ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 12.00-16.30
Wt. i Pt. Nieczynne
Śr. 7.30-12.00
Cz. 12.00-14.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Bilans 2007 r.

 

pieczatka SM2007……………………….
(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony za dzień: 31 grudnia 2007 roku
jednostka rozliczeniowa……..

 

 

AKTYWA

Stan na

PASYWA

Stan na

2007

2006

2007

2006

A

Aktywa trwałe

397 664 040,49

458 574 852,64

A

Kapitał (fundusz własny)

348 076 006,01

410 698 894,06

I

Wartości niematerialne
i prawne

I

Kapitał (fundusz podstawowy)

277 881 071,18

314 633 553,98

1

Koszty zakończonych prac rozwojowych

II

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

2

Wartość firmy

III

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

3

Inne wartości niematerialne
i prawne

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

69 962 471,85

95 824 877,10

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

V

Kapitał (fundusz)
z aktualizacji wyceny

232 462,98

232 462,98

II

Rzeczowe aktywa trwałe

356 952 953,80

415 933 520,08

VI

Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)

1

Środki trwałe

351 220 072,67

403 110 089,75

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

a)

grunty
(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

9 760 813,52

13 383 054,16

VIII

Zysk (strata) netto

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

341 047 456,66

389 233 882,06

IX

Odpisy z zysku netto
w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

c)

urządzenia techniczne
i maszyny

185 230,99

230 404,30

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

83 403 072,51

88 698 949,00

d)

środki transportu

150 994,06

200 062,23

I

Rezerwy na zobowiązania

e)

inne środki trwałe

75 577,44

63 687,00

1

Rezerwa z tutułu odroczonego podatku dochodowego

2

Środki trwałe w budowie

5 732 881,13

12 823 430,33

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3

Zaliczki na środki trwałe
w budowie

– długoterninowa

III

Należności długoterminowe

40 587 458,11

42 449 053,98

– krótkoterminowa

1

Od jednostek powiązanych

3

Pozostałe rezerwy

2

Od pozostałych jednostek

40 587 458,11

42 449 053,98

– długoterninowe

IV

Inwestycje długoterminowe

117 270,00

185 920,00

– krótkoterminowe

1

Nieruchomości

II

Zobowiązania długoterminowe

59 735 754,89

63 283 109,03

2

Watrości niematerialne
i prawne

1

Wobec jednostek powiązanych

3

Długoterminowe aktywa finansowe

117 270,00

185 920,00

2

Wobec pozostałych jednostek

59 735 754,89

63 283 109,03

a)

w jednostkach powiązanych

a)

kredyty i pożyczki

59 735 754,89

63 283 109,03

– udziały lub akcje

b)

z tytułu emisji dłużnych
papierów wartościowych

– inne papiery wartościowe

c)

inne zobowiązania finansowe

– udzielone pożyczki

d)

inne

– inne długoterminowe aktywa finansowe

III

Zobowiązania krótkoterminowe

20 144 037,95

22 234 094,893

b)

w pozostałych jednostkach

117 270,00

185 920,00

1

Wobec jednostek powiązanych

– udziały lub akcje

117 270,00

185 920,00

a)

z tytułu dostaw i usług,
o okresie wymagalności:

– inne papiery wartościowe

– do 12 miesięcy

– udzielone pożyczki

– powyżej 12 miesięcy

– inne długoterminowe aktywa finansowe

b)

inne

4

Inne inwestycje długoterminowe

2

Wobec pozostałych jednostek

12 525 841,82

11 342 318,89

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6 358,58

6 358,58

a)

kredyty i pożyczki

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

6 358,58

6 358,58

c)

inne zobowiązania finansowe

B

Aktywa obrotowe

33 815 038,03

40 814 990,42

d)

z tytułu dostaw i usług,
o okresie wymagalności:

11 539 950,81

10 290 428,81

I

Zapasy

18 583,19

23 279,38

– do 12 miesięcy

11 539 950,81

10 290 428,81

1

Materiały

18 583,19

23 279,38

– powyżej 12 miesięcy

2

Półprodukty i produkty
w toku

e)

zaliczki otrzymane na dostawy

3

Produkty gotowe

f)

zobowiązania wekslowe

4

Towary

g)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

333 087,10

336 264,61

5

Zaliczki na dostawy

h)

z tytułu wynagrodzeń

668,49

11 309,07

II

Należności krótkoterminowe

9 604 786,00

13 150 377,20

i)

inne

652 135,42

704 316,40

1

Należności od jednostek powiązanych

3

Fundusze specjalne

7 618 196,13

10 891 776,00

a)

z tytułu dostaw i usług,
o okresie spłaty:

IV

Rozliczenia międzyokresowe

3 523 279,67

3 181 745,08

– do 12 miesięcy

1

Ujemna wartość firmy

– powyżej 12 miesięcy

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

3 523 279,67

3 181 745,08

b)

inne

– długoterminowe

498 197,98

704 161,76

2

Należności od pozostałych jednostek

9 604 786,00

13 150 377,20

– krótkoterminowe

3 025 081,69

2 477 583,32

a)

z tytułu dostaw i usług,
o okresie spłaty:

8 937 110,64

12 625 068,30

– do 12 miesięcy

8 937 110,64

12 625 068,30

– powyżej 12 miesięcy

b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń

25 338,91

203,09

c)

inne

242 150,01

199 185,34

d)

dochodzone na drodze sądowej

400 186,44

325 920,47

III

Inwestycje krótkoterminowe

22 796 695,35

27 551 450,60

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

22 796 695,35

27 551 450,60

a)

w jednostkach powiązanych

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b)

w pozostałych jednostkach

13 085 316,44

13 625 201,39

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

13 085 316,44

13 625 201,39

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

9 711 378,91

13 926 249,21

– środki pieniężne w kasie
i na rachunkach

3 439 378,91

1 626 249,21

– inne środki pieniężne

6 272 000,00

12 300 000,00

– inne aktywa pieniężne

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1 394 973,49

89 883,24

Aktywa razem
(suma poz. A i B)

431 479 078,52

499 389 843,06

Pasywa razem
(suma poz. A i B)

431 479 078,52

499 389 843,06

 

podpisy_bilans2007

* * *

Zobacz BILANS z lat ubiegłych:
2005 r. ; 2006 r.
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie