ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Przetarg nieograniczony na “Remont parkingu o nawierzchni asfaltowej w nieruchomości Szmaragdowa 46” (Oferty do 27.03.2023 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY”
ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie następujących robót:

 

Remont parkingu o nawierzchni asfaltowej w Nieruchomości EW-01 przy ul. Szmaragdowej 46 w Lublinie – etap II.

Składanie ofert w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” ul. Watykańska 6 do dnia 27.03.2023 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert w siedzibie Administracji Osiedla „WIDOK” w Lublinie przy ul. Bursztynowa 36  w dniu 27.03.2023 r. o godz. 12:00.

Wymagane wadium – termin i sposób wniesienia określa SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami można pobrać w siedzibie Administracji Osiedla „WIDOK” ul. Bursztynowa 36 w godz. 7:30 – 14:00, tel. 81 526 04 97, e-mail: widok@smczuby.pl lub pobrać drogą mailową po opłaceniu 50,00 zł na konto Spółdzielni nr 22 1020 3176 0000 5302 0011 1120.

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”, ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony.
Przetarg dotyczy realizacji robót ze środków własnych i przeprowadzany jest w oparciu o wewnętrzne przepisy regulaminowe obowiązujące w Spółdzielni.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót w zasobach Osiedla „WIDOK”:
  Remont parkingu o nawierzchni asfaltowej w Nieruchomości EW-01 przy ul. Szmaragdowej 46 w Lublinie – etap II.

IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia – w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy.

V. Wymagane gwarancje
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 48 miesięcy.

VI . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, 20-538 Lublin, ul. Watykańska 6, pokój nr 18.
 2. Termin składania ofert do dnia 27.03.2023 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Administracji Osiedla „WIDOK” w Lublinie przy ul. Bursztynowej 36 w dniu 27.03.2023 r. o godzinie 12.00.

VII. Termin związania ofertą
Każdy oferent będzie związany swoją ofertą 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z oferentami jest:

 1. Kierownik Adm. Os. Widok – tel. 81 526-04-97

IX. Projekt umowy
Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest projekt umowy (zał. nr 5) stanowiący jej integralną część.

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy
Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) w PLN w wysokości 5% dla robót wartości oferty netto. Warunki i termin wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) określono w umowie w § 14 pkt.1.

XI. Wymagania dotyczące wadium

 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości – 4.500,- zł
  1.1. Wadium winno być wnoszone w PLN, które każdy z Oferentów winien wpłacić na konto Spółdzielni
  nr 22102031760000530200111120 na dzień przed terminem otwarcia ofert.
  1.2. Wadium wniesione w PLN zamawiający przechowuje na rachunku bankowym (obrotowym).
  1.3. Koszty operacji bankowych związane z wpłatą i wypłatą wadium ponosi Oferent.
  1.4. Oferentowi, którego oferta została wybrana Zamawiający zaliczy wadium na poczet należytego wykonania przedmiotu umowy.
  1.5. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
  – odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  – zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
  – Oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
  – odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być czytelne i sporządzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.
 4. W przypadku, gdyby oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela /przedstawicieli/ oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej względnie udzielonym pełnomocnictwem.
 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
 6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”; 20-538 Lublin; ul. Watykańska 6

Ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana:

„OFERTA – remont parkingu o nawierzchni asfaltowej w Osiedlu „WIDOK”.
Nie otwierać przed przetargiem.”

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Dla obliczenia ceny oferty netto /bez podatku VAT/ należy wypełnić dołączony do SIWZ kosztorys ofertowy stosując wskazaną podstawę wyceny oraz podane ilości robót. Podsumowanie kosztorysu stanowi cenę oferty netto.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, między innymi:
– koszt zaplecza, tymczasowego zasilenia placu budowy, dojazdu, składowisk
– badania i pomiary w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, jeśli są wymagane technologią robót.

XIV. Informacje o oświadczeniach, dokumentach i załącznikach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty

 1. Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
  1.1. Formularz oferty – zał. Nr 1.
  1.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. Nr 2.
  1.3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. Nr 3.
  1.4. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – zał. Nr 4.
  1.5. Referencje dotyczące robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych w ostatnich trzech latach – zawierające termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową. Referencje te winny potwierdzać wykonanie robót w łącznej ilości przewyższającej dwukrotnie wielkość zamówienia.
  1.6. Aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.
  1.7. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z Organu Podatkowego o braku zaległości podatkowych.
  1.8. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami za ubezpieczenie społeczne.
  1.9. Dowód wpłaty wadium.
  1.10. Kosztorys ofertowy – zał. Nr 6 /wypełnić zgodnie z wzorem Zamawiającego/

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów cena oferty – 100%
Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru:
Najniższa cena
————————————- x 100 = …………. pkt
Cena oferty badanej

Zamawiający przyzna zlecenie Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XVI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu Dokonywania oceny spełniania tych warunków
Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest:

 1. złożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale XIV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. wykupienie specyfikacji w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

XVII. Unieważnienie przetargu
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

Lublin, dnia 7.03.2023 r.

ZATWIERDZAM

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty – zał. Nr 1.
 2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. Nr 2.
 3. Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. Nr 3.
 4. Oświadczenie oferenta o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – zał. Nr 4.
 5. Projekt umowy – zał. Nr 5.
 6. Kosztorys ofertowy – zał. nr 6.
Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie