Protokół Nr 11/2009
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 10.11.2009 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Betka Elżbieta, Biss Jan, Chodkiewic Stefania, Gontarz Zbigniew,
Husarek Teresa
, Janczarek Roman, Kaczmarski Jerzy, Klech Ryszard, Kutyła Jerzy,
Prażmo Dariusz
, Misztal Elżbieta, Przeździecka Joanna, Andrzej Turski,
Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna, Smerda Stanisław, Samborska Janina.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Zastępca przewodniczącego poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium 27.10.2009 r.

3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a) upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego do gruntu Gminy Lublin przeznaczonego pod parkingi osiedlowe.
b) zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM „Czuby” na 2010 r.
c) kosztów zarządzania na 2010 r.
d) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2010 r.
e) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2009 r.
f) uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie

4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 6.10.2009.

6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

7. Zapytania i wnioski.

Przewodniczący komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 9.11.2009 r. po przeanalizowaniu materiałów przedłożonych przez Zarząd do pkt.3a oraz po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, zastępcę prezesa ds. finansowych oraz kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego oraz po dyskusji, jednomyślnie postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zdjąć z porządku obrad posiedzenia plenarnego w dniu 10.11.2009 r. pkt 3 a
„Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego do gruntu Gminy Lublin przeznaczonego pod parkingi osiedlowe”, do czasu przygotowania przez Zarząd:
a) stanowiska w sprawie konieczności nabycia gruntów wyszczególnionych w projekcie uchwały i korzyści wynikających z tytułu ich nabycia dla członków spółdzielni
b) stanowiska o sposobie sfinansowania tego przedsięwzięcia.

Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych na temat możliwości sfinansowania przez spółdzielnię tego przedsięwzięcia oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za przyjęli do realizacji wniosek zgłoszony przez komisję.

Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 20 za, przyjęli do realizacji przedstawiony poniżej porządek obrad (bez pkt 3a.)

Ad. 2
Sekretarz Rady nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 27.10.2009 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili terminy i porządki obrad:
– posiedzenia plenarnego w dniu 10.11.2009 r.
– Komisji Rewizyjnej w dniu 03.11.2009 r.
– Komisji Gospodarki zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji w dniu 09.11.2009 r.
– Podpisali zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 24.11.2009 r. dla członków wobec których Zarząd skierował wnioski o wykluczenie ze spółdzielni w związku z zadłużeniem z tytułu opłat eksploatacyjnych
Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków spółdzielni.

Ad. 3
A)
Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu poniżej przedstawionego projektu uchwały:

PROJEKT

UCHWAŁA Nr        /         /09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM „Czuby” na 2010 r.

Działając na podstawie § 87 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan inwestycyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2010, zawarty w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2010 ROK

Załącznik
do Uchwały Nr ………….
Rady Nadzorczej SM
„CZUBY” z dnia ………….

Lp.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

w zadaniu
inwestycyjnym
ogółem lokale

Efekty rzeczowe w 2010 r

Wart. robót do
wykonania

Termin

mieszkania

inne

w 2010 r.

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

szt.

m2 Pu

rozpoczęcia

zakończenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

RUTA
Dziewanny 14

38

2.866,67

38

2 866,67

2 000 000

09.2008

02.2010

– budynek
mieszkalny

38

2.866,67

38

2 866,67

2.000.000

09.2008

02.2010

2.

ŁĘGI
ul.Wiklinowa 2

54

2.543,73

3 000 000

09.2010

08.2012

– budynek
mieszkalny

54

2.543,73

3 000 000

09.2010

08.2012

3.

SKARPA
Filaretów 52

123

2 510,00

2 700 000

05.2010

05.2011

– zesp. garaży

123

2 510,00

2 700 000

05.2010

05.2011

OGÓŁEM

38

2 866,67

7 700 000

                                                                             ZATWIERDZONO:

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej w projekcie.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę Nr 101/16/09 z dnia 10.11.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM „Czuby” na 2010 r.

B)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformowali, że członkowie komisji której przewodniczą po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 3.11.2009 r. poniżej przedstawionego projektu uchwały:

Projekt

Uchwała Nr ……………./2009
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………2009 r.

w sprawie: kosztów zarządzania na 2010

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan kosztów zarządzania na 2010 r. w wysokości 3.473.434 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery złote) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono załączniki do uchwały.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwalę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę Nr 98/10/09 z dnia 10.11.2009 r. r. w sprawie zatwierdzenia kosztów zarządzania na 2010 r.

C)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 3.11.2009 r. poniżej przedstawionych materiałów:

Uchwała nr
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia _______________

w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2010 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 1 i 5 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2010 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublnie.

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik Nr 1
Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na 2010 r.

po uzyskaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę Nr 99/12/09 z dnia 10.11.2009 r. r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2010 r.

D)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 3.11.2009 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– Protokołem sporządzony w dniu 27.10.2009 r. dotyczący wyboru Biegłego Rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego za 2009 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono protokół
– PROJEKTM

UCHWALA NR         /         / 09
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ” Czuby” w Lublinie
z dnia 10.11.2009 r. r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2009 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt 2 lit. „a” Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta —————————-
posiadającego uprawnienia nr ——————— do zbadania sprawozdania finansowego
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję oraz dokonała wyboru oferty nr 1 firmy BASTER- AUDYTOR Jan Jacek Oster do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz prezesa Zarządu i po dyskusji jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWALA NR100 /14/ 09
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ” Czuby” w Lublinie
z dnia 10.11.2009 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2009 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt 2 lit. „a” Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta BASTER – AUDYTOR Jan Jacek Oster posiadającego uprawnienia nr 2918/1379 do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

E)
Prezes Zarządu zgłosił wniosek by Rada Nadzorcza uchyliła uchwały o wykluczeniu wobec 2 członków – wykluczonych którzy spłacili zadłużenie wobec spółdzielni.

Rada nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę następującej treści:
nr 102/ 77/09 nr 103/78/09 z dnia 10.11. 2009 r. w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, że Rada Nadzorcza na poprzednim posiedzeniu rozpatrywała pismo członka Spółdzielni zam. w osiedlu Widok dot. wyjaśnieni podstawy na jakiej Rada Nadzorcza zawarła w uchwale nr 70/6/2008 ekwiwalent w wysokości 325 zł/m2 za przeniesienie prawa własności działki nr 42/5

Rada Nadzorca po zapoznaniu się z korespondencją dołączoną przez Zarząd do powyższego pisma tj.
a) pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 4 września 2007 r. – opinią w sprawie warunków realizacji inwestycji,

b) wystąpieniem SM „Czuby” z dnia 19.03.2008 r. skierowanym do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie określenia warunków finansowych udostępnienia gruntu spółdzielczego pod zabudowę,

c) pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z 09.04.2008 r. opinią w sprawie warunków zabudowy gruntu będącego majątkiem wspólnym spółdzielni,

d) komunikatem prasowym trybunału z dnia 28.08.2009 r. po rozprawie dotyczącej zawierania umów o przeniesienie własności lokalu przez spółdzielnię.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezes Zarządu i po dyskusji postanowiła wystosowała odpowiedź następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz na pismo.

– Członek spółdzielni po otrzymaniu odpowiedzi, w dniu 28.09.2009 r. skierowała do Rady Nadzorczej kolejne pismo w brzmieniu – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo skierowane do Rady.

– Skierował również pismo do ministerstwa – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo z dnia 14.07.2009 r.

– Zarząd Spółdzielni w dniu 09.10.2009 r. do Ministerstwa wystosował odpowiedź poniższej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

Komisja Rewizyjna po dyskusji, jednomyślnie postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by skierowała na pismo z dnia 28.09.2009 r. odpowiedź następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt odpowiedź.
Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania postanowiła wystosować na pismo z dnia 28.09.2009 r. odpowiedź w brzmieniu zaproponowanym przez komisję Rewizyjną.

Przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej poinformował, że członkowie komisji po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 29.10.2009 r. z poniżej przedstawionymi pismami:

– z dnia 15.11.2002 r. członka spółdzielni zam. w osiedlu „Łęgi”
– Społecznej Komisji Pojednawczej Rady Osiedla „Łęgi” skierowanego do Stefana Jankowskiego zam. przy ulicy Bocianiej 8/11
– Opinia prawnej w sprawie skargi wymienionych przez Zdzisława Kozłowskiego
– Notatki służbowej spisanej w dniu 21.05.1990 r. w sprawie skargi mieszkańców klatki II przy ulicy Bocianiej na złe zachowanie Jerzego Augustynka
– skarga z dnia 4.10 2009 r. dot. zakłócania spokoju przez Państwa Nestorowiczów.
– Uzupełnienie do skargi z dnia 4.10.2009 r.
– Skargą z dnia 4.10.2009 r. skierowaną do Rady Nadzorczej na rodzinę Nestorowiczów
– Informacją dot. skargi na rodzinę Nestorowiczów sporządzoną dla prezesa Zarząd

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by do mieszkańców budynku przy ulicy Bocianiej 8 wystosowała odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono projekt odpowiedzi.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za postanowiła wystosować do mieszkańców budynku przy ulicy Bocianiej 8 odpowiedź w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Rada Nadzorcza zapoznała się:
– z pismem z dnia 17.09.2009 r. mieszkańców budynku przy ulicy Różanej 7 skierowanym do jej wiadomości dot. prośbą o przykręcenie zaworów centralnego ogrzewania do minimum,
– odpowiedzią wystosowaną w dniu 23.10.2009 r. przez Zarząd na pismo mieszkańców.

Rada Nadzorcza uznała sposób załatwienia powyższego pisma za prawidłowy i postanowiła nie zajmować stanowiska w zgłoszonej sprawie.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 6.10.2009 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 6
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformowała, że Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu prezydium w dniu 27.10.2009 r. zgłosił do porządku obrad kolejnego posiedzenia poniższe punkty:
– Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot:
a) wykluczenia ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
b) uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
– Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 8/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 21.10.2009 r. w postępowaniu wewnątrzspóldzielczym
– Analiza wyników gospodarczo – finansowych Spółdzielni za III kwartał 2009

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej zgłosił wniosek by w porządku obrad posiedzenia umieścić pkt: „Racjonalizacja kosztów energii cieplnej”
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za zgłoszony wniosek przyjęła do realizacji.

Ad. 7
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 11:34, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2009