Protokół Nr 03/2009
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 31.03.2009 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Jan Biss, Zbigniew Dyguś, Husarek Teresa, Zbigniew Ulanowski,
Jerzy Kutyła, Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk, Tadeusz Mazurek,
Danuta Przybyś – Ziemba, Teresa Panas, Hipolit Dziaduszek, Stefania Chodkiewicz

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z – ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1
Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 18 za, przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium w dniu 17.03.2009
 3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni o:
  a/ wykluczenie ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
  b/ wykreślenia z rejestru członków,
  c/ uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 5. Informacja Zarządu i opinia biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” w Lublinie za 2008 r.
 6. Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za 2008 r.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r.,
  b/ zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości ES 20,
  c/ ustalenia zasad spłaty dofinansowania udzielonego osiedlom w przypadku powstania w SM „Czuby” wspólnot i innych podmiotów,
  d/ podziału członków SM „Czuby” na grupy członkowskie,
  e/ zatwierdzenia podziału mandatów dla grup członkowskich.
 8. Informacja na temat realizowanych przez SM „Czuby” nowych inwestycji i wykonanych robót remontowych sfinansowanych środkami z „Mienia wspólnego”.
 9. Ocena pracy członków Zarządu – wniosek w sprawie premii za I kwartał.
 10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 03.03.2009 r.
 11. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 12. Zapytania i wnioski.

Ad.2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformował, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 17.03.2009 r.. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili terminy i porządki obrad –
– posiedzenia plenarnego w dniu 31.03.2009 r.
– komisji Rewizyjnej w dniu 30.03.2009 r.
– komisji Społeczno – Samorządowej w dniu 30.03.2009 r.
– komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej w dniu 31.03.2009 r.
– komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w dniu 24.03.2009 r.
oraz skierowali do rozpatrzenia przez komisje pisma członków Spółdzielni.

Ad. 3
A/
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała, że Zarząd w dniu dzisiejszym przedkłada poniżej przedstawione 14 wnioski o wykluczenie ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni.

Przystąpiono do rozpatrywania wniosków.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków, wysłuchaniu wyjaśnień członków zadłużonych, oraz po dyskusji podjęła uchwały:
Nr 14/04/09, Nr 15/05/09, Nr 16/06/09, Nr 17/07/09, Nr 18/08/09, Nr 19/09/09, Nr 20/10/09, Nr 21/11/09, Nr 22/12/09,
– w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza uwzględniając prośbę 5 członków zadłużonych, dotyczącą przedłużenia terminu spłaty zadłużenia, odroczyła termin rozpatrzenia wniosku co najmniej na 6 miesięcy dając możliwość wywiązania się ze złożonego zobowiązania – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą.

B/
Przystąpiono do rozpatrywania wniosków o wykreślenie – na podstawie § 67 ust.2 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu 13 wniosków oraz po dyskusji, podjęła uchwały:
Nr 23 /13/09, Nr 24/14/09, nr 25/15/09, Nr 26/16/09, Nr 27/17/09, Nr 28/18/09, Nr 29/19/09,
Nr 30/20/09, Nr 31/21/09, Nr 32/22/09, 33/23/09, 34/24/09, Nr 35/25/09
– w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni, członków którzy zbyli prawo do lokali, ale nie wystąpili ze Spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

C/
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec członków – wykluczonych którzy spłacili zadłużenie wobec Spółdzielni.
Rada Nadzorcza po dyskusji, podjęła uchwały Nr 36/26/09, Nr 37/27/09, Nr 38/28/09 – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad. 4
Rada Nadzorcza zapoznała się z i poniżej przedstawionymi pismami:

 1. Członka zamieszkałego w osiedlu „Skarpa”
  – 2.03.2009 r. dot. unieważnienia aktu notarialnego z dnia 29.09.2007r. oraz odpowiedzią na powyższe pismo wystosowaną przez Spółdzielnie w dniu 03.03.2009 r.
  – 3.03.2009 r. dot. udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej na podstawie jakich dokumentów Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 95/8/2007 r.
  – odpowiedzią Spółdzielni na pismo w/w z dnia 11.03.2009 r.

  Rada Nadzorcza przeanalizowaniu treści powyższych pism, aktu notarialnego z dnia 28.09.2007 r. dołączonego przez w/w, po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowiła do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

 2. Członków spółdzielni – mieszkańców ul. Bursztynowej 29, 31, 37 z dnia 25.034.2009 r. dot. uchwał Rady Nadzorczej nr 1203/9/2008 r. z dnia 21.10.2008 r. oraz 108/14/2008 r. z dnia 02.12.2008 r.
 3. Członka zamieszkałego w osiedlu „Widok” z dnia 24.02.2009 r. dot. uchwały nr 7/2008 r. Rady Osiedla „Widok” z dnia 2.07.2008 r. o ograniczeniu ruchu kołowego poprzez ustawienie szlabanu.

Ad. 5
Biegły rewident – Jan Jacek Oster, badający sprawozdanie finansowe SM „Czuby” za 2008 r. zapoznał członków Rady Nadzorczej z poniżej przedstawioną opinią:

RASTER AUDYTOR Jan Jacek Oster ul. Nowomiejska 22/16 20-615 Lublin

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla
Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
w Lublinie

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie ul. Watykańska 6, na które składa się:

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 377.047.839,11 zł
 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 ( za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. ), wykazujący wynik- zysk netto l 522 317,94 zł
 4. zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 46.929.552,57 zł
 5. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 11 768.799,78 zł
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia

Za prawidłowe sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:

 1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 r poz. 694 )
 2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie to zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia o nim miarodajnej opinii. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze, metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do miarodajnej opinii.

Moim zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w powołanej wyżej ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelne i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2008 r.

Udzielił dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej.

Ad. 6
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.03.2009 r. z poniżej przedstawioną analizą działalności gospodarczo – finansowej za 2009 r. zawierającą

– Zestawienie kosztów i przychodów za 2008 r.
– Działalność eksploatacyjna za 2008 r. – SM „Czuby”
– Eksploatacja za 2008 r. – SM „Czuby”
– Konserwacja i przeglądy za 2008 r. – SM „Czuby”
– Gaz za 2008 r. SM „Czuby” – zestawienie zbiorcze
– Wywóz nieczystości za 2008 r. /lokale mieszkalne/ SM „Czuby”
– Zimna woda i kanalizacja /lokale mieszkalne/ SM „Czuby”
– Fundusz remontowy za 2008 r. SM „Czuby”
– Działalność społeczna, kulturalna i oświatowa za 2008 r. SM „Czuby”
– Koszty Zarządzania za 2008 r.
– Wykonanie zatrudnienia i funduszu płac za 2008 r.

po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

 1. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia przedstawioną analizę i wnosi o jej przyjęcie.
 2. Wnosi o bardziej szczegółowe rozpisywanie poz. „11 Pozostałe koszty” w zestawieniu „Eksploatacja za 2008 r.” w analizach sporządzanych za następne kwartały.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na pytania dot. wyszczególnionych liczb w zestawieniach oraz po dyskusji jednomyślnie – 20 za, przyjęła przedłożoną analizę gospodarczo – finansową za 2008 r.

Ad. 7
A/ Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

PROJEKT

UCHWAŁA Nr         /        / 09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia………….

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby ” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit. i pkt 7 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym , rachunkiem wyników, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2008r.- uchwala co następuje:

§1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. Bilansu Spółdzielni za 2008. który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 377 047 839,11 złotych.
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1172 042 ,12 zł.
 3. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków na dzień 31.12.2008r. – 21 480 178,69 złotych.
 4. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym.

§2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu -Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęli uchwałę nr 12/13/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B/
Przewodnicząca komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 24.03.2009 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:
– projektem uchwały

UCHWAŁA Nr        /        / 09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 31.03.2009 r.

w sprawie: zmiany wysokości opłat w nieruchomości ES 020 w Osiedlu „Skarpa”

Na podstawie § 87 u7st. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 8/2009 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 26.02.2009 r. – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę wysokości opłat od dnia 01.04.2009 r. odpis na fundusz remontowy nieruchomości ES 20 ze stawki 0,12 zł/ m2 na o,26 zł /m2 p. u.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

– uchwałą nr 2/2009 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 26.02.2009 r. w sprawie docieplenia ścian szczytowych budynku przy ulicy Radości 3.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa d/s eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę nr 11/15/09 z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości ES 20 w wersji zaproponowanej do zaopiniowania przez komisję.

C/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 30.03.2009 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr……./2009
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia………………….2009 r.

w sprawie: zasad dofinansowania z funduszu celowego działań zawiązanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach

Na podstawie § 87 ust, 1 pkt 9 lit. 1 Statutu Spółdzielni w związku z art. Art. 12, 17 14, 241 i 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116 ze zm., zwanej dalej u.s.m.) Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§1

W przypadku podjęcia przez większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości uchwały w trybie art. 241 u.s.m. skutkującej powstaniem wspólnoty mieszkaniowej lub powstania takiej wspólnoty z mocy ustawy w trybie art. 26 u.s.m., następuje obligatoryjna zmiana sposobu regulowania przez członków Spółdzielni należności z tytułu udzielonego przez Spółdzielnię dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach SM „Czuby” w Lublinie polegająca na tym, że mocą niniejszej uchwały należności te dokonywane będą według Zasad określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§4

 1. Z chwilą zaistnienia warunków określonych w § 1 tracą moc Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach zatwierdzone uchwałą Nr 4/1/09 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20 stycznia 2009 r.
 2. Uchwała niniejsza stanowi integralną część aktu notarialnego, na mocy którego przeniesiona zostanie własność lokalu na rzecz członka Spółdzielni.

Załącznik
do uchwały Nr

ZASADY
spłaty kwoty dofinansowania z funduszu celowego działań zawiązanych
z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach
SM „Czuby” w Lublinie

 1. Porozumienie winno określać:
  – wysokość przypadającej do zapłaty całkowitej kwoty udzielonego dofinansowania na daną nieruchomość, wyliczoną na dzień powstania wspólnoty według sporządzonego na tę okoliczność protokołu zdawczo- odbiorczego,
  – wysokość kwoty do zapłaty przez danego członka powstałej wspólnoty, z tytułu udzielonego dofinansowania,
  – sposób zapłaty (jednorazowa, raty).
 2. Kwota udzielonego dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach uregulowana zostanie przez każdego członka powstałej wspólnoty mieszkaniowej danej nieruchomości, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy członkiem Spółdzielni, względnie właścicielem niebędącym członkiem Spółdzielni lub osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby w Lublinie.
 3. Porozumienie doręczone zostanie osobom, o których mowa w pkt. 1 Zasad niezwłocznie po wejściu w życie Uchwały Nr….7/2009 z dnia……………..
po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji jednomyślnie, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję

Rada Nadzorcza po uzyskaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji podjęła uchwałę nr 13/2/2009 r. z dnia 31.03.2009 r. w sprawie zasad dofinansowania z funduszu celowego działań zawiązanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

D/
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, ze projekty uchwał w sprawie podziału członków SM „Czuby” na grupy członkowskie i zatwierdzenia podziału mandatów dla grup członkowskich były analizowane przez wszystkie komisje Rady.
Z informacji uzyskanych od przewodniczących komisji wynika, że do przedłożonych do zaopiniowania projektów uchwał oraz informacji przedstawionej poniżej.

– informacją dot. podział mandatów:

Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli – § 74 ust. 1 – na każde pełne 100 członków wybierany jest 1 przedstawiciel

Rada Osiedla
Skarpa – 15 mandatów
Ruta – 15 mandatów
Łęgi – 15 mandatów
Błonie – 15 mandatów
Widok – 11 mandatów
Poręba – 11 mandatów – w tym miejscu w protokole umieszczono wyliczenia mandatów dla poszczególnych grup w osiedlu.

Członkowie Rady Nadzorczej, którzy pełnią mandat przez dwie kolejne kadencje – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz członków

Art. 82. 3 /u s m/ Nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej

Nie zgłoszono żadnych uwag. Zwrócił się z zapytaniem, kto z członków Rady jest za tym by podjąć uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 39 /6/ 09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 31.03.2009 r.

w sprawie: podziału członków SM „Czuby” na grupy członkowski w 2009- 2011 r.

Na podstawie § 87 ust. l pkt 10 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza postanawia co następuje :

§1

Ustala podział członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na grupy członkowskie:

1. Osiedle „Skarpa” – 5 grup członkowskich tj.:
grupa I mieszkańcy ulic:
Gościnna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Radości 10, 12, 14

grupa II mieszkańcy ulic:
Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16
Radości 2, 4

grupa III mieszkańcy ulic:
Fantastyczna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

grupa IV mieszkańcy ulic:
Radości 1, 3, 5, 9, 11
Romantyczna 9, 15, 17, 19

grupa V mieszkańcy ulic:
Przedwiośnie 1, 2, 3, 7
Romantyczna 6, 8, 10, 12

2. Osiedle „Niska Skarpa” – 1 grupa członkowska tj.:
mieszkańcy ulic: Przytulna, Gościnna, Uśmiechu, Szczęśliwa

3. Osiedle „Ruta” – 4 grupy członkowskie tj.:
grupa I mieszkańcy ulic:
Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

grupa II mieszkańcy ulic:
Watykańska 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10
Jana Pawła II 9

grupa III mieszkańcy ulic:
Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5 ,8

grupa IV mieszkańcy ulic:
Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13,15

4. Osiedle „Łęgi” – 3 grupy członkowskie, tj.:
grupa I mieszkańcy ulic: Tymiankowa, Bociania
grupa II mieszkańcy ulic: Tatarakowa, Wiklinowa
grupa III mieszkańcy ulic: Biedronki, Kaczeńcowa.

5. Osiedle „Błonie” – 3 grupy członkowskie, tj.:
grupa I mieszkańcy ulic:
Rycerska 5
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 4 A

grupa II mieszkańcy ulic:
Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 3 B,14
Szaserów 1, 9, 11
Ułanów 10

grupa III mieszkańcy ulic:
Ułanów 14, 16, 22
Husarska 2, 6, 8
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

6. Osiedle „Widok” – 2 grupy członkowskie, tj.:
grupa I mieszkańcy ulic:
Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

grupa II mieszkańcy ulic:
Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29 A, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4 ,6

7. Osiedle „Poręba” – 1 grupa członkowska, tj.:
grupa I mieszkańcy ulic:
Szafirowa 3, 5
Bursztynowa l, 1C, 3, 6, 8, 10, 12, 14
Turkusowa 1, 3
Perłowa 4, 8
Agatowa 12, 14, 16, 18

8. Członkowie oczekujący – l grupa członkowska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

UCHWAŁA Nr 40/7/09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 31.03.2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia podziału mandatów dla grup członkowskich.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się dla grup członkowskich podział mandatów:
– przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
– członków Rady Nadzorczej,
– członków Rady Osiedla,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do uchwały Nr 40 /7 / 09
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
w Lublinie z dnia 31.03.2009 r.

H A R M O N O G R A M
zebrań i podział członków SM „Czuby” na grupy członkowskie – 2009 rok

Lp.

Nazwa ulic

Ilość
Członków
w grupie

Ilość
mandatów
przedstawicieli

Ilość
mandatów
na czł. RN

Ilość czł.
Rady
Osiedla

1.
„Skarpa”

I. Gościnna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Radości 10, 12, 14

518

5

1

3

II. Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16
Radości 2, 4

588

5

1

3

III. Fantastyczna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

596

5

1

4

IV. Radości 1, 3, 5, 9, 11
Romantyczna 9, 15, 17, 19

422

4

1

2

V. Przedwiośnie 1, 2, 3, 7
Romantyczna 6, 8, 10, 12

535

5

1

3

2.
Niska
Skarpa

Przytulna, Gościnna,
Uśmiechu, Szczęśliwa

37

1

1

7

3.
„Ruta”

I. Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

669

6

1

4

II. Watykańska 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10,
Jana Pawła II 9

568

5

1

3

III. Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

577

5

1

4

IV. Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13, 15

592

5

1

4

4.
„Łęgi”

I. Tymiankowa, Bociania

649

6

1

5

II. Tatarakowa, Wiklinowa

562

5

1

5

III. Biedronki, Kaczeńcowa

626

6

1

5

5.
„Błonie”

I. Rycerska 5
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 4 A

473

4

1

4

II. Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 3 B,14
Szaserów 1, 9, 11
Ułanów 10

475

4

1

5

III. Ułanów 14, 16, 22
Husarska 2, 6, 8
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

680

6

1

6

6.
„Widok”

I. Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

611

6

1

4

II. Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25,
29, 29 A, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4, 6

931

9

1

7

7.
„Poręba”

Bursztynowa 1, 1C, 3, 6, 8, 10, 12, 14
Szafirowa 3, 5
Turkusowa 1, 3
Perłowa 4, 8
Agatowa 12, 14, 16, 18

1325

13

2

11

8.
Członkowie oczekujący

262

2

1

Za podjęciem uchwał nr 39/6/09 i nr 40/7/09 z dnia 31.03.2009 r. głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej (20 za).

Ad. 8

Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przedstawiła informację na temat realizowanych przez SM „Czuby” nowych inwestycji .Poinformowała ,że realizacja umów na mieszkania w budynku przy ulicy Dziewanny 14 / 38 mieszkań / na dzień 18.03.2009 r. przedstawia się następująco:
– zawartych jest 16 umów o budowę lokali mieszkalnych
– w trakcie uzgodnień są 3 umowy.

W dniach 19 – 20.02.2009 r. wysłane zostały 44 pisma do wszystkich osób nie będących członkami Spółdzielni i dziećmi członków informujące o możliwości zawarcia umowy o budowę mieszkania. Od dnia 19.03.2009 r. ukaże się w Internecie informacja o możliwości zawarcia umowy na pozostałe wolne mieszkania w budynku

Udzieliła dodatkowych wyjaśnień na temat przedstawionego poniżej zestawienia.

ROBOTY KONSERWACYJNO-REMONTOWE WYKONANE NA MIENIU SPÓŁDZIELNI W
ROKU 2008

Osiedle

Rodzaj robót

Wartość w zł

1

2

3

SKARPA

wymiana 9 szt drzwi w pomieszczeniach Klubu „Między Nami”

2 994

meble do zabudowy w Klubie „Między Nami”

2 345

ochrona obiektu – monitoring

1 010

Razem Klub „Między Nami”

6 349

konserwacja zieleni

1 950

remont i wyposażenie placów zabaw

8 551

remont nawierzchni asfaltowych

8 635

utwardzenie placu manewrowego

475

remont pomieszczeń administracji

15 766

Razem Administracja „Skarpa”

35 377

OGÓŁEM SKARAPA

41 726

RUTA

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku zarządu

23 700

malowanie pomieszczeń zarządu

3 521

wyposażenie łazienek w budynku zarządu

735

wyposażenie pokoi biurowych zarządu

39 644

wymiana szyldu zarządu

4 200

regulacja i konserwacja instalacji c.o. w budynku zarządu

8 993

konserwacja instalacji elektrycznej w budynku zarządu

1 359

Razem Zarząd

82 152

remont pomieszczeń administracji

9 421

przegląd gazowy i konserwacja c.o.w budynku administracji,
konserwacja c.o. w budynku Dziewanny 3 i Różana 8

814

ułożenie kostki brukowej przy budynku Jutrzenki 5

46 045

Razem Administracja „Ruta”

56 280

OGÓŁEM RUTA

138 432

ŁĘGI

wymiana drzwi w pomieszczeniu Klubu „Łęgi”

2 403

Razem Klub „Łęgi”

2 403

dokumentacja techniczna dot. docieplenia budynku adm.

2 200

bieżąca konserwacja budynku administracyjnego

210

konserwacja placów zabaw

160

Razem Administracja „Łęgi”

2 570

OGÓŁEM ŁĘGI

4 973

BŁONIE

remont sali plastycznej w Klubie „Błonie”

3 893

Razem Klub „Błonie”

3 893

remont łazienek i pomieszczeń socjalnych administracji osiedla

6 403

Razem Administracja „Błonie”

6 403

OGÓŁEM BŁONIE

10 296

WIDOK

remont pomieszczeń administracji

2 044

wyposażenie pokoi biurowych

798

OGÓŁEM WIDOK

2 842

OGÓŁEM SM CZUBY

198 269

Przedstawiona powyżej informacja został przyjęta bez uwag.

Ad. 9
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 30.03.2009 r. po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za I kwartał 2009 r., biorąc pod uwagę między innymi:
– wyniki ekonomiczne Spółdzielni za IV kwartały 2008 r.
– opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2008 r.
– pismo z dnia 26.03.2009 r. z PKO Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie informujące, że w wyniku realizacji postanowień zawartych w umowach ugody i zgodnie z § 3 umów została uregulowana kolejna rata w kwocie 241644,64 zł.

postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by przyznała członkom Zarządu premię za I kwartał 2009 r. w pełnej wysokości

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za I kwartał 2009 r., przyznała premię członkom Zarządu w pełnej wysokości.

Ad. 10
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 03.03.2009 r. przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 11
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 07.04.2009 r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 3. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 31.03.2009 r.
 6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
 7. Zapytania i wnioski.

Ad. 12
Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat zwołanego na dzień 18.04.2009 r. Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby”.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 11:41, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2009