Protokół Nr 10/ 2009
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
w Lublinie z dnia 06.10.2009 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady – Marek Szymański
Zastępcy przewodniczącego – Tadeusz Mazurek, Michał Kołczewski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Andrusiak Ewa, Betka Elżbieta, Biss Jan, Chodkiewic Stefania, Gontarz Zbigniew,
Janczarek Roman, Kaczmarski Jerzy, Klech Ryszard, Kutyła Jerzy,
Misztal Elżbieta, Przeździecka Joanna, Andrzej Turski, Smerda Stanisław.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1
Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 17 za, przyjęli do realizacji przedstawiony poniżej porządek obrad.

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium 22.09.2009 r.

3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a) Uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/1/99 z dnia 12.01.1999 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy Komisji Rady Nadzorczej.
b) Zatwierdzenia regulaminów pracy Komisji Rady Nadzorczej
c) Zmian w regulaminie wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w SM „Czuby” w Lublinie.
d) Ustalenia warunków przekwalifikowania lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu tzw. Plastykówek położonych na kondygnacjach technicznych, w lokale mieszkalne z tytułem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

4. Wnioski zgłoszone na:
a) zebraniach grup członkowskich odbytych w 2009 r.
b) Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” odbytym w dniu 20.06.2009 r.

5. Realizacja inwestycji miejskiej Parku Rekreacyjnego położonego na terenie działania Rady Południe.

6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 08.09.2009

8. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

9. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

10. Ocena pracy członków Zarządu za III kwartał 2009 r. – wnioski w sprawie przyznania premii.

11. Zapytania i wnioski.

Ad.2
Sekretarz Rady nadzorczej poinformowała, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 22.09.2009 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili terminy i porządki obrad:
– posiedzenia plenarnego w dniu 06.10.2009 r.
– Komisji Rewizyjnej w dniu 05.10.2009 r.
– Komisji Gospodarki zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji w dniu 05.10.2009 r.
– Komisji Społeczno Samorządowej w dniu 30.09.2009 r.
Skierowali do rozpatrzenia przez komisję pisma członków spółdzielni.

A)
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że wszystkie komisje Rady Nadzorczej na swoich posiedzeniach opiniowali sprawy ujęte w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia w punkcie 1 i 2. W związku z powyższym przy realizacji każdego z tych punktów będzie prosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie stanowiska komisji.

Przewodniczący komisji poinformowali, że członkowie komisji której przewodniczą (jednakowe stanowisko wszystkich komisji) po przeanalizowaniu poniżej przedstawionego projektu uchwały:

Projekt I

Uchwała Nr …../09

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …..2009 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 1/1/99 Rady Nadzorczej z dnia 12.01.1999 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy Komisji rady nadzorczej

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 lit. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w związku z § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości Uchwałę nr 1/1/99 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 12.01.1999 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy Komisji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej w projekcie.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 17 za, podjęła uchwałę Nr 93/50/09 z dnia 06.10.2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 1/1/99 Rady Nadzorczej z dnia 12.01.1999 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy Komisji Rady Nadzorczej w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B)
Przewodniczący komisji poinformowali, że członkowie komisji której przewodniczą (jednakowe stanowisko wszystkich komisji) po przeanalizowaniu poniżej przedstawionego projektu uchwały:

Projekt

Uchwała Nr …../09

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …..2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia regulaminów pracy Komisji Rady Nadzorczej

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 lit. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w związku z § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z wyborem na podstawie uchwały nr 48/18/09 z dnia 24.06.2009 r. stałych Komisji Rady Nadzorczej: Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji i Komisji Społeczno – Samorządowej Rada Nadzorcza uchwala regulaminy pracy wymienionych komisji zgodnie z załącznikami:
a) Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej – Załącznik Nr 1.
b) Regulamin pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Załącznik 2.
c) Regulamin pracy Komisji Społeczno – Samorządowej – Załącznik Nr 3.
2. Regulaminy pracy komisji jako załączniki niniejszej uchwały stanowią jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr     /      /09
Rady Nadzorczej
z dnia 06.10.2009 r.

REGULAMIN
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE

§ 1

1. Komisja Rewizyjna zwana dalej „Komisją” działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz postanowień niniejszego regulaminu.
2. Komisja jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej i nie posiada samodzielnych uprawnień

§ 2

Komisja działa w oparciu o plany pracy i potrzeby doraźne.

§ 3

Do zakresu działań komisji w szczególności należy:
1. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni.

2. Opiniowanie:
a) projektów struktury organizacyjnej i liczby etatów.
b) rocznych sprawozdań składanych Zebraniu Przedstawicieli
c) sposobu realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni
d) projektów regulaminów dotyczących problematyki finansowej

3. Ocena realizacji:
a) zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w Spółdzielni.
b) wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich
c) wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli.

4. Dokonywanie okresowej oceny spółdzielni w oparciu o przedstawiane plany i analizy ekonomiczne w zakresie:
a) Wykonania planów gospodarczo – finansowych,
b) Zatrudnienia i funduszu płac
c) Windykacji należności czynszowych
d) Zobowiązań spółdzielni

5. Rozpatrywanie:
a) odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu,
b) odwołań od uchwał Rad Osieli
c) skarg na działalność Zarządu i Rad Osiedli

§ 4

1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.
3. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zmienić skład Komisji.

§ 5

1. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej i inni jej członkowie, członkowie Zarządu Spółdzielni oraz osoby zaproszone przez prowadzącego obrady Komisji.
2. Komisji może – za zgodą Prezydium powołać rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, przy zachowaniu ogólnie obowiązujących zasad udzielania zleceń.

§ 6

1. Komisja działa w oparciu o plany pracy i potrzeby doraźne.
2. Komisja jest uprawniona do przekazywania bezpośrednio Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółdzielni wniosków wynikających z wykonywanych przez nią czynności nadzorczo – kontrolnych.
3. Komisja jest zobowiązana do przedstawiania Radzie Nadzorczej informacji o realizacji wydanych poleceń i wniosków Zarządowi Spółdzielni.
4. Komisja nie może podejmować uchwał w zastępstwie Rady Nadzorczej.

§7

1. Posiedzenia Komisji zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, ponadto na żądanie przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej 3 członków Komisji.
2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności jego zastępca lub przewodniczący Rady Nadzorczej, który przewodniczy wówczas obradom Komisji.
3. Członkowie komisji powinni być zawiadomieni najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.

§ 8

1. Wnioski i Komisji są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji, w tym prowadzącego obrady.
2. Wnioski komisji zapadają zwykłą większością głosów.
3. Głosowania na posiedzeniu komisji są jawne.

§ 9

1. Z posiedzeń Komisji, jak i z przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły podpisane przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu lub kontroli przez nią dokonywanej.
2. Rzeczoznawcy sporządzają pisemną opinię w sprawie, do której zbadania zostali zaproszeni.
Opinia taka podpisana prze rzeczoznawcę stanowi integralną część protokołu Komisji

§10

1. Za przygotowanie materiałów na obrady Komisji odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.
2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

§ 11

Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z regulaminem wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 12

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr      /      /09
Rady Nadzorczej
z dnia 06.10.2009 r.

REGULAMIN
KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I INWESTYCYJNA
RADY NADZORCZEJ S PÓŁDIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE

§ 1

1. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjna zwana dalej „Komisją” działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz postanowień niniejszego regulaminu.
2. Komisja jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej i nie posiada samodzielnych uprawnień

§ 2

Komisja działa w oparciu o plany pracy i potrzeby doraźne.

§ 3

Do zakresu działań komisji w szczególności należy:

1.Opiniowanie:
a) projektów regulaminów i przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej i inwestycji
b) zasad używania lokali,
c) struktury organizacyjnej pionu GZM,
d) planów gospodarczych,
e) przedsięwzięć związanych z realizacją harmonogramu wdrażania przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (znowelizowanych),
f) rozliczeń zakończonych zadań inwestycyjnych,
g) programu docieplania zasobów SM „Czuby”.

2. Analiza:
a) gospodarki lokalami użytkowymi,
b) gospodarki parkingami,
c) gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
d) gospodarki mieniem Spółdzielni,
e) kosztów inwestycyjnych ponoszonych na budownictwo mieszkaniowe,
f) ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności przeznaczonych na realizację inwestycji.

3.Ocena:
a) realizacji planu remontów i inwestycji
b) realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
c) stanu technicznego i porządkowego zasobów Spółdzielni,
d) osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych,
e) realizacji przeglądów gazowych, elektrycznych oraz legalizacji urządzeń,
f) realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji,
g) realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w SM „Czuby”,
h) działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni,
i) stopnia przygotowania nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych.

4. Rozpatrywanie:
a) pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji,
b) spraw związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi,
c) wniosków kierowanych przez Rady Osiedlowe,
d) wniosków kierowanych przez Zarząd,
e) skarg na działalność organów Spółdzielni dotyczących zakresu działania komisji,
f) odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu, od uchwał Rad Osiedli – mieszczących się w zakresie działania komisji
g) innych zagadnień wynikających z bieżącej pracy.

5. Monitorowanie stanu zatrudnienia w działach

6. zajmujących się sprawami z zakresu działania komisji.

§ 4

1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.
3. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zmienić skład Komisji.

§ 5

1. Posiedzenia Komisji zwołuje się w miarę potrzeby . nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, ponadto na żądanie przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej 3 członków Komisji.
2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności jego zastępca lub przewodniczący rady Nadzorczej, który przewodniczy wówczas obradom Komisji.
3. Członkowie komisji powinni być zawiadomieni najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.

§ 6

1. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej i inni jej członkowie, członkowie Zarządu Spółdzielni oraz osoby zaproszone przez prowadzącego obrady Komisji.
2. Na wniosek Komisji mogą być również powołani rzeczoznawcy dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, o ile ich udział jest niezbędny dla wyjaśnienia sprawy lub wymaga opinii biegłego.

§ 7

Komisja przedstawia swoje wnioski Radzie Nadzorczej w postaci uwag zaleceń i propozycji tekstów uchwał w zakresie spraw objętych niniejszym regulaminem.

§ 8

1. Wnioski Komisji są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji, w tym prowadzącego obrady.
2. Wnioski komisji zapadają zwykłą większością głosów.
3. Głosowania na posiedzeniu komisji są jawne.

§ 9

1. Z posiedzeń Komisji, jak i z przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły podpisane przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu lub kontroli przez nią dokonywanej.
2. Rzeczoznawcy sporządzają pisemną opinię w sprawie, do której zbadania zostali zaproszeni.
Opinia taka podpisana prze rzeczoznawcę stanowi integralną część protokołu Komisji

§10

1. Za przygotowanie materiałów na obrady Komisji odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.
2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

§ 11

Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z regulaminem wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 12

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr      /      /09
Rady Nadzorczej
z dnia 06.10.2009 r.

REGULAMIN
KOMISJI SPOŁECZNO – SAMORZĄDOWEJ
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE

§ 1

1. Komisja Rewizyjna zwana dalej „Komisją” działa na podstawie Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz postanowień niniejszego regulaminu.
2. Komisja jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej i nie posiada samodzielnych uprawnień

§ 2

Komisja działa w oparciu o plany pracy i potrzeby doraźne.

§ 3

Do zakresu działań komisji w szczególności należy:
1. Opiniowanie:
a) projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni
b) uchwał rad osiedlowych pod względem zgodności z prawem
c) uchwał w sprawach czynności prawnych przystąpienia do innych organizacji oraz występowania z nich.
2. Analiza działalności klubów osiedlowych i wspieranie ich działalności.
3. Współpraca z komisjami społeczno – wychowawczymi Rad Osiedlowych.
4. Analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby”.
5. Branie udziału w spotkaniach z przedstawicielami władz miasta, dzielnicy i innych instytucji mających na celu wspieranie działalności kulturalno – oświatowej i rekreacyjnej.

§ 4

1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego i jego zastępcę
3. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zmienić skład Komisji.

§ 5

1. Posiedzenia Komisji zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, ponadto na żądanie przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej 3 członków Komisji.
2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności jego zastępca lub przewodniczący rady Nadzorczej, który przewodniczy wówczas obradom Komisji.
3. Członkowie komisji powinni być zawiadomieni najpóźniej na 2 dni przed terminem posiedzenia.

§ 6

1. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej i inni jej członkowie, członkowie Zarządu Spółdzielni oraz osoby zaproszone przez prowadzącego obrad Komisji.
2. Na wniosek Komisji mogą być również powołani rzeczoznawcy dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, o ile ich udział jest niezbędny dla wyjaśnienia sprawy lub wymaga opinii biegłego.

§ 7

Komisja przedstawia swoje wnioski Radzie Nadzorczej w postaci uwag zaleceń i propozycji tekstów uchwał w zakresie spraw objętych niniejszym regulaminem

§ 8

1. Wnioski i Komisji są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji, w tym prowadzącego obrady.
2. Wnioski komisji zapadają zwykłą większością głosów.
3. Głosowania na posiedzeniu komisji są jawne.

§ 9

1. Z posiedzeń Komisji, jak i z przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły podpisane przez członków Komisji biorących udział w posiedzeniu lub kontroli przez nią dokonywanej.
2. Rzeczoznawcy sporządzają pisemną opinię w sprawie, do której zbadania zostali zaproszeni.
Opinia taka podpisana prze rzeczoznawcę stanowi integralną część protokołu Komisji

§10

1. Za przygotowanie materiałów na obrady Komisji odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.
2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

§ 11

Członkowie Komisji uczestniczący w obradach otrzymują diety zgodnie z regulaminem wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

§ 12

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej w projekcie.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 17 za, podjęła uchwałę Nr 94/51/09 z dnia 06.10.2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów pracy Komisji Rady Nadzorczej – w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)
Przewodniczący komisji poinformowali, że członkowie komisji której przewodniczą po przeanalizowaniu poniżej przedstawionego projektu uchwały

PROJEKT

UCHWAŁA Nr      /      /09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ———2009 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w SM „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 6 pkt 9 lit. L Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/98 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.01.1998 z późniejszymi zmianami – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w SM „Czuby” w Lublinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 64/1/2004 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 06.04.2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 ust. 2 . Świadczenie, o którym mowa w ust.1 przyznawane będzie według następujących zasad:
1/ Za udział Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie:
– ——– zł dla przewodniczącego zebrania,
– ——– zł dla sekretarza zebrania
– ——– zł dla pozostałych przedstawicieli.
2/ Za udział w posiedzeniach plenum, prezydium, komisjach strukturalnych Rady Nadzorczej:
– ——– zł dla przewodniczącego zebrania,
– ——– zł dla sekretarza
– ——– zł dla przewodniczącego posiedzenia komisji,
– ——– zł dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3/ Za udział w posiedzeniach plenum, prezydium i komisjach Rad Osiedlowych:
– ——– zł dla przewodniczącego posiedzenia ,
– ——– zł dla sekretarza
– ——– zł dla przewodniczącego posiedzenia komisji,
– ——– zł dla pozostałych członków Rady Osiedla

2. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 2. Koszty wypłat za posiedzenia Rady Nadzorczej obciążają „Koszty Zarządzania”.

§ 2

Ustala się tekst jednolity Regulaminu świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w SM „Czuby” w Lublinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do Uchwały Nr ———-
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 06/10.2009 r.

REGULAMIN
wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych
organów samorządowych działających w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
/Tekst jednolity/

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) „członkach organów samorządowych” – należy przez to rozumieć przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie, osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej, Rad Osiedlowych.
2) „posiedzeniu organu” – należy przez to rozumieć zwołane w regulaminowym trybie i przez uprawniony podmiot zgromadzenie członków danego organu, w liczbie umożliwiającej obradowanie i podejmowanie uchwał /quorum/, realizujące przyjęty porządek obrad.
3) „udział w posiedzeniu” – należy przez to rozumieć obecność członków obradującego organu w czasie dyskusji i głosowaniach zgodnie z porządkiem obrad.

§ 2

1. Za udział w posiedzeniu organów samorządowych przyznawane będą świadczenia członkom tych organów. Świadczenie nie przysługuje w przypadku braku quorum koniecznego do rozpoczęcia i kontynuowania posiedzenia.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. l przyznawane będzie według następujących zasad:
1/ za udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie:
– ———-zł dla przewodniczącego zebrania
– ———-zł dla sekretarza zebrania
– ———-zł dla pozostałych przedstawicieli.
2/ za udział w posiedzeniach plenum, prezydium, komisjach strukturalnych Rady Nadzorczej:
– ———-zł dla przewodniczącego Rady Nadzorczej
– ———-zł dla sekretarz Rady Nadzorczej
– ———-zł dla przewodniczącego posiedzenia komisji
– ———-zł dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3/ za udział w posiedzeniu plenum, prezydium i komisjach Rad Osiedlowych:
– ———-zł dla przewodniczącego posiedzenia
– ———-zł dla sekretarza Rady Osiedla
– ———-zł dla przewodniczącego posiedzenia komisji
– ———-zł dla pozostałych członków Rady Osiedla.

3. Świadczenie nie przysługuje:
1/ pracownikowi, którego udział w posiedzeniu jest czynnością służbową wchodzące w zakres czynności,
2/ członkom innych organów SM „Czuby” w Lublinie,
3/ przedstawicielom organizacji państwowych, społecznych i spółdzielczych uczestniczących w posiedzeniu.

§ 3

1. Koszty wypłat za posiedzenia Rad Osiedlowych oraz koszty wypłat za uczestniczenie w Zebraniach Przedstawicieli obciążają koszty eksploatacji poszczególnych Osiedli.
2. Koszty wypłat za posiedzenia Rady Nadzorczej obciążają „Koszty Zarządzania”

§ 4

Niniejszy regulamin został uchwalony w dniu 2 października 1998 r. na plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a następnie zmieniony Uchwałę Nr 64/28/2000 z dnia 20 czerwca 2000 r., Uchwałę Nr 18/1/01 z dnia 20 lutego 2001 r., Uchwałę Nr 129/5/02 z dnia 8 października 2002 r., Uchwałę Nr 50/1/2003 z dnia 8 lipca 2003 r., Uchwałę Nr 64/1/2004 r. z dnia 6.04.2004 r. uchwałą Nr ———– z dnia 6 października 2009 r.

§ 5

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję, po uwzględnieniu poniższych stawek:

I. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji:

1/ za udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie:
– 200 zł dla przewodniczącego zebrania
– 150 zł dla sekretarza zebrania
– 100zł dla pozostałych przedstawicieli.

2/ za udział w posiedzeniach plenum, prezydium, komisjach strukturalnych Rady Nadzorczej:
– 200 zł dla przewodniczącego Rady Nadzorczej
– 150 zł dla sekretarz Rady Nadzorczej
– 150 zł dla przewodniczącego posiedzenia komisji
– 100 zł dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3/ za udział w posiedzeniu plenum, prezydium i komisjach Rad Osiedlowych:
– 150 zł dla przewodniczącego posiedzenia
– 100 zł dla sekretarza Rady Osiedla
– 100 zł dla przewodniczącego posiedzenia komisji
– 80 zł dla pozostałych członków Rady Osiedla.

II. Komisja Rewizyjna i Społeczno – Samorządowa

1/ Za udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie:
– 200 zł dla przewodniczącego zebrania
– 150 zł dla sekretarza zebrania
– 100zł dla pozostałych przedstawicieli.
Punkt 2 i 3 w wersji zaproponowanej przez Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 14 za, przy 2 głosach przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę Nr 95/3 /09 z dnia 06.10.2009 r. w sprawie: zmian w Regulaminie wypłaty świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów samorządowych działających w SM „Czuby” w Lublinie. – ze stawkami diet zaproponowanymi przez komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji.
W tym miejscu w protokole umieszczono tekst uchwały

D)
Przewodniczący komisji poinformowali, że członkowie komisji której przewodniczą (jednakowe stanowisko wszystkich komisji) po przeanalizowaniu poniżej przedstawionego projektów uchwał

Uchwała      /      /09
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……..

w sprawie: ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych.

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 9 litera „j” Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

§ 1

Zatwierdza wykaz pomieszczeń mieszkalnych położonych na kondygnacjach technicznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały jako jej integralną część. Wykazane lokale są uwzględnione w końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego i mają ustaloną wartość zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie rozliczenia.

§ 2

Osoby, które w dniu wejścia w życie uchwały zajmują na podstawie umowy najmu pomieszczenia o których mowa w § 1 mogą wystąpić z wnioskiem o przydzielenie im i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego dotychczas lokalu na warunkach określonych w umowie.

§ 3

Warunkiem zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu jest w szczególności:
1) Złożenie deklaracji członkowskiej.
2) Wpłata wpisowego i udziału.
3) Dokonanie spłaty pozostałej części kosztów budowy ustalonych w końcowym rozliczeniu wraz z należnymi odsetkami
4) W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy powierzchnią wykazaną w końcowym rozliczeniu a faktycznie zajmowaną i uwzględnioną w ogólnej powierzchni nieruchomości dokonać wpłaty za wyliczoną różnicę. Do wyliczenia wartości przyjąć koszt m2 ustalony w operacie szacunkowym opracowanym przez rzeczoznawcę dla danego lokalu.

§ 4

Zobowiązuje Zarząd do realizacji niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust 3 statutu spółdzielni

W tym miejscu w protokole umieszczono:
Wykaz pomieszczeń mieszkalnych położonych na kondygnacjach technicznych użytkowanych na podstawie umowy najmu (lokali obciążonych spłatą kredytu i wykazanych w końcowym rozliczeniu)

wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisje.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie 17 za, podjęła uchwał e nr 96/2/09 z dnia 06.10.2009 r. ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych – wersji przedstawionej powyżej

Przewodniczący komisji poinformowali, że członkowie komisji której przewodniczą (jednakowe stanowisko wszystkich komisji) po przeanalizowaniu poniżej przedstawionego projektu uchwał

PROJEKT II

Uchwała      /      /09
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……..

w sprawie: ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych.

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 9 litera „j” Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

§ 1

Zatwierdza wykaz pomieszczeń mieszkalnych położonych na kondygnacjach technicznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały jako jej integralną część. Wykazane lokale nie zostały uwzględnione w końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego i nie mają ustalonej wartość lokalu.

§ 2

Osoby, które w dniu wejścia w życie uchwały zajmują pomieszczenie na podstawie umowy najmu mogą wystąpić z wnioskiem o ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego dotychczas lokalu na warunkach określonych w umowie.

§ 3

Warunkiem zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu jest w szczególności:
1/ złożenie deklaracji członkowskiej.
2/ wpłata wpisowego i udziału.

5) dokonanie wpłaty wkładu mieszkaniowego określonego na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego,

6) Spółdzielnia przewiduje możliwość uwzględnienia w umowie zapisu dotyczącego zaliczenia na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego nakładów poniesionych przez najemcę na adaptację zajmowanego lokalu.

§ 4

Zobowiązuje Zarząd do realizacji niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust 3 statutu spółdzielni

W tym miejscu w protokole umieszczono:
Wykaz pomieszczeń mieszkalnych położonych na kondygnacjach technicznych użytkowanych na podstawie umowy najmu (lokali wygospodarowanych po końcowym rozliczeniu)

wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisje.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie 17 za, podjęła uchwał e nr 97/3/09 z dnia 06.10.2009 r. ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych – wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad 4.
Członkowie komisji po przeanalizowaniu wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich – skierowanych do realizacji przez Radę Nadzorczą zaproponowali następujący sposób ich realizacji:

a) zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich odbytych w 2009 r. – skierowanych do realizacji przez Radę Nadzorczą i Zebranie Przedstawicieli:

1. na zebraniu w dniu 06.05.2009 r. grupy z Osiedla Skarpa w brzmieniu:
„Wnioskuję o zobowiązanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli do uchwalenia zmian Statutu”

Zarząd Spółdzielni podejmie działania związane z przygotowaniem zmian do Statutu niezwłocznie po znowelizowaniu przez Sejm ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (przypuszczalny termin nowelizacji – grudzień 2009 r.).

2. na zebraniu w dniu 11.05.2009 r. z grupy w osiedlu „Skarpa” w brzmieniu:
„Wnoszę o zobowiązanie Rady Nadzorczej do starych zasad rozliczania kosztów c.o. i nie płacenia po równo jak to obecnie uchwalono. Wymiana obecnych podzielników ciepła na liczniki elektroniczne. Obecne podzielniki ciepła nie odzwierciedlają faktycznego stanu zużycia ciepła, ponieważ pobierają i liczą ciepło z otoczenia tzn. że za cieplejsze mieszkanie płacimy więcej za c. o. . w takim razie bezsensowne jest ocieplanie mieszkań skoro za cieplejsze mieszkania więcej za c .o. Jednocześnie proszę o spowodowanie przesyłania rozliczeń c. o. wcześniej nie w miesiącu wrześniu jak to zawsze jest praktykowane. Wszelkie reklamacje powinna przyjmować i załatwiać Spółdzielnia i nie odsyłać mieszkańców do firmy , która dokonuje odczyty, ponieważ mieszkańców reprezentuje Spółdzielnia, która wybiera firmę i podpisuje umowę”

Sposób realizacji zgodny z zapisem zawartym w materiałach przedstawionych członkom Rady Nadzorczej.

3. Na zebraniu w dniu 11.05.2009 r. z grupy w Osiedlu „Skarpa” w brzmieniu Składam wniosek do Rady Nadzorczej o sporządzenie przepisów na mocy których Zarząd Spółdzielni będzie mógł występować do sądu a następnie do komornika i egzekwować należności za opłaty czynszowe od mieszkańców nagminnie uchylających się od płacenia czynszu za mieszkania.
Prawdopodobnie spowoduje to możliwość ściągania należności z rent i emerytur, jak również z zarobków udokumentowanych

Powyższe przepisy funkcjonują w Spółdzielni w formie:
– Zasad i trybu postępowania spółdzielni w sprawach windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych,
– Programu windykacji należności z tytułu eksploatacji oraz spłaty kredytów i odsetek od lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych.

4. Na zebraniu w dniu ——– z grupy w Osiedlu „Błonie” w brzmieniu:
Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do zmiany Regulaminu zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni poprzez zmniejszenie odpłatności za odbitki kserograficzne po kosztach własnych:
format A4 – 0.06 zł, format A4 dwustronne – 0,12 zł, format A3 – 0,12 zł, format A3 dwustronne – 0,22 zł jak również skrócenie czasu wykonywania odbitek niewielkie ilości na poczekaniu, większą ilość w przeciągu 3 dni, dokumenty archiwalne w ciągu 7 dni.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 20.06.2009 r. rozpatrując odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej Nr 74/1/2008 r. z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni, utrzymało w mocy uchwałę Rady Nadzorczej nr 74/1/2008 (uchwała ZPCZ nr 31/2009).

5. Na zebraniu w dniu ——— z grupy w osiedlu „Błonie” w brzmieniu:
Wnoszę o zmianę w Regulaminie Spółdzielni sprzątania klatek schodowych w wieżowcach gdzie są korytarze należało do gospodarzy rejonu.

Zasady utrzymania porządku i czystości na klatkach schodowych zawarte zostały w § 19 Regulaminu porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby”. Ust 1 § 19 daje możliwość zmiany zasad w przypadku podjęcia przez Radę Osiedla stosownej uchwały.

b) zgłoszonych na zebraniu przedstawicieli członków SM „Czuby” odbytym w dniu 20.06.2009 r. – zgłoszono 1 wniosek, który nie został przyjęty.

Informację na temat realizacji powyżej przedstawionych wniosków Rada Nadzorcza powinna przekazać do wiadomości Rad Osiedli.

Ad 5.
Przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej poinformował, że zaproszeni na posiedzenie komisji goście w osobach Ryszard Czerwieniec – v- ce przewodniczący Rady Dzielnicy „Czuby Południe” i Witold Grabarczuk – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy „Czuby Południe” przedstawili informacje o realizacji parku miejskiego zlokalizowanego w dzielnicy „Czuby”.

W czasie wymiany pytań i odpowiedzi oraz dyskusji komisja wyraziła opinię, iż inwestycja jest ze wszech miar pożądana i wymaga ciągłego wsparcia ze strony społeczności Dzielnicy „Czuby”. Należy domniemywać, że konieczne będzie ciągłe zainteresowanie postępami w realizacji parku i w razie potrzeby wywieranie nacisku na władze miejskie aby nie następowały opóźnienia lub zaprzestanie kontynuacji inwestycji pod pretekstem braku środków finansowych.
Komisja wyraziła wolę zacieśnienia współpracy z organami pomocniczymi Rady Miasta – Radami Dzielnicy „Czuby Południe” i „Czuby Północ”.

Przewodniczący Klubu Sportowego „Dynamik” mającego siedzibę w budynku Administracji osiedla Łęgi przedstawił propozycję utworzenia spółdzielczej drużyny piłkarskiej działającej przy Klubie „Łęgi”, zwracając się jednocześnie o sfinansowanie przez SM „Czuby” strojów sportowych i piłek oraz udziału drużyny i w turniejach organizowanych przez TKKF.

Członkowie komisji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek:
„Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do udzielenia wsparcia finansowego i organizacyjnego mającego na celu utworzenie spółdzielczej drużyny sportowej pod logo i nazwą związaną z naszą Spółdzielnią. Zarząd ustali wysokość wsparcia finansowego w oparciu o kalkulację kosztów przedstawionych przez organizatorów drużyny. Kwota wsparcia nie może wykraczać poza niezbędne minimum pozwalające na udział drużyny w rozgrywkach piłkarskich ( stroje – koszulki, spodenki, kilka piłek do gry i treningów oraz opłaty za udział w rozgrywkach i ubezpieczenia zawodników).

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień na temat możliwości finansowego wsparcia przez Spółdzielnię powyższej inicjatywy oraz po dyskusji większością głosów 14 za przy 3 głosach wstrzymującym się od głosowania postanowiła upoważnić Zarząd do przekazania klubowi „Dynamik” środki finansowe w wysokości umożliwiającej zakup dla zawodników strojów sportowych oraz kilku piłek.

Ad 6.
Komisja zapoznała się z poniżej przedstawionymi pismami:
1. Najemcy lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na kondygnacji technicznej z dnia 25.08.2009 r. dot. umożliwienia przekształcenia wynajmowanego lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe najemcy.

Rada Nadzorcza w odpowiedzi na powyższe pismo przekaże w/w podjętą w pkt 1 d – uchwałę określającą warunki na jakich może dokonać przekształcenia.
W/w ujęty jest w poz 12 załącznika do projektu II uchwały

2. Mieszkańców budynku przy ulicy Bursztynowej 24 z dnia 08.09.2009 r. dot. interwencji w sprawie cofnięcia pozwolenia na sprzedaż alkoholu, usunięcia parasola z ogródkiem i skrócenia czasu pracy pizzerii.

Rada nadzorcza po przeanalizowaniu dołączonej przez Administracje osiedla „Widok” dokumentacji (uchwał, pism), po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, jednomyślnie postanowiła do mieszkańców budynku przy ulicy Bursztynowej 24 wystosowała odpowiedź następującej treści: w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź

Ad 7.
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 08.09.2009 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 17 za.

Ad 8.
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej odbędzie się w pierwszych dniach listopada, a w porządku obrad zostaną ujęte między innymi poniższe punkty:

Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
– upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego do gruntu Gminy Lublin przeznaczonego pod parkingi osiedlowe.
– zatwierdzenia planu inwestycyjnego SM „Czuby” na 2010 r.
– kosztów zarządzania na 2010 r.
– zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2010 r.
– uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie
Wcześniej zostanie zwołane posiedzenie prezydium Rady.

Ad 9.
Prezes Zarządu zgłosił wniosek by Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę nr 20/10/09 z dnia 31.03.2009 r. o wykluczeniu w związku ze spłatą przez członka wykluczonego zadłużenia w kwocie 7 293,19 zł.
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 17 za podjęła uchwałę Nr 92/ 76/09 z dnia 06.10.2009 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 20/10/09 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 31.03.2009 roku – w tym miejscu w protokole umieszczono podjętą uchwalę.

Ad 10.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu na posiedzeniu w dniu 05.10.2009 r. oceny pracy członków Zarządu za III kwartał 2009 r., biorąc pod uwagę między innymi wyniki ekonomiczne spółdzielni za III kwartał 2009 r., pismo z dnia 25.09.2009 r. z PKO Bank Polski Spółka Akcyjna informujące, że w wyniku postanowień zawartych w umowach ugody i zgodnie z § 3 umów została uregulowana trzydziesta dziewiąta rata, raport nr 2 z przeprowadzonej w dniu 02.09.2009 r. kontroli w SM „Czuby” w zakresie przygotowań do obsługi sieci Wygodne Rachunki postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by przyznała premię za I półrocze 2009 r. w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za I półrocze 2009 r. oraz po dyskusji przyznała premię członkom Zarządu za I półrocze 2009 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono głosowanie nad wysokością premii dla poszczególnych członków Zarządu.

Ad 11.
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 11:35, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2009