Protokół Nr 03/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 18.03.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Teresa Husarek,
Zbigniew Ulanowski, Zbigniew Dyguś, Jerzy Kutyła,
Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk,
Tadeusz Mazurek, Danuta Przybyś – Ziemba, Teresa Panas.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z-ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że porządek obrad posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady Nadzorczej.
3. Informacja na temat wyników przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r. lustracji częściowej obejmującej działalność Spółdzielni w zakresie inwestycji budowlanych.
4. Opinia dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia wniosków lustracji – projekt uchwały
5. Informacja Zarządu na temat:
a/ realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej w 2007 r.
b/ realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli odbytych w 2007 r.
6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych w osiedlach „Skarpa”, „Ruta”, „Widok”,
b/ zatwierdzenia wstępnej ceny 1m2 lokali w budynku przy ulicy Wiklinowej 2 w Lublinie,
c/ zmian w załączniku do Uchwały Nr 108/3/2001 Rady Nadzorczej z dnia 12.06.2001 r. – Regulaminie rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Czuby”.
7. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 26.02.2008 r.
9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
10. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
11. Zapytania i wnioski.

Członkowie Rady Nadzorczej do przedstawionego przez przewodniczącego Rady Nadzorczej porządku obrad, nie zgłosili uwag i jednomyślnie – 19 za, przyjęli porządek obrad do realizacji.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że posiedzenie prezydium Rady odbyło się w dniu 11.03.2008 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, terminy posiedzeń komisji oraz skierowali do rozpatrzenia przez komisje Rady, pisma członków Spółdzielni.
W punkcie 4 „Sprawy wniesione” postanowili, że w połowie kwietnia zostanie zwołane posiedzenie, na którym Rada Nadzorcza rozpatrzy wnioski Zarządu Spółdzielni o wykluczenie i wykreślenie z rejestru Spółdzielni członków na podstawie §§ 66 i 67 Statutu.

Ad. 3
Przybyły na posiedzenie Rady Nadzorczej Jerzy Wójcicki, poinformował że z upoważnienia Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 91 § 1 Prawa Spółdzielczego, przeprowadził w SM „Czuby” lustrację działalności inwestycyjnej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Zapoznał członków Rady Nadzorczej z treścią poniżej przedstawionego protokołu.

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
W LUBLINIE
==================================================
PROTOKÓŁ
z lustracji działalności inwestycyjnej
Spółdzielni Mieszkaniowej ,, CZUBY” w Lublinie
za okres 01.01.2007 – 31.12.2007.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, CZUBY” z siedzibą przy ul. Watykańskiej 6 20-470 Lublin, wpisana do rejestru Spółdzielni Postanowieniem Sądu Rejonowego – XI Wydział Gospodarczy i Rejestrowy w Lublinie dnia 6 kwietnia 1979 r. pod numerem ARS – 748. W roku 2002 po wejściu w życie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Spółdzielnia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 16.01.2002 pod numerem KRS – 0000082134 tel.081 464 17 00 fax. 081 464 17 77.
Numer Identyfikacji Podatkowej -VAT 712-016-05-14 nadany przez Urząd Skarbowy w Lublinie.
Numer Identyfikacji Podmiotu Gospodarki Narodowej REGON w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki nr 000823960 – 00012 nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie.
Lustrację przeprowadził:
Jerzy Wójcicki posiadający uprawnienia lustracyjne Nr 3424/97, nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie ul. Jasna 1 w ramach umowy i upoważnienia Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie nr 49/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. w zakresie działalności inwestycyjnej.

Informacje wstępne.
Według zawartej i podpisanej umowy w dniu 10 grudnia 2007 r. pomiędzy Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie a Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej ,, CZUBY” zwanej dalej Spółdzielnią, zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 91 § 1 Prawa Spółdzielczego przedmiotem lustracji jest zbadanie działalności inwestycyjnej za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

W okresie przeprowadzania lustracji Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,CZUBY” reprezentowana była przez:
1. mgr Ryszarda Burskiego – Prezesa Zarządu.
2. mgr inż. Annę Urbanek – Zastępca Prezesa Zarządu.
3. inż. Andrzej Borówka – Zastępca Prezesa Zarządu.
Obowiązki Głównego Księgowego pełnił mgr Adam Ziółek.

Na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2007 r. Rada Nadzorcza została poinformowana przez przeprowadzającego lustrację o rozpoczęciu lustracji, jej tematyce, możliwościach wniesienia zagadnień do szczegółowego zbadania, uczestniczenia w czynnościach lustracyjnych upoważnionych członków Rady Nadzorczej.
W okresie przeprowadzania lustracji wyjaśnień udzielali niżej wymienieni kierownicy komórek organizacyjnych, a także w zależności od potrzeb pracownicy:
1. inż. Wojciech Byzdra – Kierownik Działu d/s G.Z.M. i realizacji U.S.M.
2. Elżbieta Ożóg – Kierownik Działu Księgowości Inwestycyjnej i Kredytowej.
3. mgr inż. Krystyna Głuska – Kierownik Działu Członkowsko Mieszkaniowego.
4. mgr inż. Maria Ciołek – Inspektor d/s rozliczeń inwestycji.

KONTROLA ZEWNĘTRZNA I POSTĘPOWANIE POLUSTRACYJNE
PO OSTATNIEJ LUSTRACJI.

Podczas lustracji ustalono, że żadne uprawnione organy zewnętrzne nie przeprowadzały kontroli działalności inwestycyjnej w Spółdzielni w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
W dniach od 02 lutego 2007 do 28 lutego 2007 r. została przeprowadzona przez lustratora Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Lucjana Kopera lustracja działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres od 01.01.2006 roku do 31.12. 2006 roku.
Wnioski polustracyjne zostały przedstawione Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 19.04. 2007 roku, a na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 26.05. 2007 roku Uchwała ZPCz nr.31/2007 r.

Sposób realizacji wniosków został przedstawiony w załączniku nr 8.
1. Podstawy prawne i organizacyjne zabezpieczenia prowadzonej przez Spółdzielnię działalności inwestycyjnej.
– Budynek mieszkalny przy ul. Dziewanny 14 Oś Ruta.
– Budynek mieszkalny przy ul. Wiklinowej 2 Oś Łęgi.

1.1 W świetle postanowień Statutu organem uprawnionym do podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji jest Rada Nadzorcza paragraf 87 Statutu Spółdzielni.
Zgłoszony przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 06 02 2007 r. wniosek o rozpoczęcie inwestycji został zaakceptowany pozytywnie – za rozpoczęciem inwestycji głosowało 15 członków Rady Nadzorczej, przeciw 2 członków, wstrzymujących nie było. Uchwała R.N. nr 10/8007 z dnia 6.02. 2007 r. Załącznik nr.9
Aktualizacja planu Załącznik nr.10.

1.2 Działalność inwestycyjną regulują n/w regulaminy, uchwały i umowy:
– Regulamin rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „CZUBY”. Uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 12.06.2001 r . Uchwała nr 108/3/2001.
– Regulamin udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzone w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, finansowanych ze środków spółdzielczych. Uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 28.11.2006 r . Uchwała nr.134/5/2006 obowiązujący do dnia 19.04. 2007 r. Uchylony uchwałą Rady Nadzorczej nr 45/7/2007 r. z dnia 19.04 2007 r.
– Regulamin udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzone w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, finansowanych ze środków spółdzielczych. Uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 12.06.2007 r. Uchwała nr.56/8/2007 r.
– Regulamin naboru uczestników budowy mieszkań realizowanych w SM ,,CZUBY”. Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/1/2006 w dniu 31.01.2006 r.
– Projekty umów o budowę lokalu mieszkalnego i garażowego.

Aktualizowane wg potrzeb przez Dział Członkowski. W treści opracowywanych umów uwzględniono wezwanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów delegatura Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów w Lublinie. Pismo nr RLU-60-16/07 EW z dnia 07 marca 2007 r.

1.3 Organizacyjne formy obsługi prowadzonej przez Spółdzielnię Działalności Inwestycyjnej.
Obsługa działalności inwestycyjnej prowadzona jest przez własne służby techniczne w ramach utworzonego Działu ds. G.Z.M i realizacji U.S.M. ujętego w Strukturze Organizacyjnej Spółdzielni.
Osoby zatrudnione w Dziale ds. G.Z.M i realizacji U.S.M. (5 etatów) zatrudniono na zasadzie umowy o prace.
Natomiast inspektorzy nadzoru
– jeden etat na zasadzie umowy o prace.
– cztery etaty na zasadzie umowy zlecenia wg potrzeb.
Specjalista ds. rozliczeń
– jeden etat na zasadzie umowy o prace
– jeden etat na zasadzie umowy zlecenia.

Zatrudnieni pracownicy inspektorzy nadzoru ich kwalifikacje to uprawnienia w zakresie nadzorowanej branży. Osoby te należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Ogólny stan zatrudnienia działu ds. G.Z.M i realizacji U.S.M. zabezpiecza potrzeby realizowanych inwestycji, a posiadane kwalifikacje zabezpieczały profesjonalne ich prowadzenie.
Oceniając materiały przygotowane do rozpoczęcia inwestycji należy stwierdzić, że komplet materiałów został opracowany prawidłowo.
Do przygotowanych zasad organizacyjnych rozpoczynanych inwestycji lustracja uwag nie wnosi.

2. Potrzeby mieszkaniowe, a program inwestycyjny.
2.1 Ustalenie potrzeb mieszkaniowych.

Spółdzielnia nie posiada kandydatów na członków Spółdzielni. Natomiast posiada rejestr członków oczekujących. W przeszłości przed rozpoczęciem inwestycji członkowie oczekujący byli zawiadamiali pisemnie o możliwości nabycia mieszkania.
Wszyscy, którzy byli zainteresowani mogli w pierwszej kolejności nabyć mieszkania na zasadach określonych w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. tekst jednolity ogłoszony Dz. U. Nr 82 z 2007 r. poz. 560.
Pozostała grupa członków oczekujących w ilości 269 osób nie podejmuje kontaktu ze Spółdzielnią.
Wobec powyższego faktu dane w rejestrze nie mogą stanowić podstawy do ustalenia programu inwestycyjnego.

W zakresie naboru chętnych w budowie mieszkań marketing prowadzi Dział G.Z.M i realizacji U.S.M. poprzez:
– Internet.
– ogłoszenia w prasie.
– udział w targach budowlanych.
– udział w giełdach mieszkaniowych.

Nabór chętnych zostaje przeprowadzony przed rozpoczęciem inwestycji poprzez zbieranie podań od zainteresowanych osób z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie naboru uczestników budowy mieszkań realizowanych w SM ,,CZUBY”.
W przypadku inwestycji budynek mieszkalny przy ul. Dziewanny 14, i Wiklinowej 2 postanowiono rozpocząć nabór chętnych do budowy mieszkań po otrzymaniu przez spółdzielnię pozwolenia na budowę.

3. Sprawy terenowo – prawne.
Teren, który Spółdzielnia przeznaczyła pod zabudowę oddany był Spółdzielni przez Gminę Lublin w wieczyste użytkowanie.
Załącznik nr 3.
Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych działki zostały wydzielone w celu umożliwienia uczestnikom procesu inwestycyjnego ustalania odrębnej własności.
– Budynek mieszkalny przy ul. Dziewanny 14.
Spółdzielnia wydzieliła działkę Nr 42/5 o powierzchni 3742,00 m2.
Decyzja Prezydenta Miasta Lublin nr GGN.01.2.2.7430/213/2003.
Załącznik nr 11.
– Budynek mieszkalny przy ul. Wiklinowej 2.
Spółdzielnia wydzieliła działkę Nr 19/9 o powierzchni 2902,00 m2
Decyzja Prezydenta Miasta Lublin NrGGN.01.2.2.7430/219/2003.
Załącznik Nr 12.
Teren, na którym Spółdzielnia inwestuje posiada w pobliżu uzbrojenie terenu w zakresie:
– kanalizacji sanitarnej i deszczowej
– sieci wodociągowej
– sieci gazowej
– sieci energetycznej
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

4. Przygotowanie inwestycji.
4.1 Przygotowanie inwestycji – Budynek mieszkalny przy ul. Dziewanny 14.
Przygotowanie inwestycji prowadzone było przez Spółdzielnię siłami własnymi. Spółdzielnia uzyskała z Urzędu Miasta Lublin Wydział Architektury i Administracji Budowlanej wyrys i wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Pismo nr AAB .I.TW.6.7328/328/2003 z dnia 24.11.2003 r. w którym określono przeznaczenie działki.
Załącznik nr 13.

4.1.1 Wybór wykonawcy koncepcji dokumentacji został dokonany w sposób następujący. Spółdzielnia ogłosiła przetarg na opracowanie koncepcji i projektu budowlanego zabudowy działki . Na skutek stanowiska SARP – Stowarzyszenia Architektów Polskich o/ Lublin wpłynęła tylko jedna oferta i przetarg unieważniono.
Protokół postępowania z przetargu dwustopniowego na wykonanie koncepcji i projektu zabudowy działki nr 42/5.
Załącznik nr 14.

4.1.2 Zarząd pismem z dnia 05.01.2005 r. zwrócił się do Rady Nadzorczej o zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. Z uwagi na posiadane prawa autorskie do koncepcji zabudowy Osiedla Ruta przez Architektów zatrudnionych w Autorskim Biurze Architektów ,,INVESTPROJEKT PARTNER 6 ”. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na opracowanie koncepcji i projektu przez Biuro Architektów ,,INVESTPROJEKT PARTNER 6 ” Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 38A 20-601 Lublin.
Załącznik nr 15.

4.1.3 Zarząd w dniu 12.01. 2006r. zawarł z Autorskim Biurem Architektury ,,INVESTPROJEKT PARTNER 6 ” Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 38A 20-601 Lublin umowę nr 2/2006 na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem działki nr 42/5 przy ul. Dziewanny 14 osiedle Ruta w Lublinie.

4.1.4 Podpisana przez Zarząd umowa zabezpieczała interesy Spółdzielni jak i przyszłych członków Spółdzielni /właścicieli mieszkań/ uczestników procesu inwestycyjnego.
W umowie określono:
koszt opracowania – 15 000,00 zł. + podatek VAT
termin opracowania koncepcji – 10.02.2006 r.
kary za nieterminowe lub nienależyte wykonanie prac – § 7 umowy

W trakcie opracowania koncepcji programowo – przestrzennej występowały zmiany, które zostały uwzględnione przez opracowującego koncepcje.
Biuro w terminie wywiązało się z powierzonego przez Spółdzielnie zadania.
Nie zachodziła konieczność naliczania kar.

4.1.5 Zarząd w dniu 03 lipca 2007 r. zawarł z Autorskim Biurem Architektury ,,INVESTPROJEKT PARTNER 6 ” Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 38A 20-601 Lublin umowę nr 8/2007 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 42/5 przy ul. Dziewanny 14 osiedle Ruta w Lublinie.
Biuro Projektów zobowiązało się do wykonania i dostarczenia opracowań w terminach:
1. Projekt budowlany – do 10 grudnia 2007 r.
2. projekt zagospodarowania terenu – do 10 grudnia 2007 r.
3. Projekty wykonawcze – do 28 lutego 2008 r.
w tym
przedmiary robót.
kosztorysy inwestorskie.
projekty wykonawcze architektury, konstrukcji, wentylacji,
instalacji wewnętrznych.
projekty sieci i przyłączy.
projekty dróg, małej architektury, zieleni.

4.1.6 O warunki dostawy mediów podczas projektowania w imieniu Spółdzielni występowało Biuro Architektów.

4.1.7 W podpisanej przez Zarząd umowie dotyczącej opracowania projektów określono:
– koszt opracowania dokumentacji 328 900,00 zł +podatek VAT
– termin opracowania do 28 lutego 2008 r.
– harmonogram § 5
– forma płatności § 6
– obowiązki zleceniobiorcy § 7
– forma przekazania dokumentacji § 8
– kary
dla zleceniobiorcy § 13
dla zleceniodawcy § 12
– kary za nienależyte wykonanie prac § 14 §15 §16
– nadzór autorski § 17
– ochrona praw autorskich § 18 § 19
– zabezpieczenie umowy § 22
– tryb rozstrzygania spraw spornych § 25
Do umowy nr 8/2007 zawartej w dniu 03 lipca 2007 roku zarząd zawarł w dniu 10 grudnia 2007 roku aneks o przesunięcie terminu przekazania dokumentacji na dzień 15 luty 2008 r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Podpisana przez Zarząd umowa zabezpieczała interesy Spółdzielni jak i przyszłych członków Spółdzielni (właścicieli mieszkań) uczestników procesu inwestycyjnego.

4.1.8 Poniesione nakłady finansowe na przygotowanie inwestycji w wysokości 22 682,24 zł. są to zaangażowane własne środki spółdzielni. Stan na 31.12.2007 przedstawia załącznik nr 5.

4.1.9 Ocenę przygotowania inwestycji Budynek mieszkalny przy ul. Dziewanny 14 zakończono na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

4.2 Przygotowanie inwestycji – Budynek mieszkalny przy ul. Wiklinowej 2.
4.2.1 Przygotowanie inwestycji prowadzone było przez Spółdzielnię siłami własnymi. Spółdzielnia uzyskała z Urzędu Miasta Lublin Wydział Architektury i Administracji Budowlanej wyrys i wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pismo nr AAB.I.TW.6.7328/2070/2006 z dnia 23.11.2006 r. w którym określono przeznaczenie działki. Załącznik nr16.

4.2.2 Spółdzielnia wystąpiła do pięciu Biur Projektowych z zapytaniem o cenę opracowania koncepcji zabudowy budynkiem mieszkalnym działki nr 19/9 przy ul. Wiklinowej 2. Na wysłane oferty odpowiedziało tylko jedno Biuro Projektów Bieńkowski – Lis – Mierzwa Architekci Spółka z o.o. 20 -601 Lublin ul. Zana 38C.
Pismo z dnia 29.01.2007r. Załącznik nr 17

4.2.3 Zarząd w dniu 16 kwietnia 2007 r. zawarł z Biurem Architekci
mgr inż. arch. Jacek Bieńkowski, mgr inż. arch. Andrzej Lis, mgr inż. arch. Maria Podniesińska – Mierzwa
20-601 Lublin ul. Tomasza Zana 38C umowę o dzieło architektoniczne pod nazwą koncepcja Architektoniczna programowo – przestrzenna budynku mieszkalnego przy ul. Wiklinowej 2 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem terenu i zespołem parkingowym na działkach 19/8 , 19/9 , 48 , 47/2 obręb 30 Ark 11.

4.1.4 Podpisana przez Zarząd umowa zabezpieczała interesy Spółdzielni jak i przyszłych członków Spółdzielni (właścicieli mieszkań) uczestników procesu inwestycyjnego.
W umowie określono:
koszt opracowania – 70 000,00 zł. + podatek VAT
termin opracowania koncepcji – 25 październka 2007 r.
kary umowne za nieterminowe lub nienależyte wykonanie prac – § 9 , § 10 umowy

Biuro w terminie wywiązało się z powierzonego przez Spółdzielnie zadania umowy z dnia 16 kwietnia 2007 r. o wykonanie dzieła architektonicznego.
Nie zachodziła konieczność naliczania kar.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 06 kwietnia 2007 r. zaakceptowała Zlecenie opracowania projektu budowlano – wykonawczego Architekci Bieńkowski, Lis, Mierzwa Spółka z o.o. 20 -601 Lublin ul. Zana 38C. Załącznik nr 18.

4.2.5 Zarząd w dniu 30 listopada 2007 r. zawarł z Bieńkowski, Lis, Mierzwa Spółka z o.o. 20 -601 Lublin ul. Zana 38C umowę na wykonanie projektu Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul Wiklinowej 2 ze zbiornikiem podziemnym parkingami terenowymi przy ul. Wiklinowej i ul. Tatarakowej w Lublinie.
Biuro projektów zobowiązało się do wykonania i dostarczenia projektów wykonawczych w terminach:
1. Projekt budowlany – do 15 stycznia 2008 r.
2. Projekt zagospodarowania terenu – do 15 stycznia 2008 r.
3. Projekty wykonawcze – do 15 kwietnia 2008 r.
w tym
projekty wykonawcze architektury, konstrukcji,
instalacji sanitarnych, elektrycznych,
projekty sieci i przyłączy,
projekty dróg, małej architektury, zieleni.

4.2.6 Podczas projektowania o warunki dostawy mediów występowała Spółdzielnia.

4.2.7 W podpisanej przez Zarząd umowie dotyczącej opracowania projektów określono:
– koszt opracowania dokumentacji 287 000,00 zł + podatek VAT
– terminy § 3
projekty wykonawcze do 15 kwietnia 2008 r.
– harmonogram płatności § 6
– forma płatności § 7
– obowiązki wykonawcy § 8
– obowiązki zamawiającego § 10, § 11
– forma przekazania dokumentacji § 9
– kary
dla wykonawcy § 14
dla zamawiającego § 13
– kary za nienależyte wykonanie prac § 15 , §16 , § 17
– nadzór autorski § 18
– ochrona praw autorskich § 19 , § 20
– zabezpieczenie umowy § 22 , § 23
– tryb rozstrzygania spraw spornych § 26
Podpisana przez Zarząd umowa na wykonanie projektu Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego przy ul. Wiklinowej 2 ze zbiornikiem podziemnym, parkingami terenowymi przy ul. Wiklinowej zabezpiecza interesy Spółdzielni jak i przyszłych członków Spółdzielni (właścicieli mieszkań) uczestników procesu inwestycyjnego.

4.1.8 Poniesione nakłady finansowe na przygotowanie inwestycji w wysokości 100 747,58 zł. są to zaangażowane własne środki spółdzielni. Stan na 31.12.2007 przedstawia załącznik nr 5

4.2.9 Spółdzielnia przed rozpoczęciem realizacji inwestycji ustaliła wstępna cenę 1m2 Pu. w wysokości 4000 zł oraz współczynniki atrakcyjności dla lokali w budynku przy ul. Wiklinowej 2 Lublinie. Załącznik nr 19.

4.1.10 Ocenę przygotowania inwestycji budynek mieszkalny przy ul. Dziewanny 14 zakończono na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

5. REALIZACJA INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH.
Przygotowanie, rozpoczęcie realizacji, finansowanie inwestycji zostało opisane w przeprowadzonej lustracji w roku 2006 przez lustratora Lucjana Kopera.

5.1. Inwestycja Osiedle Widok II zadanie 9, 10 budynek nr 1 ul. Topazowa 4.
5.1.1 W/g wpisu do dziennika budowy na dzień 12.01.2007 r.ustalono zaawansowanie robót budowlanych.
,, Zakończono roboty dekarskie dachu i daszków nad wejściami.”
5.1.2 Ustalono w dokumentach że faktyczna kwota wypłaconego wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy stan na dzień 01. 01. 2007 r. wynosi 4 533 324,08 zł. Załącznik nr 20.
5.1.3 Podczas badania stwierdzono że, do kontrolowanych faktur dołączone są prawidłowo opisane protokoły odbioru robót podpisane przez inspektorów nadzoru.

6.1 Finansowanie inwestycji.
6.1.1 Podczas realizacji inwestycji spółdzielnia nie zaciągała kredytu i nie angażowała do finansowania własnych środków obrotowych.

7. Przekazanie budynku do eksploatacji.
7.1 Przekazanie budynku do eksploatacji – Budynek mieszkalny przy ul. ul. Topazowa 4. Załącznik nr 1.
7.1.1 Zgodnie z podpisaną umową i aneksem zakończenie budowy nastąpiło w dniu 15.01.2007 roku i w tym dniu dokonano wpisu do dziennika budowy. O zakończeniu budowy zgodnie z wpisem do dziennika wykonawca poinformował spółdzielnię faksem w dniu 15 stycznia 2007 r. Zarząd zarządzeniem Nr 3/2007 z dnia 16.01.2007 r. powołał komisję odbiorową, ustalając:
– skład komisji
– dzień odbioru
– miejsce spotkania komisji
Załącznik nr 21.

7.1.2 Komisja w dniu 31 stycznia 2007 r. spisała protokół odbioru i przekazania obiektu do użytku budynek mieszkalny przy ul. Topazowej 4.
W protokole zostały zawarte dane w zakresie:
– przekazanej dokumentacji
– powierzchni użytkowej, kubatury
– ilości lokali
– okresu rękojmi
– protokołów badań instalacji w budynku elektryczne , wodociągowej i kanalizacyjnej.
– protokoły kontroli przewodów wentylacyjnych.
– wykaz certyfikatów i aprobat technicznych na wbudowane materiały załącznik nr1 do protokołu odbioru.
Podczas lustracji ustalono że,obmiar powierzchni lokali mieszkalnych , garaży, lokalu usługowego, części wspólnych przynależnych dokonano z natury.

7.1.3 Inwestycja została zrealizowana w terminie i nie zachodziła konieczność naliczania kar.

7.1.4 Spółdzielnia uzyskała decyzję pozwolenie na użytkowanie Pismo nr PNB.IO.V.5.601/42/07. Decyzja Nr 1-634/05 z dnia 7 marca 2007r. Załącznik nr 22.

7.1.5 Urząd Miejski w Lublinie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nadał nieruchomości numer porządkowy Topazowa 4. Pismo Urzędu Miasta Lublin Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN.03.3.4.1.7411/80/2007 r.z dnia 16 marca 2007 r. Załącznik 23.

8. Usuwanie wad i usterek.
8.1 Spisane w protokole odbioru i przekazania obiektu do użytku budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Topazowej 4 w Lublinie zostały wykonane.
8.2 Zatrzymana kwota będąca w dyspozycji Spółdzielni zgodnie z umową nr 1/XI/2005 z dnia 30 listopada 200 5r. wynosi 34 425,00 zł. paragraf 5 pkt 7.1.
Zgodnie z paragrafem 5 pkt 7.2 i 7.3 zwrócono 80% zatrzymanej kwoty w dniu 16 maja 2007 r. zatrzymana kwota to kaucja gwarancyjna 20% w wysokości 6 885,00 zł która zostanie zwrócona po upływie gwarancji.

9. Inwestycja Osiedle Widok II zadanie 9, 10 budynek nr 2 ul. Topazowa 6. Załącznik nr 1.
9.1 W/g wpisu do dziennika budowy na dzień 8 stycznia 2007 r. ustalono zaawansowanie robót budowlanych.
,,Zgłoszono do odbioru zbrojenia ścian piwnic w osich 17 ÷24”
9.2 Ustalono w dokumentach, że faktyczna kwota wypłaconego wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy stan na dzień 1 stycznia 2007 r. wynosi 176 192,54 zł. Załącznik nr 20
9.3 Podczas badania stwierdzono że do kontrolowanych faktur dołączone są prawidłowo opisane protokoły odbioru robót (elementów) podpisane przez inspektorów nadzoru.

10. Finansowanie inwestycji.
10.1 Podczas realizacji inwestycji spółdzielnia nie zaciągała na budownictwo mieszkaniowe kredytu i nie angażowała do finansowania własnych środków obrotowych.

11. Przekazanie budynku do eksploatacji.
11.1 Przekazanie budynku do eksploatacji – Budynek mieszkalny przy ul. Topazowa 6.
11.2 Zgodnie z podpisaną umową zakończenie budowy nastąpiło w dniu 15 listopada 2007 roku i w tym dniu dokonano wpisu do dziennika budowy. O zakończeniu budowy zgodnie z wpisem do dziennika wykonawca poinformował spółdzielnię faksem w dniu 15 listopada 2007 r.
Zarząd zarządzeniem nr 28/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. powołał komisję do odbioru budynku nr 2 przy ul. Topazowej 6 ustalając:
– skład komisji
– dzień odbioru
– miejsce spotkania komisji
Załącznik nr 24.

11.3 Komisja w dniu 06 grudnia 2007 r. spisała protokół odbioru i przekazania obiektu do użytku budynek mieszkalny przy ul. Topazowej 6.
W protokole zostały zawarte dane w zakresie:
– przekazanej dokumentacji
– powierzchni użytkowej , kubatury
– ilości lokali
– okresu rękojmi
– protokołów badań instalacji w budynku elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
– protokoły kontroli przewodów wentylacyjnych.
– wykaz certyfikatów i aprobat technicznych na wbudowane materiały
załącznik nr1 do protokołu odbioru.
Podczas lustracji ustalono że obmiar powierzchni lokali mieszkalnych, lokalu usługowego, garaży, części wspólnych i przynależnych dokonano z natury.

11.4 Inwestycja została zrealizowana w terminie i nie zachodziła konieczność naliczania kar. Podczas odbioru nie stwierdzono żadnych wad i usterek.

11.5 Na dzień 15 stycznia 2008 nie zakończono fakturowania robót (wykonawcy nie złożyli kompletu faktur ) i nie wystawiono wszystkich dowodów OT.

Do wykonania pozostały tereny zielone.
11.6 Spółdzielnia wystąpiła z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji pozwolenie na użytkowanie obiektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Topazowej 6.

12. Zakres lustracji inwestycji budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Topazowej 4 i budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Topazowej 6 obejmował będzie rozliczenie, ustalenie wysokości wkładów oraz ich egzekwowanie.

13. Usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji w budynkach odebranych i przekazanych do eksploatacji.
13.1 Osiedle Poręba – przeglądy.
W roku 2007wykonano trzecie przeglądy gwarancyjne.

Budynek A3 przy ulicy Agatowej 12.
Przegląd odbył się w dniu 20 marca 2007 r. z udziałem przedstawiciela wykonawcy.W protokole spisano usterki i ustalono kolejny termin ich usunięcia na dzień 31 maja 2007 r. W dniu 28 stycznia 2008 r. spisano protokół potwierdzający usunięcie usterek. W punkcie 3, 4, 5 protokołu usterki zostaną wykonane w 2008 roku.

Budynek A1 przy ulicy Agatowej 12.
Przegląd odbył się w dniu 16 lipca 2007 r. z udziałem przedstawiciela wykonawcy. W protokole spisano usterki i ustalono kolejny termin ich usunięcia na dzień 30 września 2007 r.W dniu 28 stycznia 2008 r. spisano protokół potwierdzający usunięcie usterek. W punkcie 3, 4, 6 protokołu usterki zostaną wykonane w latach określonych w protokole z uwagi na ich skomplikowany charakter.

13.2 Osiedle Widok – przeglądy.
W roku 2007 odbył się pierwszy przegląd gwarancyjny.

Zadanie 7cde Budynek2 segment 2c przy ulicy Bursztynowej 25.
Przegląd odbył się w dniu 18 października 2007 r. z udziałem przedstawiciela wykonawcy .W protokole spisano usterki i ustalono termin ich usunięcia na dzień 30 listopada 2007 r. Protokół z dnia 04 grudnia 2007 r. potwierdzający usunięcie usterek wymienionych w protokole z dnia 18 października 2007 r.

Zadanie 7cde Budynek2 segment 2a przy ulicy Bursztynowej 25.
Przegląd odbył się w dniu 09 stycznia 2007 r. z udziałem przedstawiciela wykonawcy. W protokole spisano usterki i ustalono kolejny termin ich usunięcia na dzień 30 czerwca 2007 r. Protokół z dnia 11 lipca 2007 r. potwierdzający usunięcie usterek wymienionych w protokole z dnia 09 stycznia 2007 r.

13.3 Osiedle Widok II – przeglądy.
W roku 2007 odbył się pierwszy przegląd gwarancyjny.
Zadanie 9.10 Budynek nr 1 przy ulicy Topazowej 4.
Przegląd odbył się w dniu 16 stycznia 2007 r. z udziałem przedstawiciela wykonawcy. W protokole spisano usterki i ustalono termin ich usunięcia na dzień 31 marca 2008 r.

14. Nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji.

Nadzór inwestorski Spółdzielnia prowadziła siłami własnymi zatrudniając etatowych pracowników na zasadzie umowy o pracę, brakujące branże – inspektorów z zewnątrz (na zasadzie umowy zlecenie).
Zatrudnieni inspektorzy organizacyjnie wchodzili w skład działu ds. G.Z.M i realizacji U.S.M. Spółdzielni.
Wszyscy zatrudnieni posiadali odpowiednie kwalifikacje w zakresie nadzorowanej branży i należeli do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Inspektorzy nadzoru wykonywali swoje obowiązki zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane w zakresie:
– technicznym, dokonując wpisów potwierdzających wykonanie robót, zakończenie robót, wprowadzania zmian.
– kosztowym – ustalanie zaawansowania robót w protokołach częściowych odbiorów, sprawdzanie kosztorysów na roboty dodatkowe.
Koszty funkcjonowania obsługi inwestycyjnej przedstawia Załącznik nr 6. dotyczy inwestycji budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowej 23 i 25.
Załącznik nr 7. dotyczy inwestycji budynek mieszkalny przy ul. Topazowej 4 i 6, Wiklinowa 2 , Dziewanny 14.
Koszty odnoszone były bezpośrednio w ciężar inwestycji pod datą dokonania zapłaty za wykonaną usługę miesięcznie zatrudnionych na zasadzie umowy zlecenie natomiast kwartalnie koszty Zarządu.

Do sposobu prowadzenia nadzoru lustracja uwag nie wnosi.

15. Rozliczenie inwestycji. Załącznik nr 4.
15.1 Rozliczenie inwestycji, ustalenie wysokości wkładów oraz ich egzekwowanie.

15.1.1 Rozliczenie inwestycji odbyło się zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM ,,CZUBY” uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 12. 06.2001 r. uchwała nr 108/3/2001 r. Spółdzielnia ustaliła w regulaminie rozliczenie dwustopniowe § 2 regulaminu. Przyjęty w regulaminie w rozdziale III § 8 podział na koszty bezpośrednie i pośrednie jest prawidłowy.

15.1.2 W przyjętym przez Spółdzielnię planie kont występuje rodzajowa analityka kosztów (podział na koszty bezpośrednie i pośrednie), zgodna z regulaminem.
Przyjętym Uchwałą Zarządu Nr 3/2002 z dnia 03 lutego 2002 r. zasadami polityki prowadzenia rachunkowości.

15.1.3 Zbiorcze zestawienie całkowitych kosztów inwestycji wykonała Elżbieta Ożóg – Kierownik Działu Księgowości Inwestycyjnej i Kredytowej.
Składa się ono z zestawienia całkowitych poniesionych kosztów bezpośrednich i pośrednich. Załącznik nr 6.
Przedstawione rozliczenie wg regulaminu to ,, rozliczenie końcowe ostateczne”.

Rozliczenie zostało wykonane w terminie określonym w Statucie Spółdzielni § 13 tj. ciągu 6 miesięcy od odbioru zadania.
Rozliczenie zostało przyjęte przez Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 czerwca 2007 r. Uchwała nr 7/2007 Załącznik nr 32 i przedstawione do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej w dniu 19 czerwca 2007 r.uchwała Rady Nadzorczej nr 59/11/07. Załącznik nr 3.

W przedstawionym rozliczeniu inwestycji poszczególne rodzajowe koszty zostały rozliczone prawidłowo.
15.2.1 – Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowej 23 budynek B4.
15.3.1 – Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowej 25 budynek 2A.
15.4.1 – Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowej 25 budynek 2B.
15.5.1 – Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowej 25 budynek 2C.
15.2.1 Rozliczenie kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą
– Budynek mieszkalny i garaże przy ul. Bursztynowej 23, budynek B 4. Załącznik nr 25 i 26.
Cena jednostkowa netto według kosztów planowanych
2 355,14 zł za 1m2 Pu. – mieszkania
1 401,64 zł za 1m2 Pu. – garażu
Cena jednostkowa netto według rozliczenia końcowego
2 313,35 zł za 1m2 Pu. – mieszkania
1 344,85 zł za 1m2 Pu. – garażu
Do zwrotu
41,79 zł za 1m2 Pu. lokalu mieszkalnego
56,79 zł za 1m2 Pu. garażu
W rozliczeniu uwzględniono koszty wykupienia od Gminy Lublin gruntu.
Powyższe rozliczenie obowiązuje dla współczynnika atrakcyjności 1,00.

15.2.2 Na okoliczność wytworzenia środków trwałych zostały wystawione dowody OT i PT.
Nr dowodu OT W I I 7cde-2 kwota 3 721 142,60 zł.
Nr dowodu OT uzupełń W I I 7cde -5/07 kwota 3 236 482,93 zł.
Nr dowodu OT W I I 7cde/3 garaże kwota 271 871, 78 zł.
Nr dowodu OT uzupełń W I I 7cde -6/07 garaże kwota 173 416.03 zł.
Nr dowodu OT 6/0 sieć kan. sanitarnej bud 2 i 4 kwota 76 620,14 zł.
Nr dowodu OT 6/0 sieć kan. deszczowej bud 2 i 4 kwota 29 580,84 zł.
Nr dowodu OT 6/0 sieć kan. deszczowej bud 2 kwota 253 190,89zł
Nr dowodu PT 3/2005 podłącz. wodociągowe kwota 4 754,00 zł.
Wartość tych środków jest zgodna z zaksięgowanymi fakturami.

Wystawiono dowody OT lecz nie przekazano na majątek Gminy Lublin drogi przy ul. Topazową (zadanie 7 c.d.e etap I I budynki przy ul. Bursztynowej 23 i 25).
OT W I I 9,10/1/08 droga komunalna kwota 190 336,12 zł
OT W I I 9,10/2/08 droga komunalna kwota 17 123,49 zł
Wartość tych środków jest zgodna z zaksięgowanymi fakturami.
W dowodach OT budynków została wpisana powierzchnia, kubatura, ilość mieszkań.
Wartości są zgodne z wpisanymi w protokole odbioru i przekazania obiektu do użytkowania.

15.2.3 Spółdzielnia poinformowała wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o zakończeniu budowy.
Rozliczenia końcowe ostateczne zostały przesłane do zainteresowanych osób w dniu 20 czerwca 2007 r.
W rozliczeniach zawarto:
– wniesiony wkład
– ogólny koszt budowy lokalu
– powierzchnię mieszkania
– współczynnik atrakcyjności
– kwotę do zwrotu

Po uwzględnieniu danych j/w wyliczono koszt budowy mieszkania i garażu, porównując go do wniesionego wkładu budowlanego.
Po porównaniu w/w danych wyliczono każdemu uczestnikowi procesu inwestycyjnego kwotę do zwrotu – dopłaty. Załącznik nr 27 – dotyczy lokali mieszkalnych . Załącznik nr 28 – dotyczy garaży.
Podczas lustracji ustalono, że przedstawione właścicielom mieszkań indywidualne rozliczenia mieszkań są prawidłowe.
Wszyscy uczestnicy budowy wnieśli w wymaganej wysokości określone w umowie wkłady budowlane.

15.3.1 Rozliczenie kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą – Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowej 25 , budynek 2 A.
Załącznik nr 25 i 26.
Cena jednostkowa netto według kosztów planowanych
2 355,14 zł za 1m2 Pu. – mieszkania
Cena jednostkowa netto według rozliczenia końcowego
2 330,60 zł za 1m2 Pu. – mieszkania
Do zwrotu
24,54 zł za 1m2 Pu. lokalu mieszkalnego
W rozliczeniu uwzględniono koszty wykupienia od Gminy Lublin gruntu. Powyższe rozliczenie obowiązuje dla współczynnika atrakcyjności 1,00.

15.3.2 Na okoliczność wytworzenia środków trwałych zostały wystawione dowody OT i PT.
Nr dowodu OT W I I 7cde-1/06 kwota 4 033 269,30 zł.
Nr dowodu OT uzupełń W I I 7cde -2/07 kwota 128 042,73 zł.
Nr dowodu PT 2/2007 kwota 4 287,00 zł.
Wartość tych środków jest zgodna z zaksięgowanymi fakturami.
W dowodach OT budynków została wpisana powierzchnia, kubatura, ilość mieszkań.
Wartości są zgodne z wpisanymi w protokole odbioru i przekazania obiektu do użytkowania.

15.3.3 Spółdzielnia poinformowała wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o zakończeniu budowy.
Rozliczenia końcowe ostateczne zostały przesłane do zainteresowanych osób w dniu 20 czerwca 2007 r.
W rozliczeniach zawarto:
– wniesiony wkład
– ogólny koszt budowy lokalu
– powierzchnię mieszkania
– współczynnik atrakcyjności
– kwotę do zwrotu
Po uwzględnieniu danych j/w wyliczono koszt budowy mieszkania, porównując go do wniesionego wkładu budowlanego.
Po porównaniu w/w danych wyliczono każdemu uczestnikowi procesu inwestycyjnego kwotę do zwrotu. Załącznik nr 29.
Podczas lustracji ustalono, że przedstawione właścicielom mieszkań indywidualne rozliczenia mieszkań są prawidłowe.
Wszyscy uczestnicy budowy wnieśli w wymaganej wysokości określone w umowie wkłady budowlane.

15.4.1 Rozliczenie kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą – Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowej 25, budynek 2 B.
Załącznik nr 25 i 26.
Cena jednostkowa netto według kosztów planowanych
2 355,14 zł za 1m2 Pu. – mieszkania
Cena jednostkowa netto według rozliczenia końcowego
2 241,40 zł za 1m2 Pu. – mieszkania
Do zwrotu
113,74, zł za 1m2 Pu. lokalu mieszkalnego
W rozliczeniu uwzględniono koszty wykupienia od Gminy Lublin gruntu.
Powyższe rozliczenie obowiązuje dla współczynnika atrakcyjności 1,00.
Do wszystkich osób biorących udział w procesie inwestycyjnym spółdzielnia wysłała informację o rozliczeniu końcowym ostatecznym.

15.4.2 Na okoliczność wytworzenia środków trwałych zostały wystawione dowody OT i PT.
Nr dowodu OT W I I 7 cde-1 kwota 1 440 600,00 zł.
Nr dowodu OT uzupełń W I I 7cde -3/07 kwota 1 457 661,78 zł.
Nr dowodu PT 2/2005 kwota 11 515,00 zł.
Wartość tych środków jest zgodna z zaksięgowanymi fakturami.
W dowodach OT budynków została wpisana powierzchnia , kubatura, ilość mieszkań.
Wartości są zgodne z wpisanymi w protokole odbioru i przekazania obiektu do użytkowania.

15.4.3 Spółdzielnia poinformowała wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o zakończeniu budowy.
Rozliczenia końcowe ostateczne zostały przesłane do zainteresowanych osób w dniu 20 czerwca 2007 r.
W rozliczeniach zawarto:
– wniesiony wkład
– ogólny koszt budowy lokalu
– powierzchnię mieszkania
– współczynnik atrakcyjności
– kwotę do zwrotu
Po uwzględnieniu danych j/w wyliczono koszt budowy mieszkania, porównując go do wniesionego wkładu budowlanego.
Po porównaniu w/w danych wyliczono każdemu uczestnikowi procesu inwestycyjnego kwotę do zwrotu. Załącznik nr 30.
Podczas lustracji ustalono, że przedstawione właścicielom mieszkań indywidualne rozliczenia mieszkań są prawidłowe.
Wszyscy uczestnicy budowy wnieśli w wymaganej wysokości określone w umowie wkłady budowlane.

15.5.1 Rozliczenie kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą – Budynek mieszkalny przy ul. Bursztynowej 25, budynek 2 C.
Załącznik nr 25 i 26.
Cena jednostkowa netto według kosztów planowanych
2 400,00 zł za 1m2 Pu. – mieszkania
Cena jednostkowa netto według rozliczenia końcowego
2 319,83 zł za 1m2 Pu. – mieszkania
Do zwrotu
80,17 zł za 1m2 Pu. lokalu mieszkalnego
W rozliczeniu uwzględniono koszty wykupienia od Gminy Lublin gruntu.
Powyższe rozliczenie obowiązuje dla współczynnika atrakcyjności 1,00.

15.5.2 Na okoliczność wytworzenia środków trwałych zostały wystawione dowody OT i PT.
Nr dowodu OT W I I 7cde-1/07 kwota 3 984 337,39 zł.
Nr dowodu OT uzupełń W I I 7cde -4/07 kwota 240 233,75 zł.
Nr dowodu PT 2/2007 kwota 10 922,00 zł.
Wartość tych środków jest zgodna z zaksięgowanymi fakturami.
W dowodach OT budynków została wpisana powierzchnia, kubatura, ilość mieszkań.
Wartości są zgodne z wpisanymi w protokole odbioru i przekazania obiektu do użytkowania.

15.5.3 Spółdzielnia poinformowała wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o zakończeniu budowy.
Rozliczenia końcowe ostateczne zostały przesłane do zainteresowanych osób w dniu 20 czerwca 2007 r.
W rozliczeniach zawarto:
– wniesiony wkład
– ogólny koszt budowy lokalu
– powierzchnię mieszkania
– współczynnik atrakcyjności
– kwotę do zwrotu
Po uwzględnieniu danych j/w wyliczono koszt budowy mieszkania, porównując go do wniesionego wkładu budowlanego.
Po porównaniu w/w danych wyliczono każdemu uczestnikowi procesu inwestycyjnego kwotę do zwrotu. Załącznik nr 31.
Podczas lustracji ustalono, że przedstawione właścicielom mieszkań indywidualne rozliczenia mieszkań są prawidłowe.
Wszyscy uczestnicy budowy wnieśli w wymaganej wysokości określone w umowie wkłady budowlane.

16. INFORMACJE KOŃCOWE.
Protokół z lustracji problemowej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze przekazano Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
Stosownie do postanowień art. 92 § 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest na żądanie członka udostępnić mu protokół do wglądu w biurze Spółdzielni, natomiast wnioski polustracyjne przedstawić na najbliższym Zgromadzeniu Przedstawicieli Członków.

Protokół zawiera 23 ponumerowanych i parafowanych stron, zaś integralną część stanowią następujące załączniki:
Nr 1 – Wykonanie planu rzeczowego inwestycji mieszkaniowych przekazanych do użytku.
Nr 2 – Zestawienie inwestycji kontynuowanych i będących w przygotowaniu
Nr 3 – Zestawienie stanu prawnego gruntów.
Nr 4 – Finansowanie kosztów poniesionych na realizację inwestycji przekazanych do użytku.
Nr 5 – Finansowanie kosztów inwestycji rozpoczętych.
Nr 6 – Koszty rodzajowe inwestycji przekazanych do użytku.
Nr 7 – Koszty rodzajowe inwestycji kontynuowanych.
Nr 8 – Informacja na temat realizacji wniosków z lustracji inwestycji za 2006 rok.
Nr 9 – Uchwała Rady Nadzorczej Nr 10/8/2007 w sprawie rozpoczęcia zadania inwestycyjnego „,budowa budynku mieszkalnego przy ul. Dziewanny 14″.
Nr 10 – Plan działalności inwestycyjnej na rok 2007 rok.
Nr 11 – Projekt podziału nieruchomości położonej przy ul. Dziewanny 4-14
Nr 12 – Projekt podziału nieruchomości położonej przy ul. Wiklinowej 2 działka nr 19/9
Nr 13 – Wyrys wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr 42/5 położona przy ul. Dziewanny 14
Nr 14 – Protokół postępowania z przetargu dwustopniowego na wykonanie koncepcji i projektu zabudowy działki nr 42/5 położonej przy ul. Dziewanny14.
Nr 15 – Wniosek na zatwierdzenie zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji i projektu budynku przy ul. Dziewanny 14.
Nr 16 – Wyrys wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 19/9 położonej przy ul. Wiklinowej 2.
Nr 17 – Pismo Biura Architekci Bieńkowski, Lis, Mierzwa w sprawie złożenia oferty na opracowanie dokumentacji koncepcja zabudowy budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wiklinowej 2 w Lublinie
Nr 18 – Wniosek o wyrażenie zgody na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu wykonawczego budynku przy ul. Wiklinowej 2.
Nr19 – Uchwała Rady Nadzorczej Nr 115/6/2007 w sprawie zatwierdzenia wstępnej ceny 1m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ul. Wiklinowej 2 w Lublinie.
Nr 20 – Systematyka wpłat uczestników procesu inwestycyjnego posiadających lokale mieszkalne w budynku przy ul. Topazowa 4 i 6.
Nr 21 – Zarządzenie Zastępcy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w sprawie powołania Komisji odbioru budynku nr 1 przy ul. Topazowej 4
Nr 22 – Decyzja nr 1-634/05 z dnia 07 marca 2007r w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego Lublinie przy ul. Topazowej 4.
Nr 23 – Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości przy ul. Topazowa 4.
Nr 24 – Zarządzenie Zastępcy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w sprawie powołania Komisji odbioru budynku nr 2 przy ul. Topazowej 6.
Nr 25 – Rozliczenie kosztów budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 23 budynek B4, Bursztynowej 25 budynek 2A, Bursztynowej 25 budynek 2B , Bursztynowej 25 budynek 2C z podziałem na koszty pośrednie i bezpośrednie.
Nr 26 – Zbiorcze zestawienie kosztów budowy budynków mieszkalnych przy ulicy Bursztynowej 23 budynek B4 , Bursztynowej 25 budynek 2A, Bursztynowej 25 budynek 2B, Bursztynowej 25 budynek 2C.
Nr 27 – Indywidualne rozliczenie wkładów budowlanych lokali mieszkalnych przy ul. Bursztynowej 23 budynek B4
Nr 28 – Indywidualne rozliczenie wkładów budowlanych garaży przy ul. Bursztynowej 23 budynek B4
Nr 29 – Indywidualne rozliczenie wkładów budowlanych lokali mieszkalnych przy ul. Bursztynowej 25 budynek 2A
Nr 30 – Indywidualne rozliczenie wkładów budowlanych lokali mieszkalnych przy ul. Bursztynowej 25 budynek 2B
Nr 31 – Indywidualne rozliczenie wkładów budowlanych lokali mieszkalnych przy ul. Bursztynowej 25 budynek 2C.
Nr 32 – Uchwała Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” Nr 7/2007 z dnia 12 czerwca 2007r w sprawie przyjęcia rozliczenia zadania inwestycyjnego Widok II zad 7CDE etap 2 budynek 2 i 4.
Nr 33 – Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” Nr 59/11/07 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia zadania inwestycyjnego Widok II zad 7CDE etap 2 budynek 2 i 4.

Podpis lustratora
Jerzy Wójcicki

Lublin dnia 30 stycznia 2008 r.

Do stwierdzeń zawartych w protokole lustracji Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie zastrzeżeń nie wnosi.

Główny Księgowy

Zarząd Spółdzielni

Po zapoznaniu się z ustaleniami lustracji zawartymi w protokóle, Regionalny Związek przekazał Zarządowi i Radzie Nadzorczej poniższe wnioski polustracyjne:

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W LUBLINIE
20-601 Lublin, ul. T. Zana 38 tel
./fax 081- 525-91-49

Lublin, dnia 14 lutego 2008 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby”
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

W wyniku zawartej w dniu 10 grudnia 2007 r. umowy pomiędzy Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie a Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie, w okresie od 15 grudnia 2007 r. do 25 stycznia 2008 r. została przeprowadzona przez Związek lustracja częściowa obejmująca prowadzoną przez Spółdzielnię działalność inwestycyjną za okres od l stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Ustalenia lustracji zawarte w protokóle wynikaj ą z faktów zawartych w dokumentach przedłożonych lustratorowi oraz wyjaśnień złożonych przez Członków Zarządu i pracowników Spółdzielni.
Lustrator sporządził protokół lustracji, który został bez zastrzeżeń podpisany przez Członków Zarządu i głównego księgowego Spółdzielni w dniu 30 stycznia 2008 r.

Po zapoznaniu się z ustaleniami lustracji zawartymi w protokóle, Regionalny Związek działając na podstawie art. 93 § la ustaw}’ Prawo spółdzielcze przekazuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie poniższe wnioski polustracyjne:
1. Dostosować do obowiązującego Statutu Regulamin rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w zakresie terminu ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustalenia wysokości wkładów.
2. Doprowadzić do przekazania Gminie Lublin ul. Topazowej (zadanie 7 c.d.e etap II budynki przy ul. Bursztynowej 23 i 25).

Związek Rewizyjny przypomina, iż stosownie do postanowień § 21 ust. 4 Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych zatwierdzonej uchwałą Nr 16 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 15.12.2005 r., Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zamieścić w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Członków informację o powyższych wnioskach polustracyjnych.

Stosownie do art. 93 § 1 b, § 2 i § 4 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi Rewizyjnemu i Zebraniu Przedstawicieli Członków informację o realizacji wniosków polustracyjnych. Ponadto na żądanie członka Spółdzielni, Zarząd jest obowiązany udostępnić mu do wglądu protokół lustracji, wnioski polustracyjne oraz informacje o ich realizacji.
Wnioski z przeprowadzonej lustracji przedstawia Walnemu Zgromadzeniu (ZPCz) Rada Nadzorcza Waszej Spółdzielni.

Lustrator, Jerzy Wójcicki udzielił odpowiedzi na pytania zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej.

Ad. 4
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że w związku z przedłożonymi przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie wnioskami z przeprowadzonej lustracji – Rada Nadzorcza zgodnie z kompetencjami zapisanymi w § 87 Statutu Spółdzielni winna wyrazić opinię dla Zebrania Przedstawicieli co do sposobu ich załatwienia .
Zarząd Spółdzielni przygotował projekt uchwały w tej sprawie w brzmieniu:

Projekt

UCHWAŁA Nr         /2008

Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……… r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach od 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 75 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych w Lublinie , opracowane na podstawie protokołu z lustracji częściowej
obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie ,
przeprowadzonej w dniach od 15.12.2007 r. do 25.01.2008r.

§ 2

Realizację przyjętych wniosków powierzyć odpowiednim organom statutowym Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy, na posiedzeniu w dniu 17.03.2008 r. po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez Zastępcę Prezesa ds. eksploatacyjnych na temat wniosków zawartych w piśmie Związku Rewizyjnego oraz po dyskusji postanowili, zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by dla Zebrania Przedstawicieli w formie opinii przedłożyła do podjęcia uchwałę w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd i przedstawiony powyżej w protokole.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 19 za, postanowiła by w materiałach dla przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli umieścić projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej (przyjęcia wniosków polustracyjnych).

Ad. 5
a/
Prezes Zarządu poinformował, że stosownie do art.93 § 1 § 2 i § 4 ustawy Prawo Spółdzielcze Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać Zebraniu Przedstawicieli Członków informację o realizacji wniosków polustracyjnych.
Realizacja wniosków z lustracji przeprowadzonych w SM „Czuby” w 2007 r. przedstawia się następująco:

INFORMACJA

o realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniach od 30 listopada 2006 r. do 12 lutego 2007 r.

Lp.

Treść wniosku

Realizacja

1.

Rozważyć jeszcze raz problem nowelizacji Statutu Spółdzielni, zmierzającej do bardziej precyzyjnego określenia kompetencji pomiędzy Radą Nadzorcza Spółdzielni a Radami Osiedli. Zwołane na dzień 24.11.2007 r. Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w celu dokonania zmian statutu, podjęło uchwałę o przerwaniu obrad w części dotyczącej uchwalenia zmian do czasu ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie wniosku grupy posłów na Sejm RP VI kadencji o zbadanie zgodności niektórych postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2.

Przestrzegać zasady obowiązującej w Spółdzielni, że warunkiem wyłonienia wykonawcy robót remontowo-budowlanych jest przetarg. Uchwała Rady Osiedla wymieniająca wykonawcę robót nie może stanowić dla Zarządu Spółdzielni podstawy do zaangażowania tego wykonawcy do wykonania robót. Wniosek jest na bieżąco realizowany.
Wykonawcy robót remontowo-budowlanych są wyłaniani wyłącznie w postępowaniu przetargowym – zgodnie z obowiązującym w Sp-ni regulaminem przetargów.

3.

Wystąpić do Firmy „Amibex” o dokonanie zmiany zapisu ekspertyzy w rozdziale III – „Opis stanu istniejącego” zgodnie z ustaleniem stanu faktycznego zawartego w opinii technicznej z 1999 r. opracowanej przez Pana Andrzeja Dąbrowskiego. Wniosek zrealizowany.
Zarząd S.M. CZUBY wystąpił w tej sprawie do firmy AMIBEX pismem z dnia 8.03.2007 r. Firma AMIBEX odmówiła takiej zmiany, gdyż pominięcie modyfikacji materiałowej w części ścian konstrukcyjnych mieściło się poza obrębem zleconych przez Spółdzielnię czynów i nie miało żadnego znaczenia na wynik ekspertyzy, tj. oszacowanie kosztów wad i usterek w lokalach.
Powyższe zostało potwierdzone również przez Prokuraturę Rejonową w Krasnystawie w postanowieniu z dnia 11.06.2007 r. o umorzeniu śledztwa m.in. w tej sprawie.

4.

Uregulować sprawę złożenia opracowanej ekspertyzy z siedmiodniowym opóźnieniem. Wniosek zrealizowano.
Sprawa została uregulowana, bowiem przekazanie ekspertyzy technicznej nastąpiło na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego w terminie zgodnym z zawartą umową. Natomiast pismo o tym informujące AMIBEX złożył do Spółdzielni 8 dni później.

INFORMACJA
NA TEMAT REALIZACJI WNIOSKÓW POLUSTRACYJNYCH Z LUSTRACJI
DZIAŁĄLNOŚCI INWESTYCYJNEJ SM „CZUBY” W LUBLINIE
PRZEPROWADZONEJ W DNIACH 06.02.2007 – 28.02.2007

Wniosek Nr 1
Dopilnować terminowego usunięcia usterek wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do protokołu odbioru budynku Nr l os. Widok zadanie 9; 10.

Realizacja.
Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 usterki wymienione w punktach 9 b; 9 c; 9 g (roboty zewnętrzne) należało usunąć do 15.04.2007 r., w pozostałym zakresie do 10.02.2007 r.
Protokołem z dnia 14.02.2007 r. odebrano usunięcie usterek poza pozycjami 6 i 10, których ze względu na temperatury usunąć nie było można. – wyznaczono następny termin do dnia 30.03.2007 r. Usterki z pozycji 9 b; 9 c, 9g oraz 6 i 10 usunięto terminowo.
Odebrano je końcowym protokołem z dnia 14.05.2007 r.

Wniosek Nr 2
Dokonać ostatecznego rozliczenia budowy budynków mieszkalnych Nr 2 i 4 w Osiedlu Widok II zad. 7 cde etap 2 w terminie określonym w Statucie Spółdzielni.

Realizacja.
Zgodnie z § 13 ust.2 i 3 Statutu Spółdzielni rozliczenie kosztów budowy lokali winno być dokonane w terminie 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji.
Rozliczenie nakładów poniesionych na realizację zadania – budynków Nr 2 i 4 zostało zatwierdzone uchwałą nr 59/11/07 Radę Nadzorczą w dniu 19.06.2007 r.
Pozwolenie na użytkowanie ostatniego budynku – 2 c, uzyskano 19.12.2006r..

Wniosek Nr 3
Doprowadzić do sfinalizowania sprawy niedokończonej budowy Pawilonów U1 i U2 przy ul. Watykańskiej 8,10.

Realizacja.
Na ogłoszone przez Spółdzielnię w dniach: 04.09.2006 r., 27.09.2006 r. i 28.12.2006 r. przetargi nieograniczone na sprzedaż istniejącej zabudowy i uzyskanie po jej dokończeniu prawa odrębnej własności nie wpłynęła żadna oferta. Rozstrzygnięcie przyniósł ogłoszony na dzień 25.07.2007 r. przetarg w wyniku, którego zawarto akt notarialny sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki nr 52/14 za kwotę 356.025 zł + VAT, przy cenie wywoławczej 228.000 zł + VAT.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 19 za, przedstawioną informację na temat realizacji wniosków polustracyjnych przyjęła bez uwag.

b/
Prezes Zarządu przypomniał, że w 2007 r. odbyły się Zebrania Przedstawicieli:

– w dniu 26.05.2007 r. sprawozdawcze, na którym zgłoszono poniżej przedstawione wnioski:

Wniosek nr 1.
Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z niepokojem obserwują sposób zagospodarowania osiedli i ich otoczenia. Gmina Lublin ogranicza się do wydawania kolejnych pozwoleń na budowę mieszkań w sąsiedztwie terenów Spółdzielni nie dbając o interesy dotychczasowych mieszkańców, a jednocześnie nie realizuje zadań należących do obowiązków gminy.

Zebranie Przedstawicieli SM „Czuby” zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą spółdzielni do stanowczego negocjowania z Prezydentem Miasta Lublin – warunków funkcjonowania osiedli i przeciwstawiania się zwłaszcza:
1/ Utrzymywania przez osiedla SM „Czuby” dróg osiedlowych.
2/ W otwartych osiedlach SM „Czuby” grodzenia obiektów wspólnych dewastujących w okresie budowy infrastrukturę osiedli w obrębie późniejszym funkcjonujących nie na zasadzie partnerstwa, a układ wybrańców i reszta.
3. Braku jakiegokolwiek starania o działki Gminy Lublin (sprzątanie, odśnieżanie), lub sprzedane przez Gminę Lublin pod pewnymi warunkami bez egzekwowania tych warunków (np. działka z rozpoczętą budową pływalni w Osiedlu „Ruta”).
4. Zaniechanie rozpoczętych inwestycji (np. druga nitka wiaduktu ul. Filaretów między osiedlami „Widok” i „Górki”) lub nie rozpoczętych (np. trasa zielona przy torach kolejowych i Osiedli „Widok” „Poręba” i „Górki”), co już powoduje znaczące nasilenie ruchu w ul Jana Pawła II.
5. Korygowanie działań inwestycyjnych SM „Czuby” z pozostałymi Spółdzielniami i wspólnotami oraz Urzędem Miasta Lublin , również w zakresie planowania i wykorzystania środków unijnych .

Włączyć uwagi do wniosku nr 1.
– Uzupełnić wniosek o nie zabudowywanie i nie zezwalanie na zabudowę w sąsiedztwie bloków zamieszkałych przez mieszkańców SM „Czuby” placówek handlowo – usługowych
jak: „Stokrotka” w Osiedlu „Błonie”.
– Jak również sytuowanie parkingów samochodowych służących nie mieszkańcom a kupującym – klientom (dotyczy to ulicy Kawaleryjskiej 6, 8, 14, 16, 18).
– Wstrzymać przekazanie ul. Kawaleryjskiej miastu, wjazd od Armii Krajowej, gdyż to otworzy drogę budowlaną starającym się o budowę z tytułu prywatnego czy Urzędu Miasta.

Wniosek nr 2.
Wniosek, by na przyszłych Zebraniach Przedstawicieli – punkty porządku obrad, w którym uczestniczą zaproszone osoby były umieszczane na początku porządku obrad, tj. tuż za sprawozdaniami finansowymi .

– w dniu 24.11.2007 r. do uchwalenia zmian statutu, na którym podjęło uchwałę w sprawie przerwy w obradach – Komisja Wnioskowa nie przedstawiła wniosków pod głosowanie.

Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 26.05.2007 r. przedstawia się następująco:

Punkt 1.
Po wielokrotnych rozmowach z Dyrektorem Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin oraz sporządzeniu wymaganej dokumentacji, w dniu 26.09.2007 r. Spółdzielnia przekazała do Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin dokumentację 26 ulic w naszych osiedlach, a leżących na gruntach miejskich. Do dnia dzisiejszego, mimo naszych interwencji nie uzyskaliśmy potwierdzenia przyjęcia ulic. Aktualnie Wydział informuje, iż trwa procedura przejęcia zarządu tymi drogami.

Punkty 2 i 6.
Brak prawnego i merytorycznego uzasadnienia wniosku.
Zarząd Spółdzielni może działać jedynie w ramach obowiązującego prawa, a zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych wymagają zgłoszenia właściwemu organowi. Organ może wnieść sprzeciw tylko w dwu enumeratywnie wymienionych przypadkach t.j. jeśli zgłoszenie dotyczy robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia lub jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów.

Zatem jeśli inwestor nie otrzyma sprzeciwu, to w myśl ogólnej zasady prawa „co nie jest zabronione, jest dozwolone” może ogrodzenie wykonać niezależnie od odczuć lub życzeń społeczności osiedlowej. Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania takiej inwestycji może być stroną postępowania, jednak trzeba się tu liczyć z koniecznością wpłacenia kaucji na poczet odszkodowania dla inwestora w przypadku bezzasadności protestu. W okresie od ostatniego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków SM Czuby nie było konieczności oprotestowania pozwolenia na budowę innych inwestorów.

Punkt 4.
Zarząd w rozmowach z władzami miasta porusza sprawę zaniechanych inwestycji, jednakże podstawowym problemem jest brak środków finansowych na ogromny zakres inwestycji komunalnych, co wymusza etapowanie robót.

Punkt 5.
Spółdzielnia uzgadnia swoje inwestycje z władzami miasta. Współdziała też z Zarządem LSM w zakresie możliwości finansowania ze środków unijnych. Wg uzyskanych informacji, spółdzielnie mieszkaniowe nie są beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego, umożliwiającego dofinansowanie środkami UE.

Punkt 7.
Parkingi sytuowane przy drogach publicznych (w pasie drogowym) są parkingami ogólnomiejskimi. Nie ma też prawnej możliwości ograniczenia dostępu do parkingów na naszych osiedlach, bez ich grodzenia – a przeciwko takiemu rozwiązaniu są nasi członkowie (patrz punkt 2).

Punkt 8.
Ulica Kawaleryjska leży na terenie miejskim i w ramach porządkowania spraw formalnych dotyczących ulic osiedlowych (patrz punkt 1), została również przekazana w zarząd Gminy Lublin.

Wniosek nr 2.
Realizacja wniosku zależna będzie od ilości odwołań skierowanych do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli, od uchwał o wykluczeniu i od uchwał podjętych w innych sprawach.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 19 za, informację dot. realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w 2007 r. przyjęła bez uwag.

Ad. 6
a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 17.03.2008 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

I – projektem uchwały w sprawie zmian opłat eksploatacyjnych

– uchwałą Rady Osiedla „Skarpa „z dnia 21.12.2007 r.

UCHWAŁA Nr 42/2007
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 21.12.2007 r.

w sprawie: zmiany opłat za konserwację domofonów

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Po rozpatrzeniu pisma z dn.05.12.2007 r. firmy Yenta sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Karpackiej 24 w Lublinie dotyczącego zmiany opłat za konserwację domofonów Rada Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na zmianę opłaty z 1,70 zł /lokal/ m.-c. na 1,82 zł /lokal/ m.- c. z dniem 01.03.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.03.2007 r.

– Uchwałami Rady Osiedla „Widok” z dnia 23.01.2008 r.

Uchwala nr 2 / 2008
Rady Osiedla „Widok” z dnia 23 stycznia 2008 roku

dot: uaktualnienia stawek opłat za konserwację domofonów.

Rada Osiedla „Widok” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” postanawia:

§ 1

Uaktualnić z dniem 1.03.2008 r. stawki opłat za konserwację domofonów w nieruchomościach ze 1,70 zł /lokal na 1,70 zł plus VAT/ lokal. – 1,82 zł.

§ 2

Dopuszcza się możliwość rezygnacji z usług na żądanie mieszkańców klatki schodowej w danej nieruchomości.

§ 3

Uchwałę podjęto jednomyślnie przez 8 członków biorących udział w posiedzeniu.

§4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Uchwala nr 1 / 2008
Rady Osiedla „Widok” z dnia 23 stycznia 2008 roku

dot. uaktualnienia stawek opłat za wywóz nieczystości

Rada Osiedla „Widok” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” postanawia:

§ 1

Uaktualnić z dniem 1.03.2008 r. stawki wywozu nieczystości w nieruchomościach wg załącznika nr l, wywóz nieczystości w lokalach użytkowych podnieść na l zł/m2 p. u., stawka wywozu nieczystości w garażach pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwałę podjęto jednomyślnie przez 8 członków biorących udział w posiedzeniu.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji przedstawionych przez Zastępcę Prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji , postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

II – projektem uchwały w sprawie likwidacji składnika opłat

– uchwałą rady Osiedla „Ruta” z dnia 28.02.2008 r.

UCHWAŁA NR 4/2008
Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 28.02. 2008

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie §102 ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla „Ruta” postanawia o uchyleniu uchwały Rady Osiedla ..Ruta” nr 50/2007 z dnia 18.10.2007 r. dotyczącą utworzenia od dnia 01.01.2008 r. funduszu na docieplenia budynków przy ul. Watykańskiej 6.8,10 i wycofaniu z opłat eksploatacyjnych mieszkańców wszelkich naliczeń z tego tytułu.

§2

Za powyższa uchwała głosowano:
1. Kowalewska Anna – za uchyleniem uchwały na wniosek mieszkańców
2. Smerda Stanisław – przeciw
3. Kędzierski Zbigniew – przeciw
4. Janiak Elżbieta – wstrzymała się od głosu
5. Mudry Izabela – wstrzymała się od głosu
6. Gębal Andrzej – za uchyleniem uchwały na wniosek mieszkańców
7. Łukaszewicz Alicja – za uchyleniem uchwały na wniosek mieszkańców
8. Rupczewska Barbara – za uchyleniem uchwały na wniosek mieszkańców
9. Kulik Małgorzata – za uchyleniem uchwały na wniosek mieszkańców
10. Dyguś Zbigniew – przeciw
11. Panas Teresa – za uchyleniem uchwały na wniosek mieszkańców
12. Firlej Mirosław – za uchyleniem uchwały na wniosek mieszkańców
13. Kapała Tadeusz – za uchyleniem uchwały na wniosek mieszkańców

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchyleniem uchwały głosowało 8 osób, wstrzymały się 2 osoby, przeciw -3 osoby.

po wysłuchaniu :
– informacji przedstawionych przez członków Rady Osiedla „Ruta”, będących członkami Rady Nadzorczej na temat argumentów przemawiających za likwidacją składnika opłat na docieplenie zgłoszonych przez członków Rady Osiedla oraz członków zamieszkałych w budynkach przy ulicy Watykańskiej,
– po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez Zastępcę Prezesa ds. eksploatacyjnych na temat pracy kierowników Administracji Osiedla, zakresu ich obowiązków oraz konieczności informowania, wyjaśniania i uzgadniania wszelkich decyzji które mają być podejmowane przez organy statutowe z członkami zamieszkałymi w nieruchomości której dotyczą te decyzje oraz z członkami Rady Osiedla, oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po dyskusji, podjęła uchwały poniższej treści:

Uchwała Nr 22/7/08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 18.03.2008 r.

w sprawie: zmiany opłat eksploatacyjnych w osiedlach Skarpa, Widok.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 42/2007 Rady Osiedla Skarpa z dnia 21.12.2007 r., uchwały Nr 1/2008 i 2/2008 Rady Osiedla Widok z dnia 23.01.2008 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę wysokości opłat eksploatacyjnych od 1 kwietnia 2008 r. w:
1. osiedlu SKARPA
– konserwacja domofonów ze 1,70 zł/lokal na 1,82 zł/lokal.
2. osiedlu WIDOK
– wywóz nieczystości wg załączonego zestawienia Nr 1.
– konserwacja domofonów ze 1,70 zł/lokal na 1,82 zł/lokal

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza uchwałę nr 22/7/08 z dnia 18.03.2008 r. podjęła, jednomyślnie – 19 za.

Uchwała Nr 23 / 8 /08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 18.03.2008 r.

w sprawie: likwidacji składnika opłat „odpis na docieplenia”.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 4/2008 Rady Osiedla Ruta z dnia 28.02.2008 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co
następuje:

§1

Likwiduje się składnik opłat „odpis na docieplenia” w osiedlu Ruta ul. Watykańska 6, 8, 10 z dniem 1 kwietnia 2008 r. w:

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza uchwałę nr 23/8/08 podjęła większością głosów – 17 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

b/ Przewodniczący Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 12.03.2008 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– uchwały z dnia 06.11.2007 r.

U C H W A Ł A Nr 115 / 6 /2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 06.11 .2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia wstępnej ceny 1m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ul. Wiklinowej 2 w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 punkt 9 litera j Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wstępne wartości wkładu budowlanego dla lokali w budynku przy ul. Wiklinowej 2 os. Łęgi jak niżej:
– wstępna cena lokali mieszkalnych – 4.000,00 zł/ m2 p.uż.
– wstępna cena lokalu użytkowego – 3.500,00 zł/ m2 p.uż.
przy współczynniku atrakcyjności równym 1,0.
Koszt miejsca parkingowego wliczony jest w cenę mieszkania.

§ 2

Zatwierdza się poniższe współczynniki atrakcyjności:
1. w zależności od kondygnacji:
– I i II piętro – 0,96
– III i IV piętro – 0,98
– V i VI piętro – 1,00
– VII i VIII piętro – 1,02
– IX i X piętro – 1,04
– XI piętro – 1,05
2. w zależności od lokalizacji mieszkania względem stron świata:
– lokalizacja od strony północno-wschodniej – 0,98
– lokalizacja północ – południe – 1,00 (dwustronnie)
– lokalizacja od strony południowej i południowo-wschodniej – 1,02
3. współczynniki indywidualne:
– za lokalizację nad śmietnikiem (I-III piętro) – 0,96
– dopłata za dodatkową powierzchnię tarasów na XI piętrze – 10.000 zł
Przy zbiegu dwóch lub trzech współczynników, będą one mnożone przez siebie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie

Opierając się na posiadanej koncepcji, wszechstronnej analizie warunków lokalizacyjnych oraz rynkowych cenach, przyjęto cenę 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w projektowanym budynku przy ul. Wiklinowej 2 w wysokości brutto 4.000 zł. Koszt miejsc parkingowych uwzględniono w cenie lokali mieszkalnych.

Na powyższą cenę obok kosztów bezpośrednich budynku i uzbrojenia przyjęte w wysokości 3.200 zł + VAT wpływ mają takie czynniki jak:
– koszty wycięcia i przesadzenia drzew,
– koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej przebiegającej przez plac budowy,
– koszty przebudowy ulicy Wiklinowej,
– koszty budowy parkingu,.
– koszty zakupu terenu,
– koszty obsługi inwestorskiej i dokumentacji,
– oraz koszty Zarządu.

Przy uwzględnieniu proponowanych współczynników atrakcyjności suma wartości wkładów budowlanych wynosi 9.692.739,70 zł
Zatem
9.692.739,70 zł: 2.421,50 m2 = 4.002.79 zł/m2
Zastosowanie zróżnicowanych współczynników atrakcyjności w zależności od stron świata ma uzasadnienie w różnicy nasłonecznienia mieszkań. Wielkość współczynników jest oczywiście uznaniowa, jednak wynikająca z naszego doświadczenia zawodowego.

– projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 115/6/2007

U C H W A Ł A Nr        /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ..2008 r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 115/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 06.11.2007 r. w sprawie zatwierdzenia wstępnej ceny 1m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ul. Wiklinowej 2 w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 punkt 9 litera j Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 115/6/2007 § 1 otrzymuje brzmienie:
1. „Zatwierdza się wstępne wartości wkładów budowlanych dla lokali w budynku przy ul. Wiklinowej 2 os Łęgi jak niżej:
– wstępna cena lokali mieszkalnych – 4.300,00 zł/m2p.uż. przy współczynniku atrakcyjności równym 1,0
– wstępna cena lokali użytkowych – 3.800,00 zł/ m2 p.uż.
Koszt miejsca parkingowego wliczony w cenę mieszkania.
2. We wstępnej wartości wkładów budowlanych uwzględniono rynkową wartość prawa własności działki, stosownie do opinii Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 04.09.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie

Uchwałą nr 115/6/2007 z dnia 6.11.2007 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła wstępne wartości wkładu budowlanego dla lokali w budynku przy ul. Wiklinowej 2 w następującej wysokości:
– lokale mieszkalne – 4.000 zł/m2 p.uż.
– lokale użytkowe – 3.500 zł/m2 p.uż.

Od tego czasu uległo zmianie kilka istotnych dla kosztów budowy uwarunkowań, a mianowicie:
– nastąpił kilkuprocentowy wzrost kosztów budowy, a szczególnie materiałów i robocizny, oraz znaczny wzrost cen paliw i energii,
– uwzględnienie w wartości wkładów budowlanych rynkowej wartości działki związane jest z opinią Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP zawartą w piśmie z dnia 04.09.2007 r.
Treść tego pisma dotarła do nas już po uchwaleniu przez Radę Nadzorczą Uchwały Nr 115/6/2007 z dnia 6.11.2007 r.
Wysokość ekwiwalentu (274,34 zł) wynika z podzielenia rynkowej wartości prawa własności działki (o pow. 2902 m2) wg. umowy sprzedaży w wysokości 703.735,00 zł przez powierzchnię użytkową budynku t.j. 2.565,20 m2.

Faktyczny koszt zakupu wyniósł 1% wartości rynkowej własności działki, oraz opłaty wstępne i roczne za prawo wieczystego użytkowania działki.
W tej sytuacji propozycja przyjęcia wkładów budowlanych w wysokości 4.300 zł/m2 p.uż. mieszkania i 3.800 zł/m2 p.uż. lokalu jest uzasadniona.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez kierownika działu techniczno – eksploatacyjnego i zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić poniższe wnioski:

1. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do przedłożenia na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 18.03.23007 r. informacji dot. w jaki sposób zostaną rozliczone koszty zakupu gruntu – działki, czy zostaną w tej kwocie uwzględnione wnoszone przez Spółdzielnię kwoty z tytułu wieczystego użytkowania tego terenu, którymi obciążani byli członkowie zamieszkali w osiedlu , czy powyższe kwoty zostaną (wniesione przez członków z tytułu wieczystego użytkowania terenu) przekazane dla osiedla, a jeżeli tak to na jakie konto ?.

2. Członkowie Komisji wnioskują do Rady Nadzorczej, by nie podejmowała uchwały dot. zmiany w Uchwale Nr 115/6/2007 z dnia 06.11.2007 r. w dniu 18.03.2008 r. i wstrzymała podjęcie decyzji w tej sprawie do czasu uzyskania przez Spółdzielnię odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2008 r. – odwołanie od warunków uzgodnienia projektu budowlanego – zatoki parkingowej oraz remontu ul Wiklinowej.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji, przedstawionych przez członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, oraz po dyskusji, jednomyślnie – 19 za, postanowiła przyjąć wniosek nr 2 komisji – nie podejmować uchwały, do czasu przedłożenia przez Zarząd szczegółowych informacji dot. sposobu rozliczenia kosztów zakupu gruntu pod tę inwestycję.

c/ Przewodniczący Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 12.03.2008 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– uchwały nr 59/10/2005 z dnia 06.09.2005 r.

Uchwała Nr 59/10/2005
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie podjęta w dniu 6.09.2005 r.

W sprawie: zmian w załączniku do Uchwały Nr 108/3/2001 RN z dnia 12.06.2001 r. – Regulaminie rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM Czuby.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 9j Statutu – uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się brzmienie § 10 Regulaminu rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Czuby” w sposób następujący:
„Ostateczne rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie ostatecznego kosztu budowy poszczególnych lokali jest dokonywane w terminie czterech miesięcy po zakończeniu zadania lub jego wydzielonej części”.

§ 2

Za datę zakończenia zadania lub jego wydzielonej części o której mowa w § l, uważa się datę spisania protokołu odbioru końcowego, po zakończeniu wszelkich robót i usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze budynku lub budowli.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

Uzasadnienie
Zmiana § 10 Regulaminu rozliczania zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Czuby” poprzez określenie terminu ostatecznego rozliczenia zadania i ustalenia ostatecznego kosztu budowy poszczególnych lokali stanowi realizację wniosków z lustracji przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w okresie od 01.03.2005 r. do 30.04.2005 r. w zakresie prowadzonych w SM „Czuby” inwestycji.

– uchwały nr 108/3/2001 z dnia 12.06.2001 r.

Uchwała Nr 108/3/2001
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
podjęta w dniu 12.06.2001 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizownych przez SM „Czuby”.

Działając zgodnie z § 88 ust. l pkt 9j Statutu – Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§1

Zatwierdza, się Regulamin rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych. realizowanych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Czuby”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała, dotyczy zadań inwestycyjnych, będących w realizacji.

§3

W zakresie uregulowanym załącznikiem, do niniejszej uchwały przestaje obowiązywać załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/1/98 z dnia 16 czerwca 1998 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Obowiązujący od 1998 roku regulamin rozliczania zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Czuby” zdezaktualizował się w związku z wejściem 24.04.2001 r. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa ta w wielu uregulowaniach odnosi się także do Ustawy o własności lokali, Ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych i do szeregu innych ustaw.

W związku z tym podjęto próbę dostosowania regulaminu do obecnie obowiązujących przepisów, zdając sobie sprawę z możliwości wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, a także możliwości wystąpienia pewnych uwarunkowań związanych z wdrażaniem tej ustawy. Jednak dla umożliwienia prawidłowego rozliczania zadań obecnie realizowanych wprowadzenie nowego regulaminu było nieodzowne.

Załącznik
do Uchwały Nr 108/3/2001
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 12.06.2001 r.

Regulamin
Rozliczania kosztów inwestycyjnych realizowanych przez SM „CZUBY”

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Regulamin niniejszy normuje zasady rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie.

§ 2

Rozliczenie kosztów inwestycji, realizowanych w SM „CZUBY” następuje w sposób następujący:
a) Ustalenie wstępnego kosztu budowy i określenie wstępnej ceny 1 m2 pow. użytkowej w oparciu o dokumentację techniczną i kosztorysy lub umowy z wykonawcami.
Cena ta może być korygowana w trakcie trwania procesu inwestycyjnego w wyniku uzasadnionych zmian kosztów budowy.
b) Rozliczenie końcowe:
– rozliczenie na poczet rozliczenia końcowego – w przypadku zakończenia budowy poszczególnych obiektów zadania inwestycyjnego i braku możliwości ustalenia kosztów wspólnych, rzeczywiście poniesionych dla całego zadania.
– rozliczenie końcowe ostateczne – w przypadku zakończenia budowy całego zadania i ustalenia wszystkich rzeczywiście poniesionych kosztów całego zadania.

§3

Ustalony wstępny koszt inwestycji stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię warunków finansowych w umowie z członkiem o budowę lokalu (mieszkalnego, użytkowego lub garażu), oraz określenia przez Spółdzielnię źródeł finansowania kosztów budowy lokali na wynajem lub potrzeby własne Spółdzielni.

Rozdział II
USTALENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

§4

Dla ustalenia powierzchni użytkowej poszczególnych lokali stanowiącej podstawę do ostatecznego rozliczania kosztów budowy, Spółdzielnia stosuje zasady określone Polską Normą PN – 70/B – 02365 Powierzchnia budynków.

§5

1. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania.
Są to: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje, garderoby, spiżarnie itp. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane. Nie zalicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: balkonów, logii, antresol oraz pomieszczeń ogólnego użytku, tj. pralni, suszami, strychów, wózkowni. Piwnice lokatorskie stanowią powierzchnię przynależną do lokali mieszkalnych.

2. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni w pomieszczeniach, której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi od 140 cm do 220 cm, to do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego pomieszczenia lub jego części. Przy wysokości powyżej 220 cm zalicza się 100% powierzchni do powierzchni danej kondygnacji w lokalach wielokondygnacyjnych zalicza się 50% powierzchni rzutu poziomego schodów łączących poszczególne kondygnacje.

§ 6

1. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnie wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nim, oraz pomieszczeń przynależnych takich jak: kuchnie, przedpokoje, korytarze, łazienki, ubikacje, spiżarnie, garderoby, zamknięte pomieszczenia składowe, garaże, zabudowane wiatrołapy itp., z wyjątkiem : strychów, antresol, balkonów, logii, pawlaczy. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane lub obudowane.

2. Powierzchnia lokalu zajęta przez urządzenie techniczne związane z funkcją lokalu, zaliczana jest do powierzchni tego lokalu. Powierzchnię pomieszczeń ogólnego użytku, np. wspólny korytarz, klatka schodowa, wspólne urządzenia sanitarne, należy doliczyć jako udział w części wspólnej, proporcjonalnie do zasadniczej powierzchni użytkowej poszczególnych lokali. Piwnice powiązane funkcjonalnie z lokalem użytkowym zaliczane są do powierzchni użytkowej lokali.

3. Do lokali użytkowych stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 2.

§ 7

Powierzchnię użytkową mieszkań, lokali użytkowych i garaży, dla celów rozliczania inwestycji oblicza się z dokładnością do 0,1 m2 w sposób następujący:
1. Dla wstępnego ustalenia wkładów budowlanych wg dokumentacji technicznej budynku.
2. Przy rozliczaniu końcowym ostatecznym i rozliczaniu na poczet rozliczenia końcowego wg obmiarów z natury ujętych w inwentaryzacji budynku, dokonanych w świetle surowych ścian na wysokości 1m od posadzki z dokładnością do 0,01 m.
3. W pomieszczeniach , w których wykonano projektowaną wyprawę ścian, przyjmuje się dla tynków zwykłych grubość 2,0 cm, dla tynków gipsowych 1,5 cm, dla tynków pocienionych 0,8 cm, zaś dla wykładzin (np. glazura ) 3,0 cm.

Rozdział III
KOSZTY INWESTYCJI

§8

Całkowity koszt inwestycji obejmuje koszty bezpośrednie i pośrednie.
I. Koszty bezpośrednie obejmują następujące grupy:

GRUPA „A” l. Koszty bezpośrednie spółdzielcze dotyczące obiektów kubaturowych:
– budynki mieszkalne
– pawilony handlowo – usługowe
– inne lokale użytkowe
– boksy garażowe,
– miejsca parkingowe w garażach wielostanowiskowych,
– inne budowle.
2. Koszty bezpośrednie obiektów infrastruktury technicznej:
– przyłączy do obiektów kubaturowych,
– drogi spółdzielcze, place i chodniki
– zieleń spółdzielcza
– oświetlenie terenu – spółdzielcze
– mała architektura i place zabaw
– pozostałe elementy infrastruktury spółdzielczej

GRUPA „B” l. Koszty bezpośrednie budownictwa komunalnego:
– drogi i chodniki komunalne,
– sieci wodociągowe,
– sieci kanalizacji sanitarnej,
– sieci kanalizacji deszczowej,
– sieci cieplne,
– wymiennikownie,
– oświetlenie dróg i chodników komunalnych.
2. Koszty bezpośrednie budownictwa specjalistycznego:
– sieci i przyłącza gazowe,
– stacje redukcyjne gazu,
– sieci elektroenergetyczne,
– stacje transformatorowe wraz z gruntem.
1. Przy zadaniach wieloobiektowych koszty bezpośrednie obiektów infrastruktury technicznej rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lub kubatury poszczególnych obiektów.

II. Koszty pośrednie stanowią narzut do kosztów bezpośrednich.
l. Do kosztów pośrednich zalicza się:
– koszty sporządzenia dokumentacji projektowej,
– koszty badań i pomiarów geologicznych,
– koszty przygotowania terenu pod budowę (koszt wyrębu i karczowania drzew, niwelacja i oczyszczenie terenu),
– koszty nabycia terenu oraz opłaty za użytkowanie w okresie od uruchomienia konta zadania do czasu zakończenia inwestycji,
– koszty nadzoru autorskiego,
– podatek od nieruchomości
– koszty nadzoru i obsługi inwestycyjnej,
– odsetki bankowe od kredytów,
– odsetki za nieterminowe płacenie faktur, kary umowne i inne tego typu koszty związane z realizacją inwestycji,
– koszty Zarządu,
– powieje i opłaty bankowe,
– inne koszty pośrednie.
2. W przypadku zaistnienia infrastruktury wspólnej na terenie pozyskanym pod inwestycję – stopień udziału kosztów budowy określa się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lub kubatury budynków realizowanych, albo też mocy zamówionej.
3. W zadaniach wieloobiektowych koszty pośrednie rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lub kubatury poszczególnych obiektów.

§ 9

Koszt inwestycji pomniejsza się o uzyskane kwoty z tytułu wyegzekwowanych od wykonawców kar i odszkodowań za niedotrzymanie warunków umów dotyczących realizacji inwestycji. Wyjątek stanowią wyegzekwowane należności z tytułu dokonanych potrąceń za wady i usterki oraz nieterminowe ich usuwanie. Należności te Spółdzielnia winna przeznaczyć na roboty remontowe obiektów w danym zadaniu inwestycyjnym.

§ 10

Ostateczne rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie ostatecznego kosztu budowy poszczególnych lokali jest dokonywane po zakończeniu zadania lub jego wydzielonej części.

§ 11

1. W obiektach gdzie boksy garażowe zlokalizowano wspólnie z lokalami mieszkalnymi, należy dokonać rozliczenia nakładów poniesionych na stan surowy otwarty całego obiektu proporcjonalnie do zajmowanej kubatury.
2. Ze względu na rozwiązania w projekcie technicznym, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o uśrednieniu kosztu budowy boksów garażowych zlokalizowanych w budynku i obok budynku., zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego.

§ 12

Koszt budowy lokalu, ustalony w wyniku ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego (budynku) stanowi podstawę do określenia wysokości wkładu wymaganego od członka uzyskującego odrębną własność lokalu.

§ 13

Jednostką rozliczeniową kosztów inwestycji jest 1,0 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych lub użytkowych, wyszczególnionej w protokółach odbioru z dokładnością do 0,1 m2.

§14

Całkowity koszt inwestycyjny budynku po podzieleniu przez powierzchnię użytkową wszystkich mieszkań i lokali stanowi podstawę do określenia średniego kosztu budowy 1m2.

§15

Koszt budowy lokalu ustala się przez pomnożenie jego powierzchni użytkowej przez średni koszt budowy 1,0 m2 i współczynnik atrakcyjności, który dla każdego obiektu ustala Rada Nadzorcza w formie Uchwały. Jest to współczynnik zmniejszający lub zwiększający koszt jednostki rozliczeniowej przyjętej w § 13 Regulaminu. Uchwała ta stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 16

1. Jeżeli lokale usługowe występują jako wolnostojące, wówczas rozlicza się je odrębnie wg faktycznie poniesionych nakładów z uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych określonych w § 17 Regulaminu.
2. Jeżeli w budynku znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, wówczas podziału kosztów na część mieszkalną i usługową w robotach budowlanych stanu surowego otwartego (ewentualnie także elewacji) i robotach instalacyjnych w zakresie pionów i poziomów, dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowych lub kubatury.

§ 17

W zespołach obiektów o różnych funkcjach np. lokale mieszkalne, lokale usługowe, boksy garażowe – wszystkie elementy wspólne dotyczące infrastruktury rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lub kubatury, o ile elementy te występują w tych lokalach lub są z nimi związane.

§ 18

Koszty budowy pomieszczeń, w których zlokalizowano kotłownie, węzły cieplne lub wymiennikownie wraz z wyposażeniem, w przypadku gdy obsługują więcej niż jeden budynek, rozliczane są na wszystkie budynki.

§ 19

Jeżeli w danym budynku znajdują się pomieszczenia dla potrzeb Spółdzielni, lub jej członków, wówczas koszt budowy, z zastrzeżeniem § 20, tego pomieszczenia podlega rozliczeniu proporcjonalnie do pow. użytkowej lub kubatury wszystkich lokali w danym budynku.

§ 20

Ustalony zgodnie z mniejszym regulaminem koszt budowy lokalu stanowi podstawę do określenia ostatecznej wielkości wkładu budowlanego na dany lokal.

§ 21

Standard wykończenia mieszkań i lokali użytkowych może odbiegać od zakresu określonego w dokumentacji i winien być sprecyzowany w umowie z przyszłym użytkownikiem.

§ 22

Wykończenie i wyposażenie lokali w sposób odmienny od ustalonego w umowie z uczestnikiem, uzgodnione we wniosku zmian indywidualnych zalicza się do kosztów budowy.
Wniosek taki podpisany przez strony uznaje się za załącznik do umowy i stanowi podstawę do naliczenia kosztów. Finansowanie i realizacja tych robót odbywa się ze środków własnych członków i nie wchodzi w koszt inwestycji zadania (obiektu). Wartości te nie są też ewidencjonowane jako składnik majątkowy Spółdzielni.

Rozdział IV
FINANSOWANIE INWESTYCJI

§23

1. Inwestycje mieszkaniowe i niemieszkaniowe Spółdzielni są finansowane ze środków własnych wniesionych przez przyszłych użytkowników lokali. Zaangażowanie środków własnych Spółdzielni w finansowaniu inwestycji może nastąpić jedynie na podstawie decyzji Rady Nadzorczej.
2. Spółdzielnia uczestnikom budowy nie nalicza i nie dopisuje odsetek od zgromadzonych wkładów przeznaczonych na finansowanie inwestycji.
3. Spółdzielnia od nieterminowo płaconych rat oraz od niedopłat do rozliczeń wstępnego i końcowego nalicza odsetki ustawowe. Terminy płatności tych zobowiązań każdorazowo ustala Zarząd Spółdzielni na piśmie.
4. W przypadku zagrożenia realizacji inwestycji z powodu nie wywiązywania się z zobowiązań płatniczych uczestników budowy, Zarząd po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia , a w przypadkach nie cierpiących zwłoki – Rady Nadzorczej, może zaciągnąć kredyt banków. Odsetki od uzyskanego kredytu odpowiednio proporcjonalnie obciążą niesumiennych uczestników. Ubieganie się o kredyt w tych warunkach następuje bez zgody uczestników budowy ze środków własnych.

Rozdział V
ROZLICZENIE KOSZTÓW INFRASTRUKTURY

§ 24

Koszty bezpośrednie infrastruktury komunalnej i budownictwa specjalistycznego zrefundowane przez Urząd Gminy bądź zakłady budownictwa specjalistycznego pomniejszają poniesione na infrastrukturę nakłady, natomiast nie sfinansowaną przez nie różnicę kosztów rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej na wszystkie lokale i są to koszty wykazywane w oddzielnej pozycji.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Tam gdzie sytuacja wynikająca ze specyfiki projektów realizacyjnych będzie tego wymagała – zostaną opracowane aneksy do niniejszego regulaminu, precyzujące szczegóły rozliczenia nie ujęte regulaminem. Dodatkowe postanowienia, nie mogą być sprzeczne z zasadami ogólnymi niniejszego regulaminu.

§ 26

W sprawach nie unormowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Statutu SM ,,CZUBY” i Uchwał Rady Nadzorczej.

§27

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

– projektu uchwały w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr 108/3/2001 z dnia 12.06.2001 r.

UCHWAŁA Nr …../2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
podjęta w dniu. …..2008 r.

w sprawie: zmian w załączniku do Uchwały Nr 108/3/2001 Rady Nadzorczej z dnia 12.06.2001 r.- Regulaminie rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM Czuby.

Realizując wnioski z lustracji przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w okresie od 15 grudnia 2007 r. do 25 stycznia 2008 r. obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni za okres 2007r. Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 9j Statutu Spółdzielni postanawia co następuje:

§ 1

Stosownie do postanowień § 13 ust.3 pkt. 2 Statutu zmienia się brzmienie §10 „Regulaminu rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM Czuby” w sposób następujący:
” Ostateczne rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie ostatecznego kosztu budowy poszczególnych lokali jest dokonywane w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu zadania lub jego wydzielonej części.”

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmian w „Regulaminie rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM Czuby”

Uchwała Nr 59/10/2005 RN z dnia 6.09.2005 r. wprowadzono do Regulaminu rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM Czuby zmianę w § 10 określając termin rozliczenia kosztów budowy i ustalenia ostatecznej wysokości wkładu budowlanego na okres czterech miesięcy, co było sprzeczne z postanowieniami § 13 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółdzielni. Zarzuciła to lustracja przeprowadzona w grudniu 2007r. i styczniu 2008 r.
Realizując wnioski polustracyjne wnioskuje się o przyjęcie załączonego projektu Uchwały RN.

Lublin 2008.03.04

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez Zastępcę Prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 24 / 12 / 08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 18.03.2008 r.

w sprawie:
– zmian w uchwale nr 108/3/2001 z dnia 12.06.2001 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Czuby”.
– uchylenia uchwały nr 53/10/2005 Rady Nadzorczej z dnia 06.09.2005 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 108/3/2001r. z dnia 12.06.2001 r.

Realizując wnioski z lustracji przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w okresie od 15 grudnia 2007 r. do 25 stycznia 2008 r. obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni za okres 2007 r. , Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

Stosownie do postanowień § 13 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółdzielni , § 10 Regulaminu rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Czuby” zatwierdzonego uchwałą nr 108/3/2001 Rady Nadzorczej z dnia 12.06.2001 r. otrzymuje brzmienie:
” § 10 Ostateczne rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie ostatecznego kosztu budowy poszczególnych lokali jest dokonywane w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu zadania lub jego wydzielonej części”

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 59/10/2005 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 06.09.2005 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały nr 108/3/2001 Rady Nadzorczej z dnia 12.06,2001 r. – Regulaminie rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni .

Rada Nadzorcza po dyskusji , jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę nr 24/12/18 z dnia 18.03.2008 r. wersji zaproponowanej przez komisję i przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 7
Do porządku obrad kolejnego posiedzenia zgłoszono poniżej przedstawione propozycję:
– podjęcie uchwał w sprawie : oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2007, zatwierdzenia regulaminu najmu i użytkowania miejsc postojowych, zatwierdzenia zasad przeprowadzania referendum,
– informacja na temat : zebrań grup członkowskich, Zebrania Przedstawicieli .

Ad. 8
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 26.02.2008 r. został przyjęty bez uwag., jednomyślnie – 19 za.

Ad. 9
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pisma skierowane przez:

1. Członka zam. w Osiedlu „Ruta” z dnia 04.03.2008 r. dot. pisma Rady Nadzorczej /2221/08 z dnia 26.02.2008 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.
Rada Nadzorcza , jednomyślnie (19 za) postanowiła do w/w wysłać odpowiedź następującej Treści – w tym miejscu w protokole umieszczono treść odpowiedzi.

2. Członka zam. w Osiedlu „Poręba” z dnia 14.03.2008 r. dot. prośby o częściowe odstąpienie od spłaty odsetek naliczonych od nieterminowych spłat normatywu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Rada Nadzorczej do w/w postanowiła wystosować odpowiedz poniższej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono treść odpowiedzi.

3. Członka zam. w Osiedlu „Ruta” z dnia 05.03.2008 r. dot. składników opłat eksploatacyjnych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią powyższego pisma, postanowiła do w/w wystosowała odpowiedź poniższej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono treść odpowiedzi.

4. Czterech wykluczonych członków Spółdzielni – z dnia 03.03.2008 r., z dnia 11.09.2007 r., z dnia 23.11.2007 r., z dnia 28.12.2007 r. dot. uchylenia uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe wykluczonych członków.

Rada Nadzorcza w odpowiedzi poinformuje w/w, że uchwałę o wykluczeniu może uchylić w przypadku ustania przyczyny, dla której uchwała została, tj. po spłacie zadłużenia.
Z informacji uzyskanej z działu opłat i windykacji należności wynika, że zadłużenie wobec Spółdzielni nie zostało spłacone. Nie ma więc podstaw do uchylenia uchwał.

Ad. 10
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni 5 członków wykluczonych, wobec których podjęła uchwały o wykluczeniu w związku z zadłużeniem z tytułu opłat eksploatacyjnych. Zadłużenie wobec Spółdzielni zostało spłacone.

Rada Nadzorcza, jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwały nr 25/7/08, nr 26/8/08, nr 27/9/08, nr 28/10/08, nr 29/11/08 z dnia 18.03.2008 r. w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwały stanowiące załączniki do protokołu.

Ad. 11
Jerzy Kaczmarski zgłosił wniosek, by Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przedłożenia na posiedzeniu na kolejnym posiedzeniu opinii prawnej dot. podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały nr 98/6/07 z dnia 25.09.2007 w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem i 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zmian w uchwale nr 98/6/07.

Wyjaśnił, że powyższe uchwały zostały zaskarżone do Zebrania Przedstawicieli przez członków zamieszkałych w osiedlu „Widok”, „Błonie”, „Ruta”. Członkowie ci zgłaszają swoje wątpliwości również do Rady Nadzorczej. Opinia prawna w tej sprawie umożliwi udzielanie bardziej szczegółowych wyjaśnień.
Rada Nadzorcza zgłoszony wniosek jednomyślnie – 19 za, przyjęła do realizacji.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

Data opublikowania: 12:21, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2008