ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

pieczatkaSM-15(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT
sporządzony za okres 31.12.2008 r.

(wariant porównawczy)

jednostka rozliczeniowa:

 

 

Wiersz

Wyszczególnienie

Dane za rok

2008r.

2007r.

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

53.685.327,61

50.797.899,56

– od jednostek powiązanych

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

52.820.969,09

50.590.502,38

II.

Zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

350.275,82

-249.467,65

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

514.082,70

456.864,83

IV.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B.

Koszty działalności operacyjnej

53.413.271,18

49.989.776,38

I.

Amortyzacja

191.154,41

192.624,69

II.

Zużycie materiałów i energii

28.904.045,62

27.670.377,09

III.

Usługi obce

4.832.407,94

4.574.514,06

IV.

Podatki i opłaty, w tym:

1.215.509,58

1.482.601,43

– podatek akcyzowy

V.

Wynagrodzenia

6.994.899,57

6.310.979,25

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1.489.984,10

1.465.398,21

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

9.785.269,96

8.293.281,65

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

272.056,43

808.123,18

D.

Pozostałe przychody operacyjne

370.407,30

584.084,37

I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II.

Dotacje

III.

Inne przychody operacyjne

370.407,30

584.084,37

E.

Pozostałe koszty operacyjne

306.338,51

443.776,94

I.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III.

Inne koszty operacyjne

306.338,51

443.776,94

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

336.125,22

948.430,61

G.

Przychody finansowe

1.655.177,36

1.317.065,94

I.

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
– od jednostek powiązanych

II.

Odsetki, w tym:

1.139.084,76

899.323,13

– od jednostek powiązanych

III.

Zysk ze zbycia inwestycji

516.092,60

417.742,81

IV.

Aktualizacja wartości inwestycji

V.

Inne

H.

Koszty finansowe

98,64

556,38

I.

Odsetki, w tym:

98,64

556,38

– dla jednostek powiązanych

II.

Strata ze zbycia inwestycji

III.

Aktualizacja wartości inwestycji

IV.

Inne

I.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

1.991.203,94

2.264.940,17

J.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)

0,00

0,00

I.

Zyski nadzwyczajne

II.

Straty nadzwyczajne

K.

Zysk (strata) brutto (I+/-J)

1.991.203,94

2.264.940,17

L.

Podatek dochodowy

468.886,00

414.295,94

M.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N.

Zysk (strata) netto (K-L-M)

1.522.317,94

1.850.644,23

 

podpisy-rachunek2008o

* * *

Zobacz RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT z lat ubiegłych:
2005 r. , 2006 r. , 2007 r.
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie