ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 12.00-16.30
Wt. i Pt. Nieczynne
Śr. 7.30-12.00
Cz. 12.00-14.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Bilans 2009 r.

pieczatkaSM-15(pieczęć jednostki)


BILANS

sporządzony za dzień: 31.12.2009 rok

jednostka rozliczeniowa: ……

 

 

AKTYWA

Stan na

PASYWA

Stan na

2009 r

2008 r

2009 r

2008 r

A

Aktywa trwałe

297 589 249,65

345 838 065,08

A

Kapitał (fundusz własny)

261 836 817,63

302 997 097,67

I

Wartości niematerialne
i prawne

0,00

0,00

I

Kapitał (fundusz podstawowy)

206 541 083,51

238 925 960,09

1

Koszty zakończonych prac rozwojowych

II

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

2

Wartość firmy

III

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

3

Inne wartości niematerialne
i prawne

0,00

0,00

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

54 879 262,44

62 316 356,66

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

V

Kapitał (fundusz)
z aktualizacji wyceny

232 462,98

232 462,98

II

Rzeczowe aktywa trwałe

263 840 006,41

307 292 126,50

VI

Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)

1

Środki trwałe

257 143 189,66

306 185 094,36

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

a)

grunty
(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

4 708 073,98

4 874 838,27

VIII

Zysk (strata) netto

184 008,70

1 522 317,94

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

252 028 338,16

300 947 402,03

IX

Odpisy z zysku netto
w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

c)

urządzenia techniczne
i maszyny

113 813,06

129 160,56

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

65 637 217,88

74 050 741,44

d)

środki transportu

63 560,74

106 975,46

I

Rezerwy na zobowiązania

e)

inne środki trwałe

229 403,72

126 718,04

1

Rezerwa z tutułu odroczonego podatku dochodowego

2

Środki trwałe w budowie

6 696 816,75

1 107 032,14

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3

Zaliczki na środki trwałe
w budowie

– długoterninowa

III

Należności długoterminowe

33 631 973,24

38 428 668,58

– krótkoterminowa

1

Od jednostek powiązanych

3

Pozostałe rezerwy

2

Od pozostałych jednostek

33 631 973,24

38 428 668,58

– długoterninowe

IV

Inwestycje długoterminowe

117 270,00

117 270,00

– krótkoterminowe

1

Nieruchomości

II

Zobowiązania długoterminowe

50 610 691,09

56 444 722,91

2

Watrości niematerialne
i prawne

1

Wobec jednostek powiązanych

3

Długoterminowe aktywa finansowe

117 270,00

117 270,00

2

Wobec pozostałych jednostek

50 610 691,09

56 444 722,91

a)

w jednostkach powiązanych

a)

kredyty i pożyczki

50 610 691,09

56 444 722,91

– udziały lub akcje

b)

z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

– inne papiery wartościowe

c)

inne zobowiązania finansowe

– udzielone pożyczki

d)

inne

– inne długoterminowe aktywa finansowe

III

Zobowiązania krótkoterminowe

12 763 881,86

16 155 545,53

b)

w pozostałych jednostkach

117 270,00

117 270,00

1

Wobec jednostek powiązanych

– udziały lub akcje

117 270,00

117 270,00

a)

z tytułu dostaw i usług,
o okresie wymagalności:

– inne papiery wartościowe

– do 12 miesięcy

– udzielone pożyczki

– powyżej 12 miesięcy

– inne długoterminowe aktywa finansowe

b)

inne

4

Inne inwestycje długoterminowe

2

Wobec pozostałych jednostek

9 023 983,64

12 815 243,71

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

a)

kredyty i pożyczki

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

c)

inne zobowiązania finansowe

B

Aktywa obrotowe

29 884 785,86

31 209 774,03

d)

z tytułu dostaw i usług,
o okresie wymagalności:

7 881 955,05

11 751 343,56

I

Zapasy

21 858,41

14 566,89

– do 12 miesięcy

7 881 955,05

11 751 343,56

1

Materiały

21 858,41

14 566,89

– powyżej 12 miesięcy

2

Półprodukty i produkty
w toku

e)

zaliczki otrzymane na dostawy

3

Produkty gotowe

f)

zobowiązania wekslowe

4

Towary

g)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

366 514,27

371 269,54

5

Zaliczki na dostawy

h)

z tytułu wynagrodzeń

0,00

II

Należności krótkoterminowe

8 909 070,51

9 240 070,24

i)

inne

775 514,32

692 630,61

1

Należności od jednostek powiązanych

3

Fundusze specjalne

3 379 898,22

3 340 301,82

a)

z tytułu dostaw i usług,
o okresie spłaty:

IV

Rozliczenia międzyokresowe

2 262 644,93

1 450 473,00

– do 12 miesięcy

1

Ujemna wartość firmy

– powyżej 12 miesięcy

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

2 262 644,93

1 450 473,00

b)

inne

– długoterminowe

349 143,32

402 164,55

2

Należności od pozostałych jednostek

8 909 070,51

9 240 070,24

– krótkoterminowe

1 913 501,61

1 048 308,45

a)

z tytułu dostaw i usług,
o okresie spłaty:

8 108 760,01

8 509 999,63

– do 12 miesięcy

8 108 760,01

8 509 999,63

– powyżej 12 miesięcy

b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń

127 225,32

12 340,37

c)

inne

357 789,69

333 927,60

d)

dochodzone na drodze sądowej

315 295,49

383 802,64

III

Inwestycje krótkoterminowe

20 946 466,63

21 480 178,69

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

20 946 466,63

21 480 178,69

a)

w jednostkach powiązanych

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b)

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

0,00

0,00

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

20 946 466,63

21 480 178,69

– środki pieniężne w kasie
i na rachunkach

9 146 981,82

3 158 329,99

– inne środki pieniężne

11 799 484,81

18 321 848,70

– inne aktywa pieniężne

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

7 390,31

474 958,21

Aktywa razem
(suma poz. A i B)

327 474 035,51

377 047 839,11

Pasywa razem
(suma poz. A i B)

327 474 035,51

377 047 839,11

 

bilans2009-podpisy

* * *

Zobacz BILANS z lat ubiegłych:
2005 r. ; 2006 r. ; 2007 r. ; 2008 r.
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie