ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 06/2019 z dnia 21.05.2019 r.

Protokół nr 6/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 21.05.2019 r.

Obecni:
Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Dariusz Jaremek, Agnieszka Kulikowska, Bogumiła Baran,Waldemar Żak, Zbigniew Ławniczak, Marta Brożyna, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Elżbieta Szabała, Tomasz Buda.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
1a. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 02 w osiedlu Widok.
2. Rozpatrzenie zaskarżenia uchwały nr 14/44/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 1.04.2019 r. w sprawie zmiany rzeczowo – finansowego planu remontów na 2019 r. w nieruchomości EB 01.
3. Budżet obywatelski.
4. Informacja na temat przebiegu części Walnego Zgromadzenia odbytych w dniach od 7.05.do 20.05.2019 r.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 24.04.2019 r.
6. Sprawy wniesione.
7. Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej.

Do przedstawionego przez przewodniczącego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 21 za.

Ad. 1a
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

1) projektem uchwały

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 21.05. 2019 r.

w sprawie: zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 02 os. Widok

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 13/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 13.05.2019 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wysokość odpisu na fundusz remontowy z kwoty 0,83 zł/m2 na 0,50 zł/m2 w nieruchomości EW 02 z dniem 01.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2) uchwała Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok

Uchwała Nr 13 / 2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “WIDOK”

Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 13.05.2019 r.


w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 02 ul. Szmaragdowa 30, 34.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Widok”, działając na podstawie § 103 ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej “CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości ul. Szmaragdowa 30, 34 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” postanawia:
– dokonać zmiany stawki funduszu remontowego lokali mieszkalnych z dniem 01.09.2019 r. w nieruchomości EW 02 ul. Szmaragdowa 30,34 – z 0,83 zł/m2 na 0,50 zł/m2.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępca prezesa ds. eksploatacji i po dyskusji jednomyślnie – 21 za, podjęli uchwałę Nr 7/69/2019 z dnia 21,05.2019 r. w sprawie zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości EW 02 os. Widok w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 2

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi materiałami:

1) odwołaniem członka zam. w osiedlu Błonie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe )

Lublin, dnia 29 kwietnia 2019 r.

Rada Nadzorcza SM Czuby
w Lublinie

Na podstawie § 87 pkt. 1 ppkt. 37 zaskarżam Uchwałę nr 14/44/2019 z dnia 1.04.2019 r. w sprawie zmiany rzeczowo-finansowego planu remontów na 2019 r. w nieruchomości EB 01.
Uchwała tą RPN postanowiła wprowadzić w planie remontów na 2019 r, pozycję remont elewacji, mycie i impregnacja w budynku Husarska 8 ściany północnej z wejściami do klatek schodowych w ilości 1.013 m2 na kwotę 30.400 zł., rzekomo w ramach posiadanych środków.

Nieruchomość zgromadziła na funduszu remontowym na koniec 2018 r. środki w wysokości 58.161 zł. Środki te należą do czterech budynków wchodzących w skład naszej nieruchomości, przez co na budynek Husarska 8 przypada z tej kwoty: 58.161 zł. : 12.283 m2 x 2.802 m2 = tylko 13.267,70 zł.

Nie posiadają więc mieszkańcy tego budynku środków na pokrycie uchwalonego zaskarżaną uchwałą zakresu robót, jak i nie uzyskali zgody wszystkich współwłaścicieli na ewentualne pożyczenie im pieniędzy z funduszu remontowego pozostałych budynków.
Nie może Przedstawiciel naszej nieruchomości i Rada Przedstawicieli Nieruchomości lekceważyć naszych praw wynikających z posiadania odrębnej własności lokali mieszkalnych, a co za tym idzie ułamkowych udziałów w nieruchomościach wspólnych.

Nasz budynek zgłaszał Przedstawicielowi Nieruchomości konieczność pilnego remontu balkonów, które w niektórych przypadkach zagrażają bezpieczeństwu, a nawet życiu mieszkańców. Odpowiedział, że nasz budynek nie posiada na to środków, a inne budynki nie będą finansować tych robót. Takie same stanowisko zajęła i Rada Przedstawicieli Nieruchomości.
Najwyraźniej i Przedstawiciel i Rada Przedstawicieli Nieruchomości stosują podwójne standardy, które dotyczą naszego budynku, a Husarskiej 8 nie, czyżby dlatego, że mieszka w nim pracownica Spółdzielni?

Przedstawiciel Nieruchomości ma być łącznikiem pomiędzy mieszkańcami i organami Spółdzielni. Tymczasem kompletnie nie kontaktuje się z mieszkańcami, nie uzgadnia z nimi zakresu robót remontowych, a nawet lekceważy ich wolę wyrażoną na piśmie. Pomimo sprzeciwu mieszkańców założono w piwnicach budynków czujniki ruchu dla oświetlenia i wymieniono je na plafoniery oraz odmalowano ściany, trwoniąc pieniądze funduszu remontowego na kompletnie nieważne roboty.

Tymczasem na niektórych balkonach grzyb tak bardzo się rozprzestrzenił, że nie tylko brzydko wyglądają, bo są czarne, ale zaczyna odpadać z nich tynk i beton. Tak mocno zagrzybiałe spody balkonów są bardzo toksyczne. Zgodnie z uchwała Sądu Najwyższego konstrukcja balkonu jest częścią wspólną nieruchomości.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości wykroczyła poza zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną podejmując uchwalę nr 14/44/2019 o realizacji robót remontowych budynku Husarska 8 ze środków pozostałych trzech budynków, nie uzyskawszy na to zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, co narusza art. 27 ust. 2 usm.

Opisane wyżej postępowanie nie jest zgodne także z art. 18 §1 mówiącym, że cyt.: „ Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa są dla wszystkich członków równe. Przeznaczenie środków wpłacanych przez większość członków spółdzielni i współwłaścicieli nieruchomości dla jednego budynku bez uzyskania ich zgody na pożyczenie pieniędzy, jest złamaniem w/w przepisu i odebrania spółdzielcom prawa do remontu ich budynków w bieżącym roku.

O konieczności uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości w zakresie dysponowania funduszem remontowym mówi i pismo Urzędu Miasta Lublin Wydział Architektury i Budownictwa jak i Uchwała NSA, których kserokopie załączamy. Tylko takie remonty, jak naprawa przeciekającego dachu, czy zalewanie pomieszczeń wskutek awarii, czy zdarzeń losowych mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością wspólną.
W związku z powyższym wnoszę o uchylenie zaskarżanej uchwały.

2) W tym miejscu w protokole umieszczono Uchwała NSA II OPS – data orzeczenia 13.11.2012 r

3) pismem w brzmieniu:
W tym miejscu w protokole umieszczono pismo AB-BP-I.6740.1.36.2013 z dnia 01.2014 r. Urzędu Miasta Lublin Wydział Architektury i Budownictwa w Lublinie.

4) uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie.

Uchwała nr 14/44/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
z dnia 01.04.2019 r.

w sprawie: zmiany rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2019 w nieruchomości EB-01.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 7 osób, przeciw – 1, wstrzymujących się – 1 postanowiła:

§ 1

W planie remontów nieruchomości EB-01 na rok 2019 wprowadzić pozycję: remont elewacji /mycie i impregnacja/ w budynku Husarska 8 /ściany północna z wejściem do klatek schodowych/w ilości: 1013 m2 kwota 30 400 zł w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

5) informacją administracji osiedla Błonie z dnia 29.03.2019

Informacja w sprawie zaskarżonej uchwały

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” w dniu 1.04.2019 r. podjęła uchwałę: nr 14 / 44 /2019 z dnia 01.04.2019 r. w sprawie zmiany rzeczowo- finansowego planu remontów na rok 2019 w nieruchomości EB 01. Wniosek o podjęcie uchwały poparł przedstawiciel nieruchomości EB 01.

Administracja osiedla po przeprowadzonym przeglądzie wiosennym stwierdziła konieczność umycia i zaimpregnowania ściany północnej budynku Husarska 8 w związku z pokryciem jej zielonym i czarnym nalotem z glonów .Ściana północna budynku o pow. 1013 m? została zacieniona przez budynek sąsiedni oraz zieleń. Umycie i zaimpregnowanie odpowiednim środkiem ochroni przed uszkodzeniem głębszych warstw elewacji . Przewidywany koszt robót to kwota 30 400,- zł.
Nieruchomość EB 01 posiada na funduszu remontowym środki w wysokości 72 901 zł, w tym 16 032,- zł na remont balkonów budynku Husarska 6.

Nieruchomość EB 01 jest cztero-budynkowa: Husarska 2, 6, 8, Ułanów 22.

Budynki Husarska 2, 8 oraz Ułanów 22 są docieplone . Każdy z tych budynków spłacał docieplenie indywidualnie przez 6 lat. W trakcie docieplenia zostały wyremontowane m.in. balkony oraz wiatrołapy.

Z uwagi na brak zgody mieszkańców budynek Husarska 6, budynek nie jest docieplony.
W roku 2006 w budynku Husarska 6 zostały wyremontowane balkony na kwotę 69 871,80 zł , a w roku 2016 wyremontowano wiatrołapy na kwotę 31 922,72 zł.

Odpis na fundusz remontowy w nieruchomości EB 01 od 2017 roku jest 0,10 zł z m2 pow. użytkowej co daje rocznie kwotę 14 740,- zł.

W 2017 roku przeprowadzono referendum czy mieszkańcy budynku Husarska 6 chcą remontu balkonów i zgadzają się na wprowadzenie odpisu na ten cel, Mieszkańcy zadecydowali, że nie chcą remontu balkonów.

6) projektem uchwały

UCHWAŁA NR …/… /2019
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………. r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 14/44/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 01.04.2019 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 32 i 35 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 29.04.2019 r. członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały nr 14/44/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 01.04.2019 r. w sprawie zmiany rzeczowo-finansowego planu remontów na rok 2019 w nieruchomości EB01 – Rada Nadzorcza postanawia nie uwzględniać zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Załącznik
do uchwały Nr …/…/2019
Rady Nadzorczej
SM Czuby w Lublinie
z dnia …………… r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od uchwały 14/44/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie” z dnia 01.04.2019 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 35 Statutu Spółdzielni nie znalazła podstaw prawnych do uchylenia zaskarżonej uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Błonie.
Rada Nadzorcza może uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.
Wobec braku wyżej wymienionych przesłanek zaskarżenie uchwały na uwzględnienie nie zasługuje.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez osobę skarżącą uchwałę, zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji , w której głos zabrali: Waldemar Żak, Elżbieta Szabala, Dariusz Jaremek, Marta Brożyna, Ewa Kosiak, Edward Dudek i Andrzej Turski, Rada Nadzorcza większością głosów – 17 za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę Nr 8/37/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 14/44/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 01.04.2019 r. w postepowaniu wewnątrzspółdzielczym, w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

W tym miejscu w protokole umieszczono oświadczenie osoby skarżącej uchwałę.

Ad. 3

Budżet obywatelski

Zastępca prezesa ds. eksploatacji przypomniała, że w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, zgodnie z nowym regulaminem każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować na dwa projekty ogólnomiejskie i dwa projekty dzielnicowe. Głosowanie odbędzie się od 23 września do 10 października przez internet lub osobiście na karcie do głosowania.

Spółdzielnia w ramach projektu ogólnomiejskiego zgłosiła remont ulic położonych w obszarze dwóch dzielnic: Czuby Południowe i Północne tj. remont ulicy Bocianiej w os. Łęgi, remont chodników wzdłuż ul. Uśmiechu w os. Skarpa oraz remont nawierzchni części ul. Szafirowej w os. Poręba (tj. części wzdłuż zatok postojowych wybudowanych w ramach budżetu roku 2019) – łączna wartość robót 1 200 000 zł..

W ramach projektów dzielnicowych zgłosiła dwa projekty:
1) Remont sięgaczy do ul. Szmaragdowej w os. Widok (o wartości do 300 000 zł),
2) Remont ul. Dragonów w os. Błonie (o wartości do 300 000 zł).
Zarząd zgłoszone projekty do budżety obywatelskiego uzgodnił na spotkaniu z przedstawicielami Rad Dzielnicy w dniu 25 maja 2019 r.
Do przedstawionej informacji członkowie Rady nie zgłosili uwag.

Ad. 4

Prezes Zarządu przypomniał ,że zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem w dniach od 7.05.2019 r. do 20.05.2019 r. odbyło się 10 części walnego zgromadzenia, w których uczestniczyli członkowie zamieszkali w osiedlach Poręba, Łęgi i Ruta.
Udział członków spółdzielni biorących udział w poszczególnych częściach walnego zgromadzenie w porównaniu do roku 2018 zwiększył się.
Ilość udzielonych pełnomocnictw w bieżącym roku znacznie zmalała. Członkowie spółdzielni pełnomocnictwa udzielali przede wszystkim członkom rodziny lub najbliższym sąsiadom.

Ad. 5

Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 3.04.2019 r. został przyjęty większością głosów – 19 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania.

W tym miejscu w protokole umieszczono oświadczenie przedstawiciela osiedla Błonie w Radzie Nadzorczej:
1) w sprawie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 24.04.2019 r.
2) w sprawie projektu uchwały dot. rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 14/44/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 01.04.2019 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

6. Sprawy wniesione.

Sekretarz Rady Nadzorczej przypomniała, że na posiedzeniu plenarnym 3.04.2019 r. oświadczyła: „ w związku z publikowaniem na facebooku informacji godzących w moje dobre imię przez osoby przysłuchujące się obradom i niektórych członków rady nadzorczej niezgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, opatrzonych złośliwymi komentarzami informuje ,że w razie dalszego naruszania moich dóbr osobistych skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego”

W związku z tym, że na profilu internetowym https://www.facebook.com/ . pojawiły się kolejne wpisy, które – poprzez zawarte w nich nieprawdziwe i obraźliwe treści – naruszają moje dobra osobiste i narażają mnie na utratę zaufania potrzebnego do dalszego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i przewodniczącej Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi, kieruję do osób umieszczających te wpisy wezwania ( przedsądowe ) do usunięcia skutków naruszania dóbr osobistych. Umieszczone wpisy naraziły mnie na utratę zaufania, jak również na utratę wiarygodności i opinii, na którą pracowałam przez wiele lat swojej działalności.

7. Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej.

Nie zgłoszono spraw do rozpatrzenia w tym punkcie porządku obrad .

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie