Protokół Nr 02/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 26.02.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Teresa Husarek,
Zbigniew Ulanowski, Zbigniew Dyguś, Jerzy Kutyła,
Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk,
Tadeusz Mazurek, Danuta PrzybyśZiemba,
Teresa Panas, Hipolit Dziaduszek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z-ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że porządek obrad posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Informacja na temat spraw omawianych na posiedzeniu prezydium Rady Nadzorczej.

3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ rozpatrzenie odwołania członków zamieszkałych w budynkach nr 6, 8, 10 przy ulicy Watykańskiej od uchwały nr 50/2007 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 18.10.2007 r. dotyczącej utworzenia od 01.01.2008 r. funduszu celowego na docieplenia nieruchomości Watykańska 6, 8, 10.
b/ rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku przy ulicy Romantycznej 6 od uchwały nr 38/2007 r. Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 08.11.2007 r. zatwierdzającej plan gospodarczy osiedla w części dotyczącej funduszu remontowego tej nieruchomości
c/ zmian w Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
d/ zmian w Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

4. Rozpatrzenie wniosków Rady Osiedla „Błonie”.

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 29.01.2008 r.

6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

8. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu.

10. Zapytania i wnioski.

Członkowie Rady Nadzorcze do przedstawionego przez przewodniczącego Rady Nadzorczej porządku obrad, nie zgłosili uwag i jednomyślnie – 20 za, przyjęli przedstawiony porządek obrad do realizacji.

Ad. 2
Sekretarz Rady Nadzorczej poinformował, że posiedzenie prezydium Rady odbyło się w dniu 12.02.2008 r. Członkowie prezydium na w/w posiedzeniu ustalili termin i porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, terminy posiedzeń komisji oraz skierowali do rozpatrzenia przez komisje Rady, pisma członków Spółdzielni.
W punkcie 4 „Sprawy wniesione” zastanawiali się czy posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej winne być nagrywane przez osoby przysłuchujące się tym posiedzeniom i czy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na publikowanie w mediach bez ich zgody wypowiedzi przedstawianych w toku dyskusji nad omawianymi i podejmowanymi uchwałami.

Ad. 3
A/ Ten punkt porządku obrad realizowany był przy udziale członków Spółdzielni, którzy podpisali się pod złożonym do Rady Nadzorczej odwołaniem.

Przewodniczący komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 20.02.2008 r. z poniżej przedstawionym materiałami :

– pismem członków Spółdzielni zamieszkałych w budynkach nr 6, 8, 10 przy ulicy Watykańskiej z dnia 20 stycznia 2008 r.

Lublin, dnia 20 stycznia 2008 roku

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby” w Lublinie

Członkowie Spółdzielni zamieszkali w budynkach nr 6, 8, 10 przy ulicy Watykańskiej zaskarżają uchwałę nr 50/2007 Rady Osiedla „Ruta” o utworzeniu od 1 stycznia 2008 roku funduszu celowego na docieplenia w/w nieruchomości i domagają się jej uchylenia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z kompetencjami Rady Osiedla określonymi w §102 ust. 1 Statutu Spółdzielni, miała ona kompetencje do uchwalenia planów gospodarczych osiedla.

Jednakże z przytoczonego przepisu nie wynikają jej kompetencje do uchwalenia funduszu celowego. Byłoby to, bowiem sprzeczne z §108 ust. 2 Statutu, z którego jednoznacznie wynika, że „Spółdzielnia może tworzyć fundusze celowe uchwałami Rady Nadzorczej”.

Chcemy z całą stanowczością podkreślić, że przedmiotowa uchwała nie leży w interesie nas członków Spółdzielni. Rada Osiedla nie wykazała konieczności wykonania docieplenia naszych budynków. Nie został, bowiem opracowany audyt cieplny, wskazujący na potrzebę wykonania robót dociepleniowych.

Nie przedstawiono nam również kalkulacji, z której wynikała by przedstawiona nam kwota odpisu na docieplenia w wysokości 1 zł/m2 oraz okres tego finansowania.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że dotychczas roboty dociepleniowe wykonane były z pożyczki wewnętrznej pochodzącej z funduszu zasobowego Spółdzielni.

Powyższa uchwała została podjęta przez Radę Osiedla „Ruta” z uwagi na zły stan techniczny ścian osłonowych naszych budynków. Nie oznacza to jednak, że ten zły stan techniczny ścian należy rozwiązać poprzez zasłonięcie spękań i szczelin styropianem.

Przez wiele lat płaciliśmy odpis na fundusz remontowy, podczas gdy w naszych budynkach nie przeprowadzono prawie żadnych poważniejszych robót remontowych.

Postępowanie Rady Osiedla uważamy za nieodpowiedzialne. Uważamy, że zakres robót remontowych powinien być co roku omawiany i uzgadniany z członkami Spółdzielni.

Czujemy się zlekceważeni i oszukani. Nie po to wybieraliśmy naszych przedstawicieli do organów samorządowych Spółdzielni, aby działali wbrew naszej woli i naszemu interesowi.

Domagamy się więc uchylenia uchwały nr 50/2007 Rady Osiedla „Ruta”, abyśmy mogli wspólnie przemyśleć w jaki sposób i z jakich środków finansowych rozwiążemy sprawę ścian osłonowych naszych budynków.

Prosimy o powiadomienie nas o terminie rozpatrzenia naszego odwołania.

– uchwałą nr 50/2007 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 18.10.2007 r. dot utworzenia z dniem 01.01.2008 r. funduszu celowego na docieplenia

UCHWAŁA NR 50/2007
Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.10. 2007

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 1, 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Ruta” postanawia o utworzenie od 01.01.2008 r. funduszu celowego na docieplenia nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 z uwagi na zły stan techniczny ścian osłonowych w tych budynkach. Razem z powiadomieniem o nowym wymiarze opłat eksploatacyjnych od dnia 01.01.2008 r. winna być udzielona mieszkańcom szczegółowa informacja na ten temat. Stawka wyjściowa to 1,00 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie.

§ 2

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Sp-ni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Za powyższą uchwałą głosowano: za – jednomyślnie).

– postanowieniem zawartym w § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni :
” 13} rozpatrywanie od decyzji Zarządu i od decyzji Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność. Uchylenie uchwał Rad Osiedli może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie póżniej niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia;

14] uchylanie uchwał Rady Osiedli, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni”

po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez członka Rady Nadzorczej będącego członkiem Rady Osiedla „Ruta”, zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by w wyniku rozpatrzenia przedstawionego odwołania podjęła uchwałę następującej treści:

Projekt

UCHWAŁA Nr / /2008

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2008 r.

w sprawie:
rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 50/2007 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 18.10.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 28.01.2008 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 50/2007 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 18.10.2007 r. w sprawie utworzenia od 01.01.2008 r. funduszu celowego na docieplenia nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr / /08
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 50/2007 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 18.10.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Nadzorcza nie znalazła podstaw prawnych do uchylenia zaskarżonej uchwały Rady Osiedla. Zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni, rozpatrywanie odwołań od uchwał Rad Osiedli może nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia. Zaskarżenie uchwały wpłynęło do siedziby Spółdzielni po upływie terminu.

Nadto Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni, może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.

Wobec przekroczenia terminu oraz braku wyżej wymienionych przesłanek zaskarżenie uchwały na uwzględnienie nie zasługuje.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu uwag, postulatów i wniosków zgłoszonych przez członków zamieszkałych w budynkach przy ulicy Watykańskiej 6, 8, 10, wyjaśnień i dodatkowych informacji przedstawionych przez członków Rady Osiedla „Ruta” oraz zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych, po zapoznaniu się z fragmentami ekspertyzy sporządzonej przez Politechnikę Lubelską Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej dot. „Oceny stanu technicznego typu SEG (z uwzględnieniem płyt balkonowych) przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 w os. Ruta SM „Czuby” w Lublinie” oraz po dyskusji większością głosów – 14 za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 12 / 8 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.02. 2008 r.

w sprawie:
rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 50/2007 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 18.10.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 28.01.2008 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 50/2007 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 18.10.2007 r. w sprawie utworzenia od 01.01.2008 r. funduszu celowego na docieplenia nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 12 / 8 /08
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.02.2008 r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 50/2007 Rady Osiedla „Ruta” z dnia 18.10.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Nadzorcza nie znalazła podstaw prawnych do uchylenia zaskarżonej uchwały Rady Osiedla. Zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni, rozpatrywanie odwołań od uchwał Rad Osiedli może nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia. Zaskarżenie uchwały wpłynęło do siedziby Spółdzielni po upływie terminu.

Nadto Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni, może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.

Wobec przekroczenia terminu oraz braku wyżej wymienionych przesłanek zaskarżenie uchwały na uwzględnienie nie zasługuje.

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła przekazać do Rady Osiedla „Ruta” poniższą prośbę:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie pomimo braku podstaw do merytorycznego ustosunkowania się do złożonego odwołania z powodów formalnych, proponuje by Rada Osiedla „Ruta” rozpatrzyła uwagi zgłoszone przez członków zamieszkałych w budynkach przy ulicy Watykańskiej 6, 8, 10 do uchwały nr 50/2007 Rady Osiedla z dnia 18.10.2007 r. w sprawie utworzenia od 01.01.2008 r. funduszu celowego na docieplenie nieruchomości Watykańska 6, 8, 10.

B/ Ten punkt porządku obrad realizowany był przy udziale członków Spółdzielni z osiedla „Skarpa”, tych, którzy podpisali się pod złożonym odwołaniem.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu się, na posiedzeniu w dniu 20.02.2008 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

– pismem mieszkańców bloku przy ulicy Romantycznej 6 w Osiedlu „Skarpa” z dnia 10 stycznia 2008 r.

Lublin, dnia 10 stycznia 2008 r.

Mieszkańcy bloku przy
ul. Romantycznej 6 w Lublinie

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„Czuby” w Lublinie

My niżej podpisani członkowie Spółdzielni zamieszkali w budynku przy ul. Romantycznej 6

zaskarżamy

Uchwałę nr 38/2007 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 8 listopada 2007 r. zatwierdzającą plany gospodarcze naszego osiedla w części dotyczącej planu funduszu remontowego naszej nieruchomości.

Powodem zaskarżenia jest ujęcie w planie funduszu remontowego naszej nieruchomości remontu elewacji na kwotę 63 tys. zł., obejmującego tylko jedną ścianę budynku.

Na wykonanie ocieplenia ścian naszego budynku składali się przez poprzednie lata wszyscy mieszkańcy, płacąc odpis na fundusz remontowy.

Obecnie z gromadzonych przez wszystkich mieszkańców środków finansowych chcą skorzystać tylko ci, którzy mają mieszkania przylegające do tej ściany.

Nie jest to sprawiedliwe, aby ponownie wykonywać ocieplenie jednej ściany na koszt nas wszystkich.

Jeśli ktoś faktycznie w swoim mieszkaniu posiada grzyb na ścianie, to wcale nie oznacza, że jest wadliwie wykonane docieplenie tej ściany. Powodem powstania zagrzybienia może być również i niewłaściwe przewietrzanie mieszkania, całkowite wyłączanie grzejników, nadmierne zaparowywanie mieszkania itp.

Przedmiotowa ściana nie dotyczy wszystkich mieszkań, dlatego ewentualny koszt jej remontu winni pokryć ci mieszkańcy, których lokali ona dotyczy.

Fundusze remontowe nieruchomości winny być wykorzystywane na remont tych części budynku, które dotyczą wszystkich lokali.

Podkreślić musimy, że za prawidłowość wykonania robót dociepleniowych odpowiadają pracownicy techniczni Administracji naszego osiedla. Winni byli zadbać, aby wykonawca roboty wykonał rzetelnie.

Ze zgromadzonych środków na funduszu remontowym nieruchomości chcemy mieć pomalowane klatki schodowe. Budynek nasz zasiedlany był w latach 1982/83. Od tej pory klatki schodowe pomalowane były tylko jeden raz.

Reasumując powyższe prosimy o uchylenie w/w Uchwały Rady Osiedla „Skarpa” w części dot. planu remontów naszej nieruchomości i przekazanie jej Radzie Osiedla do ponownego przeanalizowania sprawy z uwzględnieniem stanowiska większości mieszkańców naszego budynku.

– uchwałą nr 38/2007 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 08.11.2007 r.

UCHWAŁA Nr 38/2007
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 08.11.2007 r.

w sprawie: planu rzeczowo-finansowego na 2008 r. Administracji Osiedla „Skarpa”.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala:

§ 1

Rada Osiedla „Skarpa” zatwierdza obowiązujące od 01.01.2008 r.:
– schemat organizacyjny Administracji Osiedla „Skarpa” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

– plan rzeczowo – finansowy eksploatacji i konserwacji, wysokość odpisów na eksploatację, konserwacje, fundusz remontowy nieruchomości dla lokali mieszkalnych i użytkowych w najmie w nieruchomościach Osiedla „Skarpa”:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021 wyszczególnione w załącznikach do niniejszej uchwały

– ustalony przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi odpis i plan rzeczowo- finansowy funduszu remontowego wspólnego Osiedla „Skarpa” wyszczególniony w załącznikach do uchwały

– ustalony przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowy plan rzeczowo-finansowy funduszu remontowego nieruchomości Osiedla „Skarpa” w nieruchomościach:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021
wyszczególniony w załącznikach do niniejszej uchwały
– opłaty za miejsce postojowe na parkingach strzeżonych w wysokości:
=> samochód osobowy 59,51 zł/mc
=> samochód dostawczy do 2,5 l 70,00 zł/mc
=> motocykl 35,00 zł/mc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 r.

po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej będących członkami Rady Osiedla „Skarpa” i przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by w wyniku rozpatrzenia przedstawionego odwołania podjęła uchwałę następującej treści:

Projekt

UCHWAŁA Nr / /2008

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2008 r.

w sprawie:
rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 38/2007 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 08.11.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 14.01.2008 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 38/2007 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 08.11.2007 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2008 r. Administracji Osiedla „Skarpa” – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr / /08
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 38/2007 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 08.11.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Nadzorcza nie znalazła podstaw prawnych do uchylenia zaskarżonej uchwały Rady Osiedla.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14 Statutu, może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.

W opinii Rady Nadzorczej docieplenie ściany szczytowej zapobiegnie degradacji budynku, poprawi jakość energetyczną oraz podniesie wartość mieszkań.

Wobec braku wyżej wymienionych przesłanek zaskarżenie uchwały na uwzględnienie nie zasługuje.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu uwag, postulatów i wniosków zgłoszonych przez członków zamieszkałych w budynku przy ulicy Romantycznej 6, wyjaśnień i dodatkowych informacji dot. wyniku przeprowadzonej wizji w mieszkaniach przylegających do ściany wskazanej do remontu elewacji za kwotę 63.000 zł przedstawionych przez członków Rady Osiedla „Skarpa” i zastępcy prezesa s/s eksploatacji, oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 13 / 9 /2008

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.02 2008 r.

w sprawie:
rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 38/2007 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 08.11.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 14.01.2008 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 38/2007 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 08.11.2007 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2008 r. Administracji Osiedla „Skarpa” – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 13 / 9 /08
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.02.2008 r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 38/2007 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 08.11.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Nadzorcza nie znalazła podstaw prawnych do uchylenia zaskarżonej uchwały Rady Osiedla.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14 Statutu, może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.

W opinii Rady Nadzorczej docieplenie ściany szczytowej zapobiegnie degradacji budynku, poprawi jakość energetyczną oraz podniesie wartość mieszkań.

Wobec braku wyżej wymienionych przesłanek zaskarżenie uchwały na uwzględnienie nie zasługuje.

c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy po zapoznaniu na posiedzeniu w dniu 20.02.2008 r. z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Projekt

UCHWAŁA Nr / /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26 lutego 2008 r.

w sprawie:
zmian Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz wydania tekstu jednolitego Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 32/4/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.03.2007 r. w sprawie wydania tekstu jednolitego Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zmienia się treść niżej wymienionych zapisów:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Do kompetencji Zebrania Grupy Członkowskiej należy:

1) wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli spośród członków grupy członkowskiej;
2) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
3) wybieranie i odwoływanie członków Rady Osiedla;
4) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach;
5) rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej, Zarządu, Rady Osiedla i Kierownika Administracji,
6) wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania.

2. Organ Spółdzielni, do którego kierowana jest opinia lub wniosek w trybie § 98 ust. 1 pkt 6 Statutu obowiązany jest tę opinię lub wniosek rozważyć i o sposobie ich wykorzystania powiadomić najbliższe zebranie Grupy Członkowskiej, o ile nie został ustalony inny termin.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Zebranie Grupy Członkowskiej prawidłowo zwołane jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Zebranie Grupy Członkowskiej może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w § 4.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków oraz wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej i Rady Osiedla. Na żądanie większości członków obecnych na zebraniu, przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.
4. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.
5. Opinie i wnioski Zebrania Grupy Członkowskiej dotyczące osiedli obligują Radę Osiedla i Administrację oraz inne organy wykonawcze Spółdzielni do ich rozpatrzenia i realizacji, o ile znajdują potwierdzenie w opiniach i wnioskach pozostałych grup członkowskich osiedla i na ich wykonanie pozwalają względy merytoryczno-prawne i materialno-finansowe danego osiedla.”.

§ 2

1. Wydaje się tekst jednolity Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 14.03.1997 r. z uwzględnieniem zmian zawartych w Uchwale Nr 24/11/99 Rady Nadzorczej z dnia 20.04.1999 r., Uchwale Nr 31/3/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.03.2007 r. oraz w niniejszej uchwale.

2. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 i 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 14 / 5 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26 lutego 2008 r.

w sprawie:
zmian Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz wydania tekstu jednolitego Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 32/4/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.03.2007 r. w sprawie wydania tekstu jednolitego Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zmienia się treść niżej wymienionych zapisów:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Do kompetencji Zebrania Grupy Członkowskiej należy:
7) wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli spośród członków grupy członkowskiej;
8) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
9) wybieranie i odwoływanie członków Rady Osiedla;
10) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach;
11) rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej, Zarządu, Rady Osiedla i Kierownika Administracji,
12) wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania.

2. Organ Spółdzielni, do którego kierowana jest opinia lub wniosek w trybie § 98 ust. 1 pkt 6 Statutu obowiązany jest tę opinię lub wniosek rozważyć i o sposobie ich wykorzystania powiadomić najbliższe zebranie Grupy Członkowskiej, o ile nie został ustalony inny termin.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Zebranie Grupy Członkowskiej prawidłowo zwołane jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Zebranie Grupy Członkowskiej może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w § 4.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków oraz wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej i Rady Osiedla. Na żądanie większości członków obecnych na zebraniu, przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.
4. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.
5. Opinie i wnioski Zebrania Grupy Członkowskiej dotyczące osiedli obligują Radę Osiedla i Administrację oraz inne organy wykonawcze Spółdzielni do ich rozpatrzenia i realizacji, o ile znajdują potwierdzenie w opiniach i wnioskach pozostałych grup członkowskich osiedla i na ich wykonanie pozwalają względy merytoryczno-prawne i materialno-finansowe danego osiedla.”.

§ 2

3. Wydaje się tekst jednolity Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 14.03.1997 r. z uwzględnieniem zmian zawartych w Uchwale Nr 24/11/99 Rady Nadzorczej z dnia 20.04.1999 r., Uchwale Nr 31/3/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.03.2007 r. oraz w niniejszej uchwale.

4. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 i 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik do
Uchwały Nr 14 / 5 /2008
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 26 lutego 2008 r.

REGULAMIN
Zebrań Grup Członkowskich
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

A. ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

§ 1

1. Podziału członków Spółdzielni na grupy członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza w I kwartale roku, w którym upływa kadencja członków Rady, dostosowując podział do wymogów § 84 Statutu.
2. Odrębne grupy członkowskie tworzy się spośród członków zamieszkałych w zasobach Spółdzielni oraz członków oczekujących na przydział mieszkań.

§ 2

Zebrania Grup Członkowskich działają na podstawie postanowień § 97-99 Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Do kompetencji Zebrania Grupy Członkowskiej należy:
1) wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli spośród członków grupy członkowskiej;
2) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
3) wybieranie i odwoływanie członków Rady Osiedla;
4) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach;
5) rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej, Zarządu, Rady Osiedla i Kierownika Administracji,
6) wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania.

2. Organ Spółdzielni, do którego kierowana jest opinia lub wniosek w trybie § 98 ust. 1 pkt 6 Statutu obowiązany jest tę opinię lub wniosek rozważyć i o sposobie ich wykorzystania powiadomić najbliższe zebranie Grupy Członkowskiej, o ile nie został ustalony inny termin.

§ 4

1. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd Spółdzielni co najmniej raz w roku w I lub II – kwartale, zawiadamiając na 7 dni przed zebraniem:
1) członków mieszkających – poprzez wywieszenie ogłoszeń w budynkach Spółdzielni zlokalizowanych na terenie działania grupy członkowskiej z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad,
2) członków oczekujących – poprzez podanie terminu i miejsca obrad przez wywieszenie porządku obrad w siedzibie Spółdzielni.

2. Zebranie Grupy Członkowskiej może być ponadto zwołane na żądanie Rady Nadzorczej lub Rady Osiedla obejmującej tę grupę albo 1/10 członków danej grupy.

Wniosek w tej sprawie powinien być skierowany na piśmie z podaniem celu zebrania do Zarządu Spółdzielni. W takim przypadku Zebranie Grupy Członkowskiej należy zwołać w taki sposób, aby mogło się odbyć najpóźniej w ciągu czterech tygodni od dnia otrzymania wniosku przez Zarząd Spółdzielni.

§ 5

1. W Zebraniach Grup Członkowskich uczestniczą członkowie zamieszkali na terenie objętym działaniem grupy członkowskiej oraz przedstawiciele członków osób prawnych, których lokale użytkowe znajdują się na tym terenie.
Odrębne grupy członkowskie są tworzone spośród członków oczekujących na mieszkania.
2. Wszystkim członkom uprawnionym do wzięcia udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej wydawane są mandaty uprawniające do udziału w głosowaniu i dyskusji. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu jeden głos.
3. Członkowie małoletni biorą udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej przez swoich ustawowych przedstawicieli lub kuratorów.
4. Członkowie – osoby fizyczne mogą brać udział w zebraniu tylko osobiście.
5. Członkowie – osoby prawne biorą udział w zebraniach przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka.
Członkowie – osoby prawne mogą delegować swojego przedstawiciela do jednej z wybranych grup członkowskich.
6. W Zebraniu Grupy Członkowskiej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni, członkowie Rady Osiedla i inni zaproszeni goście.

B. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 6

1. Zebrania Grup Członkowskich otwiera przedstawiciel Zarządu Spółdzielni lub osoba przez niego upoważniona.
2. Otwierający zebranie zarządza wybór prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i co najmniej dwóch asesorów.
3. Zebranie Grupy Członkowskiej powołuje:
a) Komisję Wnioskową, której zadaniem jest rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków zgłaszanych przez członków,
b) w miarę potrzeby Komisję Skrutacyjną, dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania, a także w miarę potrzeby inne komisje.

§ 7

1. Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich powinien obejmować:
a) sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Spółdzielni oraz realizacji wniosków i postulatów zgłoszonych na poprzednim zebraniu. Z działalności osiedla sprawozdanie składa Rada Osiedla i Kierownik Administracji,
b) rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli,
c) dyskusję,
d) podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych wniosków.

2. W latach, w których wygasa kadencja przedstawicieli członków na Zebranie Przedstawicieli oraz członków Rady Nadzorczej i członków Rad Osiedlowych, porządek zebrania obejmuje również wybory do tychże organów Spółdzielni.

3. Zebranie Grupy Członkowskiej może zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad, skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy a także uzupełnić porządek obrad o punkt za wyjątkiem spraw dotyczących odwołania i wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, członków Rady Nadzorczej i członków Rady Osiedla.

§ 8

1. Głos w dyskusji udzielany jest w kolejności zgłoszeń.
2. Przedstawicielom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący zebrania może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to przedstawicieli Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania.
W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
5. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący poddaje wnioski pod głosowanie.

§ 9

1. Zebranie Grupy Członkowskiej prawidłowo zwołane jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Zebranie Grupy Członkowskiej może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w § 4.

3. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków oraz wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej i Rady Osiedla.
Na żądanie większości członków obecnych na zebraniu, przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.

4. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.

5. Opinie i wnioski Zebrania Grupy Członkowskiej dotyczące osiedli obligują Radę Osiedla i Administrację oraz inne organy wykonawcze Spółdzielni do ich rozpatrzenia i realizacji, o ile znajdują potwierdzenie w opiniach i wnioskach pozostałych grup członkowskich osiedla i na ich wykonanie pozwalają względy merytoryczno-prawne i materialno-finansowe danego osiedla.

C. WYBORY DO ORGANÓW

§ 10

1. Liczbę mandatów do organów Spółdzielni, o których mowa w § 3 pkt 1, 2, 3, określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków danej grupy wg stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory i przy zachowaniu zasady proporcjonalności.
2. Wybory oraz odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli oraz członków Rady Nadzorczej i Rady Osiedla odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 odbywają się w sposób określony w § 11 i 12 niniejszego regulaminu.

§ 11

1. Kandydatów do organów Spółdzielni zgłaszają członkowie obecni na Zebraniu Grupy Członkowskiej do przewodniczącego zebrania uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni wchodzący w skład danej grupy członkowskiej.
3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 12

1. Wybory do organów Spółdzielni przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych na zebraniu.
2. Głosujący pozostawiają na karcie wyborczej tylko tyle nazwisk kandydatów, ile przysługuje mandatów do poszczególnych organów Spółdzielni, pozostałe nazwiska skreślają.
3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny.
4. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty wyborcze, na których pozostawiono liczbę kandydatów zgodna z ilością mandatów lub mniejszą liczbę tych kandydatów.
5. Karty wyborcze, na których pozostawiono większą liczbę kandydatów od ilości miejsc (mandatów) a także karty ze skreśleniami wszystkich kandydatów są nieważne i nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby głosów.
6. Karty wyborcze, na których pozostawiono mniejszą od ilości mandatów liczbę kandydatów są ważne, lecz do obliczenia głosów brane są tylko nazwiska kandydatów nieskreślonych na karcie.
7. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości głosów na dowolnym etapie wyborów, zarządza się dodatkowe głosowanie rozstrzygające o kolejności pomiędzy nimi.
9. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.

§ 13

1. Przedstawiciel członków na Zebranie Przedstawicieli oraz członek Rady Nadzorczej i członek Rady Osiedla mogą być odwołani przez grupę członkowską, która dokonała wyboru przed upływem okresu, na który zostali wybrani, w przypadku nie wywiązywania się z przyjętych na siebie obowiązków.
2. Uchwała grupy członkowskiej w tym przedmiocie zapada:
1) zwykłą większością głosów zgodnie z § 78 ust. 2 Statutu przy odwoływaniu przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
2) większością 2/3 oddanych głosów zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Statutu przy odwoływaniu członków Rady Nadzorczej,
3) zwykłą większością głosów zgodnie z § 101 ust. 2 Statutu – przy odwoływaniu członków Rady Osiedla.

D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga prezydium zebrania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.

§ 15

1. Z Zebrania Grup Członkowskich sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.
2. Protokóły z Zebrań Grup Członkowskich przechowuje komórka organizacyjno-samorządowa Zarządu Spółdzielni.
3. Każdy członek Spółdzielni ma prawo wglądu do protokółów z Zebrań Grup Członkowskich.

§ 16

1. Obsługę Zebrań Grup Członkowskich członków mieszkających prowadzi Administracja Osiedla we współdziałaniu z komórką organizacyjno-samorządową w Zarządzie Spółdzielni.
2. Obsługę Zebrań Grup Członkowskich członków oczekujących na mieszkania prowadzą komórki członkowsko-mieszkaniowa i organizacyjno-samorządowa Zarządu Spółdzielni.

§ 17

Niniejszy regulamin został uchwalony zgodnie z § 99 Statutu Spółdzielni przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w dniu 14.03.1997 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
Uchwałą Nr 22/16/97 w dniu 14.03.1997 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 24/11/99 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.04.1999 r.,
Uchwałą Nr 31/3/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.03.2007 r. oraz
Uchwałą Nr 14/ 5 /2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 26.02.2008 r.

d) Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji, której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 18.02.2008 r. poniżej przedstawionych materiałów:

– Regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

UCHWAŁA Nr 54/1/2004
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 23.03.2004 r.

w sprawie:
zatwierdzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 88 ust. 1 pkt 9 lit. „1” Statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdzić Regulamin wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 i 4 Statutu Spółdzielni.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 54/1/04
Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie
z dnia 23.03.2004 r.

REGULAMIN
WYNAJMU POMIESZCZEŃ WSPÓLNYCH BUDYNKÓW
(NIERUCHOMOŚCI)
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZUBY W LUBLINIE

Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu pomieszczeń wspólnych w budynkach mieszkalnych (nieruchomości) SM Czuby i ustalania kosztu za m2 wynajętej powierzchni.

§ 1

1. Przedmiotem najmu są pomieszczenia wspólne usytuowane w budynku mieszkalnym zaprojektowane jako pomieszczenia gospodarczo-użytkowe, pralnie, suszarnie, wózkownie, pomieszczenia adm-gosp, zabudowy korytarza.
2. Pomieszczenia będą mogły być przedmiotem najmu po uzyskaniu akceptacji 100% członków będących współwłaścicielami budynku, nieruchomości.
3. Pomieszczenia wymienione w ust. 1 będą wynajmowane na czas nieokreślony.

§ 2

1. Osoby ubiegające się o wynajęcie składają podanie do Administracji osiedla.
2. Decyzję o wynajmie pomieszczenia wspólnego usytuowanego w budynku mieszkalnym podejmuje Rada Osiedla.
3. Umowy najmu zawiera Zarząd.

§ 3

1. Przejęcie w użytkowanie pomieszczenia wspólnego w budynku następuje w oparciu o zawartą pomiędzy Spółdzielnia a zainteresowaną osobą umowę określającą szczegółowe warunki najmu stanowiąca załącznik nr 1 oraz protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez administracje osiedla stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Najemca zobowiązany jest ściśle przestrzegać warunków zapisanych w zawartej umowie.

§ 4

Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia, gdy Najemca:
a) używa pomieszczenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub dokonuje zmian naruszających substancję pomieszczenia, budynku, albo używa pomieszczenia w sposób pociągający za sobą zniszczenie pomieszczenia,
b) nie przestrzega obowiązującego regulaminu porządku domowego
c) zalega z zapłata czynszu za wynajmowany lokal co najmniej dwa miesiące
d) narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia urnowy.

§ 5

W przypadku zajmowania pomieszczenia bez tytułu prawnego, Najemca niezależnie od świadczeń określonych w umowie zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 200% obowiązującego czynszu za każdy miesiąc zajmowania pomieszczenia.

§ 6

1. Jeżeli w czasie zajmowania przez Najemcę lokalu bez tytułu prawnego nastąpi zmiana wysokości opłat.
Wynajmujący zmienia wysokość tych opłat na podstawie pisemnego zawiadomienia. Zmiana tych opłat obowiązuje od daty wskazanej w zawiadomieniu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 zgoda Najemcy nie jest wymagana.

§ 7

W przypadku nie przekazania lokalu przez Najemcę po rozwiązaniu umowy w oznaczonym przez Wynajmującego terminie Wynajmujący ma prawo jednostronnego przejęcia lokalu, a zgromadzone w nim przedmioty zostaną przekazane administracji w depozyt na czas ściśle określony.

§ 8

1. Opłata z tytułu najmu pomieszczeń usytuowanych w piwnicy budynku będzie ustalana na poziomie kosztów eksploatacji podstawowej i kosztów konserwacji bieżącej danego osiedla za m2 wynajętej powierzchni.
2. Opłata z tytułu najmu pomieszczeń usytuowanych w pozostałych częściach budynków poza piwnicami będzie ustalana na poziomie opłat eksploatacyjnych za mieszkanie obowiązujących w danym osiedlu.
3. Pomieszczenia wyposażone w c.o. i c.w. dodatkowo zostaną obciążone kosztami z tego tytułu w wysokości kosztu m2 za c.o. w wysokości średniej ceny za poprzedni sezon grzewczy. Koszt m3 c.w. będzie liczony wg kosztu LPEC budynku w danym miesiącu. Do wymienionych kosztów będzie doliczony koszt energii elektrycznej liczony za m2 wynajętej powierzchni jako zwrot poniesionych kosztów.
4. Zmiana opłat z tytułu c.o. będzie następować wg. zasad obowiązujących w danym osiedlu.

§ 9

Środki finansowe uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń będących przedmiotem niniejszego regulaminu będą przeznaczone na pokrycie kosztów eksploatacji danego osiedla.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maj ą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące w Spółdzielni.

§ 11

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 23.03.2004 r.

– projektu zmian regulaminu zawartych w poniższej uchwale:

PROJEKT

UCHWAŁA NR / / 2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.02.2008 r.

w sprawie:
zmian w Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 9 lit. „1” Statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

W „Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie” zatwierdzonym Uchwałą Nr 54/1/2004 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 23.03.2004 r. § 8 otrzymuje brzmienie:

” § 8
1. Opłata z tytułu najmu pomieszczeń usytuowanych w piwnicy budynku będzie ustalana na poziomie kosztów eksploatacji i zarządzania oraz kosztów konserwacji i przeglądów osiedla za m2 wynajętej powierzchni.
2. Opłata z tytułu najmu pomieszczeń usytuowanych w pozostałych częściach budynków poza piwnicami oraz w pomieszczeniach piwnicznych wyposażonych w media będzie ustalana na poziomie opłat eksploatacyjnych jak za mieszkanie obowiązujących w danej nieruchomości.
3. Pomieszczenia wyposażone w c.o. zostaną obciążone kosztami z tego tytułu w wysokości kosztu m2 za c.o. jako średnia cena za poprzedni sezon grzewczy. Do wymienionych kosztów będzie doliczony koszt energii elektrycznej liczony za m2 wynajętej powierzchni jako zwrot poniesionych kosztów – liczniki administracyjne.
4. Zmiana opłat z tytułu c.o. będzie następowała wg zasad obowiązujących w danym osiedlu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 i 4 Statutu Spółdzielni

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania członkom komisji.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 15 / 2 / 2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.02.2008 r.

w sprawie:
zmian w Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 9 lit. „1” Statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

W „Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie” zatwierdzonym Uchwałą Nr 54/1/2004 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 23.03.2004 r. § 8 otrzymuje brzmienie:

” § 8
5. Opłata z tytułu najmu pomieszczeń usytuowanych w piwnicy budynku będzie ustalana na poziomie kosztów eksploatacji i zarządzania oraz kosztów konserwacji i przeglądów osiedla za m2 wynajętej powierzchni.
6. Opłata z tytułu najmu pomieszczeń usytuowanych w pozostałych częściach budynków poza piwnicami oraz w pomieszczeniach piwnicznych wyposażonych w media będzie ustalana na poziomie opłat eksploatacyjnych jak za mieszkanie obowiązujących w danej nieruchomości.
7. Pomieszczenia wyposażone w c.o. zostaną obciążone kosztami z tego tytułu w wysokości kosztu m2 za c.o. jako średnia cena za poprzedni sezon grzewczy. Do wymienionych kosztów będzie doliczony koszt energii elektrycznej liczony za m2 wynajętej powierzchni jako zwrot poniesionych kosztów – liczniki administracyjne.
8. Zmiana opłat z tytułu c.o. będzie następowała wg zasad obowiązujących w danym osiedlu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 i 4 Statutu Spółdzielni

Ad. 3
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy zapoznali się z poniżej przedstawionymi wnioskami skierowanymi do Rady Nadzorczej, przez Radę Osiedla „Błonie”:

I

Lublin, dnia 12.12.2007 r.

„CZUBY” W LUBLINIE
w/m

RO-EB/ 533 /07

Rada Osiedla „Błonie” wnioskuje o:
– obniżenie kosztów ogólnych Zarządu o kwoty, jakie zostały przeniesione do utworzonego, nowego składnika opłat „koszty mienia Spółdzielni” dot. kosztów utrzymania lokalu Zarządu, i części terenu, spłaty kredytu i ubezpieczenia majątku etc.
– wyłączenia z kosztów ogólnych Zarządu pozycji: „koszty organów samorządowych i przeniesienie ich do poszczególnych planów gospodarczych osiedli – w pozostałe koszty eksploatacji.
Koszty organów samorządowych nie są kosztami Zarządu.
Powyższy wniosek R.O „Błonie” przegłosowała na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2007 r. (za – 13 osób wstrzymało się – 1, przeciw – 0).

Członkowie komisji po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez członków zarządu obecnych na posiedzeniu, po przeanalizowaniu poniżej przedstawionych materiałów tj.
– uchwały Rady Nadzorczej nr 98/6/2007 z dnia 25.09.2007 r.
– uchwały Rady Nadzorczej nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r.
oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by do Rady Osiedla wystosowała odpowiedź, na ten wniosek w brzmieniu:

Lublin, dnia 26.02.2008 r.

Znak: RN/533/07

Rada Osiedla „Błonie”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odpowiadając na wniosek Rady Osiedla „Błonie” z dnia 12.12.2007 r. dot. obniżenia kosztów ogólnych Zarządu, wyjaśnia, że:

Zgodnie z Art. 40 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 98/6/2007 z dnia 25.09.2007 r. i uchwałę Nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r.(zmian w uchwale) w sprawie: wyodrębnienia mienia spółdzielni i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

Rada Nadzorcza w podjętej uchwale ustaliła
– wysokość składnika opłat utrzymania mienia Spółdzielni – 0,103 zł/m2 w tym:
– koszty utrzymania mienia – 0,063 zł/m2
– konserwacja i remonty – 0,02 zł/m2
– podatek od nieruchomości – 0,00576 zł/m2
– wieczyste użytkowanie gruntu – 0,02 zł/m2

Dotychczasowe funkcje użytkowe majątku wchodzącego w skład mienia wspólnego spółdzielni nie zostały zmienione. Zmieniła się tylko jego przynależność organizacyjna, a tym samym zasady zarządzania tym mieniem.

Zmiana kwalifikacji i rozliczenia kosztów ogólnych w odniesieniu do mienia wspólnego spółdzielni wymaga odpowiednich uregulowań w regulaminach i zasadach ewidencji.

Koszt organu spółdzielni – Rady Nadzorczej zawsze wchodził w skład kosztów zarządu, zgodnie z planem kont, regulaminami spółdzielni i zasadami rachunkowości.

Koszty te, jak każde inne, zawsze muszą posiadać swoje źródło pokrycia. Ich zakwalifikowanie do kosztów bezpośrednich czy pośrednich niczego nie zmieni gdyż muszą zostać rozliczone w rocznym rozliczeniu wyniku spółdzielni.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 19 za, postanowiła skierować do Rady Osiedla „Błonie” odpowiedź na wniosek w brzmieniu zaproponowanym przez komisję, przedstawionym powyżej.

II

Lublin 2007.12.11

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
w/m

RO-EB/529/07

Rada Osiedla „Błonie” na posiedzeniu w dniu 10.12.2007 r. postanowiła zwrócić się z zapytaniem do Rady Nadzorczej S.M .”Czuby”, dlaczego budynek administracyjny przechodzi na mienie Spółdzielni, a nie przechodzi wraz z nim kredyt i odsetki.

Członkowie komisji po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych, po przeanalizowaniu poniżej przedstawionych dokumentów tj:
– umowy ugody nr 2 zawartej w dniu 31.02.2000 r. pomiędzy PKO BP IV Oddział w Lublinie,
– uchwały nr 39/4/2000 Rady Nadzorczej SM ” Czuby” z dnia 18.04.2000 r. w sprawie tworzenia i wykorzystania funduszu celowego na spłatę kredytów i odsetek w związku z zawartą ugodą SM „Czuby” z PKO BP w Lublinie
– zestawienia z tytułu kredytu na lokalach objętych umową ugody z Bankiem, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by do Rady Osiedla „Błonie” powyższy wniosek wystosowała odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 26.02.2008r.

Znak: RN/ 533/28

Rada Osiedla „Błonie”
Spółdzielni Mieszkaniowe „Czuby”
w Lublinie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odpowiadając na wniosek Rady Osiedla z dnia 12.12.2007 r. dot. obciążania członków Osiedla „Błonie” spłatą kredytu zaciągniętego na realizację budynku administracyjnego i lokali użytkowych wyjaśnia, że:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w dniu 31.03.2000 r. zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności – Bankiem Państwowym IV Oddział w Lublinie ugodę na spłatę przyznanego kredytu na realizację zadania inwestycyjnego „osiedle mieszkaniowe Błonie zadanie IV w Lublinie” w ramach którego wybudowane zostały lokale użytkowe:
a) lokal administracji i klub osiedlowy osiedla Błonie,
b) lokale użytkowe położone przy ulicy Dragonów 2.

Wierzytelności Banku ciążące na wymienionych lokalach stanowiły kwotę 1.625.863,94 zł, z tego kredyt 239.845,97 zł, odsetki skapitalizowane 1.386.017,97 zł.

Spółdzielnia zobowiązała się do dokonania spłaty zadłużenia kwoty 1.210.058,55 zł, w 56 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w okresie od 31.03.2000 r. do 31.12.2013 r.
Bank zobowiązał się do redukcji wierzytelności w kwocie 415.805,39 zł wraz z przypadającymi od niej odsetkami pod warunkiem terminowego wywiązywania się Spółdzielni z postanowień określonych umową ugody.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 18.04.2000 r. w podjętej uchwale nr 39/4/2000 w sprawie zasad tworzenia i wykorzystania funduszu celowego na spłatę kredytów i odsetek w związku z zawartą ugodą SM „Czuby” z PKO BP w Lublinie, postanowiła, że spłata zaległych kredytów i odsetek za lokale użytkowe będzie następowała z funduszu tworzonego z:
– spłat członków Spółdzielni zamieszkałych w osiedlach, w których występują lokale zadłużone na poziomie obowiązujących opłat w roku 2000 waloryzowane o stopień inflacji
– wpłat najemców lokali z w/w osiedli obciążonych spłatą kredytów,
– odsetek od środków finansowych, zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółdzielni,
– wpływu z najmu lokali użytkowych będących w dyspozycji Zarządu zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/92 z dnia 18.02.1992 r.
– innych źródeł wskazanymi uchwałami Rady Nadzorczej i Rady Osiedli.

Spółdzielnia od roku 2000 z własnych środków spłaciła za osiedle Błonie kwotę 373.945,56 zł a w 2007 r. kwotę 160.993,26 zł z tego: Osiedle – 102.399,66 zł , Spółdzielnia – 58.594,30 zł.

Zadłużenie Osiedla „Błonie” kredytem objętym umową ugody z Bankiem na dzień 31.12.2007 r. wynosiło: odsetki – 653.658 zł, odsetki odroczone 201.005,89 zł, razem 884.664,44 zł

Zgodnie z Art. 40. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych mieniem Spółdzielni w szczególności pozostają:
1] nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo – kulturalnej administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami,
2] nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli,

Art. 4. 1. powyżej cytowanej ustawy stanowi, że członkowie spółdzielni obowiązani są w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych do wniosku dokumentów (umowy ugody, uchwały nr 39/4/2000 Rady Nadzorczej z dnia 18.04.2000 r., zestawienia z tytułu kredytu na lokalach objętych ugodą) oraz po dyskusji, jednomyślnie – 19 za, postanowiła skierować do Rady Osiedla „Błonie” odpowiedz na wniosek w brzmieniu zaproponowanym przez komisję, przedstawionym powyżej.

III

Lublin, 12.10.2007 r.

RADA NADZORCZA
SM „CZUBY”
w Lublinie
w/m

EB-RO/ 528 /07

Rada Osiedla „Błonie” na posiedzeniu w dniu 3.12.2007 r. postanowiła przyjąć następujące wnioski:
Wprowadzić zmiany do Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzone w zasobach S.M. „Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych.
– negocjacji ceny z wykonawcami,
– zakaz zatrudniania podwykonawców.

Członkowie komisji po wysłuchaniu wyjaśnień i informacji na temat możliwości uwzględnienia propozycji zawartych we wniosku, udzielonych przez członków Zarządu obecnych na posiedzeniu oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by do Rady Osiedla „Błonie” wystosowała odpowiedzi w brzmieniu:

Lublin, dnia 26.02.2008 r.

Rada Osiedla „Błonie ”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie

Znak: RN/ 528/07

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odpowiadając na wniosek Rady Osiedla z dnia 10.12.2007 r. dot. uwzględnienia w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowanych ze środków spółdzielczych, zmian zaproponowanych we wniosku informuje że:
Po przeanalizowaniu zgłoszonych we wniosku zmian do regulaminu nie widzi potrzeby ich wprowadzenia, gdyż zapisane w obecnie obowiązującym regulaminie uregulowania dotyczące organizacji przetargów są jasne, przejrzyste i czytelne. Nie sprawiają ponadto żadnych trudności członkom komisji przetargowych co do ich stosowania.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 19 za, postanowiła skierować do Rady Osiedla „Błonie” odpowiedź na wniosek w brzmieniu zaproponowanym przez komisję, przedstawionym powyżej.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 29.01.2008 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 19 za.

Ad. 5
Prezes Zarządu zaproponował, by w porządku obrad kolejnego posiedzenia ująć między innymi poniższe tematy:
– realizacja wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonych w 2007 r.
– realizacja wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli odbytych w 2007 r.
– omówienie wyników lustracji częściowej przeprowadzanej w SM „Czyby” w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.
– opinia dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia wniosków lustracji.

Ad. 6
Rada Nadzorcza rozpatrzyła pismo członka Spółdzielni zam. w osiedlu „Ruta” z dnia 18.02.2008 r. dot. trudności komunikacyjnych w sprawie tzw. „kosztów sądowych” w formule „wedle norm przypisanych” zasądzanych wyrokami – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się przedłożonymi przez Zarząd informacjami na temat prowadzonych przez Spółdzielnię od 2001 r. spraw sądowych o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych tj.
– od 2001 r. o kwotę 10.278,87 zł,
– od 2002 r. o kwotę 8.523,75 zł
– od 2005 r. o kwotę 12.815,57 zł
udzieliła odpowiedzi następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono treść odpowiedzi do członka Spółdzielni.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła pismo byłego członka Spółdzielni zam. w osiedlu „Poręba” z dnia 01.02.2008 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego członka.

W odpowiedzi na pismo dot. uchylenia uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni, poinformowała w/w – nie uchyliła uchwały z uwagi na posiadane zadłużenie, które na dzień 25.02.2008 r. wynosiło:
– 128.125,96 zł – niedobór wkładu,
– 12.758,59 zł – odsetki za zwłokę
– 26.046,62 zł – odsetki za bezumowne korzystanie z lokalu.

Ad. 7
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni 3 członków wykluczonych, wobec których podjęła uchwały o wykluczeniu w związku z zadłużeniem z tytułu opłat eksploatacyjnych. Zadłużenie wobec Spółdzielni zostało spłacone.

Rada Nadzorcza, jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwały nr 16/4/08, nr 17/5/08, nr 18/6/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwały stanowiące załączniki do protokołu.

Ad. 8
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Prezesa Zarząd na temat:
– przeprowadzonej regulacji płac dla pracowników Spółdzielni od dnia 01.01.2008 r.,
– wysokości wzrostu wynagrodzenia w poszczególnych grupach pracowniczych,
– wysokości kwoty ujętej w planie wynagrodzeń na 2008 r., którą można by było wykorzystać na zmianę wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
– wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Zarządu obecnie,
– proponowanych stawek podwyżki dla członków Zarządu

oraz po przeanalizowaniu Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono Zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie;

oraz po dyskusji postanowiła jednomyślnie – 19 za, podjąć uchwały nr 19/5/08, nr 20/6/08, nr 21/7/08 z dnia 26.02.2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu – w tym miejscu w protokole umieszczono w/w uchwały.

Ad. 9
Przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej poinformował, że kolejne posiedzenie komisji planuje zwołać 26.02.2008 r. w siedzibie Klubu Osiedla „Łęgi”.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

Data opublikowania: 12:22, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2008