ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 12.00-16.30
Wt. i Pt. Nieczynne
Śr. 7.30-12.00
Cz. 12.00-14.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Informacja Zarządu SM „Czuby” o posiedzeniach w dniach 2, 9, 16, 23 lutego 2021 r.

Informacja
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 

Na posiedzeniach w dniach 2, 9, 16, 23 lutego 2021 r. Zarząd Spółdzielni prowadził:

I. Działania związane z realizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

 • wpisał osoby do rejestru członków Spółdzielni na podstawie przepisu art.3 ust.1 usm – wyprowadził z rejestru członków Spółdzielni osoby na podstawie przepisu art. 3 ust.6 usm,
 • skreślił z rejestru Spółdzielni członków z datą zgonu na podstawie przepisu art.25 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.

II. Podjął uchwały w sprawach:

 • przyjęcia w poczet członków SM „Czuby” osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych,
 • wyboru członka związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.
 • zatwierdzenia planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na rok 2021 wg stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z dnia 31.12.2020
 • wyrażenia zgody na wykonanie w części wspólnej budynku czerpni i wyrzutni ściennej w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania lokali 2a i 2b w budynku przy ul. Radości 4 na lokal gastronomiczny.

III. Rozpatrzył wnioski kierowników komórek organizacyjnych w sprawach:

1. Przeprowadzenia przetargu i zlecenia wykonania dodatkowych robót:

 • w trybie „ zamówienie z wolnej ręki” na zakup spychacza hydraulicznego kompatybilnego do posiadanego przez Administracje Osiedla „Poręba” mikrociągnika VEGA 47HP oraz wyrażenia zgody na pokrycie kosztu zakupu w kwocie 9 200,00 brutto ze środków mienia spółdzielni.
 • przetargu nieograniczonego na wykonanie szlabanu na wjeździe do parkingu i sięgacza przy ulicy Szaserów w Osiedlu “Błonie”.
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Zakładowi Remontowo-Budowlanemu zastępczego usunięcie usterek gwarancyjnych w obrębie dylatacji na elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Bursztynowej 29 i 31 w osiedlu Widok.
 • w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynkach przy ul. Sympatycznej 14 i Sympatycznej 16 w os. Skarpa.
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Róża” montażu lampy typu HYBRYDA (zasilanej panelem fotowoltaicznym i prądnicą wiatrową) na terenie parkingu przy ul. Watykańskiej – mienie Spółdzielni.
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie „SPECTRUM” Sp. z o.o. wymiany okienek piwnicznych” w budynkach Tymiankowa 54, 56, 58 w osiedlu Łęgi,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Usługowy Zakład Stolarski DREW- M1R wyrobu oraz montażu poręczy drewnianych w budynkach przy ulicy Kawaleryjskiej 14 i 16 w Osiedlu Błonie,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie Zakładowi Remontowo Budowlanemu malowania klatki schodowej w budynkach przy ulicy Kawaleryjskiej 14 i 16 w nieruchomości EB10 w Osiedlu Błonie,
 • w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zlecenie firmie EL. ENERGY montażu nasad kominowych z turbowentami, na kominach wentylacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Szmaragdowej 36 w Lublinie w Os. „Widok”

2. Zatwierdzenia protokołu z przetargu

 • na wykonanie iniekcji pod posadzkowych w poziomie piwnic budynku mieszkalnego przy Bursztynowej 30 w osiedlu Widok (po awarii sieci wodociągowej w sąsiedztwie budynku)

3. Wynajmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu

 • przyjął ofertę o ZIDA Usługi Projektowe na najem lokalu użytkowego o powierzchni położonego przy ul. Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi. na prowadzenie biura projektowego,
 • wynajmu od dnia 01.02.2021 r. powierzchni ogrodzenia parkingów strzeżonych przy ul. Sympatycznej 1A, Romantycznej 14, pod reklamę prowadzonej działalności najemcy lokalu użytkowego – Gabinet kosmetyczny przy ul. Fantastycznej w osiedlu Skarpa,

4. Skierowania wniosków

 • do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników,
 • do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże.

5. Inne wnioski dot.

 • ujednolicenia sprawozdawczości oraz zgodności w załącznikach do bilansu dot. powierzchni użytkowej lokali użytkowych w nieruchomości Bociania 1 w osiedlu Łęgi,
 • na obniżenie opłat czynszowych na okres 3 miesięcy, do wysokości kosztów ponoszonych przez spółdzielnię najemcom lokali użytkowych prowadzących działalność ograniczoną przez działania podjęte w związku z pandemią,
 • wyboru oferty na wydrukowanie na 2021 r. książeczek opłat czynszowych na lokale mieszkalne i garaże,
 • wprowadzenia do czynszu z dniem 01.03.2021 r. poz. „sprzątanie klatek schodowych” w nieruchomości: ul. Bursztynowa 37/ V kl. w osiedlu Widok ,
 • rozliczenia i wypłaty wkładu mieszkaniowego za mieszkanie położone przy ulicy Różanej 27/ w osiedlu Ruta, przekazane do dyspozycji Spółdzielni
 • wprowadzenie do opłat od dnia 1.03.2021 r. składnika z tytułu sprzątania parteru III klatki schodowej w budynku przy ulicy Gościnnej 7 ) oraz na wprowadzenia opłaty z tytułu „sprzątania klatek schodowych” w budynku Radości 11 – I kl. w os. Skarpa
 • wprowadzenia od dnia 1.07.2021 r. składnika opłat eksploatacyjnych „przebudowa instalacji gazowej” w budynku przy Gościnnej 1 w osiedlu Skarpa
 • rozliczenia energii cieplnej za okres 01.01 – 31.12.2020 r. dla C.O. i C.W. w budynkach przy ul. Przytulna 8 – 30 w osiedlu Skarpa,
 • zatwierdzenia zaliczek od dnia 1.04.2021 r. za centralne ogrzewanie w budynkach rozliczanych ryczałtem oraz stawek na podgrzanie wody w os. BŁONIE oraz stawek za podgrzanie wody
 • zatwierdził rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2020 r. w mieszkaniach budynków przy ul. Romantycznej 8, 10, 12, Gościnnej 1 w osiedlu Skarpa (rozliczone systemem uproszczonym proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych)

IV. Rozpatrzył pisma członków i mieszkańców dot.

 • zmiany wysokości zaliczki CO,
 • zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • zwrotu nadpłaty na koncie opłat eksploatacyjnych,
 • przedłużenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych.
 • odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat,

V. Przygotowanie dokumentacji dla Rady Nadzorczej

1) informacji i wyjaśnień dot. spraw wniesionych zgłoszonych na kartach głosowań w 28.01.2021 r..
2) projektu uchwały w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali,
3) materiałów w związku z realizacja uchwały Nr 5 / 1 /2021 Rady Nadzorczej z dnia 28.01.2021 r..

Zarząd Spółdzielni

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie