ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 12.00-16.30
Wt. i Pt. Nieczynne
Śr. 7.30-12.00
Cz. 12.00-14.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Bilans 2008 r.

 

pieczatkaSM-15(pieczęć jednostki)


BILANS

sporządzony za dzień: 31.12.2008 rok

jednostka rozliczeniowa: ……

 

 

AKTYWA

Stan na

PASYWA

Stan na

2008 r

2007 r

2008 r

2007 r

A

Aktywa trwałe

345 838 065,08

397 664 040,49

A

Kapitał (fundusz własny)

302 997 097,67

349 926 650,24

I

Wartości niematerialne
i prawne

I

Kapitał (fundusz podstawowy)

238 925 960,09

277 881 071,18

1

Koszty zakończonych prac rozwojowych

II

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

2

Wartość firmy

III

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

3

Inne wartości niematerialne
i prawne

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

62 316 356,66

69 962 471,85

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

V

Kapitał (fundusz)
z aktualizacji wyceny

232 462,98

232 462,98

II

Rzeczowe aktywa trwałe

307 292 126,50

356 952 953,80

VI

Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)

1

Środki trwałe

306 185 094,36

351 220 072,67

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

a)

grunty
(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

4 874 838,27

9 760 813,52

VIII

Zysk (strata) netto

1 522 317,94

1 850 644,23

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

300 947 402,03

341 047 456,66

IX

Odpisy z zysku netto
w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

c)

urządzenia techniczne
i maszyny

129 160,56

185 230,99

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

74 050 741,44

81 552 428,28

d)

środki transportu

106 975,46

150 994,06

I

Rezerwy na zobowiązania

e)

inne środki trwałe

126 718,04

75 577,44

1

Rezerwa z tutułu odroczonego podatku dochodowego

2

Środki trwałe w budowie

1 107 032,14

5 732 881,13

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3

Zaliczki na środki trwałe
w budowie

– długoterninowa

III

Należności długoterminowe

38 428 668,58

40 587 458,11

– krótkoterminowa

1

Od jednostek powiązanych

3

Pozostałe rezerwy

2

Od pozostałych jednostek

38 428 668,58

40 587 458,11

– długoterninowe

IV

Inwestycje długoterminowe

117 270,00

117 270,00

– krótkoterminowe

1

Nieruchomości

II

Zobowiązania długoterminowe

56 444 722,91

59 735 754,89

2

Watrości niematerialne
i prawne

1

Wobec jednostek powiązanych

3

Długoterminowe aktywa finansowe

117 270,00

117 270,00

2

Wobec pozostałych jednostek

56 444 722,91

59 735 754,89

a)

w jednostkach powiązanych

a)

kredyty i pożyczki

56 444 722,91

59 735 754,89

– udziały lub akcje

b)

z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

– inne papiery wartościowe

c)

inne zobowiązania finansowe

– udzielone pożyczki

d)

inne

– inne długoterminowe aktywa finansowe

III

Zobowiązania krótkoterminowe

16 155 545,53

20 144 037,95

b)

w pozostałych jednostkach

117 270,00

117 270,00

1

Wobec jednostek powiązanych

– udziały lub akcje

117 270,00

117 270,00

a)

z tytułu dostaw i usług,
o okresie wymagalności:

– inne papiery wartościowe

– do 12 miesięcy

– udzielone pożyczki

– powyżej 12 miesięcy

– inne długoterminowe aktywa finansowe

b)

inne

4

Inne inwestycje długoterminowe

2

Wobec pozostałych jednostek

12 815 243,71

12 525 841,82

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6 358,58

a)

kredyty i pożyczki

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

6 358,58

c)

inne zobowiązania finansowe

B

Aktywa obrotowe

31 209 774,03

33 815 038,03

d)

z tytułu dostaw i usług,
o okresie wymagalności:

11 751 343,56

11 539 950,81

I

Zapasy

14 566,89

18 583,19

– do 12 miesięcy

11 751 343,56

11 539 950,81

1

Materiały

14 566,89

18 583,19

– powyżej 12 miesięcy

2

Półprodukty i produkty
w toku

e)

zaliczki otrzymane na dostawy

3

Produkty gotowe

f)

zobowiązania wekslowe

4

Towary

g)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

371 269,54

333 087,10

5

Zaliczki na dostawy

h)

z tytułu wynagrodzeń

668,49

II

Należności krótkoterminowe

9 240 070,24

9 604 786,00

i)

inne

692 630,61

652 135,42

1

Należności od jednostek powiązanych

3

Fundusze specjalne

3 340 301,82

7 618 196,13

a)

z tytułu dostaw i usług,
o okresie spłaty:

IV

Rozliczenia międzyokresowe

1 450 473,00

1 672 635,44

– do 12 miesięcy

1

Ujemna wartość firmy

– powyżej 12 miesięcy

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

1 450 473,00

1 672 635,44

b)

inne

– długoterminowe

402 164,55

498 197,98

2

Należności od pozostałych jednostek

9 240 070,24

9 604 786,00

– krótkoterminowe

1 048 308,45

1 174 437,46

a)

z tytułu dostaw i usług,
o okresie spłaty:

8 509 999,63

8 937 110,64

– do 12 miesięcy

8 509 999,63

8 937 110,64

– powyżej 12 miesięcy

b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń

12 340,37

25 338,91

c)

inne

333 927,60

242 150,01

d)

dochodzone na drodze sądowej

383 802,64

400 186,44

III

Inwestycje krótkoterminowe

21 480 178,69

22 796 695,35

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

21 480 178,69

22 796 695,35

a)

w jednostkach powiązanych

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b)

w pozostałych jednostkach

13 085 316,44

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

13 085 316,44

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

21 480 178,69

9 711 378,91

– środki pieniężne w kasie
i na rachunkach

3 158 329,99

3 439 378,91

– inne środki pieniężne

18 321 848,70

6 272 000,00

– inne aktywa pieniężne

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

474 958,21

1 394 973,49

Aktywa razem
(suma poz. A i B)

377 047 839,11

431 479 078,52

Pasywa razem
(suma poz. A i B)

377 047 839,11

431 479 078,52

 

podpisy-bilans2008o

* * *

Zobacz BILANS z lat ubiegłych:
2005 r. ; 2006 r. ; 2007 r.
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie