Protokół Nr 02/2009
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 03.03.2009 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Jan Biss, Zbigniew Dyguś, Roman Janczarek, Husarek Teresa,
Jerzy Kutyła, Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk, Tadeusz Mazurek,
Danuta Przybyś – Ziemba, Teresa Panas, Hipolit Dziaduszek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z – ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1

Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 18 za, przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:
 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”
  b/ zmiany stawki za wywóz nieczystości w Osiedlu „Widok”.
  c/ zmiany statusu klubów osiedlowych
 4. Rozpatrzenie wniosku Rady Osiedla „Błonie” z dnia 4.02.2009 r. dot. wykreślenia z Regulaminu Zebrań Grup członkowskich z § 9 pkt 4
 5. Zatwierdzenie planu pracy na 2009 r. Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej i Społeczno – Samorządowej. Przyjęcie protokółu z posiedzenia odbytego w dniu 30.12.2008 r.
 6. Informacja na temat wyników przeprowadzonej wśród członków i mieszkańców SM „Czuby” ankiety – opinii o działalności Spółdzielni.
 7. Przyjecie protokółu z posiedzenia odbytego w dniu 20.01.2009 r.
 8. Uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej
 10. Sprawy wniesione.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformował, że posiedzenie prezydium odbyło się w dniu 17.02.2009 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili terminy i porządki obrad – posiedzenia plenarnego w dniu 03.03.2009 r.
– komisji Rewizyjnej w dniu 24.02.2009 r.
– komisji Społeczno – Samorządowej w dniu 25.02.2009 r.
– komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej w dniu 24.02.2009 r.
– komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w dniu 2.03.2009 r.
oraz skierowali do rozpatrzenia przez komisje pisma członków Spółdzielni.

Ad. 3
A/ Przewodnicząca komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 02.03.2009 z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.
uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „Czuby” w Lublin w dniu 25.11.03 r. Uchwałą Nr 117/5/03.
2. uchwałą

UCHWAŁA NR 118 / 3/ 08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.10. 2008 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 lit. d uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” w Lublinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 117/5/03 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25.11.2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
  „§ 4. 1.Członek Spółdzielni ( użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię, które są iloczynem aktualnej ceny wody przez średniomiesięczne zużycie, wyliczone wg wskazań wodomierzy z ostatnich czterech okresów rozliczeniowych.

  2. Na pisemny wniosek członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.”

 2. W § 5 skreśla się ust. 2, a dotychczasowa numeracja ust. 3 i 4 otrzymuje odpowiednio oznaczenie jako ust. 2 i 3
 3. § 14 otrzymuje brzmienie:
  ” § 14. 1. Powstały niedobór ( koszty ) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody ) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach.

  2. Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 87 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

3.

PROJEKT

UCHWAŁA NR       /       /08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 03.03.2009 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 lit. d uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” w Lublinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 117/5/03 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25.11.2003 r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1.Członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię”

§ 2

Zatwierdza się tekst jednolity Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby’ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 87 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej w projekcie, po umieszczeniu jeszcze jednej zmiany zaproponowanej przez komisję a mianowicie w § 14 ust. 2 na końcu zdania po myślniku dodać słowa „za dany kwartał rozliczy przy następnym rozliczeniu wody” w związku z czym § 14 ust. 2 otrzyma brzmienie:
” ust. 2 Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych – za dany kwartał rozliczy przy następnym rozliczeniu wody”

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 5/ 4/ 09
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 03.03.2009 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 lit. d uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” w Lublinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 117/5/03 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25.11.2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„§ 4. 1.Członek Spółdzielni ( użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię”

2) § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 14.2. Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych – za dany kwartał rozliczy przy następnym rozliczeniu wody.”

§ 2

Zatwierdza się tekst jednolity Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby’ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 87 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

– Załącznik do Uchwały N 5 / 4 / 09 dnia 03.03.2009 r. Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono tekst jednolity regulaminu.

B/
Przewodnicząca komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 02.03.2009 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1.

Uchwała Nr …../2009
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …..2009 r.

w sprawie: zmiany opłat za wywóz nieczystości w nieruchomościach osiedla Widok.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 1/2009 Rady Osiedla Widok z dnia 04.02.2009 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę wysokości opłat w lokalach mieszkalnych za wywóz nieczystości w nieruchomościach osiedla Widok od dnia 01.04.2009 r. wg załączonego zestawienia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2. Uchwałą nr 1/2009 Rady Osiedla „Widok” z dnia 04.02.2009 r. w sprawie uaktualnienia stawek opłat za wywóz nieczystości,
3. Załącznikiem – Stawki wywozu nieczystości osiedle „Widok” od 01.04.2009 r.
4. Załącznik – koszty wywozu nieczystości

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę nr 6/1/09 z dnia 03.03.2009 r. w sprawie zmiany opłat za wywóz nieczystości w nieruchomościach osiedla „Widok” w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

C/
Przewodniczący komisji Społeczno – Samorządowej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 25.02.2009 r. poniżej przedstawionych materiałów:

1. Opinia prawna w sprawie możliwości zmiany nazwy podmiotu prowadzącego dotychczasową działalność z „klubu osiedlowego” na „dom kultury” z dnia 24 lutego 2009 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono opinię prawną.

2. Postanowieniami zawartymi w Statucie w:

– § 2pkt 7 – „prowadzić działalność społeczną, oświatową i kulturalną”

– § 102

ust. 4 „Opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwolnienia kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika klubu a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla”
ust. 7 „Wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno – wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno – wychowawczych w osiedlu”
ust. 14 „Dysponowanie środkami funduszu remontowo – budowlanego i społeczno – wychowawczego w ramach planów gospodarczych osiedla”
3. Ustawą z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by zobowiązała Zarząd Spółdzielni do wdrożenia w ciągu br. procedury formalno – prawnej przekształcenia Klubów Osiedlowych na Osiedlowe Domy Kultury.

Wniosek zgłoszony przez komisję Społeczno – Samorządową, po dyskusji większością głosów – 16 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania został przyjęty przez Radę Nadzorczą do realizacji

Ad. 4
Przewodniczący komisji Społeczno – Samorządowej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 25.02.2009 r. z poniżej przedstawionym wnioskiem:

Lublin, 4.02.2009 r.

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY”
w/m

Rada Osiedla „Błonie” zwraca się do Rady Nadzorczej o wykreślenie z § 9 Regulaminu Grup Członkowskich punktu 4. Treść w tym brzmieniu uniemożliwia realizację wszystkich zgłoszonych na grupach członkowskich wniosków i jest niezgodne z artykułem 59 § 2 ustęp 5 Ustawy: Prawo Spółdzielcze.
Dotyczy wykreślenia słów: ” o ile znaj duj ą potwierdzenie w opiniach i wnioskach pozostałych grup członkowskich osiedla”.
Powyższy wniosek został przegłosowany jednomyślnie na posiedzeniu Rady Osiedla „Błonie” w dniu 29.01.2009r.

po przeanalizowaniu zapisów § 9 ust. 4 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zatwierdzonego uchwałą nr 14/5/2008 z dnia 26 luty 2008 r., wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

I – Rada Nadzorcza powinna odrzucić propozycję zmiany zapisu § 9 ust 4 zgłoszoną przez Radę Osiedla „Błonie” i nie dokonywać zmian w Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich.

II – Wystosować do Rady Osiedla „Błonie” odpowiedź następującej treści:

Lublin dnia 03.03.2009 r.

Ldz. RN/ 1583 /09

Rada Osiedla „Błonie”
w/m

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 03 marca 2009 r. z wnioskiem dotyczącym wykreślenia z Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich § 9 pkt 4, nie dopatrzyła się niezgodności zapisu powyższego punktu regulaminu z postanowieniami artykułu 59 § 2 ust. 5 ustawy Prawo Spółdzielcze Art. 59 § 2 pkt 5 ustawy Prawo Spółdzielcze stanowi, że do uprawnień zebrań grup członkowskich należy wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów spółdzielni Proponowana przez Radę Osiedla „Błonie” do skreślenia część zdania z punktu 4

„o ile znajdują potwierdzenie w opiniach i wnioskach pozostałych grup członkowskich osiedla” – określa, które ze zgłoszonych w toku zebrań opinii i wniosków winne być realizowane przez organa spółdzielni.

Organa spółdzielni rozpatrując zgłoszone na zebraniach wnioski poza tym że analizują czy znajdują one potwierdzenie w opiniach pozostałych grup osiedla oceniają, czy na ich wykonanie pozwalają względy merytoryczno – prawne i materialno – finansowe.

Z tych względów Rada Nadzorcza nie podziela poglądu wyrażonego przez Radę osiedla „Błonie”, że zapis punktu 4 w § 9 regulaminu w jakikolwiek sposób uniemożliwia realizację zgłoszonych wniosków.
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, przyjęła do realizacji wnioski zgłoszone przez komisję Rewizyjną, postanowiła wystosować do Rady Osiedla „Błonie” odpowiedz w brzmieniu zaproponowanym przez komisję.

Ad. 5
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 19 za, zatwierdziła poniżej przedstawione plany pracy komisji:

PLAN PRACY
KOMISJI EKONOMICZNO-INWESTYCYJNEJ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE NA 2009 ROK

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1

2

3

4

1. Opiniowanie:
– projektów regulaminów i innych przepisów z zakresu działalności inwestycyjnej Spółdzielni.
– koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę, znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.
– rozliczeń zakończonych zadań inwestycyjnych,
– przedsięwzięć związanych z realizacją harmonogramu wdrażania przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych .znowelizowanych

na bieżąco

I kwartał

na bieżąco
I , IV kwartał

2. Ocena:
– stopnia przygotowania nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych
– realizacji planu remontów i inwestycji
– realizacji zaleceń pokontrolnych dot. .inwestycji i remontów,
– realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działania komisji.

II , IV kwartał

3. Analiza:
– kosztów inwestycyjnych ponoszonych na budownictwo mieszkaniowe.
– i ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności wpłacanych na realizację inwestycji.

na bieżąco

4. Rozpatrywanie:
– pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji.
-odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu, od uchwał Rad Osiedli – mieszczących się w zakresie działania komisji,
– skarg na działalność organów Spółdzielni dot. zakresu działania komisji
– wniosków Zarządu dot. uchylenia uchwał oraz związanych z organizowanymi przetargami itp.
– innych spraw zgodnie z potrzebami Spółdzielni

na bieżąco

5. Monitorowanie stanu zatrudnienia w dziale techniczno- eksploatacyjnym Zarządu Spółdzielni.

na bieżąco

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 03.03.2009 r.

PLAN PRAC
KOMISJI SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE
NA 2009 ROK

Lp.

Zadanie

Forma realizacji

Termin

1

2

3

4

1. Opiniowanie projektów regulaminów, uchwał i innych przepisów wewnątrzspółdzielczych dotyczących działalności społeczno-samorządowej. 1. Opiniowanie uchwał rad osiedlowych pod względem zgodności z obowiązującym prawem, Statutem, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej, a także, czy nie zagrażają interesom materialnym Spółdzielni.

2. Opiniowanie projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.

4. Opiniowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.

Cały okres
2009

2. Analiza działalności klubów osiedlowych i wspierania ich działalności 1. Analiza i ocena pracy placówek społeczno-wychowawczych.

2. Opracowanie propozycji wspierania działalności klubów osiedlowych.

I i III kw.
2009 r.

3. Współpraca z komisjami społeczno- wychowawczymi Rad Osiedlowych, głównie w zakresie wykreowania Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy „Czuby” 1. Spotkania z Komisjami Społeczno- Wychowawczymi Osiedli w celu pomocy najuboższym mieszkańcom SM „Czuby” w Lublinie.

2. Podnoszenie zainteresowania młodej społeczności działalnością organów samorządowych.

3. Aktywizowanie członków Spółdzielni do współuczestniczenia i współdziałania w tworzeniu planów rozwoju SM „Czuby”.

cały okres
2009 r.

4. Analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby” i zgłaszanie wniosków oraz podejmowanie działań poprawiających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Nawiązanie współpracy z dzielnicowymi osiedli i ustalenie wspólnej płaszczyzny działań.

cały okres
2009 r.

5. Współpraca z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową w obszarze Spółdzielni. 1. Spotkanie z radnymi przedstawicielami władz miasta i instytucjami w celu poszerzania oferty działalności kulturalno- oświatowej SM „Czuby”.

2. Reprezentowanie Rady Nadzorczej podczas imprez społeczno- wychowawczych i rekreacyjnych na osiedlach Spółdzielni.

cały okres
2009 r.

6. Rozpatrywanie i opiniowanie pism skierowanych przez Radę Nadzorczą do komisji. Analiza i ocena spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej i mieszczących się w zakresie działania komisji.

na bieżąco
cały okres
2009 r.

7. Plan pracy i sprawozdania z działalności komisji. 1.Opracowywanie projektu planu pracy.

2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.

Styczeń
2009 r.

Plan pracy został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 03.03.2009 r.

Ad. 6
Prezes Zarządu poinformował , że do członków i mieszkańców SM „Czuby” wraz z Informatorem została skierowana do wypełnienia /anonimowo/ ankieta dotycząca opinii o działalności Spółdzielni w brzmieniu:

A N K I E T A
dla członków i mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”

Zarząd SM „Czuby” prosi o anonimowe wypełnienie ankiety, w której wyrażą Państwo swoją opinię o działalności Spółdzielni:

Podkreśl wybraną odpowiedź:

1. Jak Pan / Pani ocenia:
– stan i wygląd budynków w swoim osiedlu
(bardzo dobrze / dobrze / średnio / źle / nie mam zdania),
– stan i wygląd chodników, przejść, ulic w swoim osiedlu
(bardzo dobrze / dobrze / średnio / źle / nie mam zdania),
– dostępność do sieci sklepów i usług w swoim osiedlu
(bardzo dobrze / dobrze / średnio / źle / nie mam zdania),
– rozmieszczenie i utrzymanie zieleni i placów zabaw w swoim osiedlu
(bardzo dobrze / dobrze / średnio / źle / nie mam zdania),
– działalność klubów osiedlowych
(bardzo dobrze / dobrze / średnio / źle / nie mam zdania),

2. Jak Pan / Pani ocenia:
– pracę Administracji Osiedla
(bardzo dobrze / dobrze / średnio / źle / nie mam zdania),
– pracę Zarządu Spółdzielni
(bardzo dobrze / dobrze / średnio / źle / nie mam zdania),
– pracę Rady Nadzorczej i Rady Osiedla
(bardzo dobrze / dobrze / średnio / źle / nie mam zdania),
– inne uwagi dotyczące pracy organów Spółdzielni:
1) …………………………….
2) …………………………….
3) …………………………….

3. Jak Pan / Pani ocenia SM „Czuby” na tle innych spółdzielni
(bardzo dobrze / dobrze / średnio / źle / nie mam zdania)

4. Inne uwagi i spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania Spółdzielni:
…………………………………

5. W jakim osiedlu Pan / Pani zamieszkuje
(Skarpa / Ruta / Łęgi / Błonie / Widok / Poręba / Niska Skarpa)

6. Jak długo jest Pan / Pani członkiem Spółdzielni:
(poniżej 5 lat / 5-10 lat / 10-20 lat / powyżej 20 lat).

7. Wiek osoby wypełniającej ankietę:
(poniżej 35 lat / 35-50 lat / powyżej 50 lat).

8. Płeć osoby wypełniającej ankietę:
(Kobieta / Mężczyzna).

9. Wykształcenie osoby wypełniającej ankietę:
(podstawowe / zawodowe / średnie / wyższe).

UWAGA:
Wypełnione ankiety odbiorą pracownicy administracji przy okazji odczytów wodomierzy na początku stycznia 2009 r.
Zarząd Spółdzielni przeanalizował wszystkie ankiety, a wyniki przedstawiają się następująco:

SKARPA – w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki ankiety
RUTA – w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki ankiety
ŁĘGI – w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki ankiety
BŁONIE – w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki ankiety
WIDOK – w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki ankiety
PORĘBA – w tym miejscu w protokole umieszczono wyniki ankiety

SPÓŁDZIELNIA

Ilość ankiet – 316

Ocena stanu i wyglądu budynków w osiedlu:
– bardzo dobra – 33 (10,5%)
– dobra – 130 (41,1%)
– średnia – 115 (36,4%)
– zła – 36 (11,4%)
– brak zdania – 0 (-)
– brak danych – 2 (0,6%)

Ocena stanu i wyglądu chodników, przejść, ulic w osiedlu:
– bardzo dobra – 17 (5,4%)
– dobra – 92 (29,1%)
– średnia – 93 (29,4%)
– zła – 113 (35,8%)
– brak zdania – 0 (-)
– brak danych – 1 (0,3%)

Ocena dostępności do sieci sklepów i usług w osiedlu:
– bardzo dobra – 60 (19,0%)
– dobra – 152 (48,1%)
– średnia – 74 (23,4%)
– zła – 28 (8,9%)
– brak zdania – 0 (-)
– brak danych – 2 (0,6%)

Ocena rozmieszczenia i utrzymania zieleni i placów zabaw w osiedlu:
– bardzo dobra – 34 (10,8%)
– dobra – 113 (35,7%)
– średnia – 97 (30,7%)
– zła – 66 (20,9%)
– brak zdania – 4 (1,3%)
– brak danych – 2 (0,6%)

Ocena działalności klubów osiedlowych:
– bardzo dobra – 29 (9,2%)
– dobra – 62 (19,6%)
– średnia – 45 (14,2%)
– zła – 12 (3,8)
– brak zdania – 164 (51,9%)
– brak danych – 4 (1,3%)

Ocena pracy Administracji Osiedla:
– bardzo dobra – 57 (18,0%)
– dobra – 143 (45,3%)
– średnia – 74 (23,4%)
– zła – 32 (10,1%)
– brak zdania – 10 (3,2%)
– brak danych – 0 (-)

Ocena pracy Zarządu Spółdzielni:
– bardzo dobra – 24 (7,6%)
– dobra – 98 (31,0%)
– średnia – 94 (29,8%)
– zła – 37 (11,7%)
– brak zdania – 62 (19,6%)
– brak danych – 1 (0,3%)

Ocena pracy Rady Nadzorczej i Rady Osiedla:
– bardzo dobra – 14 (4,5%)
– dobra – 68 (21,5%)
– średnia – 78 (24,7%)
– zła – 50 (15,8%)
– brak zdania – 105 (33,2%)
– brak danych – 1 (0,3%)

Ocena SM „Czuby” na tle innych spółdzielni:
– bardzo dobra – 26 (8,2%)
– dobra – 106 (33,5%)
– średnia – 89 (28,2%)
– zła – 30 (9,5%)
– brak zdania – 42 (13,3%)
– brak danych – 23 (7,3%)

Najczęściej zgłaszane problemy:
– brak miejsc parkingowych,
– zbyt mało placów zabaw i koszy na śmieci,
– konieczność przeprowadzenia remontów chodników i balkonów,
– wymiana stolarki okiennej i refundacja jej kosztów,
– żądanie eksmisji rodzin zadłużonych lub patologicznych,
– usprawnienie obsługi mieszkańców Spółdzielni przez pracowników,
– poprawa stanu zieleni ( więcej nasadzeń drzew i krzewów),
– zwiększenie częstotliwości koszenia trawników,
– nieprzestrzeganie zasad obowiązujących przy wyprowadzaniu psów (brak smyczy, kagańców, sprzątania odchodów, przebywanie psów na placach zabaw).

Z przedstawionych danych wynika, że członkowie i mieszkańcy SM „Czuby” dobrze oceniają pracę Spółdzielni oraz organów statutowych. Zgłoszone uwagi zostaną przekazane do działaczy organów Spółdzielni i w miarę posiadanych możliwości finansowych uwzględnione przy opracowywaniu planów gospodarczych dla osiedli.
Uwagi inne niż związane z koniecznością angażowania środków finansowych będą eliminowane w czasie bieżącej pracy Spółdzielni.

Ad. 7
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 20.01.2008 r. został bez uwag, jednomyślnie – 19 za.

Ad. 8

Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec 3 Członków – wykluczonych , którzy spłacili zadłużenie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków oraz uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Nr 7/1/2009, 8/2/2009, 9/3/2009 w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu .

Ad. 9
Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią poniżej przedstawionych pism:

1. Firmy z Białej Podlaskiej – wierzytelności z dnia 30.01.2009 r. – skarga na odmowę wydania dokumentów niezbędnych do założenia księgi wieczystej – w tym miejscu w protokole umieszczono skargę.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu w/w pisma , zapoznaniu się całością korespondencji prowadzonej przez firmę z SM „Czuby” tj.
– pismem firmy z dnia 08.01.2009 r.
– odpisem postanowienia Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych
– wystosowaną w dniu 16.01.2009 r. przez SM „Czuby” odpowiedzią na pismo z dnia 13.01.2009 r.
– pismem firmy z dnia 03.11.2008 r.
– wystosowaną w dniu 25.11.2008 r. przez SM „Czuby” odpowiedzią na pismo z dnia 03.11.2008 r.
– pismem firmy z dnia 06.10.2008 r.
– wystosowaną w dniu 13.10.2009 r. przez SM „Czuby” odpowiedzią na pismo z dnia 06.10.2008 r. po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowiła na pismo firmy z dnia 30.01.2009 r. wystosowała odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

2. Członka zamieszkałego w osiedlu „Skarpa” z dnia 19.012.2009 r. dot. uzasadnienia, wzrostu opłat na parkingach strzeżonych w osiedlu „Skarpa” – w tym miejscu w protokole umieszczono pismo i dane osobowe członka.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treści ą w/w, po przeanalizowaniu załączonego do pisma zestawienia porównawczego kosztów eksploatacji parkingów strzeżonych w os. Skarpa, po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez przewodniczącego Rady Osiedla Skarpa i zastępcę prezesa ds. eksploatacji, oraz po dyskusji jednomyślnie – 19 za, postanowiła do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź.

3. Członka zamieszkałego w osiedlu „Widok” – oświadczenie w sprawie funkcjonowania parkingu ogrodzonego przy ulicy Szmaragdowej 46 – w tym miejscu w protokole umieszczono treść oświadczenia i dane osobowe członka.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z powyżej przedstawionym oświadczeniem, po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez kierownika Administracji osiedla Widok i zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, postanowiła do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz.

4. Mieszkańców ulicy Bursztynowej 29 i 31 z dnia 16.01.2009 r. dot. funduszu remontowego tej nieruchomości, rozliczenia funduszu konserwacji i przeglądów nieruchomości, funduszu konserwacji i przeglądów oraz funduszu remontowego garaży – skierowanym do Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Rady Osiedla „Widok”.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią w/w pisma, wyjaśnieniami zawartymi w skierowanej przez Zarząd Spółdzielni w dniu 27.01.2009 r. odpowiedzi, po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, postanowiła do w/w pismo wystosowała odpowiedz następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź na pismo.

5. Mieszkańców ulicy Bursztynowej 29, 31 i 37 z dnia 18.12.2008 r. dot. drogi koniecznej oraz wpisu w Dziale III w nowo zakładanych Księgach Wieczystych o Służebności Gruntowej Przejazdu i Przechodu pasmem istniejącej drogi biegnącej wzdłuż garaży znajdujących się przy budynku Bursztynowa 29,312 i 37 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonych w Lublinie przy ulicy Bursztynowej 29, 31 ,37 oraz Topazowej 4 i 6.

Rada Nadzorcza po dyskusji j postanowiła wystosować na powyższe pismo odpowiedź następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz na pismo.

6. Pismami skierowanymi do wiadomości Rady Nadzorczej:
– Przedstawicieli użytkowników ogrodzonego parkingu przy ulicy Szmaragdowej 46 z dnia 26.01.2009 r. dot. odwołanie od decyzji Kierownika Administracji „Widok” (prośba o zawieszenie terminu demontażu ogrodzenia parkingu przy ulicy Szmaragdowej)
– Mieszkańców ulicy Bursztynowej 29, 31 i 37 z dnia 16.01.2009 r. dot. Placu manewrowego przy garażach nieruchomości Bursztynowa 29, 31 i 37 zwanego drogą oraz podejmowanych Uchwał w sprawie ograniczenia ruchu pojazdów na w/w placu.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z powyższymi pismami oraz wyjaśnieniami zawartymi w odpowiedziach skierowanych przez Zarząd Spółdzielni na powyższe pisma postanowiła nie zajmować stanowiska w tych sprawach.

Ad.10
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 11:43, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2009