Protokół Nr 17/07
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 27.12.2007 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Teresa Husarek,
Zbigniew Ulanowski, Zbigniew Dyguś, Jerzy Kutyła,
Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk,
Tadeusz Mazurek, Danuta Przybyś – Ziemba,
Teresa Panas, Hipolit Dziaduszek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z-ca Prezesa – Członek Zarządu – Andrzej Borówka,
– Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek.

Ad. 1
Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 20 za przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Informacja Zarządu na temat wyboru ubezpieczyciela majątku Spółdzielni na 2008 r.
3. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
4. Wnioski Komisji Społeczno – Samorządowej Rady Nadzorczej co do sposoby funkcjonowania klubów osiedlowych i finansowania działalności społeczno – wychowawczej w 2008 r.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej .
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 20.12.2007 r.
7. Ocena pracy członków Zarządu Spółdzielni – wniosek w sprawie premii za IV kwartał 2007 r.
8. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
9. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy, po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

a)

PROTOKÓŁ

sporządzony w dniu 04.12.2007 r. dotyczący przeanalizowania ofert na wybór firmy ubezpieczającej majątek Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY na rok 2008.
W związku z upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej z dniem 31.12.2007 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa CZUBY w Lublinie wystosowała zapytanie na temat ubezpieczenia majątku na rok 2008 do pięciu firm ubezpieczeniowych:

1. GENERALI – Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
2. WARTA – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A
3. PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
4. FILAR – Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
5. ERGO HESTIA – Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 30.11.2007 r. W określonym terminie oferty złożyły 4 firmy ubezpieczeniowe :
1. GENERALI T.U. S.A.
2. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.
3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A.
4. Towarzystwo Ubezpieczeń FILAR S.A.

Otwarcie ofert nastąpiło w obecności komisji w składzie:

1. Prezes Zarządu Ryszard Burski
2. V-ce Prezes Anna Urbanek
3. Członek Zarządu Andrzej Borówka
4. Specj. d/s samorządowych Anna Korzonek
5. Insp. d/s fin.-księg. Ewa Lech

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienie warunków ofert.

b) informacją z dnia 10.12.2007 r. ze spotkania przedstawicieli SM „Czuby” z przedstawicielami Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń PZU w sprawie uszczegółowienia oferty, jaką złożyło PZU na ubezpieczenie majątku Spółdzielni na 2008 r.

c) pismem Grupy Ubezpieczeniowej UNIQUA FILAR dotyczącym uzupełnienia złożonej oferty o dodatkowe warunki ubezpieczenia majątku (data wpływu do Spółdzielni – 10.12.2007 r.).

d) wnioskiem Zarządu z dnia 11.12.2007 r. dotyczącym wyboru ubezpieczyciela majątku Spółdzielni na rok 2008.

e) złożonymi ofertami;

– członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali dokonany przez Zarząd wybór ubezpieczyciela majątku Spółdzielni na rok 2008, tj. Powszechne Zakład Ubezpieczeń PZU.

Członkowie Rady Nadzorczej po wysłuchaniu odpowiedzi udzielonych przez prezesa Zarządu i Głównego Księgowego, na zgłoszone przez członków Rady pytania dotyczące wybranej oferty, oraz po dyskusji pozytywnie zaopiniowali wybór ubezpieczyciela majątku na 2008 r.

Ad. 3
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy, na posiedzeniu w dniu 13.12.2007 r., po dyskusji na temat zasad i sposobów finansowania działalności klubów w osiedlach „Skarpa”, „Ruta”, „Błonie”, „Łęgi”, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski:

1. Zwrócić się do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni o akceptację i wsparcie inicjatywy utworzenia Stowarzyszeń w Osiedlach, ewentualnie Stowarzyszenia obejmującego swoim zasięgiem całą Spółdzielnię lub Dzielnicę Czuby.

2. Upoważnić:
– członków Komisji Społeczno-Samorządowej do przygotowania koncepcji i upowszechnienia idei Stowarzyszeń,
– przewodniczącego Komisji do podjęcia działań organizacyjnych w tym zakresie w ciągu I kwartału 2008 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej, po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez przewodniczącego komisji, postanowili powyższym tematem zająć się na jednym z kolejnych posiedzeń po przedłożeniu wszystkich materiałów w sprawie.

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 20.12.2007 r. został przyjęty bez uwag – jednomyślnie – 19 za.

Ad. 7
Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w IV kwartale 2007 r., biorąc pod uwagę między innymi wyniki ekonomiczne Spółdzielni za III kwartały 2007 r., oraz po dyskusji, postanowiła przyznać członkom Zarządu premię za IV kwartał 2007 r. w pełnej wysokości.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że posiedzenie prezydium Rady odbędzie się w dniu 08.01.2008 r., a kolejne posiedzenie plenarne Rady w dniu 29.01.2008 r. Porządek obrad tego posiedzenia plenarnego zostanie ustalony na posiedzeniu prezydium.
Do 29.01.2008 r. komisje powinny sporządzić plany pracy na rok 2008.

Ad. 9
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 12:51, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2007