Protokół Nr 09/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 15.07.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Hipolit Dziaduszek, Jan Biss,
Teresa Husarek, Zbigniew Ulanowski, Jerzy Kutyła, Michał Kołczewski,
Elżbieta Misztal, Teresa Panas, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk,
Danuta Przybyś – Ziemba, Roman Janczarek, Hułyk Helena.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
– Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska

Ad. 1 Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 18 za przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany opłat w Osiedlu Błonie,
b/ podjęcie decyzji o realizacji budynku i zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ulicy Dziewanny 14 w Lublinie.
c/ uzupełnienia składu komisji Rady

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 13.06.2008 r.

6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

7. Zapytania i wnioski.

Ad. 2

Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek, by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni 7 członków wykluczonych, wobec których podjęła uchwały w związku z zadłużeniem z tytułu opłat eksploatacyjnych. Zadłużenie wobec spółdzielni zostało spłacone.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 18 za, podjęła uchwały nr 62/32/08, nr 63/33/08, nr 64/34/08, nr 65/35/08, nr 66/36/08, 67/37/08, nr 68/38/08, – w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą
uchwały.

Ad. 3
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że do Rady Nadzorczej zostały skierowane w dniu 9.07.2008 r. przez członków zamieszkałych w budynku 6 przy ulicy Romantycznej w osiedlu Skarpa dwa zaskarżenia dot. uchwały nr 25/2008 r. z dnia 12.06.2008 r. Rady Osiedla Skarpa, w sprawie odpisu na fundusz remontowy nieruchomości ES- 07 w wysokości 1,55 zł/m2. Zaskarżenia zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 4
A) Przewodniczący Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 14.07.2008 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– Uchwałą Nr 98/2008 Rady Osiedla Błonie z dnia 30.06.2008 r. w sprawie korekty stawek czynszowych,

– projektem uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmian opłat w osiedlu Błonie

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisje.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji , jednomyślnie – 18 za, podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 69/12/08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 15.07.2008 r.

w sprawie: zmiany opłat w osiedlu Błonie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 98/2008 Rady Osiedla Błonie z dnia 30.06.2008 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmianę wysokości opłat we wszystkich nieruchomościach osiedla Błonie od dnia 01.08.2008 r. w pozycjach:
1. Eksploatacja i zarządzanie – w wysokości 0,8512 zł/m2
[eksploatacja – 0,55 zł/m2, zarządzanie – 0,3012 bez zmian]
2. Konserwacja i przeglądy – w wysokości 0,41 zł/m2

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

B) Przewodniczący komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej poinformował, ze członkowie komisji, której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 14.07.2008 r. po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr         /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 15.07.2008 r.

w sprawie: podjęcia decyzji o realizacji budynku i zatwierdzenia wstępnej ceny 1m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ul. Dziewanny 14 w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 punkt 9 litera j Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wstępne wartości wkładu budowlanego dla lokali w budynku przy ul. Dziewanny 14 os. Ruta jak niżej:
– wstępna cena lokali mieszkalnych – 4.000,00 zł/ m2 p.uż.
– obligatoryjny koszt miejsca postojowego w podziemiu – 15.000,00 zł/mieszkanie przy współczynniku atrakcyjności równym 1,0.

§ 2

Zatwierdza się poniższe współczynniki atrakcyjności:
1. w zależności od kondygnacji (W1):
– parter – 0,95
– I piętro – 1,05
– II piętro – 1,03
– III piętro – 1,00
2. w zależności od lokalizacji mieszkania względem stron świata (W2):
– lokalizacja północ – zachód – 0,98
– pozostałe lokalizacje – 1,00
3. współczynniki indywidualne:
– za lokalizację nad wjazdem do kondygnacji podziemnej (W3)-mieszkania numer 31 i 32 – 0,98
– dopłata za zwiększoną powierzchnię balkonów ponad11m2 (W4) – 3.000 zł
– dopłata za dodatkową powierzchnię tarasów na III piętrze (W5) – 18.000 zł
Przy zbiegu dwóch lub trzech współczynników, będą one mnożone przez siebie.

§ 3

Zatwierdza się uwzględnienie w umowach o budowę mieszkań oraz końcowych rozliczeniach wkładów budowlanych ekwiwalentu za przeniesienie prawa własności działki nr 42/5 w kwocie 325,00 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie

Opierając się na Uchwale Nr 33/2008 Zgromadzenia Przedstawicieli Członków SM „Czuby” z dnia 07.06.2008 r., Uchwale Nr 10/8/2007 Rady Nadzorczej z dnia 6.02.2007 r. i posiadanej dokumentacji, a także analizie warunków lokalizacyjnych oraz rynkowych cenach sprzedaży lokali mieszkalnych w innych spółdzielniach, przyjęto cenę 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w projektowanym budynku przy ul. Dziewanny 14 w wysokości brutto 4.000 zł przy współczynnikach atrakcyjności równych 1,0. Obligatoryjny koszt miejsc parkingowych 15.000 zł/miejsce.

Obniżono wstępną cenę 1m2 o 200 zł w stosunku do pierwszej wersji, ponieważ LPEC udzielił rabatu w wys. 125.000 zł.

Na wstępną cenę obok kosztów bezpośrednich budynku i uzbrojenia szacowanych łącznie na kwotę 3.600 zł +VAT, mają wpływ następujące czynniki:
– konieczność przesadzenia 8 szt. drzew posadzonych na kanale c.o.
– koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej i sieci cieplnej przebiegającej przez plac budowy,
– podwyższony standard (rozsuwane drzwi balkonowe, grzejniki kanałowe itp.),
– koszty terenu,
– koszty dokumentacji,
– koszty obsługi inwestorskiej,
– koszty Zarządu,
– 22% VAT na infrastrukturę
– konieczność remontu nawierzchni ul. Dziewanny na długości działki,

Przy powierzchni użytkowej 38 mieszkań wynoszącej 2.866,67 m2 i uwzględnieniu proponowanych współczynników atrakcyjności oraz dopłat z tytułu miejsc garażowych, powiększonych balkonów i tarasów, średni koszt 1 m2 wyniesie ok. 4.400 zł. Jest to realna wartość uwzględniająca standard budynku i możliwe ruchy cen na rynku materiałów budowlanych. Zastosowanie zróżnicowanych współczynników atrakcyjności w zależności od stron świata ma uzasadnienie w różnicy nasłonecznienia mieszkań. Wielkość współczynników jest oczywiście uznaniowa, jednak wynikająca z doświadczenia zawodowego.

Wysokość proponowanego ekwiwalentu za przeniesienie prawa własności działki zgodnie z pismem Związku Rewizyjnego SM RP z dnia 9 kwietnia 2008 r. wynika z podzielenia wartości rynkowej prawa własności wynoszącej wg wyceny rzeczoznawcy z października 2007r. – 931.571,00 zł przez powierzchnię użytkową mieszkań – 2.866,67 m2.

Wstępne wyliczenie wysokości wkładów budowlanych dla budynku przy ul. Dziewanny 14 os. Ruta w Lublinie

Dane:
1. kubatura całkowita – 16.942,70 m3
2. powierzchnia uż. mieszkań – 2.866,67 m2
3. powierzchnia uż. podziemnej części parkingowej (38mp) – 965,40 m2
4. razem powierzchnia użytkowa – 3.832,07 m2

Wg BCO cz.I – I kw. 2008 r. str. 28 –
koszt 1 m2 budynku o zbliżonej strukturze = 2.267 zł/m2
Wyliczenie wskaźnika wzrostu cen w okresie I kw. 2008 – IV kw. 2009 r.:
II kw. 2008 – 3,8%,
III kw. 2008 – 3,8%,
IV kw. 2008 – 3,5%
Rok 2009 – 13%.
Razem wg ZWW I kw. 2008 str 22 – w okresie do 31.12.2009 r. wzrost o 24,1%.

2.267 x 1,241 = 2.813,35 zł/m2 cena zwaloryzowana.

3832,07 x 2.813,35 = 10.780.954 zł koszt bezpośredni budynku
koszt budynku bez garaży 10.780.954 – 570.000 = 10.210.954 zł
150.000 zł koszty przebudowy infrastruktury
463.384 zł koszty dokumentacji
220.000 zł koszty infrastruktury (sieci, chodniki, śmietnik, plac zabaw, zieleń, ogrodzenie)
30.000 zł wykup gruntów i opłaty wiecz. użytkowania

Razem – 11.644.338 zł
Koszty ogólne 5% – 582.217 zł
Ogółem – 12.226.555zł
w tym garaże 15.000 x 38 = 570.000 zł
koszt budynku bez garaży 12.226.555 – 570.000 = 11.656.555 zł
Koszt 1 m2 mieszkania wyniesie 11.656.555 : 2866,67 = 4.066 zł

Z uwagi na szacunkowe dane, przyjęto wysokość wkładu budowlanego wynoszącą 4.000 zł/m2 plus obligatoryjnie miejsce postojowe w podziemiu w cenie 15.000 zł.
Do wysokości wkładu budowlanego zostanie doliczony ekwiwalent za przeniesienie prawa własności działki nr 42/5 w kwocie 325,00 zł/m2 p.uż. a wynikający z podzielenia rynkowej wartości prawa własności działki przez powierzchnię użytkową mieszkań.

Lublin 30.06.2008 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych i pracownika działu techniczno – eksploatacyjnego, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ulicy Dziewanny po uwzględnieniu poniżej przedstawionych zmian:

– § 1 otrzymuje brzmienie

„§ 1 .Zatwierdza się wstępne wartości wkładu budowlanego dla lokali w budynku przy ul. Dziewanny 14 os. Ruta jak niżej:
– wstępna cena lokali mieszkalnych – 4.000,00 zł/ m2 p.uż.
– obligatoryjny koszt miejsca postojowego w podziemiu – 15.000,00 zł/mieszkanie przy współczynniku atrakcyjności równym 1,0.”

– § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. Zatwierdza się uwzględnienie w umowach o budowę mieszkań oraz końcowych rozliczeniach wkładów budowlanych ekwiwalentu za przeniesienie prawa własności działki nr 42/5 w kwocie 325,00 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (zgodnie z Uchwałą Nr 33/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „CZUBY” w Lublinie z dn. 07.06.2008).”

– ostatnie zdanie w uzasadnieniu do uchwały otrzymuje brzmienie:

„Wysokość proponowanego ekwiwalentu za przeniesienie prawa własności działki wynika z podzielenia wartości rynkowej prawa własności wynoszącej wg wyceny rzeczoznawcy z października 2007r. – 931.571,00 zł przez powierzchnię użytkową mieszkań – 2.866,67 m2.”

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, zapoznaniu się z opinią z dnia 7 kwietnia 2008 r. Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie warunków zabudowy gruntu będącego majątkiem wspólnym spółdzielni, po wysłuchaniu odpowiedzi na postawione przez członków Rady pytania, oraz po dyskusji, większością głosów – 14 za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

U C H W A Ł A Nr 70/6/2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 15.07.2008 r.

w sprawie: podjęcia decyzji o realizacji budynku i zatwierdzenia wstępnej ceny 1m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ul. Dziewanny 14 w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 punkt 9 litera j Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wstępne wartości wkładu budowlanego dla lokali w budynku przy ul. Dziewanny 14 os. Ruta jak niżej:
– wstępna cena lokali mieszkalnych – 4.000,00 zł/ m2 p.uż.
przy współczynniku atrakcyjności równym 1,0.
– obligatoryjny koszt miejsca postojowego w podziemiu – 15.000,00 zł/mieszkanie

§ 2

Zatwierdza się poniższe współczynniki atrakcyjności:
1. w zależności od kondygnacji (W1):
– parter – 0,95
– I piętro – 1,05
– II piętro – 1,03
– III piętro – 1,00
2. w zależności od lokalizacji mieszkania względem stron świata (W2):
– lokalizacja północ – zachód – 0,98
– pozostałe lokalizacje – 1,00
3. współczynniki indywidualne:
– za lokalizację nad wjazdem do kondygnacji podziemnej (W3)-mieszkania numer 31 i 32 – 0,98
– dopłata za zwiększoną powierzchnię balkonów ponad11m2 (W4) – 3.000 zł
– dopłata za dodatkową powierzchnię tarasów na III piętrze (W5) – 18.000 zł
Przy zbiegu dwóch lub trzech współczynników, będą one mnożone przez siebie.

§ 3

Zatwierdza się uwzględnienie w umowach o budowę mieszkań oraz końcowych rozliczeniach wkładów budowlanych ekwiwalentu za przeniesienie prawa własności działki nr 42/5 w kwocie 325,00 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu (zgodnie z Uchwałą Nr 33/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „CZUBY” w Lublinie z dn. 07.06.2008).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

UZASADNIENIE

Opierając się na Uchwale Nr 33/2008 Zgromadzenia Przedstawicieli Członków SM „Czuby” z dnia 07.06.2008 r., Uchwale Nr 10/8/2007 Rady Nadzorczej z dnia 6.02.2007 r. i posiadanej dokumentacji, a także analizie warunków lokalizacyjnych oraz rynkowych cenach sprzedaży lokali mieszkalnych w innych spółdzielniach, przyjęto cenę 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w projektowanym budynku przy ul. Dziewanny 14 w wysokości brutto 4.000 zł przy współczynnikach atrakcyjności równych 1,0. Obligatoryjny koszt miejsc parkingowych 15.000 zł/miejsce.

Obniżono wstępną cenę 1m2 o 200 zł w stosunku do pierwszej wersji, ponieważ LPEC udzielił rabatu w wys. 125.000 zł.

Na wstępną cenę obok kosztów bezpośrednich budynku i uzbrojenia szacowanych łącznie na kwotę 3.600 zł +VAT, mają wpływ następujące czynniki:
– konieczność przesadzenia 8 szt. drzew posadzonych na kanale c.o.
– koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej i sieci cieplnej przebiegającej przez plac budowy,
– podwyższony standard (rozsuwane drzwi balkonowe, grzejniki kanałowe itp.),
– koszty terenu,
– koszty dokumentacji,
– koszty obsługi inwestorskiej,
– koszty Zarządu,
– 22% VAT na infrastrukturę
– konieczność remontu nawierzchni ul. Dziewanny na długości działki,

Przy powierzchni użytkowej 38 mieszkań wynoszącej 2.866,67 m2 i uwzględnieniu proponowanych współczynników atrakcyjności oraz dopłat z tytułu miejsc garażowych, powiększonych balkonów i tarasów, średni koszt 1 m2 wyniesie ok. 4.400 zł. Jest to realna wartość uwzględniająca standard budynku i możliwe ruchy cen na rynku materiałów budowlanych. Zastosowanie zróżnicowanych współczynników atrakcyjności w zależności od stron świata ma uzasadnienie w różnicy nasłonecznienia mieszkań. Wielkość współczynników jest oczywiście uznaniowa, jednak wynikająca z doświadczenia zawodowego.

Wysokość proponowanego ekwiwalentu za przeniesienie prawa własności działki. wynika z podzielenia wartości rynkowej prawa własności wynoszącej wg wyceny rzeczoznawcy z października 2007r. – 931.571,00 zł przez powierzchnię użytkową mieszkań – 2.866,67 m2

Prezes poinformował, że Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu w dniu dzisiejszym ustalił w oparciu o „Regulamin naboru uczestników mieszkań realizowanych w SM „Czuby” zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 7/1/2006 w dniu 31.01.2006 r., następujące zasady zawierania umów z uczestnikami budowy mieszkań w budynku przy ulicy Dziewanny 14:

Zasady zawierania umów z uczestnikami budowy mieszkań przy ulicy Dziewanny 14

1. Kolejność zawierania umów:
a/ członkowie oczekujący na mieszkania w SM „Czuby” dokonują wyboru mieszkania zgodnie z numerem zawartej umowy określającej kolejność uzyskania mieszkania.
Członków oczekujących zawiadamia się indywidualnie wysłanym listem poleconym.

b/ członkowie mieszkający w SM „Czuby”:
– rozpatruje się wszystkie podania członków złożone od 2004 r.
– wysyła się listem poleconym pisma zawiadamiające o rozpoczęciu budowy budynku wraz z prośbą o złożenie pisemnego potwierdzenia aktualności złożonej oferty nabycia mieszkania .Wybór mieszkania nabywa się w kolejności zgodnej z datą złożenia podania, a w przypadku jednakowej daty rejestracji podania decyduje kolejność wpisu w dzienniku korespondencyjnym.

c/ dzieci członków mieszkających w SM „Czuby”:
– rozpatruje się wszystkie podania złożone od 2004 r.
– wysyła się listem poleconym pisma zawiadamiające o rozpoczęciu budowy budynku wraz z prośbą o złożenie pisemnego potwierdzenia aktualności złożonej oferty nabycia mieszkania. Wybór mieszkania nabywa się w kolejności zgodnej z datą złożenia podania, a w przypadku jednakowej daty rejestracji podania decyduje kolejność wpisu w dzienniku korespondencyjnym.

2. Po zrealizowaniu działań określonych w pkt 1, w przypadku posiadania wolnych mieszkań w budynku – umieszczenie informacji o naborze dla członków mieszkających w Spółdzielni zgodnie z § 2 Regulaminu naboru uczestników mieszkań realizowanych w SM „Czuby”.

3. Numer miejsca postojowego w budynku przypisany jest z góry do każdego mieszkania.
.
4. Oferty od osób posiadających mieszkania w zasobach Spółdzielni nabyte na rynku wtórnym, które nie są członkami – traktuje się w kolejności ofert z zewnątrz.

5. W sprawach nie ujętych Regulaminem naboru i uchwałami Rady Nadzorczej decyzję podejmuje Zarząd Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 18 za, przedstawione przez prezesa Zarządu zasady zawierania umów zaakceptowała.

C/

Przewodniczący poinformował, że przedstawiciel w Radzie Nadzorczej z osiedla Niska Skarpa – Roman Janczarek zadeklarował chęć pracy w dwóch komisjach Rady:
Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz w Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej .

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, kto z członków Rady Nadzorczej jest za podjęciem uchwały w brzmieniu:

Uchwała Nr 71/17/08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej ” Czuby ” w Lublinie
z dnia 15.07.2008 r.

w sprawie: zmian w Uchwale Nr 94/15/07 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 28.08.2007r. w sprawie wyboru stałych komisji Rady

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w składzie Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej określonej uchwała nr 94/15/07 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 28.08.2007 r.
„W § 1 ust. 1 zał. 2 Komisja Ekonomiczno – Inwestycyjna dodaje się nazwisko Roman Janczarek ”
2. Dokonuje się zmiany w składzie Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi określonej uchwałą 94/15/07 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 28.08.2007 r.
„W § 1 ust.1 zał. 3 w składzie Komisji Gospodarki8 Zasobami Mieszkaniowymi dodaje się nazwisko Roman Janczarek.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ” Czuby ” w Lublinie.

Za podjęciem uchwały Nr 71/17/08 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi głosowało 17 członków Rady Nadzorczej, 1 członek Rady wstrzymał się od głosowania.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 13.06.2008 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 18 za.

Ad. 6
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że w porządku obrad kolejnego posiedzenia zostaną umieszczony punkty dot.
– rozpatrzenia odwołania złożonego przez członków zamieszkałych w budynku nr 6 przy ulicy Romantycznej w osiedlu Skarpa,
– rozpatrzenie wniosków Zarządu o wykluczenie i wykreślenie z rejestru Spółdzielni członków posiadających zadłużenia i osób które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu,
– rozpatrzenie pism skierowanych do Rady,
– inne sprawy które wynikną z bieżącej pracy Spółdzielni.

Ad. 7
Prezes Zarządu udzielił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej na temat inwestycji – budynku, który będzie realizowany przez Spółdzielnię w osiedlu Łęgi przy ulicy Wiklinowej 2.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

Data opublikowania: 12:14, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2008