ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Przetarg nieograniczony na “Przebudowę instalacji gazowej w budynkach przy ulicy Fantastycznej 17, 19, 21 w osiedlu Skarpa” (Oferty do 04.04.2023 r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin
ogłasza przetarg nieograniczony

 

na przebudowę instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Fantastycznej 17, Fantastycznej 19, Fantastycznej 21 w osiedlu Skarpa.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby, ul. Watykańska 6, pokój nr 18

Termin składania ofert: do dnia 04.04.2023 r. do godziny 11.00

Otwarcie ofert: Siedziba Administracji osiedla Skarpa przy ul. Przytulnej 4 w dniu 04.04.2023 r. o godzinie 12.00

Wymagane wadium – termin i sposób wniesienia określa SIWZ

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać ( po okazaniu dowodu przelewu)
w siedzibie Administracji osiedla Skarpa przy ul. Przytulnej 4 w godz. 7.00 – 13.00

Cena specyfikacji 50 zł – płatność przelewem (przed odbiorem SIWZ) na konto Spółdzielni
nr 22 1020 3176 0000 5302 0011 1120 .

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Administracji osiedla Skarpa w godz. 7.00 – 13.00, tel. 81 463-70-23

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”, ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony.
Przetarg dotyczy realizacji robót ze środków własnych i przeprowadzany jest w oparciu o wewnętrzne przepisy regulaminowe obowiązujące w Spółdzielni.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych robót:

 1. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Fantastycznej 17
 2. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Fantastycznej 19
 3. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Fantastycznej 21

Projekty przebudowy ww. instalacji gazowych w ww. budynkach są do wglądu w Administracji os Skarpa przy ul. Przytulnej 4 w Lublinie.

IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: – do dnia 25.10.2023 r.
Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram wykonania robót w uzgodnieniu z Administracją osiedla Skarpa.

V. Wymagane gwarancje
Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 60 miesięcy.

VI . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”, 20-538 Lublin, ul. Watykańska 6, pokój nr 18.
 2. Termin składania ofert – do dnia 04.04.2023 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Administracji os. Skarpa przy ul. Przytulnej 4 w Lublinie w dniu 04.04.2023 r. o godzinie 12.00

VII. Termin związania ofertą
Każdy oferent będzie związany swoją ofertą 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.`

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z oferentami są:

 1. Paweł Chudzik tel. 81 463-70-23
 2. Roman Ciseł tel. 81 463-70-23

IX. Projekt umowy
Do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączony jest projekt umowy (zał. nr 7) stanowiący jej integralną część. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy
Oferent ,którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) w PLN w wysokości 5% wartości oferty. Warunki i termin wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (kaucji) określono w umowie w § 14 pkt.1.

XI. Wymagania dotyczące wadium

 1. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN dla całości robót.1.1. Wadium winno być wnoszone w PLN, które każdy z Oferentów winien wpłacić na konto Spółdzielni
  nr 22102031760000530200111120, na dzień przed terminem otwarcia ofert.
  1.2. Wadium wniesione w PLN zamawiający przechowuje na rachunku bankowym (obrotowym).
  1.3. Koszty operacji bankowych związane z wpłatą i wypłatą wadium ponosi Oferent.
  1.4. Oferentowi, którego oferta została wybrana Zamawiający zaliczy wadium na poczet należytego wykonania przedmiotu umowy.
  1.5. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:
  – odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  – zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
  – oferent przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,
  – odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być czytelne i sporządzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.
 4. W przypadku, gdyby oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela /przedstawicieli/ oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej względnie udzielonym pełnomocnictwem.
 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej.
 6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.
  Koperta powinna być zaadresowana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa ‘Czuby” 20-538 Lublin ul. Watykańska 6, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana:
  OFERTA – Przebudowa instalacji gazowej w budynkach w osiedlu Skarpa.
  Nie otwierać przed przetargiem.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Dla obliczenia ceny oferty netto /bez podatku VAT/ należy wypełnić dołączony do SIWZ kosztorys ofertowy stosując wskazaną podstawę wyceny oraz podane ilości robót. Podsumowanie kosztorysu stanowi cenę oferty netto.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania, między innymi:
– koszt zaplecza, tymczasowego zasilenia placu budowy, dojazdu, składowisk
– badania i pomiary w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót, jeśli są wymagane technologią robót.

XIV. Informacje o oświadczeniach, dokumentach i załącznikach, jakie ma zawierać oferta dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu i ważności oferty

 1. Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
  1.1. Formularz oferty – zał. nr 1.
  1.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
  1.3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
  1.4. Oświadczenie oferenta o zastosowaniu materiałów spełniających warunki techniczne Zamawiającego posiadających atesty lub aprobaty techniczne – zał. nr 4.
  1.5. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – zał. nr 5.
  1.6. Referencje dotyczące robót zgodnych z przedmiotem zamówienia, zrealizowanych w ostatnich trzech latach – zawierające termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową. Referencje te winny potwierdzać wykonanie robót w łącznej ilości przewyższającej dwukrotnie wielkość zamówienia – ilość mieszkań.
  1.7. Aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem /odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG/
  1.8. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z Organu Podatkowego o braku zaległości podatkowych.
  1.9. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami za ubezpieczenie społeczne.
  1.10. Dowód wpłaty wadium.
  1.11. Kosztorys ofertowy – zał. nr 6.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
cena oferty – 100%

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostałe oferty będą oceniane według następującego wzoru: najniższa cena/cena oferty badanejx100=…………… pkt
Zamawiający przyzna zlecenie Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

XVI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest:

 1. złożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale XIV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 2. wykupienie specyfikacji w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu

XVII. Unieważnienie przetargu
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Lublin dnia 14.03.2023

ZATWIERDZAM

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty – zał. nr 1.
 2. Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2.
 3. Oświadczenie oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. nr 3.
 4. Oświadczenie oferenta o zastosowaniu materiałów spełniających warunki techniczne Zamawiającego – zał. nr 4.
 5. Oświadczenie oferenta o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia – zał. nr 5.
 6. Kosztorys ofertowy – zał. nr 6.
 7. Projekt umowy – zał. nr 7.

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie