lat.
W latach 1998-2004 następowały coroczne obniżenia etatów Spółdzielni, i tak np. w 2001 r. ilość zatrudnionych pracowników zmniejszono o 6 etatów.
Od 2005 r., wraz ze zmianą przepisów regulujących stan prawny spółdzielni mieszkaniowych oraz zwiększonymi obowiązkami służb Spółdzielni, coroczne plany zatrudnienia wykazywały niewielkie wzrosty, a i tak zatrudnienie na 2010 r. – 219,08 etatów jest mniejsze od zatrudnienia w 1998 r. o 9 etatów.

Brak konsultacji z członkami spółdzielni

Informacje dotyczące założeń planu finansowo-gospodarczego osiedla za na rok 2010 publikowane były w „Informatorze” wydawanym przez Spółdzielnię i dostarczanym wszystkim mieszkańcom SM „Czuby”.
Ponadto podejmowane przez rady osiedlowe uchwały dotyczące osiedli publikowane są na tablicach ogłoszeń w administracji osiedla.
Zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni uchwały Rady Nadzorczej są wywieszane na tablicach ogłoszeń w Zarządzie Spółdzielni oraz publikowane na stronie internetowej Spółdzielni. Natomiast uchwały Rad Osiedli wywieszane są na tablicach ogłoszeń (osiedlowych) i w administracjach osiedla. Ponadto każdy członek Spółdzielni ma prawo uczestniczyć w obradach organów samorządowych Spółdzielni.
Szczegółowych informacji dot. podejmowanych przez organy Spółdzielni decyzji można uzyskać od członków Zarządu i pracowników SM „Czuby”.

Fundusze „unijne”

SM „Czuby” w Lublinie złożyła do Urzędu Marszałkowskiego projekt opracowany przez profesjonalną firmę na rewitalizację terenów i zasobów spółdzielni na kwotę 52 mln zł. Niestety spółdzielnie zostały pominięte w planach przyznawania środków na ten cel.
Natomiast spółdzielnia uzyskała środki unijne na szkolenie pracowników w wysokości prawie 300 tys. zł. Ponadto uzyskano środki finansowe z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na modernizację skweru przed administracją osiedla oraz na program pilotażowy poprawy wyglądu kilku klatek schodowych.

Spółdzielnie „socjalne”

Spółdzielnie socjalne tworzą urzędy wojewódzkie dla osób bezrobotnych w celu umożliwienia im nauki zawodu i zatrudnienia. Świadczą one usługi dla instytucji i ludności.
Osiedle „Skarpa” ze względu na niskie ceny również korzystała przy pracach remontowych w Klubie z usług „spółdzielni socjalnej” zlokalizowanej na terenie osiedla (dawne przedszkole).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy na zebranie w dniu 12.03.2010 r. o godz. 17:00 w sali Domu Akcji Katolickiej.

Prezes Zarządu przedstawił jakie działania i przez jakie organa zostaną podjęte w celu spełnienia postulatów zgłoszonych przez mieszkańców osiedla „Skarpa”

Rada Nadzorcza do przedstawionej informacji nie zgłosiła uwag.

Ad. 3
A) Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.02..2009 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– regulaminem rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie

– projektem uchwały

UCHWAŁA NR        /         /
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublin
dnia 16.02.2010 r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 lit. d Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§1

W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” w Lublinie uchwalonym przez Radę Nadzorczą SM „Czuby” w Lublinie w dniu 25.11.2003 r. Uchwałą Nr 117/5/03, ze zmianami zawartymi w uchwale nr 118/3/08 z dn. 21.10.2008 r. i w uchwale nr 5/4/09 z dn. 03.03.2009 r. dodaje się w § 14 ust. l pkt 1 „a” w brzmieniu:

„§ 14 ust. l pkt l „a”

Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w budynku wynikający z różnicy wskazań wodomierza głównego (wg którego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach (dotyczy tylko budynków wyposażonych w indywidualne zestawy hydroforowe)”.

§2

Zatwierdza się tekst jednolity Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 87 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr      /      / 2010
Rady Nadzorczej
z dnia 16.02.2010 r.

Regulamin
rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach
Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania
opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

Uchwalony 25.11.2003 r., z późniejszymi zmianami z dnia 16.12.2008 r., z dnia 03.03.2009 r. i z dnia 16.02.2010 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Za lokal wyposażony w wodomierze uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe posiadające:
a) legalizację Głównego Urzędu Miar,
b) dopuszczenie do eksploatacji na terenie Polski wydane przez właściwą instytucję
c) oplombowanie wykonane przez służby techniczne S.M. „Czuby”,
d) dokumentację odbiorową wykonaną przez służby eksploatacyjne S.M. „Czuby”.

§ 2

 1. Przez cenę wody (ustaloną przez Radę Miejską w Lublinie), rozumie się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Przez jednostkowy koszt podgrzania 1 m3 wody rozumie się opłatę zaliczkową pobieraną za jej podgrzanie (określoną uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni). Zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody określi odrębny Regulamin Uchwalony przez Radę Nadzorczą.

II. ZASADY ODCZYTÓW I ROZLICZEŃ W LOKALACH

§3

 1. Odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej i zimnej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni 4 razy w roku, w okresach kwartalnych, według stałego harmonogramu ustalonego przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Odczyt wskazań wodomierzy po ich zamontowaniu, po raz pierwszy w lokalu, następuje po upływie 1 kwartału od daty ich zamontowania z zachowaniem postanowień zawartych w ust. 1 W okresie do pierwszego odczytu wodomierzy, członek Spółdzielni (użytkownik) Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości 5 m3 na osobę miesięcznie oraz zaliczkę na podgrzanie wody w ilości 2,5 m3 na osobę miesięcznie.
  Powyższe dotyczy również mieszkań nowowybudowanych wyposażonych w wodomierze.
 3. Każdy odczyt wodomierza dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) na protokole montażu bądź rejestrze lub karcie odczytu wodomierza.

§4

 1. Członek Spółdzielni ( użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię.
 2. Na pisemny wniosek członka Spółdzielni ( użytkownika lokalu) Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.

§ 5

 1. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami, a opłatami wniesionymi przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) w formie zaliczek, regulowana będzie następująco:
  a) niedopłatę członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi przy uiszczaniu należności za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia.
  b) nadpłatę zalicza się (z zastrzeżeniem pkt. c) na poczet najbliższych należności za używanie lokalu,
  c) w przypadku członków Spółdzielni (użytkowników lokali) zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.
 2. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez ten wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych. Wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu.
 3. W przypadku wymiany wadliwie działającego wodomierza na nowy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) winien po upływie pełnego miesiąca od daty montażu wodomierza, podać do Administracji Osiedla stan wodomierza, celem ustalenia nowej wysokości zaliczki.

§6

 1. Należność za zużycie wody zimnej jest obliczana jako sumę objętości zużytej w lokalu wody zimnej i ciepłej pomnożonej przez cenę wody zimnej.
 2. Należność za podgrzanie wody obejmuje wyłącznie koszty energii cieplnej służącej do podgrzania zimnej wody wodociągowej, zużytej jako ciepła woda w lokalach.

§7

W przypadku zmiany użytkownika lokalu Spółdzielnia dokona odczytu wodomierzy i naniesie dane w protokole zdawczo-odbiorczym celem umożliwienia rozliczenia wody.
Rozliczenie z członkiem Spółdzielni (użytkownikiem lokalu) zwalniającym lokal winno nastąpić do jednego miesiąca od wydania lokalu Spółdzielni.

III. OBOWIĄZKI S.M. „CZUBY” WYKONYWANE PRZEZ SŁUŻBY SPÓŁDZIELNI

§8

Do obowiązków Spółdzielni należy:
a) założenie lub zdjęcie plomb instalacyjnych na wodomierzach w lokalach w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) – z powodu zainstalowania, wymiany lub okresowej legalizacji wodomierzy,

b) każdorazowe powiadomienie o zmianie cen wody i odprowadzenia ścieków przez podanie ich aktualnej wysokości w sposób ogólnie przyjęty w S.M. „Czuby” oraz ustalenie ilości wody zimnej i kosztów podgrzania wody – dla starej i nowej ceny – wg metody interpolacji biorąc za podstawę zużycie w danym okresie rozliczeniowym,

c) przeprowadzanie 4 razy w roku odczytów i rozliczenia zaliczek wpłaconych przez członków Spółdzielni (użytkowników lokali),

d) prowadzenie rejestru zamontowanych w zasobach S. M. „Czuby” w Lublinie wodomierzy w szczególności z uwzględnieniem okresu ważności ich legalizacji,

e) dokonywanie okresowych legalizacji i wymiany wodomierzy w ramach środków funduszu remontowego,

f) wymieniać na koszt członka spółdzielni wodomierze uszkodzone z jego winy.

IV. OBOWIĄZKI CZŁONKA SPÓŁDZIELNI (UŻYTKOWNIKA LOKALU)

§9

Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest:
a) nie dokonywać zmian usytuowania wodomierzy bez zgody administracji osiedla,

b) dbać o oplombowanie wodomierzy,

c) umożliwić łatwy dostęp do wodomierzy (odczyt i wymiana wodomierza) – w przypadku jego braku Spółdzielnia ma prawo potraktować wodomierz jako nie udostępniony do odczytu,

d) sprawdzać na bieżąco działanie wodomierza, a fakt zatrzymania się wodomierza (brak wskazań zużycia wody) zgłaszać niezwłocznie do administracji osiedla,

e) umożliwić na żądanie osób upoważnionych przez Spółdzielnię dokonanie odczytów kontrolnych.

Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ma prawo żądać okazania stosownego upoważnienia wystawionego przez Administrację Osiedla.

V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§10

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza, spowodowanego jego nieprawidłową eksploatacją, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) ponosi pełne koszty wymiany lub naprawy wodomierza.

§11

W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię poboru wody z pominięciem wodomierzy, przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem, zerwania plomby legalizacyjnej lub instalacyjnej, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej do stanu pierwotnego oraz obowiązany jest do uiszczenia kwoty równoważnej zużyciu 100 m3 wody wg ceny obowiązującej w miesiącu ujawnienia nielegalnego poboru lub zerwania plomby. Niezależnie od tego obowiązku członek (lub użytkownik lokalu) ma zapłacić za zużytą wodę w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m3 na osobę miesięcznie.

§12

W przypadku dwukrotnego nie udostępnienia wodomierzy w lokalu mieszkalnym w wyznaczonym terminie w celu dokonania odczytu zużycia wody, w następnym okresie rozliczeniowym członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) obowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m na osobę miesięcznie. Naliczenie jest dokonywane wstecz za okres od zamknięcia poprawnego rozliczenia do dnia udostępnienia wodomierzy do odczytu. W przypadku dwukrotnego umyślnego nie udostępnienia wodomierzy do odczytu pobrana zaliczka nie podlega rozliczeniu.

§13

 1. W odniesieniu do lokali niewyposażonych w indywidualne wodomierze, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest:
  a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na 1 osobę miesięcznie,
  b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 5 m3 na 1 osobę miesięcznie.
 2. W lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze, w których nie jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy ani jedna osoba, koszt zużycia wody nalicza się wg § 13 ust 1 dla jednej osoby.

§14

 1. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach.

  1″a”. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w budynku wynikający z różnicy wskazań wodomierza głównego (wg którego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach (dotyczy tylko budynków wyposażonych w indywidualne zestawy hydroforowe).

 2. Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych – za dany kwartał rozliczy przy następnym rozliczeniu wody.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

Nie dopuszcza się montażu wodomierzy przez członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) bez zgody Spółdzielni.

§16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Niniejszy Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „Czuby” w Lublin w dniu 25.11.03 r. Uchwałą Nr 117/5/03, ze zmianami zawartymi w uchwale nr 118/3/08 z dnia 16.12.2008 r. i w uchwale Nr 5/4/09 z dnia 03.03.2009 r. i uchwale nr 1 / 1 / 10 z dnia 16.02.2010 r.
po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przekazanej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 17 za, podjęła uchwałę nr 1/1/2010 z dnia 16.02.20120 r. w sprawie :zmiany w Regulaminie rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Prezes Zarządu zgłosił wniosek by Rada Nadzorcza uchyliła uchwały o wykluczeniu wobec 5 członków – wykluczonych, którzy spłacili zadłużenie wobec spółdzielni. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków wykluczonych.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 17 za, podjęła uchwały nr 2/1/2010, nr 3/2/2010, nr 4/3/2010, nr 5/4/2010, nr 6/5/2010 z dnia 16.02.2010 r. w sprawie uchylenia uchwały o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwały.

Ad. 4
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem mieszkańców budynków zlokalizowanych przy ulicy Sympatycznej w osiedlu „Skarpa” z dnia 13.01.2010 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo skierowane do przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji jednomyślnie – 17 za postanowiła do mieszkańców osiedla Skarpa wystosować odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź..

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 22.12.2009 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 17 za.

Ad. 6
W porządku obrad posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 9.03.2010 r. poza
1. „Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot :
a) wykluczenia ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
b) wykreślenia z rejestru członków na podstawie § 67 ust.2 Statutu”
c) uchylenie uchwał o wykluczeniu

zostaną umieszczone między innymi punkty:
2. ustalenie planów pracy komisji na 2010 r.
3. dyskusja i podjecie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rad Osiedli.
4. Omówienie realizowanego przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w osiedlu „Skarpa”.
5. Analiza opłat eksploatacyjnych w osiedlu Skarpa ustalonych w planie gospodarczo – finansowym na 2010 r. – spłata dofinansowania remontów chodników.

Ad. 6
Dyskutowano na temat zmian do statutu spółdzielni – jak powinny zostać zapisane zmiany dot. funkcjonowania Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Rady Przedstawicieli Nieruchomości itp.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 11:19, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2010