ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 12.00-16.30
Wt. i Pt. Nieczynne
Śr. 7.30-12.00
Cz. 12.00-14.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

UMOWA O DZIERŻAWĘ TERENU

UMOWA O DZIERŻAWĘ TERENU

W dniu ………………….r . pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” ul. Watykańska 6,
20 – 538 Lublin, którą reprezentuje:
1. ……………………………………….
2. ………………………………………..
zwaną w dalszym ciągu „Wydzierżawiającym”, a……………….., legitymującym się dowodem osobistym ………………..,
PESEL: ……………… zamieszkałym ………………………….,
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:………………………………………………, .
zwanym w dalszym ciągu „Dzierżawcą” została zawarta umowa treści następującej:

§ 1

Wydzierżawiający oddaje a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę teren o powierzchni ……….m2
w osiedlu ………….……. na działce nr ……..……. (obręb) w nieruchomości …………………
przy ul. ……………………..…………………………

§ 2

Wydzierżawiony teren, o którym mowa w § 1 przeznaczony jest ……………………………..

§ 3

Począwszy od dnia …………………. Dzierżawca zobowiązany jest regulować miesięczny czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy w/w terenu w wysokości ………….zł oraz obowiązujący w czasie trwania umowy dzierżawy podatek VAT( słownie: ……………………………………+ VAT miesięcznie).

§ 4

Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać opłaty związane z dzierżawą na konto Wydzierżawiającego w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. W razie zwłoki w uiszczaniu należności, Wydzierżawiającemu służy prawo naliczania odsetek na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 5

  1. Przed objęciem terenu w używanie Dzierżawca uiści kaucję w wysokości stanowiącej równowartość opłat określonych w § 3 w okresie wypowiedzenia umowy tj. ………..zł (słownie:……………………..), tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego po rozwiązaniu stosunku dzierżawy.
  2. Wniesiona przez Dzierżawce kaucja jest złożona przez Wydzierżawiającego na koncie obrotowym Wydzierżawiającego.
  3. Kaucja z oprocentowaniem wynikającym z prowadzenia przez Bank konta obrotowego, podlega zwrotowi po opuszczeniu przez Dzierżawcę terenu pod warunkiem, iż Wydzierżawiający nie zgłasza roszczeń finansowych pod adresem Dzierżawcy. W przeciwnym razie Wydzierżawiający przed zwrotem kaucji potrąca z niej swoje należności.

§ 6

  1. Wszelkie zmiany obowiązujących opłat za przedmiot dzierżawy dokonuje się bez konieczności wypowiadania warunków umowy.
  2. Wydzierżawiającemu służy prawo zmiany wysokości stawki za dzierżawę terenu.
    Zmiana stawki za dzierżawę następuje poprzez jednostronne oświadczenie Wydzierżawiającego złożone Dzierżawcy.

§ 7

Dzierżawca ma obowiązek utrzymania otoczenia nieruchomości we właściwym stanie sanitarno- epidemiologicznym.

§ 8

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony a jej rozwiązanie może być dokonane przez każdą ze stron za uprzednim …………. miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 9

Po zakończeniu dzierżawy Wydzierżawiający może zatrzymać wzniesione przez Dzierżawcę budynki, urządzenia lub ulepszenia albo żądać przywrócenia przedmiotu dzierżawy do stanu takiego, w jakim Dzierżawca go otrzymał, składając oświadczenie na jeden miesiąc przed upływem terminu rozwiązania umowy.

§ 10

Wydzierżawiającemu służy prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1) Dzierżawca nie przestrzega zasad obowiązującego w osiedlu Regulaminu Porządku Domowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, nie stosuje się do zarządzeń
i poleceń Wydzierżawiającego lub działa na jego szkodę.
2) Dzierżawca faktycznie prowadzi działalność inną aniżeli określono w § 2 umowy.
3) Dzierżawca zalega z opłatą dzierżawną, co najmniej 3 miesiące.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Zmiany umowy wynikające ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wymagają jedynie jednostronnego oświadczenia Wydzierżawiającego złożonego Dzierżawcy na piśmie z podaniem zmieniających się przepisów.

§ 12

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

§ 13

Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Dzierżawca a trzy egzemplarze Wydzierżawiający.

 

WYDZIERŻAWIAJĄCY:

DZIERŻAWCA:

 Wersja do druku

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie