ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 12.00-16.30
Wt. i Pt. Nieczynne
Śr. 7.30-12.00
Cz. 12.00-14.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Bilans 2005 r.

 

czuby_pieczatka75

BILANS
sporządzony za dzień 31.12.2005 roku

 

 

AKTYWA

Stan na dzień kończący rok obrotowy

Stan na dzień kończący poprzedni rok obrotowy

PASYWA

Stan na dzień kończący rok obrotowy

Stan na dzień kończący poprzedni rok obrotowy

A. Aktywa trwałe

475868138,44

486780862,04

A. Kapitał (fundusz własny)

421738289,03

428466197,48

I. Wartości niematerialne i prawne

125,44

I. Kapitał (fundusz podstawowy)

326572629,03

299663911,93

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

2. Wartość firmy

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

3. Inne wartości niematerialne i prawne

125,44

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

94933197,02

128569822,57

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

232462,98

232462,98

II. Rzeczowe aktywa trwałe

431361045,42

440362151,92

VI. Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)

1. Środki trwałe

423767393,20

419561747,45

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

13610637,83

21468124,07

VIII. Zysk (strata) netto

b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

409571486,40

397725240,44

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

c. urządzenia techniczne i maszyny

285917,89

102527,70

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

89818719,20

90792264,45

d. środki transportu

198695,92

134380,63

I. Rezerwy na zobowiązania

e. inne środki trwałe

100655,16

131474,61

1. Rezerwa z tutułu odroczonego podatku dochodowego

2. Środki trwałe w budowie

7593652,22

20800404,47

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

– długoterninowa

III. Należności długoterminowe

44188670,08

45769933,53

– krótkoterminowa

1. Od jednostek powiązanych

3. Pozostałe rezerwy

2. Od pozostałych jednostek

44188670,08

45769933,53

– długoterninowe

IV. Inwestycje długoterminowe

185920,00

185920,00

– krótkoterminowe

1. Nieruchomości

II. Zobowiązania długoterminowe

66677821,56

68096311,16

2. Watrości niematerialne i prawne

1. Wobec jednostek powiązanych

3. Długoterminowe aktywa finansowe

185920,00

185920,00

2. Wobec pozostałych jednostek

66677821,56

68096311,16

a. w jednostkach powiązanych

a. kredyty i pożyczki

66677821,56

68096311,16

– udziały lub akcje

b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

– inne papiery wartościowe

c. inne zobowiązania finansowe

– udzielone pożyczki

d. inne

– inne długoterminowe aktywa finansowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

21264436,70

20977526,23

b. w pozostałych jednostkach

185920,00

185920,00

1. Wobec jednostek powiązanych

– udziały lub akcje

185920,00

185920,00

a. z tytułu dostaw usług o okresie wymagalności:

– inne papiery wartościowe

– do 12 miesięcy

– udzielone pożyczki

– powyżej 12 miesięcy

– inne długoterminowe aktywa finansowe

b. inne

4. Inne inwestycje długoterminowe

2. Wobec pozostałych jednostek

10136169,10

13647794,97

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

132502,94

462731,15

a. kredyty i pożyczki

1746116,30

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

132502,94

462731,15

c. inne zobowiązania finansowe

B. Aktywa obrotowe

35688869,79

32477599,89

d. z tytułu dostaw usług o okresie wymagalności:

9165946,38

10847166,48

I. Zapasy

18891,53

22154,67

– do 12 miesięcy

9165946,38

10847166,48

1. Materiały

18891,53

22154,67

– powyżej 12 miesięcy

2. Półprodukty i produkty w toku

e. zaliczki otrzymane na dostawy

3. Produkty gotowe

f. zobowiązania wekslowe

4. Towary

g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

389080,13

378733,97

5. Zaliczki na dostawy

h. z tytułu wynagrodzeń

692,40

15957,83

II. Należności krótkoterminowe

13875561,66

15655036,55

i. inne

580450,19

659820,39

1. Należności od jednostek powiązanych

3. Fundusze specjalne

11128267,60

7329731,26

a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1876460,94

1718427,06

– do 12 miesięcy

1. Ujemna wartość firmy

– powyżej 12 miesięcy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

1876460,94

1718427,06

b. inne

– długoterminowe

754665,30

597216,99

2. Należności od pozostałych jednostek

13875561,66

15655036,55

– krótkoterminowe

1121795,64

1121210,07

a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:

12831769,38

14995911,88

– do 12 miesięcy

12831769,38

14995911,88

– powyżej 12 miesięcy

b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

758,10

1839,51

c. inne

190747,18

224705,39

d. dochodzone na drodze sądowej

852287,00

432579,77

III. Inwestycje krótkoterminowe

21139757,42

16685801,88

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

21139757,42

16685801,88

a. w jednostkach powiązanych

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b. w pozostałych jednostkach

11742212,28

4611722,22

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

11742212,28

4611722,22

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

9397545,14

12074079,66

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach

1573545,14

1415730,78

– inne środki pieniężne

7824000,00

10658348,88

– inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe

654659,18

114606,79

Aktywa razem

511557008,23

519258461,93

Pasywa razem

511557008,23

519258461,93

 


* Zakres treści zgodny z załącznikiem do ustawy o rachunkowości

bilans pieczatka700

<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie