Protokół Nr 16/07
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 20.12.2007 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Teresa Husarek,
Zbigniew Ulanowski, Zbigniew Dyguś, Jerzy Kutyła,
Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk,
Tadeusz Mazurek, Danuta Przybyś – Ziemba,
Teresa Panas, Hipolit Dziaduszek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z-ca Prezesa – Członek Zarządu – Andrzej Borówka,
– Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek.

Ad. 1 Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 20 za przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Informacja na temat przeprowadzanej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r. lustracji częściowej obejmującej działalność Spółdzielni w zakresie inwestycji
budowlanych

3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.
b/ kosztów zarządzania na 2008 r.
c/ zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego SM „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 15.12.2007 r.

5. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni po jego spłacie.

6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

7. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
Informację na temat rozpoczętej w dniu 15.12.2007 r.przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie – lustracji częściowej obejmującej działalność Spółdzielni w zakresie inwestycji budowlanych, przedstawił – lustrator Jerzy Wójcicki.
W/w poinformował między innymi, że w trakcie prowadzonej lustracji będzie korzystał z wglądu do akt i dokumentów oraz sporządzonych odpisów i wyciągów, występować będzie do organów Spółdzielni o udzielenie wyjaśnień, sprawdzi stan składników majątkowych Spółdzielni.

Ad. 3
a) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował , że członkowie komisji której przewodniczy, po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 18.12.2007 r. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej SM „Czuby” na 2008 r., zapoznaniu się z informacją załączoną do struktury oraz po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu i po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu odpowiedzi udzielonych przez prezesa Zarządu na zgłoszone pytania oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 138/7/07

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 20.12.2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik nr 1 – struktura organizacyjna Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 rok.

b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 18.12.2007 r. projektu uchwały w sprawie kosztów zarządzania na 2008 r. wraz z załącznikami, po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych i głównego księgowego, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania i wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez głównego księgowego, oraz po dyskusji większością głosów – 17 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania, podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 137/12/2007

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 20.12.2007 r.

w sprawie: kosztów zarządzania na 2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan kosztów zarządzania na 2008 r. w wysokości 2.920.650 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) stanowiący załącznik Nr1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik nr 1 – plan kosztów zarządzania na 2008 r.

c) Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 19.12.2007 r. projektów uchwał w sprawie:
– zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2008 r.
– zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego SM „Czuby” w Lublinie na 2008 r.
po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez prezesa Zarządu i z – cę ds. eksploatacyjnych, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwały w wersji przedłożonej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 139/8/07

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 20.12.2007 r.

w sprawie: zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2008 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust 1 pkt 1 i 5 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik nr 1 – struktura organizacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

Uchwała Nr 136/11/07/2007

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 20.12.2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się Plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r. stanowiący załącznik Nr1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik nr 1 – plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r. zawierający:
– plan kosztów działalności eksploatacyjnej na 2008 r.,
– zestawienie zbiorcze – gaz i nieczystości,
– plan funduszu remontowego na 2008 r.,
– plan działalności społeczno-wychowawczej na 2008 r.,
– plan zatrudnienia i wynagrodzeń na 2008 r.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 19 za, przyjęła wniosek zgłoszony przez Danutę Przybyś – Ziemba i zmodyfikowany przez Jerzego Kaczmarskiego w brzmieniu:

Zarząd Spółdzielni projekt planu gospodarczo – finansowego na rok następny powinien Radzie Nadzorczej przedkładać do uchwalenia /przygotować materiały do analizy przez komisje/, w terminie do 10 grudnia.

Rada Nadzorcza po analizie przedłożonych projektów, plan zatwierdzi w terminie do 15 grudnia. Pozwoli to na zachowanie terminów określonych w Art.4 § 7 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych tj. na zawiadomienie członków i osób nie będących członkami o zmianie opłat, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do ich wnoszenia.
Powyższe ustalenia powinny być przekazane do wiadomości Radom Osiedlowym i bezwzględnie przestrzegane.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady odbytego w dniu 15.12.2007 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 19 za.

Ad. 5
Zarząd nie przedstawił spraw do rozpatrzenia w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 6
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 03.12.2007 r. członka Spółdzielni zam. przy ulicy Tatarakowej dot. ponownego rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej za poprzednie dwa lata w lokalu zajmowanym przez w/w – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka Spółdzielni.

Rada Nadzorcza w odpowiedzi poinformuje w/w, że nie może pozytywnie rozpatrzyć zgłoszonej sprawy, gdyż przedstawione przez firmę rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej w zajmowanym przez w/w mieszkaniu zostało dokonane zgodnie §3 pkt 2.b i § 5 pkt d. Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody.

Ad. 7
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 12:52, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2007