Protokół Nr 01/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 29.01.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Teresa Husarek,
Zbigniew Ulanowski, Zbigniew Dyguś, Jerzy Kutyła,
Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk,
Tadeusz Mazurek, Danuta Przybyś – Ziemba,
Teresa Panas, Hipolit Dziaduszek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z-ca Prezesa – Członek Zarządu – Andrzej Borówka,
– Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
– Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że porządek obrad posiedzenia po uzupełnieniu o pkt. zawarte we wniosku komisji Rewizyjnej – 3a,7a i 7b oraz zawarty we wniosku Zarządu – 6a, przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w uchwałach :
– nr 138/7/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej SM „Czuby” w Lublinie na 2008 r.
– nr 139/8/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2008 r.
b/ ustalenia składu Zarządu

3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Andrzeja Borówki z funkcji nieetatowego członka Zarządu SM „Czuby w Lublinie – Zastępcy Prezesa 3 a. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

4. Powołania głównego księgowego Adama Ziółka na Zastępcę Prezesa ds. Ekonomiczno – Finansowych.

5. Zatwierdzenia planów pracy na rok 2008:
a/ plenum Rady Nadzorczej
b/ Komisji Rady

6 a. Dyskusja i podjecie uchwały w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego na 2008 r. SM „Czuby” w Lublinie w części dotyczącej Osiedla „Błonie” i Klubu „Ruta”.

6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady odbytego w dniu 27.12.2007 r.

7. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni po jego spłacie.

7 a. Rozpatrzenie pisma Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa z dnia 21.12.2007 r. – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na pismo Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa z dnia 21.12.2007 r.
7 b. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie oceny działalności samorządowej członka Spółdzielni
zam. w osiedlu „Błonie”.

8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

9. Zapytania i wnioski.

Członkowie Rady Nadzorcze jednomyślnie 20 za, przyjęli do realizacji przedstawiony przez przewodniczącego Rady i umieszczony powyżej porządek posiedzenia.

Ad. 2
A/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 15.01.2008 r. z wnioskiem prezydium Rady z dnia 08.01.2008 r. w brzmieniu:

Wniosek

W związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą w dniu 20.12.2007 r. struktury organizacyjnej Spółdzielni i struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r., w których zostało utworzone nowe stanowisko – Zastępca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy; wnosimy do Rady Nadzorczej o likwidację stanowiska nieetatowego Członka Zarządu.
Wobec przewidzianego § 92 ust. 1 Statutu Spółdzielni trzyosobowego składu Zarządu i utworzenia nowego stanowiska w strukturze organizacyjnej Spółdzielni – Zastępcy Prezesa ds. finansowych dalsze pełnienie funkcji przez Zastępcę Prezesa Pana Andrzeja Borówkę – nieetatowego Członka Zarządu stało się bezprzedmiotowe.

po wysłuchaniu wyjaśnień , uznali stanowisko prezydium Rady za właściwe „że niezależnie od sposobu rozpatrzenia wniosku – Rada Nadzorcza winna dostosować uchwaloną w dniu 20.12.2007 r. strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej oraz strukturę organizacyjną SM „Czuby” na 2008 r.- do postanowień zawartych w § 92 ust. 1 Statutu i ustalić jakie stanowiska wchodzą w skład 3 osobowego Zarządu Spółdzielni”.

Po dyskusji pozytywnie zaopiniowali przedłożone projekty uchwał w sprawie:
– zmian w uchwale nr 138/7/07 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej zarządu i Administracji Ogólnej na 2008 r.
– zmian w uchwale nr 139/8/07 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2008r.
– ustalenia składu Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował, by Prezes Zarządu przedstawił członkom Rady Nadzorczej argumenty, które były podstawą do zgłoszenia takiego wniosku przez prezydium Rady i wydania pozytywnej opinii o jego przyjęciu do realizacji przez Komisję Rewizyjną.

Prezes Zarządu wyjaśnił , że na posiedzeniu prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej przedstawił poniższe argumenty przemawiające za podjęciem uchwał w brzmieniu zaproponowanym w materiałach:
– wyprowadzenie zaległych spraw finansowo – księgowych a tym samym odciążenie głównego księgowego od konieczności ich nadzorowania,
– wprowadzenie podatku VAT od towarów i usług,
– wprowadzenie podatku dochodowego od Spółdzielni,
– wnioski zgłaszane na zebraniach grup członkowskich i przez członków Rady Nadzorczej dot. konieczności wprowadzenia takiej zmiany,
– rozbudowanie księgowości , wprowadzenie nowych kont w związku z koniecznością księgowania i rozliczania na nieruchomości (118),
– wprowadzenie odpowiedzialności karnej i finansowej dla członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu,
– konieczność występowania jako strona w sprawach sądowych (tylko członkowie Zarządu) i konieczność posiadania znajomości (szczegółowej) prowadzonych spraw finansowych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował by dyskusja nad projektami uchwał zapisanymi w pkt. 2 odbyła się łącznie, a po jej zakończeniu podda pod głosowanie kolejno uchwały z ppkt. A i B.

Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez Prezesa Zarządu oraz po dyskusji , większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania (głosowaniu odrębnym nad każdą z uchwałą), podjęli uchwały następującej treści:

Uchwała nr 1/9/08

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.01.2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr138/07/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr 138/07/07 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej SM „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust 3 Statutu Spółdzielni.

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik nr 1 – struktura organizacyjna Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

Uchwała nr 2/10/08

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia

w sprawie: zmiany uchwały nr139/8/07 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały nr 139/08/07 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust 3 Statutu Spółdzielni.

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik nr 1 – struktura organizacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

B/
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że w związku z dokonanymi zmianami w strukturze organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na rok 2008 – w uchwałach nr 1/9/08 i 2/10/08 – zlikwidowanie stanowiska w Zarządzie Spółdzielni – nieetatowego członka Zarządu – Zastępcy Prezesa zachodzi konieczność zmiany uchwały nr 186/38/2000 z dnia 28.12.2000 r. w sprawie ustalenia składu Zarządu i podjęcia uchwały w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 4 / 1 / 08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.01.2008 r.

w sprawie: ustalenia składu Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 92 ust.1 Statutu SM „Czuby” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

W skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” wchodzą:
– Prezes Zarządu SM „Czuby” – funkcja etatowa
– Z – ca Prezesa d/d eksploatacyjnych – funkcja etatowa
– Z – ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – funkcja etatowa.

§ 2

Traci moc Uchwałą Nr 177/37/2000 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 5.12.2000 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Za podjęciem uchwały nr 4/1/08 z dnia 29.01.2008 r. w sprawie ustalenia składu Zarządu głosowało 20 członków Rady Nadzorczej – jednomyślnie.

Ad. 3

Pan Andrzej Borówka poinformował członków Rady, że – w związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r. – likwidacją w strukturze organizacyjnej Spółdzielni stanowiska nieetatowego Członka Zarządu i utworzeniem nowego stanowiska – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – składa rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcę Prezesa – nieetatowego Członka Zarządu.

Rada Nadzorcza po złożeniu Andrzejowi Borówce podziękowań za pracę w Zarządzie SM „Czuby” oraz po dyskusji większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania, podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5 / 2 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.01. 2008 r.

w sprawie: odwołania Zastępcy Prezesa Pana Andrzeja Borówki – nieetatowego członka Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze złożoną w dniu 29 stycznia 2008 r. rezygnacją z funkcji Zastępcy Prezesa – nieetatowego członka Zarządu SM „Czuby” w Lublinie odwołuje się Pana Andrzeja Borówkę z wymienionej w rezygnacji pełnionej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 3 A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że przed dokonywaniem zmian w składzie Zarządu obowiązywać będą:
– Regulamin wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przyjęty uchwałą nr 64/2/98 Rady Nadzorczej z dnia 20 stycznia 1998 r. z późniejszymi zmianami.

Wyjaśnił, że w związku z zapisem § 4 ust. 1 Regulaminu wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w brzmieniu:
„1 Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w liczbie równej wakatom, spośród wszystkich kandydatów , których oferty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu w wyborach, z zastrzeżeniem ust .3 ” oraz uwzględniając argumenty przedstawione przez Prezesa Zarządu niezbędnym jest podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w brzmieniu przekazanym członkom Rady w materiałach, pozytywnie zaopiniowanej przez Komisji Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 15.01.2008 r.

UCHWAŁA Nr 6 / 5 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie: zmian Regulaminu wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 9 lit. l Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przyjętym uchwałą Nr 64/2/98 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20 stycznia 1998 r., zmienionym uchwałą nr 57/17/98 z dnia 8 października 1998 r. oraz uchwałą nr 63/5/2000 z dnia 20 czerwca 2000 r., w § 4 dodaje się ust. 4 i ust. 5, które otrzymują brzmienie:
” 4. W przypadku kandydowania na członka Zarządu pracownika Spółdzielni, nie stosuje się ust. 1 w części
dotyczącej ogłoszenia o wyborach.
5. W przypadku nieuzyskania przez kandydującego pracownika ponad połowy oddanych głosów w pierwszej turze,
dokonuje się wyborów uzupełniających spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgodnie z ust. 1.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza po dyskusji , jednomyślnie 20 za, podjęła uchwałę nr 6/5/08 z dnia 29.01.2008 r. w sprawie zmian Regulaminu wyboru członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w brzmieniu przedstawionym powyżej.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował , że główny księgowy złożył ofertę w brzmieniu przedstawionym poniżej na podstawie, której Rada Nadzorcza może wszcząć procedurę powołania – w tym miejscu w protokole umieszczono ofertę.

Przypomniał, że wybór zastępców Prezesa Zarządu zgodnie z § 12 Regulaminu odbywa się tajnie w związku z czym Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym (§ 3 Regulaminu) winna wybrać członków Komisji Skrutacyjnej w co najmniej 3 osobowym składzie.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
– Michała Kołczewskiego – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Elżbiety Misztal – wyraziła zgodę na kandydowanie,
– Stanisława Robaka – wyraził zgodę na kandydowanie.

Zgłoszone kandydatury zostały poddane pod głosowanie i przyjęte większością głosów – 19 za , przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Komisja Skrutacyjna rozdała członkom Rady Nadzorczej karty do głosowania.

KARTA DO TAJNEGO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE POWOŁANIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ADAMA ZIÓŁKA
NA STANOWISKO
ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU SM „CZUBY”
DS. FINANSOWYCH

JESTEM ZA
POWOŁANIEM

JESTEM PRZECIW
POWOŁANIU

WSTRZYMUJĘ SIĘ
OD GŁOSU

UWAGA:
1. W celu oddania ważnego głosu należy postawić znak X w rubryce oznaczającej opcję, za którą opowiada się głosujący.
2. Wszelkie dokonane na niniejszej karcie skreślenia, zamazania, dodatkowe napisy i znaki inne, niż określone w pkt. 1, będą skutkowały nieważnością głosu.

Lublin, 29 stycznia 2008 r.

Dokonano aktu tajnego głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał członków Rady Nadzorczej z treścią poniżej przedstawionego protokołu:

PROTOKÓŁ
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie w dniu 29.01.2008 r. – Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Michał Kołczewski
2. Elżbieta Misztal
3. Stanisław Robak
4. …………….
5. …………….

ukonstytuowała się w sposób następujący:
1. Przewodniczący komisji – Stanisław Robak
2. Sekretarz komisji – Elżbieta Misztal
3. Członek komisji – Michał Kołczewski
4. Członek komisji – …………………….
5. Członek komisji – …………………….

Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 21 członków Rady Nadzorczej w głosowaniu udział bierze … członków.
W głosowaniu w sprawie powołania Głównego Księgowego Adama Ziółka na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Czuby” ds. finansowych uzyskano:

– głosy ważne – 20
– za powołaniem – 19 głosów
– przeciw powołaniu –   0 głosów
– głosów wstrzymujących się –   1

W związku z powyższym komisja stwierdza, że Adam Ziółek został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Czuby” ds. finansowych, gdyż uzyskał – zgodnie z § 8 Regulaminu wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie – wymaganą większość głosów.

Na tym protokół zakończono.

Rada Nadzorcza większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7 / 3 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie: wyboru Pana Adama Ziółka na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównego Księgowego

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Adama Ziółka – Głównego Księgowego na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównego Księgowego

§ 2

Upoważnia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni przy czynnościach prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu – Panem Adamem Ziółkiem – Zastępcą Prezesa ds. finansowych – Głównym Księgowym

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza ustaliła i podpisała zakres czynności dla Zastępcy Prezesa ds. Finansowych – Głównego Księgowego.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że w materiałach na dzisiejsze posiedzenie zostały członkom przesłane:
– projekt planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2008
– projekty planów pracy na rok 2008 komisji Rady

Żadnych uwag ani propozycji zmian do przedłożonych projektów nie zgłoszono.
Za zatwierdzeniem poniżej przedstawionego:
– Planu pracy Rady Nadzorczej SM „Czuby” na rok 2008,
– Planu pracy Komisji Rewizyjnej SM „Czuby” na rok 2008,
– Planu pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SM „Czuby” na rok 2008,
– Planu pracy Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej SM „Czuby” na rok 2008,
– Planu pracy Komisji Społeczno – Samorządowej SM „Czuby” na rok 2008

głosowało 20 członków Rady Nadzorczej (jednomyślnie).

PLAN PRACY
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
na rok 2008

Termin
realizacji

Temat

Odpowiedzialny

Uwagi

1

2

3

4

I kwartał

– Informacja o wypełnianiu zadań Spółdzielni jako gestora zasobów mieszkaniowych wynikających z przepisów zewnętrznych (przeglądy gazowe, elektryczne, legalizacje i realizacje zaleceń pokontrolnych).
– Informacja o przygotowaniach do:
a/ zebrań grup członkowskich
b/ Zebrań Przedstawicieli w 2008 r.
– Informacja o realizacji wniosków przyjętych na zebraniach grup członkowskich odbytych w 2008 r.
– Zatwierdzenie planów pracy Komisji oraz Plenum Rady na rok 2008.
– Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.
– Omówienie zmian do Statutu Spółdzielni. – wyroku Trybunału Konstytucyjnego badającego zgodność z Konstytucją niektórych zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowanych ustawą z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
– Rozpatrywanie odwołań członków Spółdzielnio od decyzji Zarządu, od uchwał Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność.
– Rozpatrywanie wniosków Zarządu dot:
a/ uchylenia uchwał Rad Osiedli,
b/ innych zgodnie z potrzebami Spółdzielni
– Dostosowanie obowiązujących w Spółdzielni regulaminów do znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych ustaw.
– Inne zagadnienia i tematy wynikające z bieżącej pracy
– Kontrola nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków

GZM

Zarząd

Rada Nadzorcza

Zarząd

Rada Nadzorcza

Zarząd

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Komisja
Rewizyjna

  II kwartał

– Opinia dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni.

– Ocena i przyjęcie materiałów na Zebranie Przedstawicieli.

– Informacja na temat przebiegu i wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli odbytych w 2008 r.

– Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w I półroczu 2008 r.

– Podsumowanie sezonu grzewczego – zima 2007/2008 ocena osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych.

– Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Zarząd

Komisja
Rewizyjna

GZM

III kwartał

– Ocena realizacji planu remontów i inwestycji za I półrocze 2008 r.

– Kontrola nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej Członków.

GZM i
Ekon.- Inw,

GZM
Rewizyjna

IV kwartał

– Ocena realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli i zebraniach grup członkowskich odbytych w 2008 r.

– Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w II półroczu 2008 r.

– Uchwalanie planów gospodarczych i programów

– Inne zagadnienia i tematy wynikłe z bieżącej pracy.

Rewizyjna
GZM

Komisja
Rewizyjna

I, II, III, IV
kwartał

Tematy rozpatrywane okresowo

– Analiza windykacji należności czynszowych i zobowiązań finansowych Spółdzielni.

Komisja
Rewizyjna

I, II, III, IV
kwartał

– Ocena działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni.

GZM

I, II, III, IV
kwartał

– Ocena pracy Zarządu Spółdzielni – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał.

Komisja
Rewizyjna

I, II, III, IV
kwartał

– Informacja o realizacji zadań gospodarczych w SM „Czuby” – po zakończeniu kwartału.

Komisja
Rewizyjna

I, II, III, IV
kwartał

– Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji harmonogramu wdrażania przez SM „Czuby” przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowanych ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r.

Komisja
Rewizyjna

Na lata
2008-2009

Program działania SM „Czuby”

– Aktualny stan spraw Spółdzielni na 31.12.2007 r. – raport stanu wyjściowego.

– Założenia działalności Spółdzielni w zakresie:

a/ zadań inwestycyjnych (plan budownictwa mieszkaniowego i rozwoju infrastruktury w osiedlach).
b/ zadań remontowych i modernizacji,
c/ zadań optymalizacji kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych.
d/ zadań optymalizacji kosztów Zarządu .

– Działań w zakresie zachowania płynności finansowej:
– zmniejszenia zaległości czynszowych mieszkańców,
– spłaty zadłużeń Spółdzielni w bankach itp..

– Poprawy funkcjonowania organów Spółdzielni i samorządności członków Spółdzielni – w związku z podziałem Spółdzielni na nieruchomości.

– Działań w zakresie działalności społeczno – wychowawczych w tym określenia sposobów jej finansowania

Rada Nadzorcza

PLAN
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
na rok 2008

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1

2

3

4

1.

Analiza i ocena całokształtu sytuacji finansowej Spółdzielni po realizacji zadań gospodarczych w 2007 r.

I kwartał

2.

Kontrola:
a/ zasadności ustalania wysokości stawek czynszowych.,
b/ umów długoterminowych.
c/ wdrażania przez SM „Czuby” przepisów ustawy z dnia z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowanych ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r.
d/ realizacji harmonogramu spłat zadłużenia kredytowego zgodnie z zawartą ugodą podpisaną w dniu 31.03.2000 r. z PKO Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie.

II kwartał

II, IV kwartał

I, II, III, IV
kwartał

3.

Dokonywanie okresowej oceny działalności Spółdzielni z:
– wykonania planu gospodarczo-finansowego,
– zatrudnienia i funduszu płac.

I, II, III, IV
kwartał

4.

Ocena pracy Zarządu – rozpatrzenie wniosków o przyznanie premii za dany kwartał.

I, II, III, IV
kwartał

5.

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni.

II, IV kwartał

6.

Ocena sytuacji finansowej Spółdzielni.

I, II, III, IV
kwartał

7.

Opiniowanie projektów struktury organizacyjnej i liczby etatów Zarządu i Administracji Ogólnej.

IV kwartał

8.

Analiza windykacji należności czynszowych i zobowiązań Spółdzielni.

I, II, III, IV
kwartał

9.

Opiniowanie:
– rocznych sprawozdań składanych Zebraniu Przedstawicieli
– sposobu realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonych w Spółdzielni

I kwartał

10.

Ocena realizacji wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich w 2008 r.

I kwartał

11.

Ocena realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli w 2008 r.

II kwartał

12.

Dostosowanie obowiązujących w Spółdzielni regulaminów do znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych ustaw.

na bieżąco

13.

Rozpatrywanie odwołań członków Spółdzielni od decyzji, od uchwał Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność.

na bieżąco

14.

Rozpatrywanie wniosków Zarządu dot:
– uchylenia uchwał Rad Osiedli,
– innych zgodnie z potrzebami Spółdzielni

na bieżąco

PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
NA ROK 2008

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1.

Opiniowanie:
– projektów regulaminów
– przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
– zasad używania lokali.
– struktury organizacyjnej pionu GZM
– planów gospodarczych
– przedsięwzięć związanych z realizacją harmonogramu wdrażania przepisów ustawy z dnia15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, znowelizowanych

Na bieżąco

IV kwartał

2.

Analiza:
– programu docieplania zasobów SM „Czuby” w Lublinie.
– gospodarki lokalami użytkowymi
– gospodarki parkingami
– dzierżawy terenu
– gospodarki zasobów mieszkaniowych
– mienia Spółdzielni

Na bieżąco

3.

Ocena:
– realizacji planu remontów za rok 2008.
– realizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
– stanu technicznego i porządkowego zasobów Spółdzielni
– osiągniętych oszczędności energii cieplnej i finansowych
– realizacji przeglądów gazowych, elektrycznych, legalizacji urządzeń
– realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działań komisji
– realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych w SM „Czuby”
– działalności Administracji Osiedli w zakresie obsługi członków Spółdzielni

II i IV kw.

IV kwartał

II i IV kw.

4.

Rozpatrywanie:
– pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji
– spraw związanych z gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.
– wniosków kierowanych przez Rady Osiedlowe
– wniosków Zarządu
– skarg na działalność organów Spółdzielni dot. zakresu działania komisji
– innych zagadnień i tematów wynikłe z bieżącej pracy

Na bieżąco

PLAN PRACY
KOMISJI EKONOMICZNO-INWESTYCYJNEJ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE NA 2008 ROK

Lp.

Temat

Termin

Uwagi

1

2

3

4

1.

Opiniowanie:
– projektów regulaminów i innych przepisów z zakresu działalności inwestycyjnej Spółdzielni.
– koncepcji zagospodarowania terenów pod zabudowę, znajdujących się w dyspozycji SM „Czuby” w Lublinie.
– rozliczeń zakończonych zadań inwestycyjnych,
– przedsięwzięć związanych z realizacją harmonogramu wdrażania przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych .znowelizowanych

na bieżąco

I kwartał

na bieżąco

I , IV kwartał

2.

Ocena:
– stopnia przygotowania nowych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych
– realizacji planu remontów i inwestycji
– realizacji zaleceń pokontrolnych dot. .inwestycji i remontów ,
– realizacji wniosków organów Spółdzielni mieszczących się w zakresie działania komisji.

II , IV kwartał

3.

Analiza:
– kosztów inwestycyjnych ponoszonych na budownictwo mieszkaniowe.
– i ocena działań Zarządu w zakresie windykacji należności wpłacanych na realizację inwestycji.

na bieżąco

4.

Rozpatrywanie:
– pism skierowanych do Rady Nadzorczej mieszczących się w zakresie działania komisji.
-odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu, od uchwał Rad Osiedli – mieszczących się w zakresie działania komisji,
– skarg na działalność organów Spółdzielni dot. zakresu działania komisji
– wniosków Zarządu dot. uchylenia uchwał oraz związanych z organizowanymi przetargami itp.
– innych spraw zgodnie z potrzebami Spółdzielni

na bieżąco

5.

Monitorowanie stanu zatrudnienia w dziale techniczno – eksploatacyjnym Zarządu Spółdzielni.

na bieżąco

PLANU PRACY
KOMISJI SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE
NA 2008 ROK

Lp.

Zadania

Forma realizacji

Termin

1.

Opiniowanie projektów regulaminów, uchwał i innych przepisów wewnątrzspółdzielczych dotyczących działalności społeczno-samorządowej. 1. Opiniowanie uchwał rad osiedlowych pod względem zgodności z obowiązującym prawem, Statutem, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej, a także, czy nie zagrażają interesom materialnym Spółdzielni.
2. Opiniowanie projektów regulaminów organów samorządowych Spółdzielni.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a Członkiem Zarządu.
4. Opiniowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.

Cały okres
2008

2.

Analiza działalności klubów osiedlowych i wspierania ich działalności 1. Analiza i ocena pracy placówek społeczno-wychowawczych.
2. Opracowanie propozycji wspierania działalności klubów osiedlowych.

I i III kw. 2008 r.

3.

Współpraca z komisjami społeczno – wychowawczymi Rad Osiedlowych, głównie w zakresie wykreowania Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy „Czuby” 1. Spotkania z Komisjami Społeczno – Wychowawczymi Osiedli w celu pomocy najuboższym mieszkańcom SM „Czuby” w Lublinie.
2. Podnoszenie zainteresowania młodej społeczności działalnością organów samorządowych.
3. Aktywizowanie członków Spółdzielni do współuczestniczenia i współdziałania w tworzeniu planów rozwoju SM „Czuby”.

cały okres 2008 r.

4.

Analiza stanu bezpieczeństwa w SM „Czuby” i zgłaszanie wniosków oraz podejmowanie działań poprawiających poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Nawiązanie współpracy z dzielnicowymi osiedli i ustalenie wspólnej płaszczyzny działań.

cały okres 2008 r.

5.

Współpraca z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalno-oświatową w obszarze Spółdzielni. 1. Spotkanie z radnymi, przedstawicielami władz miasta i instytucjami w celu poszerzania oferty działalności kulturalno-oświatowej SM „Czuby”.
2. Reprezentowanie Rady Nadzorczej podczas imprez społeczno – wychowawczych i rekreacyjnych na osiedlach Spółdzielni.

cały okres 2008 r.

6.

Rozpatrywanie i opiniowanie pism skierowanych przez Radę Nadzorczą do komisji. Analiza i ocena spraw wnoszonych do Rady Nadzorczej i mieszczących się w zakresie działania komisji.

na bieżąco
cały okres 2008 r.

7.

Plan pracy i sprawozdania z działalności komisji. 1. Opracowywanie projektu planu pracy.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji.

Styczeń
2009 r.

Ad. 6 a
Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy, na posiedzeniu w dniu 28.01.2008 r. pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały w sprawie korekty planu gospodarczo – finansowego na 2008 r. SM „Czuby” w Lublinie w części dotyczącej osiedla „Błonie” i Klubu „Ruta”. Postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek o jej podjęcie.
Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez Z- cę Prezesa ds. eksploatacyjnych, specjalistę ds. analiz ekonomicznych i po dyskusji, jednomyślnie 20 za, podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 3/13/08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.01.2008 r.

w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego na 2008 r. SM „Czuby” w Lublinie w części dotyczącej osiedla „Błonie” i Klubu „Ruta

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwał Nr 83, 85, 87/2007 Rady Osiedla Błonie z dnia 17.12.2007 r. i Uchwały nr 61/2007 Rady Osiedla Ruta z dnia 20.12.2007 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się korektę planu gospodarczo – finansowego na 2008 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” po włączeniu planu gospodarczego osiedla „Błonie” na 2008 r. i planu funduszu społeczno – wychowawczego na 2008 r. osiedla „Ruta” według załącznika Nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik nr 1 do uchwały – plan kosztów działalności eksploatacyjnej na 2008 r.

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi przedłożyła Radzie Nadzorczej wniosek w brzmieniu:
„Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wnosi do Rady Nadzorczej, by upoważniła Zarząd Spółdzielni do przekładania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia plan gospodarczo – finansowy dla osiedla, w przypadku nie uchwalenia takiego planu przez Radę Osiedla w ustalonym w wytycznych terminie.”

Po dyskusji i udzieleniu dodatkowych informacji przez z – cę prezesa ds. eksploatacyjnych – Rada Nadzorcza większością głosów 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania przyjęła wniosek do realizacji.

Ad. 6

Protokół z posiedzenia odbytego w dniu 27.12.2008 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 19 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 7

Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni 3 członków wykluczonych, wobec których podjęła uchwały o wykluczeniu w związku z zadłużeniem z tytułu opłat eksploatacyjnych. Zadłużenie wobec Spółdzielni zostało spłacone.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwały nr 8/1/08, nr 9/2/08, nr 10/3/08 z dnia 29.01.2008 r. w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwały stanowiące załączniki do protokołu.

Ad. 7a
Przewodniczący zapoznał członków Rady Nadzorczej z treścią poniżej przedstawionego pisma – w tym miejscu w protokole umieszczone jest pismo Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa – znak BM3 – 053k – 27 / 2007 z dnia 12 grudnia 2007 r.
(data wpływu – 21.12.2007 r.)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował , że członkowie komisji której przewodniczy na posiedzeniu w dniu 15.01.2008 r. po dokładnym przeanalizowaniu zawartych w piśmie zarzutów, wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego oraz Z – cę Andrzeja Borówkę oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by wystosowała do Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Warszawie odpowiedz na to pismo w brzmieniu – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź na pismo.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji postanowiła jednomyślnie – 20 za:
– udzielić odpowiedzi na pismo w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole
– podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 11 / 1 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na pismo Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa – znak: BM3-053k-27/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 2 i 17 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uznaje się za nieuzasadnione zarzuty stawiane w/w pismem dotyczące nieprawidłowości w działalności Spółdzielni, jej organów i pracowników, polegające w szczególności na braku poszanowania i realizacji praw członków oraz niegospodarności mieniem członków i Spółdzielni.

§ 2

Udzielić odpowiedzi na pismo Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa – znak: BM3-053k-27/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 7 b
Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 20 za, zaakceptowała wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący oceny działalności samorządowej członka Spółdzielni zam. w osiedlu „Błonie” w brzmieniu przedstawionym poniżej – w tym miejscu w protokole umieszczono stanowisko Rady Nadzorczej.

Ustalono ponadto, że powyżej przyjęte stanowisko zostanie dołączone do odpowiedzi skierowanej na pismo Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa z dnia 21.12.2007 r.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że do rozpatrzenia przez Radę zostały skierowane odwołania:

– z dnia 10.01.2008 r. mieszkańców bloku przy ulicy Romantycznej 6 dot. zaskarżenia uchwały nr 38/2007 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 08.11.2007 r. o zatwierdzeniu planu gospodarczego osiedla w części dot. planu funduszu remontowego nieruchomości.
Zaskarżenie powyższe zostaje skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

– z dnia 07.01.2008 r. członka zam. w osiedlu „Łęgi” dot. zaskarżenia uchwały Rady Osiedla „Łęgi” zatwierdzającej stawki opłat na rok 2008 – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.
Zaskarżenie powyższe zostanie rozpatrzone przez Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

– z dnia 28.01.2008 r. mieszkańców budynku przy ulicy Watykańskiej 6, 8, 10 dot. zaskarżenia uchwały nr 50/2007 r. Rady Osiedla „Ruta” w sprawie utworzenia od 01.01.2008 r. funduszu celowego na docieplenie w/w nieruchomości.
Zaskarżenie powyższe zostanie rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną.

Ad. 9
Ustalono, że kolejne posiedzenia zostaną zwołane w dniach:
– posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w dniu 26.02.2008 r.
– komisji Rewizyjnej w dniu 19.02.2008 r., która poza powyżej wymienionym zaskarżeniem przeanalizuje Regulamin zebrań grup członkowskich SM „Czuby” w Lublinie.
– komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w dniu 18.02.2008 r., która poza powyżej wymienionym zaskarżeniem przeanalizuje Regulamin wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków / nieruchomości / w SM „Czuby” w Lublinie.
– prezydium Rady w dniu 12.02.2008 r.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

Data opublikowania: 12:23, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2008