ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół nr 03/2019 z dnia 26.03.2019 r.

Protokół nr 3/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 26.03.2019 r.

Obecni:
Przewodniczył Rady – Zbigniew Gontarz (z-ca przewodniczącego)
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Dariusz Jaremek, Agnieszka Kulikowska, Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Zbigniew Ławniczak, Marta Brożyna, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Elżbieta Szabała, Tomasz Buda.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Elżbieta Jedlińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Z – ca przewodniczącego Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za 2018 r.
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie utworzenia funduszu celowego.
 4. Stanowisko w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w osiedlu Ruta ((działki nr 41/4 – terenu u zbiegu ulic Stokrotki i Rucianej).
 5. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonej w SM Czuby dniach 4 – 27.02.2019 r. przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 26.02.2019 r.
 7. Sprawy wniesione.
 8. Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 19 za.


Ad. 2
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. z poniżej przedstawioną analiza:

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
1) Działalność eksploatacyjna za 2018 r. SM „Czuby”
2) Fundusz Remontowy za 2018 r. SM „Czuby”
3) Działalność kulturalno – oświatowa za 2018 r. SM „Czuby”
4) Zatrudnienie i fundusz płac za 2018 r.
5) Zestawienie kosztów i przychodów w 2018 r.
6) Wykonanie utrzymania mienia spółdzielni za 2018 r.
7) Wykaz robót wykonanych w ramach remontów, konserwacji i utrzymania mienia Spółdzielni na dzień 31.12.2018 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez członków Zarządu oraz po dyskusji, analizę działalności gospodarczo finansowej za rok 2018 r. przyjęli.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez prezesa, zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych i zastępcę ds. finansowych oraz po uzyskaniu odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Dariusza Jaremka przedstawioną powyżej analizę przyjęła, większością – 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 3
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. z poniżej przedstawionym materiałami:

1) projektem uchwały

Uchwała Nr ………………..
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.03.2019 r.

w sprawie: utworzenia funduszu celowego os. Skarpa

Na podstawie § 108 ust.2, § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 4/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 28.02.2019 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z realizacją decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nakazującej wyposażenie budynku wielorodzinnego w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, ustanawia się fundusz celowy w wysokości 0,51 zł /m2 przy ulicy Gościnnej 3 ( w okresie od 01.07.2019-31.12.2019).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2) uchwałą RPNO Skarpa

Uchwała Nr 4/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 27.02.2019 r.

w sprawie: utworzenia funduszu celowego.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o utworzeniu funduszu celowego niezbędnego do realizacji decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (nr sprawy MZ.5582.1.8.2018 z dnia 6.12.2018 r.) nakazującego wyposażenie budynku wielorodzinnego przy ulicy Gościnnej 3 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

§ 2

Koszt wykonania ww. prac: 10 000 zł. Termin spłaty: 1.07.2019 r. – 31.12.2019 r.

§ 3

Fundusz celowy dotyczy mieszkańców budynku przy ulicy Gościnnej 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po uzyskaniu odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Dariusza Jaremka – jednomyślnie – 20 za, podjęła uchwałę nr 4/4/2019 z dnia 26.03.2019 r. w sprawie utworzenia funduszu celowego os. Skarpa w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 4
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 25.03.2019 r. z poniżej przedstawionymi materiałami:

Stanowisko w sprawie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego teren u zbiegu ulic Stokrotki i Rucianej

Po analizie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren u zbiegu ulic Stokrotki i Rucianej (działka nr 41/4), wyłożonego w Urzędzie Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 w dniach 25 lutego do 18 marca 2019 roku, Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do wystąpienia do Prezydenta Miasta Lublin z wnioskiem o dokonanie zmian polegających na przeznaczeniu terenu pod miejsca parkingowe z ewentualną możliwością budowy w przyszłości parkingu wielopoziomowego.

Z uwagi na brak miejsc postojowych na terenie osiedla Ruta, dla zaspokojenia ogromnych potrzeb w tym zakresie, w interesie mieszkańców jest budowa dużego parkingu w tym rejonie.
Podkreślić należy fakt, że na działce nr 41/4, w sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem znajduje się dużo zieleni. Planuje się urządzenie skweru z nowymi nasadzeniami i ławeczkami dla mieszkańców zaś po drugiej stronie ul. Rucianej rozbudowę palcu zabaw z uwzględnieniem potrzeb dzieci w różnym wieku oraz seniorów.

Ponadto wzdłuż głównego ciągu pieszego przylegającego do przedmiotowej działki znajduje się duża ilość starych rozłożystych drzew zapewniających komfort mieszkańcom.

W tym miejscu w protokole umieszczono mapkę: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – część II Obszar I K rejon ul. Stokrotki.

po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji, postanowili pozytywnie zaopiniować powyżej przedstawione stanowisko w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren u zbiegu ulic Stokrotki i Rucianej.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz Zbigniewa Ławniczaka i Zbigniewa Gontarza – jednomyślnie – 20 za, pozytywnie zaopiniowała stanowisko w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren u zbiegu ulic Stokrotki i Rucianej


Ad. 5
Prezesa Zarządu zapoznał zebranych z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie w SM Czuby w dniach 4 – 27.02.2019 r.

Poinformowała między innymi że:
Kontrolę przeprowadzono w celu sprawdzenia przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów dot. nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, legalności zatrudnienia a ponadto w ograniczonym zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności dot. badań lekarskich, szkoleń bhp oraz oceny ryzyka zawodowego.
Kontrolą objęto:

I. Stosunek pracy – kontroli poddano 20 akt osobowych pracowników i 7 akt osobowych byłych pracowników
– kontrola ustaliła: umowy o pracę sporządzono terminowo i prawidłowo
– pracodawca prawidłowo prowadził akta osobowe pracowników.

II. Umowy zlecenia – skontrolowano dokumentacje dot. 9 umów zlecenia
– na podstawie okazanych umów oraz rachunków stwierdzono, że z tytułu zawartych umów zlecenia wypłacana była stawka minimalna co najmniej 14,70 zł/godz. co najmniej 1 raz w miesiącu na podstawie ewidencjonowanych godzin pracy,
– stwierdzono zgodność umów z ich celem.

III. Szkolenia bhp
Kontrola wykazała, że pracowników, których akta osobowe poddano kontroli poddano wymaganiom szkoleniowym w zakresie bhp tj. szkoleniom wstępnym oraz okresowym w zgodnym z przepisami terminie.

IV. Badania lekarskie
Pracowników, których akta osobowe skontrolowano poddano profilaktycznym badaniom w wymaganym terminie- przed dopuszczeniem pracownika do pracy i uzyskano zaświadczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

V. Czas pracy.
Kontroli poddano przestrzeganie przepisów o czasie pracy względem wszystkich zatrudnionych pracowników za okres październik 2018 – styczeń 2019 rok.
Dokonano przeglądu indywidualnych kart ewidencji czasu pracy, list obecności oraz dokumentacji zgromadzonej w aktach osobowych 24 pracowników. Sprawdzono przestrzeganie przepisów dot. limitów godzin nadliczbowych, wypłat wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, rekompensowania godzin czasem wolnym.
Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.

VI. Wynagrodzenia i inne świadczenia
Kontroli poddano przestrzeganie przepisów prawa pracy dot. naliczania i wypłacania wynagrodzenia za pracę za okres październik 2018 – styczeń 2019 rok. Skontrolowano listy płac za w/w okres.
Porównano wypłaty wynagrodzenia pod katem ich wysokości w następujących grupach zawodowych:

 • gospodarze rejonów,
 • kasjerzy,
 • inspektorzy ds. rozliczeń z członkami,
 • konserwatorzy ogólnobudowlani,
 • konserwatorzy hydraulicy.

Ustalono, że stawki zasadnicze mieszczą się w granicach wyznaczonych przez taryfikatory kwalifikacyjne.

VII. Ocena ryzyka zawodowego
Kontrola wykazała, że pracodawca dokonał i udokumentował ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz poinformował pracowników o ryzyku i zagrożeniach występujących podczas wykonywania pracy na określonym stanowisku.

VIII. Lobbing, równe traktowanie w zatrudnieniu
Pracodawca udostępnił pracownikom tekst przepisów dot. równego traktowania w zatrudnieniu a pracownicy zapoznali się z w/w przepisami poprzez złożenie podpisów na oświadczeniu.
Pracowała opracował wewnętrzną politykę antymobbingową i przekazał ją kierownikom komórek organizacyjnych celem wdrożenia jej w życie.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag.

Ad. 6
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 26.02.2019 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 18 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Ad. 7
Przewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Rady Nadzorczej pismo w brzmieniu:

Lublin, dnia 26.03.2019 r.

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie

Dot. Remontów balkonów w osiedlu „Błonie”

Rada Przedstawicieli Osiedla „Błonie” dn. 17.12.2018 r. na wniosek Pani Kierownik podjęła uchwałę w sprawie remontu wszystkich balkonów w nieocieplonych budynkach, w tym Hetmańska 12, uzasadniając tym, że balkony są w złym stanie, przeciekają i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

Stan faktyczny jest taki, że tylko dwa balkony narożne są zaniedbane, przeciekają i nadają się do remontu.
Pozostałe były remontowane indywidualnie, są w dobrym stanie i nie wymagają remontu, tym bardziej za tak wysoką cenę – około 7 tys. zł za jeden balkon.
Wcześniej w sprawie remontu odbyło się referendum w którym mieszkańcy wyrazili sprzeciw.
Mieszkańcy bloku Hetmańska 12 w dalszym ciągu są przeciwni w/w remontowi, proszę to uwzględnić w podejmowaniu decyzji dotyczącej tej sprawy.

Przedstawiciel EB-03


Pismo zostanie rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu po dołączeniu informacji z administracji osiedla Błonie i podjętej w tej sprawie decyzji przez RPNO Błonie.

Przewodniczący udzielił głosu członkom Spółdzielni przysłuchującym się obradom.

Głos zabrała – przedstawicielka osiedla Błonie.

W/w stwierdziła: Spółdzielnia prowadzi szeroką akcję informacyjną na temat głosowania na projekty zgłaszane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego to dobre działania, zachęcające do głosowania. Nie podoba się jej natomiast to, że na dołączona do informacji karta do głosowania nie jest czysta. Zawiera wybrane i wpisane projekty, na które trzeba głosować. Nie wszystkie osoby chciały głosować na wskazane projekty a nie miały możliwości uzyskania czystej karty.
Wyjaśnień w sprawie sposobu ustalania – typowania projektów zgłaszanych przez spółdzielnię do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na terenie dzielnicy „Czuby” – udzieliła zastępca prezesa ds. eksploatacji i Jerzy Kaczmarski.

Przewodniczący Rady poinformował, że w kolejnym punkcie porządku obrad rozpatrywane będzie: pismo skierowane przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przez członków spółdzielni. Podziękował członkom przysłuchującym się obradom za udział w posiedzeniu i poprosił o opuszczenie Sali obrad na czas realizacji tego punktu porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przerwy – 5 minut.
Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 11 członków Rady, przeciw przyjęciu 8 członków, 1 wstrzymał się od głosowania.
Po zakończeniu przerwy członkowie Spółdzielni przysłuchujący się obradom nie opuścili Sali obrad.

Przewodniczący zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Zastępca przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Zbigniew Gontarz

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie