Protokół Nr 10/07
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 25.09.2007 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Dyguś,
Hipolit Dziaduszek, Teresa Husarek,
Jerzy Kaczmarski, Jerzy Kutyła,
Elżbieta Betka, Michał Kołczewski,
Tadeusz Mazurek, Elżbieta Misztal,
Jan Biss, Grzegorz Zgierski,
Danuta Przybyś – Ziemba

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
– Z- ca Prezesa, Członek Zarządu – Andrzej Borówka,
– Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Jadwiga Barańska,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1
Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie /17 za/ przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia.

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a) zasad rozliczania kosztów zarządzania,
b) ustalenia mienia Spółdzielni,
c) zmian w składach komisji Rady Nadzorczej,
d) zmian w „Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” w Lublinie.”
e) zwiększenia składnika „odpisu na docieplenie” z 0,73 zł/m2 na 1,20 zł/m2 na budynkach Szaserów 1, Kawaleryjska 16, 18, Hetmańska 6, 8, 10,
f) zwiększenie składnika „odpis na docieplenie” z 1,20 zł/m2 na 1,60 zł/m2.
3. Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za I półrocze 2007 r.
4. Informacja na temat:
a) umorzenia śledztwa przez Prokuraturę w sprawie nieprawidłowości i nadużyć Zarządu S.M. Czuby zgłoszonych przez członków osiedla Ruta.
b) realizowanych przez Spółdzielnię prac nad wdrożeniem obowiązującej od 31 lipca 2007 r. zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
6. Uchylenie Uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni po ich spłacie.
7. Ocena pracy członków Zarządu Spółdzielni – wniosek w sprawie premii za III kwartał 2007 r.
8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej
9. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia
10. Zapytania i wnioski.

Ad. 2 A i B
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy, po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 24.09.2007r. przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni materiałów tj.:
– wniosku Zarządu z dnia 19.09.2007r. dot. wyodrębnienia mienia Spółdzielni i rozliczania kosztów zarządzania,
– projektów uchwał w sprawie:
– realizacji obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
– wyodrębnienia ” Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

WNIOSEK

o podjęcie decyzji w sprawie wyodrębnienia z zasobów mienia Spółdzielni zgodnie z art. 40 ustawy o Sm i rozliczania kosztów zarządzania w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o Sm art. 4 pkt. 41.

I. Mienie Spółdzielni wyodrębnione byłoby w ewidencji księgowej jako odrębne tzn.: Nr 8 – „Mienie Spółdzielni”.

Mieniem Spółdzielni objęte będą budynki tj:
– administracyjne
– kluby osiedlowe
– biuro Zarządu
– przyziemie – garaż (Przytulna 4)
– garaż (ADM Łęgi i Widok)
– i inne (w przypadku ujawnienia).

Kosztami powyższego mienia będą:
1. utrzymanie pomieszczeń (media)
2. podatki i opłaty
3. ubezpieczenie majątku
4. konserwacja i remonty

W celu pokrycia kosztów mienia Spółdzielni, proponuje się wyłączenie ze składników opłat czynszowych „eksploatacji podstawowej” i „konserwacji i przeglądów” i wprowadzenie nowego składnika opłat czynszowych – „utrzymanie mienia Spółdzielni” w wysokości 0,083 zł z dniem 1 stycznia 2008 r.
We wszystkich osiedlach likwiduje się składnik czynszowy „wieczyste użytkowanie gruntu – część wspólna”.

II. W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2007r. zmieniają się zasady rozliczania i odprowadzania podatku dochodowego. Wnioskuje się o włączenie „kosztów zarządzania” w
dotychczasowej wysokości do składnika opłat czynszowych „eksploatacja podstawowa” tworząc jeden składnik opłat czynszowych tzn. „eksploatacja i zarządzanie” z dniem 1 stycznia 2008 r.

III. Zarząd przejmuje w zarządzanie lokale użytkowe w najmie znajdujące się w nieruchomościach bez lokali mieszkalnych, będące pozostałym mieniem spółdzielni w gestii Zarządu.

IV. Zarząd przejmuje w zarządzanie dzierżawy terenu znajdujące się w nieruchomościach bez lokali mieszkalnych, będące pozostałym mieniem spółdzielni w gestii Zarządu.

V. Zarząd przejął z dniem 1 stycznia 2007 r. w zarządzanie dzierżawy terenu znajdujące się poza nieruchomościami oznaczonymi na terenach Spółdzielni mieszkalnych, będące pozostałym mieniem spółdzielni w gestii Zarządu.

Załączniki:
– Planowane koszty „utrzymania mienia spółdzielni na 2008 r.”
– Planowane pozostałe mienie spółdzielni od 2008 r.
a) lokale użytkowe w najmie wolnostojące – na nieruchomościach bez lokali mieszkalnych
b) dzierżawa terenu – na nieruchomościach bez lokali mieszkalnych
c) dzierżawa na terenie Spółdzielni

po wysłuchaniu dodatkowych informacji, wyjaśnień i odpowiedzi na postawione pytania, udzielonych przez głównego księgowego i specj. ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by
podjęła poniżej przedstawione uchwały w wersji zaproponowanej przez Zarząd:

a/

Uchwała Nr 99/7/2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.09.2007 r.

w sprawie: realizacji obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dot. zasad rozliczania i odprowadzania podatku dochodowego, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Włącza się „koszty zarządzania” w dotychczasowej wysokości do składnika opłat czynszowych – „eksploatacja podstawowa” tworząc jeden składnik opłat czynszowych tzn. „eksploatacja i zarządzanie” z dniem 1 stycznia 2008 r.
2. Zarząd przejmuje lokale użytkowe w najmie znajdujące się w nieruchomościach (bez lokali mieszkalnych), będące pozostałym mieniem Spółdzielni.
3. Zarząd przejmuje w zarządzanie dzierżawy terenu i reklamy znajdujące się w nieruchomościach (bez lokali mieszkalnych), będące pozostałym mieniem Spółdzielni.
4. Zarząd przejmuje dzierżawy terenu i reklamy poza nieruchomościami na terenach Spółdzielni, będące pozostałym mieniem Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

b/

Uchwała Nr 98/6/2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.09.2007 r.

w sprawie: wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 ust. 41 i art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyodrębnia się „Mienie Spółdzielni” i ustala zasady rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem:
a) „Mienie Spółdzielni” stanowią budynki tj.:
– administracyjne
– kluby osiedlowe
– biuro Zarządu
– przyziemie – garaż (Przytulna 4)
– garaż (ADM Łęgi i Widok)
– i inne (w przypadku ujawnienia).

b) Kosztami „Mienia Spółdzielni” pozostają koszty:
– utrzymanie pomieszczeń (media)
– podatki i opłaty
– ubezpieczenie majątku
– konserwacja i remonty

2. W celu pokrycia kosztów „Mienia Spółdzielni” wyłącza się ze składników opłat czynszowych „eksploatacji podstawowej” i „konserwacji i przeglądów” wg § 1 ust. 1 pkt 2) wprowadzając nowy składnik opłat czynszowych – „Utrzymanie mienia Spółdzielni” w wysokości 0,083 zł/m2 z dniem 1 stycznia 2008 r.
3. We wszystkich osiedlach likwiduje się składnik czynszowy – „Wieczyste użytkowanie gruntu – część wspólna” dotyczący mienia Spółdzielni.
4. „Mienie Spółdzielni” wyodrębnia się w ewidencji księgowej jako odrębne tzn. Nr 8 – „Mienie Spółdzielni”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza po dyskusji i wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez głównego księgowego i prezesa Zarządu podjęła uchwały nr 99/07/2007 i 98/6/2007 w wersji przedstawionej w protokole powyżej :

– uchwałę nr 99/7/2007 w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jednomyślnie , 17 za.
– uchwałę nr 98/6/2007 w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni ” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem – większością głosów , 16 za , przy 1 głosie wstrzymującym się od
głosowania .

c/
Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował by Rada podjęła uchwałę w sprawie
uzupełnienia składu Komisji Społeczno – Samorządowej o Panią Elżbietę Betka , która wyraziła
wolę pracy w tej komisji.

Rada Nadzorcza większością głosów , 16 za , przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści;

Uchwała Nr 111/16/2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej ” Czuby ” w Lublinie
z dnia 25.09.2007 r.

w sprawie : zmian w Uchwale Nr 94/15/07 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 28.08.2007r. w sprawie wyboru stałych komisji Rady

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmiany w składzie komisji Społeczno – Samorządowej określonej uchwała nr 94/15/07 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 28.08.2007 r.
„W § 1 ust. 1 zał. 4 Komisja Społeczno – Samorządowa dodaje się nazwisko Elżbieta Betka „

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ” Czuby ” w Lublinie.

d/ Przewodniczący Komisji Społeczno – Samorządowej poinformował , że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 19.09.2007r. z zaproponowaną przez przedstawiciela z osiedla ” Poręba ” zmianą do ” Regulaminu porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby” w Lublinie” w brzmieniu :
” w § 24 dodać ust. 9 – ” spory wynikające z użytkowania pomieszczeń wspólnych wspólnych rozstrzyga Administracja osiedla poprzez opracowanie harmonogramu użytkowania tych pomieszczeń”

i po dyskusji w toku której głoszono wniosek o wprowadzenie również podobnego zapisu do rozstrzygania sporów przy korzystaniu z innych pomieszczeń wspólnych , postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 97/2/ 07
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ” Czuby ” w Lublinie
z dnia 25.09.2007r.

w sprawie : zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM ” Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 87 ust.1 pkt 9 litera c Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie porządku domowego obowiązującym w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 134/1/2003 Rady Nadzorczej z dnia 30.12.2003 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 7 słowo „wózkowni” zastępuje się wyrazami „pomieszczeń wspólnych”.
2) w § 24 dodaje się ust. 9 w brzmieniu
” § 24 ust. 9. Spory wynikające z użytkowania pomieszczeń wspólnych rozstrzyga Administracja osiedla poprzez opracowanie harmonogramu użytkowania tych pomieszczeń.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ołoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza po dyskusji , jednomyślnie , 17 za , podjęła uchwałę Nr 97/2/07 w sprawie zmian w Regulaminie porządku domowego obowiązującego w SM „Czuby ” w Lublinie w wersji przedstawionej przez komisję i umieszczonej powyżej w protokóle .

e/ Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu poniżej przedstawionych materiałów tj:
– uchwały Nr 76/2007 z dnia 24.09.2007r. Rady Osiedla „Błonie” w sprawie wprowadzenia nowego składnika opłat eksploatacyjnych w budynkach wyszczególnionych w uchwale
– wniosku Zarządu z dnia 20.09.2007r.dot. docieplenia budynków w Osiedlu „Błonie”
– projektu uchwały nr 100/5/2007 Rady Nadzorczej w brzmieniu :

Uchwała Nr 100//5//07
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.09.2007 r.

w sprawie: zmiany opłat eksploatacyjnych w Osiedlu Błonie.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 76/2007 Rady Osiedla Błonie z dnia 24.09.2007 r. – Rada Nadzorcza uchwala , co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji „odpis na docieplenia” ze stawki 0,73 zł/m2 na 1,20 zł/m2 z dniem 1.10.2007 r. na budynkach:
– Szaserów 1
– Kawaleryjska 16, 18
– Hetmańska 6, 8, 10

§ 2

Wprowadza się nowy składnik opłat eksploatacyjnych w pozycji „odpis na docieplenia” w wysokości 1,20 zł/m2 z dniem 1.10.2007 r. na budynkach:
– Kawaleryjska 4, 6, 8
– Rycerska 5.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez głównego księgowego , specj. ds. analiz ekonomicznych i z – cę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji , jednomyślnie , 17 za podjęła uchwałę nr 100/5/07 w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokóle .

f/ Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami tj:
– uchwałą nr 3/2007 Rady Osiedla ” Widok” z dnia 19.09.2007r. w sprawie podwyższenia odpisu na fundusz remontowo – dociepleniowy
– wnioskiem Zarządu z dnia 20.09.2007r. dot. odpisu na fundusz remontowo- dociepleniowy
– projektu uchwały nr 101/6/07 Rady Nadzorczej w brzmieniu przedstawionym poniżej :

Uchwała Nr 101/6/07
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.09.2007 r.

w sprawie: zmiany opłat eksploatacyjnych w Osiedlu Widok.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 3/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. – Rada Nadzorcza uchwala , co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji „odpis na docieplenia” ze stawki 1,20 zł/m2 na 1,60 zł/m2 z dniem 1.10.2007 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez głównego księgowego , specj. ds. analiz ekonomicznych i z – cę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji podjęła , jednomyślnie, 17 za , uchwałę nr 101/6/07 w sprawie zmiany opłat eksploatacyjnych w Osiedlu ” Widok” w brzmieniu zawartym w protokole.

Ad. 3
Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawioną analizą:
– zestawienie pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych i finansowych za I półrocze 2007 r. – wynik SM Czuby za I półrocze 2007 r. – 2.046.543 zł;
– wynik na działalności eksploatacyjnej za I półrocze 2007 r. SM Czuby (zestawienie zbiorcze) – ogółem: 1.648.567 zł;
– wynik na działalności eksploatacyjnej za I półrocze 2007 r. – lokale mieszkalne: 1.293.110 zł, lokale użytkowe własnościowe: 57.514 zł;
– wynik na działalności eksploatacyjnej za I półrocze 2007 r. – lokale użytkowe najem: 253.378 zł, garaże: 34.181 zł, dzierżawa terenu/pożytki: 10.403 zł;
– koszty eksploatacji podstawowej za I półrocze 2007 r. (koszty obsługi nieruchomości) – razem koszty: 2.389.697 zł;
– wykonanie za I półrocze 2007 r. – konserwacja i przeglądy – ogółem koszty: 1.266.670 zł;
– gaz za I półrocze SM Czuby (zestawienie zbiorcze) – wynik: 62.956 zł;
– wywóz nieczystości za I półrocze SM Czuby (zestawienie zbiorcze) – wynik: -78.822 zł;
– wykonanie funduszu remontowego za I półrocze 2007 r. – ogółem wynik: 12.197.675 zł;
– fundusz społeczno-wychowawczy I półrocze 2007 r. – wynik: 129.246 zł;
– koszty zarządzania za I półrocze 2007 r. – razem: 1.389.670 zł;
– wykonanie zatrudnienia i funduszu płac za I półrocze 2007 r. – ogółem: 3.093.566 zł.

Po dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi udzielonych przez głównego księgowego i specj. ds. analiz na zgłoszone pytania , Rada Nadzorcza przedłożoną analizę przyjęła.

Ad 4
A /. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie o umorzeniu śledztwa w sprawie nieprawidłowości Zarządu Spółdzielni SM ” Czuby” w Lublinie przy organizowaniu w dniach 23 marca i 27 maja 2004r. przetargów , oraz działania na szkodę Spółdzielni poprzez zlecenie ekspertyzy technicznej jakości budynków .

Zarzuty zgłoszone przez część niezadowolonych członków z Osiedla „Ruta” nie znalazły potwierdzenia.

B / Prezes Zarządu poinformował, że Spółdzielnia realizując obowiązujące od dnia 31.07.2007r. zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych .

– W terminie od 31.07.2007r. do dnia 03.08.2007r. przyjęła 884 wnioski o przeniesienie własności. Wnioski zostały w powyższym terminie załatwione , łącznie z ustaleniem terminu spisania aktów notarialnych
– Członkowie Spółdzielni wnosili o przeniesienie własności :
1332 – mieszkań lokatorskich
80 – mieszkań lokatorskich w oparciu o ustawę o pomocy państwa w spłacie kredytów
85 – mieszkań własnościowych
– Ogółem w Spółdzielni do przeniesienia własności na podstawie zapisów ustawy jest 1925 mieszkań
– Spółdzielnia po 31.07.2007r. zawarła 617 aktów notarialnych na ustalonych do podpisania w terminie do 30.11.2007r. 1274.
Na przeniesienie własności mieszkań lokatorskich zawarto 582 akty,
Na przeniesienie własności mieszkań własnościowych zawarto 35 aktów.

– Spółdzielnia na podstawie uchwały Zarządu nr 76a z dnia 18 marca 2003r. zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą , pobiera od członków wyodrębniających lokale tytułem zwrotu kosztów kwotę 50 zł związanych z wprowadzeniem ustawy.

Prezes Zarządu omówił :
– rozliczenie wpłaconych przez członków z tego tytułu środków za lata 2003-2005 ,
– rozliczenie kosztów ponoszonych z tego tytułu obecnie
– rozliczenie , w jakiej wysokości nie zostaną pokryte koszty poniesione przez Spółdzielnię w przypadku nie wyodrębnienia się wszystkich posiadających
Skorzystania z zapisów w ustawie.
– w jaki sposób inne Spółdzielnie działające na terenie naszego województwa pobierają od członków koszty związane z wdrożeniem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ad.5.
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 28.08.2007r. został przyjęty bez uwag , jednomyślnie – 17 za .

Ad .6
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek by po przeanalizowaniu przedłożonego wykazu 9 członków – wykluczonych , tych którzy na dzień 31.08.2007r. spłacili zadłużenie wobec Spółdzielni , uchyliła uchwały o wykluczeniu – w tym miejscu protokołu umieszczone są dane osobowe członków – wykluczonych.

Rada Nadzorcza – jednomyślnie – 17 za – podjęła uchwały numer: 102/74/07, 103/75/07, 104/76/07, 105/77/07, 106/78/07, 107/79/07, 108/80/07, 109/81/07, 110/82/07 stanowiące załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 7.
Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu za II kw. 2007 r. biorąc pod uwagę pozytywną ocenę pracy zawartą w protokole PIP w Lublinie z przeprowadzonej kontroli w dniu 22 i 28.08.2007, wnioski zawarte w postanowieniu o umorzeniu śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Krasnymstawie wyniki ekonomiczne za pierwsze półrocze 2007 oraz po dyskusji postanowiła przyznać premię za III kw. 2007 w pełnej wysokości.

Ad. 8.
Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią poniżej przedstawionych pism:
1. Pracownika Spółdzielni z dnia 24.08.2007r. dot. dyskryminacji i faworyzowania członków rodziny przez kierownika działu członkowsko – mieszkaniowego – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika Spółdzielni.
Rada Nadzorcza w odpowiedzi poinformuje w/w, że nie będzie zajmowała stanowiska w zgłoszonej w piśmie sprawie, gdyż jej załatwienie leży w kompetencjach Zarządu Spółdzielni

2. Członków zamieszkałych w Osiedlu ” Błonie ” przy ulicy Hetmańskiej 6 z dnia 27.08.2007r. dot. prośby o zmianę decyzji o dociepleniu budynku.
Rada Nadzorcza rozpatrzy powyższe pismo na kolejnym posiedzeniu , po przekazaniu przez Radę osiedla ” Błonie ” stanowiska w zgłoszonej w piśmie sprawie.

Ad. 9.
Do porządku obrad kolejnego posiedzenia zgłoszono poniższe tematy:
– Zebrań grup członkowskich w sprawie zmian statutu spółdzielni.
– Przebiegu prac Komisji Statutowej nad zgłoszonymi zmianami.
– Organizacji Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie w listopadzie 2007 r.

Ad. 10.
Zarząd Spółdzielni udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące:
– instalowanego masztu telefonii komórkowej na osiedlu „Poręba”,
– wyznaczenia drogi dojazdowej do realizowanej budowy w środku osiedla „Ruta”,
– wystosowania przez Spółdzielnie wniosku do Urzędu Miasta o wyznaczenie przejścia dla pieszych, oraz zainstalowania świateł na ulicy Armii Krajowej.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

Data opublikowania: 13:02, 7 kwietnia 2016

Kategorie: 2007