Protokół Nr 12/07
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 06.11.2007 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Dyguś,
Hipolit Dziaduszek, Jan Biss, Teresa Husarek,
Zbigniew Ulanowski, Jerzy Kutyła, Elżbieta Betka,
Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Teresa Panas, Grzegorz Zgierski,
Helena Hułyk, Danuta Przybyś – Ziemba

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
– Z- ca Prezesa, Członek Zarządu – Andrzej Borówka,
– Główny Księgowy – Adam Ziółek
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1 Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 19 za przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku
przy ulicy Wiklinowej 2 w Lublinie,
b) wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2007 r.

3. Informacja Zarządu na temat:
a) przebiegu zebrań grup członkowskich odbytych w dniach 8 – 16.10.2007 r.,
b) Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w dniu 24.11.2007 r.,
c) wyników przeprowadzonej kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 08.10.2007 r..

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

6. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni.

7. Zapytania i wnioski.
– rozpatrzenie wniosku Zarządu dot. wyrażenia zgody na zastosowanie trybu „zamówienia z wolnej ręki” na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Ad. 2
A/ Przewodniczący Komisji Ekonomiczno – Inwestycyjnej poinformował, że członkowie Komisji, której przewodniczy , po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 05.11.2007 r. przedłożonego przez Zarząd Spółdzielni projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ulicy Wiklinowej , po wysłuchaniu dodatkowych informacji , wyjaśnień i odpowiedzi na pytania , udzielonych przez kierownika działu techniczno- eksploatacyjnego i z-cę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej poniższe wnioski :
– członkowie komisji wnoszą, by Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania komisji,
– członkowie komisji wnoszą do Rady Nadzorczej, by zobowiązała Zarząd Spółdzielni do umieszczenia w umowie na ustanowienie własności lokali w tym budynku zapisu określającego, które miejsce parkingowe przypisane będzie do zajmowanego lokalu.

Rada Nadzorcza po dyskusji jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę następującej treści :

U C H W A Ł A Nr 115 / 6 /2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 06.11 .2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia wstępnej ceny 1m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ul. Wiklinowej 2 w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 punkt 9 litera j Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wstępne wartości wkładu budowlanego dla lokali w budynku przy ul.
Wiklinowej 2 os. Łęgi jak niżej:
– wstępna cena lokali mieszkalnych – 4.000,00 zł/ m2 p.uż.
– wstępna cena lokalu użytkowego – 3.500,00 zł/ m2 p.uż.
przy współczynniku atrakcyjności równym 1,0.
Koszt miejsca parkingowego wliczony jest w cenę mieszkania.

§ 2

Zatwierdza się poniższe współczynniki atrakcyjności:
1. w zależności od kondygnacji:
– I i II piętro – 0,96
– III i IV piętro – 0,98
– V i VI piętro – 1,00
– VII i VIII piętro – 1,02
– IX i X piętro – 1,04
– XI piętro – 1,05

2. w zależności od lokalizacji mieszkania względem stron świata:
– lokalizacja od strony północno-wschodniej – 0,98
– lokalizacja północ – południe – 1,00 (dwustronnie)
– lokalizacja od strony południowej i południowo-wschodniej – 1,02

3. współczynniki indywidualne:
– za lokalizację nad śmietnikiem (I-III piętro) – 0,96
– dopłata za dodatkową powierzchnię tarasów na XI piętrze – 10.000 zł
Przy zbiegu dwóch lub trzech współczynników, będą one mnożone przez siebie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Uzasadnienie

Opierając się na posiadanej koncepcji, wszechstronnej analizie warunków lokalizacyjnych oraz rynkowych cenach, przyjęto cenę 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w projektowanym budynku przy ul. Wiklinowej 2 w wysokości brutto 4.000 zł.
Koszt miejsc parkingowych uwzględniono w cenie lokali mieszkalnych.
Na powyższą cenę obok kosztów bezpośrednich budynku i uzbrojenia przyjęte w wysokości 3.200 zł + VAT wpływ mają takie czynniki jak:
– koszty wycięcia i przesadzenia drzew – 25.000
– koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej przebiegającej przez plac Budowy -18.000
– koszty przebudowy ulicy Wiklinowej – 40.000
– koszty budowy parkingu – 200.000
– koszty zakupu terenu – 100.000
– koszty obsługi inwestorskiej i dokumentacji – 660.000
– oraz koszty Zarządu – 350.000
Razem 1.393.000 : 2465,7 = 564,6 zł 3.200+564,6=3.764,6×1,07=4.028,1 zł

Przy uwzględnieniu proponowanych współczynników atrakcyjności suma wartości wkładów budowlanych wynosi 9.943.514 zł
Zatem 9.943.514 zł : 2.465,7 m2 = 4.032,7 zł/m2

Zastosowanie zróżnicowanych współczynników atrakcyjności w zależności od stron świata ma uzasadnienie w różnicy nasłonecznienia mieszkań. Wielkość współczynników jest oczywiście uznaniowa, jednak wynikająca z naszego doświadczenia zawodowego.

Rada Nadzorcza, jednomyślnie – 19 za, zaakceptowała wniosek komisji ekonomiczno – inwestycyjnej dot. określenia w umowie oznaczenia miejsca parkingowego przypisanego do lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy Wiklinowej.

B/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował , że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 05.11.2007r. przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni materiałów tj

– protokołu z otwarcia ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007r.
– złożonych ofert na badanie sprawozdania,
– projektu uchwały nr 114/10/2007r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2007r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez głównego księgowego na temat firm , które złożyły oferty na badanie sprawozdania , po wysłuchaniu odpowiedzi na pytania zgłoszone przez członków komisji oraz po dyskusji , postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek , by wyraziła zgodę na realizację wniosku zgłoszonego przez Zarząd Spółdzielni i podjęła uchwałę w sprawie wyboru do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007r. firmę „Baster Audytor”.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd materiałów tj
– złożonych ofert na badanie sprawozdania ,
– protokołu z otwarcia ofert umieszczonego poniżej:

PROTOKÓŁ
sporządzony w dniu 23.10.2007 r. dotyczący wyboru Biegłego Rewidenta do zbadania
sprawozdania finansowego za 2007 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Komisja w składzie:
1. Prezes Zarządu – Ryszard Burski
2. Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
3. Członek Zarządu – Andrzej Borówka
4. Główny Księgowy – Adam Ziółek
5. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

przeanalizowano 5 ofert, które wpłynęły do Spółdzielni w zakreślonym terminie w związku z ogłoszeniem w prasie.

Zestawienie ofert na badanie bilansu za 2007 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Lp. Podmiot uprawniony do badania Kwota netto
1. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych

12.000,- + VAT

2. Agencja Usług Księgowo-Prawnych „Biegli Rewidenci” Sp. z o. o.

12.000,- + VAT

3. Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUXILIUM”

8.000,- + VAT

4. „Baster Audytor” Jan Jacek Oster

5.700,- + VAT

5. „AKAR” Spółka z o. o.
Agencja Konsultingowo- Audytorska i Rachunkowości

12.000,- + VAT

6. „Buchalter” Spółka z o. o.

10.000,- + VAT

Zarząd, po przeanalizowaniu złożonych ofert, proponuje wybrać do zbadania sprawozdani finansowego SM „Czuby” za 2007 r. ofertę Nr 4 – „Baster Audytor”.

Na tym protokół zakończono.

oraz po dyskusji , jednomyślnie – 19 za , podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 114 / 10 / 2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ” Czuby” w Lublinie
z dnia 06.11.2007r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust.1 pkt 2 lit. „a” Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru biegłego rewidenta Firmę „Baster Audytor” posiadającego uprawnienia .NR 2918/1379..do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad.3 Prezes Zarządu poinformował , że na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach 9 – 16.10.2007 r. zwołanych do omówienia zmian Statutu , zgłoszono zmiany w brzmieniu:

– w dniu 15.10.2007 r. przez członków zamieszkałych w Osiedlu „Skarpa” w brzmieniu – „Wprowadzić do Statutu tylko te zmiany, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”.

– W dniu 10.10.2007 r. przez członków zamieszkałych w Osiedlu „Widok” i
członków oczekujących w brzmieniu:
1. „W sprawie równego wkładu finansowego w majątek Spółdzielni wynikający z ustawy o wyodrębnieniu własności” – nie znam brzmienia w pełni – jak również gwarantuje ustawa, wykup mieszkań po cenie faktycznej, a nie jak wynikało z regulaminu Sp-ni Czuby uchwalające wartość 5% wartości na rzecz majątku – stąd wniosek – równego wkładu finansowego wszystkich członków – na rzecz Sp-ni niezależnie od głosowania na Walnym Zebraniu Przedstawicieli które wiadomo, że jest nieobiektywne dla spraw finansowych poddanych głosowaniu”.

2. ” Skreślić ustęp „za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu” (§ 88a) – wprowadzić „za działalność w Radzie Nadzorczej i pracę w jej organach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu.”

3. „Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i wyboru przedstawicieli nieruchomości oraz kompetencje Rad Przedstawicieli określał Statut Spółdzielni.”

– W dniu 11.10.2007 r. przez członków zamieszkałych w Osiedlu „Poręba” w brzmieniu:
1. „Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do opracowania zmian do Statutu z uwzględnieniem:
a) skreśleń zapisów, które utraciły ważność na skutek przyjęcia ustawy o zmianach do ustawy o spółdzielniach.
b) wykreślenie błędów w obecnie obowiązującym Statucie
c) wprowadzenia nowych zapisów wynikających z przyjęcia ustawy
Zmiany powyższe przekazać w terminie umożliwiającym wniesienia poprawek i zmian przedstawicielom i członkom tj. co najmniej na 21 dni przed Zebraniem Przedstawicieli.”

2. „Nie dokonywać zmian zapisów w Statucie, które nie kolidują z obecnie obowiązującym, prawem spółdzielczym, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawą o zmianach innych ustaw.”

3. „Zobowiązać Zarząd Sp-ni aby do materiałów na Zebranie Przedstawicieli dołączyć: uzasadnienie likwidacji Zebrań Grup Członkowskich i Rady Osiedli w świetle § 2 obowiązującego Statutu.”

Wszystkie zgłoszone zmiany na zebraniach grup członkowskich zostały przekazane Komisji Statutowej .Ponadto do zawartych propozycji zmian Statutu w „Stanowisku Komisji Statutowej z dnia 03.10.2007r.” które to przedłożone zostało członkom Spółdzielni do wiadomości i omawiane na zebraniach grup członkowskich zostały zgłoszone inne zmiany przez :

1. Administracji Osiedla „Błonie” z dnia 01.10.2007 r. w brzmieniu:
– „zastąpienie Rady Osiedla przedstawicielami nieruchomości z ograniczeniem uprawnień. Przedstawiciele nieruchomości stanowią ciało doradcze dla zarządcy nieruchomości. Każda nieruchomość reprezentowana jest przez zgłoszonego 1 przedstawiciela”

– „Kandydaci na członka Rady Nadzorczej winni być zgłaszani na 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia i uzyskać poparcie przez co najmniej 10 członków na piśmie.”

2. Administracji Osiedla „Widok” z dnia 09.10.2007 r. w brzmieniu:
– „Uchwały Walnego Zgromadzenia lub jej części zapadają większością głosów bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
Walne Zgromadzenie w częściach winno zakończyć się przed upływem 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.”
– „Zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem:
Członkowie , których prawa są związane z jedną nieruchomością nie mogą brać udziału w różnych częściach Walnego Zgromadzenia.”

– „Członków Rady Nadzorczej wybieramy na Walnych Zgromadzeniach częściowych. Ilość mandatów w Radzie Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia winna być określana proporcjonalnie do ilości osób posiadających tytuły prawne do lokali.”

– „Kandydatów na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem danej części Walnego Zgromadzenia.
Kandydatura winna być poparta przez co najmniej 10 członków.”

– „Zapewnić reprezentację poszczególnych nieruchomości w Radzie Nieruchomości. Reprezentantów poszczególnych nieruchomości wskazuje dana nieruchomość.”
.
– W opłatach za używanie lokali wprowadzić zapis – „podwyżka opłat niezależnych od Spółdzielni nie może być kwestionowana na drodze sądowe” – Spółdzielnia jest wykonawcą decyzji zewnętrznych.”

3. Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie dotyczący nie umieszczania w Statucie wymogu wspólnego zamieszkiwania osób bliskich w przypadku roszczenia do uzyskania członkowstwa i zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu po osobie, której członkostwo wygasło na skutek ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w usm.

4. Rady Osiedla „Łęgi” w dnia 23.10.2007 r. w brzmieniu:

㤠100b

Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości należy w szczególności:
1) uchwalanie planów gospodarczych osiedla w zakresie gospodarki zasobami,
2) uchwalanie struktury organizacyjnej administracji osiedla,
3) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd w sprawach dotyczących osiedla,
4) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością administracji osiedla,
5) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych,
6) składanie wniosków do Zarządu Spółdzielni w sprawach dotyczących estetyki i porządków osiedla,
7) rozpatrywanie wniosków i skarg zgłoszonych przez mieszkańców na działalność administracji osiedla,
8) organizowanie wspólnej pracy członków w celu podniesienia estetyki i poprawy warunków zamieszkania,
9) inicjowanie i wnioskowanie do organów samorządu terytorialnego opieki społecznej nad osobami, które tej opieki potrzebują,
10) rozpatrywanie spraw dotyczących wzajemnych stosunków pomiędzy mieszkańcami w zakresie praw i obowiązków mieszkaniowych,
11) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji osiedla i kierownika klubu osiedlowego.”

5. Zarząd Spółdzielni w brzmieniu ustalonym we wniosku :

1. z dnia 08.10.2007r.

– W § 61 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:
„Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.”

Dotychczasowe oznaczenia ustępów 4, 5, 6 w § 62 otrzymują odpowiednio oznaczenia: 5, 6, 7.

– Wykreślić § 62 ust.1 pkt 3 w brzmieniu:
„regulaminu rozliczania gospodarki cieplnej”;

– Wykreślić § 62 ust. 3 pkt 2 w brzmieniu:
„różnicowanie obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu sposoby wykorzystania lokali (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)”;

– Wykreślić § 62 ust. 4 w brzmieniu:
„Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej powinien zawierać w szczególności:
1) jednostkę organizacyjną rozliczania kosztów dostawy ciepła,
2) fizyczną jednostkę rozliczania kosztów,
3) okresy rozliczeniowe kosztów gospodarki cieplnej (rok kalendarzowy, sezon grzewczy, kwartał, miesiąc),
4) stosowanie współczynników korekcyjnych z tytułu nierównorzędnych walorów cieplnych lokalu,
5) stosowanie bonifikat w opłatach z tytułu nienależytego świadczenia usług dostawy ciepła,
6) terminy ostatecznego rozliczenia z użytkownikami mieszkań opłat pobranych zaliczkowo w trakcie okresu rozliczeniowego, czyli termin zwrotu nadpłat lub żądania zwrotu pokrycia niedoboru.”

2. z dnia 23.10.2007r.

§ 15 otrzymuje brzmienie:
Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 16 – skreśla się

§ 17a – skreśla się.

§ 100 – skreśla się.

6. Pana Wiesława Kołodzieja z dnia 24.10.2007 r.w brzmieniu :
§ 72 – uzupełnić o zapis
1. Organami Spółdzielni są:.
1.4. Zebrania Grup Nieruchomości
1.5. Rady Przedstawicieli Nieruchomości
2. Wybory do organów Spółdzielni , o których mowa w ust. 1.2, 1.3, 1.5, dokonywane są …[ dalej bez zmian ]

§ 73 – nowy zapis ust.2
2. Walne Zgromadzenie dzieli się na n/w części:
2.1. Część I – Osiedle Skarpa
2.2. Część II- Osiedle Ruta
2.3. Część III – Osiedle Łęgi
2.4. Część IV – Osiedle Błonie
2.5. Część V – Osiedle Widok
2.6. Część VI – Osiedle Poręba
Rada Nadzorcza ustali zasady dopisywania członków oczekujących do w/w Części Walnego Zgromadzenia.

§ 83 – nowy zapis ust.1
1. Rada Nadzorcza składa się z członków Spółdzielni , wybranych przez poszczególne części Walnego Zgromadzenia.

§ 84 – nowy zapis ust. 1
1. Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, określa Rada Nadzorcza według zasady: 1 mandat na każde 500 członków – lokali wg stanu na koniec
kwartału poprzedzającego zebrania grup nieruchomości.

§ 84 b – zmiana w ust. 7
7. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali największą liczbę głosów spośród kandydatów którzy uzyskali co najmniej 50% oddanych głosów. . [dalej bez zmian]

§ 86 – uzupełnienie ust. 1
1.5. Zmniejszenia ilości członków – lokali w przypadku wyborów
przed upływem kadencji,
1.6. Stwierdzenia naruszenia § 83.3 i § 104.4.
2. skreśla się.

– Zebrania grup nieruchomości

§ 97

1. W zebraniach grup nieruchomości uczestniczą członkowie zamieszkali na terenie objętym działaniem grupy oraz przedstawiciele członków osób prawnych, których lokale użytkowe znajdują się na tym terenie.

2. Podziału członków Spółdzielni na grupy nieruchomości, dokonuje Rada Nadzorcza.

3. Zebrania grup nieruchomości zwołuje Zarząd Spółdzielni zgodnie z wymogami Statutu Spółdzielni, zawiadamiając członków poprzez wywieszenie ogłoszeń w budynkach Spółdzielni, siedzibie Spółdzielni i siedzibach administracji osiedli.

4. Zebranie grupy nieruchomości może być ponadto zwołane na żądanie Rady Nadzorczej, rady przedstawicieli nieruchomości obejmującej tę grupę lub 10% członków danej grupy. Zarząd ma obowiązek zwołać zebranie najpóźniej w ciągu czterech tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku z podaniem celu zebrania.

§ 98

1. Do uprawnień zebrań grup nieruchomości należy:
1.1. Wybieranie i odwoływanie przedstawicieli do rady przedstawicieli nieruchomości,
1.2. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
1.3. Rozpatrywanie okresowych sprawozdań rady przedstawicieli nieruchomości,
1.4. Zgłaszanie do organów Spółdzielni wniosków i opinii.

2. Organy Spółdzielni mają obowiązek wniosek lub opinię rozpatrzyć, a o sposobie załatwienia sprawy powiadomić zainteresowanych, zebranie grupy nieruchomości bądź radę przedstawicieli nieruchomości.

§ 99

Tryb obradowania i podejmowania uchwał przez zebrania grup nieruchomości określa regulamin obrad uchwalony przez Radę Nadzorczą.

– Rady przedstawicieli nieruchomości

§ 100

1. Rada przedstawicieli nieruchomości składa się z 7 – 15 członków wybranych przez zebrania grup nieruchomości na okres 3 lat, spośród członków Spółdzielni zamieszkałych na terenie jej działania. Liczbę nieruchomości bądź grup nieruchomości i ich reprezentację w radach przedstawicieli nieruchomości określa proporcjonalnie do liczby członków Rada Nadzorcza.

2. W skład rady przedstawicieli nieruchomości nie mogą wchodzić pracownicy etatowi Spółdzielni.

§ 101

Mandat członka rady przedstawicieli nieruchomości wygasa:
1. Przed upływem kadencji w przypadku utraty członkostwa w Spółdzielni, zmiany miejsca zamieszkania poza dotychczasową nieruchomość lub grupę nieruchomości,
2. Zalegania z opłatą czynszu za 3 miesiące,
3. Odwołania przez zebranie grupy nieruchomości.

§ 102

Do zakresu działania rady przedstawicieli nieruchomości należy:
1. Uchwalanie planów gospodarczych i społeczno-wychowawczych, kontrola ich realizacji i bieżąca koordynacja działań,
2. Uchwalanie struktury organizacyjnej administracji osiedla, sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracą kierownika administracji,
3. Opiniowanie w sprawie pracy oraz zatrudnienia i zwalniania kierownika administracji i kierownika klubu osiedlowego,
4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika administracji oraz skarg na działalność administracji osiedla,
5. Dysponowanie – przy braku sprzeciwu przedstawiciela nieruchomości – środkami funduszu remontowo-budowlanego nieruchomości,
6. Dysponowanie funduszem remontowym osiedla w ramach uchwalonych planów jego wykorzystania,
7. Opiniowanie opracowywanych przez Radę Nadzorczą regulaminów.

§ 103

Tryb zwoływania posiedzeń, obradowania, wyboru przedstawicieli nieruchomości i ich kompetencje określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Wszystkie przedstawione powyżej zmiany zostały zaopiniowane przez Komisję Statutową i umieszczone w „Wykazie zmian Statutu Spółdzielni zgłoszonych do Komisji Statutowej – 24.10.2007 r.” przekazanym w materiałach przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli .

B/ Prezes Zarządu poinformował, że Zebranie Przedstawicieli członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby ” odbędzie się w dniu 24.11.2007 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej Nr 51 przy ulicy Bursztynowej z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 26.05.2007 r.
4. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej i Statutowej.
5. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni.
6. Rozpatrzenie odwołania Pani Elżbiety Szabały od uchwały Nr 48/5/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z 09 maja 2007 r. stwierdzającej nieważność odwołania Pana Stanisława Robaka z funkcji przedstawiciela i nieważność wyboru Pani Elżbiety Szabały na przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli.
7. Omówienie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółdzielni.
10. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.
11. Zamknięcie obrad.

Przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli w dniu 30.10.2007r. wraz z zawiadomieniem o zebraniu zostały przekazane poniżej wymienione materiały:
1. Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Odwołania od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni.
4. Odwołanie Pani Elżbiety Szabały od uchwały Nr 48/5/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 09 maja 2007 r. stwierdzającej nieważność odwołania Pana Stanisława Robaka z funkcji przedstawiciela i nieważność wyboru Pani Elżbiety Szabały na przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli.
5. Wykaz zmian Statutu Spółdzielni.
6. Uchwała w sprawie zmian Statutu.

Zmiany zawarte w wykazie Komisji Statutowej przekazane przedstawicielom , radca prawny może przedstawić i szczegółowo omówić na jednym z kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej .

C/ Prezes Zarządu zapoznał członków Rady Nadzorczej z Raportem z kontroli Prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych przeprowadzonej w dniu 20 i 21.09.2007 r. przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie.

Celem kontroli było :
1. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przez spółdzielnię ewidencji analitycznej zadłużenia z tytułu kredytu i skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu i ich oprocentowania przypadającego na poszczególne lokale mieszkalne.

2. Ocena weryfikacji wniosków o zawieszenie spłaty rat , złożonych przez lokatorów, zgodność dokumentów źródłowych z zapisami we wniosku, rozliczenia wpłat dokonywanych przez lokatorów, wywiązywania się z obowiązku informowania o wysokości dokonanego umorzenia zadłużenia.

3. Ocena terminowości oraz sprawdzenia wysokości zwrotu nominalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych .

W wyniku kontroli stwierdzono, że:
– ewidencja analityczna zgodna jest z ewidencją syntetyczną w Banku,
– raty normatywu liczone są prawidłowo,
– spłaty ponadplanowe i spłaty całkowite wnoszone są na właściwe konta,
– odsetki od zadłużenia w Banku liczone są prawidłowo zgodnie z obowiązującym oprocentowaniem,
– odsetki – waloryzacja od zadłużenia budżetowego liczona jest prawidłowo.

Ad. 4
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 08.10.2007 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów 17 za , przy 2 wstrzymujących się od głosowania.

Ad.5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 6

Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek , by po przeanalizowaniu przedłożonego wykazu 3 członków – wykluczonych , tych którzy spłacili zadłużenie wobec Spółdzielni , uchyliła uchwały o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczone są dane osobowe członków.
Rada Nadzorca jednomyślnie – 19 za – podjęła uchwały numer 116/85/07, 117/86/07 118/87/07 stanowiące załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Z – ca Prezesa ds. eksploatacyjnych przedłożyła Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia poniżej przedstawiony wniosek:

Lublin. 2007-11-05

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie

WNIOSEK

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w oparciu o § 46 ust 2 pkt. 2 i 4 Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi dostawy przeprowadzane w zasobach SM Czuby (Uchwała Rady Nadzorczej Nr 56/8/2007 z dnia 12.06.2007r) wnioskuje o wyrażenie zgody na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w odniesieniu do opracowania projektu budowlano- wykonawczego budynku przy ul. Wiklinowej 2 w os. Łęgi.

Uzasadnienie

Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem inwestycyjnym na 2007 r ujmującym w swym zakresie rozpoczęcie inwestycji przy ul. Wiklinowej 2 – Spółdzielnia zorganizowała postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę (zgodnie z § 45 Regulaminu udzielania zamówień) na opracowanie dokumentacji pn. „Koncepcja zabudowy budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym działki przy ul. Wiklinowej 2″.

Zaproszenie do złożenia oferty zostało skierowane do pięciu biur projektów.
Oferta została złożona tyko przez jedno biuro tj.
Bieńkowski, Lis, Mierzwa Architekci Sp. z o.o., Lublin ul. Zana 38C i przyjęta przez Spółdzielnię.

Koncepcja została opracowana i zaakceptowana przez SM Czuby.

Z uwagi na działające prawa autorskie obowiązujące dla prac twórczych, jakie nabyli autorzy koncepcji , wnioskujemy o wyrażenie zgody na zlecenie opracowania projektu budowlano- wykonawczego dla w/w inwestycji w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o § 46 ust. 2 pkt. 2 i 4 Regulaminu udzielania zamówień przeprowadzanych w SM Czuby.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Z – cę Prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji jednomyślnie – 19 za , umieszczony w protokóle wniosek zaakceptowała.

Rada Nadzorcza zaakceptowała / 19 za / wniosek zgłoszony przez przewodniczącego Rady dot. umieszczenia w porządku obrad posiedzenia plenarnego, które zostanie zwołane przed Zebraniem Przedstawicieli, pkt. ” Przeanalizowanie zmian Statutu zawartych w materiałach przekazanych przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 24.11.2007 r.”

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Data opublikowania: 12:55, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2007