Protokół Nr 8 / 2009
z posiedzenia  plenarnego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby       
w Lublinie   z dnia  24.06.2009 r.

 

Obecni : Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli /20.06.2009 r./ – Stanisław Robak
Członkowie Rady : Andrusiak Ewa , Betka Elżbieta, Biss Jan, Chodkiewicz
Stefania,  Gontarz  Zbigniew, Husarek Teresa, Janczarek
Roman,   Kaczmarski Jerzy, Klech Ryszard, Kołczewski
Michał, Kutyła  Jerzy, Mazurek Tadeusz, Misztal Elżbieta,
Prazmo Dariusz,  Przeżdziecka Joanna, Przybyś – Ziemba
Danuta , Samborska  Janina, Skierczyńska – Płoszyńska
Andrzej Turski, Smerda Stanisław, Szymański Marek

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu                                        – Ryszard Burski
Zastępca  prezesa ds. eksploatacyjnych  – Anna Urbanek
Zastępca  prezesa ds. finansowych         – Adam Ziółek
Specjalista ds. samorządowych              – Anna Korzonek

 

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 21 za, przyjęła do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia :
1. Ukonstytuowanie się Rady .
2. Sprawy wniesione.

 

Ad 1
Przewodniczac6y Zebrania Przedstawicieli – Stanisław Robak przypomniał jak brzmi  zapis § 89 ust. 1 Statutu Spółdzielni. Zwrócił się z zapytaniem do członków Rady Nadzorczej , czy przed przystąpieniem do wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady chcieliby , by każdy z członków Rady Nadzorczej powiedział kilka zdań o sobie.
Członkowie rady Nadzorczej uznali zgłoszoną propozycję za zbędną  .
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów  na przewodniczącego Rady Nadzorczej .
Na przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono kandydaturę :
–  Marka Szymańskiego – wyraził zgodę na kandydowanie.
–  Zbigniewa Gontarz    – nie wyraził zgody na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Wniosek o zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego zebrania został  poddany pod głosowania i przyjęty większością głosów – 20 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania
Za wyborem Marka Szymańskiego na przewodniczącego Rady Nadzorczej głosowało 19 członków Rady , 1 członek przeciw , 1 wstrzymał się od głosowania.

 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na  zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej .
Zgłoszono następujące kandydatury  na zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej :
1. Zbigniewa Gontarza – wyraził zgodę na kandydowanie ,
2. Michała Kołczewskiego – wyraził zgodę na kandydowanie
3. Tadeusza Mazurka – wyraził zgodę na kandydowanie
4. Andrzeja Turskiego – wyraził zgodę na kandydowanie .

 

Zgłoszone wnioski  o zamknięcie listy kandydatów na zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przeprowadzenia wyborów tajnych na zastępców przewodniczącego Rady poddano pod głosowanie.
Za   zamknięciem  listy kandydatów na zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej głosowali wszyscy członkowie Rady  – 21 za.

Za  przeprowadzeniem  tajnego głosowania nad wyborem zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej  głosowało   12 członków Rady,  7 członków było  przeciwnych i 2 wstrzymało się od głosowania .

 

        Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli zaproponował  by zgłaszano kandydatury do Komisji Skrutacyjnej .
Zgłoszono niżej wymienione kandydatury do Komisji Skrutacyjnej :
1. Stefanii Chodkiewicz – wyraziła zgodę na kandydowanie
2. Janiny Samborskiej – wyraziła zgodę na kandydowanie
3. Elżbiety Misztal – wyraziła zgodę na kandydowanie
4. Jerzego Kutyły – wyraził zgodę na kandydowanie
5. Joanny Przeżdzieckiej – wyraziła zgodę na kandydowanie

 

        Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie Stefania Chodkiewicz, Janina Samborska, Elżbieta Misztal, Jerzy Kutyła i Joanna Przeżdziecka głosowali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej .

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania .

 

KARTA DO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE WYBORU
PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

 

1.  Gontarz Zbigniew
2.  Kołczewski  Michał
3.  Mazurek Tadeusz
4. Turski Andrzej

 

UWAGI:
1. Nie skreślamy osoby, którą chcemy wybrać.
2. Karta będzie nieważna, jeżeli:
– skreślone zostaną wszystkie nazwiska,
– więcej nazwisk pozostanie nieskreślonych aniżeli jest
mandatów.

 

Dokonano aktu głosowania .

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała poniższy protokół .

 

 PROTOKÓŁ
z  czynności  Komisji  Skrutacyjnej

 

Wybrana w dniu   24.06.2009   r.   na  posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni  Mieszkaniowej   „Czuby”  w Lublinie  Komisja Skrutacyjna  w  składzie:
1. Stefania Chodkiewicz
2. Janina Samborska
3. Elżbieta Misztal
4. Jerzy Kutyła
5. Joanna  Przeżdziecka
ukonstytuowała się w sposób następujący:

 

1. Przewodniczący komisji    –    Joanna Przezdziecka
2. Sekretarz komisji                –    Elżbieta Misztal
3. Członek komisji                   –    Stefania Chodkiewicz
4. Członek  komisji                  –     Janina Samborska
5. Członek  komisji                  –     Jerzy Kutyła
Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 21 uprawnionych w posiedzeniu bierze udział   21  członków Rady Nadzorczej.
1. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano:
 Lp. Nazwisko   i  imię Głosy ważne  Głosy za wyborem
 1. Szymański Marek  21  19
 2.
 3.
 4.

 

W związku z powyższym komisja stwierdza, że na Przewodniczącego Rady Nadzorczej został wybrany  Marek Szymański .
2. W sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano:
L.p  Nazwisko i imię  Głosy ważne Głosy za wyborem
 1.  Gontarz Zbigniew  21  6
 2.  Kołczewski Michał  21  11
 3.  Mazurek Tadeusz  21  12
 4.  Turski Andrzej  21  5

 

W związku z powyższym komisja stwierdza, że na Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostali wybrani  Kołczewski Michał i Mazurek Tadeusz .
Na tym protokół zakończono.

 

                                                                                         Podpisy członków komisji:

 

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli zaproponował by zgłaszano kandydatów na sekretarz Rady Nadzorcze.

Na sekretarza  Rady Nadzorczej zgłoszono kandydaturę  Danuty Przybyś – Ziemba  – wyraziła zgodę na kandydowanie
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Wniosek o zamknięcie listy kandydatów  na sekretarza Rady Nadzorczej  został  poddany pod głosowania i przyjęty  jednomyślnie – 21 za.
Za wyborem Danuty Przybyś – Ziemba  na sekretarz Rady   Nadzorczej głosowało  20 członków Rady, 1 członek wstrzymał się od głosowania .

 

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli zaproponował,  by przystąpiono do wyboru składu komisji Rady Nadzorczej.

Jerzy Kutyła zaproponował , by w związku z  brakiem terenów do inwestycji i       zmniejszającym się zakresem prowadzonych inwestycji przez SM „Czuby” a tym samym zmniejszonym zakresem tematów do opiniowania i analizowania przez  działającą w Radzie Nadzorczej  Komisje Ekonomiczno – Inwestycyjną   zmienić ilość komisji Rady  dostosowując ich pracę do zaistniałej sytuacji.
Zaproponował by połączyć Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Komisję Ekonomiczno – Inwestycyjną w jedną komisję  –  Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz opracować   regulaminy pracy tej  komisji.
Dalsza praca Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej w dotychczasowym kształcie stało się nie potrzebne. Za mało tematów i spraw do analizowania i opiniowania  przez tą komisję.
Wniosek o utworzenie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji zamiast  dwóch dotychczas  funkcjonujących / Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ekonomiczno – Inwestycyjnej / został poddany pod głosowanie i przyjęty jednomyślnie – 21 za.

 Przystąpiono do ustalenia składów komisji Rady Nadzorczej .
W  Komisji Rewizyjnej chęć pracy zgłosili :
1. Dotychczasowi jej członkowie  Stefania Chodkiewicz, Elżbieta Misztal , Jerzy Kaczmarski, Tadeusz Mazurek,

   2. Nowi członkowie Rady : Janina Samborska, Ewa Andrusiak, Grażyna Skierczynska – Płoszyńska. Ryszard Klech, Dariusz Prażmo
   3. Członkowie Rady pracujący dotychczas w innych komisjach : Danuta Przybyś – Ziemba i Jerzy Kutyła .
W Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji chęć pracy zgłosili:
1. Dotychczasowi jej członkowie : Stefania Chodkiewicz, Michał Kołczewski, Roman Janczarek,
2. Nowi członkowie Rady :Andrzej Turski , Ryszard Klech, Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska , Stanisław Smerda, Zbigniew Gontarz, Ewa Andrusiak, Joanna Przeżdziecka .
3. Członkowie Rady pracujący dotychczas w innych komisjach : Teresa Husarek , Elzbieta Betka, Jerzy Kaczmarski.

W Komisji Społeczno – Wychowawczej chęć pracy zgłosili:
1. Dotychczasowi jej członkowie : Jan Biss, Teresa Husarek, Elżbieta Betka , Elżbieta Misztal, Marek Szymański
2. Nowi członkowie Rady : Janina Samborska, Dariusz Prażmo, Zbigniew Gontarz,
3. Członek  Rady pracujący dotychczas w innej  komisji –  Roman Janczarek .

 

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 21 za , podjęła uchwały następującej treści:

 

Uchwała Nr       49 /  19  / 2009
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06.2009 r.

 

w sprawie: powołania Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby” w Lublinie – kadencja 2009-2012.

 

    Na podstawie § 89 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

 

§ 1
    Powołuje się Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej                                                                     – Marek Szymański
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej                                                –  Michał Kołczewski
3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej                                                 – Tadeusz Mazurek
4. Sekretarz Rady Nadzorczej                                                                                 – Danuta Przybyś-Ziemba
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                                                                   – Jerzy Kutyła
6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji   – Andrzej Turski
7. Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej                                          –  Jan Biss

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Uchwała  Nr 48   / 18 / 09
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby „ w Lublinie
z   dnia 24.06.2009r.

 

w sprawie : wyboru stałych komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie .

 

Na podstawie  §   8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby „ w Lublinie uchwala się co następuje:
§  1
1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby „ w  Lublinie w składzie określonym w załączniku Nr.1.
2. Powołuje się Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie  w składzie  określonym w załączniku Nr.2.
3. Powołuje się Komisję Społeczno- Samorządową Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w składzie określonym w załączniku Nr.3.
§  2
Traci moc Uchwała Nr 94/15/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 28.09.2007 r. z późniejszymi zmianami w dnu 15.07.2008 r.
§  3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega ogłoszeniu w sposób określony w §  89  ust. 3 Statutu Spółdzielni .

 

                                                                                                                Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 48/18/09
Rady Nadzorczej
SM ” Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06.2009 r.
Komisja Rewizyjna
Rady  Nadzorczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Czuby”  w  Lublinie.

 

Przewodniczący Komisji       –  Jerzy Kutyła
Członkowie                            –  Stefania Chodkiewicz
–  Elżbieta Misztal
–  Jerzy Kaczmarski
–  Tadeusz Mazurek
–  Janina Samborska
–  Ewa Andrusiak
–  Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska
–  Ryszard Klech
–  Dariusz Prażmo
–  Danuta Przybyś – Ziemba

 

                                                                                                               Załącznik Nr 2
do uchwały nr 48/18/09
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06.2009 r.

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

Przewodnicząca Komisji     –  Andrzej Turski
Członkowie: –  Stefania Chodkiewicz
–  Michał Kołczewski
–  Teresa Husarek
–  Ryszard Klech
–  Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska
–  Stanisław Smerda
–  Zbigniew Gontarz
–  Ewa Andrusiak
–  Elżbieta Betka
–  Roman Janczarek
–  Jerzy Kaczmarski
–  Joanna Przeżdziecka

 

                                                                                                                Załącznik nr 3
do uchwały nr 48/18/09
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06.2009 r.
Komisja Społeczno – Samorządowa
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

Przewodniczący Komisji –  Jan Biss
Członkowie: –  Janina Samborska
–  Teresa Husarek
–  Elżbieta Betka
–  Elżbieta Misztal
–  Roman Janczarek
–  Dariusz Prażmo
–  Zbigniew Gontarz
–  Marek Szymański

Ad.2

Ustalono ,że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się po  w pierwszej dekadzie września. W porządku obrad w/w posiedzenia zostaną umieszczone  między innymi pkt :
– Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni o :
a) wykluczenie ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat
eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
b)wykreślenia z rejestru członków,
c) uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających
zadłużenie po jego spłacie.
– Analiza wyników ekonomicznych spółdzielni za I półrocze 2009 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał  ,że posiedzenia Rad Osiedlowych w celu ich ukonstytuowania  się zostaną zwołane  w terminie do 23.07.2009 r. zgodnie z § 5 a Regulaminu Rad Osiedli .

 

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
Rady Nadzorczej                                                                               Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba                                                                Marek Szymański

Data opublikowania: 11:37, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2009