Protokół Nr 11/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 07.10.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz – Waldemar Żak

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Teresa Husarek, Zbigniew Ulanowski,
Jerzy Kutyła, Michał Kołczewski, Elżbieta Misztal, Teresa Panas,
Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk, Danuta Przybyś – Ziemba, Elżbieta Betka,
Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Dyguś, Mazurek Tadeusz, Hipolit Dziaduszek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
– Z- ca Prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za, przyjęła do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.

 2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni o:
  a/ wykluczenie ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
  b/ wykreślenia z rejestru członków.

 3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki na „wywóz nieczystości” w osiedlu „Błonie”.

 4. Informacja na temat spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu Członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie oraz na Zjeździe pokongresowym zwołanym w celu wyboru delegata na IV Kongres Spółdzielczości.

 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 09.09.2008 r.

 6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

 7. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

 8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej

 9. Ocena pracy członków Zarządu za III kwartał 2008 r. – wnioski w sprawie premii.

 10. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
A/

Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała, że Zarząd w dniu dzisiejszym przekłada poniżej przedstawionych 13 wniosków o wykluczenie ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni.

Przystąpiono do rozpatrywania wniosków.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków, wysłuchaniu wyjaśnień członków zadłużonych, oraz po dyskusji, podjęła uchwały:
– nr 78/41/08, nr 79/42/08, nr 80/43/08, nr 81/44/08, nr 82/45/08, nr 83/46/08, nr 84/47/08, nr 85/48/08, nr 86/49/08, nr 87/50/08, nr 88/51/08 – w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza uwzględniła prośbę 2 członków zadłużonych, dotyczącą przedłużenia terminu spłaty zadłużenia i odroczyła termin rozpatrzenia wniosków Zarządu / nie dłuższym niż do 31.12.2008 r./ – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą.

B/
Przystąpiono do rozpatrywania wniosków o wykreślenie.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych 13, wniosków oraz po dyskusji podjęła uchwały: nr 89/52/08, nr 90/53/08, nr 91/54/08, nr 92/55/08, nr 93/56/08, nr 94/57/08, nr 95/58.08, nr 96/59/08, nr 97/60/08, nr 98/61/08, nr 99/62/08, 100/63/08, nr 101/64/08 – w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni, członków którzy zbyli prawo do lokalu, ale nie wystąpili za Spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono wnioski Zarządu oraz uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą.

Ad. 3
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi dokumentami:

– UCHWAŁA NR 101/2008
Rady Osiedla Błonie z dnia 02.10.2008 r.

Rada Osiedla „Błonie” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni w głosowaniu za – 10 osób, wstrzymały się – 2, przeciw – 0 postanowiła:

§ 1

Uchwala się z dniem 01.11.2008 r. stawkę za wywóz nieczystości w wysokości 12,45 zł na osobę.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– załącznikiem do uchwały – Stawki opłat za wywóz nieczystości od 01.11.2008 r. – w tym miejscu w protokole umieszczona załącznik.

wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz zastępcę ds. finansowych oraz po dyskusji, jednomyślnie – 20 za podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 77/13/08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.10.2008 r.

w sprawie: zmiany stawek za „wywóz nieczystości” w osiedlu „Błonie”

Na podstawie § 87 ust.1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 101/2008 Rady Osiedla „Błonie” z dnia 02.10.2008 r. – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę wysokości stawek za „wywóz nieczystości” w osiedlu Błonie wg załącznika z dniem 1.11.2008 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierz się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Zbigniew Dyguś, wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytym w dniu 07.06.2008 r. – na przedstawiciela Spółdzielni na Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie omówił jakimi tematami zajmowało się Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.09.2008 r. oraz jacy przedstawiciele Regionalnego Związku Rewizyjnego będą nas reprezentować na IV Kongresie Spółdzielczości.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 09.09.2008 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 19 za.

Ad. 6
Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady zostanie zwołane na dzień 21.10.2008 r., a w porządku obrad tego posiedzenia umieszczony zostanie pkt. Rozpatrzenie odwołania członków zamieszkałych przy ulicy Watykańskiej od uchwały Rady Osiedla dot. modernizacji oddymiaczy. Rozpatrywanie powyższego punktu odbywać się będzie przy udziale osób odwołujących się, Kierownika Administracji Osiedla, rzeczoznawcy.

Ad. 7
Prezes Zarządu zgłosił wniosek by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni wobec 1 członka wykluczonego który spłacił zadłużenie wobec Spółdzielni – w tym miejscu w protokóle umieszczono dane osobowe członka.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 – za, podjęła uchwałę nr 102/65/08 w sprawie uchylenia uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni – tym miejscu w protokole umieszczono podjętą przez Radę Nadzorczą uchwałę.

Ad. 8
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 02.09.2008 r. członka wykluczonego dot. uchylenia uchwały o wykluczeniu w/w ze Spółdzielni w związku ze spłatą zadłużenia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacją przedłożoną przez dział członkowsko – mieszkaniowy postanowiła jednomyślnie – 19 za, wystosować do w/w odpowiedz poniższej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono treść odpowiedzi.

Ad. 9
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po dokonaniu na posiedzeniu w dniu 06.10.2008 r. oceny pracy członków Zarządu za III kwartał 2008 r., biorąc pod uwagę między innymi: wyniki ekonomiczne Spółdzielni za I półrocze, ilość zgłaszanych przez członków Spółdzielni spraw, brak skarg na działanie Zarządu, podejmowane działania windykacyjne wobec członków, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przyznała premię za III kwartał 2008 r. w pełnej wysokości.

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w III kwartale oraz po dyskusji przyznała premię członkom Zarządu za III kwartał w pełnej wysokości.

Ad. 10
Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali na temat zmiany odstąpienia od dnia 30.10.2008 r. od pełnienia dyżurów domowych przez konserwatorów.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

Data opublikowania: 12:12, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2008