ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie finansowe za rok 2005

czuby_pieczatka75

RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT
sporządzony za okres 01.01.2005 r. – 31.12.2005 r.
(wariant porównawczy)

 

2005
bieżący rok obrotowy

2004
poprzedni rok obrotowy

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych

48.773.590,78

47.113.823,82

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

49.248.782,50

48.128.737,26

II. Zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

– 475.191,72

– 1.014.913,44

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B.

Koszty działalności operacyjnej

48.669.829,54

47.775.115,18

I. Amortyzacja

177.369,82

177.690,28

II. Zużycie materiałów i energii

27.298.022,31

26.771.705,21

III. Usługi obce

4.592.227,59

4.428.753,87

IV. Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy

1.775.365,27

2.157.152,85

V. Wynagrodzenia

5.514.231,83

5.153.383,22

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1.672.348,51

1.579.108,20

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

7.640.264,21

7.507.321,55

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

103.761,24

– 661.291,36

D.

Pozostałe przychody operacyjne

144.643,93

125.173,56

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

14.904,25

II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne

144.643,93

110.269,31

E.

Pozostałe koszty operacyjne

1.412.220,99

276.725,35

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

1.412.220,99

276.725,35

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

– 1.163.815,82

– 812.843,15

G.

Przychody finansowe

1.165.623,06

1.128.780,75

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych

9.125,00

II. Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych

1.012.748,93

989.264,32

III. Zysk ze zbycia inwestycji

143.749,13

139.516,43

IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne

H.

Koszty finansowe

1.807,24

315.937,60

I. Odsetki, w tym:
dla jednostek powiązanych

1.807,24

154.418,38

II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne

161.519,22

I.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

J.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne

K.

Zysk (strata) brutto (I+/-J)

L.

Podatek dochodowy

M.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N.

Zysk (strata) netto (K-L-M)

 


* Zakres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości

 

Sporządzono Lublin, dnia 30.03.2006 r,

(data)

rachunek_pieczatka700mo

 


——————–

——————–

<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie