Protokół Nr 13/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 14.11.2008 r.

 

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak
Sekretarz – Waldemar Żak

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Teresa Husarek, Zbigniew Ulanowski, Jerzy Kutyła, Michał Kołczewski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk, Danuta Przybyś – Ziemba,
Elżbieta Betka, Jerzy Kaczmarski, Mazurek Tadeusz, Roman Janczarek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
– Z- ca Prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1 Rada Nadzorcza jednomyślnie – 17 za, przyjęła do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę,
b/ zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.
c/ zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” w Lublinie.

3. Harmonogram realizacji wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach 14.04.2008 r. do 05.05.2008 r. – skierowanych do Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli.

 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 21.10.2008 r.

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

7. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

8. Zapytania i wnioski.

Ad. 2

A/ Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 6.11.08 z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Regulaminem rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie. – w tym miejscu w protokole umieszczono w/w regulamin.

2. Projektem uchwały

UCHWAŁY NR /         / 08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.10.2008 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 lit. d uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” w Lublinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 117/5/03 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25.11.2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Członek Spółdzielni ( użytkownik lokalu) wnosi – wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu – opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię , które są iloczynem aktualnej ceny wody przez średniomiesięczne zużycie, wyliczone wg wskazań wodomierzy z ostatnich czterech okresów rozliczeniowych.
2. Na pisemny wniosek członka Spółdzielni (użytkownika lokalu) Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć wysokość zaliczki.”
2. W § 5 skreśla się ust. 2, a dotychczasowa numeracja ust. 3 i 4 otrzymuje odpowiednio oznaczenie jako ust. 2 i 3
3. § 14 otrzymuje brzmienie:
” § 14. 1. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w osiedlu wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach.
2. Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 87 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

-3 wnioskiem zgłoszonym przez zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnym

” komisja w dniu dzisiejszym nie powinna zajmować się analizowaniem zaproponowanych w projekcie uchwały zmian do regulaminu, powinna zgłosić wniosek do Rady Nadzorczej o przekazanie zapisanych w projekcie uchwały zmian do konsultacji Radom Osiedla, które to po przeanalizowaniu sporządzonych przez kierowników administracji zestawień – symulacji rozliczenia niebilansującej się wody za rok 2007 w osiedlu, zastanowią się nad sposobami rozliczenia rozwiązania zaproponowane w projekcie uchwały.
Po zebraniu opinii i wniosków co do sposobu rozliczenia niebilansującej się wody od Rad Osiedlowych, komisja wszystkie propozycje przeanalizuje na kolejnym posiedzeniu i przedstawi wypracowane propozycje zmian do regulaminu Radzie Nadzorczej”.
oraz po dyskusji postanowili wniosek w brzmieniu zaproponowanym przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych zgłosić do zaakceptowania przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu dzisiejszym.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji jednomyślnie – 17 za, postanowiła wniosek zgłoszony przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi / przedstawiony powyżej / przyjąć do realizacji.

B/
Przewodnicząca k Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 06.11.2008 r. z wnioskiem Zarządu w brzmieniu:

– w związku z przygotowanymi zmianami do Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „Czuby” w Lublinie, zasadnym by było w poniżej przedstawionym regulaminie – w tym miejscu w w protokole umieszczono Regulamin rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali.

dokonać zmiany zaproponowanej w poniżej przedstawionym w projekcie uchwały:

Projekt

UCHWAŁA Nr /        / 08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 14.11.2008 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w oparciu o § 87 ust.1 pkt 9 lit..d Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali z dnia 29.11.2005 r. zatwierdzonym uchwałą nr 89/1/2005 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z póżniejszymi zmianami, w pkt 2 w rozdziale 2.2 „Koszty dostawy wody i odprowadzanie ścieków” wykreśla się ostatnie zdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust 3 Statutu Spółdzielni.

oraz uzasadnieniem przedstawionym przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych do sporządzonego projektu uchwały

– zapis pkt. 2 w rozdziale 2.2 „Koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków” w Regulaminie rozliczani kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali, jest zapisem powtórzonym z Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby”.
Rada Nadzorcza po konsultacji z Radami Osiedlowymi przygotuje propozycję zmiany tego zapisu z uwagi na zmianę sposobu rozliczania wody niebilansującej się w osiedlu Nie ma więc potrzeby by w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi nadal istniał taki zapis.

po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przekazanej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 17 za, podjęła uchwałę Nr 104/4/08 z dnia 14.11.08 w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

C/

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi przypomniała, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21.10.2008 r. postanowiła uwzględnić wniosek zgłoszony przez Radę Osiedla „Błonie” z dnia 02.10.2008 r. dot. wprowadzenia do Regulaminu porządku domowego zmiany umożliwiającej odpłatne sprzątanie klatek schodowych. Zaproponowany przez Komisję GZM zmiana, polegająca na dopisaniu w § 19 ust. 1 na końcu zdania słów ” jeżeli Rada Osiedla nie postanowi inaczej” została przez Radę Nadzorcza zaakceptowana jednomyślnie. W związku z powyższym do poniżej przedstawionego Regulaminu porządku domowego obowiązującego w Osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono w/w regulamin.

 
komisja proponuje Radzie Nadzorczej podjęcie uchwały w brzmieniu:

UCHWAŁA NR /        / 08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 14.11.2008 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na podstawie § 87 ust. 1 pkt 9 lit. c Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały NR 134/1/2003 Rady Nadzorczej z dnia 30.12.2003 r., z póżniejszymi zmianami w § 19 ust.1 na końcu zdania dodaje się słowa ” jeżeli Rada Osiedla nie postanowi inaczej”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza większością głosów 9 za, przy 7 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę Nr 105/3/08 z dnia 14.11.2008 w sprawie zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” w Lublinie w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwróciła się z zapytaniem do przewodniczących komisji, czy członkowie komisji zgłosili na posiedzeniach uwagi lub propozycję zmian do przedstawionej poniżej realizacji wniosków – zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich odbytych w roku 2008 a skierowanych do Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej.

WNIOSKI ZGŁOSZONE NA ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH ODBYTYCH
W ROKU 2008 – DO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Lp.

Treść wniosku

Wnioskodawca

Uwagi

1.

Składam wniosek, aby w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli znalazł się projekt uchwały wg załączonego wzoru:

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE REKOMPENSATY:
Uchwała nr . Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY z dnia …. w sprawie: rozliczenia kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu.
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej . działając na podstawie art. 38 § 1 prawa spółdzielczego (Dz. U. nr 188/2003, poz. 1848, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz § . statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w .. uchwałą niniejszą:
1. Wyraża zgodę na dokonanie korekty wpłat na fundusz remontowy dokonanych przez członków spółdzielni z tytułu przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w ten sposób, że kwoty te zostaną zaliczone na poczet wpłat na fundusz remontowy przypadający od osób, na rzecz których spółdzielnia przekształciła prawo lokatorskie na własnościowe przed dniem 23 kwietnia 2001 roku – w wysokości wpłat przekraczających kwotę spłaty wkładu budowlanego (pokrywającą całkowity koszt budowy lokalu).
2. Osoby, których dotyczy rozliczenie określone w pkt.1, nie dokonują miesięcznych wpłat na fundusz remontowy do czasu, aż kwota będąca różnicą pomiędzy wymienioną w pkt. 1, a sumą wpłat miesięcznych na fundusz remontowy przypadający na ten lokal będzie większa od zera.
3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Józef Wach
Zebranie II Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Ruta”
22.04.2008 r.
Wniosek nie może być przedstawiony do realizacji na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 07.06.2008 r., gdyż – zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 125 poz. 873) – uchwałę w tym przedmiocie może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie Członków.

2.

Zobowiązuje się Zebranie Przedstawicieli do pozytywnego rozpatrzenia zaskarżenia Uchwał Rady Nadzorczej dot. „mienia Spółdzielni” wniesionych przez członków Spółdzielni i zalecenie Radzie Nadzorczej dokonania ich korekty w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami tj. np. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Uzasadnienie:
Nowy składnik opłat czynszowych p.n. „Koszty utrzymania mienia Spółdzielni” został opracowany niezgodnie z przepisami np. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, a takimi są przychody z najmu lokali znajdujących się w budynkach stanowiących mienie Spółdzielni, jak np. Administracje co wynika z np. 40 w/w ustawy, służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem. Dopiero w części przekraczającej te wydatki przypada właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Tymczasem do kosztów mienia nie zostały włączone np. pożytki z najmu lokali w budynku Administracji Osiedla „Skarpa”, które to zgodnie z np. 5 ust. 1 w/w ustawy winny zmniejszać koszty jego utrzymania. Bezprawiem jest więc przekazywanie pożytków z najmu lokali w Administracji Osiedla „Skarpa” do kosztów Zarządu.
Ponadto, skoro do kosztów mienia włączono koszty związane z utrzymaniem budynku Zarządu na kwotę 82.484 zł o tę kwotę winny być zmniejszone koszty Zarządu, a tego nie zrobiono. To samo dotyczy parkingów.
Wnoszone przez najemców opłaty nie pokrywają kosztów ich utrzymania i co roku straty na nich pomniejszają nadwyżkę bilansową co oznacza, że dopłacamy do nich wszyscy. Do kosztów utrzymania mienia winna być włączona część płac pracowników Administracji np. za jego konserwację, sprzątanie i materiały i narzędzia.
Bezzasadnie pozostawiono w kosztach eksploatacji i zarządzania osiedla spłatę kredytu.
Grażyna
Skierczyńska-
Płoszyńska,
Anna Osiej
Zebranie II Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Ruta”
22.04.2008 r.
Zaskarżenie uchwały Rady Nadzorczej Nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem zostało umieszczone w punkcie 11. porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 7.06.2008 r.

Ponadto należy podkreślić, że przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli nie jest związany wnioskami grupy członkowskiej, która go wybrała. Tym bardziej nie jest on związany wnioskami innych zebrań grup członkowskich.
Przedstawiciel w sprawach objętych porządkiem obrad, głosuje on według swego uznania. Żaden z organów Spółdzielni nie może i nie powinien wskazywać przedstawicielowi opcji, za którą ma się opowiedzieć
(komentarz autorstwa Adama Stefaniaka „Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych).

3.

Zobowiązać Zebranie Przedstawicieli do uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie mienia Spółdzielni (Uchwała nr 98/6/2007 z dnia 25.09.2007 r.) celem przygotowania nowej uchwały obejmującej prawidłowe rozliczanie kosztów, tak aby koszty i wpływy dzielone były na osiedla, tak jak one powstają. Teresa Janowska
Zebranie Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Widok”
(ul. Bursztynowa i
Topazowa)
17.04.2008 r.
Uchwała nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2008 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem została uchylona w dniu 20.11.2007 r. (uchwała nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej).

4.

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni, aby pod obrady Zebrania Przedstawicieli w dniu 7.06.2008 r. (w punkcie – Rozpatrywanie odwołań) przekazał naszą opinię w sprawie zasadności odwołań o uchylenie uchwał nr 98/6/2007 – nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, złożonych przez członków Spółdzielni zamieszkałych w osiedlach „Widok” i „Błonie”. Zebranie Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Poręba”
5.05.2008 r.
Zaskarżenie uchwały Rady Nadzorczej Nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem zostało umieszczone w punkcie 11. porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 7.06.2008 r.
Ponadto należy podkreślić, że przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli nie jest związany wnioskami grupy członkowskiej, która go wybrała. Tym bardziej nie jest on związany wnioskami innych zebrań grup członkowskich.
Przedstawiciel w sprawach objętych porządkiem obrad, głosuje on według swego uznania. Żaden z organów Spółdzielni nie może i nie powinien wskazywać przedstawicielowi opcji, za którą ma się opowiedzieć
(komentarz autorstwa Adama Stefaniaka „Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych).

WNIOSKI ZGŁOSZONE NA ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH ODBYTYCH
W ROKU 2008 – DO RADY NADZORCZEJ

Lp.

Treść wniosku

Wnioskodawca

Uwagi

1.

Zobowiązujemy Radę Nadzorczą o uchylenie uchwały Nr 31/4/06 z dnia 21.02.2006 r. i zmianę sposobu naliczania kosztów zarządzania z m2 na lokal mieszkalny (naliczanie kosztów od posiadanego lokalu, a nie zajmowanych metrów).
Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 31/4/06 z dnia 21.02.2006 r. koszty zarządzania z kwoty 14,83 zł/lokal zmieniono na 0,2748 zł/m2 . Uważamy, że jest to nielogiczne, gdyż uderza właścicieli o większym metrażu i niesprawiedliwe społecznie i mało przejrzyste w określeniu właściwych kosztów. Ponadto w 2008 r. powyższe koszty włączono do kosztów eksploatacji. Na zebraniu w 2007 r. był złożony wniosek o powyższej sprawie i dotychczas bez echa.
K. Pędziasz,
Jacek Kompanicki
Zebranie II Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Ruta”
22.04.2008 r.
W 2006 roku Rada Nadzorcza uznała, że wniosek nie może zostać zrealizowany z uwagi na to, że wniosek był mało precyzyjny.

Ponadto zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali, podstawą do rozliczenia niektórych składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich SM „Czuby” w Lublinie – opinie i wnioski Zebrania Grupy Członkowskiej obligują do ich rozpatrzenia i realizacji, o ile znajdują potwierdzenie w opiniach i wnioskach pozostałych grup członkowskich osiedla lub Spółdzielni i na ich wykonanie pozwalają względy merytoryczno- prawne i materialno- finansowe.

2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do dokonania korekty Uchwały w sprawie „kosztów utrzymania mienia spółdzielni w taki sposób, aby:
1. Wszystkie koszty i pożytki nieruchomości, które w myśl art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią mienie spółdzielni, włączyć do tego mienia.
2. Koszty utrzymania mienia Spółdzielni odnosić w ciężar osiedli, na których się to mienie znajduje.
3. Koszty utrzymania budynku Zarządu podzielić zgodnie z przepisami art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Będzie to zgodne zarówno z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i ustawą o rachunkowości. Bowiem koszty i pożytki odnosi się tam, gdzie one powstają.
Marek Ślipek
Anna Osiej
Zebranie II Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Ruta”
22.04.2008 r.
Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich SM „Czuby” w Lublinie – opinie i wnioski Zebrania Grupy Członkowskiej obligują do ich rozpatrzenia i realizacji, o ile znajdują potwierdzenie w opiniach i wnioskach pozostałych grup członkowskich osiedla lub Spółdzielni i na ich wykonanie pozwalają względy merytoryczno- prawne i materialno- finansowe.

3.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:
1. Zamrożenia płac wszystkich pracowników i Zarządu Spółdzielni.
2. Ograniczenie wysokości premii do 5%. 15% premii włączono w 2004 roku do płac zasadniczych. Nie znajduje żadnego uzasadnienia wypłacanie premii nadal w tej samej wysokości. Takie działania są działaniami na szkodę członków Spółdzielni. Płace w Spółdzielni są i tak wysokie. Średnia płaca za 2006 r. wyniosła 2.273,83 zł.
Jacek Stępień,
Barbara Dzieniecka
Zebranie II Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Ruta”
22.04.2008 r.
Pracownicy Spółdzielni SM „Czuby” wynagradzani są na podstawie Zakładowego układu zbiorowego pracy zawartego pomiędzy Zarządem Spółdzielni i trzema związkami zawodowymi – art. 24123 Kodeksu pracy.
Wysokość funduszu płac pracowników zatrudnionych w Administracji Osiedli ustalają na każdy rok Rady Osiedla podejmując uchwałę w sprawie plan rzeczowo- finansowego dla danego osiedla. Wysokość funduszu płac dla pracowników zatrudnionych w Zarządzie i Administracji Ogólnej ustala Rada Nadzorcza podejmując uchwałę w sprawie planu gospodarczo-finansowego na dany rok kalendarzowy.
Zarząd Spółdzielni dysponuje funduszem płac do wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej. Kwota podana we wniosku jest średnim wynagrodzeniem brutto (bez potrącenia zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w analogicznym okresie w gospodarce narodowej wynosiło – 2.473,03 zł..
Pracownicy Spółdzielni w roku 2006 otrzymywali o 8,76% niższe wynagrodzenie niż średnie wynagrodzenie podane przez GUS.

4.

Wprowadzić zmiany do Regulaminu wyd. w sprawie rozliczenia niedoboru wody, tak aby kwota niedoboru wody dzielona była proporcjonalnie do ilości zużywanej wody przez nieruchomości a w nieruchomości proporcjonalnie do zużycia lokalu. Teresa Janowska
Zebranie Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Widok”
(ul. Bursztynowa i
Topazowa)
17.04.2008 r.
Wniosek dotyczy zmiany § 15 Regulaminu rozliczania zużycia wody. uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 11.02.2003 r.

Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich SM „Czuby” w Lublinie – opinie i wnioski Zebrania Grupy Członkowskiej obligują do ich rozpatrzenia i realizacji, o ile znajdują potwierdzenie w opiniach i wnioskach pozostałych grup członkowskich osiedla lub Spółdzielni i na ich wykonanie pozwalają względy merytoryczno- prawne i materialno- finansowe.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 13.11.2008 r. oraz przewodniczący Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 06.11.2008 r. nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego powyżej harmonogramu realizacji wniosków.

Przewodnicząca komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 06.11.2008 r. zaproponowali poniższe zmiany do harmonogramu – wykazu :

– w wykazie wniosków skierowanych do realizacji przez Zebranie Przedstawicieli dokonać następujących zmian; we wniosku nr 2 dopisać po zdaniu pierwszym ” Zebranie Przedstawicieli rozpatrując odwołanie grupy członków od uchwały nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej, utrzymało w mocy uchwałę w sprawie wyodrębnienia mienia.

– w wykazie wniosków skierowanych do realizacji przez Radę Nadzorczą dokonać następujących zmian:
– we wniosku nr 2 dopisać zdanie pierwsze w brzmieniu:” Zebranie Przedstawicieli rozpatrując odwołanie grupy członków od uchwały nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej utrzymało w mocy uchwałę w sprawie wyodrębnienia mienia.
– we wniosku nr 4 po zdaniu pierwszym dopisać :”Rada Nadzorcza przygotowała projekt zmiany zapisów do Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w SM „Czuby” dot. sposobu rozliczania niebilansującej się wody w osiedlach który przekazała do konsultacji Radom Osiedli. Po uzyskaniu opinii i uwag co do proponowanych zapisów od Rad Osiedli, Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę.

Zgłoszone przez Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi propozycję uzupełnienia zapisów realizacji wniosków, po dyskusji zostały przez Radę Nadzorczą przyjęte jednomyślnie – 17 za.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 21.10.2008 r. został przyjęty bez uwag – jednomyślnie 17 za.

Ad. 5

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami skierowanymi 2 członków:
– członka zamieszkałego w Osiedlu „Skarpa” z dnia 08.10.2008 r. dot. rozliczenia zużycia ciepła w sezonie 2007/2008.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego pisma, odpowiedzi wystosowanej w dniu 22.09.2008 r. przez Spółdzielnię z wyjaśnieniami w sprawie rozliczenia energii cieplnej za sezon grzewczy 2007/2008 oraz po dyskusji postanowiła do w/w wystosowała odpowiedz następującej treści: – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz na pismo z dnia 08.120.08.

– członka wykluczonego zamieszkałego w Osiedlu „Ruta” z dnia 30.10.2008 r. dot. uchylenia uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni .

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacją działu księgowości na temat stanu zadłużenia w/w wobec Spółdzielni, postanowiła wystosować na pismo z dnia 30.10.2008 r. odpowiedz następującej treści:
– w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedz na pismo z dnia 30.10.2008 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 6.10.2008 r. dot. rozliczenia zużycia energii cieplnej za okres rozliczeniowy 01.07.2007 do 30.06.2008 r. skierowane do jej wiadomości., oraz odpowiedzią wystosowaną do w/w przez Spółdzielnię w dniu 10.11.2008 r. – nie zgłasza uwag co do sposobu załatwienia powyższego pisma – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 6
Ustalono, że w grudniu br. zostanie zwołane co najmniej 3 posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej w porządku obrad których zostaną zawarte tematy:
– zatwierdzenie struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej na 2009 r.,
– kosztów zarządzania na 2009 r.,
– planu inwestycyjnego na 2009 r.,
– wybór biegłego rewidenta,
– zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2009 r. ,
– zmiany w regulaminie rozliczania zużycia wody.

Ad. 7
Prezes Zarządu zgłosił wniosek o uchylenie uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec dwóch członków wykluczonych, którzy spłacili zadłużenie wobec Spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków wykluczonych.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 17 za, podjęła uchwały nr 106/66/08 i 107/67/08 – w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad. 8.
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 12:09, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2008