ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Sprawozdanie finansowe za rok 2006

pieczatka SM2006

RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT
sporządzony za okres 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r.
(wariant porównawczy)

 

 

Wiersz

Wyszczególnienie

Dane za rok

2006r

2005r

A.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych

49 575 175,19

48 773 590,78

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

51 598 436,92

49 248 782,50

II. Zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

– 2 457 988,07

– 475 191,72

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

434 726,34

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B.

Koszty działalności operacyjnej

50 518 649,03

48 669 829,54

I. Amortyzacja

214 937,06

177 369,82

II. Zużycie materiałów i energii

27 821 625,30

27 298 022,31

III. Usługi obce

4 388 841,38

4 592 227,59

IV. Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy

1 541 191,47

1 775 365,27

V. Wynagrodzenia

5 982 817,54

5 514 231,83

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1 832 997,83

1 672 348,51

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

8 736 238,45

7 640 264,21

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C.

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

– 943 473,84

103 761,24

D.

Pozostałe przychody operacyjne

426 272,00

144 643,93

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

450,00

II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne

425 822,00

144 643,93

E.

Pozostałe koszty operacyjne

253 080,56

1 412 220,99

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

3 372,67

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne

249 707,89

1 412 220,99

F.

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

– 770 282,40

– 1 163 815,82

G.

Przychody finansowe

771 722,73

1 165 623,06

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych

9 125,00

II. Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych

491 255,51

1 012 748,93

III. Zysk ze zbycia inwestycji

280 467,22

143 749,13

IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne

H.

Koszty finansowe

1 440,33

1 807,24

I. Odsetki, w tym:
dla jednostek powiązanych

1 440,33

1 807,24

II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne

I.

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

0,00

0,00

J.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne

K.

Zysk (strata) brutto (I+/-J)

0,00

0,00

L.

Podatek dochodowy

M.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N.

Zysk (strata) netto (K-L-M)

0,00

0,00

 

 rachunek_stopka700

* * *

Zobacz RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT z lat ubiegłych:
2005 r.
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie