ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 12.00-16.30
Wt. i Pt. Nieczynne
Śr. 7.30-12.00
Cz. 12.00-14.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Bilans 2006 r.

 

pieczatka SM2006

BILANS
sporządzony za dzień: 31.12.2006r

 

 

 

AKTYWA

Stan na

PASYWA

Stan na

2006r

2005r

2006r

2005r

A

Aktywa trwałe

458574852,64

475868138,44

A

Kapitał (fundusz własny)

410690894,06

421738289,03

I

Wartości niematerialne i prawne

I

Kapitał (fundusz podstawowy)

314633553,98

326572629,03

1

Koszty zakończonych prac rozwojowych

II

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

2

Wartość firmy

III

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

3

Inne wartości niematerialne i prawne

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

95824877,10

94933197,02

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

V

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

232462,98

232462,98

II

Rzeczowe aktywa trwałe

415933520,08

431361045,42

VI

Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)

1

Środki trwałe

403110089,75

423767393,20

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

a)

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

13382054,16

13610637,83

VIII

Zysk (strata) netto

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

389233882,06

409571486,40

IX

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

c)

urządzenia techniczne i maszyny

230404,30

285917,89

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

88698949,00

89818719,20

d)

środki transportu

200062,23

198695,92

I

Rezerwy na zobowiązania

e)

inne środki trwałe

63687,00

100655,16

1

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2

Środki trwałe w budowie

12823430,33

7593652,22

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3

Zaliczki na środki trwałe w budowie

– długoterminowa

III

Należności długoterminowe

42449053,98

44188670,08

– krótkoterminowa

1

Od jednostek powiązanych

3

Pozostałe rezerwy

2

Od pozostałych jednostek

42449053,98

44188670,08

– długoterminowe
IV

Inwestycje długoterminowe

185920,00

185920,00

– krótkoterminowe

1

Nieruchomości

II

Zobowiązania długoterminowe

63283109,03

66677821,56

2

Watrości niematerialne i prawne

1

Wobec jednostek powiązanych

3

Długoterminowe aktywa finansowe

185920,00

185920,00

2

Wobec pozostałych jednostek

63283109,03

66677821,56

a)

w jednostkach powiązanych

a)

kredyty i pożyczki

63283109,03

66677821,56

– udziały lub akcje

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– inne papiery wartościowe

c)

inne zobowiązania finansowe

– udzielone pożyczki

d)

inne

– inne długoterminowe aktywa finansowe

III

Zobowiązania krótkoterminowe

22234094,89

21264436,70

b)

w pozostałych jednostkach

185920,00

185920,00

1

Wobec jednostek powiązanych

– udziały lub akcje

185920,00

185920,00

a)

z tytułu dostaw usług o okresie wymagalności:

– inne papiery wartościowe

– do 12 miesięcy

– udzielone pożyczki

– powyżej 12 miesięcy

– inne długoterminowe aktywa finansowe

b)

inne

4

Inne inwestycje długoterminowe

2

Wobec pozostałych jednostek

11342318,89

10136169,10

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6358,58

132502,94

a)

kredyty i pożyczki

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

6358,58

132502,94

c)

inne zobowiązania finansowe

B

Aktywa obrotowe

40814990,42

35688869,79

d)

z tytułu dostaw usług o okresie wymagalności:

10290428,81

9165946,38

I

Zapasy

23279,38

18891,53

– do 12 miesięcy

10290428,81

9165946,38

1

Materiały

23279,38

18891,53

– powyżej 12 miesięcy

2

Półprodukty i produkty w toku

e)

zaliczki otrzymane na dostawy

3

Produkty gotowe

f)

zobowiązania wekslowe

4

Towary

g)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

336264,61

389080,13

5

Zaliczki na dostawy

h)

z tytułu wynagrodzeń

11309,07

692,40

II

Należności krótkoterminowe

13150377,20

13875561,66

i)

inne

704316,40

580450,19

1

Należności od jednostek powiązanych

3

Fundusze specjalne

10891776,00

11128267,60

a)

z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:

IV

Rozliczenia międzyokresowe

3181745,08

1876460,94

– do 12 miesięcy

1

Ujemna wartość firmy

– powyżej 12 miesięcy

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

3181745,08

1876460,94

b)

inne

– długoterminowe

704161,76

754665,30

2

Należności od pozostałych jednostek

13150377,20

13875561,66

– krótkoterminowe

2477583,32

1121795,64

a)

z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:

12625068,30

12831769,38

– do 12 miesięcy

12625068,30

12831769,38

– powyżej 12 miesięcy
b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

203,09

758,10

c)

inne

199185,34

190747,18

d)

dochodzone na drodze sądowej

325920,47

852287,00

III

Inwestycje krótkoterminowe

27551450,60

21139757,42

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

27551450,60

21139757,42

a)

w jednostkach powiązanych

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b)

w pozostałych jednostkach

13625201,39

11742212,28

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

13625201,39

11742212,28

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

13926249,21

9397545,14

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach

1626249,21

1573545,14

– inne środki pieniężne

12300000,00

7824000,00

– inne aktywa pieniężne

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

IV

Krótkoterminowe rozliczenia okresowe

89883,24

654659,18

AKTYWA razem
(suma poz. A i B)

499389843,06

511557008,23

PASYWA razem
(suma poz. A i B)

499389843,06

511557008,23

 


bilans_stopka700a

* * *

Zobacz BILANS z lat ubiegłych:
2005 r.
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie