ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

pieczatkaSM-15(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT
sporządzony za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 rok

(wariant porównawczy)

jednostka rozliczeniowa:

 

 

Wiersz

Wyszczególnienie

Dane za rok

2009

2008

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

57 470 721,96

53 685 327,61

– od jednostek powiązanych

0,00

0,00

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

57 569 445,32

52 820 969,09

II.

Zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

– 611 285,14

350 275,82

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

512 561,78

514 082,70

IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B.

Koszty działalności operacyjnej

58 295 948,01

53 413 271,18

I.

Amortyzacja

227 444,66

191 154,41

II.

Zużycie materiałów i energii

30 358 762,56

28 904 045,62

III.

Usługi obce

6 174 323,96

4 832 407,94

IV.

Podatki i opłaty, w tym:

1 147 455,12

1 215 509,58

– podatek akcyzowy

V.

Wynagrodzenia

8 217 117,33

6 994 899,57

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1 704 598,87

1 489 984,10

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

10 466 245,51

9 785 269,96

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

– 825 226,05

272 056,43

D.

Pozostałe przychody operacyjne

408 046,40

370 407,30

I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II.

Dotacje

III.

Inne przychody operacyjne

408 046,40

370 407,30

E.

Pozostałe koszty operacyjne

426 094,72

306 338,51

I.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III.

Inne koszty operacyjne

426 094,72

306 338,51

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

– 843 274,37

336 125,22

G.

Przychody finansowe

1 137 106,36

1 655 177,36

I.

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
– od jednostek powiązanych

II.

Odsetki, w tym:

1 137 106,36

1 139 084,76

– od jednostek powiązanych

III.

Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

516 092,60

IV.

Aktualizacja wartości inwestycji

V.

Inne

H.

Koszty finansowe

26 518,29

98,64

I.

Odsetki, w tym:

26 338,29

98,64

– dla jednostek powiązanych

II.

Strata ze zbycia inwestycji

III.

Aktualizacja wartości inwestycji

IV.

Inne

180,00

I.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

267 313,70

1 991 203,94

J.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

I.

Zyski nadzwyczajne

II.

Straty nadzwyczajne

K.

Zysk (strata) brutto (I+/-J)

267 313,70

1 991 203,94

L.

Podatek dochodowy

83 305,00

468 886,00

M.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N.

Zysk (strata) netto (K-L-M)

184 008,70

1 522 317,94

 

rachunek2009-podpisy

* * *

 

Zobacz RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT z lat ubiegłych:
2005 r. , 2006 r. , 2007 r. , 2008 r.
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie