ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ


Załącznik

do Uchwały Nr 4/1/2011
Rady Nadzorczej SM “Czuby”
w Lublinie z dnia 07.02.2011r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “CZUBY”
W LUBLINIE

REGULAMIN
PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI
MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz.1848 ze zm. ).
 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116 ze zm. ).
 3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”.

 


I. PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW

§ 1

Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

§ 2

Decyzję o przyjęciu osób ubiegających sie o członkostwo podejmuje Zarząd Spółdzielni w trybie i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 3

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest spełnienie wymogów § 7 ust.1 Statutu a w szczególności:
  a) złożenie deklaracji,
  b) wpłata zadeklarowanych udziałów i wpisowego.
 2. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczt członków w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej.
 3. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu czternastu dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

W przypadku decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo określone w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym do wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 4

 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia jedno z następujących wymagań:
  a) nabyła w całości lub w ułamkowej części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności,
  b) nabyła ekspektatywę odrębnej własności lokalu,
  c) przypadło jej spółdzielcze prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lub ekspektatywa po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
  d) przypadło jej wskutek śmierci małżonka lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,
  e) małżonek jest członkiem Spółdzielni, z tym zastrzeżeniem, że nie zalega w opłatach za używanie lokalu,
  f) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,
  g) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub niedokonania czynności określonych Statutem,
  i) oczekuje na ustanowienie, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:
  – spółdzielczego lokatorskiego do lokalu mieszkalnego,
  – prawa odrębnej własności lokalu.
 2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.

§ 5

Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile ubiega się o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

§ 6

 1. Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający:
  – ich imiona i nazwiska,
  – miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę),
  – datę urodzenia i przyjęcia do Spółdzielni,
  – wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów,
  – datę ustania przynależności do Spółdzielni.
 2. Członek Spółdzielni i wierzyciel członka ma prawo przeglądać rejestr.
 3. Spółdzielnia prowadzi rejestr członków oczekujących na mieszkanie.

§ 7

 1. Członkowie oczekujący mają pierwszeństwo podpisania umów o budowę lokalu mieszkalnego w nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię oraz pierwszeństwo nabycia lokalu w przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu i przejęcia go do dyspozycji Spółdzielni, nie obciążonego finansowym rozliczeniem.
 2. O pierwszeństwie zawarcia umowy wśród członków oczekujących decyduje kolejność dotychczasowej umowy określającej kolejność przydziału mieszkania.
 3. Po wyczerpaniu ofert członków oczekujących, Spółdzielnia zawiera umowy o budowę lokalu z innymi członkami Spółdzielni i innymi osobami zainteresowanymi budową.

§ 8

Członek Spółdzielni oczekujący na mieszkanie obowiązany jest zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia do Spółdzielni, a w szczególności o zmianie miejsca zamieszkania.


II. USTANOWIANIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

§ 9

 1. W ramach prowadzonej działalności, o której mowa w § 4 ust. 1 i 2 Statutu, Spółdzielnia ustanawia prawa do lokali mieszkalnych:
  – w ramach nowej inwestycji – na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2,
  – odzyskanych przez Spółdzielnię (wolnych w sensie prawnych),
  – do których wygasło lokatorskie prawo i osobom bliskim przysługują roszczenia.
 2. Podstawę ustanowienia prawa do lokalu mieszkalnego stanowi :
  – umowa zawarta z członkiem o budowę lokalu,
  – protokół z przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu,
  – zgłoszone roszczenie przez osobę uprawnioną stosownie do zapisów art.14 i 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 10

W przypadku ustanawiania prawa odrębnej własności na rzecz kilku osób, zobowiązane są one do złożenia zgodnego oświadczenia woli, która z nich ubiegać się będzie o członkostwo w Spółdzielni.

§ 11

Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny (wolny w sensie prawnym) może być zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni na warunkach:
1) prawa odrębnej własności,
2) umowy najmu.

§ 12

 1. Ustanawianie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych odzyskanych przez Spółdzielnię po wygaśnięciu prawa odbywa się w drodze przetargu.
 2. Warunki i procedura przetargu określone są w odrębnym regulaminie.
 3. Procedura wskazana w postanowieniach § § 9-13 Regulaminu dotyczy lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym tj. do których tytuły prawne poprzednich członków wygasły, a lokale takie zostały już opróżnione z osób i rzeczy.

§ 13

Obowiązek uiszczania opłat eksploatacyjnych powstaje z dniem postawienia do dyspozycji członka przyznanego mu lokalu.


III. ZAMIANA LOKALI MIESZKALNYCH

§ 14

Realizacja zamiany lokali mieszkalnych następuje:
1) poprzez zamianę lokalu na inny w ramach istniejących możliwości Spółdzielni, polegającą na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za postawienie do dyspozycji Spółdzielni dotychczasowego lokalu mieszkalnego,

2) poprzez umożliwienie członkom zamiany lokali między sobą oraz między osobami zajmującymi lokale, domy, odrębne nieruchomości nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli osoby te spełniają wymogi Statutu.

§ 15

Realizacja zamiany lokali mieszkalnych uzależniona jest od wyrażenia zgody na jej wykonanie przez dysponentów zamienianych lokali.

§ 16

Wnioski w sprawie zamiany lokali mieszkalnych Zarząd realizuje przez:
1) umożliwienie zamiany lokali określonej w § 14,
2) ustanowienie prawa do lokali o ile członkowie ubiegali się zgodnie o wymianę lokali między sobą,
3) zaproponowanie wymiany mieszkań między sobą tym członkom, którzy złożyli wnioski o zamianę lokali, lecz nie wskazali przedmiotu zamiany.

§ 17

Osoby, które zamieniają lokale mieszkalne dokonują pomiędzy sobą wszelkich rozliczeń finansowych, między innymi w zakresie remontów, kosztów zużycia lokalu, dodatkowego wyposażenia i wykończenia.
Strony wzajemnej zamiany zobowiązane są do podpisania protokołu przekazania sobie lokalu w Administracji Osiedla.

§ 18

Przy rozliczeniach finansowych w związku z zamianą lokali mieszkalnych posiadających w Spółdzielni lokatorskie prawo do lokalu stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu i uchwał organów Spółdzielni o wnoszeniu i zwrocie wkładów.

§ 19

 1. Ustala się następujące opłaty za zamianę mieszkań:
  – za realizację zamiany lokalu mieszkalnego w zasobach własnych Spółdzielni 100,- zł od członka realizującego zamianę na większy lokal,
  – za realizację każdej innej zamiany lokali mieszkalnych 200,- zł od osoby spoza Spółdzielni.
 2. Nie pobiera się opłat za realizację zamiany w przypadku stwierdzenia wad technicznych lokalu, uniemożliwiających dalsze korzystanie z niego (tzw. zamiana awaryjna ),jeżeli przyznanie prawa dokonane zostanie na lokal tej samej kategorii.

§ 20

Traci moc Regulamin przyjęć w poczet członków, przydziału i zamiany mieszkań, uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 25.10.2001 r.

§ 21

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”, tj. z dniem 0-7.02.2011 r.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie