ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021 i rok 2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” w Lublinie ul. Watykańska 6
zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni

za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022”, należy dostarczyć w terminie do dnia 04.10.2021 r. do godz. 1500 do sekretariatu Spółdzielni pokój nr. 18 ul. Watykańska 6.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Spółdzielni. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferta winna zawierać, co najmniej:
a) informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego,
b) wykaz badanych podmiotów ( wskazane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w spółdzielniach mieszkaniowych ) z ostatnich trzech lat,
c) wstępny harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz termin jego zakończenia,
d) proponowaną cenę za badanie sprawozdania finansowego obejmującą pełny zakres usługi (m.in. dojazd, noclegi).

Biegły rewident, po przedłożeniu sprawozdania z badania, zobowiązany będzie do jego omówienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej biegły rewident zostanie powiadomiony.
Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021 i 2022 zostanie zawarta z wybranym podmiotem na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2021, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 15 marca 2022 r.
Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2022, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – 15 marca 2023 r.

O wyborze swojej oferty zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie na wskazany adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej.

Podstawowe dane charakteryzujące Spółdzielnię wg stanu na 31.12.2020 r.:
– bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów na kwotę – 211 852 768,01 zł,
– przychody ze sprzedaży netto- 69 078 523,96 zł,
– zatrudnienie (średnioroczne) – 197,14 etatów,
– liczba lokali mieszkalnych 11 176 szt., lokali użytkowych 258 szt., garaży 626 szt.
– liczba członków – 13 422 osób,
– ogólna powierzchnia zasobów – 643 319,90 m2 p.u.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY”
ul. Watykańska 6 20-538 Lublin

 

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie