ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie finansowe za rok 2007


pieczatka SM2007……………………….
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT
sporządzony za okres 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.
(wariant porównawczy)

jednostka rozliczeniowa…………..

 

 

Wiersz

Wyszczególnienie

Dane za rok

2007

2006

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

50 797 899,56

49 575 175,19

– od jednostek powiązanych

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

50 590 502,38

51 598 436,92

II.

Zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

-249 467,65

-2 457 988,07

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

456 864,83

434 726,34

IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B.

Koszty działalności operacyjnej

49 989 776,38

50 518 649,03

I.

Amortyzacja

192 624,69

214 937,06

II.

Zużycie materiałów i energii

27 670 377,09

27 821 625,30

III.

Usługi obce

4 574 514,06

4 388 841,38

IV.

Podatki i opłaty, w tym:

1 482 601,43

1 541 191,47

– podatek akcyzowy

V.

Wynagrodzenia

6 310 979,25

5 982 817,54

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1 465 398,21

1 832 997,83

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

8 293 281,65

8 736 238,45

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

808 123,18

– 943 473,84

D.

Pozostałe przychody operacyjne

584 084,37

426 272,00

I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

450,00

II.

Dotacje

III.

Inne przychody operacyjne

584 084,37

425 822,00

E.

Pozostałe koszty operacyjne

443 776,94

253 080,56

I.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

3 372,67

II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III.

Inne koszty operacyjne

443 776,94

249 707,89

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

948 430,61

– 770 282,40

G.

Przychody finansowe

1 317 065,94

771 722,73

I.

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
– od jednostek powiązanych

II.

Odsetki, w tym:

899 323,13

491 255,51

– od jednostek powiązanych

III.

Zysk ze zbycia inwestycji

417 742,81

280 467,22

IV.

Aktualizacja wartości inwestycji

V.

Inne

H.

Koszty finansowe

556,38

1 440,33

I.

Odsetki, w tym:

556,38

1 440,33

– dla jednostek powiązanych

II.

Strata ze zbycia inwestycji

III.

Aktualizacja wartości inwestycji

IV.

Inne

I.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

2 264 940,17

0,00

J.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

I.

Zyski nadzwyczajne

II.

Straty nadzwyczajne

K.

Zysk (strata) brutto (I+/-J)

2 264 940,17

0,00

L.

Podatek dochodowy

414 295,94

M.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N.

Zysk (strata) netto (K-L-M)

1 850 644,23

0,00

 

podpisy_bilans2007

* * *

Zobacz RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT z lat ubiegłych:
2005 r. , 2006 r.
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie