Protokół Nr 05/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 15.04.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Teresa Husarek, Zbigniew Ulanowski,
Zbigniew Dyguś, Jerzy Kutyła, Elżbieta Betka,
Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski, Elżbieta Misztal,
Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk, Tadeusz Mazurek,
Danuta Przybyś – Ziemba, Hipolit Dziaduszek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z-ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Członkowie Rady Nadzorczej – jednomyślnie 18 za, przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni o:
a/ wykluczenie ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek,
b/ wykreślenia z rejestru członków.
3. Uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5. Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za 2007 r.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 08.04.2008 r.
7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
8. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
a) Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała, że Zarząd w dniu dzisiejszym przedkłada poniżej przedstawione wnioski:
– w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni – 23 członków,
– w sprawie wykreślenia ze Spółdzielni – 7 członków.

Przystąpiono do rozpatrywania wniosków.

Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków, wysłuchaniu wyjaśnień członków zadłużonych wobec Spółdzielni, oraz po dyskusji, podjęła uchwały:

– nr 36/15/08, nr 37/16/08, nr 38/17/08, nr 39/18/08, nr 53/32/08, nr 54/33/08, nr 40/19/08, nr 41/20/08, nr 42/21/08, nr 55/34/08, nr 43/22/08, nr 44/23/08, nr 45/24/08 – w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza uwzględniła prośbę 10 członków zadłużonych, dotyczącą przedłużenia spłaty zadłużenia w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2008 r., i odroczyła termin rozpatrzenia wniosków Zarządu – w tym miejscu w protokole umieszczone są wnioski Zarządu oraz uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą;

– nr 46/25/08, nr 47/26/08, nr 48/27/08, nr 49/28/08, nr 50/29/08, nr 51/30/08, nr 52/31/08 – w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczone są wnioski Zarządu oraz uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą.

Ad. 3
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni 3 członków – wykluczonych, wobec których podjęła uchwały w związku z zadłużeniem z tytułu opłat eksploatacyjnym. Zadłużenie wobec Spółdzielni zostało spłacone.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 18 za, podjęła uchwały nr 33/12/08, nr 34/13/08, nr 35/14/08 – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwały stanowiące załącznik do protokołu.

Ad. 4
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pismo z dnia 09.04.2008 r. członka Spółdzielni dot. zmiany wysokości zaliczki (zwiększenia) na centralne ogrzewanie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 18 za, postanowiła w odpowiedzi na powyższe pismo poinformować w/w, że zaliczki na centralne ogrzewanie zostały naliczone zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie rozliczania dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody”.

Wysokość zaliczki została ustalona na podstawie średniorocznego kosztu z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych powiększonego o 10% i nie ma podstaw do ponownego jej przeliczania.

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się z poniżej przedstawioną Analizą działalności gospodarczej za 2007 r., zawierającą zestawienia:
– pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych i finansowych oraz działalności eksploatacyjnej,
– kosztów działalności eksploatacyjnej,
– eksploatacji podstawowej za 2007 r. (kosztów obsługi nieruchomości),
– konserwacji i przeglądów,
– zbiorczego gazu,
– zbiorczego wywozu nieczystości,
– funduszu remontowego,
– funduszu społeczno-wychowawczego,
– kosztów zarządzania,
– wykonania zatrudnienia i funduszu płac.
W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia zbiorcze.

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:
1. Komisja Rewizyjna do przedłożonej analizy nie zgłasza uwag, wnioskuje o jej przyjęcie.
2. Rada Nadzorcza powinna zobowiązać Zarząd do opracowywania analiz gospodarczych za poszczególne kwartały – dodając do niej wyniki osiągnięte przez Spółdzielnię w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zgłoszone przez Komisję Rewizyjną wnioski zostały przez Radę Nadzorczą przyjęte, większością głosów – 17 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 08.04.2008 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 18 za.

Ad. 7
Przewodniczący poinformował, że kolejne posiedzenie plenarne Rady zostanie zwołane po zakończeniu zebrań grup członkowskich tj. po 05.05.2008 r. Na w/w posiedzeniu omówione zostaną materiały na Zebranie Przedstawicieli, wnioski zgłoszone pod adresem Rady na zebraniach grup członkowskich, wypracowane zostanie stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
Porządek obrad tego posiedzenia ustalony zostanie na posiedzeniu prezydium Rady w dniu 06.05.2008 r.

Ad. 8
Członkowie Rady dyskutowali nad sprawami które mogą być przedmiotem dyskusji na zebraniach grup członkowskich w poszczególnych osiedlach.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

Data opublikowania: 12:19, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2008