Protokół Nr 06/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 13.05.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Dyguś, Jan Biss,
Teresa Panas, Jerzy Kutyła, Elżbieta Betka,
Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski, Elżbieta Misztal,
Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk, Tadeusz Mazurek,
Danuta Przybyś – Ziemba, Hipolit Dziaduszek, Roman Janczarek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z-ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z-ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Członkowie Rady Nadzorczej – jednomyślnie 19 za, przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady.

3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Widok II zad. 9, 10 budynek 1 i 2
b/ zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ulicy Dziewanny 14;
c/ rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 13/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 20.03.2008 r.

4. Opinia dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie:
a/ podziału nadwyżki bilansowej – projekt uchwały
b/ stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2007 r.

5. Informacja Zarządu Spółdzielni na temat:
a/ przeprowadzonej w SM „Czuby” przez Inspektorat Kontroli Skarbowej w Lublinie kontroli dot. celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z podziałem działek.
b/ przebiegu i wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach od 14.04.2008 r. do 05.06.2008 r.
c/ organizacji Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie zwołanego na dzień 07.06.2008 r.

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady odbytego w dniu 15.04.2009 r.

7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

8. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

10. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformował, że posiedzenie prezydium rady odbyło się w dniu 06.05.2008 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad dzisiejszego posiedzenia oraz termin i porządek obrad Komisji Rewizyjnej i Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej. Prezydium przeanalizowało i skierowało do rozpatrzenia przez komisję pisma członków Spółdzielni skierowane do Rady Nadzorczej.

Ad. 3
a) Przewodniczący komisji ekonomiczno – inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy, po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 12.05.2008 r. poniżej przedstawionych materiałów:

1.

Uchwała Nr 36/08
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 06.05.2008 r.

w sprawie: przyjęcia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Widok II zad 9,10 budynek 1 i 2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w oparciu o § 93 ust 1 statutu Spółdzielni oraz przedłożone dokumenty dotyczące poniesionych kosztów na realizację zadania inwestycyjnego Widok II zad 9, 10 budynek 1 i 2 przy ulicy Topazowej 4 i 6 oraz po przeprowadzeniu szczegółowej analizy postanowił:

§1

Przyjąć ostateczne rozliczenie kosztów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Widok II zad 9, 10 budynek 1 i 2, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Realizację uchwały powierzyć Zastępcy Prezesa ds. Finansowych Głównemu Księgowemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.

PROJEKT

Uchwała Nr ………..
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.05.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Widok II zad 9, 10 budynek 1 i 2

Działając na podstawie § 87 ust 1 pkt. 9 litera ” j ” Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami dotyczącymi poniesionych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego Widok II zad 9, 10 budynek l i 2 przy ul Topazowej 4 i 6 oraz przeprowadzeniu szczegółowej analizy postanawia:

§1

Zatwierdzić ostateczne rozliczenie poniesionych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego Widok II zad 9, 10 budynek1l i 2 przy ul Topazowej 4 i 6.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

3. W tym miejscu w protokole umieszczono – Zestawienie – rozliczenia poniesionych nakładów.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych i zastępcę ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozliczenia w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę nr 36/13/08 z dnia 13.05.2008 w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia nakładów poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego Widok II zad. 9, 10 budynek 1 i 2 w brzmieniu przedstawionym w protokole powyżej.

b) Przewodniczący Komisji ekonomiczno – inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 12.05.2008 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

U C H W A Ł A Nr /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ..2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia wstępnej ceny 1m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ul. Dziewanny 14 w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 punkt 9 litera j Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wstępne wartości wkładu budowlanego dla lokali w budynku przy ul. Dziewanny 14 os. Ruta jak niżej:
– wstępna cena lokali mieszkalnych – 4.200,00 zł/ m2 p.uż.
– obligatoryjny koszt miejsca postojowego w podziemiu- 18.000 zł/mieszkanie przy współczynniku atrakcyjności równym 1,0.

§ 2

Zatwierdza się poniższe współczynniki atrakcyjności:
1. w zależności od kondygnacji (W1):
– parter – 0,95
– I piętro – 1,06
– II piętro – 1,03
– III piętro – 1,00

2. w zależności od lokalizacji mieszkania względem stron świata (W2):
– lokalizacja wschód – zachód – 1,00 (dwustronnie)
– lokalizacja północ – południe – 1,03 (dwustronnie)
– lokalizacja północ – zachód – 0,98

3. współczynniki indywidualne:
– za lokalizację nad wjazdem do kondygnacji podziemnej (W3) – mieszkania numer 31 i 32 – 0,98
– dopłata za zwiększoną powierzchnię balkonów ponad 11m2 (W4)- 4.000 zł
– dopłata za dodatkową powierzchnię tarasów na III piętrze (W5) – 20.000 zł
Przy zbiegu dwóch lub trzech współczynników, będą one mnożone przez siebie.

§ 3

Ewentualny ekwiwalent za przeniesienie prawa własności działki nr 42/5 zostanie określony po przyjęciu odpowiedniej Uchwały przez Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie

Opierając się na posiadanej koncepcji i projekcie budowlanym, analizie warunków lokalizacyjnych oraz rynkowych cenach sprzedaży lokali mieszkalnych w innych spółdzielniach, przyjęto cenę 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w projektowanym budynku przy ul. Dziewanny 14 w wysokości brutto 4.200 zł przy współczynnikach atrakcyjności równych 1,0.
Obligatoryjny koszt miejsc parkingowych 18.000 zł/miejsce.

Na powyższą cenę obok kosztów bezpośrednich budynku i uzbrojenia szacowanych na kwotę 3.600 zł +VAT, mają wpływ następujące czynniki:
– konieczność przesadzenia 8 szt. drzew posadzonych na kanale c.o.
– koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej i sieci cieplnej przebiegającej przez plac budowy,
– podwyższony standard (rozsuwane drzwi balkonowe, grzejniki kanałowe itp.),
– koszty terenu,
– koszty dokumentacji,
– koszty obsługi inwestorskiej,
– koszty Zarządu,
– 22% VAT na infrastrukturę
– konieczność remontu nawierzchni ul. Dziewanny na długości działki,

Przy powierzchni użytkowej 38 mieszkań wynoszącej 2.866,67 m2 i uwzględnieniu proponowanych współczynników atrakcyjności oraz dopłat z tytułu miejsc garażowych, powiększonych balkonów i tarasów, średni koszt 1 m2 wyniesie ok. 4.580 zł. Jest to realna wartość uwzględniająca standard budynku i możliwe ruchy cen na rynku materiałów budowlanych. Zastosowanie zróżnicowanych współczynników atrakcyjności w zależności od stron świata ma uzasadnienie w różnicy nasłonecznienia mieszkań. Wielkość współczynników jest oczywiście uznaniowa, jednak wynikająca z doświadczenia zawodowego.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania Komisji.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu odpowiedzi udzielonych przez członków Zarządu na pytania zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej:
– czy nie podjęcie przez Radę Nadzorczej powyższej uchwały w terminie do Zebrania Przedstawicieli – do 07.06.2008 r. wstrzymuje działania Zarządu i opóźni realizację inwestycji,
– czy, jeżeli Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w dniu dzisiejszy w brzmieniu przedstawionym powyżej, po Zebraniu Przedstawicieli i podjęciu przez ten organ uchwały, będzie koniecznym podjęciem przez Radę Nadzorczą kolejnej uchwały by określić wzrost m2 p.u lokalu mieszkalnego,
– czy bez tej uchwały Zarząd Spółdzielni może ogłosić przetarg na wykonawstwo

oraz po dyskusji, większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym, 1 głosie wstrzymującym się od głosowania postanowiła odroczyć termin podjęcia uchwały – rozpatrzyć propozycję Zarządu Spółdzielni na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym po odbyciu Zebrania Przedstawicieli.
c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 06.05.2008 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

1. Odwołaniem z dnia 06.04.2008 r. od uchwały nr 13/2008 Rady Osiedla „Skarpa „w sprawie wymiany podzielników c.o. z wyparkowych na elektroniczne.

2.

UCHWAŁA Nr 13 /2008
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 20.03.2008 r.

w sprawie: wymiany podzielników c.o. z wyparkowych na elektroniczne.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Skarpa” postanawia o wymianie podzielników c.o. z wyparkowych na elektroniczne z możliwością ich programowania i dokonywania odczytu drogą radiową.

§ 2

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Przeprowadzenie przetargu na demontaż dotychczasowych podzielników oraz montaż podzielników elektronicznych (przy zastrzeżeniu doliczenia kosztu podzielnika elektronicznego do corocznego kosztu usługi abonamentowej przez okres dziesięciu lat) powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3.

Projekt

UCHWAŁA Nr /………. /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 13/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 20.03.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 22.04.2008 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 13/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 20.03.2008 r. w sprawie wymiany podzielników c.o. z wyparkowych na elektroniczne – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Załącznik
do Uchwały Nr /………. /08
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 13/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 20.03.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Nadzorcza nie znalazła podstaw prawnych do uchylenia zaskarżonej uchwały Rady Osiedla.
Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14 Statutu, może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Wobec braku wyżej wymienionych przesłanek zaskarżenie uchwały na uwzględnienie nie zasługuje.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez przewodniczącego Rady Osiedla „Skarpa” i 3 innych członków Rady osiedla, oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji , jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę nr 39/10/2008 w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 13/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 20.03.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym – w brzmieniu zawartym powyżej w protokole.

Ad. 4

a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 06.05.2008 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały Zebrania Przedstawicieli:

1.

Projekt

UCHWAŁA NR .. /2008
Zebrania Przedstawicieli Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia……….2008 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2007 r.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 188, poz. 1848 z 2003 późniejszymi zmianami) i §75 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§1

Ustala się następujące zasady podziału wyniku finansowego za 2007 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

1. Ujemny wynik na działalności eksploatacyjnej nieruchomości osiedli doliczyć do kosztów działalności danej nieruchomości w roku następnym.

2. Dodatni wynik na działalności eksploatacyjnej nieruchomości osiedli przenieść na przychody działalności eksploatacyjnej danej nieruchomości w roku następnym.

3. Dodatni wynik na pozostałej działalności osiedli za rok 2007 przenieść na fundusz określony przez Radę danego Osiedla w roku 2008.

4. Pozostałą nadwyżkę w kwocie 861 259,77 zł na pozostałej działalności Spółdzielni z 2007 r. przenieść w 2008 r. na:
– Podatek Dochodowy od Osób Prawnych 414 295,94 zł
– Działalność Społeczno Kulturalno Oświatową kwota 260 000,00 zł
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 50 000,00 zł
– Wg dyspozycji Rad Osiedlowych kwota 136 963,83 zł.

§2

Wykonanie powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku bilansowego 2008.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
WYNIK FINANSOWY SM”CZUBY „- 2007 ROK

w gestii Rad Osiedlowych

Nazwa osiedla Wynik na poz.
Działalności
Osiedli
Wynik na poz.
Działalności
Zarząd
OGÓŁEM
SM „CZUBY”
ZA 2007 R.
SKARPA

170 565,43

170 565,43

SKARPA parking

0,00

-9 988,77

N.SKARPA

598,46

598,46

RUTA

267 309,68

267 309,68

ŁĘGI

143 289,45

143 289,45

BŁONIE

83 196,88

83 196,88

WIDOK

84 962,14

84 962,14

PORĘBA

84 053,83

84 053,83

OGÓŁEM

833 975,87

0,00

823 987,10

ZARZĄD

861 259,77

861 259,77

 

Wynik finansowy na pozostałej działalności ZARZĄD za 2007 rok

861 259,77

Podatek dochodowy za 2007 rok

– 414 295,94
____________

446 963,83

 

Fundusz społeczno-wychowawczy – 260 000,00 (4 x 50000=200000 zł -Skarpa, Ruta, Błonie i Łęgi)
(2 x 30000=60000 zł -Widok i Poręba)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -50 000,00 (pożyczki do zwrotu)
Wg dyspozycji Rad Osiedlowych 136 963,83

do podziału na osiedla
136.963,83 zł. : 622.773,01 m2 = 0,21992602087 zł/m2

Os. Skarpa

31 094,18

Os. N.Skarpa

606,64

Os. Ruta

28 804,02

Os. Łęgi

22 206,37

Os. Błonie

19392,68

Os. Widok

18678,37

Os. Poręba

16181,57

RAZEM

136 963,83

Osiedla łącznie otrzymają

Nazwa osiedla Wynik na póz.
Działalności
Osiedli
Z podziału
kwoty
136 963,83
OGÓŁEM
do dyspozycji
RO
SKARPA

170 565,43

31 094,18

201 659,61

SKARPA parking

– 9 988,77

-9 988,77

N.SKARPA

598,46

606,64

1 205,10

RUTA

267 309,68

28 804,02

296 113,70

ŁĘGI

143 289,45

22 206,37

165 495,82

BŁONIE

83 196,88

19 392,68

102 589,56

WIDOK

84 962,14

18 678,37

103 640,51

PORĘBA

84 053,83

16 181,57

100 235,40

OGÓŁEM

823 987,10

136 963,83

960 950,93

2.

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE PODZIAŁU
NADWYŻKI BILANSOWEJ ZA 2007 R.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 13.05.2008 r. po zapoznaniu się przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją projektu uchwały dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2007 r. postanawia pozytywnie ocenić zaproponowany podział nadwyżki i w formie opinii dla Przedstawicieli wnosi ojej przyjęcie zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji, wyjaśnień udzielonych przez prezesa Zarządu i zastępcę ds. finansowych, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

1. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała propozycję podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2007 r. zawartą w załączniku do projektu uchwały dla Zebrania Przedstawicieli

2. Komisja Rewizyjna opinię w sprawie przyjęcia poniżej przedstawionego stanowiska wyrazi w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 13.05.2008 r.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez prezesa i zastępcę prezesa ds. finansowych na temat – jakie argumenty przemawiają za zaproponowanym w projekcie uchwały sposobem podziału nadwyżki bilansowej za rok 2007, oraz jakie operacje miały wpływ na jej powstanie – oraz po dyskusji większością głosów 17 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła przedłożyć przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2007 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

B) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 06.05.2008 r. postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by w formie opinii dla Zebrania Przedstawicieli wyraziła swoje stanowisko w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2007 r. Komisji Rewizyjna proponuje by Rady Nadzorczej przedłożyła przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli stanowisko w sprawie absolutorium w brzmieniu:

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2007 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2007, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2007, analizie wyników i wniosków zawartych w protokole z lustracji przeprowadzonej w dniach 15.12.2007 do 25.01.2008 r., analizie wniosków zawartych w protokołach z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie, oraz analizie wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich – zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za rok 2007.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 19 za przyjęła wniosek komisji Rewizyjnej do realizacji – postanowiła ,że przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli zostanie przedłożone stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2007 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Ad. 5
a) Prezes Zarządu zapoznał zebranych:
– z treścią protokołu (Nr WZB- 410-017/08- 0187 z dnia 04.04.2008 r.) i wynikami z przeprowadzonej w SM „Czuby” kontroli przez Inspektora Kontroli Skarbowej – Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie dot. zasadności refundacji kosztów wykonania dodatkowych prac geodezyjnych związanych z podziałem działek
Ustalenia: „dokonana w Spółdzielni w 2004 r. refundacja kosztów prac geodezyjnych w łącznej kwocie brutto 27.791,35 zł była w pełni zasadna”.

– z pismem Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa z dnia 18.04.2008 r. dot. przekazania informacji w zakresie postawionych organom Spółdzielni zarzutów , w tym w szczególności odniesienia się do stwierdzeń, że Spółdzielnia

1/ nie tworzy funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych,
2/ nalicza członkom opłaty za używanie lokali niezgodnie z przepisami art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
3/ nie stosuje się do przepisów art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz, 873), art.18 § 2 pkt 3 i nie udostępnia członkom dokumentów , o których mowa w w/w przepisach.
Pismem – podpisanym przez 4 członków Spółdzielni zamieszkałych w Osiedlu „Błonie”.

– skierowaną przez SM „Czuby” w dniu 30.04.2008 r. odpowiedzią na pismo Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa, w której przedstawiono dowody potwierdzające niezasadność zarzutów postawionych w piśmie podpisanym przez 4 członków Spółdzielni.

b) Zarząd Spółdzielni przedłożył wykaz wniosków zgłoszonych do Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej – na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach od 14.04.2008 r. do 05.05.2008 r.

WNIOSKI ZGŁOSZONE NA ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH ODBYTYCH
W ROKU 2008 – DO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Lp.

Treść wniosku

Wnioskodawca

Uwagi

1.

Składam wniosek, aby w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli znalazł się projekt uchwały wg załączonego wzoru:

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE REKOMPENSATY:
Uchwała nr .
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
CZUBY z dnia ….
w sprawie: rozliczenia kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu.
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej .
działając na podstawie art. 38 § 1 prawa spółdzielczego (Dz. U. nr 188/2003, poz. 1848, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz § . statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w .. uchwałą niniejszą:
1. Wyraża zgodę na dokonanie korekty wpłat na fundusz remontowy dokonanych przez członków spółdzielni z tytułu przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w ten sposób, że kwoty te zostaną zaliczone na poczet wpłat na fundusz remontowy przypadający od osób, na rzecz których spółdzielnia przekształciła prawo lokatorskie na własnościowe przed dniem 23 kwietnia 2001 roku – w wysokości wpłat przekraczających kwotę spłaty wkładu budowlanego (pokrywającą całkowity koszt budowy lokalu).
2. Osoby, których dotyczy rozliczenie określone w pkt.1, nie dokonują miesięcznych wpłat na fundusz remontowy do czasu, aż kwota będąca różnicą pomiędzy wymienioną w pkt. 1, a sumą wpłat miesięcznych na fundusz remontowy przypadający na ten lokal będzie większa od zera.
3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Józef Wach
Zebranie II Grupy
Członkowskiej Osiedla „Ruta” 22.04.2008 r.
Wniosek nie może być przedstawiony do realizacji na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 07.06.2008 r., gdyż – zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 125 poz. 873) – uchwałę w tym przedmiocie może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie Członków.

2.

Zobowiązuje się Zebranie Przedstawicieli do pozytywnego rozpatrzenia zaskarżenia Uchwał Rady Nadzorczej dot. „mienia Spółdzielni” wniesionych przez członków Spółdzielni i zalecenie Radzie Nadzorczej dokonania ich korekty w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami tj. np. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Uzasadnienie:
Nowy składnik opłat czynszowych p.n. „Koszty utrzymania mienia Spółdzielni” został opracowany niezgodnie z przepisami np. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, a takimi są przychody z najmu lokali znajdujących się w budynkach stanowiących mienie Spółdzielni, jak np. Administracje co wynika z np. 40 w/w ustawy, służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem. Dopiero w części przekraczającej te wydatki przypada właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Tymczasem do kosztów mienia nie zostały włączone np. pożytki z najmu lokali w budynku Administracji Osiedla „Skarpa”, które to zgodnie z np. 5 ust. 1 w/w ustawy winny zmniejszać koszty jego utrzymania. Bezprawiem jest więc przekazywanie pożytków z najmu lokali w Administracji Osiedla „Skarpa” do kosztów Zarządu.
Ponadto, skoro do kosztów mienia włączono koszty związane z utrzymaniem budynku Zarządu na kwotę 82.484 zł o tę kwotę winny być zmniejszone koszty Zarządu, a tego nie zrobiono. To samo dotyczy parkingów. Wnoszone przez najemców opłaty nie pokrywają kosztów ich utrzymania i co roku straty na nich pomniejszają nadwyżkę bilansową co oznacza, że dopłacamy do nich wszyscy. Do kosztów utrzymania mienia winna być włączona część płac pracowników Administracji np. za jego konserwację, sprzątanie i materiały i narzędzia.
Bezzasadnie pozostawiono w kosztach eksploatacji i zarządzania osiedla spłatę kredytu.
Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska,
Anna Osiej
Zebranie II Grupy
Członkowskiej Osiedla „Ruta” 22.04.2008 r.
Zaskarżenie uchwały Rady Nadzorczej Nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem zostało umieszczone w punkcie 11. porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 7.06.2008 r.
Ponadto należy podkreślić, że przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli nie jest związany wnioskami grupy członkowskiej, która go wybrała. Tym bardziej nie jest on związany wnioskami innych zebrań grup członkowskich.
Przedstawiciel w sprawach objętych porządkiem obrad, głosuje on według swego uznania. Żaden z organów Spółdzielni nie może i nie powinien wskazywać przedstawicielowi opcji, za którą ma się opowiedzieć (komentarz autorstwa Adama Stefaniaka „Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych).

3.

Zobowiązać Zebranie Przedstawicieli do uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie mienia Spółdzielni (Uchwała nr 98/6/2007 z dnia 25.09.2007 r.) celem przygotowania nowej uchwały obejmującej prawidłowe rozliczanie kosztów, tak aby koszty i wpływy dzielone były na osiedla, tak jak one powstają. Teresa Janowska
Zebranie Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Widok”
(ul. Bursztynowa
i Topazowa)
17.04.2008 r.
Uchwała nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2008 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem została uchylona w dniu 20.11.2007 r. (uchwała nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej).

4.

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni, aby pod obrady Zebrania Przedstawicieli w dniu 7.06.2008 r. (w punkcie – Rozpatrywanie odwołań) przekazał naszą opinię w sprawie zasadności odwołań o uchylenie uchwał nr 98/6/2007 – nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, złożonych przez członków Spółdzielni zamieszkałych w osiedlach „Widok” i „Błonie”. Zebranie Grupy
Członkowskiej Osiedla „Poręba” 5.05.2008 r.
Zaskarżenie uchwały Rady Nadzorczej Nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem zostało umieszczone w punkcie 11. porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 7.06.2008 r.
Ponadto należy podkreślić, że przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli nie jest związany wnioskami grupy członkowskiej, która go wybrała. Tym bardziej nie jest on związany wnioskami innych zebrań grup członkowskich.
Przedstawiciel w sprawach objętych porządkiem obrad, głosuje on według swego uznania. Żaden z organów Spółdzielni nie może i nie powinien wskazywać przedstawicielowi opcji, za którą ma się opowiedzieć (komentarz autorstwa Adama Stefaniaka „Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych).

WNIOSKI ZGŁOSZONE NA ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH ODBYTYCH
W ROKU 2008 – DO RADY NADZORCZEJ

Lp.

Treść wniosku

Wnioskodawca

Uwagi

1.

Zobowiązujemy Radę Nadzorczą o uchylenie uchwały Nr 31/4/06 z dnia 21.02.2006 r. i zmianę sposobu naliczania kosztów zarządzania z m2 na lokal mieszkalny (naliczanie kosztów od posiadanego lokalu, a nie zajmowanych metrów).
Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 31/4/06 z dnia 21.02.2006 r. koszty zarządzania z kwoty 14,83 zł/lokal zmieniono na 0,2748 zł/m2 . Uważamy, że jest to nielogiczne, gdyż uderza właścicieli o większym metrażu i niesprawiedliwe społecznie i mało przejrzyste w określeniu właściwych kosztów. Ponadto w 2008 r. powyższe koszty włączono do kosztów eksploatacji. Na zebraniu w 2007 r. był złożony wniosek o powyższej sprawie i dotychczas bez echa.
K. Pędziasz,
Jacek Kompanicki
Zebranie II Grupy Członkowskiej Osiedla „Ruta” 22.04.2008 r.
W 2006 roku Rada Nadzorcza uznała, że wniosek nie może zostać zrealizowany z uwagi na to, że wniosek był mało precyzyjny.

Ponadto zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali, podstawą do rozliczenia niektórych składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich SM „Czuby” w Lublinie – opinie i wnioski Zebrania Grupy Członkowskiej obligują do ich rozpatrzenia i realizacji, o ile znajdują potwierdzenie w opiniach i wnioskach pozostałych grup członkowskich osiedla lub Spółdzielni i na ich wykonanie pozwalają względy merytoryczno- prawne i materialno- finansowe.

2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do dokonania korekty Uchwały w sprawie „kosztów utrzymania mienia spółdzielni w taki sposób, aby:

  1. Wszystkie koszty i pożytki nieruchomości, które w myśl art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią mienie spółdzielni, włączyć do tego mienia.
  2. Koszty utrzymania mienia Spółdzielni odnosić w ciężar osiedli, na których się to mienie znajduje.
  3. Koszty utrzymania budynku Zarządu podzielić zgodnie z przepisami art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Będzie to zgodne zarówno z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i ustawą o rachunkowości. Bowiem koszty i pożytki odnosi się tam, gdzie one powstają.

Marek Ślipek
Anna Osiej
Zebranie II Grupy Członkowskiej Osiedla „Ruta” 22.04.2008 r.
Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich SM „Czuby” w Lublinie – opinie i wnioski Zebrania Grupy Członkowskiej obligują do ich rozpatrzenia i realizacji, o ile znajdują potwierdzenie w opiniach i wnioskach pozostałych grup członkowskich osiedla lub Spółdzielni i na ich wykonanie pozwalają względy merytoryczno- prawne i materialno- finansowe.

3.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:

  1. Zamrożenia płac wszystkich pracowników i Zarządu Spółdzielni.
  2. Ograniczenie wysokości premii do 5%.

15% premii włączono w 2004 roku do płac zasadniczych. Nie znajduje żadnego uzasadnienia wypłacanie premii nadal w tej samej wysokości. Takie działania są działaniami na szkodę członków Spółdzielni. Płace w Spółdzielni są i tak wysokie.
Średnia płaca za 2006 r. wyniosła 2.273,83 zł.

Jacek Stępień,
Barbara Dzieniecka
Zebranie II Grupy Członkowskiej Osiedla „Ruta” 22.04.2008 r.
Pracownicy Spółdzielni SM „Czuby” wynagradzani są na podstawie Zakładowego układu zbiorowego pracy zawartego pomiędzy Zarządem Spółdzielni i trzema związkami zawodowymi – art. 24123 Kodeksu pracy.
Wysokość funduszu płac pracowników zatrudnionych w Administracji Osiedli ustalają na każdy rok Rady Osiedla podejmując uchwałę w sprawie plan rzeczowo – finansowego dla danego osiedla. Wysokość funduszu płac dla pracowników zatrudnionych w Zarządzie i Administracji Ogólnej ustala Rada Nadzorcza podejmując uchwałę w sprawie planu gospodarczo – finansowego na dany rok kalendarzowy.
Zarząd Spółdzielni dysponuje funduszem płac do wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej.
Kwota podana we wniosku jest średnim wynagrodzeniem brutto (bez potrącenia zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w analogicznym okresie w gospodarce narodowej wynosiło – 2.473,03 zł.
Pracownicy Spółdzielni w roku 2006 otrzymywali o 8,76% niższe wynagrodzenie niż średnie wynagrodzenie podane przez GUS.

4.

Wprowadzić zmiany do Regulaminu wyd. w sprawie rozliczenia niedoboru wody, tak aby kwota niedoboru wody dzielona była proporcjonalnie do ilości zużywanej wody przez nieruchomości a w nieruchomości proporcjonalnie do zużycia lokalu. Teresa Janowska
Zebranie Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Widok”
(ul. Bursztynowa
i Topazowa)
17.04.2008 r.
Wniosek dotyczy zmiany § 15 Regulaminu rozliczania zużycia wody. uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 11.02.2003 r.

Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich SM „Czuby” w Lublinie – opinie i wnioski Zebrania Grupy Członkowskiej obligują do ich rozpatrzenia i realizacji, o ile znajdują potwierdzenie w opiniach i wnioskach pozostałych grup członkowskich osiedla lub Spółdzielni i na ich wykonanie pozwalają względy merytoryczno – prawne i materialno – finansowe.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedłożonymi wykazami postanowiła, że:

– do porządku obrad kolejnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej zwołanego przed Zebraniem Przedstawicieli należy wprowadzić punkt: analiz wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich do realizacji przez Radę Nadzorczą i Zebranie Przedstawicieli.

– z uwagi na fakt, że wnioski zgłoszone do realizacji przez Radę Nadzorczą, jak i Zebranie Przedstawicieli dotyczą uchwały w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem a dyskusja na temat uchwały została zaplanowana w punkcie 11 porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, Rada Nadzorcza na kolejnym posiedzeniu ustali swoje stanowisko w sprawie złożonego odwołania i zgłoszonych wniosków w tej sprawie

Powyżej przedstawione stanowisko przyjęto, jednomyślnie – 19 za.

b) Prezes Zarządu przypomniał, że porządek obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 07.06.2008 r. zaplanowano w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2007 r.

6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2007 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.

7. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli w dniach 26.05.2007 r. i 24.11.2007 r.

8. Informacja na temat:
a) Lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – przeprowadzonej w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.
b) realizacji wniosków z lustracji problemowej przeprowadzonej w dniach 30.11.2006 r. do 12.02.2007 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą
c) realizacji wniosków z lustracji działalności inwestycyjnej przeprowadzonej w dniach 06.02.2007 r. do 28.02.2007 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).

10. Podjęcie uchwał dot.
– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r.,
– wyniku bilansowego,
– udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” za 2007 r.,
– udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za 2007 r.,
– rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.,
– wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/5 osiedle Ruta i nr 19/9 osiedle Łęgi w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie,
– wyboru przedstawiciela na IV Kongres Spółdzielczości (zwołany przez Krajową Radę Spółdzielczą),
– wyboru przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

11. Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej:
a/ nr 98/6/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, nr 99/7/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nr 136/11/2007 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r. (członka zam. w Osiedlu „Łęgi),
b/ nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem (członków zam. w osiedlu „Widok” i „Błonie”).

12. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.

13. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni.

14. Zamknięcie obrad.

W porządku obrad nie zostały uwzględnione wnioski I – członków zamieszkałych w osiedlu „Skarpa” dot. wprowadzenia punktu w brzmieniu:

„Na podstawie art. 6 ust.1 -3 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 lipca 2007 r. Zebranie Przedstawicieli wyraża zgodę na:
1. Zaliczenie różnic wymienionych w art.6 ust. 2 pkt 1-3 na poczet wpłat na fundusz remontowy.
2. Zwolnienie osób, które dokonały wpłat o których mowa w art.6 ust.2 pkt 1-3 z miesięcznych wpłat na fundusz remontowy do czasu wyczerpania nadpłat (różnic) o których mowa w tych przepisach”.

Wniosek członków osiedla „Skarpa” – przedstawiony powyżej, nie może być zrealizowany przez Zebranie Przedstawicieli, gdyż – zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie Członków.

II – członków zamieszkałych w osiedlu „Skarpa” dot . zaskarżenia uchwały nr 13/9/2008 Rady Nadzorczej z dnia 26.02.2008 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania członków SM „Czuby” od uchwały nr 38/2007 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 8.11.2007 r.

Wniosek członków osiedla „Skarpa” nie może być zrealizowany przez Zebranie Przedstawicieli gdyż zgodnie z § 10 ust. 4 zdanie drugie Statutu, „uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspóldzielczym ostateczna”. Wobec wyczerpania drogi postępowania wewnątrzspóldzielczego zgodnie z w/w przepisami statutu, zaskarżenie dot. uchwały nr 13/9/2008 Rady Nadzorczej z dnia 26.02.2008 r. – podjętej w trybie odwoławczym, nie podlega rozpoznaniu przez Zebranie Przedstawicieli.

III – członków zamieszkałych w budynkach nr 6,.8,10 przy ulicy Watykańskiej dot. zaskarżenia uchwały nr 136/11/07 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.07 w części dotyczącej planów gospodarczych osiedla „Ruta” obejmujących odpis na docieplenie budynków nr 6, 8, 10 przy ulicy Watykańskiej.

Rozpatrzenie powyższego zaskarżenia stało się bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, że Rada Osiedla „Ruta” w dniu 28.02.2009 r. podjęła uchwałę Ne 4/2008 dot. uchylenia uchwały nr 50/2007 z dnia 18.10.2007 r. w sprawie utworzenia od 01.01.2008 r. funduszu na docieplenie budynków przy ulicy Watykańskiej. W związku z faktem zlikwidowania przez Radę Osiedla „Ruta” składnika opłat „odpis na docieplenie”, Rada Nadzorcza w dniu 18.03.2008 r. podjęła uchwałę nr 23/8/08 w sprawie likwidacji z dniem 10.04.2008 r. składnika opłat „odpis na docieplenie” w osiedlu „Ruta” ul. Watykańska 6, 8, 10.

IV – mieszkańców budynków przy ulicy Dziewanny 11,13,15 dot. umieszczenia w porządku obrad Zebrania Pr4zedstawicieli punktu „podjecie uchwały precyzującej sposób i termin pozytywnego rozwiązania problemu ubytku miejsc parkingowych w wyniku przedłużenia i modernizacji ulicy Dziewanny poprzez wskazanie miejsc i terminu budowy parkingów”

Wniosek nie może być zrealizowany, gdyż zgodnie z § 76 Statutu Spółdzielni uprawnieni do żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli są: Rada Nadzorcza, przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni, 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, Zebrania Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Spółdzielni.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach oraz o zmianie niektórych innych ustaw {Dz.U. Nr 125, poz. 873, do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostają w mocy, a więc przywołany w piśmie art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych {Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z póź. zm.} nie ma zastosowania do czasu zastąpienia w SM „Czuby” Zebrania Przedstawicieli – Walnym Zgromadzeniem.

Poinformował ponadto, że członkowie którzy złożyli odwołania od uchwały w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” zostali na zebranie zaproszeni na godz. 12.30, zaś członkowie którzy złożyli odwołanie od uchwały o wykluczeniu zostali zaproszeni na zebranie na godz. 13.00.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 15.04.2008 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 19 za.

Ad. 7
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 27.05.2008 r. o godz. 18.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
4. Harmonogram realizacji wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach 14.04.2008 r. do 05.05.2008 r. – skierowanych do:
– Rady Nadzorczej
– Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
5. Omówienie złożonych do Zebrania Przedstawicieli odwołań od uchwały Rady Nadzorczej Nr 98/6/07, 99/7/07, 121/8/07, 136/11/07 – ujętych w punkcie 11 porządku obrad Zebrania.
6 Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 13.05.2008 r.
7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
8. Zapytania i wnioski

Ad. 8
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni 2 członków wykluczonych, wobec których podjęła uchwały o wykluczeniu w związku z zadłużeniem z tytułu opłat eksploatacyjnych. Zadłużenie wobec Spółdzielni zostało spłacone.

Rada Nadzorcza, jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwały nr 37/15/08, nr 38/16/08 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwały stanowiące załączniki do protokołu.

Ad. 9
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma w sprawie uchylenia uchwały o wykluczeniu skierowane przez 3 członków wykluczonych.

W odpowiedzi na powyższe pisma, Rada Nadzorcza poinformuje w/w, że uchwałę o wykluczeniu może uchylić w przypadku ustania przyczyny, dla której uchwała została podjęta tj. po spłacie zadłużenia wobec Spółdzielni.
Z informacji uzyskanej z działu członkowsko – mieszkaniowego wynika, że zadłużenie nadal występuje, nie ma więc podstaw do uchylenia uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 06.05.2008 r. z:

– pismem z dnia 22.04.2008 r. skierowanym przez członków zamieszkałych w osiedlu „Ruta” w budynkach nr 11, 13, 15 przy ulicy Dziewanny – do Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej, Administracji i Rady Osiedla „Ruta” – dot. umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli pkt : „podjęcia uchwały precyzującej sposób i termin pozytywnego rozwiązania problemu ubytku miejsc parkingowych w wyniku przedłużenia i modernizacji ulicy Dziewanny poprzez wskazanie miejsc i terminu budowy nowych parkingów”,

– informacją kierownika Administracji Osiedla „Ruta” na temat podjętych działań zmierzających do zwiększenia ilości miejsc postojowych, możliwości formalnoprawnych oraz finansowych do budowy nowych miejsc, po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by do członków którzy podpisali się pod w/w pismem wystosowała odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 5.05.2008 r.

Mieszkańcy
Budynków przy ul. Dziewanny 11
, 13, 15
w Lublinie

L.dz. RN/4610/2008

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.04.2008 r. w sprawie rozwiązania problemu braku miejsc parkingowych oraz budowy nowych w rejonie budynków przy ulicy Dziewanny Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uprzejmie wyjaśnia:

Wniosek złożony w dniu 22.04.2008 r. w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli punktu dot. podjęcia uchwały precyzującej sposób i termin pozytywnego rozwiązania problemu ubytku miejsc parkingowych w wyniku przedłużenia i modernizacji ulicy Dziewanny poprzez wskazanie miejsc i terminu budowy nowych parkingów – nie może być zrealizowany, gdyż zgodnie z § 76 Statutu Spółdzielni, uprawnieni do żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli są:
Rada Nadzorcza, przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni, 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, Zebrania Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Spółdzielni. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873), do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostają w mocy, a więc przywołany w piśmie art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) nie ma zastosowania do czasu zastąpienia w SM „Czuby” Zebrania Przedstawicieli – Walnym Zgromadzeniem.

Należy podkreślić, że zgodnie z § 102 ust. 1 Statutu Rada Osiedla, pełniąca funkcję gospodarza danego osiedla, decyduje w drodze swoich uchwał o sposobie i zakresie wykorzystania środków finansowych danego osiedla według przyjętego planu rzeczowego.
Uchwały Rady Osiedla, o ile są podejmowane zgodnie z prawem, muszą być uwzględnione przez Radę Nadzorczą, dla której stanowią podstawę opracowania planu gospodarczo – finansowego dla całej Spółdzielni.

Z informacji uzyskanej z Zarządu Spółdzielni wynika, że brak miejsc parkingowych to problem dotyczący wszystkich osiedli naszej Spółdzielni.
Rada Osiedla i Administracja Osiedla „Ruta” podjęły już w 2002 r. starania zmierzające do zwiększenia ilości miejsc postojowych w osiedlu. „Miastoprojekt” we współpracy z Miejską Inżynierią Ruchu opracował nowy projekt ruchu drogowego w osiedlu „Ruta” oraz wytyczyli nowe zatoki i miejsca parkingowe na terenie osiedla, wszędzie tam, gdzie warunki techniczne na to pozwoliły. W rezultacie zaprojektowano ponad 400 dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z czego wybudowano do chwili obecnej 230 miejsc. Ograniczeniem w budowie pozostałych miejsc postojowych jest pozyskiwanie środków finansowych na ten cel.

Teren pasa drogowego przy ul. Dziewanny należy do miasta Lublin, a Spółdzielnia nigdy nie była jego właścicielem. Spółdzielnia nie jest i nie była właścicielem gruntu, na którym znajduje się nieformalny parking na 45 samochodów (a nie jak podano w piśmie 60-80).
Obecnie na tym terenie Spółdzielnia Mieszkaniowa „POLFA” w Lublinie realizuje budynek mieszkalny.

Z koncepcyjnych planów zagospodarowania wynika, że miasto Lublin zamierza połączyć drogę dojazdową do tego budynku z ul. Dziewanny pomiędzy przedszkolem a budynkiem nr 15. Nie określono warunków realizacji tej inwestycji. Spółdzielnia Mieszkaniowa”Czuby” w Lublinie jako właściciel sąsiednich terenów włączy się w prace przygotowawcze wydziału inwestycji miejskich w przypadku ich rozpoczęcia i będzie dążyć do zrealizowania przez miasto w trakcie tej inwestycji drogowej dodatkowych miejsc parkingowych w tym rejonie.

Przy ulicy Dziewanny wybudowano w ostatnich latach:
– 30 miejsc postojowych w zatokach parkingowych naprzeciw budynku ul. Dziewanny 9;
– 30 miejsc postojowych w zatoce parkingowej naprzeciw budynku ul. Dziewanny 11;
oraz zaprojektowano do wybudowania:
– 63 miejsca postojowe na parkingu przy ul. Stokrotki 6-8;
– 4 miejsca postojowe w zatoce parkingowej przy bud. ul. Dziewanny 15;
– 20 miejsc postojowych w zatokach parkingowych na łączniku pomiędzy ul. Rucianą i ul. Dziewanny.

Nie jest możliwe wybudowanie parkingu podziemnego na boisku pod przedszkolem, bowiem na tym terenie rozpoczęto inwestycję mieszkaniową – będzie realizowany budynek mieszkalny z podziemnymi garażami.
Dalsza realizacja budowy miejsc postojowych napotyka na trudności związane z formalnoprawnym wydzielaniem się nieruchomości i ustawowym obowiązkiem przypisywania im wszystkich kosztów związanych z obsługą danej nieruchomości. Zauważyć należy, że istniejący fundusz remontowy ogólnoosiedlowy z mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych będzie znacząco ograniczany i w przyszłości nie będzie w stanie obsługiwać tak dużych i poważnych zadań ogólnoosiedlowych.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wymienionymi przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej materiałami, po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, jednomyślnie – 19 za, przyjęła do realizacji wniosek komisji dot. wystosowania do członków zamieszkałych w budynkach nr 11, 13, 15 przy ulicy Dziewanny odpowiedzi w brzmieniu zaproponowanym przez komisję i umieszczonym powyżej w protokole.

Ad.10
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

Data opublikowania: 12:18, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2008