Protokół Nr 04/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 08.04.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Teresa Husarek,
Zbigniew Ulanowski, Zbigniew Dyguś, Jerzy Kutyła,
Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk,
Tadeusz Mazurek, Danuta Przybyś – Ziemba,
Teresa Panas, Hipolit Dziaduszek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z-ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Członkowie Rady Nadzorczej – jednomyślnie 20 za, przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady Nadzorczej.
3. Informacja Zarządu i opinia biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” w Lublinie za 2007 r.
4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007 r.
b/ zatwierdzenia „Zasad i trybu przeprowadzania referendum w SM „Czuby” w Lublinie”.
c/ zatwierdzenia „Regulaminu najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie”.
d/ obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ulicy Różanej 21/27 zbywanego w drodze przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności.
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007 r.
6. Informacja Zarządu na temat zebrań grup członkowskich:
– harmonogram zebrań grup członkowskich
– porządek obrad zebrań,
– projekt porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni „Czuby”.
7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 18.03.2008 r.
9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
10. Ocena pracy członków Zarządu za I kwartał 2008 r. – wnioski w sprawie przyznania premii.
11. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
12. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że posiedzenie prezydium Rady odbyło się w dniu 25.03.2008 r.. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad dzisiejszego posiedzenia oraz posiedzenia zwołanego na dzień 15.04.2008 r. Ustalono termin i porządek obrad Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Komisji Społeczno – Samorządowej i Komisji Rewizyjnej. Prezydium przeanalizowało i skierowało do rozpatrzenia przez komisje pisma członków Spółdzielni skierowane do Rady Nadzorczej.

Ad. 3
A/
Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa ds. finansowych zapoznali członków Rady Nadzorczej z poniżej przedstawionymi materiałami:

I – Skrócona informacja finansowa Spółdzielni za 2007 rok – w tym miejscu w protokole umieszczona jest pełna informacja.

II – Bilans sporządzony na dzień: 31 grudnia 2007 roku – w tym miejscu w protokole umieszczono bilans Spółdzielni.

Udzielili odpowiedzi na postawione przez członków Rady Nadzorczej pytania powyżej wyszczególnionych dokumentów.

Zaproszony na posiedzenie biegły rewident Jan Jacek Oster z firmy BASTER AUDYTOR – badający sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2007, przedłożył członkom Rady Nadzorczej i omówi poniżej przedstawioną opinię – w tym miejscu w protokole umieszczono Opinię niezależnego biegłego rewidenta dla Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji na temat sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007 r., oraz po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęli uchwałę poniższej treści:

UCHWAŁA NR 30/11/08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 08.04.2008

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit.a / i pkt 7 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem wyników, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2007 r. – uchwala co następuje:

§1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z;
1. Bilansu Spółdzielni za 2007r. który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 431 479 078,52 złotych.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 2 100 111,88 zł.
3. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków na dzień 31.12.2007r. – 9711378,91 złotych.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu – Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B/
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji, której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 01.04.2008 r. poniżej przedstawionego projektu – w tym miejscu w protokole umieszczony jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Zasad i trybu przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wraz z załącznikiem.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez z – cę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:
1. w Zasadach i trybie przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie” proponuje się wprowadzić następujące zmiany:
– w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu :
§ 4 ust.2 pkt 4/ źródło finansowania
w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie :
§ 5 ust. 4 Organ, o którym mowa w ust. 1, powołuje w skład komisji 3 członków Spółdzielni wytypowanych przez właściwy organ samorządowy i 2 pracowników Administracji Osiedla, na terenie którego odbywa się referendum.

1. Komisja wnosi o zatwierdzenie Zasad i trybu przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wersji przedłożonej do zaopiniowania po uwzględnieniu propozycji zmian zgłoszonych przez komisję.

Przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 27.03.2008 r. również analizowali zasady przeprowadzania referendum i postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej następujące zmiany:

1. W § 4 ust. 2 dodać pkt 4 w brzmieniu:
§ 4 ust. 2 pkt 4 określenie ram czasowych przeprowadzania referendum
2. W § 4 ust. 2 dodać pkt 5 w brzmieniu:
§ 4 ust.2 pkt 5 określenie źródła pokrycia kosztów przeprowadzenia referendum
3. W § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
§ 5 ust. 4 Organ, o którym mowa w ust. 1, powołuje w skład komisji 2 członków Spółdzielni i 2 pracowników Administracji Osiedla, na terenie którego odbywa się referendum i 2 osoby wytypowane ze swojego składu przez organ samorządowy, który jest inicjatorem przeprowadzenia referendum.

Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji na temat przypadków, w których przedłożone do uchwalenia zasady miałyby zastosowanie – przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji, większością głosów – 18 za, przy 2 głosach przeciwnych podjęli uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 31 / 1 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 08.04.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia Zasad i trybu przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 9 lit. l Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Zasady i tryb przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.


Projekt

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Nadzorczej
Członków SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 08.04.2008

Zasady i tryb przeprowadzania referendum
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

§ 1

1. Mieszkańcy Spółdzielni, danego osiedla lub danej nieruchomości w drodze głosowania bezpośredniego wyrażają swoją opinię o sposobie rozstrzygnięcia spraw ich dotyczących.
2. Głosowanie polega na udzieleniu na karcie pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytania.

§ 2

W referendum mają prawo brać udział członkowie Spółdzielni i właściciele niebędący członkami Spółdzielni zamieszkali na terenie objętym głosowaniem.

§ 3

1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady Nadzorczej, Zarządu lub Rad Osiedli.
2. Z wnioskiem o przeprowadzenie referendum mogą również wystąpić do Zarządu Spółdzielni Administracje Osiedli.

§ 4

1. Organy, o których mowa § 3 ust. 1, podejmują uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum zwykłą większością głosów.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) pytanie lub pytania referendum,
2) termin przeprowadzenia referendum,
3) wzór karty do głosowania,
4] źródło finansowania

§ 5

1. Referendum przeprowadza i ustala jego wynik powołana w tym celu komisja do spraw referendum.
2. Komisję powołuje organ, z którego inicjatywy odbywa się referendum.
3. Komisja posługuje się pieczęcią Spółdzielni.
4. Organ, o którym mowa w ust. 2, powołuje w skład komisji 3 członków Spółdzielni wytypowanych przez właściwy organ samorządowy i 2 pracowników Administracji Osiedla, na terenie którego odbywa się referendum.
5. W przypadku przeprowadzania referendum na terenie całej Spółdzielni powołuje się komisje dla poszczególnych osiedli.

§ 6

Administracja Osiedla, na terenie którego odbywa się referendum, odpowiada za wydrukowanie potrzebnej liczby kart do głosowania i zapewnia dostarczenie ich do komisji.

§ 7

1. Karta do głosowania zawiera:
1) oznaczenie referendum, nazwę organu, który postanowił o przeprowadzeniu referendum, datę referendum,
2) pytanie lub pytania dotyczące sprawy będącej przedmiotem referendum, oraz wyrazy:
„tak” i „nie” z kratkami z lewej strony przeznaczonymi na postawienie znaku przy odpowiedzi, którą wybrał głosujący,
3) krótki opis sprawy będącej przedmiotem referendum,
4) pouczenie o sposobie głosowania.
2. W razie poddania pod referendum więcej niż jednej sprawy, na karcie do głosowania zamieszcza się kolejno wszystkie postawione pytania, z zachowaniem wymagań określonych w ust. 1 pkt 2.
3. Na karcie do głosowania umieszcza się odcisk pieczęci Spółdzielni.

§ 8

Członkowie Spółdzielni i właściciele niebędący członkami Spółdzielni zamieszkali na terenie objętym głosowaniem, powinni być zawiadamiani o czasie i przedmiocie referendum przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Zarządu, Administracji Osiedla i w klatkach schodowych budynków mieszkalnych.

§ 9

1. Referendum odbywa się w ciągu trzech dni.
2. W ciągu dwóch pierwszych dni pracownicy Administracji Osiedla, na terenie którego odbywa się referendum, przekazują karty do głosowania.
3. Trzeciego dnia pracownicy Administracji Osiedla, na terenie którego odbywa się referendum, odbierają za pokwitowaniem karty do głosowania od osób upoważnionych, o których mowa w § 2.

§ 10

Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania.

§ 11

Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.

§ 12

1. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania, w odniesieniu do poszczególnego pytania, nie zaznaczono żadnej odpowiedzi.
2. Głos jest nieważny w odniesieniu do poszczególnego pytania, jeżeli na karcie do głosowania zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź na dane pytanie.

§ 13

1. Nieważne są karty do głosowania nieopatrzone pieczęcią Spółdzielni.
2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych uwag lub innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
3. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania.

§ 14

1. Po zakończeniu głosowania komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół wyników głosowania, zawierający liczbę:
1) osób uprawnionych do głosowania,
2) osób, od których odebrano karty do głosowania,
4) kart nieważnych,
5) kart ważnych, czyli liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,
6) głosów nieważnych,
7) głosów ważnych,
8) głosów ważnych oddanych na poszczególne odpowiedzi na postawione pytanie.

2. W razie poddania pod referendum więcej niż jednej sprawy liczby, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8, komisja podaje w protokole oddzielnie dla każdego pytania.
3. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy jego sporządzeniu. Protokół opatruje się pieczęcią Spółdzielni.

§ 15

1. Po wykonaniu czynności wymienionych w § 14 komisja niezwłocznie przekazuje dokumenty z głosowania Administracji Osiedla, na terenie którego odbywa się referendum.
2. W wypadku referendum przeprowadzanego na terenie całej Spółdzielni poszczególne Administracje Osiedli przekazują dokumenty z głosowania do Zarządu, który ustala wynik przeprowadzonego referendum.

§ 16

O wyniku referendum członkowie Spółdzielni i właściciele niebędący członkami Spółdzielni zamieszkali na terenie objętym głosowaniem, zawiadamiani są w sposób określony w § 8.

§ 17

Jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie poddanej pod referendum, organ, z którego inicjatywy odbyło się referendum, niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji.

§ 18

Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 08.04.2008 r.

C/
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 01.04.2008 r. z poniżej przedstawionym projektem regulaminu:

Projekt

Uchwała nr ……………………./2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………. 2008 r.


w sprawie
: zatwierdzenia Regulaminu najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 1

Rada Nadzorcza S.M. „CZUBY” w Lublinie w oparciu o § 87 ust. 1 pkt. 9 lit. „1” Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” uchwała co następuje:

§ 2

Zatwierdza się Regulamin najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Projekt

Załącznik
do uchwały Rady Nadzorczej nr …………/2008
z dnia ………..2008 r.

Regulamin
najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych
w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

W związku z podziałem zasobów mieszkaniowych S.M. CZUBY w Lublinie na odrębne nieruchomości, na terenie których występują place przeznaczone na parkingi niestrzeżone, niniejszym Regulaminem ustala się zasady najmu i korzystania z oznakowanych miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych samochodowych parkingach niestrzeżonych.

§ 1

Koszty (lub zwrot dotychczas poniesionych nakładów) ogrodzenia parkingu i utworzenia miejsc postojowych obciążają nieruchomość, na terenie której znajduje się wydzielony parking.

§ 2

Przedmiotem najmu jest oznaczone miejsce postojowe dla samochodu osobowego lub dostawczego o ciężarze całkowitym do 3,5 t na wydzielonym i ogrodzonym parkingu niestrzeżonym z zamykaną bramą wjazdową. Klucze do bramy otrzymują użytkownicy miejsc postojowych na podstawie zawartej umowy najmu.

§ 3

1. Osoby ubiegające się o najem miejsca postojowego, składają podanie do Administracji Osiedla.
2. Przyjęcia na parking dokonywane są wg kolejności złożonych i zarejestrowanych podań. Rejestr podań prowadzi Administracja Osiedla.
3. Pierwszeństwo przyjęcia na parking przysługuje osobom, na rzecz których ustanowiono odrębną własność lokalu.
4. W przypadku wystąpienia większej ilości ofert na najem miejsca postojowego od liczby miejsc postojowych na parkingu, wyboru dokonuje Administracja Osiedla w drodze losowania, z uwzględnieniem ust. 3.

5. Decyzje o wynajmie miejsca postojowego podejmuje Administracja Osiedla.
6. Umowy najmu zawiera Zarząd.
7. Przyjęcie w użytkowanie miejsca postojowego następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Spółdzielnią a zainteresowaną osobą i określającą szczegółowe warunki najmu – stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
8. Najemca (użytkownik parkingu) zobowiązany jest ściśle przestrzegać warunków zapisanych w zawartej umowie.

§ 4

1. Z wydzielonego parkingu mogą korzystać wyłącznie członkowie spółdzielni i właściciele
wyodrębnionych lokali oraz członkowie ich rodzin mieszkający wspólnie z nimi i zamieszkujący w
nieruchomości, na terenie której znajduje się wydzielony parking. Potwierdzenie wspólnego
zamieszkania dokonywane jest na podstawie złożonego do Spółdzielni oświadczenia o ilości
zamieszkałych osób w lokalu.
2. W przypadku nie wynajęcia wszystkich miejsc postojowych i braku chętnych mieszkańców z
nieruchomości na terenie której znajduje się parking, dopuszcza się wynajęcie wolnych miejsc
postojowych mieszkańcom innych nieruchomości.

§ 5

Pojazdy parkujące na parkingu mogą wjeżdżać i wyjeżdżać z parkingu w okresie całej doby.

§ 6

Użytkownicy parkingu winni dbać o jego czystość, a w szczególności nie pozostawiać śmieci w związku z drobnymi naprawami, sprzątaniem pojazdów itp.

§ 7

Zabrania się na terenie parkingu przelewania paliwa i roztankowywania zbiorników oraz remontów i mycia samochodów, a także wymiany olejów.

§ 8

1. W okresie zimowym użytkownik parkingu sam, wg potrzeb, odśnieża sobie stanowisko postojowe, a Administracja Osiedla zapewnia odśnieżanie ciągów jezdnych na terenie parkingów – w drugiej kolejności po odśnieżeniu ulic w osiedlu.
2. Techniczne utrzymanie parkingu zapewnia Administracja Osiedla.

§ 9

Pojazdy mogą parkować wyłącznie na oznaczonych miejscach postojowych w taki sposób, by nie ograniczać możliwości manewru innym pojazdom na parkingu.

§ 10

Użytkownik parkingu ponosi pełna odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe z jego winy w innych pojazdach i urządzeniach na terenie parkingu.

§ 11

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” (Wynajmujący) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzieże i uszkodzenia samochodów parkujących na wydzielonym i ogrodzonym parkingu, a także nie odpowiada za wyposażenie pojazdu oraz pozostawione w nim rzeczy i przedmioty.

§ 12

Opłata z tytułu najmu miejsca postojowego ustalana jest na poziomie kosztów eksploatacji i zarządzania oraz kosztów konserwacji w danej nieruchomości plus należny podatek VAT, przyjmując do tych celów powierzchnię 18 m2 jako uśrednionej powierzchni stanowiska postojowego wraz z niezbędnymi dojazdami na parkingu.

§ 13

1. Opłaty parkingowe należy wnosić z góry w terminie do 15 każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. Nie wniesienie opłaty parkingowej przez kolejne 2 miesiące może powodować rozwiązanie przez Wynajmującego umowy najmu w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia.

§ 14

W przypadku zajmowania miejsca postojowego w sposób bezumowny, zajmujący miejsce postojowe niezależnie od opłaty parkingowej określonej § 13 Regulaminu jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wynajmującego odszkodowania w wys. 200 % obowiązującej opłaty parkingowej za każdy rozpoczęty miesiąc zajmowania miejsca postojowego.

§ 15

Środki finansowe uzyskane z tytułu najmu miejsc postojowych, pomniejszone o koszty ich utrzymania, stanowią pożytki nieruchomości na terenie której znajduje się parking.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące w Spółdzielni.

§ 17

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ……………………………….


Projekt

Załącznik nr 1
do Regulaminu najmu i użytkowania miejsc
postojowych na wydzielonych
i ogrodzonych parkingach w
nieruchomościach S.M. CZUBY w Lublinie

UMOWA NAJMU

zawarta w dniu …………………………………………… pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie,
ul. Watykańska 6 reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej treści „Wynajmującym”,
a Panią/Panem: ……………………………………………………………………………………………..
zam. ……………………………………………………………………………………………………………..
zwaną/ zwanym w dalszej treści „Najemcą”, została zawarta umowa następującej treści:

§1

Od dnia ……………………………………. Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem miejsce postojowe nr
………….. na wydzielonym i ogrodzonym parkingu niestrzeżonym przy ul. ……………………………… w Lublinie, z
przeznaczeniem na parkowanie swojego samochodu marki: ………………………………….. nr rejestracyjny:
……………………………….

§2

1. Najemca jest zobowiązany wnosić opłatę parkingową z tytułu najmu miejsca postojowego w wysokości ……….zł. miesięcznie.
2. Opłaty parkingowe należy wnosić z góry do 15 dnia każdego miesiąca.
3. W przypadku zwłoki w uiszczaniu opłat, Wynajmujący ma prawo naliczania odsetek ustawowych za cały okres zwłoki.

§3

Najemca zobowiązany jest do:

1. używania wynajętego miejsca postojowego zgodnie z jego przeznaczeniem i z należytą starannością,
2. przestrzegania Regulaminu najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych w nieruchomościach S.M. CZUBY w Lublinie,
3. przestrzegania Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w S.M. CZUBY w Lublinie,
4. nie dokonywania bez zgody Wynajmującego żadnych zmian naruszających substancję miejsca postojowego lub parkingu,
5. utrzymania właściwego stanu sanitarno-porządkowego miejsca postojowego i jego otoczenia,
6. zamykania bramy wjazdowej na parking bezpośrednio po każdym wjeździe/wyjeździe z parkingu.

§4

1. Jeżeli w czasie trwania najmu wystąpią okoliczności mające wpływ na zmianę wysokości opłat Wynajmującemu służy prawo zmiany wysokości opłat na podstawie pisemnego zawiadomienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 zgoda Najemcy nie jest wymagana.

§5

Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia, gdy Najemca:

1. Używa miejsce postojowe w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub dokonuje zmian naruszających substancję miejsca postojowego lub parkingu.
2. Wykracza przeciw obowiązującym regulaminom wyszczególnionymi w ust. 2 i 3 § 3 niniejszej umowy.
3. Zalega z opłatami za wynajmowane miejsce postojowe co najmniej dwa miesiące.
4. Narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszej umowy.

§6

W przypadku zajmowania miejsca postojowego w sposób bezumowny, zajmujący miejsce postojowe niezależnie od opłaty parkingowej określonej § 2 umowy jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego odszkodowania w wysokości 200% obowiązującej opłaty, za każdy rozpoczęty miesiąc zajmowania miejsca postojowego.

§7

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, a jej rozwiązanie może być dokonane przez każdą ze stron za uprzednim 1 miesięcznym wypowiedzeniem.
2. Wynajmujący ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia na podstawie § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 8

Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych w nieruchomościach S.M. CZUBY w Lublinie, uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§9

W sprawach nie unormowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i statutu spółdzielni.

§10

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd Rejonowy w Lublinie.

§11

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 1 egzemplarz otrzymuje Najemca.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez z – cę prezesa ds. eksploatacyjnych , oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

– w Regulaminie najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, wprowadza się poniższe zmiany:
1. w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 1 Osoby ubiegające się o najem miejsca postojowego, będące właścicielami pojazdu samochodowego, składają podanie do Administracji Osiedla”.
2. w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 ust. 2 Na jeden lokal mieszkalny przypada najwyżej jedno miejsce postojowe
3. Zmienia się oznaczenie ust. od 2 do 8 w § 3, które otrzymują odpowiednio oznaczenie od 3 do 9.

– Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wnosi o zatwierdzenie Regulaminu najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w wersji przedłożonej do zaopiniowania po uwzględnieniu propozycji zmian zgłoszonych przez komisję.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że tuż przed posiedzeniem Rady spotkał się z członkami zamieszkałymi w osiedlu „Widok”.
Z dyskusji przeprowadzonej z użytkownikami miejsc postojowych na parkingach, członkami Spółdzielni, którzy posiadają lokale mieszkalne w nieruchomości, na terenie której funkcjonują parkingi oraz innymi osobami mającymi udział w nieruchomości, zobowiązał się przekazać Radzie Nadzorczej zgłoszone uwagi oraz propozycje nowych zapisów do w/w projektu regulaminu.
Przedstawił zgłoszone propozycje nowych zapisów do regulaminu.

Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek , poinformowała ,że również rozmawiała z tymi samymi przedstawicielami osiedla „Widok” i zobowiązała się do przekazania Radzie Nadzorczej, prośby zgłoszonej przez członków zamieszkałych w osiedlu „Widok” – by Rada Nadzorcza na dzisiejszym posiedzeniu nie uchwalała Regulaminu najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. Zasady funkcjonowania tego typu parkingów i zasady doboru użytkowników miejsc postojowych na tych parkingach, winne być przedyskutowane na zwołanych przez Zarząd Spółdzielni w dniu 16 i 17 kwietnia 2008 r. zebraniach – I i II grupy członkowskiej.

Po dyskusji Rada Nadzorcza, większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania postanowiła odroczyć termin uchwalenia regulaminu do kolejnego posiedzenia zwołanego po odbyciu zebrań grup członkowskich.

D/

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował ,że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 07.04.2008 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr……………..
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia………….

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ul. Różanej 21/72 zbywanego w drodze przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności.

Rada Nadzorcza S.M. „Czuby” w Lublinie w oparciu o § 87 ust 1 pkt.l i 2 lit. b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do zmniejszenia ceny wywoławczej mieszkania przy ul. Różanej 21/72 o 10%, zmniejszając ją każdorazowo na kolejnych przetargach o 10% w przypadku braku ofert.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie obniżenia ceny wywoławczej
mieszkania przy ulicy Różanej 21/72.

Na mieszkanie przy ulicy Różanej 21/72, oddane do dyspozycji Spółdzielni w dniu 30.05,2007 r. przez spadkobiercę zmarłego członka, został ustalony wkład na podstawie wyceny wartości rynkowej w wysokości 135.253,- zł.
Na mieszkanie nie było chętnych spośród członków oczekujących, ogłaszane w miesiącu czerwcu 2007 r.
Następnie Zarząd Spółdzielni organizował przetargi, na których nie było zgłoszeń do nabycia mieszkania w następujących terminach:
l/ 19.07.2007 r.
2/ 12.11.2007 r.
3/ 11.02.2008 r.
W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Spółdzielni wnosi jak na wstępie.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez prezesa Zarządu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

1. – § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1 ust. 1 Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ulicy Różanej 21/72 do 70% ceny rynkowej.
ust. 2 Obniżenie ceny może odbywać się sukcesywnie w wysokości 10% ceny rynkowej, każdorazowo na kolejnych przetargach, w przypadku braku ofert.

2. – § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.”

3. – Komisja Rewizyjna zgłosi do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania, po uwzględnieniu zmian zaproponowanych przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji – jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 31/1/ 2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 08.04.2008 r.

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ul. Różanej 21/72 zbywanego w drodze przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności.

Rada Nadzorcza S.M. „Czuby” w Lublinie w oparciu o § 87 ust 1 pkt. 1 i 2 lit. b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do obniżenia ceny wywoławczej mieszkania przy ulicy Różanej 21/72 do 70% ceny rynkowej.

2.Obniżenie ceny może odbywać się sukcesywnie w wysokości 10% ceny rynkowej, każdorazowo na kolejnych przetargach, w przypadku braku ofert.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.”

Ad. 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 07.04.2008 r. z poniżej przedstawionym projektem sprawozdania:

S P R A W O Z D A N I E
z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie za rok 2007

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2007.

Rada Nadzorcza w roku 2007 pracowała od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. w następującym składzie:
– Marek Szymański – przewodniczący RN,
– Stanisław Robak – v-ce przewodniczący RN,
– Edmund Sak – v-ce przewodniczący RN,
– Waldemar Żak – sekretarz;
– Zbigniew Dyguś – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
– Danuta Przybyś-Ziemba – przewodnicząca Komisji GZM,
– Jerzy Kutyła – przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Inwestycyjnej,
– Jan Biss – przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej,
– Stefania Chodkiewicz, Hipolit Dziaduszek, Helena Hułyk, Teresa Husarek, Jerzy Kaczmarski, Tadeusz Mazurek, Elżbieta Misztal, Teresa Krystyna Panas, Zbigniew Ulanowski – członkowie Rady Nadzorczej,
– Anna Ludjan – członek Rady Nadzorczej do 20.02.2007 r. (zmiana przynależności do grupy członkowskiej),
– Elżbieta Betka – członek Rady Nadzorczej od 27.04.2007 r. – przedstawiciel członków oczekujących,
– Bogusław Mazurek – członek Rady Nadzorczej do 30.04.2007 r. (zrzeczenie się mandatu),
– Michał Kołczewski – członek Rady Nadzorczej od 2.07.2007 r.,
– Teresa Janowska – członek Rady Nadzorczej do 26.05.2007 r. (odwołana przez Zebranie Przedstawicieli),
– Grzegorz Zgierski – członek Rady Nadzorczej od 21.06.2007 r.,
– Julian Kozyra – członek Rady Nadzorczej do 26.05.2007 r. (odwołany przez Zebranie Przedstawicieli).

Rada Nadzorcza w okresie od 26.05.2007 r. do 31.12.2007 r. pracowała w 20-osobowym składzie, gdyż zwołane na dzień 03.09.2007 r. zebranie grupy członkowskiej – członków zamieszkałych w osiedlu „Niska Skarpa”, ze względu na niską frekwencję nie dokonało wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego przez Zebranie Przedstawicieli .

W roku 2007 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej.

W roku sprawozdawczym odbyła 17 protokołowanych posiedzeń plenarnych, 9 posiedzeń prezydium. Ponadto odbyła 26 posiedzeń komisji, rozpatrując problemy w oparciu o materiały przygotowane przez Zarząd i poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady, bądź w oparciu o samodzielne materiały przygotowane przez komisje.

Obecność członków Rady na posiedzeniach w roku 2007 przedstawiała się następująco:
– Jan Biss – 4 nieobecności (06.03.07, 20.03.07, 19.04.07, 08.10.07),
– Stefania Chodkiewicz – 1 nieobecność (09.05.07)- uczestniczyła w zebraniu grupy członkowskiej,
– Zbigniew Dyguś – 1 nieobecność (20.11.07),
– Hipolit Dziaduszek – 1 nieobecność (15.12.07),
– Helena Hułyk – 1 nieobecność (19.04.07),
– Teresa Husarek – 2 nieobecności (20.03.07, 11.12.07),
– Julian Kozyra – 6 nieobecności (06.02.07, 06.03.07, 20.03.07, 03.04.07, 19.04.07, 09.05.07),
– Bogusław Mazurek – 4 nieobecności (06.02.07, 06.03.07, 20.03.07, 03.04.07),
– Krystyna Teresa Panas – 3 nieobecności (06.02.07, 20.03.07, 19.04.07),
– Zbigniew Ulanowski – 1 nieobecność (20.03.07),
– Grzegorz Zgierski – 1 nieobecność (20.11.07).

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2008 r. Nadzorowała i kontrolowała ich realizację przez Zarząd. Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich, odbytych w dniach 11.04 – 09.05.07 r. i od 09 – 16.10.2007 r., oraz wniosków zgłoszonych w dniu 26.05.2007 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie. Kontrolowała terminowość spłaty kolejnych rat ugody zawartej z PKO IV O/Lublin, na spłatę kredytów zaciągniętych na realizację tzw. „nietrafionych inwestycji”. Spółdzielnia w roku 2007 spłaciła zadłużenie z tego tytułu w kwocie 841.739,19 złotych.

Rada Nadzorcza na bieżąco (po zakończeniu kwartału) analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu.

Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2007 r.:
Dokonała:

1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2006.
2. Korekty planu gospodarczo-finansowego SM „Czuby” na 2007 r., zgodnie z uchwałą – nr 65/2007 Rady Osiedla „Błonie” z dnia 12.02.2007 – likwidacja składnika opłat eksploatacyjnych docieplenia w wysokości 0,73 zł/ m2 na budynkach Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, 14, 16, Szaserów 9, 11, Dragonów 3, 14, Rycerska 2, 4, 5, 6, 8, Ułanów 14, 16, 22, Hetmańska 12, 14, 16, Husarska 2 ,6, 8, od dnia 01.01.2007 r. i zaliczenia nadpłaty z tego tytułu w poczet opłat eksploatacyjnych.

– nr 03/06/2007 Rady Osiedla „Łęgi” z dnia 11.06.2007 r. Rady Osiedla „Łęgi – zmiana z dniem 01.07.2007 r. opłat eksploatacyjnych w nieruchomości 12 EŁ poprzez likwidację składnika „fundusz remontowy wspólny” w lokalach użytkowych, ustalenia stawki funduszu społeczno-wychowawczego w wysokości 3zł/m-c od lokalu,

– nr 68/2/EB/2007 Rady Osiedla „Błonie” z dnia 21.05.2007 r. – wprowadzenie nowego składnika „odpis na docieplenie” w wysokości 0,73 zł/m2 budynek Kawaleryjska 16.

– nr 76/2007 Rady Osiedla „Błonie” z dnia 24.09.2007 r. – zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych w pozycji „odpis na docieplenie” na budynkach Szaserów 1, Kawaleryjska 16, 18, Hetmańska 6, 8, 10 i wprowadzenia nowego składnika „odpis na docieplenie” w budynkach Kawaleryjska 4, 6, 8.

– nr 3/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. – zmiana wysokości opłat eksploatacyjnych z dniem 01.10.2007 r. w pozycji „odpis na docieplenie”.

3. Włączenia do planu inwestycyjnego SM „Czuby” na 2007 r. rozpoczęcia zadania inwestycyjnego p.n. „budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Dziewanny 14 osiedle Ruta”.
4. Wyodrębniła „Mienia Spółdzielni” i ustaliła zasady rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.
5. Zatwierdzenia kosztów zarządzania na 2008 r.
6. Zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2008 r.
7. Zmiany wysokości zaliczek naliczanych w opłatach eksploatacyjnych w pozycji „Centralne ogrzewanie i podgrzanie wody”.
8. Wyboru biegłego rewidenta firmy „Baster – Audytor” do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2007.

Rozpatrywała:
– W formie opinii do Zebrania Przedstawicieli:
1. wnioski z lustracji problemowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 30.11.2006 r. do 12.02.2007 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą na wniosek Sekretarza Stanu Ministerstwa Budownictwa – przyjąć wnioski zawarte w protokole polustracyjnym.

2. wnioski z lustracji częściowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 06.02.2007 r. do 28.02.2007 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie – nie przyjmować wniosków zawartych w protokole polustracyjnym oznaczonych numerami 1 i 2, przyjąć wniosek oznaczony w protokole numerem 3.

3. zmiany Statutu zawarte w materiałach przekazanych przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 24.11.2007 r. – pozytywnie zaopiniowała zmiany wynikające z art.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz zmiany redakcyjne – porządkujące zapisy Statutu.

4. określenie kwoty minimalnej zbycia posiadanych przez SM „Czuby” w Lublinie akcji:
– LIFT SERVICE – pozytywnie zaopiniowała propozycję zbycia akcji w drodze przetargu, w cenie wywoławczej nie niższej niż cena nabycia, (66.850,00 zł),
– UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeniowego SA – pozytywnie zaopiniowała zbycie akcji za cenę 228,00 zł – każda, zakupionych przez Spółdzielnię po (160,00 zł za sztukę).

5. Upoważniła Zarząd do podjęcia działań w celu pozyskania środków finansowych z Regionalnego programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 finansowanego z funduszy UE – mając na względzie interes Spółdzielni i jej członków, zobowiązała Zarząd do umieszczenia w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli punktu dotyczącego podjęcia uchwały o upoważnieniu Zarządu do podjęcia działań.

6. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej – pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian wynikające ze zmiany art.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zmiany redakcyjne porządkujące zapisy (dostosowanie do obowiązującego statutu).

– ponadto Rada Nadzorcza rozpatrzyła i udzieliła odpowiedzi na pismo Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa – Znak: BM3 – 053k -27/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r.
Rada Nadzorcza uznała za niezasadne zarzuty stawiane w w/w piśmie dotyczące nieprawidłowości w działalności Spółdzielni, jej organów i pracowników, polegające w szczególności na braku poszanowania i realizacji praw członków oraz niegospodarności mieniem członków i Spółdzielni.

Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni, uchwaliła:

1. Regulamin przetargów na wynajem lokali użytkowych oraz dzierżawę terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
2. Tekst jednolity Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.
3. Tekst jednolity Regulaminu zebrań grup członkowskich SM „Czuby” w Lublinie.
4. Tekst jednolity Zasad wynagradzania Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.
5. Regulamin dotyczący udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe oraz usługi finansowane ze środków spółdzielczych, za wyjątkiem robót planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz robót infrastruktury miejskiej planowanych do realizacji w ramach zastępstwa inwestorskiego w oparciu o umowę z UM w Lublinie (uchyliła dotychczas obowiązujący regulamin).

Dokonała zmian w:
1. Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.
2. Regulaminie parkingów strzeżonych w Osiedlu „Skarpa” należących do SM „Czuby” w Lublinie.
3. Regulaminie zebrań grup członkowskich SM „Czuby” w Lublinie.
4. Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.
5. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” w Lublinie.

Zatwierdziła:
1. Plan pracy plenum i komisji strukturalnych Rady Nadzorczej na 2007 r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2006 r.
3. Skład komisji Rady Nadzorczej w związku z dokonanymi zmianami na zebraniach grup członkowskich w 2007 r. – uzupełniła składy poszczególnych komisji o nowych członków.
4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2008.
5. Koszty zarządzania na rok 2008.
6. Plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni na rok 2008.
7. Harmonogram realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 10.06.2006 r. i w dniach 14-15.07.2006 r.
8. Wybór ubezpieczyciela majątku Spółdzielni na rok 2008 – PZU S.A.
9. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.
10 Nieodpłatne przekazanie na majątek Urzędu Miasta Lublina podłączenia wodociągowego do budynku 2 a i 2 c w Osiedlu „Widok II” zad. 7 c, d, e, i bud. 1 w Osiedlu „Widok II” zad. 9, 10.
11. Rozliczenie nakładów poniesionych na realizację zadania „Widok II” bud. 7 c, d, e – etap II.
12. Podniesienie wstępnej wysokości wkładów budowlanych dla lokali w budynku nr 2 przy ulicy Topazowej 6 osiedla „Widok II” zad. 9 i 10.
13. Wstępną cenę 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ulicy Wiklinowej 2 w Lublinie.
14. Wyodrębnienie „Mienia Spółdzielni” i zasady rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

Analizowała poniższe zagadnienia:

1. Prace realizowane przez Spółdzielnię nad wdrożeniem obowiązującej od 31 lipca 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
– na posiedzeniu 03.04.2007 r. – za 2006 r.,
– na posiedzeniu 12.06.2007 r. – za I kwartał 2007 r.,
– na posiedzeniu 25.09.2007 r. – za I półrocze 2007 r.,
– na posiedzeniu 20.11.2007 r. – za III kwartał 2007 r.
3. Organizację Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie w dniu 26.05.2007 r.
4. Realizacje wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w roku 2006.
5. Wnioski zgłoszone na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie odbytym w dniu 26.05.2007 r.
6. Przebieg zebrań grup członkowskich odbytych w dniach 6 – 16.10.2007 r. w sprawie omówienia zmian statutu.
7. Przebieg prac komisji statutowej nad zgłoszonymi zmianami .
8. Organizację Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie w dniu 24.11.2007 r.

Działając w ramach kompetencji zawartych § 87 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni, kontrolowała:
1. Zadłużenie wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych członków organów samorządowych i pracowników SM „Czuby” w Lublinie.
2. Wyniki przeprowadzonej lustracji przez Krajową Radę Spółdzielczą na wniosek Sekretarza Stanu Ministerstwa Budownictwa w Warszawie w dniach 30.11.2006 r. do 12.02.2007 r.
3. Wyniki przeprowadzonej lustracji ustawowej w dniach 06.02.2007 r. do 28.02.2007 r. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
4. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
5. Wyniki przeprowadzonej kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie.
6. Zapoznała się z wynikami umorzonego śledztwa przez Prokuraturę w sprawie nieprawidłowości i nadużyć Zarządu SM „Czuby” zgłoszonych przez członków osiedla Ruta.

Działając w ramach zawartych kompetencji w § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:
1. Odwołanie członków SM „Czuby” od uchwały Nr 55/2006 z dnia 27.11.2006 r. Rady Osiedla „Błonie” w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z uchwałą Nr 64/2007 Rady Osiedla „Błonie” z dnia 22.01.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 55/2006 w sprawie docieplenia budynków w Osiedlu „Błonie” – odstąpiła od rozpatrzenia odwołania.

2. Odwołanie członków SM „Czuby” w Lublinie od uchwały Nr 2/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 16.05.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę mocy (w sprawie zaksięgowania funduszu remontowego w kwocie 354.976 zł).

3. Odwołanie członków SM „Czuby” od uchwały Nr 3/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy (w sprawie podwyższenia odpisu na fundusz remontowo – dociepleniowy).

4. Odwołanie członków SM „Czuby” od uchwały Nr 4/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy (w sprawie podwyższenia stawki za wywóz nieczystości).

5. Odwołanie członka SM „Czuby” Stanisława Robaka od wyników odwołania i wyboru przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli stwierdzonych protokołem Komisji Skrutacyjnej Zebrania III Grupy Członkowskiej osiedla „Błonie” z dnia 23 marca 2007 r. Rada Nadzorcza stwierdziła nieważność odwołania Stanisława Robaka z funkcji przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli i nieważność wyboru Elżbiety Szabały na przedstawiciela – naruszono treść § 13 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.

Rozpatrzyła wnioski:
1. Wniosek Zarządu Spółdzielni dot. wyrażenia zgody na zastosowanie trybu „zamówienia z wolnej ręki” na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budynku przy ulicy Wiklinowej 2 w osiedlu „Łęgi”.
Rada Nadzorcza z uwagi na działające prawa autorskie obowiązujące dla prac twórczych, jakie nabyli autorzy koncepcji, wraziła zgodę na zlecenie opracowania projektu w oparciu o § 46 ust. 2 pkt 2 i 4 Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach w SM „Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych.

2. Wnioski Komisji Społeczno – Samorządowej Rady Nadzorczej dot. sposobów funkcjonowania klubów osiedlowych i finansowania działalności społeczno – wychowawczej w 2008 r.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała inicjatywę utworzenia Stowarzyszenia, Lubelszczyzna w Europie.

Rada Nadzorcza w roku 2006 rozpatrzyła 61 wniosków o wykluczenie członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych:
– w 38 przypadkach podjęła uchwały o wykluczeniu,
– w 23 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku na okres co najmniej 6 miesięcy, dając możliwość członkom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym we wniosku nr 4 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25 i 26.06.1999 r. uchyliła 59 uchwał o pozbawieniu członkostwa przez wykluczenie w związku z ustaniem przyczyny, dla której uchwała została podjęta, tj. zlikwidowaniem zadłużenia.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć członków usiłowała rozwiązywać ich problemy.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w Osiedlu „Skarpa”, „Błonie”, „Widok”, „Ruta”.

Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd podjęte do realizacji, a większość z nich zrealizowano. Realizacja pozostałych jest pod stałą kontrolą Rady Nadzorczej.

Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o rozpatrzonych przez Radę Nadzorczą sprawach i podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla lub Spółdzielni.

O terminach posiedzeń Rady Nadzorczej członkowie Spółdzielni powiadamiani byli zgodnie z § 72 ust. 7 Statutu Spółdzielni, a podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały zgodnie z § 89 ust. 3 i 4 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni – dotyczące całej Spółdzielni i poszczególnych osiedli doręczane były Radom Osiedli .

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe propozycje zmiany:
– na stronie 3 w pkt. 2, w zdaniu rozpoczynającym się od drugiego myślnika wykreślić wyrazy „Rady Osiedla „Łęgi” – które zostały powtórzone po raz drugi,
– na stronie 4 w pkt 4 uzupełnić zapis o ilość posiadanych przez Spółdzielnię akcji
– na stronie 7 wykreślić pkt. 14 – powtórzony zapis ze strony 3 pkt 4
– na stronie 9 w pkt 2 na końcu zdania dodać ” którego celem będzie pozyskiwanie środków na działalność społeczno – wychowawczą ”

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, zatwierdziła „Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2007″ – uzupełnione o zmiany zgłoszone przez Komisję Rewizyjną.

Ad. 6
Zarząd Spółdzielni przedłożył, a prezes omówił poniższe materiały:

1.

H A R M O N O G R A M
zebrań i podział członków SM „Czuby” na grupy członkowskie – kwiecień 2008

Lp.

Nazwa ulic

Ilość
mandat.
przedst.

Ilość
mandat.
na czł. RN

Ilość czł.
R.O.

Termin i miejsce
zebrania

1.
„Skarpa”

I. Gościnna 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Radości 10,12,14

5

1

3

21.04.08 r., 17:30,
Klub Osiedla „Skarpa”

II. Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16
Radości 2, 4

6

1

4

22.04.08 r., 17:30,
Klub Osiedla „Skarpa”

III. Fantastyczna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 21

6

1

3

23.04.08 r., 17:30,
Klub Osiedla „Skarpa”

IV. Radości 1, 3, 5, 9, 11
Romantyczna 9, 15, 17, 19

4

1

2

24.04.08 r., 17:30,
Klub Osiedla „Skarpa”

V. Przedwiośnie 1, 2, 3, 7
Romantyczna 6, 8, 10, 12

5

1

3

28.04.08 r., 17:30,
Klub Osiedla „Skarpa”

2.
Niska
Skarpa

Przytulna, Gościnna, Uśmiechu,
Szczęśliwa

1

1

7

29.04.08 r., 17:30,
Zarząd Spółdzielni

3.
„Ruta”

I. Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

7

1

4

21.04.08 r., 17:30,
Dom Akcji Katolickiej

II. Watykańska 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10, 2a
Jana Pawła II 9

6

1

3

22.04.08 r., 17:30,
Dom Akcji Katolickiej

III. Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

6

1

4

23.04.08 r., 17:30,
Dom Akcji Katolickiej

IV. Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13, 15

6

1

4

24.04.08 r.,17:30,
Dom Akcji Katolickiej

4.
„Łęgi”

I. Tymiankowa, Bociania

7

1

5

28.04.08 r., 17:30,
Klub Osiedla „Łęgi”

II. Tatarakowa, Wiklinowa

6

1

5

29.04.08 r., 17:30,
Klub Osiedla „Łęgi”

III. Biedronki, Kaczeńcowa

6

1

5

30.04.08 r., 17:30,
Klub Osiedla „Łęgi”

5.
„Błonie”

I. Rycerska 5
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 4A

5

1

4

17.04.08 r., 17:30,
Klub Osiedla „Błonie”

II. Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 3A, 3B, 14,
Szaserów 1, 9, 11
Ułanów 10

5

1

5

16.04.08 r., 17:30,
Klub Osiedla „Błonie”

III. Ułanów 14, 16, 22
Husarska 2, 6, 8
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

7

1

6

14.04.08 r., 17:30,
Klub Osiedla „Błonie”

6.
„Widok”

I. Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

6

1

5

16.04.08 r., 17:30,
Szkoła Podst. nr 51

II. Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29A, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4, 6

8

1

6

17.04.08 r., 17:30,
Szkoła Podst. nr 51

7.
„Poręba”

Bursztynowa 1, 1C, 3, 6, 8, 10, 12, 14
Szafirowa 3, 5
Turkusowa 1, 3
Perłowa 4, 8
Agatowa 12, 14, 16, 18

14

2

11

05.05.08 r., 17:30,
Szkoła Podst. nr 51

8.

Członkowie oczekujący

2

1

05.05.08 r., 17:30,
Zarząd Spółdzielni

2.

PROJEKT
Lublin, dnia 25.03.2008r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając zgodnie z §§ 97 – 99 Statutu Spółdzielni zwołuje zebranie grupy członków Osiedla „Błonie” zamieszkałych w budynkach przy ulicy:

GRUPA

Członkowie Spółdzielni, którzy posiadają więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu tj. mieszkania, garażu, lokalu użytkowego biorą udział w zebraniu grupy członkowskiej, na terenie której posiadają lokal mieszkalny (§ 97 ust. 1 Statutu Spółdzielni i § 5 ust.1 i 2 Regulaminu zebrań grup członkowskich SM „Czuby” w Lublinie).

Zebranie odbędzie się w dniu 14.04.2008 r. o godz. 17.30 w Klubie Osiedla „Błonie” przy ulicy Dragonów 2.

Porządek zebrania.
1. Otwarcie zebrania , wybór prezydium zebrania .
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie spraw które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków w tych sprawach.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2007 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2007 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Osiedla z działalności za 2007 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Kierownika Administracji Osiedla z działalności za 2007 r. oraz informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim zebraniu.
9. Dyskusja.
10. Wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków.
11. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

UWAGA:
1. Ewidencja członków mieszkańców Osiedla „Błonie” znajduje się w biurze Spółdzielni przy ulicy Watykańskiej 6 w dziale członkowsko- mieszkaniowym (pokój nr 34, I piętro). Ewentualne reklamacje dot. umieszczenia w wykazie członków SM „Czuby” w Lublinie należy składać do dnia 04.2008 r.
2. Wydawanie mandatów nastąpi po uprzednim sprawdzeniu, czy osoba przybyła na zebranie umieszczona jest w wykazie członków Spółdzielni, okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie objętym działaniem grupy.
Mandaty wydawane będą od godz. 17.00.

Poinformował, że porządek obrad grupy I i III w osiedlu „Ruta”, grupy „Niska Skarpa” oraz III grupy z Osiedla „Łęgi” zostanie uzupełniony o punkt 4 w brzmieniu „Wybory uzupełniające do Rady Osiedla” a przypadku „Niskiej Skarpy” – do Rady Nadzorczej

3.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zgodnie z §§ 76-77 Statutu Spółdzielni zwołuje Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na dzień 07.06.2008 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Bursztynowej z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2007 r.
6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2007 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.

7. Informacja na temat:
a) Lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.- przeprowadzonej w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.
b) realizacji wniosków z lustracji problemowej przeprowadzonej w dniach 30.11.2006 r. do 12.02.2007 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą
c) realizacji wniosków z lustracji działalności inwestycyjnej przeprowadzonej w dniach 06.02.2007 r. do 28.02.2007 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).

9. Podjęcie uchwał dot.
– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r.,
– wyniku bilansowego,
– udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” za 2007 r.,
– udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za 2007 r.,
– rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.
– wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/5 osiedle Ruta i nr 19/9 osiedle Łęgi w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.
– wyboru przedstawiciela na IV Kongres Spółdzielczości (zwołany przez Krajową Radę Spółdzielczą).
– wyboru przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

10. Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej:
a/ nr 98/6/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem
b/ nr 99/7/2007 r. z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
c/ Nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem )członkowie zam. w osiedlu „Widok” oraz zam. w osiedlu „Błonie”).
d/ nr 136/11/2007 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

11. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.
12. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni.
13. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI:

UWAGA:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania można zapoznać się z:,
– sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2007 r.,
– protokółem z lustracji częściowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.

Przedstawione przez prezesa Zarządu informacje zostały przyjęte bez uwag.

Ad. 7
Przewodniczący przypomniał, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane na 15.04.2008 r. Na w/w posiedzeniu rozpatrywane będą wnioski Zarządu Spółdzielni o wykreślenie i wykluczenie członków . Zawiadomienia i zaproszenia do członków wobec, których Zarząd zgłosił wniosek zostały podpisane na poprzednim posiedzeniu Rady.

Ad. 8
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady odbytego w dniu 18.03.2003 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 20 za.

Ad. 9
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma:
1. Mieszkańców budynku przy ul. Romantycznej 6 – z dnia 18.03.2008 r. w sprawie sposobu rozpatrzenie złożonego odwołania do Rady Nadzorczej od uchwały Rady Osiedla „Skarpa”.:
Rada Nadzorcza, jednomyślnie – 20 za, postanowiła do mieszkańców budynku przy ulicy Romantycznej 6 wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin , dnia 08.04.2008 r.

Znak: RN /3662/2008

Mieszkańcy budynku –
ul. Romantyczna 6
Osiedle Skarpa

Odpowiadając na pismo z dnia 18 marca 2008 r. (data wpływu 27.03.2008 r.) dot. sposobu rozpatrzenia odwołania zawartego w uchwale Rady Nadzorczej nr 13/9/2008 od uchwały nr 38/2007 Rady Osiedla Skarpa z dnia 08.11.2007 r., Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wyjaśnia co następuje:

Rada Nadzorcza jako organ kontrolno – nadzorczy nad działalnością spółdzielni, działa w zakresie oznaczonym przez ustawę Prawo Spółdzielcze (art.46 § 1 i 2) oraz statut.
Z faktu, że Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność spółdzielni nie wynika, że może działać niezgodnie z przepisami prawa – kompetencjami ustalonymi w przywołanych przepisach.
Zgodnie z § 87 ust.1 pkt 14 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza może uchylać uchwały Rad Osiedli, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Żadna z tych przesłanek nie występuje w uchwale nr 38/2007 podjętej przez Radę Osiedla Skarpa, w związku z czym sposób załatwienia złożonego odwołania nie może być inny, niż podany w uzasadnieniu do uchwały nr 13/9/2008 Rady Nadzorczej z dnia 26.02.2008 r.

2) Członka występującego w imieniu członków zam. w budynku przy ul. Watykańskiej 8 – z dnia 07.03.2008 r. dot. przekazania wyszczególnionych w piśmie dokumentów:
Rada Nadzorcza na pismo, jednomyślnie – 20 za, postanowiła wystosować odpowiedź poniższej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź skierowaną do członka zam. przy ul. Watykańskiej 8.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami skierowanymi do jej wiadomości przez:
1. Członka Spółdzielni zam. w Osiedlu „Skarpa” z dnia 21.03.2008 r. dot. wzrostu opłat eksploatacyjnych oraz odpowiedzią na powyższe pismo z dnia 28.03.2008 r. skierowaną przez Zarząd – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.
2. Użytkownika lokalu w Osiedlu „Skarpa” z dnia 22.02.2008 r. dot. zmiany wysokości opłat za użytkowany lokal oraz odpowiedzią na powyższe pismo z dnia 31.03.2008r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe użytkownika.
Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag co do sposobu załatwienia powyższych pism przez Spółdzielnię.

Ad. 10
Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w I kwartale 2008 r. – biorąc pod uwagę między innymi wyniki ekonomiczne spółdzielni za rok 2007 – oraz po dyskusji, postanowiła przyznać premię członkom Zarządu za I kwartał 2008 r. w pełnej wysokości.

Ad. 11
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 12
Członkowie Rady Nadzorczej omawiali sposób obsługi zebrań grup członkowskich, analizowali inne zagadnienia, którymi zajmowała się Rada a nie zostały ujęte w sprawozdaniu.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

Data opublikowania: 12:20, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2008